Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 12 februari bij Tine. Groene voornemens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 12 februari bij Tine. Groene voornemens"

Transcriptie

1 de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 5 - januari 2015

2 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: E: Tine de Kleine DN-wei 43 T: E: Advertenties Franke Kooijker Leppedyk 9 T: E: Bezorging Familie Kooijker, Nij Beets Druk Donkel & Donkel, Drachten Oplage: 740 stuks Abonnementen buiten Nij Beets 25 per jaar IBAN: NL31 RABO Medewerkers Hester Dijkstra, tekst Sikke Marinus, tekst Wobbe de Vries, foto s Frans Staats, foto s Vormgeving/opmaak Paul Roorda De Ripen 16 E: Het team van de Nijs Beetster is een werkgroep van Plaatselijk Belang We hanteren de volgende regels met betrekking tot de kopij: 1. Plaatsing van stukken houdt niet in dat de 5. Anonieme stukken worden niet gepubliceerd, redactie de daarin weergegeven zienswijze tenzij de naam bij de redactie bekend is. onderschrijft. Dit wordt dan ook als zodanig bij het artikel 2. De redactie is niet verantwoordelijk voor de gemeld. inhoud van de aangeleverde kopij. 6. Kopij dient aangeleverd te worden via 3. De redactie behoudt zich het recht voor om de in de vorm van zogenaamde platte tekst, toegezonden kopij aan te passen met behoud dat wil zeggen zonder opmaak. Met de hand van de strekking van het geschrevene. geschreven of getypte teksten van meer dan 4. Ook behoudt de redactie zich het recht 200 woorden worden geweigerd, tenzij er voor aangeleverde kopij niet te plaatsen als steekhoudende redenen voor geschreven deze kwetsend of grievend is of kan zijn. De aanlevering zijn. inzender zal hiervan op de hoogte gebracht worden. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 12 februari bij Tine De Snikke kiest ronkend het ruime sop maar moet even later toch rokend naar de kant... (foto Bart Ledegang) De Nijs Beetster online op Groene voornemens Vorig jaar rond deze tijd kreeg Nij Beets voor het eerst te maken met de goede voornemens van de gemeente: bomen kappen. Het liefst zoveel mogelijk. Onze tijdelijke columnschrijver Anne Nauta wijdde hier vorige maand ook zijn pennenvrucht aan. De gemeente wil zuinig zijn op de ruimtelijke kwaliteit en het proces van vervlakking daarom een halt toeroepen. De karakteristieke kenmerken van de verschillende landschapstypen moeten worden behouden en hersteld, zo lezen we in het landschapsbeleidsplan. Daar valt ook het hoofdstuk zagen en snoeien onder. De Blauwe Kampwei, de Doarpsstrjitte en de Dykfinne hebben sinds kort niets meer te verbergen. Op de Ripen verdwenen 250 bomen in goed overleg maar er kwamen tot nu toe maar 15 jonge boompjes voor terug. Dit weidse beleid van de gemeente levert nogal wat reacties op zoals u in deze editie kunt lezen. Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst twee ingezonden stukken ontvingen over hetzelfde thema. Centrale vraag bij dit alles: waar houdt het op? Waar kijken we straks nog naar? Turen we straks in het luchtledige? In het oneindige niets? Deze bezorgdheid begrijp ik goed. Wat dat betreft zet ik er hier graag nog een boompje over op. Hoever reiken de plannen van de gemeente om het oude landschap terug te brengen? Wordt de Prikkewei straks ook weer onder water gezet? Dat kenmerkte immers vele jaren het slingerende pad door het dorp. Juist het coulissenlandschap, met achter elke bomenrij weer een onverwachte aanblik van een huizenrij, een open veld of meanderend watertje, maakt dit stukje Fryslân zo uniek. Dat moeten we niet helemaal willen terugbrengen naar hoe het was: kaal, leeg en ruig. Toen was de streek ook nog grotendeels onbewoond. Nu wonen en werken hier duizenden mensen. Daarnaast verandert volgens het KNMI ons klimaat zó snel dat de komende jaren hevige najaarsstormen meer regel dan uitzondering zullen vormen. Dan is het wel lekker als enkele bomenrijen de windklappen grotendeels opvangen alvorens deze de pannen van onze daken rukken. Er tekent zich in ons dorp intussen een klein spanningsveld af: er wordt hard gewerkt aan een nieuwe toeristische trekpleister en de uitvoering van het behoud en herstel van de natuur maar tegelijk willen de Nij Beetsters niet teveel van hun geliefde, vertrouwde woonomgeving verliezen. Terecht. Beide zaken kunnen maar het beste hand in hand gaan. Weids is momenteel ook het uitzicht aan de Domela Nieuwenhuisweg waar nieuw gevormde natuurcompensatiegebied de aanblik van de omwonenden bepaalt. Dat daarbij niet alles naar tevredenheid is verlopen en onze bekende kever hiervan het slachtoffer dreigt te worden leest u ook in deze Nijs Beetster. Eén en ander leeft toch wel wat op gespannen voet met het leitmotief dat de gemeente op haar website ontvouwt: Een landschap waarin mensen zich plezierig voelen is ook een voorwaarde voor de gewenste verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme. Bart Ledegang 2 3

3 Steigerverhuur Jelmer Kooijker Compensatiegebied Alddjip juist schadelijk voor gestreepte waterroofkever Door Bart Ledegang Nu het Polderhoofdkanaal technisch bevaarbaar is verklaard en de subsidies zijn veiliggesteld worden de komende maanden langs het water de puntjes op de i gezet. Maar niet iedereen is alleen maar enthousiast over de ontwikkelingen rond het Polderhoofdkanaal. Zo is Judy Hoomans kritisch over de realisatie van het compensatiegebied Alddjip dat letterlijk in haar achtertuin vorm kreeg. In mei 2012 is besloten om geen geld meer vrij te maken voor de ecologische verbindingszone (EVZ, de groene schakel tussen nieuwe en bestaande natuurgebieden), die bij de compensatieplannen betrokken waren. Doordat die zone wegvalt worden nu twee haaks op elkaar staande beheerdoelen gecombineerd op een manier die niet kan. De gemaakte combinatie kan op termijn desastreuze gevolgen hebben voor alle soorten die hier leven, inclusief de gestreepte waterroofkever waar alles om is begonnen. M.A.S. voor: auto tractoren - boot motoren enz. Het Informatiepunt Wmo is onderdeel van Voor alle vragen over wonen, zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Beetsterzwaag Hoofdstraat 82 (in het gemeentehuis) maandag t/m vrijdag uur Gorredijk Schansburg 1 (in de bibliotheek) maandagmiddag uur Ureterp Lijteplein 9 (in de bibliotheek) woensdagmiddag uur T (0512) E I Traktiebatterijen Batterijladers - Akku s Donkel & Donkel Mareco Akku Service Galhoeke RG Kortehemmen Tel / Oude De Roef Nering 2a AK Drachten AD Drachten T 0512 T F F I I E Partner Gerard zet zich schrap in de boot en klapt de roeispanen krachtig door het water. We varen gedrie in een licht lekkende roeiboot door het petgat dat de achtertuin vormt van Hoomans woning aan de DN-wei. De wind is pal tegen. Het petgat van 80 jaar oud is het laatste stuk waar veen werd afgegraven, zo vertelt Judy. Historische grond zowaar. De legakker is inmiddels begroeid met berkenbomen. We arriveren bij het nieuw aangelegde compensatiestuk: een sluisje en een houten brug. En nieuw gevormd land. Blij waren de twee, natuurliefhebbers pur sang, dat het Polderhoofdkanaal werd opengesteld en dat er het afgelopen jaar hard gewerkt werd aan het bevaarbaar maken ervan. Maar nu is Judy vooral bezorgd: Doordat er geen geld werd vrijgemaakt voor de verbindingszone, verviel ook het plan om schraal grasland aan te leggen tussen het akkerland naast ons perceel en het petgat, en langs de speciaal voor de doelsoorten aangelegde bypass. Langs het petgat wordt nu uiteindelijk toch een overgangszone gecreeerd, waardoor landbouw intensiever kan worden in de toekomst, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de biotoop in onze tuin, verwoordt Judy haar bezorgdheid. Dat stukje heeft een voorbeeldfunctie van hoe het ook kan. Maar langs de bypass worden geen maatregelen getroffen, zoals afstand tussen landbouw en natuur, het aangeven van de grens tussen landbouwgebied en kevergebied, of emissiebeperkende maatregelen. Het gevolg hiervan is dat kleine beetjes gewasbeschermingsmiddelen (herbiciden) over de lengte van enkele honderden meters de rietkraag van de bypass in zullen waaien. Al werk je nog zo zorgvuldig, dat is zonder extra maatregelen niet te voorkomen. Je krijgt dan slui- Het compensatiegebied in schets met wirwar aan watergangetjes 4 5

4 Adverteren in de Nijs Beetster! Bel of mail onze advertentieman Franke Kooyker penderwijs giffen die zich in de loop van jaren ophopen in de dieren, het oppervlaktewater van de plas-dras-zone en die uiteindelijk het ecologisch systeem beschadigen. Risico Dit kan op langere termijn nadelige gevolgen hebben voor de rijke flora en fauna op het anderhalf hectare natuurgebied achter het huis van Judy en partner Gerard Dijkstra, de kienhoutkunstenaar, en het verder stroomafwaarts gelegen natuurcompensatiegebied. In het gebied huizen de waterspitsmuis, de groene glazenmaker (libelle) en zelfs de otter. De prints (uitwerpselen) van het unieke dier vond ze begin oktober nog in haar tuin. En ook leeft er de gestreepte waterroofkever, waar jaren lang om werd geprocedeerd en waarvoor nu een honderden meters lang meanderend waterlint is aangelegd. Het is niet zo dat volgend jaar alle vissen dood op hun rug in het water liggen, vertelt Judy, maar de zone waar gespoten mag worden ligt pal stroomopwaarts van onze tuin. Insecten en vogels die hier leven, en de otter die hier rondzwerft, gaan straks ook in die nieuwe rietkraag bivakkeren. Als die niet vrij van herbiciden gehouden wordt, komt dat met heel kleine beetjes ook in al die soorten terecht. Een deel van die beestjes kan daar niet tegen. Het wrange is: ook de belangrijkste doelsoort van dit project is er niet tegen bestand. Het is inderdaad bekend dat in gebieden waar herbiciden gebruikt worden en landbouwgrenzen worden opgerekt, de gestreepte waterroofkever verdwijnt. Het diertje verpopt namelijk aan land, in dezelfde periode als wanneer herbiciden worden ingezet. Een nieuwe brug overbrugt het petgat en de nieuwe bypass (foto Bart ledegang) Dan verloopt het verpoppen niet zonder kleerscheuren. Judy weer: De overheid kijkt weg van dit probleem. Die is voornamelijk gefocust op technische randvoorwaarden: waar komt de bypass, welk soort oever leggen we aan, hoe brengen we de stroomsnelheid van het water omhoog. Die dingen zijn uiteraard ook belangrijk, en ja, in die zin is het project een streling voor het oog: het ziet er prachtig uit allemaal. Hoomans weet waar ze het over heeft. Ze heeft zich minutieus ingewerkt in de materie. Haar betrokkenheid bij natuur en ecologie vindt zijn oorsprong in het begin van haar werkzaam leven als ze in de tropen met eigen ogen ziet welke effecten pesticiden en herbiciden hebben op de gezondheid van kinderen en de vruchtbaarheid bij jonge mannen en vrouwen. Ze raakte gebiologeerd door de nauwe relatie tussen gezondheid en leefomgeving. Gif zie je niet. Een plastic zakje op het water, dat zie je wel, en dan lijkt het pas erg. Maar je kunt nog zulke prachtige bruggetjes, sluisjes, meanderende nieuwe watergeulen en historische bochten aanleggen: je moet als overheid daarbij wel beseffen dat 6 7

5 GARAGE J.R. PAULUSMA NIJEWEI 59 BOORNBERGUM Openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 voor een nieuwe of gebruikte auto onderhoud reparatie APK keuringen Uw uitvaartverzorger voor De Laatste Eer in Nij Beets Nijboer Uitvaartzorg Uitvaartverzorging Rouwcentrum Rouwvervoer Tillewei 11 A 9289 HB Drogeham Tel het beheer ook inhoudelijk moet kloppen. En dat doet het langs de bypass nu niet. Het voorgenomen beheer daarvan is nadelig voor hét knuffeldier van het project: de waterroofkever. Memo In een memo van onderzoeksbureau Altenbrug & Wymenga wordt gereageerd op de zorgen van Hoomans: In het gebied mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en Door de aansluiting van de bypass op de petgaten zal het water met een geringe stroomsnelheid van het Alddjip door het petgatengebied stromen. Dit bevordert de afvoer van nutriënten (voedingsstoffen). Volgens de memo voldoet de herinrichting van dit compensatiegebied aan de voorwaarden die zijn gesteld in de ontheffing Flora- en faunawet. Door een serie maatregelen wordt de kans op verontreiniging van het natuurgebied klein geacht, concludeert men in de memo. Toch sprak de heer Zeinstra, coördinator van het Compensatiegebied Alddjip, vlak voor de Kerstvakantie de woorden: Wij gaan niet garanderen dat er helemaal geen herbiciden in de rietkraag komen. Voor Hoomans was dat aanleiding om haar verhaal te vertellen aan de Nijs Beetster, ook al wordt haar kritiek niet door iedereen gewaardeerd. Ze neemt het op de koop toe. Ze vindt dat het publiek en ook natuurorganisaties moeten weten wat er gaande is omtrent de natuurcompensatie. Je moet altijd kijken naar de vraag Hoe combineer je verschillende beheerdoelen zonder dat ze elkaar bijten? Als je dat niet doet, gaat het mis. Wat hier nu gerealiseerd wordt, mist uiteindelijk het doel waarvoor het is begonnen: de aanleg van een optimaal leefgebied van de beschermde doelsoorten van dit project. Gehoord in Nij Beets Behandeling volgens afspraak. Vrije toegankelijkheid( dus zonder verwijzing van de huisarts). Openingstijden: Op ochtend : ma. t/m vrij uur Op middag: woensdag uur In de bocht van de Tolkhekbuurt naar Beetsterzwaag waren jongeren daags voor oud en nieuw op zoek naar een gehoorbeschadiging met hun indrukwekkende carbidinstallatie. (foto Frans Staats) 8 9

6 Van der Wiel in zand, grond, compost en meer Achter Beetster bulten schuilt een boeiend bedrijf Door Hester Dijkstra Nee, er wordt geen zand onder Nij Beets vandaan gezogen en ja, er is al 2,5 miljoen kuub zand naar boven gehaald. Wat gebeurt er nog meer achter die hoge bulten aan de Beetsterweg? We nemen een kijkje en praten met Evert van der Wiel. OONBEDRIJF AGEVEEN Swynswei HG Nij Beets Voor al uw agrarische werkzaamheden grondwerk & kraanverhuur De Fryske bakkery voor al uw brood, koek, banket en koekjes. Onze specialiteit: Friese streekproducten zoals: oranjekoek, duimpjes, suikerbrood en kruidkoek. Fryske bakkery Westerbuorrren 4 Boornbergum VCA* Tel: Fax: Regelmatig rijden we er langs, soms ruiken we een wat zoetige geur, een wee luchtje. We kennen het familiebedrijf Van der Wiel van een advertentie in de Nijs Beetster, van groen met bruine vrachtauto s vol zand en van grote machines, maar wat doen ze nog meer daar achter die groen begroeide dijk? Evert van der Wiel, de locatiebaas, vertelt over het composteren, de zandput en het transport. Maar ook over de zware jaren die de vier onderdelen van het 60-jarige bedrijf achter de rug hebben. Breed Transport is de oudste poot van het bedrijf; de gebroeders Broer (Klaas) en Evert van der Wiel begonnen destijds met enkele zandauto s. Nu zijn er vier bedrijven die werken op het terrein van Infra en Milieu, Stortgas, Transport en Planontwikkeling. Dat maakt Van der Wiel tot een breed bedrijf. Wy kinne terreinen saneare, slope en wer ynrjochtsje, vat (zoon) Evert de mogelijkheden samen. Planontwikkeling hat wol wat yn e mars. Se binne kreatyf, tinke net allinne mei mar ek foarút. It slagget se om de ideeën yn de praktyk wier te meitsjen, voegt hij er met enige trots aan toe. Goede weg Vijftig jaar lang groeide Van der Wiel in werk, in medewerkers, in vrachtwagens en in omzet. En daarna kregen we de zware jaren, vertelt Evert van der Wiel. Er kwam een externe interim om het bedrijf door te lichten; er bleken ontslagrondes nodig en er moest Evert van der Wiel tussen zijn indrukwekkende machines (foto Wobbe de Vries) gereorganiseerd worden. Helaas, helaas, want achter vrijwel elke collega schuilt een gezin, weet Evert. Na de crisis krabbelt het bedrijf nu weer op ( wy sitte wer op it goeie paad ) met zo n 220 werknemers, 70 vrachtauto s en een aantal flinke klussen in de regio. De N381 by Wynjewâld soarge yn 2014 foar in flinke omset yn sân en ferfier. Zandput Het grote terrein aan de Beetsterweg heeft drie functies: zandput, composteerbedrijf en grondopslag. In 17 jaar werd uit het grootste deel van de zandput, tot op een diepte van 25 meter, het zand weggezogen. Resultaat: 2,5 miljoen kuub voor wegverbredingen, taluds, bouwterreinen, paardenbakken en particuliere terrassen. Er resteert nog 1,5 miljoen kuub, goed voor acht à negen jaar werk. Dieper ontzanden mag niet, want het gebied, eigendom van de Cornelia-stichting, maakt deel uit van het waterwingebied

7 Het bootje en het touw waarmee de toezichthouder de diepte voorheen placht te peilen is ingeruild voor een gps-systeem op de zandzuiger, waarmee de juiste diepte exact wordt bepaald. De zandzuiger is eigendom van een aantal bedrijven; eens per acht à negen maanden gaat hij aan de slag in de Beetster zandput en vult dan de immense, ronde opslagplaatsen met voldoende nieuwe voorraad. Dan is het kunstmatige duinlandschap weer compleet en kunnen diverse werken bevoorraad worden. Composteren Op 1200 m2 vloeistofdichte vloer wordt elders op het terrein in bulten en op rijen compost gemaakt van het groenafval uit Opsterland, van Omrin-overslag-bedrijven en van waterschappen. GFT-afval wordt hier niet verwerkt en hout wordt apart gehouden. Een grote compostmachine zet de rijen grof materiaal een aantal keren om en een volgende machine haalt het door de zeef. Totdat er bruikbare en gecertificeerde compost ontstaat dat tulpenvelden in Noord-Holland en akkers in de polders verrijkt. Ook particulieren en hoveniers komen graag langs. Grondopslag Een beperkt deel van het terrein wordt gebruikt als gronddepot. Het lijkt eenvoudig: gewoon grote, afzonderlijke grondhopen. De zandput zoals maar weinigen hem gezien hebben (foto Fred de Kok Waldnet) Maar zo simpel is het niet. Er is een complete databank nodig waarin de analyses, de hoeveelheden, de herkomst, de partijnummers en de opslagplaatsen exact weergegeven worden. Het gaat om gesaneerde grond, die vaak op het terrein verbeterd kan worden door zeefbeurten of andere bewerkingen. De wet- en regelgeving is streng, mar wy ha ús depot goed op oarder, benadrukt Evert. Recreatie Van der Wiel heeft nog een grote pluim in petto voor de inwoners van Nij Beets. Die rijkt hij symbolisch uit voor de manier waarop het terrein rond de afgeronde zandafgraving wordt onderhouden. De rommel wurdt opromme en der wurdt neat fernield. Dat fyn ik prachtich! Nu ruim de helft van het terrein ontzand is worden er voorzieningen aangebracht die een bezoekje aan het recreatieve gebied aangenaam maken: een heuvel voor een mooi uitzicht, een paadje hier en daar en bijvoorbeeld een vissteiger. En miskien libje der wol oare winsken yn it doarp, in picknickbankje of sa...ik hear it graach! Om badhokjes of een duikplank hoeven we niet te vragen, want zwemmen is er niet bij. Véél te gevaarlijk, nu op tal van plekken het water 25 meter diep is

8 Eerste boot vaart hortend en stotend door Schouwstrasluis Door Bart Ledegang Het Polderhoofdkanaal is technisch bevaarbaar en de subsidies zijn veiliggesteld. Hoera! Reden genoeg voor de gemeente Opsterland en de plaatselijk belangen van Nij Beets en de Veenhoop om pal voor oud en nieuw de eerste boot door de gerestaureerde Zuidersluis te laten varen. Dat gebeurt geheel in stijl, namelijk met de nodige obstakels. Als het allemaal zo bedoeld was dan moet de ceremoniemeester hiervoor koninklijk geridderd worden. Want symbolischer konden de festiviteiten na het slepende juridische proces en incidentele tegenvallers tijdens de bouw namelijk niet zijn. Onder toeziend oog van vele honderden belangstellenden, en masse uitgerukte buurtmedia en een waterig winterzonnetje kan niets een soepele happening op 30 december in de weg staan. Zo lijkt het. Maar als rond de klok van twee De Snikke met schipper Arjen Dijkstra en volgeladen met ondernemers, politici en andere pommeranten de sluis nadert vanaf het Sudergemaal, krijgen de twee handlangers met hun trekstok de sluisdeuren niet van hun plaats. Ook toegesnelde Hoe er ook getrokken wordt, de sluisdeuren willen niet open.(foto Bart ledegang) hulptroepen bieden geen meerwaarde. Arjen toetert. De hoogwaardigheidsbekleders van subsidieverstrekker SNN fronsen even hun wenkbrauwen. Dan schieten mannen van Oosterhof Holman toe en klimmen op de sluisdeuren om deze handmatig open te draaien. De tweede sluisdeuren hebben water gelekt waardoor het peil is gestegen 14 15

9 kluskunststof.nl l zagen l boren l schaven l frezen l schroeven l lijmen l buigen l advies en verkoop kunststof plaatmateriaal - bewerkbaar als hout - voor particulier en aannemer Anno de Jong-van Vleeren Domela Nieuwenhuisweg VC Nij Beets en meer druk op de deuren kwam te staan. Daarom gebruiken we nu de handbediening, legt de één nog nahijgend uit. Met enige vertraging vaart dan na tientallen jaren de eerste boot weer door de Schouwstrasluis. Technisch bevaarbaar. Er wordt geklapt. Wethouder Piet van Dijk balt in de boot zijn vuist. Het vaartuig kachelt verder over het kanaal. Als de kluwen toeschouwers zich verplaatst heeft naar het Damshûs voor deel twee van de ceremonie, laat de boot wel érg lang op zich wachten. Tot ieders verbazing rollen de bootpassagiers plots uit enkele Mercedesbusjes. Dezelfde als waarin ze een uur eerder bij de sluis arriveerden voor de boottocht. De werkboot blijkt het halverwege begeven te hebben. Apart, want een proefvaart met het vaartuig verliep een dag eerder nog gesmeerd, weet Arjen te vertellen. Maar toen zaten er geen vijftig passagiers aan boord. Wethouder Van Dijk vertelt bij het Damshûs, nog vol adrenaline: De boot werd te heet. De motor koelt zich met het water van het kanaal maar waarschijnlijk had de pot bij het wachten voor de sluis teveel modder meegezogen. Ineens begon hij vreselijk te roken en gaf hij de geest. Toen zijn we aan wal gegaan. Wat een avontuur. Voorzitter Anko Postma van Plaatselijk Belang Nij Beets noemt de voorvallen passend bij het project, doelend op de vele tûkelteammen die er de afgelopen jaren moesten worden overwonnen. Ook stelt hij dat het de dorpen Nij Beets en de Veenhoop dichter bij elkaar heeft gebracht. Omrop Fryslân repte in de ochtend al van een boppeslach maar dat weten wij in Nij Beets natuurlijk al lang. Wethouder Rob Jonkman bedankt werkelijk alles en iedereen in zijn speech en houdt een ieder voor dat er tot april nog flink wat moet gebeuren. Zelfs de natuurorganisaties die eerst tegen waren maar later prima hebben meegewerkt blijven niet onvermeld. Terwijl hij bezig is af te ronden, meert achter zijn rug pruttelend de werkboot aan. In juli zal pas de officiële opening van het Polderhoofdkanaal plaats vinden. Tenzij de gemeente vóór die tijd weer aanleiding ziet voor een tussentijds feestje. Wethouder Jonkman kan weer lachen nu de subsidies zijn veiliggesteld (foto Bart ledegang) 16 17

10 Veenweidegebied A en B in 1 jaar SurvivalABC Vrijzwemmen Baby/ Peuter Fysiotherapie Veenweiden: wel visie, nog geen geld kopte de Leeuwarder Courant van 3 januari jl. Wetterskip Fryslân drong vorige maand sterk aan op een financiële paragraaf over het probleem van uitdroging van de veenweidegebieden. Ook zijn er volgens het waterschap financiële kaders nodig om deze meest waardevolle veengebieden enigszins te kunnen behouden. De benedenloop van het Alddjip valt hier ook onder volgens het krantenartikel. Dus wij in Nij Beets ook. Het is inmiddels wel bekend dat de veengebieden door uitdroging inklinken. Dat is niet alleen in Nij Beets en omgeving het geval, maar ook in heel Fryslân en heel Nederland. Er is al veel onderzoek naar gedaan en dat gebeurt nu nog. Dat doet mij denken aan een voorval in de herfst van vorig jaar. Er waarde weer een groep onderzoekers rond in de omgeving van Nij Beets. Ze kwamen uit Rotterdam, Utrecht en logeerden tijdelijk in de omgeving van Nij Beets. Ze deden onderzoek voor het Ministerie van LVN naar veenweidegebieden. Ze wilden in het Sudergemaal, onderdeel van Openluchtmuseum It Damshûs, mensen interviewen en filmen en ze wilden ook graag een demonstratie waterverzet van het gemaal. Ondanks het feit dat het museumseizoen gesloten was, heeft het Damshûsbestuur besloten het gemaal voor deze gelegenheid even open te stellen. Eerst hadden de onderzoekers een afspraak gemaakt op een zaterdag van tot uur. Later werd de tijd verschoven van uur tot uur. Maar op de valreep wilde men al om uur komen. Daar zijn we niet op in gegaan. MijnZwemschool VIZ (Voorheen Zwemonderneming VIZ) Tel: /BEETSTERZWAAG De bewuste zaterdagmorgen om uur, dus ruim op tijd, ging ik naar het gemaal. Eerst de sluisdeuren opengezet, zodat het waterbassin alvast vol kon lopen voor de demonstratie. Daarna naar De Barte, het gebouwtje met keuken, WC/douche en berging behorende bij het Sudergemaal. Dit gebouwtje staat schuin tegenover het gemaal. De deur van de WC was al los, want de metselaars van de Zuidersluis hadden een tuinslang aangesloten op de kraan van de WC/douche. De slang was echter niet juist aangesloten. Alles stond blank. De computer uit het gemaal stond boven het afvoerputje van de douche in de winteropslag. Eerst maar de computer veilig gesteld. Daarna de slang beter aangesloten en de vloerwisser uit de kast gehaald en het water zoveel mogelijk naar het afvoerputje geleid. Ik heb de computer niet geprobeerd. Eerst maar even drogen. Aan het andere uiteinde van de tuinslang was niemand te vinden. Om uur kwam het groepje onderzoekers aan. Het regende een beetje. De filmregisseur zeurde wat over het weer: Och ja, we zijn in Friesland hè merkte hij op. Ik werd een beetje kriegel. Ook kwam de regisseur tot de ontdekking dat het gemaal niet geschikt was voor een interview. Het klonk te hol. Eén van de onderzoekers vertelde dat hij na een interview bij een boer de rest van de dag naar mest stonk. Ik werd nog kriegeliger. Ik waarschuwde hem dat hij nu de rest van de dag wel eens naar olie zou kunnen ruiken. Er werd door de bezoekers druk gebeld en overlegd. Om uur vertelde de filmregisseur mij dat de cameraman niet kwam opdagen. Alles werd dus afgeblazen. Ik werd pissig. Och ja, het zijn Hollanders he. Er werd nog gemompeld dat er te zijner tijd weer contact zou worden opgenomen met hoe heet de secretaris van It Damshûs ook al weer? Nog steeds pissig zei ik hem dat hij dat vast wel ergens in zijn stukken had staan. Je moet tenslotte je fatsoen bewaren nietwaar? Ik heb de sluisdeuren maar weer dicht gedraaid. Daarna een briefje geschreven voor bij de waterkraan met een stevige waarschuwing erop geschreven. Overigens, men heeft niet weer contact opgenomen. A.N

11 Ingezonden Reactie opknappen Krûme Swynswei. Ik wil graag reageren op de column van mijn gerespecteerde buurman Anne Nauta over de Krûme Swynswei. In het decembernummer 2014 gaf hij een mooi stukje geschiedenis over ons weggetje ten beste. Heel leuk om te weten en zeker niet onbelangrijk met het oog op de geschiedenis van ons dorp. Toch wil ik in deze reactie laten weten het niet helemaal met hem eens te zijn. Ik begrijp dat de snelgroeiende bomen niet helemaal in het landschap passen maar ik waardeer ze zeer en wil ze niet kwijt en veel bewoners van ons weggetje zijn het daarmee eens. Ze bieden beschutting en leveren zuurstof. Verder is de groene oase betoverend als je er wandelt. Langs de kale Legewei en Ripen heb je een parasolletje nodig wil je daar in de zomer wandelen zonder flauw te vallen als het heet is. Dat de bomen misschien de verkeerde keus zijn is jammer, maar ik woon hier nu 19 jaar en ben eraan gehecht. Door de jaren heen worden de zomers steeds heter en droger, de winters steeds milder. De Elfstedentocht kan nauwelijks nog gereden worden. Het natuurgebied langs de Krûme Swynswei wordt gewoon gemaaid voor hooi en kuil, bermen worden gemaaid, hazen en eenden afgeschoten. In tuinen groeien veel bomen en planten die er niet thuis horen. We hebben centrale verwarming, een grote TV, computer en internet en een mobiel, rijden met auto en caravan. De honden zijn er niet meer alleen om het erf te beschermen, aan de ketting in het hondenhok, maar zijn gezelschapsdieren, net als de poes en de geitjes. Dat is nou eenmaal de voorruitgang. Willen we dat dan ook allemaal inleveren om terug te gaan naar wat zo mooi was? Ik hoop dat er niet alleen teruggeblikt wordt als de weg opgeknapt wordt maar zeker ook voorruitgekeken. Ook lijkt mij niet onbelangrijk dat er gepeild wordt naar wat de gemiddelde mening van de bewoners is die dagelijks over hun weg lopen en fietsen, paardrijden en er met de auto overheen gaan. Verder mag er van mij een maximum snelheid van 30 km per uur komen. Dan is de oase pas compleet! Marjolein Blank-Peters Staren in het niets Ik zou graag willen reageren op de column van de heer Nauta in de vorige Nijs Beetster. Laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen: ik zie het vooruitzicht van dat herstel van de Krûme Swynswei met grote weemoed tegemoet en ik heb het idee dat ik hier niet alleen in sta. Niet dat ik veel mensen in het dorp ontmoet, maar hen die ik wel spreek heb ik heb niet kunnen betrappen op een jubelstemming omtrent deze kaalslag. We kunnen het wel herstel van het oorspronkelijke landschap noemen maar het blijft in mijn beleving gewoon kaal. Vijf jaar geleden zijn wij als gezin vanuit Drachten in Nij Beets komen wonen voor onder andere de natuur en het platteland én met het idee dat de bomen hier iets meer met rust gelaten zouden worden. Niets is helaas minder waar. Tijdens een telefoongesprek met de gemeente Opsterland werd mij duidelijk dat dit weidse uiterlijk (lees: kaalslag) juist de insteek is voor onze leefomgeving. Dat ik daar niet positief tegenover sta maakte niets uit; het is en blijft de visie van de gemeente. Rijst bij mij echter wel de vraag of de gemeente er voor de burgers is of enkel voor zichzelf. Waarom heb ik dan graag die bomen? Bomen geven wat mij betreft een prettige aankleding van de omgeving. Ze geven kleur, diepte en mooie aanzichten. Ze zijn er misschien ook wel door de vroegere bewoners neergezet om deze kale omgeving leefbaar en gezellig te maken

12 Uw oude dag doorbrengen in het prachtige Aldeboarn Wilt u meer weten? Bezoek onze website op of bel Wjitteringswei 67, Aldeboarn Juist dit coulissenlandschap geeft dynamiek en variatie aan een doorgaans plat gebied. Wellicht een rare vergelijking maar een vrouw is misschien wel aantrekkelijker met mooie kleding aan dan voor ieders oog direct volledig naakt. Het laat iets aan de fantasie over juist doordat het iets verhult. Die bomen zijn dan misschien wel de lingerie. Wanneer alle bomen straks zijn weggezaagd is er nog weinig spannends te ontdekken. Als in de herfst de bladeren vallen worden sommige mensen niet voor niets wat minder vrolijk en leven ze weer op in de lente. Wéér een prachtige bomenrij die er aan moet geloven is simpelweg een deprimerende gedachte. De gemeente deprimeert daarmee mijn leefomgeving. Toen de Ripen er aan moesten geloven kwam ik net terugrijden van mijn werk en zag vanaf Oldeboorn een bedrijfspand van Drachten! Eerst begreep ik niet waarom, maar toen ik de Ripen voorbij reed viel het kwartje direct. Ik vraag mij dan ook af tot hoe kaal de gemeente het hier nog wil hebben. Moeten we ook een gebouw van Heerenveen zien liggen? Of de prachtige skyline van Drachten? Als ik nu om mij heen kijk tijdens het fietsen of autorijden zie ik vooral veel bebouwing. Van de huizen van het dorp zelf, de bestrating tot her en der een boerderij. Eigenlijk een vorm van verstedelijking. De gebouwen staan hier alleen wat verder uit elkaar. Ik vraag me terdege af waar Opsterland dit groenbeleid vandaan heeft en voor wie zij dit eigenlijk doet? En willen de Nij Beetsters dit eigenlijk wel? Als ik zo de verhalen mag geloven zijn er weinigen aan de Ripen blij dat het daar nu zo kaal is. Rijd je naar Boornbergum, dan rij je door niets. Ook daar heb ik nog niemand positief over gehoord. De dorpsstraat vond ik prachtig, kijk maar eens naar een oude foto, maar van die pracht is nog weinig over en ik vrees voor het mooie deel van wat er nog staat. Het is nog nu een mooie wandelroute, maar als ook die bomenrij plat gaat kijken we, zonder fantasie, vanaf de dorpsstraat naar het overigens prachtige Damshûs en verder. Wat doet die kaalslag eigenlijk met de wind? Ik kan mij erg goed voorstellen dat het er in ieder geval niet minder hard van gaat waaien. Want waar waait het harder, in het bos of op het strand? Soms denk ik in uitersten om de waarheid in het midden te vinden. Ik ben blij dat het Polderhoofdkanaal voor iedereen bevaarbaar is geworden. Varen door een gebied dat spannend en aantrekkelijk is. Maar als alles is weggezaagd, waar kijken we straks dan nog naar? W. v/d M. Gezien in Nij Beets Het nieuwe compensatiegebied aan de DN-wei is tot nader order verboden voor jong en oud. Drijfzand! (foto Bart Ledegang) 22 23

13 Dorpsagenda do. 15 jan za. 17 jan di. 20 jan wo. 21 jan di. 27 jan wo. 28 jan do. 29 jan vr. 30 jan wo. 4 feb vr. 6 feb do. 12 feb Passage (chr. maatsch. vrouwenbeweging) in de Rank met Koos Dijkshoorn (reisverslag met fotopresentatie India); aanvang uur Klaverjasavond in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; aanvang uur Bloemschikken ( witte winter ) in de Hobbykeamer (Geawei 6, opg. t/m 19 jan. via of aanvang uur Inloopmiddag Boppeslach café (Dumnysbosk 1, 2); aanvang uur Demo-avond fotobeheer en fotobewerken door Jan Stienstra bij Aepos (Dorpsstraat 10); aanvang uur 50+ middag in t Trefpunt met dhr. Bijlsma (under nul: ijsbeelden en verhalen uit omgeving); aanvang uur Speel-o-theek uitleen in t Trefpunt; van tot uur Jaarvergadering tennisvereniging Nij Beets in Aepos; aanvang uur Vergadering buurthoofden dorpsfeest in t Trefpunt; aanvang uur Kaartvoorverkoop toneeluitvoering Kliuwend Omheech in t Trefpunt; van tot uur (uitvoering op 28-2 en 7-3, try out voor de jeugd op 27-2) Uiterste inleverdatum kopij NijsBeetster bij wo. 25 feb vr. 27 feb vr. 27 feb vr. 27 feb za. 28 feb 50+ middag in t Trefpunt met dhr. en mevr. Heida (als Afke en Knilles, dat wordt lachen!); aanvang uur Kickbokser Joop Gottmers op Swynswei 4: inloop vanaf uur. Start boksclinic om uur. Vanaf uur avondvullend programma (o.a. muziekband getuigenis, gratis) Try out voor de jeugd van toneeluitvoering Kliuwend Omheechin t Trefpunt; aanvang uur Jaarvergadering vogelwacht Nij Beets/De Veenhoop in Piershiem; aanvang uur Toneeluitvoering Kliuwend Omheechin t Trefpunt; aanvang uur Huisartsenpraktijk de Hoek is ivm vakantie gesloten van maandag 19 jan. t/m vrijdag 23 jan. Uitsluitend voor spoedgevallen belt u de praktijk te Beetsterzwaag; tel , keuze 1. Na kantooruren en in het weekend belt u de dokterswacht; tel Voor medische vragen en herhalingsrecepten welke niet tot maandag 26 jan. kunnen wachten belt u de Fundatie; tel , keuze 4 voor de dokters-assistente, keuze 2 of 3 voor de apotheek. Bestelde medicijnen kunnen niet dezelfde dag worden afgehaald, maar 1 dag later. do. 12 feb vr. 13 feb za. 14 feb Vrouwen van Nu in de Boppeslach: jaarvergadering en m.m.v. Judy Hoomans (uitleg over acupunctuur); aanvang uur Grutte Pier avond op Swynswei 4 met spreker Wim Hoddenbach (4e Musketier); aanvang uur Teenoclub (thema Valentijn, vanaf groep 7, 1.50 ) in It Skûlhoal; van tot uur zo. 11 jan zo. 18 jan zo. 25 jan Kerkdiensten Doarpstsjerke 9.30 uur Ds. J. Vlasblom 9.30 uur Ds. J. Vlasblom - Viering Heilig Avondmaal uur M4U dienst 9.30 uur Ds. Y. Slik uit Balk za. 14 feb wo. 18 feb do. 19 feb 24 Klaverjasavond in de voetbalkantine van de VV Blue Boys; aanvang uur Bloemschikken ( vroeg voorjaar met voorjaarsbloemen ) in de Hobbykeamer (Geawei 6, opg. t/m 18 feb. via of aanvang uur Speel-o-theek uitleen in t Trefpunt; van tot uur Zie voor meer informatie rond de verschillende activiteiten de rubriek Wat is er te beleven elders in deze Nijs Beetster zo. 1 feb zo. 8 feb zo. 15 feb zo. 22 feb 9.30 uur Ds. J. Vlasblom uur Ds. J. Vlasblom - Gespreksdienst 9.30 uur Ds. J. Vlasblom 9.30 uur Ds. J. Vlasblom uur M4U dienst 9.30 uur Ds. G. Schormans uit Workum 25

14 Nijs Beetster Nijs Nijs Beetster Nijs Make-over brengt Irma Groen in juiste kerststemming Eén van de populaire stands tijdens de kerstmarkt in het Trefpunt was die van Kapsalon Jouw Stijl Haarmode. Elke bezoeker maakte namelijk kans op een Make-over en dat is natuurlijk niet weg, zo vlak voor de kerstdagen. Winnares werd uiteindelijk Irma Groen. In overleg met kapster Tjipkje Lageveen koos zij ervoor om het haar lang te houden en in lagen te laten knippen. Vervolgens werd het haar gekruld en van een fris kleurtje voorzien. Hieronder het resultaat vóór en na de behandeling. Jammer dat we geen kleurenfoto s publiceren. Irma Groen vóór en na de make-over. (Foto Tjipkje Lageveen) Vijftal projecten financieel geholpen door Stichting De Blauwe Kamp Stichting De Blauwe Kamp heeft de afgelopen jaren weer enkele aanvragen voor subsidie behandeld. Tussen 2012 en 2014 hebben de volgende verenigingen en projecten een gift ontvangen: Plaatselijk Belang (voor Nij Beets 150 jier), IJsclub De Eendracht, verbouw kantine De Blauwe Kamp, oprichting biljartvereniging De Boppeslach en de Damshûs -film. De Stichting heeft al sinds jaar en dag als doel om dorpsactiviteiten in Nij Beets financieel te ondersteunen. Wie voor zijn vereniging of project giften nodig heeft kan een aanvraag indienen mits de plannen specifiek omschreven zijn. Belangrijke vereiste is dat het initiatief zonder de gift niet volwaardig van de grond kan komen. De bijdrage van de stichting is aanvullend op giften die bij andere hulp- en steunverlenende instanties zijn verstrekt. Deze instanties moeten aantoonbaar eerder zijn aangeschreven. Elk giftverzoek moet schriftelijk en zo volledig mogelijk onderbouwd worden en ingediend worden bij het bestuur. De aanvraag wordt dan zorgvuldig bekeken en getoetst. Soms is er nog extra informatie nodig. Het bestuur bestaat op dit moment uit Jappie Hoekstra, Tineke Hoogland, Wieger Minkes, Sipke Veltman en Freerk Schaap. Wilt u meer informatie of vraagt uw project of club om extra financiële steun? Neem dan contact op via Freerk Schaap, Dûmnysbosk 31, telefoon: Kinderen OBS De Jasker zetten zich in voor Ebola Zoals u misschien wel weet heeft OBS De Jasker al een aantal jaren een groep enthousiaste kinderen die zich ieder jaar inzetten voor het goede doel. Dat is ooit begonnen toen juf Wytske Gaastra nog leerkracht aan de school was. Zij reisde met haar man geregeld naar Afrika om daar via een project scholen actief te helpen met leermiddelen van hier. Die konden worden gekocht met behulp van acties hier in de omgeving (waarbij ook de kinderen van De Jasker hielpen). Ook nadat juf Wytske stopte met werken, is de Afrika groep altijd doorgegaan om in december geld in te zamelen. Ieder jaar werd de groep weer aangevuld met nieuwe leerlingen. Wytske kwam dan vooraf altijd even overleggen met de groep. En de kinderen bedachten allerlei leuke dingen om geld in te zamelen zoals statiegeld ophalen, cake bakken, cupcakes maken etc. Ook dit jaar is de groep (18 kinderen) weer actief geweest onder leiding van Wytske. Omdat zij de laatste tijd niet meer zelf naar Afrika gaat is er dit jaar voor een ander goed doel gekozen, namelijk giro 555 t.b.v. bestrijding van Ebola. De kinderen hebben allerlei spulletjes gemaakt die ze op de kerstmarkt in t Trefpunt aan de man of vrouw hebben gebracht. Resultaat: 187 euro! Juf Wytske heeft de groep even goed in het zonnetje gezet en de school deelde Wytske nog een flinke pluim uit. CBS De Arke blikt terug en vooruit Uiteraard wenst het lerarenteam en het bestuur van CBS De Arke alle inwoners van Nij Beets in Lokkich Nijjier! Op de donderdag voor de kerstvakantie werd er een prachtige kerstviering met een kerstspel en een kerstdiner op De Arke gehouden. Het zingen rond de kerstboom onder leiding van een gelegenheidsorkestje van leerlingen was de traditionele afsluiter. Eetgedrag Twee studentes van de Hanzehogeschool hebben een afstudeeropdracht over eetgedrag uitgevoerd op De Arke. Op 7 januari hebben ze hun adviezen eerst in twee workshops aan de leerlingen en daarna aan de ouders gepresenteerd. Dat leverde heel wat waardevolle informatie op, met name over de hoeveelheid suiker in frisdrank en limonade. De school is van plan om vanuit de adviezen die ze van de studenten hebben gekregen afspraken te maken over de pauzehap, de pauzedrank en over trakteren. De christelijke scholen in onze gemeente werken samen in de VCSO, de Vereniging van Christelijke Scholen Opsterland. Vanaf augustus worden de kantoorwerkzaamheden van de VCSO uitgevoerd vanuit de Arke. Er wordt gebruik gemaakt van de netwerkfaciliteiten en de kantoorruimtes van de school. Daarmee is de Arke en dus ook Nij Beets, een beetje het centrum geworden van het Opsterlandse Christelijke Onderwijs. Klaverjassend het jaar uit Onder het genot van de hapjes en drankjes van Netty en Ybeltje werd op zaterdagavond 13 december alweer de laatste klaverjasavond van 2014 gehouden. Liefst zeven mannen kwamen op een totaal van boven de 5000 punten uit. Hilbert Hoekstra had met 5586 punten de hoogste score, gevolgd door Willem Dam met 5511 punten. Als derde eindigde Minco Bok met 5414 punten, op de hielen gezeten door Arie de Haan met slechts 1 puntje verschil. Vijfde en zesde werden Klaas Wiersma met 5305 en Oene v.d. Molen met 5190 punten. Wieger Tolsma was met 5081 punten de hekkensluiter in dit rijtje. De poedelprijs was voor Lies Wieringa, zij sprokkelde 3674 punten bij elkaar. De volgende kaartavond in de sportkantine is op zaterdag 17 januari. Lenteloop in aantocht De derde Samsaraloop dient zich alweer aan. Op zondagmiddag 12 april a.s. kan iedereen zich weer sportief uit de voeten maken. Liefhebbers kunnen alvast in training voor een loop over 8 of 12 kilometer

15 Je luisterend oor was een verademing. De ideeën die je ons aanreikte maakten een prachtige eenheid van deze ceremonie. Ripen VG Nij Beets Nederland ritueelbegeleider bij afscheid M E W v.o.f. H van der Molen Timmerbedrijf Kr. Swynswei HC Nij Beets Tel. (0512) b.g.g. (0512) nieuwbouw verbouw onderhoud Administratiekantoor M: (06) T: (0513) E: Riperwei 56, 8406 AK TYNJE Nijs Beetster Nijs Het parcours voert voor een deel langs, hoe kan het ook anders, het Polderhoofdkanaal. Start (14.00 uur) en finish zijn bij Samsaranijbeets. Voor meer informatie over het exacte parcours kunt u bellen met Johan ter Elst (462260). Snertdagen bij Halte Leppedijk Hoewel het winterweer ons land nog niet aandoet, kan bij Halte Leppedijk aan de Leppedijk 9 al wel ambachtelijke goed gevulde erwtensoep worden gegeten. Degelijke ouderwetse huisgemaakte snert volgens het recept van Beppe. De maaltijdsoep kan bij de Halte zelf worden genuttigd voor 4 per portie (inclusief roggebrood en spek) of worden besteld om thuis op te souperen. Als u een eigen pan mee neemt betaalt u 3 per portie van 450cc. Om teleurstelling te voorkomen adviseert kok Siepie Kooijker om vooraf even te bellen. Dit kan tot donderdag 22 januari op telefoonnummer of nog vragen? Bel gerust! Gestolen Lawei duikt op in Nijega Niet de nieuwjaarsploeg van Frijsteat de Folgeren maar de oudejaarslolbroeken uit Nijega hebben de lawei half december uit Nij Beets ontvreemd. Dat bleek op nieuwjaarsdag toen het ding bij de plaatselijke feesttent in Nijega opdook. Inderdaad refereerde de lawei aan de miljoenenverslindende perikelen rond de gelijknamige schouwburg in Drachten. Maar we zetten hem de eerste week van het jaar meteen weer terug waar hij hoort hoor. Op het evenemententerrein aan het begin van Nijega torent onze lawei al hoog boven de feesttent uit. Gelukkig, hij is onbeschadigd. Om omvallen te voorkomen is het baken van de veenarbeid op een grote betonnen plaat vastgeschroefd. Het grote welkomstspandoek dat normaal de gevel van de échte Lawei siert is ook ontvreemd en staat opvallend opgesteld naast de tent. Een rode loper, geflankeerd door kartonnen versies van Youp van t Hek en Jochem Meyer, leidt de bezoeker de tent in. Daar treffen we Gerben Elverdink van de oudejaarsstunters. We stoorden ons al geruime tijd aan de hele Lawei-affaire en hoe de gemeente Smallingerland hier miljoenen aan kwijt was door de verkeerde aannemer voor de verbouwing te kiezen, begint hij. Toen ontdekten we dat in Nij Beets zo n echte lawei staat. Die moesten we hebben natuurlijk. De ploeg gaat begin december eerst nog een paar keer de situatie verkennen en parkeert vervolgens een verreiker zo onopvallend mogelijk in de buurt. Daar moet de lawei op vervoerd worden. Dan, in de rustigste nacht van de week, die van zondag op maandag, slaat de ploeg zijn slag. Tussen twee en drie uur s nachts zijn we gekomen. Alles ging heel soepel. Niemand heeft ons gemerkt. Geruisloos hebben we het ding op de lader gehesen en zijn er vandoor gegaan. Alles was binnen een uur gepiept. In Nijega hebben we hem tot oudejaarsdag bij een boer achter huis verborgen. Inmiddels trekt de lawei veel bekijks. Twee oudere heren vinden het prachtig. Oh, komt hij uit Nij Beets? vraagt de ene. Ook de Opsterlandse wethouder Wietze Kooistra is er. Hij is onderweg naar zijn moeder in Opeinde en hoorde op Omrop Fryslân waar zijn lawei is gebleven. Nu legt hij hem in Nijega op de foto vast. Kooistra kan de stunt wel waarderen. Of de gemeente aangifte heeft gedaan bij de politie, zoals eerder werd aangenomen, kan hij niet bevestigen. We hebben er wel melding van gedaan

16 Van Eedenstrjitte HL Nij Beets T: (0512) Nijs Beetster Nijs Wethouder Wietze Kooistra en ontvoerder Gerben Elverdink met op de achtergrond de lawei (foto Bart Ledegang) De nieuwjaarsploeg uit Nijega voert al 15 jaar stunts uit. Elverdink: We zijn ooit begonnen met de keunstkij rond Simmer 2000 maar hebben ook het beeld van Sunny Boy ontvreemd uit Heerenveen. De concurrenten uit de Folgeren vergrepen zich over de provinciegrens aan het beeld van Rinus Michels die in de tuin van de KNVB in Zeist stond. En die van de Geitefok uit Oldeberkoop aan de vijf ringen van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar buiten Friesland kan deze oudejaarsongein op weinig sympathie rekenen. Hoge boetes en hijgende politieagenten in de nek zijn dan vaak het minder leuke gevolg. In Nijega turen ze dan ook het liefst in de eigen provincie om zich heen. De twee heren op leeftijd, nog steeds toekijkend, vinden de stunt in de Folgeren maar halfbakken. Een kar met stront, is dat nou zo grappig? Het blijkt dat ze eerst de truck van de Postcodeloterij hebben willen ontvreemden maar dat is mislukt. Ze werden in Breukelen op heterdaad betrapt en teruggestuurd door de heilige hermandad. Plan B, dat ook verwijst naar de Lawei-perikelen, haalt het niet bij Nijega en dus is hier de missie geslaagd. We gaan de lawei op 9 januari weer keurig op zijn plaats zetten. En bedanken Nij Beets hierbij meteen voor de sportieve reactie, knipoogt Elverdink richting wethouder Kooistra. Die maakt inmiddels aanstalten om zijn moeder een gezond 2015 te wensen. Dikverdiende taart en frikandellen voor Kerkcafé-elftal De super goed-voetballende selectie van Kerkcafé had zaterdagavond 3 januari een prachtige avond. Natuurlijk ging het de groep puur om het meedoen en de gezelligheid. En om dan ook nog eens ergens bovenaan in het door de YMCA in Franeker georganiseerde voetbaltoernooi te eindigen, dat zou een leuke bijkomstigheid zijn... (not!) De hele middag werd er nog druk onderling ge-appt over wat de beste opstelling en strategie zou zijn. Maar van dit alles is uiteindelijk niks terecht gekomen omdat de meerderheid de F-jes voetbal-strategie wilde toepassen (met z n allen op een kluitje voor de goal). Op de laatste dag waren er nog aanmeldingen van nieuwe spelers, maar omdat de organisatie geen mogelijkheid meer zag voor een tweede team betekende dit 11 mensen bij een opstelling van maximaal 5 spelers. Dus 6 wissels achter de hand. Hoezo, luxe? Op het programma stonden 3 poulewedstrijden en als die in the pocket zaten, was de kwartfinale aan de beurt. De eerste tegenstanders kwamen uit Tzummarum. De opstelling was inmiddels duidelijk en de spanning was te snijden. Het dreamteam genaamd de Turfkluten had er zin in en het doel was... het doel. De eerste wedstrijd eindigde door een treffer van Minne Dekker in een gelijkspel: 1-1. De tweede wedstrijd werden de toeschouwers op een heerlijke doelpuntenreeks getrakteerd door o.a. Jan Jaap Stoker, Jochum Hoekstra 30 31

17 Nijs Beetster Nijs Nijs Beetster Nijs en Risandy Brion. Eindstand 6 doelpunten voor de Nij Beetsters en Connected 1 uit Wijnjewoude, zéro. De laatste wedstrijd in de poule was tegen een team vol heren die aardig meer in de melk te brokkelen hadden. Om evenredig te strijden werd besloten de twee dames deze keer niet op te stellen en 8 minuten vol gas te strijden om de winst. Nipt en tot op de laatste seconde spannend werd deze wedstrijd beslecht met een dik verdiende 1-0, vette pech voor Raard 2. Nog 2 wedstrijden te gaan voor de finale. Om de winst zeker te stellen werd de strategie aangepast en de appeltje-eitje-tactiek toegepast. Dit betekende simpelweg: niet moeilijk doen, maar winnen.. De eerste wedstrijd was tegen Sint Jabik. Ook zij waren de winnaar in hun poule, maar al snel bleek dat die poule niet zo n hoog niveau had als die van de turfkluten. En dat er teamwork gaande was bleek wel toen de bal voor open doel door Hein Geertsma teruggelegd werd op Thomas de Groot. Hierop pakte ook hij een puntje mee en was de winst in de pocket 3-1. Ook de laatste wedstrijd voor de finale werd zwaar bevochten. De tegenstanders Connected 2 uit Wijnjewoude hadden twee zeer goed-voetballende dames opgesteld, maar dat weerhield de Beetster dames er niet van om zelf ook een prachtig doelpunt te scoren. Na een stijlvolle assist van Jildou Lageveen werd er met een heerlijke omhaal gescoord door Tirza v.d. Wolf! Door een snoeihard schot op goal scoorde ook Jildert Looijenga een voltreffer. De eindscore is wat wazig, maar de winst was een feit: op naar de finale dus! De finale liet even op zich wachten. Dit voerde de spanning nog verder op. Een extra aanmoediging om te winnen was de verrassing die Teun Geertsma de spelers bij winst in petto had gesteld. De tactiek werd nog een keer doorgenomen, de wissels werden opgesteld en de tribune opgemonterd om stevig het turfkluten-lied te laten galmen door de sporthal. Maar aangezien niemand dat lied kende, is besloten dat er alleen gejuicht mocht worden. Sexbierum was de tegenstander in de finale. Ook in dit team twee sterk voetballende dames. Maar ja, zij hadden de dames van de turfkluten nog niet ontmoet. De openingstreffer was na twee minuten een feit, dus kon er iets meer gegokt worden. Maar al gauw was er een tegendoelpunt. Weer werd de aanval fanatiek ingezet en na wat heen en weer getik schoot Minne Dekker de tweede treffer binnen. Als eindtreffer van dit toernooi sloot Jildou Lageveen af met de allebeslissende 3-1. Gewonnen dus. Tsjakka! De beker en taart werden bij de prijsuitreiking glunderend in ontvangst genomen en op de terugreis werd er stevig meegeblêrd met We are the Champions van Queen. De beloofde verrassing van Teun bleek een avondje onbeperkt frikandellen eten bij de Geertsma s. Met de gewonnen taart erbij was dit een heerlijke afsluiting van de avond. De kampioenen van het kerkcafé-elftal Beste (oud) voetballers, Veel dorpsgenoten sporten (lees: voetballen) niet, omdat ze om diverse redenen niet iedere zaterdag en/of zondag actief met een teamsport bezig kunnen/willen zijn. Denk hierbij aan dorpsgenoten die door hun drukke agenda (gezin/werk) niet (meer) elk weekend overdag kunnen sporten. Of(oud) leden die met een blessure of teruglopende conditie zijn gestopt, omdat een reguliere wedstrijd van 90 minuten te zwaar is. Ook zijn er vaders van jeugdspelers die nog graag een potje willen voetballen op een recreatieve manier. Maar omdat ze overdag met de jeugd bezig zijn, blijft er geen tijd over om zelf in actie te komen. Dorpsgenoten die denken dat ze te weinig sporttalent hebben en daardoor niet voor voetbal kiezen. Daarnaast is het spelen tegen (te) jonge tegenstanders ook een belangrijke reden om niet weer op leeftijd op voetballen te gaan. Als alternatief biedt Blue Boys de mogelijkheid om deel te nemen aan het 7x7 35/45+ voetbal. Hierbij staat niet het presteren centraal, maar wel het op een recreatieve manier een potje voetballen met en tegen leeftijdsgenoten. De speelvorm: In het najaar (september t/m november) en voorjaar (maart t/m mei) een korte reeks van meestal vier speelronden op de vrijdagavond. Een poule bestaat in principe uit (minimaal) vier teams. Per speelronde zijn er meerdere wedstrijden en wordt er gespeeld in toernooivorm. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams duurt een wedstrijd 1 x 20 minuten en wordt in zeventallen gespeeld op een half veld. De verenigingen zijn per reeks (minimaal) eenmaal gastheer. Uitzonderingsregels in het veld Deelnemers dienen minimaal 35 jaar oud te zijn voor de 35 + competitie en 45 jaar voor de 45 + competitie. Er wordt gespeeld met zeventallen op een half veld waarbij er doorlopend gewisseld mag worden. Voordeel: je kunt niet buitenspel staan en slidings zijn niet toegestaan. Er is al een 35 + voetbalteam maar graag zouden wij deze uitbreiden naar een 45+ voetbalteam. Helaas zijn er op dit moment nog onvoldoende 35+ en 45 + spelers die vaak genoeg beschikbaar zijn om twee teams in te schrijven. Heb je belangstelling neem dan contact op met: Lutsen Idsinga of bel Tot slot Wij verwachten niet dat je wekelijks traint, maar de voetballers die willen, kunnen door de week met de lagere zaterdag en/of zondagteams meetrainen. 35+ voetballers die echt tijd en energie over hebben, kunnen natuurlijk ook nog met een van de lagere senioren teams op zaterdag of zondag meespelen. Wij verwachten wel dat je op de avond dat er 35+ competitie gespeeld wordt aanwezig bent, je sportief gedraagt en dat je ook de 3e helft met het team beleeft! Voor lidmaatschap kijk op

18 Nijs Beetster Nijs Zakelijk: Oplossingen in Personeelsbeleid en Verandering Particulier: Loopbaanadvies en Coaching T: E: I: Tenten - Catering Sarah & Abraham Karaoke- Accessoires / Sikke Marinus ereburger Beit Sahour Tot zijn grote verrassing is Sikke Marinus overvallen met een onderscheiding van de gemeente Beit Sahour. Ten overstaan van de gemeenteraadsleden en de medewerkers van de gemeente Beit Sahour ontving hij uit handen van burgemeester Hani Al Hayek de Citizen Award 2014 en De Sleutel van Beit Sahour Municipality. Deze sleutel, gemaakt van Olijfhout, wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor Beit Sahour. Bij Sikke ging dat om het nieuw leven inblazen van de vriendschapsband tussen Beit Sahour en Opsterland, zijn ondersteuning van de Fair Trade vanuit Beit Sahour e.o. (lid van de board of advisors van Bethlehem Fair Trade Artisans) en uiteraard de steun aan Al Basma, het centrum voor mensen met een verstandelijke handicap in Beit Sahour. De burgemeester is lovend: Sikke is een enthousiaste supporter van het Al Basma Center. Het kerstspel dat hij met geschonken instrumenten uit Opsterland instudeerde met de cliënten van Al Basma was een doorslaand succes! Onze dorpsgenoot zelf was duidelijk geroerd door de onderscheiding. Beit Sahour is mijn tweede thuis. Ik ben betrokken bij de mensen, de organisaties en hun strijd om te overleven onder hele moeilijke omstandigheden. Dus deze erkenning is een grote eer voor me. Ik ben over het algemeen niet zo van onderscheidingen, maar hier ben ik wel echt blij mee! Een foto van het heugelijke moment in het restaurant ontbrak nog in de berichtgeving rond Marinus onderscheiding. Vergaderruimte Flexwerkplekken Exposities T: E: I: Openingstijden maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 zaterdag 8:00 tot 13:00 Voor verkoop,onderhoud en reparatie van alle merken tuinmachines en buitenboordmotoren. Tevens het adres voor NEN 3140 en machine keuringen Kijk ook eens op voor het complete aanbod Of kom langs op de Prikkewei 55 graag tot ziens! 34 35

19 Wat is er te beleven? 27 januari Demo-avond fotobeheer en fotobewerken In navolging van de cursus Fotografie voor beginners, die fotograaf Jan Stienstra in 2013 en 2014 bij Aepos gaf, zal hij nu ook een cursus Fotobeheer en fotobewerken verzorgen. Tegenwoordig maken we digitale foto s en slaan die op de computer op. Na verloop van tijd heb je dan een grote hoeveelheid fotobestanden. En wat kan het dan lastig zijn om bepaalde foto s terug te vinden. Photoshop Elements helpt je dit probleem op te lossen. Hobby- en amateur fotografen zien vaak dat hun foto s wel wat correctie kunnen gebruiken. En hoe leuk is het om effecten aan je foto s toe te voegen of zelf eigen creaties te maken. Het computerprogramma Photoshop Elements biedt hobbyen amateurfotografen een uitgebreid scala aan mogelijkheden. Als beginnend beeldbewerker is het een fantastisch middel om een nieuwe grafische wereld te verkennen. Het is zo ontworpen dat beginners er zonder al te veel moeite creatieve afbeeldingen mee kunnen maken. Daarnaast is het uiterst eenvoudig om je foto s te verbeteren. Als je belangstelling gewekt is en je graag meer over dit programma en de cursusmogelijkheden wilt weten, ben je van harte welkom op de gratis demo-avond door Jan Stienstra. Deze is op 27 januari bij Galerie Aepos en begint om uur. Meld je even aan via want de ruimte is beperkt. 27 februari Een potje slaan? Kickbokser Joop Gottmers, een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland, is uitgenodigd om op 27 februari weer op de Swynswei te komen spreken. Hij spreekt vooral op scholen waar hij vanuit eigen ervaring, voorlichting geeft over drugs en verdovende middelen. Joop heeft veel beleefd en kan daar ontzettend boeiend over vertellen. Over zijn leven als gezochte misdadiger, zijn verblijf in de gevangenis, het geloof, zijn bokscarrière, zijn drugsgebruik en handel. Hiernaast geeft hij ook nog een boksclinic. Om je het een en ander over deze vechtsport bij te brengen, kun je dan samen met hem sparren (oefenen). Ook heeft hij een boek over boksen geschreven. Knock-out is een spannend en veel verkocht exemplaar. De inloop op de Swynswei 4 is vanaf uur en dan staat de koffie klaar. De boksclinic start om uur en vanaf uur is er een avondvullend programma met o.a. muziekband getuigenis. De entree is gratis. Joop Gottmers weet alles van vallen en opstaan... VAN PLAATSELIJK BELANG Heeft Nij Beets behoefte aan snel internet via glasvezel? Ruim twee jaar geleden hield Pepijn Lavrijssen een vlammend betoog over snel internet in kleine dorpen. Daarbij was hij ook erg benieuwd naar de behoefte hiervan in Nij Beets. Enkele dorpsgenoten gaven aan hier positief tegenover te staan. Uit dorpen in de omgeving kreeg hij reactie dat het niet zo erg speelde. Inmiddels staan snelle internetverbindingen via glasvezel hoog op de provinciale agenda. Zo is er de website Friesland. OpGlas.nl opgezet om over heel Fryslân in kaart te brengen waar men graag glasvezel wenst. Hieruit zijn 8 startup-projecten gekozen. Hier wordt de komende maanden glasvezel aangelegd. Maar ook de behoefte aan digitale televisie (HD) neemt toe. Dit vraagt veel bandbreedte (hoewel minder dan analoog). Ook scholen verwachten van de leerlingen dat zij thuis snel en ongehinderd hun huiswerk online kunnen maken. Al met al schrijdt de tijd voort en veranderen onze behoeften snel. Hoe staat het met uw behoefte aan snel internet? Plaatselijk Belang Nij Beets is gevraagd om dit voor het dorp in kaart te brengen met uw hulp. Meld u dus aan op Hier kunt u ook een informatieflyer vinden waarin nog eens alle voordelen van glasvezel worden uitgelegd. Aankondiging Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang zal zijn op maandag 23 maart aanstaande in dorpshuis t Trefpunt. In de volgende Nijs Beetster zal de agenda en het uitgebreide jaarverslag komen te staan. Uiteraard bent u bij deze van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. In de agenda zult u ook de aanvangstijd aantreffen. Inbraakgolf noopt tot waakzaamheid De afgelopen weken is er in ons dorp meerdere keren ingebroken. Gezinnen aan de Domela Nieuwenhuisweg kunnen hier helaas over meepraten. Uit onderzoek is gebleken dat na een inbraak, het dorp een verhoogd risico loopt op nieuwe inbraken. De inbreker kent immers het soort huizen, de gebruikte sloten, vluchtroutes in de omgeving en weet welke buit hij kan verwachten. De politie is de komende tijd dan ook extra alert, zowel in uniform als onherkenbaar. Wat doet de politie De politie is inmiddels druk doende om de inbraken in het dorp op te lossen. Er is al uitgebreid buurtonderzoek en sporenonderzoek gedaan. Om nieuwe inbraken te voorkomen roept de politie iedereen op mee te helpen. Inbrekers worden vaak op heterdaad betrapt door tips van buurtbewoners. Bel altijd 112 als u in het dorp iets verdachts ziet of hoort, ook al is de situatie niet levensbedreigend. Wees alert op elke vreemde situatie, ook al lijkt het voor u onbe

20 Lief en leed VAN PLAATSELIJK BELANG langrijk. Let op personen die niet in het dorp thuishoren en die bijzonder veel aandacht hebben voor de huizen en/of de omgeving. Noteer hoe ze eruit zien. En noteer eventueel ook merk, type en kenteken van de auto of bromfiets/scooter. Gelegenheid maakt de dief Inbrekers zoeken meestal huizen waar ze makkelijk, snel en ongezien kunnen inbreken. Bijvoorbeeld huizen die s avonds helemaal donker zijn, huizen waar hoge struiken het zicht op ramen en deuren wegnemen, of huizen waarvan het hang- en sluitwerk ondeugdelijk is. Wilt u meer informatie over hoe u uw huis inbraakveiliger kunt maken, kunt u kijken op Ziet u iets verdachts, bel 112. Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van Us leave, soarchsume mem en beppe Iepkje van der Molen - de Haan Familie van der Molen Mysterie rond Sint en Piet tijdens Kerstavond Vrouwen van Nu In plaats van een kerstdiner in Piershiem was er dit jaar op vrijdag 19 december een drankje met een uitgebreid hapje in de Boppeslach voor de Vrouwen van Nu. Alle lekkers, de soep, salade en stokbrood, was door de activiteitencommissie klaargemaakt. Het was dan wel wat minder uitgebreid, maar het smaakte er zeker niet minder om. Ook de kerstsfeer zat er goed in door de mooi gedekte tafel en de gezellig versierde zaal. Na het tafelen was het tijd voor koffie of thee en... de pakjes! Iedereen had een pakje voor iemand anders gekocht. Door middel van een spel met dobbelstenen veranderde het pakje nogal eens van eigenaar. Pas als er uiteindelijk een zes werd gegooid, mocht het worden uitgepakt. Tot slot bleef er alleen nog een eenzame en geheimzinnige brief over. Het was niet duidelijk of die nou bij een pakje hoorde of aan iedereen was gericht. Tot slot heeft iemand hem maar opengemaakt en voorgelezen. Vreemd.. hij was ondertekend door Sint en Piet, maar die zaten allang weer in Spanje zoals zij schreven... Al met al is het mysterie niet opgelost en is het een raadsel gebleven. Ook de voedselbank werd door de Vrouwen van Nu niet vergeten. Elk had iets meegenomen en alles is de volgende dag aan de organisatie van de voedselbank overhandigd. Na deze gezellige avond met elkaar keerden de vrouwen huiswaarts om de volgende dag met hun eigen voorbereidingen voor Kerstmis te beginnen. Wist u dat? Wist u dat..er nog steeds geen duidelijkheid is over de toekomst van de oude SPAR-winkel? De curator nog wel met twee belangstellende partijen praat maar dat de bank ook niet écht happig is om nieuwe winkelavonturen de financieren? Het hier vooral om hangt? Het al met al toch langer duurt dan eerst werd verwacht? Wij alleen nog maar kunnen hopen op een goede afloop? Wist u dat..de gevlogen grijze roodstaartpapegaai ondanks twee oproepen in de Nijs Beetster nog steeds niet terug is? Het dier twee maanden geleden ontsnapte uit een woning aan de Swynswei toen een bewoonster ging verhuizen? Hierbij het luik onderuit de kooi viel en de papegaai er subiet vandoor vloog? Een telefoontje naar de Fûgelhelling ook weinig hoopvol was? Men hier zei dat hij een nachtvorst in het open veld niet zou overleven? Wij deze nacht inmiddels al achter de rug hebben? Wist u dat..u ook zelf Wist u datjes kunt aandragen bij de redactie? Wij ook niet alles kunnen weten? U onze oren en ogen kunt zijn en zo bij kunt dragen aan deze leuke rubriek? Prikbord Winnaars Zonnebloemloterij in Nij Beets? De trekking van de Nationale Zonnebloemloterij heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de loten van de Afdeling Boornbergum e.o., welke verkocht zijn in de dorpen Boornbergum, Kortehemmen, Beetsterzwaag, De Wist u dat.de sútelers van de traditionele Damshûs-kalenders helaas niet iedereen thuis hebben getroffen? Dat de fraaie kalender met oude prenten nog te koop is bij AGRI-shop Tolsma aan de Prikkewei? En anders nog telefonisch te bestellen is via ? Op op is? Wist u dat.de nieuwe kunstwerken langs het Polderhoofdkanaal niet alleen oud maar zeker ook jong inspireren? Dit bijvoorbeeld bij de 7-jarige Oscar van der Molen het geval is? Hij de klapbrug op de Daam thuis tot in perfectie heeft nagebouwd? U op de foto het bewijs hiervan kunt zien? Schuilt er een toekomstig weg- en waterbouwkundige in de kleine Oscar? Wilgen, Nij Beets, Smalle Ee en De Veenhoop zijn de volgende prijzen gevallen: Lotnr Lotnr Lotnr

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 11 december bij Tine. Vol verwachting

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 11 december bij Tine. Vol verwachting de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 3 - november 2014 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Mentaliteit maakt het onderscheid

Mentaliteit maakt het onderscheid IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD T LOEIERKE: 34 Rubrieken 04 D n Aftrap 06 Van het bestuur 30 Team vd Maand: A1 48 Profieltje 50 Supercup 51 Rebus 56 Frotlip van ut joar 58 Langs de Lijn Mentaliteit maakt

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012

LUIS. Het langst durende spreekuur van drie artsen. Heeft u het SVM sportplaatjesboek al vol? Herhaalde oproep Dorpsrevue 2012 D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Het langst durende spreekuur van drie artsen Vrijdag 21 januari werd een bijzondere dag voor onze drie huisartsen, die samen na bijna 100 jaar afscheid namen

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af

Ik sta ten dienste van de bewoners en daar leg ik verantwoording voor af het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Afscheid Pastor Voeten Pastor Voeten gaat de Bethlehemparochie verlaten. Per 1 mei wordt hij de nieuwe Pastor van de parochies Dongen/ Rijen. De juiste leeftijd om nu

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

INHOUD HEILOOPLUS - 1E JAARGANG NUMMER 01 2015 WANDELROUTE NIJENBURG P.7 VOORWOORD HANS ROMEYN P.3 WONEN CRAENENBROEK P.31

INHOUD HEILOOPLUS - 1E JAARGANG NUMMER 01 2015 WANDELROUTE NIJENBURG P.7 VOORWOORD HANS ROMEYN P.3 WONEN CRAENENBROEK P.31 VOORWOORD HANS ROMEYN P.3 WANDELROUTE NIJENBURG P.7 STREEKPRODUCTEN HEYLOO BIER P.17 BEDRIJFSREPORTAGE JOSÉ GLAS P.25 WONEN CRAENENBROEK P.31 HEILOOPLUS - 1E JAARGANG NUMMER 01 2015 HET KWARTAALBLAD VOOR

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie