SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V."

Transcriptie

1 ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan XX Amsterdam Website: AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude Debussylaan MD Amsterdam

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder 4 3. Jaarbericht Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december Kasstroomoverzicht over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december Toelichting op het jaarbericht Overige gegevens 29 2

3 1. KERNCIJFERS Kerncijfers 28 mei dec 2014 Direct resultaat *) Per participatie in EUR **) 273 Uitgekeerd dividend per uitgegeven certificaat ***) dec 2014 Aantal uitstaande participaties Intrinsieke waarde per participatie in EUR Handelswaarde per participatie in EUR****) *) Het direct resultaat is gelijk aan het resultaat na belasting, exclusief afschrijvingen, amortisatie en ongerealiseerde waardeverminderingen. **) Afgezet tegen het aantal geplaatste certificaten per 31 december ***) In december 2013 is er per uitgegeven certificaat 225 uitgekeerd. In juni 2014 is er per certificaat 162 uitgekeerd. Eind december 2014 is er per certificaat 150 uitgekeerd. ****) De Beheerder stelt op elke Waarderingsdatum de Handelswaarde van een Certificaat vast. Het doel van de Handelswaarde is om een indicatie van de waarde van een Certificaat te geven ten behoeve van de handel op de secundaire markt van de Certificaten. 3

4 2. VERSLAG VAN DE BEHEERDER Algemeen Dit jaarbericht betreft het eerste statutaire boekjaar en loopt van 28 mei 2013 tot en met 31 december Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is op 28 mei 2013 opgericht door de initiatiefnemer Annexum Beheer B.V. Doelstelling De doelstelling van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is het beleggen van haar vermogen zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, teneinde de Certificaathouders in de opbrengst te doen delen, met inachtneming van de eisen voortvloeiend uit de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Directie Per 28 mei 2013 is Annexum Beheer B.V. bestuurder van het fonds en worden alle beheeractiviteiten door Annexum Beheer B.V. uitgevoerd. Wet op het financieel toezicht Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht ('Wft'). Annexum Beheer B.V., de beheerder van Supermarkt Beleggingsfonds B.V., is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning op grond van de Wft en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Het prospectus Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk 5.1 van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd door de AFM. Op 22 juli 2013 is in Nederland de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) in werking getreden, waarbij beheerders van beleggingsinstellingen moeten voldoen aan de vereisten van de AIFMD. Annexum Beheer B.V. voldoet aan deze vereisten. De AIFMD heeft als doel meer transparantie richting investeerders en toezichthouders, en een versterking van de financiële stabiliteit. Resultaten Supermarkt Beleggingsfonds B.V. heeft over de periode van 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014 een resultaat behaald na belastingen van Bestaande uit een direct resultaat van positief en een indirect resultaat van negatief. Direct resultaat Over de periode van 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014 heeft Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een positief direct resultaat behaald van Hieronder is het directe resultaat nader gespecificeerd: 4

5 Huuropbrengst Exploitatielasten ( ) Rentelasten hypothecaire financiering ( ) Beheervergoeding (62.640) Overige bedrijfslasten (61.757) Direct resultaat Indirect resultaat Over de periode van 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014 heeft Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een negatief indirect resultaat behaald van Hierna is het indirecte resultaat nader gespecificeerd: Ongerealiseerde waardeverandering *) Afschrijving bijkomende kosten ( ) Afschrijving oprichtings- en structureringskosten (initiële kosten) (93.587) Amortisatie financieringskosten (11.333) Indirect resultaat ( ) *) De marktwaarde van het vastgoed is per 31 december hoger dan de oorspronkelijke aankoopprijs exclusief bijkomende kosten. Intrinsieke waarde Op 31 december 2014 bedraagt het eigen vermogen Het aantal uitstaande participaties bedraagt De intrinsieke waarde per participatie is Het verloop van het eigen vermogen over de periode 28 mei 2013 en 31 december 2014 is als volgt: Eigen vermogen Per certificaat Stand per 28 mei Emissie Resultaat over periode 28 mei 2013 tot en met 31 december (Interim) dividend december 2013 *) (91.575) (225) (Interim) dividend juni 2014 *) ( ) (162) (Interim) dividend december 2014 *) ( ) (150) Stand per 31 december *) Dividend De emissie van certificaten heeft gefaseerd plaatsgevonden in de periode mei 2013 tot medio Eind december 2013 hebben 407 certificaten een dividend uitkering ontvangen van bruto 225 per certificaat. Medio juni 2014 hebben certificaten een dividend uitkering ontvangen van bruto 162,- per certificaat. Eind december 2014 is er op certificaten een dividend uitgekeerd van 150 per certificaat. Op de dividenduitkering is door Supermarkt Beleggingsfonds B.V. 15% dividendbelasting ingehouden. Handelswaarde De Beheerder stelt op elke Waarderingsdatum (in beginsel uiterlijk de vijfde werkdag van elk kwartaal) de Handelswaarde van een Certificaat vast. Het doel van de Handelswaarde is om een indicatie van de waarde van een Certificaat te geven ten behoeve van de handel op de secundaire markt van de Certificaten. De Beheerder is, afhankelijk van de marktomstandigheden, bevoegd de Handelswaarde middels een opslag of afslag op de Intrinsieke waarde bij te stellen. De Handelswaarde zal worden gecorrigeerd voor 5

6 afschrijvingen. Door het verschil in waarderingsmethodiek zal de Handelswaarde (kunnen) afwijken van de Intrinsieke waarde. Per 31 december 2014 was de Handelswaarde per certificaat. Zolang de volgende emissie niet is afgerond geldt de laatst door de beheerder gepubliceerde Handelswaarde. Het verschil tussen intrinsieke waarde per 31 december 2014 en de handelswaarde per 31 december 2014 is in de onderstaande tabel nader toegelicht. Per certificaat Intrinsieke waarde per 31 december Afschrijving aankoopkosten 77 Afschrijving initiële kosten 70 Amortisatie financieringskosten 8 Verschil tussen definitief resultaat/ emissie 7 Handelswaarde per 31 december Financiering De totale hypothecaire financiering die het fonds bij de FGH Bank heeft aangetrokken bedroeg (oorspronkelijk) 6,5 miljoen. Hiervan heeft 5,0 miljoen een looptijd van 5 jaar met een vast rentepercentage van 4,09%. Deze hypothecaire financiering is aflossingsvrij. Daarnaast was er tijdens de emissie een overbruggingsfinanciering van totaal 1,5 miljoen aangetrokken. Deze kende een variabel rentepercentage tegen 3 maands Euribor tarief, verhoogd met een opslag van 3,80%.Eind januari 2014 is er op de overbruggingsfinanciering 0,5 miljoen afgelost. Begin december 2014 heeft Supermarkt Beleggingsfonds B.V het restant van 1,0 miljoen afgelost waarmee de overbruggingsfinanciering is afgewikkeld. De Loan to Value per 31 december 2014 is 48,5%. Solvabiliteit De solvabiliteit, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen van 6,5 miljoen en het totaal vermogen van 11,6 miljoen van het fonds, is circa 56%. Aankoop vastgoed Op 29 juli 2013 zijn de eerste twee supermarktlocaties aangekocht. De eerste supermarktlocatie ligt in Panningen aan het Pastoor Huijbenplein. Het betreft een Lidl supermarkt, een viertal dagwinkels en een bovenwoning. De koopsom bedroeg kosten koper. Het vastgoed heeft een bruto verhuurbare oppervlakte van circa m2. De totale huurstroom bedraagt circa De huurovereenkomst met Lidl Nederland Gmbh loopt tot 1 november De tweede supermarktlocatie is in Pernis aan de G.A. Soetemanweg. Huurder is Plus Vastgoed B.V. welke een huurcontract heeft tot 1 februari De koopsom bedroeg kosten koper. De jaarlijkse huurstroom bedraagt circa De supermarkt heeft een bruto verhuurbare oppervlakte van circa m2. Op 23 december 2013 de derde supermarktlocatie in Maasland aan de Huis te Veldelaan aangekocht. De koopsom bedroeg circa kosten koper. Huurder is Ahold Europe Real Estate & Construction B.V., welke recent een nieuwe 10 jarige overeenkomst heeft afgesloten met het fonds. De jaarlijkse huurstroom bedraagt circa De supermarkt heeft een bruto verhuurbare oppervlakte van circa m2. 6

7 Taxatie van het vastgoed Op grond van het feit dat Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een vastgoedfonds is dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten, dient het vastgoed eens per jaar te worden gewaardeerd op reële waarde door middel van een jaarlijkse (externe) taxatie. Per 31 december 2014 heeft er een taxatie plaatsgevonden door LMBS Retail B.V., deze heeft de drie locaties in totaal getaxeerd op kosten koper. Ten opzichte van de aankoopprijs kosten koper (exclusief bijkomende kosten) betekent dit een waardestijging van circa Dit heeft voornamelijk te maken met de verlenging van het huurcontract van de Albert Heijn in Maasland. Maar ook doordat de taxateur een hogere huurwaarde heeft toegekend aan de Plus in Pernis. Bezetting De totale bruto verhuurbare oppervlakte die Supermarkt Beleggingsfonds BV in haar bezit heeft, is m2. Dit is exclusief het aantal m2 van de woning in Panningen. Per 31 december 2014 kende Supermarkt Beleggingsfonds B.V. geen leegstand. Verhuursituatie Pernis, G.A. Soetemanweg 97 Plus Vastgoed wil haar winkeloppervlak met circa 100 m2 vergroten, zodat zij de winkel kunnen gaan optimaliseren en in kunnen richten volgens het nieuwe Briljant -concept Diverse varianten om tot vergroting te komen zijn in kaart gebracht en worden met Plus besproken. Indien ook het bestuur van de VvE positief tegenover de gewenste ontwikkeling staat, zal een afspraak worden gemaakt met de gemeente om aankoop van de grond te bespreken. Panningen, P. Huijbenplein en 27 In Panningen wordt naar alle waarschijnlijkheid door de gemeente een nieuwe locatie mogelijk gemaakt, waar 2 supermarktketens zich kunnen gaan vestigen. De locatie is in eigendom van de gemeente en de plannen zijn in de ontwerp fase. De aanwezige supermarktketens, de vastgoedeigenaren met bezit en de winkeliers in het centrum zijn geen voorstander van de komst van nog een extra supermarkt; relocatie van een of twee reeds aanwezige supermarktketens behoort echter tot de mogelijkheden. De beheerder volgt de ontwikkelingen op de voet en is gesprekspartner in een eigenarenoverleg. Lidl heeft eind 2014 de winkel uitgebreid met een bake-off ruimte. Voor de uitvoering van deze verbouwing was het noodzakelijk om de naastgelegen bakker met circa 35 vierkante meter te verkleinen. Deze vierkante meters zijn vervolgens toegevoegd en dus verhuurd aan Lidl. De verbouwing is door Lidl voor eigen rekening en risico uitgevoerd en heeft ongeveer gekost. De Tandprothetische praktijk heeft eind 2013 geen gebruik gemaakt van haar opzegmogelijkheid. Het huurcontract loopt nu tot 31 mei Maasland, Huis te Veldelaan 2 Per 1 oktober 2013 is een nieuwe 10 jarige huurovereenkomst gesloten met Ahold Real Estate & Construction BV. Eind 2014 is Albert Heijn in deze supermarkt samen met de ondernemer gestart met een pilot om online bestelde producten vanuit de supermarkt te leveren, in plaats van direct vanuit het distributiecentrum. Lopende Kosten Factor (LKF) De LKF heeft tot doel het kostenniveau op eenvoudige en vergelijkbare wijze inzichtelijk te maken. Hierbij worden de totale kosten (het totaal van de exploitatielasten, de 7

8 beheervergoeding en overige bedrijfslasten) die in de verslagperiode ten laste van het resultaat alsmede ten laste van het eigen vermogen zijn gebracht opgesteld en afgezet tegen de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds. Omdat dit het eerste jaarbericht is van het fonds, is als gemiddelde intrinsieke waarde, de intrinsieke waarde per 31december 2014 gebruikt. Dit wijkt af van de methodiek zoals de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorschrijft waarbij ten behoeve van de bepaling van de gemiddelde intrinsieke waarde meerdere meetmomenten dienen te worden gebruikt. De kosten van transacties in financiële instrumenten en de interestkosten worden buiten beschouwing gelaten (zo ook de afschrijvingskosten en amortisatie financieringskosten), evenals de kosten verband houdend met het in- en uitstappen van deelnemers, voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen hetgeen in overeenstemming is met de Wft. De LKF in 2014 is 3,96%. Voor de volledige toelichting van de LKF verwijzen wij naar noot 16 (pagina 25) in dit jaarbericht. Risico s De activiteiten van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. brengen diverse (financiële) risico s met zich mee: marktrisico, rendementsrisico, Lock-up risico, risico beperkte verhandelbaarheid, leegstandrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. De financiële risico s zijn toe te rekenen aan de financiële instrumenten debiteuren, leningen, liquide middelen, crediteuren en leningen. Voor uitgebreide beschrijving van de risico s verwijzen wij naar de laatst beschikbare Prospectus van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. en noot 8 in dit jaarbericht. Het risicomanagement wordt uitgevoerd door de beheerder om de risico s voor het fonds tot het minimum te beperken. Intern beheersingssysteem De beheerder beschikt krachtens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)over een beschrijving van de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem van de vennootschap. De beheerder verklaart dat de administratieve organisatie en het interne beheersingssysteem effectief en overeenkomstig de beschrijving conform artikel 121 Bgfo functioneren. Fiscale beleggingsinstelling Supermarkt Beleggingsfonds voldoet aan de vereisten van een fiscale beleggingsinstelling, waardoor het vennootschapsbelastingtarief van 0% van toepassing is. Een van de vereisten is dat zij binnen 8 maanden na afloop van het verslagjaar het fiscale resultaat als dividend uitkeert. Een ander vereiste is dat het vastgoed maximaal met 60% vreemd vermogen is gefinancierd. Beloningsbeleid Annexum Invest B.V. treedt op als initiatiefnemer van diverse beleggingsinstellingen. Deze beleggingsinstellingen worden beheerd door haar dochtervennootschap Annexum Beheer B.V. Annexum Invest B.V. en Annexum Beheer B.V. worden hierna gezamenlijk aangeduid als Annexum. Het beloningsbeleid van Annexum wordt opgesteld en uitgevoerd door de Directie. Het beloningsbeleid van Annexum heeft ten doel om op korte en lange termijn de gewenste inspanning en kwaliteit van haar personeel te waarborgen. Hierbij dient als uitgangspunt dat het beloningsbeleid dient bij te dragen aan de kwaliteit van het beheer van de beleggingsinstellingen in overeenstemming met de belangen van de beleggers in de desbetreffende beleggingsinstellingen. 8

9 Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd of vaker indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven. De meest recente versie van dit beloningsbeleid wordt gepubliceerd op de website van Annexum (www.annexum.nl). Vooruitzichten Mits onvoorziene omstandigheden daar gelaten verwacht de beheerder zowel in juni 2015 als in december 2015 circa 150 per certificaat te kunnen uitkeren. De beheerder verwacht gegeven de huidige, stabiele bezetting van de objecten en resterende looptijden van de huurcontracten een vergelijkbare resultaats- en rendementsontwikkeling voor Amsterdam, 2 april 2015 Annexum Beheer B.V. H.W. Boissevain F.J. Zijlstra R.P. van Gool 9

10 JAARBERICHT Balans per 31 december 2014 Winst- en verliesrekening over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014 Kasstroomoverzicht over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014 Toelichting op het jaarbericht 10

11 3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor resultaatbestemming) (Bedragen in euro s) Noot 31 dec 2014 Activa Beleggingen Beleggingen in vastgoed Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Immateriële vaste activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen 5 Aandelenkapitaal Agio Wettelijke reserve Overige reserve ( ) Onverdeelde winst Langlopende schulden Kortlopende schulden

12 3.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 28 MEI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 (Bedragen in euro s) Noot 28 mei dec 2014 Opbrengsten uit beleggingen Huuropbrengst Exploitatielasten 11 ( ) Afschrijving bijkomende kosten ( ) Som opbrengsten uit beleggingen Ongerealiseerde waardeverandering Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Rentelasten Beheervergoeding Afschrijvingskosten Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Resultaat voor belastingen Belastingen - Resultaat na belastingen

13 3.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE 28 MEI 2013 TOT EN MET 31 DECEMBER 2014 (Bedragen in euro s) 28 mei dec 2014 Resultaat na belastingen Ongerealiseerde waardeverandering 1 (90.136) Amortisatie 1,3, Mutatie vorderingen en overlopende activa 2 (2.281) Mutatie kortlopende schulden Aankoop beleggingen 1 ( ) Investeringen in immateriële vaste activa 3 ( ) Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten ( ) Uitgifte certificaten Ontvangst uit hypothecaire financieringen Ontvangst uit brugfinanciering Betaalde financieringskosten 6 (40.000) Aflossing brugfinanciering 6 ( ) Uitkeringen aan participanten 5 ( ) Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Geldmiddelen per 28 mei Geldmiddelen per 31 december Toename/ (afname) geldmiddelen

14 3.4. TOELICHTING OP HET JAARBERICHT Activiteiten De activiteiten van Supermarkt Beleggingsfonds B.V., statutair gevestigd te Amsterdam op de Strawinskylaan 485, bestaan voornamelijk uit beleggen in onroerende zaken met als doel een aantrekkelijk rendement te realiseren. Doelstelling De doelstelling van Supermarkt Beleggingsfonds B.V. is het beleggen van haar vermogen zodanig dat de risico s daarvan worden gespreid, teneinde de Certificaathouders in de opbrengst te doen delen, met inachtneming van de eisen voortvloeiend uit de status van Fiscale Beleggingsinstelling. Gelieerde partijen Supermarkt Beleggingsfonds B.V. heeft de volgende verbonden partijen: Stichting Administratiekantoor Annexumfondsen en Annexum Beheer B.V. Directie De directie van het fonds is Annexum Beheer B.V. De vennootschap is opgericht per 28 mei Het eerste boekjaar is verlengd en loopt van 28 mei 2013 tot en met 31 december Dit jaarbericht is opgesteld vanaf de datum van oprichting waardoor de vergelijkende cijfers ontbreken. ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet op het financieel toezicht. De jaarrekening is opgesteld in euro s. De jaarrekening is opgesteld op 2 april De belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden hierna weergegeven. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De Certificaten luiden in euro's en aangezien het Vastgoedfonds alleen zal beleggen in de Eurozone zal voor de financiële verslaglegging de euro als rapportagevaluta worden gebruikt. De functionele valuta wijkt derhalve niet af van de rapportage valuta. Financiële instrumenten Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten verstaan, zoals vorderingen en schulden. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Schattingsposten Bij de opmaak en vaststelling van deze jaarrekening wordt noodzakelijkerwijs een aantal schattingsprocessen gehanteerd. Deze processen hebben met name betrekking op de 14

15 waardering van de beleggingen. De waardering van de beleggingen is afhankelijk van een aantal belangrijke veronderstellingen zoals de te hanteren rendementseis, leegstandontwikkeling, kwaliteit huurders en contractverlengingen en opzeggingen. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Beleggingen in vastgoed De vastgoedobjecten van het Vastgoedfonds worden gewaardeerd tegen reële waarde, gecorrigeerd voor eventuele balansposten samenhangend met huurincentives. Onder reële waarde wordt in dit verband verstaan: de onderhandse verkoopwaarde, conditie "kosten koper" bij verkoop aan terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk van elkaar zijn. Bij de bepaling van deze waarde wordt onder meer rekening gehouden met verschillen tussen markthuur en contractuele huur, resterende looptijd huurcontracten, exploitatiekosten, leegstand/incentives, de verkoopkosten, de staat van onderhoud en eventuele verwachte relevante toekomstige omstandigheden. De reële waarde van de vastgoedportefeuille wordt vastgesteld door middel van interne of externe waardering. Bij de keuze van externe deskundigen worden reputatie, onafhankelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type vastgoedobject in aanmerking genomen. LMBS Retail B.V. heeft getaxeerd op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode, waarbij kapitalisatie van de huurwaarde plaats vindt onder de geldende marktomstandigheden reëel geacht aanvangsrendement. Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van beleggingen in vastgoed worden opgenomen in de winst en verliesrekening over de periode waarin ze ontstaan. Uitgaven in verband met beleggingen in vastgoed worden als exploitatiekosten, direct ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voor de bepaling van hetgeen als beleggingen direct in vastgoed wordt opgenomen is van belang de verkrijging van de economische eigendom. De bijkomende kosten bij aankoop van vastgoedobjecten (kosten koper) worden separaat verantwoord als onderdeel van de post vastgoedbeleggingen en worden over een periode van 10 jaar lineair afgeschreven. Deze wijze van verantwoording van de aankoopkosten wijkt af van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 213 Vastgoedbeleggingen, waarbij de bijkomende kosten in beginsel worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs van de vastgoedbeleggingen en de bijkomende kosten een onderdeel vormen van de waardeverandering van de vastgoedbeleggingen bij de eerstvolgende waardering na aankoop. De directie heeft voor een afwijkende verwerking gekozen. Overeenkomstig het prospectus is bij de verwerking van de bijkomende kosten gekozen voor een methodiek die meer aansluit bij de bepaling van de Handelswaarde die als indicatie dient voor een emissie of ten behoeve van de handel op de secundaire markt, zodat een rechtvaardige verdeling van deze bijkomende kosten plaatsvindt tussen zittende, (deels) toe- en uittredende certificaathouders. Als gevolg van deze afwijking ten opzichte van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 213 Vastgoedbeleggingen worden het resultaat over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014, de vastgoedbeleggingen per 31 december 2014 en het eigen vermogen per 31 december hoger verantwoord dan wanneer de wettelijke bepalingen zouden zijn toegepast. 15

16 Overige vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Immateriële vaste activa Onder immateriële vaste activa zijn de oprichtings- en structureringskosten geactiveerd. De geactiveerde oprichtings- en structureringskosten worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De oprichtings- en structureringskosten (initiële kosten), worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. Langlopende schulden Rentedragende leningen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde verminderd met de kosten die samenhangen met het aangaan van de rentedragende leningen. Na de eerste verwerking worden de rentedragende leningen verantwoord tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij een eventueel verschil tussen de kostprijs en de af te lossen schuld in de winst en verliesrekening over de looptijd van de rentedragende lening wordt verantwoord. Rentedragende schulden met een looptijd van meer dan één jaar worden verantwoord onder de langlopende schulden. Eventuele aflossingen op rentedragende leningen binnen één jaar worden verantwoord onder de kortlopende schulden. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Bruto huuropbrengsten uit beleggingen direct in vastgoed Bruto huuropbrengsten zijn de in de verslagperiode in rekening gebrachte huren gecorrigeerd met aanpassingen inzake huurvrije perioden, huurkortingen en andere huurincentives. Huurvrije perioden, huurkortingen en andere huurincentives worden geactiveerd en afgeschreven over de gehele looptijd van het huurcontract waarop zij betrekking hebben. De hieruit voortkomende balansposten worden verantwoord onder de financiële vaste activa in verband met huurincentives. Deze overlopende posten worden gecorrigeerd op de reële waarde van de betreffende beleggingen direct in vastgoed. Overige baten en lasten Overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Exploitatiekosten Onder Exploitatie kosten zijn opgenomen de exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met de exploitatie van de beleggingen in vastgoed, exclusief de kosten die kunnen worden doorbelast aan huurders. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 16

17 Beheervergoeding en overige bedrijfslasten De beheervergoeding en overige bedrijfslasten hebben betrekking op de kosten die direct betrekking hebben op het uitvoeren van de doelstellingen van het Vastgoedfonds. Deze kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Belastingen Het Vastgoedfonds opteert voor de status van FBI voor de vennootschapsbelasting. Dit heeft als consequentie dat het resultaat in Nederland van de Vennootschap is onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 0%. Doordat de onderneming is onderworpen aan een tarief van 0% zijn geen waarderingsgrondslagen weergegeven voor de aan vennootschapsbelasting gerelateerde posten. De vennootschap keert vanaf 2013 via haar aandeelhouder Stichting Administratiekantoor Annexumfondsen aan de certificaathouders dividend uit onder inhouding van dividendbelasting. De certificaathouders kunnen deze ingehouden dividendbelasting verrekenen met hun aangifte inkomstenbelasting dan wel vennootschapsbelasting. GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit beleggingsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van (geld)middelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 17

18 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (in EUR) 1. Beleggingen direct in vastgoed Het verloop van de post beleggingen direct in vastgoed is als volgt. Vastgoed Bijkomende kosten Cumulatieve afschrijvingen bijkomende kosten Totaal Aankoop vastgoed Afschrijvingen - - ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeverandering Boekwaarde per 31 december ( ) Taxatie van het vastgoed Op grond van het feit dat Supermarkt Beleggingsfonds B.V. een vastgoedfonds is dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten, dient het vastgoed eens per jaar te worden gewaardeerd op reële waarde gewaardeerd door middel van een jaarlijkse (externe) taxatie. Per 31 december 2014 heeft LMBS Retail B.V. de portefeuille getaxeerd op De marktwaarde van het vastgoed is hoger ten opzichte van de aankoopprijs exclusief bijkomende kosten. LMBS Retail B.V. heeft getaxeerd op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode, waarbij kapitalisatie van de huurwaarde plaats vindt tegen een onder de huidige marktomstandigheden reëel geacht aanvangsrendement. Bij de keuze van externe deskundigen worden reputatie, onafhankelijkheid, relevante ervaring met de locatie en het type vastgoedobject in aanmerking genomen. Met betrekking tot de waardering, die is berekend tegen marktwaarde kosten koper op basis van waardebepalingen volgens de huurwaardekapitalisatiemethode met behulp van marktinformatie en schattingsmethoden. De volgende parameters zijn gehanteerd in 2014: Regio Theoretische huuropbrengst (per m 2 ) BAR k.k. Maasland 145,- 6,7% Pernis 137,- 7,9% Panningen 130,- 8,0% Zekerheden Een eerste bankhypotheek van op elk van de volgende registergoederen: - Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de winkelstrip met een bovenwoning, deeluitmakend van het complex gelegen aan de Pastoor Huijbenplein 19, 21, 21a, 23, 25, 29, 5981 BH te Panningen. - Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de supermarkt van het complex gelegen aan de G.A. Soetemanweg 97, 3195 TC te Pernis. - Het appartementsrecht rechtgevend op gebruik van de supermarkt van het complex gelegen aan de Huis te Veldelaan 2, 3155 SE te Maasland. 18

19 De aankoopkosten, zijnde , worden in beginsel verwerkt als onderdeel beleggingen direct in vastgoed. De aankoopkosten worden over een periode van 10 jaar ten laste van het resultaat afgeschreven. Als gevolg van deze afwijking ten opzichte van de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 213 Vastgoedbeleggingen worden het resultaat over de periode 28 mei 2013 tot en met 31 december 2014, de vastgoedbeleggingen per 31 december 2014 en het eigen vermogen per 31 december hoger verantwoord dan wanneer de wettelijke bepalingen wel zouden zijn toegepast. 2. Overige vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa zijn als volgt samengesteld: Huurdebiteuren 281 Overlopende activa Immateriële vaste activa Onder immateriële vaste activa zijn de oprichtings- en structureringskosten geactiveerd. Het verloop van de post immateriële vaste activa is als volgt: Stand per 28 mei Initiële kosten Afschrijvingen (93.587) Boekwaarde per 31 december De immateriële vaste activa worden in vijf jaar tijdsgelang ten laste van het resultaat afgeschreven. De historische kostprijs bedraagt De cumulatieve afschrijvingen bedragen Van de initiële kosten betreft een bedrag van de structureringsvergoeding aan Annexum Beheer B.V. conform Prospectus (zie ook noot 18. Vergoedingen en transacties met gelieerde partijen). 4. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. 19

20 5. Eigen vermogen De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt gespecificeerd: Stand per 28 mei Storting kapitaal Toevoeging wettelijke reserve ( ) - - Vrijval wettelijke reserve - - (93.587) Resultaat boekjaar (Interim)-dividend - ( ) ( ) Stand per 31 december ( ) Per 31 december 2014 bestaat het geplaatst kapitaal uit aandelen met een nominale waarde van 1,-. Per 31 december 2014 zijn er daarvan opgevraagd en volgestort. Alle opgevraagde en volgestorte aandelen zijn gecertificeerd. De intrinsieke waarde per aandeel/certificaat bedraagt 31 december Langlopende schulden Het verloop van de langlopende schulden in het boekjaar is als volgt: Aandelen Agio Wettelijke Overige Onverdeelde - kapitaal reserve reserve winst Totaal FGH Bank Financieringskosten Totaal Stand per 28 mei Opgenomen hypothecaire financiering (40.000) Opgenomen brugfinanciering Aflossing brugfinanciering ( ) - ( ) Amortisatie financieringskosten Stand per 31 december (28.667) Financieringsvoorwaarden hypothecaire financiering. Hoofdsom Rentepercentage : vast, 4,09% Looptijd : tot 1 juni 2018 Renteberekening : 30/360 Periodieke aflossing : geen Financieringsvoorwaarden brugfinanciering. Hoofdsom Rentepercentage : 3-maands Euribor tarief, verhoogd met 3,80% Looptijd : tot 1 december 2014 Renteberekening : Actuele dagen Periodieke aflossing : geen 20

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V.

Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. FINANCIËLE Financiële bijsluiter Woningfonds Apeldoorn C.V. Productinformatie over het product Woningfonds Apeldoorn C.V. A. Korte weergave van de beleggingsinstelling Annexum Beheer B.V. is de beheerder

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011

Vastgoedfonds II. Jaarverslag 2011 Vastgoedfonds II Jaarverslag 2011 1 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Verslag van de beherend vennoot 3 Financieel verslag en resultaat van het fonds 13 Jaarrekening 19 Balans per 31 december 2011 21

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie