SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf"

Transcriptie

1 Nanuru, MH (Anna) Bijlagen: SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf Oorspronkelijk bericht Van: Meienhorst, D (Dennis) Verzonden: maandag 11 juni :31 Aan: Boukes, AEW (Arnold); Statengriffie; Wiggers, R (Renee) Onderwerp: Ter verspreiding onder PS: Advies SER Overijssel inzake Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Geachte Griffie, Ter verspreiding onder PS vindt u bijgevoegd het volgende: - Advies SER Overijssel: "Advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Met vriendelijke groet, Dennis Meienhorst Secretaris SER Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "P5/R.01 X / U bef 0 D nt, 11 JUN 2012 Routing a.d. Bijl.:

2 Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. dhr. drs. T.W. Rietkerk Postbus GB Zwolle Ons nummer: S 1860 Datum: 16 mei 2012 Advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Geachte heer Rietkerk, In de vergadering van de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) van 22 maart 2012 hebben de sociale partners kennis genomen van uw plannen over een provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel 1. Eerder advies SER Overijssel Breedbandverbindingen (2003) Reeds in 2003 heeft de SER Overijssel (destijds nog SEACO) in een advies 2 aan GS gewezen op het grote belang van een goede digitale infrastructuur als vestigingsfactor voor bedrijven, als ondersteuning voor kennisnetwerken en onderwijs en als basis voor een goed woon- en leefklimaat. Destijds ging SER Overijssel er daarbij al vanuit dat de uiteindelijke digitale infrastructuur gebaseerd zou moeten zijn op een provinciebrede dekking met glasvezel. De sociale partners achtten het van groot belang om verschillen in dekking tussen stedelijk en landelijk gebied op zo kort mogelijke termijn weg te nemen en verzochten de provincie pro-actief actie te ondernemen om de mogelijkheden op een rij te zetten om, al dan niet met overheidsmiddelen, op een zo kort mogelijke termijn tot een zo breed mogelijke dekking te komen. Bij de te ondersteunen initiatieven zou er sprake dienen te zijn van een open netwerkstructuur voor alle providers, een dekkingsgraad die de100 procent benadert en de initiatieven moesten op korte termijn realiseerbaar te zijn. Concurrentiepositie Nu, 9 jaar later, is het belang van snel en hoogwaardig breedband alleen maar groter geworden. Sterker nog, het is een voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. De beschikbaarheid van snel breedband blijkt een positieve vestigingsfactor, met andere woorden: het ontbreken van snelle internetverbindingen maakt het lokale vestigingsklimaat voor zowel consumenten als bedrijven minder aantrekkelijk. De huidige situatie als uitgangspunt nemend, staat de provincie Overijssel er overigens, ten opzichte van andere provincies, niet ongunstig voor. Overijssel neemt met 19,9 procent een nationale tweede plek in betreffende het percentage huishoudens dat aangesloten is op glasvezel (figuur 1). In de literatuur gesignaleerde geografische digital divide tussen de Randstad enerzijds en de periferie van Nederland anderzijds wordt niet Overijssel, maar 1 Voorliggend advies is voornamelijk gebaseerd op de toegezonden reader Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk (informatie tbv expertmeeting breedband voor Provinciale Staten Provincie Overijssel, 14 maart 2012) en de toelichting vanuit de provincie in de SER-vergadering van 22 maart Aanvullend daarop heeft SER Overijssel gebruik gemaakt van bestaande recente literatuur (zie bijgevoegde literatuurlijst in bijlage). 2 SEACO (2003), Breedbandverbindingen (kenmerk S 1501), oktober 2003.

3 worden de noordelijke en zuidelijke provincies tot periferie gerekend 3. Wat betreft de Overijsselse concurrentiepositie, waarschuwt associate-professor B. Sadowski van Universiteit Eindhoven in het Eindhovens Dagblad dat met name Twente de Brainport-regio Eindhoven voorbijstreeft wanneer er niet snel vaart wordt gemaakt met de aanleg van glasvezel 4 en ziet de provincie Friesland de uitrol van hoogwaardige netwerken in Overijssel als een zeer relevante ontwikkeling die het competitieve voordeel dat Friesland met haar plannen tracht te bewerkstelligen vermindert 5. SER Overijssel merkt wel op dat het gedeelte op glasvezel aangesloten huishoudens in de provincie sterk geconcentreerd is in enkele steden (o.a. Deventer, Enschede) 6. Figuur 1: Glasvezelaansluitingen per provincie Bron: Stratix Economisch belang breedband Het effect van snel breedband op het inkomen per capita, de werkgelegenheid en de productiviteit is positief 8. De orde van grootte is echter moeilijk te schatten, de resultaten van verschillende studies lopen in kwantitatieve zin nogal uiteen. Dunnewijk (2009) bespreekt een zestal studies met kwantitatieve conclusies: uit Atkinson c.s. (2009) en Crandall c.s. (2007) blijkt dat 1 extra breedbandaansluiting tot 0.1 arbeidsplaats oplevert, uit Forzati en Larsen (2008) blijkt dat 1% extra breedband aansluitingen 0,25% meer uitvoer oplevert. Uit Bitcom (2006) valt af te leiden dat een toename van de penetratie met 20% tot een % hoger BNP leidt met 0.06% meer werkgelegenheid. Lehr c.s. (2006) komt echter met een vrijwel evengrote stijging van de breedband penetratie tot een BNP stijging van 0.5 1% BNP, hetgeen veel lijkt, zeker in het licht van CEBR (2003) waarbij een stijging van de breedbandpenetratie met 35% (van 40 naar 75%) overeenkomt met een stijging van het BNP tot 0.02%. SER Overijssel wijst naast deze studies nog op een recent onderzoek van Ericsson en Arthur D. Little uit 2010 die tot de conclusie kwamen dat het BBP met maar liefst 1 procent stijgt bij elke tien procent toename van de breedbandpenetratie. Ericsson en Arthur 3 Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht, pag Achterstand glasvezel nekt Eindhoven in: Eindhovens Dagblad Dialogic/Stratix (2010), Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens. 6 Dialogic (2012), Investeringsstrategie voor supersnel breedband in de provincie Overijssel (vertrouwelijk) Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht.

4 D. Little onderzochten overigens in 2011 gezamenlijk met de Chalmers University of Technology ook de relatie tussen breedbandsnelheid (ipv breedbandpenetratie) en de groei van het BBP. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een verdubbeling van de breedbandsnelheid zorgt voor een stijging van 0.3 procent van het BBP 9. Glasvezel versterkt concurrentiekracht Overijsselse bedrijventerreinen De aanwezigheid van glasvezel maakt zowel de concurrentiepositie van bedrijventerreinen als die van de daarop gevestigde bedrijven beter. SER Overijssel verwijst naar de Nationale Bedrijventerrein Barometer 2012 waarin professionals op het gebied van bedrijventerreinen (gebruikers, ondernemers, (vastgoed-) beleggers, adviseurs, bedrijfscontactfunctionarissen etc.) ingaan op het grote belang van glasvezelinternet 10. Met de stelling dat glasvezelinternet de economische waarde en prestaties van een bedrijventerrein vergroot, is ruim twee derde van de respondenten het eens of volstrekt mee eens. Glasvezelverbinding geeft ondernemers immers toegang tot het gebruik van allerlei denkbare toepassingen. De digitale ontsluiting van bedrijventerreinen speelt een belangrijke rol bij voorzieningen met betrekking tot Het Nieuwe Werken om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken (internettelefonie, videovergaderen, koppelen van bedrijfsvestigingen, op afstand beheren van hard- en software etc. etc.). In de bovengenoemde barometer geeft de meerderheid van de ondervraagden aan dit in ieder geval belangrijker te vinden dan andere aanvullende voorzieningen op en nabij bedrijventerreinen (als bijv. horeca, leisure, sport, winkels, kinderopvang). Een robuuste digitale infrastructuur geeft ondernemers op bedrijventerreinen daarnaast mogelijkheden met betrekking tot beveiliging en bijv. tot toepassing van een intelligent camerabeveiligingsnetwerk met opslag en transport van beelden. Het is vooral het gebrek aan penetratie van glasvezel op bedrijventerreinen die SER Overijssel zorgen baart. Het aantal bedrijventerreinen in Overijssel met glasvezel is beperkt, naar schatting 15 procent (bijna uitsluitend de grote terreinen). Vanuit de optiek van investeerders blijkt het overgrote deel van bedrijventerreinen onvoldoende aantrekkelijk en blijkt de zakelijke markt ver achter te blijven 11. Vraag naar breedband zeer prijselastisch, risico voor adaptatie/startpenetratie De vraag naar breedband is zeer prijselastisch, SER Overijssel komt in studies 12 prijselasticiteiten tegen tussen -1.3 en Prijs is dus een cruciale variabele voor de adoptie van breedband. De belangrijkste voorwaarde voor ondernemers om glasvezelinternet op een bedrijventerrein te realiseren is een goede, aantrekkelijke prijs (figuur 2). Deze prijsgevoeligheid is in de ogen van SER Overijssel een belangrijk risico: onvoldoende interesse (betalingsbereidheid) bij huishoudens en bedrijven kan gevolgen hebben voor het behalen van de doelstellingen van de provincie (als het bereiken van een provinciedekkend netwerk). Immers, projecten kunnen pas van start als een bepaalde penetratiegraad in zicht is, welke nodig is voor een sluitende businesscase. 9 Persbericht Ericsson (27 sept 2011), New study quantifies the impact of broadband speed on GDP. 10 BT, Bedrijventerrein (2012), vakblad over economische gebiedsontwikkeling. Jaargang VIII, Nr Zie ook: Fiber-to-the-home (FttH) Platform Nederland (2012), Glasmonitor Cardona c.s. (2009): In een studie van de Oostenrijkse breedbandmarkt met behulp van een survey bij ruim 4000 huishoudens blijkt dat de prijselasticiteit voor breedband is. Andere studies: Flamm & Chaudhuri (2007), Dwivedi & Lall (2007).

5 Figuur 2: De belangrijkste voorwaarden om glasvezel op een bedrijventerrein te realiseren Goede voorlichting glasvezelleveranciers 8% Anders 5% Hoge organisatiegraad bedrijventerrein 8% Actieve medewerking gemeente 8% Goede, aantrekkelijke prijs 52% Welwillende ondernemers 19% Bron: BT, Bedrijventerrein (2012) nr.2, pag. 15. Aandacht voor ICT-diensteninnovatie van het grootste belang De provincie kiest ervoor haar inspanningen voorlopig voornamelijk te focussen op de realisatie van infrastructuur. In de eerste plaats is een verbeterd breedbandnetwerk nodig. Dit onderschrijft SER Overijssel, daarbij ook de keuze voor glasvezelinfrastructuur dat het beste voldoet aan aspecten als waardebehoud, ontwikkelingspotentie en opschaalbaarheid. Maar SER Overijssel wil in dit advies toch meegeven dat het uiteindelijk niet de infrastructuur, maar de (ICT-) diensteninnovatie is die economische en sociale waarde oplevert. De breedbandige infrastructuur is voorwaardenscheppend. Het is een traditionele visie wanneer wordt aangenomen dat nieuwe diensten en economische bedrijvigheid automatisch ontstaan als de infrastructuren er maar liggen. Het E-Readiness rapport van IBM 13 bericht al in 2009 over een duidelijk positief economische verband tussen gelijktijdige stimulans van dienstontwikkeling en infrastructuurontwikkeling 14. Er is nog steeds ruimte voor stimulering van de toegankelijkheid van breedbanddiensten, maar deze staat minder centraal dan voorheen. Innovatieve diensten, mogelijk gemaakt door informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn volgens SER Overijssel van het grootste belang voor de economische ontwikkeling van de provincie. Over het geheel genomen komt echter, vooral voor wat betreft private initiatieven, deze ICTdiensteninnovatie (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de creatieve sector, het onderwijs, Lees bijv. dhr. van Buuren (2010), Economisch succes behelst meer dan alleen infrastructuur, mevr. Kroes! (op geraadpleegd ). Geadviseerd wordt om operators te stimuleren om nieuwe open dienstplatformen te ontwikkelen waar klanten en dienstaanbieders elkaar kunnen vinden.

6 zakelijke diensten, overheidsdiensten) nog tamelijk moeizaam van de grond 15. Veel projecten blijven in het prototype- of pilotstadium steken. Innovaties moeten economisch levensvatbaar en duurzaam zijn. Vooral het stadium in de levenscyclus van innovatie waarbij nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd verdient meer aandacht. Meer zicht is nodig op attractieve business modellen, zodat diensteninnovatie niet alleen een projectresultaat oplevert (een toepassing, een prototype, een pilot) maar leidt tot waardecreatie, nieuwe bedrijvigheid en sociale innovatie. De provincie kan volgens SER Overijssel een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van ICT-diensteninnovatie. Bij het initiëren van het gebruik van breedband voor maatschappelijke diensten is volgens de provincie een belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten, omdat vooral lokale aanbieders en gebruikers van diensten op het gebied van onderwijs, zorg en wonen daar profijt van hebben. SER Overiissel ziet echter daarin ook een groot provinciaal belang en vindt het gewenst om versnippering tegen te gaan en tot meer massa, synergie en samenwerking tussen innovatieactiviteiten te komen. Daarbij wijst SER Overijssel op het bijkomende voordeel dat in Overijssel zich enkele belangrijke kenniscentra bevinden als Novay en de Universiteit Twente. Gezien het grote belang van diensteninnovatie adviseert SER Overijssel een stevigere (financiële) inzet op dit terrein en geeft de suggestie mee dit binnen het bredere verband van regionaal economisch innovatiebeleid te plaatsen. Tot slot SER Overijssel staat positief tegenover voorgenomen provinciaal plan te komen tot een toekomstvaste, open, provinciedekkende hoogwaardige breedbandinfrastructuur. Het effect van snel breedband op de regionale economie (het inkomen per capita, werkgelegenheid en de productiviteit etc.) zijn, als eerder in dit advies aangegeven, onomstreden positief. Ook vanuit sociale optiek hebben breedbanddiensten reeds nu, maar zeker in de nabije toekomst een grote impact op de samenleving en de leefbaarheid van bijvoorbeeld het platteland (zorg op afstand, veiligheid, blijvende bereikbaarheid dienstverlening overheid, virtuele loketten, online onderwijs, nieuwe culturele uitingen, nieuwe werken etc.). Allerlei denkbare toepassingen laten we hier verder buiten beschouwing. Een belangrijk element in de bespreking in SER Overijssel was, gezien de grote financiële consequenties en beredeneerd vanuit risicobeperking, de ook in het amendement Schipper c.s. 16 aangehaalde voorwaarde te opereren vanuit een gefaseerde aanpak met duidelijke stadia en zonder onomkeerbare grote beslissingen. In de ogen van SER Overijssel wordt hieraan op basis van de ons verkregen informatie en toelichting in voldoende mate voldaan. Enkele risico s wil SER Overijssel overigens in dit advies wel aanstippen. Naast de eerder genoemde grote prijselasticiteit van de vraag naar breedband (die gevolgen kan hebben voor het niet halen van een bepaalde penetratiegraad die nodig is voor een sluitende businesscase), zou een lagere investeringsbereidheid van aanleggende marktpartijen (soms bewust strategisch om een hogere overheidsbijdrage uit te lokken) er toe kunnen leiden dat de doelstelling van de provincie te komen tot een provinciedekkende structuur niet wordt gehaald. Ook fors tegenvallende marktinspanningen van diezelfde partijen in zogenaamd grijs 17 gebied (waar de provincie juridisch gezien door de Europese Commissie beperkt wordt te interveniëren) zou deze doelstelling in gevaar kunnen brengen. Tegen die achtergrond pleit SER Overijssel voor meer duidelijkheid over de huidige breedbandsituatie 15 Dialogic (2009), ICT-diensteninnovatie in Oost-Nederland: mogelijkheden voor Living Labs. 16 Amendement Schipper c.s. (2010), Voorstel nr.: PS/2010/1031, agendapunt 4. Onderwerp: Voorstel toekomstvast, open en provinciedekkend communicatienetwerk. 17 Volgens de EU-regelgeving: Grijs gebied is een gebied waar 1 NGA-infrastructuur is, en geen plannen van andere partijen.

7 in Overijssel: over zwart, grijs en wit gebied. Dit blijven voorlopig benaderingen, terwijl de indeling cruciaal is (juridisch) voor toekenning van gelden. De provincie kiest ervoor haar inspanningen voorlopig voornamelijk te focussen op de realisatie van infrastructuur. Dat is in dit stadium zeker van belang. De nadruk zou daarbij vooral op bedrijfsterreinen moeten liggen indien er prioriteiten moeten worden gesteld. SER Overijssel wil daarnaast meegeven dat het uiteindelijk niet de infrastructuur, maar de (ICT-) diensteninnovatie is die economische en sociale waarde oplevert. Gezien het grote belang van diensteninnovatie adviseert SER Overijssel een stevigere (financiële) inzet op dit terrein en geeft de suggestie mee dit binnen het bredere verband van regionaal economisch innovatiebeleid te plaatsen. Graag blijven sociale partners met u in gesprek over het vervolg. Hoogachtend, drs. A. Peters voorzitter SER Overijssel

8 Bijlage 1 Literatuurlijst Achterstand glasvezel nekt Eindhoven in: Eindhovens Dagblad Atkinson, R., D. Castro, S. Ezell (2009), The Digital Road to Recovery: A Stimulus Plan to Create Jobs, Boost Productivity and Revitalize America, ITIF, The Information Technology & Innovation Foundation. BITKOM (2006), Fornefeld, M., P. Oeffinger en T. Braulke, Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Breitbandnutzung, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Düsseldorf, März BT, Bedrijventerrein (2012), vakblad over economische gebiedsontwikkeling. Jaargang VIII, Nr 2. Cardona, M., A. Schwarz, B. Brurcin Yurtoglu en C. Zelehner, Demand estimation and market definition for broadband Internet Services, Journal of Regulatory Economics, 2009, 3 5, Crandall R., W. Lehr en R. Lititian, The effects of Broadband Deployment on Output and Employment: A cross-sectional Analysis of U.S. Data, Issues in Economic Policy, The Brookings Institution, Nr. 6, July Dialogic (2009), ICT-diensteninnovatie in Oost-Nederland: mogelijkheden voor Living Labs. Dialogic/Stratix (2010), Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens. Dialogic (2012), Investeringsstrategie voor supersnel breedband in de provincie Overijssel (vertrouwelijk) Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht. Dwivedi Y. & B. Lall (2007), Socio-economic determinants of broadband adoption, Industrial Management & Data Systems, 107, 2007, 5, Ericsson (2011), New study quantifies the impact of broadband speed on GDP. (Persbericht 27 sept 2011) Flamm K. & A. Chaudhuri (2007), An analysis of the determinants of broadband access, Telecommunications Policy, 31, 2007, Forzati, M. en C. Larsen (2008), Broadband access and its impact on the economy, a Swedish perspective, Transparent Optical Networks, 2008, ICTON, 2008, 10 th Anniverssary International Conference on Start Page: 190 Eng Page: 193, ISSN: ISBN: Volume 2 Issue. Lehr W., C. Osorio, S. Gillet en M. Sirbu (2007), Measuring Broadband s Economic Impact, A paper presented at the 33rd Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC), September 23-25, 2005, Arlington, VA, Revised as of January 17, SEACO (2003), Breedbandverbindingen (kenmerk S 1501), oktober 2003.

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Toegang tot de managed services lane

Toegang tot de managed services lane TNO-rapport 35646 How-to boek Fiber to the Home Toegang tot de managed services lane Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866

Nadere informatie

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain

Achter de wolken. Het Nieuwe Werken in Deventer. Center for e-government Studies Universiteit Twente. BuzzyChain Achter de wolken Het Nieuwe Werken in Deventer Center for e-government Studies Universiteit Twente BuzzyChain ACHTER DE WOLKEN HET NIEUWE WERKEN IN DEVENTER Onderzoek in opdracht van de Gemeente Deventer

Nadere informatie

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda

ICT, Domotica en Smart Living. Strategische Agenda ICT, Domotica en Smart Living Strategische Agenda Deze Strategische Agenda is opgesteld door het Domotica Platform Nederland, Stichting Smart Homes en TNO, na overleg met verschillende partijen uit de

Nadere informatie

De werkende regio; Een sociaal-democratische visie op regionaal-economisch beleid

De werkende regio; Een sociaal-democratische visie op regionaal-economisch beleid De werkende regio; Een sociaal-democratische visie op regionaal-economisch beleid André Stroop Econoom i Met het oog op de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen beschrijft dit artikel wat er moet gebeuren

Nadere informatie

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas

Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas Ontwerp en toetsing businessmodel breedband buitengebied Horst aan de Maas In opdracht van: Gemeente Horst aan de Maas Project: 2014.113 Publicatienummer: 2014.113-1438 Datum: Utrecht, 11 december 2014

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei Digitale Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei 1. Inleiding Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan drie dingen doen: harder werken, langer werken en

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst

BreedNet Noord-Holland Noord. Nieuwe digitale wegen voor de toekomst BreedNet Noord-Holland Noord Nieuwe digitale wegen voor de toekomst Het doel van het project BreedNet was het in beweging zetten van een vliegwiel om hiermee een beter aanbod van snelle, open breedbandvoorzieningen

Nadere informatie

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité

Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Aanbevelingen van het Raadgevend Comité Hoe de breedbandpenetratie te verhogen in België? 31 januari 2007. B.I.P.T. - Astro-Toren - Sterrenkundelaan 14 Bus 21-1210 BRUSSEL 02/226.88.88 - Fax 02/226.88.77

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN.

PROVINCIE FLEVOLAND. 'f 4 FEB. 2012 Onderwerp Brief samenwerking Noordvleugel. Provinciale Staten van Flevoland INTERN. PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland INTERN Postbus 55 8200 AB Lelystad Telefoon (0320)-265265 Fax (0320)-265260 E-maU provincie9revoland.nl Website www.flevoland.nl Verzenddatum 'f 4 FEB.

Nadere informatie