Strategie Duurzaam Toetsing beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie Duurzaam Toetsing beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 ING Investment Office Publicatiedatum: 2 april 2015 Strategie Duurzaam Tetsing beleggingsfndsen Dr Jchen Harkema, analist Duurzaam Beleggen van het ING Investment Office ING geeft alle aangebden beleggingsfndsen een duurzaamheidskwalificatie: de Niet-Financiële Indicatr (NFI). Die kan -, =, + f ++ zijn. Smmige fndsen ndergaan daarna ng een uitgebreider nderzek. In dit artikel een beschrijving van beide tetsingen. De methde waarmee de analisten Duurzaam Beleggen van het ING Invstement Office bepalen welke beleggingsfndsen vlgens ING duurzaam zijn en welke niet, lijkt p de duurzame tetsing van ndernemingen. Net als bij bedrijven kmt het rdeel meestal in twee stappen tt stand: 1. Kwantitatieve tetsing. De eerste stap is een tets waarbij we het beleid van het fndshuis berdelen p tientallen duurzaamheidsaspecten. Deze berdeling leidt tt een scre van nze Niet-Financiële Indicatr (NFI). Alleen fndsen die bvengemiddeld scren, kmen in aanmerking vr ns duurzaam beleggingsuniversum: de lijst met tegelaten beleggingen vr nze beleggingsstrategie Duurzaam. 2. Kwalitatieve tetsing. Deze tets gaat in p de achtergrnd van het beleid en de uitvering daarvan. We veren een gesprek met de fndsmanager en nderzeken de beleggingen in de beleggingsprtefeuille van het fnds. Een beleggingsfnds met de kwantitatieve tets en de kwalitatieve tets drstaan m tegelaten te wrden tt het duurzaam beleggingsuniversum van ING. Daarmee kmt het in aanmerking vr pname in de strategie Duurzaam. De kwantitatieve tetsing van het beleid De analisten Duurzaam Beleggen van ING hebben in 2001 de NFI ntwikkeld m duurzame ndernemingen p een psitieve manier te kunnen nderscheiden van de andere in de sectr. De NFI is het resultaat van een tetsing van bedrijven p hun beleid en prestaties p het gebied van duurzaamheid. Dezelfde methdiek gebruiken we nu k vr het bepalen van de mate van duurzaamheid van een beleggingsfnds. Wel wijken de factren die bepalen he een beleggingsfnds scrt p duurzaamheid, natuurlijk af van die van een nderneming. Maar het effect is vergelijkbaar: de NFI-waarde geeft snel inzicht in he een beleggingsfnds scrt p duurzaamheidsbeleid. Een beleggingsfnds met een hge NFI-scre (+ f ++) nderscheidt zich psitief dr de mate van verantwrdelijkheid die het neemt als aandeelhuder p diverse duurzaamheidsaspecten. Denk aan bijvrbeeld het stembeleid p vergaderingen van aandeelhuders als het gaat ver thema s rnd mens, milieu en maatschappij. He stellen we de NFI-scre van een beleggingsfnds vast? Om de NFI-scre (-, =, + f ++) te bepalen, leggen we het beleggingsfnds een vragenlijst vr. Via gerichte vragen brengen we in kaart he het fnds duurzaamheid in zijn beleid verwerkt. De lijst bevat 66 vragen in negen categrieën p het terrein van duurzaam beleggen, van een duurzaam

2 investeringsbeleid tt cntrversiële wapens. De antwrden zetten we m in scres. Daarna vergelijken we die met de eindscres van andere geënquêteerde beleggingsfndsen. Centrale vraag in nze berdeling van beleggingsfndsen is, in heverre de visie p duurzaamheid van het fnds aansluit bij die van ns. Berdeelde categrieën Verantwrd beleggingsbeleid (frmele uitgangspunten). Heeft het fnds zijn duurzaam beleggingsbeleid gedcumenteerd? Bedrijfsinitiatieven p het gebied van duurzaam beleggen. Heeft het fnds(huis) zich bijvrbeeld verbnden aan de United Natins Principles f Respnsible Investrs (UNPRI)? Beleid met betrekking tt het stemmen p jaarvergaderingen Beleid aangaande engagement (dialg aangaan met ndernemingen m te beïnvleden) Uitsluiting p specifieke bedrijfsactiviteiten (zals tabak f alchl) Uitsluiting van bedrijven met cntrversieel gedrag (zals mkping, milieudelicten) Duurzame-selectiemethden (bijvrbeeld best-in-class ) Betrekking van duurzaamheidsgegevens in het selectieprces Beleid ten aanzien van cntrversiële wapens (zals clustermunitie). Per categrie stellen we de fndsmanagers dus een aantal vragen. Vr de categrie verantwrd beleggingsbeleid willen we bijvrbeeld weten f het fnds zijn beleid frmeel vastgelegd heeft, wie daar verantwrdelijk vr is, f erver gepubliceerd wrdt en f de dcumentatie daarver k vr alle beleggers tegankelijk is. Met de antwrden p deze vragen krijgen we een eerste inzicht in de wijze waarp het fnds vrm geeft aan duurzaam beleggen. We berdelen elk antwrd en kennen dit punten te. De vlledige lijst met vragen (Engelstalig) is pgenmen als bijlage bij dit artikel. De NFI-berdeling is relatief De berdeling van alle antwrden leidt uiteindelijk tt een ttaalscre vr een beleggingsfnds. Deze ttaalscre vergelijken we met de eindscres van de (p dit mment 367) andere fndsen p de ING Masterlist Beleggingsfndsen. Zie k kader hiernaast. Als een fnds met zijn scre bij de beste 10% hrt p het gebied van duurzaam beleggen, dan krijgt het de berdeling NFI waarden NFI NFI ++ behrt tt de beste 10% NFI + behrt tt de beste 30% NFI = beter dan gemiddeld NFI lager dan gemiddeld (uitgeslten van duurzaam universum ING) ING Masterlist Beleggingsfndsen Met beleggingsfndsen kiezen beleggers vr het gespreid beleggen ver regi s, sectren en/f thema s. Het ING Investment Office heeft vr dit del een selectie gemaakt van beleggingsfndsen die vlden aan bepaalde eisen p gebied van kwaliteit en verhandelbaarheid. Deze selectie leidt tt de Masterlist Beleggingsfndsen. Deze is leidend bij de advisering van beleggers en vrmt het beleggingsuniversum van beleggingsfndsen waaruit de Investment Managers van ING kunnen kiezen bij het samenstellen van nze beleggingsstrategieën. Indien een beleggingsfnds lager dan gemiddeld scrt en dus een negatieve niet-financiële indicatr (NFI -) krijgt, kunnen we het fnds niet in de beleggingsstrategie Duurzaam pnemen. Tch betekent NFI niet autmatisch dat het beleggingsfnds maatschappelijk nverantwrd handelt. De kwalificatie betekent wel dat het fnds vlgens nze analyse in vergelijking met andere beleggingsfndsen een minder ged beleid heeft p het gebied van duurzaam beleggen. We huden bij de berdeling rekening met de beleggingscategrie(ën) waarin een fnds belegt. Z kan de beheerder van een bligatiefnds niet stemmen p aandeelhudersvergaderingen en berdelen het fnds hier dan uiteraard k niet p. Kwalitatieve tetsing: alleen als fnds gede aanvulling lijkt Na de kwantitatieve tetsing vlgt de kwalitatieve, die een stap verder gaat. Omdat dit prces tijdrvend is, berdelen we daarbij alleen die fndsen, waarvan we verwachten dat zij een gede aanvulling zijn vr de strategie Duurzaam. We analyseren de diverse beleidsdcumenten van het fndshuis p het gebied van duurzaam beleggen en gaan in gesprek met de fndsbeheerder en het management van het fndshuis m hun visie p duurzaam beleggen te hren. Ok de cnsistentie van het beleid telt Bij de kwalitatieve tetsing berdelen we k f het fnds zich in de praktijk hudt aan de zelf gefrmuleerde duurzame uitgangspunten. Dit gebeurt via analyse van de individuele beleggingen van

3 het fnds. Die vergelijken we met ns duurzaam universum. Die kmt tt stand via nze psitieve en negatieve tetsing. Deze vergelijking maakt de verschillen zichtbaar in duurzame berdeling van ndernemingen dr ING Investment Office en het betreffende beleggingsfnds. Dit is belangrijk mdat vrijwel alle beleggingsfndsen een andere pvatting van duurzaamheid hebben dan wij. De vraag is dan welke afwegingen gemaakt zijn dr de betreffende fndsmanagers. Niet zzeer m deze keuzes ter discussie te stellen, maar veelmeer m inzicht te krijgen in de andere benadering van duurzaamheid. Vr een psitieve berdeling is bepalend f de verschillen in benadering van het begrip duurzaamheid gering en verklaarbaar zijn. In die gevallen kan het vrkmen dat ndernemingen, die dr ING van het duurzaam universum zijn uitgeslten, wel in een beleggingsfnds zijn pgenmen. Ok bij beleggingsfndsen die ING kenmerkt als duurzaam. Tepassing in de strategie Duurzaam De beleggingsstrategie Duurzaam wrdt niet beheerd dr de analisten Duurzaam Beleggen. Dat det de Investment Manager van de strategie. Hij kiest vr pname in de prtefeuille van de strategie Duurzaam alleen uit beleggingsfndsen die deel uitmaken van het duurzaam beleggingsuniversum. Dat zijn beleggingsfndsen van de ING Masterlist, die zwel de kwantitatieve als kwalitatieve tets p duurzaamheid ged drstaan hebben. Samen met ( niet-duurzame ) analisten van het ING Investment Office berdeelt de Investment Manager de financiële prestaties van het beleggingsfnds en het beleggingsbeleid. Als die financiële berdeling k tt een psitief rdeel leidt, neemt hij het fnds p in de strategie Duurzaam (f althans kan hij dit den). Ok bij de selectie van beleggingsfndsen vr de andere beleggingsstrategieën wrdt gekeken naar de duurzaamheidskenmerken zals de NFI. Z kmen financiële en niet-financiële prestaties samen in het beleggingsbeleid vr de beleggingsstrategieën van ING. Meer weten? Ga naar de duurzaam-beleggenpagina p ING.nl f neem cntact p met uw adviseur bij ING Disclaimer Deze publicatie is pgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedeld ter infrmatie. ING Bank N.V. is nderdeel van ING Grep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling nch een aanbieding f uitndiging tt kp f verkp van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar infrmatie van betruwbaar geachte brnnen en heeft alle mgelijk zrg betracht m er vr te zrgen dat ten tijde van de publicatie de infrmatie waarp zij haar visie in dit rapprt heeft gebaseerd niet njuist f misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de dr haar gebruikte infrmatie accuraat f cmpleet is. De infrmatie in deze publicatie kan gewijzigd wrden znder enige vrm van aankndiging. ING Bank N.V. nch één f meer van haar directeuren f werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid vr enig direct f indirect verlies f schade vrtkmend uit het gebruik van (de inhud van) deze publicatie alsmede vr druk- en zetfuten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van tepassing p deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is tegestaan, mits de brn wrdt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat nder tezicht van De Nederlandsche Bank en de Autriteit Financiële Markten.

4 Bijlage Survey Respnsibility f Investment Funds Grup level questins Verantwrd beleggingsbeleid (frmele uitgangspunten). Des yur cmpany have a respnsible investment plicy? If s, please add dcument r hyperlink t it If applicable, wh is respnsible fr the peratinal executin f the respnsible investment plicy? D yu prduce reprts n yur respnsible investment activities? Are these reprts made public and available? Bedrijfsinitiatieven p het gebied van duurzaam beleggen. Is yur cmpany a signatry t the UN PRI (United Natins Principles fr Respnsible Investments)? If s, please state when yu became a signatry. Is yur cmpany a signatry t any ther initiatives with respect t respnsible investing? If yes, please indicate in the bx belw which initiatives. Beleid met betrekking tt het stemmen p jaarvergaderingen D yu have a plicy n ESG vting? D yu vte n ESG issues? D yu execute the vting plicy yurself? On hw many ESG issues have yu vted in 2014? What percentage is it f yur hldings? Is this infrmatin public? Beleid aangaande engagement D yu have a plicy n ESG engagement? D yu engage with yur hldings n ESG issues? If yes, d yu execute it yurself? Hw many cmpanies have yu engaged with in 2014? What percentage is it f yur hldings? Have yu ended an engagement prcess? Survey fund level questins Uitsluiting p specifieke bedrijfsactiviteiten Animal testing Gambling Fisheries Genetic engineering Ship breaking Fur Nuclear energy Defence-general Cluster munitin Tbacc Prngraphy Alchl defense cmpanies invlved in nuclear Other, please specify: De UN PRI (United Natins Principles fr Respnsbile Investment) mvatten een serie beginselen vr verantwrd beleggen die dr vermgensbeheerders en pensienfndsen kunnen wrden nderschreven. Hiermee wrdt betrkkenheid bij verantwrd beleggen getnd. De beginselen bieden praktische handreikingen vr het incrpreren van factren als milieu, sciale mstandigheden en ged ndernemingsbestuur in de beleggingspraktijk. Uitsluiting van bedrijven met cntrversieel gedrag Breaches f regulatins and/r scial cde Bribery/crruptin Child labur

5 Envirnmental impact Vilatins f labur rights Vilatins f human rights Other, please specify: Duurzame-selectiemethden Psitive selectin n ESG issues (e.g. best in class) If s, can yu please explain hw this is dne? Thematic/sectr based apprach (e.g. innvatin, water, human capital, climate change, renewables r a cmbinatin) If s, can yu please explain hw this is dne? Is the cmplete fund prtfli subject t this apprach? If nt s, t what part (percentage) is it? Have yu excluded (cmpanies frm) cuntries due t ESG related issues in thse cuntries? If s, t which cuntries des this apply? Is the fund invlved in impact investing? If s, please describe the initiative(s). Betrekking van duurzaamheidsgegevens in het selectieprces Des ESG infrmatin play a part in yur investment prcess (apart frm exclusins r best-in-class selectin)? If s, can yu please elabrate? Is ESG analysis acquired fr all the hldings in the prtfli? Are ESG analysts invlved in the investment prcess and/r decisin making? Hw many ESG analysts d yu have emplyed? D yu receive ESG infrmatin frm ESG data prviders? If s, frm which prvider? Beleid ten aanzien van cntrversiële wapens (zals clustermunitie) Has (have) the in line 1 mentined fund(s) excluded all cmpanies* mentined belw frm its investment universe? If n, is the ttal percentage f hldings in these cmpanies maximised up t five percent? If n, please indicate in the clumn fr the specific fund fr each cmpany if the cmpany is excluded, r the current percentage f the hlding:

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS)

Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst Taken en Sectren (ITS) Handleiding Interessevragenlijst vr Taken en Sectren (ITS) 1 Inhudspgave 1. Inleiding 3 1.1 Therie interessecmpnent 3 2. Ontwikkeling 6 2.1 Afname

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt

MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING. Bachelor thesis Thijs Spruijt MAGAZIJNBEHEER IN EEN ENGINEER-TO-ORDER OMGEVING Bachelr thesis Thijs Spruijt i Bachelr thesis September 2013 december 2013 Auteur Thijs Spruijt Student Technische Bedrijfskunde S1116363 Opdrachtgever

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie