Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015"

Transcriptie

1 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie bij NWO in context 15 Waar gaan we naartoe? De toekomst van chemie 27 Wat gaan we doen? Speerpunten 31 Hoe gaan we het doen? Instrumenten, Organisatie en Middelen 45

3 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Samenvatting Chemie is de creatieve wetenschap bij uitstek die een ontdekking of nieuw inzicht omzet in een molecuul dat daarvoor nog niet bestond, of in een proces om dat te maken. Deze nieuwe moleculen en processen zijn onontbeerlijk als we grote stappen willen zetten op bijvoorbeeld het gebied van gezondheid, energievoorziening of communicatietechnologie. Hierin ligt de schoonheid en tegelijk de kracht van de chemie. Ontdekkingen in de chemie bieden kansen voor ontwikkelingen in andere disciplines. Zo maakt chemie de toekomst mogelijk. De afgelopen jaren is de chemie bij NWO, gedragen door Chemische Wetenschappen (CW) en Advanced Technologies for Sustainability (ACTS), zeer succesvol geweest. Ze is erin geslaagd de vrije competitie en Vernieuwingsimpuls voor chemici uit te breiden, positieve resultaten én waardering te krijgen voor de vijf publiek-private ACTS-programma s, en krachten te bundelen met de Regiegroep Chemie en de universiteiten in het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. Voor de periode vernieuwt de chemie bij NWO haar koers. CW en ACTS bouwen daarbij voort op de succesvolle strategie uit de vorige periode. Tegelijkertijd worden nieuwe accenten gelegd: veranderingen in de maatschappij en de wetenschap vragen daarom. Twee hoofdlijnen van beleid zijn uitgezet, die nauw aansluiten bij de actieagenda New Earth, New Chemistry van de Topsector Chemie en bij de NWO-strategie Groeien met Kennis: 1. investeren in vrij onderzoek; 2. investeren in maatschappelijk geïnspireerde thema s en publiek-private samenwerking; Ondersteunend daaraan verstevigen we de internationale samenwerking tussen onderzoekers binnen en buiten Europa en zetten we ons in voor de chemische gemeenschap. Dit koersdocument geeft de nadere uitwerking van deze beleidslijnen.

4 6 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO In de eerste beleidslijn maakt CW zich sterk voor excellent, vernieuwend wetenschappelijk onderzoek met een moleculair uitdagende vraagstelling. CW zet in op vrij onderzoek én op multidisciplinair onderzoek. De chemie is immers nauw verbonden met andere wetenschappelijke disciplines in de natuurwetenschappen, de levenswetenschappen en de ontwerp- en construerende wetenschappen. Naast de twee hoofdthema s uit de actieagenda van de Topsector Chemie -groene chemie en slimme materialen- blijft CW daarom ook chemisch onderzoek gerelateerd aan biologische en medische vraagstukken ondersteunen. CW houdt vast aan een stevige basis onder de vrije competitie en de Vernieuwingsimpuls. Verder maakt zij middelen vrij voor onderdelen van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde: apparatuur, startende groepsleiders en steun aan topgroepen en pleit zij -in lijn met de actieagenda van de Topsector Chemie- voor een aanscherping en uitbreiding van het Sectorplan. In de tweede beleidslijn werken CW en ACTS aan de ontwikkeling en ondersteuning van maatschappelijk relevante en technologisch belangrijke onderzoekslijnen, die op korte en middelange termijn kunnen leiden tot nieuwe economische activiteiten. ACTS zet hierbij in op de ontwikkeling van TASC Technology Area s for Sustainable Chemistry. TASC is een op de sector gericht nieuw kraamkamerconcept voor publiek-private samenwerking waarin kleine, snel opgezette programma s in de gouden driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zich kunnen ontwikkelen tot grotere publiek-private initiatieven. In 2011 starten de eerste vier TASCs. CW investeert langs deze beleidslijn in drie maatschappelijk geïnspireerde thema s: Materialen: oplossingen voor schaarste, Duurzame energie en Leven in gezondheid. De ambities van de Topsector Chemie op het gebied van slimme materialen en groene chemie zijn bij de keuze voor onderzoeksthema s en PPS leidend. Omdat de wetenschappelijke en maatschappelijke opgaven in sterke mate een internationaal karakter hebben verstevigt de chemie ter ondersteuning van de twee hoofdlijnen van beleid de internationale samenwerking. Op onderwerpen die aansluiten bij de gekozen thema s zal ze samenwerken met zusterorganisaties in Westerse landen en in emerging science nations,

5 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO en deelnemen aan Europese ERA-Netten waar dat van waarde kan zijn. CW en ACTS maken zich daarbij sterk voor het Nederlands onderzoek. De chemie bij NWO wil een bindend element zijn in de Nederlandse chemische gemeenschap. Dit krijgt vooral vorm door de organisatie van bijeenkomsten voor onderzoekers uit de drie focusgebieden, één jaarlijks ACTS-symposium voor alle programma s tegelijk waar onderzoekers uit bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten en één overkoepelend wetenschappelijk congres voor alle Nederlandse chemici -het grootste ooit gehouden- als sluitstuk van het International Year of Chemistry Aansluitend bij de actieagenda van de Topsector Chemie streven CW en ACTS naar een zo nauw mogelijke samenwerking tussen Regiegroep, NWO en AgentschapNL bij de governance van alle tweedegeldstroom en publiek-privaat onderzoek in de chemie en de betreffende uitvoeringsorganisaties. Selectie op wetenschappelijke excellentie en versterking van de innovatieve kracht van de sector staan daarbij centraal. De sector chemie vertegenwoordigt een groot economisch en maatschappelijk belang in Nederland niet voor niets is ze door het kabinet-rutte aangewezen als één van de tien topsectoren. De sector steunt op onderzoekers van hoge kwaliteit en is goed georganiseerd. De chemie bij NWO rekent het tot haar opdracht om de sector ook de komende periode te verenigen en optimaal te ondersteunen. Met de gekozen koers wil ze deze opdracht waarmaken.

6 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Inleiding De maatschappij verwacht veel van wetenschap en technologie. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat we grote stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld onze gezondheid, de energievoorziening of communicatietechnologie. Maar daarvoor zijn nieuwe medicijnen, katalysatoren, zonnecellen en apparatuur nodig. Hoe en waarvan gaan we die maken? Dat vraagt kennis van fundamentele moleculaire processen en van de mogelijkheden om daar actief op in te grijpen. Het vereist ook kunde om nieuwe moleculen en materialen te maken. De chemie is de wetenschap die dit mogelijk maakt : Een Environment of Excellence NWO Chemische Wetenschappen (CW) en Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) maken iedere vier à vijf jaar een strategisch plan. Dat plan is afgestemd op de NWO-strategie voor deze periode. Zo sloot Naar een Environment of Excellence, de strategische koers voor de chemie , aan bij het NWO strategisch plan Wetenschap gewaardeerd. Naar een Environment of Excellence kende drie strategische lijnen: 1) Ruimte voor excellente onderzoekers, 2) Wetenschap voor de samenleving en 3) Bundeling van krachten. De drie lijnen zijn door CW en ACTS samen ingevuld. CW richt zich daarbij vooral op fundamenteel onderzoek, ACTS stimuleert wetenschap voor de samenleving. Samen bestrijken ze het hele terrein van fundamenteel tot thematisch, innovatief en toepassingsgericht onderzoek inclusief publiek-private samenwerking in de chemie. Dit is in overeenstemming met de ambities en maatregelen die de Regiegroep Chemie in 2006 vastlegde in het businessplan Sleutelgebied Chemie zorgt voor groei. Vooral de twee actielijnen versterking kennisinfrastructuur en publiek-private samenwerking sluiten uitstekend aan bij de ambities van CW en ACTS.

7 10 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO : De toekomst mogelijk maken Nu staan we voor een nieuwe periode: NWO heeft haar visie en ambities voor deze periode in 2010 uiteengezet in de strategienota Groeien met kennis. Zij bouwt hiermee voort op eerder ingeslagen, succesvolle, paden. Ook de chemie bij NWO zet een nieuwe koers uit voor de komende jaren: Chemie maakt toekomst mogelijk. De actieagenda van de Topsector Chemie New Earth, New Chemistry dient als kompas voor deze nieuwe koers 1. Deze actieagenda is opgesteld door het Topteam Chemie onder leiding van de voorzitter van de Regiegroep Chemie. Ze vormt de basis voor de het kennis- en innovatiebeleid van het kabinet-rutte voor de komende periode. De twee hoofdambities van de agenda zijn: in 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie en in 2050 staat Nederland in de wereld top-drie van producenten van slimme materialen. Het intersectorale businessplan Biobased Economy, waarin de chemie een voortrekkersrol vervult, past goed bij deze ambities. De actieagenda formuleert vier actiepakketten om de ambities te kunnen vervullen: A) Ondernemerschap, innovativiteit, bedrijvigheid en concurrentiekracht, B) Structureel versterken van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, C) Samenwerking en interactie tussen kennisinstellingen en bedrijven en D) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie. De koers sluit aan bij het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, dat in samenwerking met de Regiegroep Chemie en de tien scheikunde-afdelingen van de Nederlandse universiteiten is ontwikkeld, en sluit aan bij de voortzetting van ACTS in een aantal nieuwe Technology Areas. Bij de ontwikkeling van de plannen zijn we ons in toenemende mate bewust geworden van onze afhankelijkheid van grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen, en is de wens opgekomen bij private partijen om bij samenwerking slagvaardiger programma s te kunnen opzetten. Naast de topsector Chemie houden we ook een open oog voor samenwerking met andere topsectoren waarin de chemie een rol speelt, zoals energie, voeding, life sciences en high tech materialen en systemen. 1 New Earth, New Chemistry actieagenda Topsector Chemie, Topteam Chemie, juni 2011

8 12 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Centrale beleidslijnen In de nieuwe koers zetten CW en ACTS in op de volgende beleidslijnen. We willen de investeringen in vrij onderzoek versterken en samen met partners investeren in maatschappelijk geïnspireerde, multidisciplinaire onderzoeksthema s waarbij voldoende aandacht is voor kennisbenutting. De actieagenda van de topsector pleit voor onderzoek (publiek en publiek-privaat) van hoogwaardige kwaliteit. Wij kunnen zorgen voor onafhankelijke peer review van projecten en programma s. Zo is de chemie bij NWO integraal betrokken bij chemie-onderzoek in Nederland: we investeren in mensen en ideeën en ondersteunen onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op valorisatie. Verder willen we daarbij de internationale samenwerking binnen en buiten Europa versterken. We zetten in op het uitbreiden van de chemische gemeenschap naar onderzoekers in nieuwe moleculaire onderzoeksrichtingen. De kracht en de schoonheid van de chemie verdienen het om volop in de schijnwerpers te staan. Dit doen we niet alleen, maar samen met de universiteiten die bezig zijn met de implementatie van het Sectorplan. Ook bestaat er in domeinen zoals biotechnologie, katalyse en duurzame processen, behoefte aan nieuwe vormen van publiek-private initiatieven: samen willen overheid, bedrijfsleven en onderzoekers voorzien in de toekomstige behoefte aan materialen en energie. Op internationaal vlak is en blijft CW een gewaardeerde partner in samenwerkingsverbanden die de Europese synergie in chemisch onderzoek bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het European Technology Platform SusChem en het Euro-Chemistry netwerk. Bij dit alles streven CW en ACTS een evenwichtig en uitdagend portfolio aan activiteiten na, dat het chemisch onderzoek over de hele breedte ten goede komt. Bij de programmering zullen we gelijk optrekken met de Regiegroep Chemie en voor de uitvoering van de actieagenda van de topsector wordt een nauwe samenwerking met AgentschapNL bepleit.

9 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Chemie maakt toekomst mogelijk beschrijft de context van de chemie bij NWO en de relaties met de maatschappij. Het geeft de ambities van CW en ACTS weer en laat zien hoe deze tot uitvoering kunnen worden gebracht. Met een aantal voorbeelden, topics in future chemistry, illustreren we de uitdagingen in maatschappij en onderzoek voor de chemie van de toekomst.

10 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Waar staan we? Chemie bij NWO in context Voortbouwen op bereikte successen CW en ACTS hebben zich de afgelopen jaren ingespannen om ruimte voor onderzoekers te creëren, wetenschap voor de samenleving te bevorderen en krachten te bundelen. Daarin zijn we succesvol geweest. We lichten zeven resultaten uit: 1. Het chemisch onderzoek is herkenbaar georganiseerd in focusgebieden, waarin de chemie in relatie staat tot Biologie & Medische Wetenschappen, Fysica & Materialen en Technologie & Duurzaamheid; 2. CW heeft het initiatief genomen tot het Sectorplan Natuur- en Scheikunde, waarin de chemie en fysica aan universiteiten keuzes hebben gemaakt voor een aantal zwaartepunten van onderzoek en onderwijs in deze focusgebieden. Voor het plan heeft het ministerie van OCW structureel M 20 per jaar beschikbaar gesteld aan universiteiten en NWO-CW en FOM samen; 3. De vrije competitie van CW, het TOP/ECHO-programma, biedt mogelijkheden voor ECHOprojectsubsidies en grotere TOP-subsidies binnen deze focusgebieden. Het ruime budget hiervoor bij CW is een grote verworvenheid; 4. De chemie heeft van oudsher aandacht voor haar talent en is goed gepositioneerd in de Vernieuwingsimpuls. Inspanningen van NWO hebben ertoe geleid dat het budget van de Vernieuwingsimpuls is vergroot en dat deze structureel onderdeel van het talentbeleid uitmaakt; 5. In de afgelopen periode participeerde CW op bescheiden schaal in multidisciplinaire onderzoeksprogramma s in de NWO-thema s Systeembiologie, Funderend Energieonderzoek en Nanowetenschap en -technologie;

11 16 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO De midterm-evaluatie van ACTS wees uit dat de chemie er uitstekend in slaagt maatschappelijke behoeften op het terrein van katalyse, chemische processen en industriële biotechnologie te koppelen aan goed wetenschappelijk onderzoek; 7. Bij de Regiegroep Chemie, opgericht door VNCI en NWO CW/ACTS om sturing te geven aan het Sleutelgebied Chemie, heeft ACTS een duidelijke rol verworven als stimulator van kleinschalige, snel opererende publiek-private samenwerking. De nieuwe koers voor de chemie bij NWO bouwt voort op de ingeslagen weg en de behaalde resultaten. Zij doet dit met een scherp oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij, de chemie en het Nederlandse onderzoekslandschap. De wereld om ons heen Hoe ziet de wereld om ons heen eruit? We staan voor grote uitdagingen: de wereldbevolking groeit en streeft naar een hoger welvaartsniveau. Dat niveau is alleen bereikbaar als we duurzaam kunnen voorzien in grondstoffen (voor materialen, chemicaliën en energie), voeding en water. We moeten werken aan een duurzame en vreedzame samenleving en aan een langer leven in gezondheid. De wetenschap moet al haar creativiteit gebruiken om dit mede mogelijk te maken. Ze moet de verworven kennis delen met de maatschappij. Samen met het bedrijfsleven zal ze innovaties tot stand moeten brengen om de uitdagingen te lijf te gaan. NWO heeft haar nieuwe thema-beleid rond deze uitdagingen gebouwd. Ze heeft gekozen voor zes thema s, waarvan drie zeer relevant zijn voor de chemie: Materialen, Duurzame energie en Leven in gezondheid. Niet voor niets komen deze grote onderwerpen ook prominent naar voren in de Nederlandse Wetenschapsagenda 2, die 49 grote vragen voor de wetenschap formuleert. Eén van de negen hoofdstukken is speciaal aan Leven en Chemie gewijd en ook een aantal vragen over energie, gezondheid en voeding, astronomie en materialen hebben een chemische connotatie. 2 De Nederlandse Wetenschapsagenda, KNAW, 2011

12 18 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO De wereld van de chemie De chemie heeft een sleutelrol als verbindende discipline tussen de fysica, de technologie en de levenswetenschappen. Vooral op het gebied van energie, materialen, voeding, water en gezondheid 3 is chemische inbreng onmisbaar. Doorbraken op deze terreinen vereisen een fundamentele onderzoeksaanpak met een langetermijnvisie. Het resultaat kan heel tastbaar zijn. Chemie is immers gericht op het maken van nieuwe moleculen. Voorbeelden van onderzoeksresultaten zijn nieuwe, minder schaarse batterijmaterialen, medicijnen en katalysatoren die oogstafval omzetten naar biobrandstoffen. De wereld van de chemie is internationaal. CW heeft de afgelopen periode dan ook verschillende initiatieven ontplooid die de samenwerking tussen internationale onderzoeksfinanciers bevorderen. Zo is er, samen met het bedrijfsleven (ETP SusChem, Cefic) en organisaties die onderzoek financieren, vooruitgang geboekt op het gebied van strategievorming. Met steun van de Europese Commissie nemen CW en ACTS met zusterorganisaties deel in Europese netwerken als ACENET (katalyse), ERA-IB (Industriële Biotechnologie) en CAPITA (vervolg op ACENET). Zo krijgt de Nederlandse chemie toegang tot hun gezamenlijke activiteiten en wordt bi- of multilaterale samenwerking bevorderd. Via het recente netwerk Eurochemistry worden strategieën voor gezamenlijk onderzoek vormgegeven, evenals verbeterde mechanismen om Europees onderzoek in de chemie te financieren. Euro-chemistry bouwt onder andere voort op CERC3. De chemie is ook nauw verweven met andere wetenschapsgebieden, zoals de levenswetenschappen en de fysica. Multidisciplinaire samenwerking is nodig om de grote uitdagingen waar we voor staan aan te pakken. Het is daarom interessant om te zien waar sprake is van overlap van vakgebieden of aangrenzende onderzoeksgebieden. De levenswetenschappen richten zich de komende periode op economisch en maatschappelijk belangrijke domeinen 3 Chemistry for Tomorrow s World, a roadmap for the chemical sciences, Royal Society of Chemistry, July 2009

13 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO als voeding, gezondheid, chemie & energie, landbouw en technologie. De Task Force Life Sciences, die binnen NWO NGI, CW, ALW, EW, ZonMW en STW verenigt, pleit voor blijvende investeringen in de levenswetenschappen, voor het voortbouwen op bestaande sterktes en voor het bundelen van krachten van wetenschappers, bedrijven en overheid in publiekprivate samenwerking 4. Voor de biowetenschappen verschijnt in 2011 een sectorplan. De natuurkunde richt zich op (duurzame) energie als belangrijkste onderzoeksthema. Versterking van top-onderzoek, waarin vrouwen beter zijn vertegenwoordigd, en samenwerking met bedrijfsleven zijn daarvoor nodig 5. Op het intersectorale terrein van de biobased economy raken al deze disciplines aan elkaar. Chemie in Nederland De kwaliteit van het chemisch onderzoek in Nederland is hoog. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het relatief hoge aantal Nederlandse chemici dat bij de ERC een Advanced Grant verwerft. Ook de citatie-impactscore voor de chemie en chemische technologie is zeer hoog, al is het aandeel van dit gebied in het totale aantal Nederlandse publicaties relatief laag. Uit de onderzoeksvisitaties van de chemische technologie aan de drie Technische Universiteiten 6 en van de chemie aan de algemene universiteiten 7 blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderzoek over het algemeen zeer goed is en op een aantal plaatsen van uitzonderlijk hoog niveau. Internationaal scoort het ruim bovengemiddeld. De universiteiten werken goed samen met de industrie. Ze zijn onder andere zeer sterk op het terrein van (bio) katalyse, biotechnologie, supramoleculaire chemie, materiaalkunde en biomoleculaire massaspectrometrie. Uitdagingen zijn er ook: de studentenaantallen zijn relatief laag, universiteiten moeten om kunnen gaan met veranderingen in de chemische industrie en de 4 Partners in de Polder (2009) 5 Topfysica midden in de wereld (2010), FOM/GB-N 6 QANU Research Review Chemical Engineering 3TU, november QANU Research Review Chemistry, april 2011

14 20 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO aansluiting tussen klassieke technologieën en micro- en nanotechnologieën moet gemaakt worden. Ook klinkt er een pleidooi voor een vereenvoudiging van de organisatiestructuren. Het economisch belang van de chemie in Nederland is groot: sinds 2005 is de Chemie een economische topsector (destijds sleutelgebied genoemd). Samenwerking is belangrijk. In de Regiegroep Chemie, die als ambitie heeft om welvaart en welzijn te vergroten op een duurzame manier, trekken de verschillende partijen op het gebied van chemie succesvol samen op. Begin 2009 concludeerde de commissie-scheepbouwer dat van de zes toenmalige sleutelgebieden de Chemie het best georganiseerd is en dat haar aanpak werkt. De actieagenda van de Topsector Chemie biedt een ambitieuze visie op 2050, waarin plaats is voor de concrete maatregelen van de Regiegroep Chemie, maar waarin meer nadruk ligt op de transitie naar een volledig groene chemie en een toppositie in de productie van slimme materialen. Het pad waarlangs deze transitie zal verlopen is nog maar ten dele bekend, maar de doelen en concrete maatregelen uit het businessplan van de Regiegroep Chemie vormden de eerste stappen: verdubbeling van de bijdrage van de chemie aan het BNP tot 6% (24 miljard) in 2017 en halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen voor de chemie in de periode Hiervoor heeft de Regiegroep vier samenhangende actielijnen uitgezet: versterking van de kennisinfrastructuur, samenwerking tussen bedrijven en universiteiten op kansrijke onderzoeksgebieden, innovation labs om succesvolle onderzoeksprojecten te vertalen naar commerciële toepassingen, en tot slot centers for open chemical innovation om innovatieve concepten te ontwikkelen tot marktintroductie. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de economische crisis en de vergaande internationalisering het karakter en de wensen van het bedrijfsleven sterk veranderd hebben en dat blijven doen. Bij de eerste twee actielijnen en de behaalde resultaten staan we hieronder wat langer stil.

15 22 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Versterking van de kennisinfrastructuur Op initiatief van CW kwam in 2007 het Sectorplan Natuur- en Scheikunde tot stand, om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in deze vakgebieden te versterken. Dit sectorplan vult de eerste actielijn van de Regiegroep Chemie in: versterking van de kennisinfrastructuur. Het past ook goed in het eerste speerpunt van de NWO-strategie: investeren in vrij onderzoek. De minister van OCW stelt vanaf 2011 M 20 per jaar beschikbaar voor de natuur- en scheikunde. Voor de chemie besteden universiteiten jaarlijks M 1 aan het verhogen van de instroom van studenten en het verbeteren van het rendement van de opleidingen. Ze besteden M 6 aan nieuwe arbeidsplaatsen. De resterende M 3 is bestemd voor versterking van het onderzoek in een beperkt aantal zwaartepunten zie het overzicht hieronder en wordt via CW toegekend. CW heeft dit bedrag uit het eigen budget voor vrij onderzoek verdubbeld tot M 6, en geschikte subsidie-instrumenten ontwikkeld voor de verdeling hiervan (zie verder het hoofdstuk Hoe gaan we het doen?). De keuze van de zwaartepunten is gemaakt door de minister van OCW op basis van het advies van de commissie-breimer 8. Het sectorplan kent een iets andere indeling van de chemie, waarbij een vierde focusgebied wordt onderscheiden: complexe moleculaire systemen. 8 Advies commissie-breimer inzake Implementatie Sectorplan Natuur- en Scheikunde, 2010

16 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Zwaartepuntenmatrix Chemie Focusgebied 1 (C1) duurzame chemie en chemische (bio) technologie Focusgebied 2 (C2) materiaal wetenschappen, fysische chemie en nanotechnologie Focusgebied 3 (C3) levens- en biomedische wetenschappen Focusgebied 4 (C4) complexe moleculaire systemen TU/e Procestechnologie Katalyse Polymeren Complexe moleculaire systemen UT Duurzame procestechnologie en biomassaconversie Katalytische systemen Nanotechnologie Biomedische technologie Bio-nano en supramoleculaire chemie TUD + LEI (Bio)procestechnologie (Bio)katalyse Katalyse en duurzaamheid Nanowetenschappen Theorie en spectroscopie Biotechnologie Chemische biologie Structuurbiologie UU Katalyse Structuurbiologie Colloïden RuG Katalyse en groene chemie Functionele materialen Chemische biologie Structuurbiologie Supramoleculaire chemie en systems chemistry UvA + VU Synthese en katalyse Computational chemie Analytische chemie Systeembiologie Farmacochemie RU Moleculen en materialen Chemische biologie Supramoleculaire chemie WUR Colloïdchemie, surfactanten en bionanotechnologie

17 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Waar gaan we naartoe? De toekomst van chemie Chemie maakt toekomst mogelijk. Ze is de creatieve wetenschap bij uitstek die een ontdekking of nieuw verworven inzicht omzet in de synthese van een molecuul of materiaal dat voor die tijd nog niet bestond, of in een nieuw proces om dat molecuul (op grote schaal) te maken. De chemie is nauw verbonden met de natuurwetenschappen, levenswetenschappen en ontwerp- en construerende wetenschappen. Nieuwe ontdekkingen in de chemie creëren kansen voor andere disciplines. Zo leidt het oplossen van de driedimensionale structuur van een eiwit, gecombineerd met intelligente biochemische karakterisering, tot inzicht in de functie ervan. Als dat eiwit een centrale rol speelt in bijvoorbeeld ons immuunsysteem, kan dit van direct en groot belang zijn voor het begrijpen van ziekteprocessen. Omgekeerd zorgt de vooruitgang in andere velden voor een voortdurende stroom van vragen aan de chemie. Wie bijvoorbeeld in het functioneren van een eiwit wil ingrijpen om een ziekte te behandelen, moet daar het beste molecuul voor bedenken én maken. Op dezelfde manier is de chemie verbonden met kennis over en de ontwikkeling van nieuwe materialen en met het ontwerpen en realiseren van schone processen voor bijvoorbeeld de productie van energie, (drink)water en allerlei consumptiegoederen. De chemie kan deze centrale rol van creating en enabling science alleen vervullen als krachtige, eigenstandige discipline, die verweven blijft met de wereld om zich heen. CW en ACTS zetten zich in de komende periode verder in voor een sterke discipline om zo een onmisbare onderzoeksbijdrage te kunnen leveren aan de beantwoording van wetenschappelijke en maatschappelijk geïnspireerde vragen. Altijd richten zij zich op onderzoek van uitstekende kwaliteit. Alleen het beste is immers goed genoeg.

18 28 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Missie CW Chemische Wetenschappen (CW) stimuleert en initieert excellent vernieuwend fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht moleculair onderzoek. De belangrijkste instrumenten daarvoor zijn de subsidiëring van onderzoeksprojecten en -programma s en de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten. Missie ACTS Advanced Chemical Technologies for Sustainability (ACTS) richt zich op het initiëren en ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor de duurzame productie van materialen en energiedragers. ACTS voert deze missie uit door het tot stand brengen en coördineren van uitdagende publiek-private samenwerkingsprogramma s, in lijn met het businessplan van de Regiegroep Chemie. De ACTS-programma s bestaan uit een coherent cluster van projecten die worden uitgevoerd door universiteiten en onderzoeksinstituten in nauwe samenwerking met industriële partners. Toponderzoek floreert in een omgeving waar voldoende kritische massa aanwezig is. CW ondersteunt daarom de concentratie van de Nederlandse onderzoeksinspanningen in drie focusgebieden met een beperkt aantal zwaartepunten: 1) Chemie in relatie met biologische/ medische wetenschappen, 2) Chemie in relatie met fysica/materialen en 3) Chemie in relatie met technologie/duurzaamheid. Onderzoek aan complexe moleculaire systemen is meestal nauw gerelateerd aan het tweede focusgebied. Zo krijgen deze voldoende massa en blijven ze van uitstekende kwaliteit. ACTS pakt samen met bedrijfsleven en overheid de uitdagingen op die de maatschappij aan de chemie stelt. De chemie bij NWO realiseert zich dat de wetenschap en de maatschappelijke opgaven een sterk internationaal karakter hebben. Ze werkt daarom van harte mee aan het internationaliseren van de onderzoeksprogrammering en -financiering.

19 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO Wat gaan we doen? Speerpunten Vrij onderzoek NWO CW richt zich op het stimuleren van excellent, vernieuwend wetenschappelijk onderzoek met een moleculair uitdagende vraagstelling. Gevestigde wetenschappers en talentvolle starters moeten nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek kunnen doen op een onderwerp naar eigen keuze. Ook in de komende periode zal CW onverminderd vasthouden aan dit fundament onder het onderzoek. In de verwachting dat dit wederzijds zal zijn, staat de chemie open voor een relatie met andere velden: Fysica & Materialen, Technologie & Duurzaamheid en Biologie & Medische Wetenschappen. CW heeft en houdt speciale aandacht voor groepen die relatief ondervertegenwoordigd zijn in de chemische onderzoeksgemeenschap, met name vrouwen. CW onderschrijft de doelstelling van het manifest 20 in 2020, om in % van de wetenschappelijke staf uit vrouwen te laten bestaan 9. NWO heeft geen directe invloed op de universitaire benoemingen, maar CW constateert met genoegen dat het Sectorplan ruimte biedt voor de aanstelling van tenminste één vrouwelijke tenure track-onderzoeker aan elke instelling. CW heeft met de eigen Athena-premie en Women in Chemistry-bijeenkomsten succesvolle instrumenten in handen die zij, zo mogelijk in samenwerking met de KNCV en andere NWO-gebieden, zal continueren in 2020, Els Goulmy en Wim van Saarloos (2010)

20 34 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO CW heeft inmiddels een start gemaakt met vrije onderzoeksprogramma s in de chemie (ChemThem): onderzoeksprogramma s waarvan het thema door wetenschappers bottom up is aangedragen en die de kracht en schoonheid van de chemie als creating science illustreren. Geïnspireerd door de vrije FOM-programma s en de STW Perspectief-programma s, maakt CW zo een aanzienlijk budget van, in eerste instantie, M 5 vrij voor focus en massa op een beperkt aantal fundamentele, risicovolle onderzoeksthema s. Door de grenzen van zo n onderzoeksthema op te zoeken, verwacht CW de basis te kunnen leggen voor de richting waarin dat vakgebied zich zal ontwikkelen en zo wetenschappelijke doorbraken te faciliteren. Maatschappelijk geïnspireerde thema s en publiek-private samenwerking NWO-thema s en chemie NWO zet in de nieuwe strategieperiode in op zes thema s: urgente maatschappelijke opgaven die onze samenleving toekomstbestendig maken. De chemie bij NWO kan bijdragen aan een aantal van deze opgaven. Ze heeft het initiatief genomen voor het thema Materialen: oplossingen voor schaarste. Dit thema speelt in op het dreigende tekort aan grondstoffen voor materialen en draagt bij aan onderzoek naar alternatieve grondstoffen en materialen. In de actieagenda van de topsector Chemie is de vervanging van een chemie op basis van fossiele grondstoffen naar een groene chemie een van de twee hoofdambities. Bij de andere, de productie van slimme materialen, wordt de beschikbaarheid van voldoende grondstoffen en mineralen voor die nieuwe, slimme materialen voorop gesteld. Het NWO-thema wordt samen met maatschappelijke partijen en andere NWO-gebieden en -organisaties opgezet. Daarnaast ziet de chemie een rol voor zichzelf bij tenminste twee andere thema s: Duurzame energie en Leven in gezondheid. De inhoud van deze thema s en de rol van de chemie daarin wordt in 2011 in overleg met de andere partijen bepaald. Voor het thema Duurzame energie werkt FOM aan de oprichting van een instituut voor funderend energieonderzoek bij de TU Eindhoven: DIFFER (Dutch Institute For Fundamental Energy Research). De chemie, die sterk

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren.

Scherp aan de wind! Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren. Scherp aan de wind! Handvat voor een Europese strategie voor Nederlandse (top)sectoren advies 77 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving

Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy. Strategie voor een groene samenleving Biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy Strategie voor een groene samenleving Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de biobased economy Biomaterialen, drijfveer voor de biobased

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen

Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen 70 Alfa en Gamma stralen Valorisatiebeleid voor de Alfa- en Gammawetenschappen maart 2007 Colofon Vormgeving: Junior beeldvorming - Zoetermeer Druk: Quantes - Rijswijk Maart 2007 ISBN 978 90 77005 38 5

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse

Vereniging van Nederlandse Tenure track een goed instrument voor talentmanagement? Inventarisatie van de risico s en kansen van tenure track voor de werving, binding en loopbaanbegeleiding van wetenschappelijk talent op de Nederlandse

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs?

Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? Hoe stimuleer je excellentie in het hoger onderwijs? > Een initiatief van AcademicTransfer en Battle of Concepts Inspiratiebundel Gebaseerd op 98 voorstellen van studenten en pas afgestudeerden met 79

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen.

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

HET NIEUWSTE CAHIER #02

HET NIEUWSTE CAHIER #02 HET NIEUWSTE CAHIER #02 Kennis máken met het goede leven JAN MENGELERS 02 WOORD VOORAF Op 20 maart 2014 is in de prachtige voormalige Statenzaal in Het Noordbrabants Museum te s-hertogenbosch het boek

Nadere informatie

Een duurzame brandstofvisie met LEF

Een duurzame brandstofvisie met LEF De belangrijkste uitkomsten uit het SER-visietraject naar een duurzame brandstoffenmix in Nederland Titel te positioneren voor foto zodanig dat deze goed leesbaar is De belangrijkste uitkomsten uit het

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie