Tussenrapportage Programma Economie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage Programma Economie 2013"

Transcriptie

1 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra en Sigrid Keek Tussenrapportage als onderdeel van het nieuwe Programma Economie Sept 2012 Okt 2012-feb 2013 Feb-mei 2013 Juni 2013 Plan van aanpak vastgesteld door gemeenteraad Inventarisatienotitie: evaluatie en trends Fase 1: Creëren gezamenlijke verantwoordelijkheid, ophalen ideeën, evaluatie Fase 2: Wat doet de gemeente Vaststelling Programma Economie Tussenrapportage College 19/3, Raadscie 8/4 College 24/4, Raadscie 21/5 Raad 6/6

2 2

3 1. Waarom een tussenrapportage Plan van aanpak In september heeft de raadscommissie AZ&M het plan van aanpak besproken voor de actualisatie van de Kadernota Economisch Beleid. Uit het Plan van Aanpak Doelstelling De geactualiseerde Kadernota Economie biedt een ontwikkelingsperspectief voor de Edese economie en beschrijft wat de rol van de gemeente daarin is. Resultaat Een compacte kadernota met een programma economie; met: De mogelijkheid van programmamanagement en een jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmarekening De basis voor het werkprogramma van het team economie. Het programma economie omvat: De doelstellingen van de gemeente wat betreft de Edese economie De acties die de gemeente onderneemt in de Edese economie De manier waarop het resultaat wordt gemeten. Het programma kan jaarlijks worden geëvalueerd door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmarekening. Samenspraak Omdat de Edese economie gemaakt wordt door bedrijven, en ook kennisinstellingen en organisaties een belangrijke rol spelen wordt het economisch beleid in samenspraak opgesteld. Op basis van de bespreking van het plan van aanpak in de raadscommissie AZ&M zijn een aantal thema s geformuleerd die voor de economie van Ede belangrijk zijn. Alle bedrijven en een dertigtal organisaties zijn uitgenodigd voor een startbijeenkomst in de historische ENKA fabriek op 20 november. Tijdens deze bijeenkomst zijn een tiental groepen gevormd met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en gemeente om de thema s uit te werken. De plannen zijn gepresenteerd op een tweede bijeenkomst in de Plantion-veiling op 12 februari. Evaluatie De oude Kadernota Economisch Beleid uit 2003 is geëvalueerd met betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis. Tussenrapportage aan de gemeenteraad De plannen van de gemengde werkgroepen van bedrijven, organisaties en gemeente zijn beschikbaar. Het is tijd voor een tussenrapportage aan de gemeenteraad. Na een discussie in de raadscommissie AZ&M kan het programma verder worden uitgewerkt.

4 1. Waarom een tussenrapportage 4

5

6 2. Evaluatie Kadernota 2003 In de Kadernota Economisch Beleid 2003 is gekozen voor een vijftal speerpunten. Het beleid is geëvalueerd met betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis. Behalve de vijf speerpunten zijn arbeidsmarktbeleid en accountmanagement geëvalueerd. Detailhandel Het detailhandelsbeleid is in 2004 vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een actieplan in In 2009 is het detailhandelsbeleid geëvalueerd, de aangepaste nota is in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het detailhandelsbeleid van Ede is al jaren gericht op het versterken van Ede Centrum als winkelgebied voor recreatief winkelen, en het behoud van wijk- en dorpscentra voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Het beleid is gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek. Om deze centra goed te kunnen laten functioneren wordt er buiten deze centra geen detailhandel toegestaan. Het winkeloppervlak in het Ede Centrum is uitgebreid, maar nog niet geheel gevuld. Voor bouwmarkten is de locatie Lorentzstraat aangewezen. In 2012 is het detailhandelsbeleid geevalueerd met de 10 ondernemersverenigingen van de winkelcentra in Ede en de dorpen. Alle ondernemersverenigingen onderschrijven het huidige detailhandelsbeleid. De gemeente moet eerder minder winkels toestaan dan meer (een actief inkrimpbeleid). Nodig is wel een aanvulling op het huidige beleid wat betreft internet-winkelen en afhaalpunten. Beleidsstukken: Nota Detailhandel 2004, Actieprogramma 2006, Notitie Bouwmarkten 2006, Actualisatie nota Detailhandel 2009, PDV-GDVbeleid WERV 2009, Nota Standplaatsen 2013 Resultaten: Uitbouw SBE (o.a. centrummanager, evenementen, werkgroep acquisitie) door invoering reclamebelasting, Meer oppervlakte, leegstand op landelijk gemiddelde, Lichte groei koopstromen naar Ede (Actualisatie 2009). Nieuwbouw Kerkplein, vestiging Mediamarkt, Meer terrassen en horeca, Revitalisatie Bellestein, Herinrichting centrum Lunteren Recreatie en toerisme De Nota Toerisme is vastgesteld door de gemeenteraad in De nota biedt het kader voor ontwikkeling van recreatie en toerisme, maar is niet voorzien van een actieplan. In de verblijfsrecreatie zijn vooral de mogelijkheden voor functieverbreding van agrarische bedrijven vergroot, zoals de mogelijkheden voor kamperen bij de boer. De reguliere recreatiebedrijven die wilden uitbreiden of vernieuwen hadden te maken met het beleid Groei en Krimp van provincie en gemeente gezamenlijk. Recreatieondernemers hebben het Groei en Krimp - beleid ervaren als moeizaam. Om goed op de markt te kunnen inspelen is productvernieuwing van de verblijfsrecreatie belangrijk, dit moet ruimtelijk mogelijk worden gemaakt. De provincie heeft

7 inmiddels besloten te stoppen met het Groei en krimp -beleid en meer in te zetten op Green deals. Ondernemers vinden dat de toeristenbelasting zou moeten worden ingezet voor de recreatieve sector. In de dagrecreatie was een belangrijke ontwikkeling de introductie van het fietsknooppunten systeem. Verder ging de aandacht naar een aantal grote projecten; een recreatieplas, een golfbaan en het World Food Center. Ondernemers zien kansen in het World Food Center en de Liberation Route. Een belangrijke ontwikkeling was de komst van citymarketing. Citymarketing speelt een actieve rol in de marketing en communicatie van ons vrijetijdsaanbod. De relatie met het Kröller Müller Museum is versterkt. Er kwam een route met kunstwerken tussen het station en het museum. Er is een nieuw evenementenbeleid dat heeft geleid tot een aantal nieuwe evenementen. Nieuwe communicatiemiddelen: de website uitinede.nl. en zomer- en winterkranten met een overzicht van het aanbod van evenementen en attracties. De Kopgroep Citymarketing is te beschouwen als een ambassadeurs-netwerk van Ede, en is bezig met voorstellen voor versterking van de Edese vrijetijdseconomie, zoals een stadspark en een app met het vrijetijdsaanbod. In 2009 zijn de VVV s op de Veluwe samengevoegd met het Veluws Bureau voor Toerisme. Op het budget voor de marketing is inmiddels flink bezuinigd, de budgetten zijn teruggelopen van ruim ,- in 2009 naar ruim ,- in Conform de bezuinigingsdoelstelling van de gemeente zal het budget in 2014 nog slechts ruim ,- bedragen, een bezuiniging van ca 70%. Ondernemers ervaren de huidige communicatie over het vrijetijdsaanbod als onsamenhangend. VBT, gemeente, SBE, Cinemec, Cultura, De Reehorst en zelfs de VVV-Vallei verzorgen ieder hun eigen communicatie. Vanuit Cultuur (Nota Continu Cultuur ) wordt ingezet op het versterken van de stedelijke ontwikkeling en de culturele infrastructuur. Doel is om, in aansluiting bij de doelstellingen van Ede 2015, Ede aantrekkelijk te houden voor huidige inwoners en mensen (en daardoor bedrijven) die overwegen zich hier te vestigen. Hierbij past de samenwerking met het Kroller-Muller Museum en de ontwikkeling van de Frisokazerne met o.a. een tentoonstellingsfunctie rond kunst en voeding. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van het WFC. Een kwalitatief goed leefklimaat is een belangrijke vestigingsfactor en bevordert de economische ontwikkeling. Qua marketing van Ede wordt o.a. bij evenementen ingezet op een samenwerking tussen citymarketing, economie en cultuur om de integrale aanpak te bevorderen (zie ook oprichting Vrije Tijdplatform). Beleid: Nota Toerisme 2005, Groei- en krimpbeleid, Beleid minicampings, Regionaal programma regio De Vallei met o.a projecten VBV en Food4You, Evenementenbeleid, Citymarketing. Resultaten: Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie (Groei en Krimp een vijftal bedrijven, en verder o.a. herontwikkeling De Zanding) Minicampings en B&B, Fietsknooppuntensysteem, Klompenpaden, Rustenpunten, Haalbaarheidsonderzoeken recreatieplas en Food Experience Center, Oprichting VBT, Evenementenkalender, Websites (o.a eropuitinede.nl), HVK Otterlo 7

8 Zakelijke en commerciële dienstverlening Relevant voor deze sector zijn het Startersbeleid en de Marktstudie commercieel vastgoed. In 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met een beleid om startende bedrijven te ondersteunen. Ede participeert in het project Ik Start Smart van de Kamer van Koophandel, een project waarmee startende bedrijven advies krijgen. Ede heeft een accountmanager voor startende bedrijven en organiseert netwerkbijeenkomsten voor startende bedrijven. De startende ondernemers zijn hierover zeer positief. De markt voor commercieel vastgoed in Ede is onderzocht in De leegstand in Ede (kantoren) ligt rond het landelijk gemiddelde. De leegstand betreft twee typen locaties: - Leegstand op bedrijventerreinen; vaak het kantoorgedeelte van bedrijfsbebouwing dat geen functie meer heeft. Hergebruik van dit type locaties is zeer moeilijk, als de beeldkwaliteit op peil blijft is deze leegstand geen urgent probleem. Leegstand op kantoorlocaties; in Ede vooral de Keesomstraat en het Horapark. Op de Keesomstraat zijn de kantoorgebouwen niet helemaal gevuld, maar geen enkel gebouw staat helemaal leeg. Op het Horapark staan wel een paar gebouwen leeg. Als de markt voor kantoren aantrekt is dit een aantrekkelijke locatie op de Kennisas Ede-Wageningen. Op basis van de marktstudie commercieel vastgoed Ede 2010 is het college terughoudend in het toestaan van nieuwe kantoorontwikkeling. Prioriteit bij kantoorontwikkeling heeft de stationsomgeving. Dit sluit aan bij de provinciale omgevingsvisie die in de maak is. De provincie wil alleen nog maar kantoren op multimodaal ontsloten stationslocaties in de nabijheid van voorzieningen. Deze locaties worden gezien als het meest duurzaam. Ede is uitgegroeid tot de 4e ZZP-stad van Nederland. Netwerkmogelijkheden zijn voor ZZP- ers essentieel. Ede staat positief tegenover initiatieven van ZZP ers zelf om dit te organiseren en ondersteunt de uitbouw van het Valley-platform. ZZP ers hebben behoefte aan flexibele bedrijfs- en ontmoetinsruimten, deze zijn er in Ede nog weinig. Vraagbundeling in ZZP-netwerken kan helpen om deze ruimten te realiseren, ook in bestaande gebouwen. Food Valley In 2009 is verschenen de Ambitie Food Valley 2020, opgesteld door Wageningen UR, de Stichting Food Valley, BioPartner Center Wageningen, Oost NV en Rabobank en ondersteund door de provincie Gelderland. Sleutelbegrippen uit de Ambitie: Kennisvalorisatie, economische ontwikkeling, gebiedsontwikkeling op de as Wageningen-Ede, en de noodzaak van een slagvaardige aanpak (governance). 8

9 De Ambitie heeft geleid tot het samenvoegen van de regionale samenwerkingsverbanden WERV en Vallei tot een nieuwe regio bestaande uit 8 gemeenten. De regio heeft een Strategische Agenda en een Uitvoeringsprogramma opgesteld dat zich richt op 8 thema s en alle 8 gemeenten. De opzet van de regio is vorig jaar is geëvalueerd, wat heeft geleid tot meer focus op kerntaken als economische ontwikkeling en mobiliteit. Ondernemersverenigingen zien de meerwaarde van Food als uithangbord voor de regio, maar zijn teleurgesteld in de slagkracht van de regio. Voor veel bedrijven is FoodValley nog onvoldoende concreet, uitzonderingen (vooral in de Food-branche) nagelaten. Het World Food Center is wel aansprekend voor bedrijven. Wageningen UR, ROC A12, VNO-NCW, Oost NV, Kamer van Koophandel en de provincies Gelderland en Utrecht hebben in 2012 het initiatief genomen tot een nieuwe impuls aan de regionale samenwerking. Belangrijk hierin een mission statement waarin alle partners zich kunnen vinden: FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene woon- en leefomgeving. Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan. Ede werkt hard aan de Kennisas Ede-Wageningen. Allereerst de kenniscampus Ede, maar dit jaar krijgen ook twee andere knopen vorm: het World Food Center in de stationsomgeving en een hotel bij Cinemec. Het World Food Center kan uitgroeien tot een icoon van de regio en kan nieuwe bedrijven naar Ede trekken. Het Exposeum in de Frisokazerne met tentoonstellingen en evenementen rond kunst en voeding kan een goede voorloper zijn van deze ontwikkeling. Logistiek met toegevoegde waarde Ede was ambtelijk trekker van een regionale projectgroep Logistiek in de Vallei leidende tot een rapportage aan Regio De Vallei in Barneveld heeft daarna het trekkersschap overgenomen. Barneveld heeft inmiddels een Logistiek Facility Center gerealiseerd en heeft plannen voor een railterminal. Arbeidsmarkt Met de nota Bedrijfsvestigingsbeleid (2005) zijn stappen gezet tot integratie van economisch en arbeidsmarktbeleid: Voor nieuwe bedrijven op BT A12 geldt een minimum norm wat betreft het aantal werknemers per hectare. De accountmanager werkgelegenheid is aangehaakt bij het Bedrijfsloket, hij is in een vroeg stadium op de hoogte van bedrijven die zich vestigen in Ede en gaat met deze bedrijven praten over de arbeidsmarkt en de mogelijke ondersteuning van de gemeente. Nu het accountmanagement de afgelopen jaren is uitgebreid voor bestaande bedrijven haakt ook de accountmanager werkgelegenheid aan. Hij is aanwezig op de netwerkbijeenkomsten die vanuit accountmanagement worden georganiseerd. Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) heeft een nieuwe structuur neergezet. Het platform heeft al een bestuur en werkt met brancheregio-commissies, er wordt een Human capital Board toegevoegd om strategische afwegingen te te kunnen nemen. Onder de nieuwe structuur 9

10 moeten bedrijven en scholingsinstanties meer betrokken raken bij de projecten die het POA uitvoert. Al deze projecten zijn toegespitst om werkgelegenheid te creëren of te voorkomen dat mensen vroegtijdig uitvallen uitvallen uit school of het het bedrijfsleven. De Kopgroep Citymarketing werkt aan de realisatie van 1 loket waar studenten en bedrijfsleven elkaar beter gaan vinden op het gebied van stages, projecten en bijbanen. Planning is dat dit in 2013 van start gaat, samen met een Centrum voor Jong Ondernemersschap op de campus. Decentralisatie maatschappelijke dienstverlening: De gemeenten krijgen de komende jaren een grotere rol op het gebied van welzijn, zorg en werk en inkomen. Het rijk en de provincie dragen namelijk verschillende verantwoordelijkheden over aan gemeenten. Decentraliseren dus. Het gaat hierbij om jeugdzorg, onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) en de nieuwe Participatiewet. Deze laatste komt in de plaats van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Accountmanagement In 2003 waren er twee accountmanagers economische zaken, die zich bezig hielden met bedrijven die belangstelling hadden voor de aankoop van grond. Bij het op de markt komen van Bedrijventerrein A12 is er een derde accountmanager toegevoegd (was beleidsmedewerker economie). Ede heeft nu drie accountmanagers die zich behalve met nieuwe bedrijventereinen ook actief bezig houden met bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen, startende bedrijven en detailhandel. De rol van de accountmanagers Economie is veranderd: daar waar de focus voorheen meer op Vastgoed was, is deze verschoven naar de netwerk- en verbindingskant. De accountmanagers hebben een actieve rol in netwerken als 0318Samen de Edese chapters van Business Network International, en organiseren op de bestaande bedrijventerreinen de bijeenkomsten netwerken met de buren. Inmiddels zijn er ook accountmanagers bij de afdelingen Vergunning en Handhaving en het Werkplein. Aandachtspunten: - In het kader van het arbeidsmarktbeleid is er behoefte aan een nieuwe integratieslag in acquisitie en relatiebeheer van de accountmanagers economie en Werkplein. - Accountmanagers komen niet toe aan proactieve acquisitie. Dit wordt wel belangrijker nu de vraag naar bedrijventerrein terugloopt en er hoge ambities zijn wat betreft FoodValley als internationale topregio. 10

11 11

12 3. Beleidskaders Visie Ede 2025 Kennisas Food Valley De Kennisas Ede-Wageningen vormt het hart van de Food Valley. Hier zijn de voorzieningen waarmee de Foodsector zichtbaar is. Hier wordt inspiratie opgedaan. Hier wordt kennis en ervaring uitgewisseld: onderwijs op de campus, bedrijven en instellingen als het Ziekenhuis Gelderse Vallei, congres- en ontmoetingsruimten, innovatieve en eigenzinnige werkruimten. Een gebied dat nationaal en internationaal aantrekkingskracht heeft voor bedrijven, bezoekers, bewoners en kenniswerkers. Een Kennisas met een doorlopende leerlijn van wereldniveau. Economie van het centrum Het centrum wordt meer stedelijk en de verblijfswaarde van het centrum wordt versterkt. Naar het centrum ga je om te winkelen, uit te gaan, vrienden te ontmoeten en inspiratie op te doen. Regelmatig zijn er toonaangevende evenementen. Een bijzondere plek in het centrum wordt het stadspark. Het park is het groene brandpunt waar de Veluwe de stad in komt. Het centrum is goed bereikbaar met het OV of de fiets. Economie van het buitengebied Het belangrijkste kapitaal van Ede is het bezit van aantrekkelijke landschappen: landbouwgebieden, natuurgebieden, bossen en heidevelden. Ede wordt omringd door vitale, authentieke dorpen ingebed in een rijk natuurgebied, waar vitaliteit en gezondheid tot uitdrukking komt in natuurrecreatie via een groot vertakt netwerk aan fietspaden en wandelroutes. Met het Kröller-Müller Museum in het Nationaal Park de Hoge Veluwe als cultureel hoogtepunt. Food Valley is een nieuwe economische motor. Arbeidsmarkt De campus van Ede biedt het beste praktijkgerichte onderwijs van VMBO tot HBO in een krachtige samenwerking met de universiteit van Wageningen. De opleidingen zijn praktijkgericht en het geleerde kan meteen in praktijk worden gebracht. Jongeren blijven na hun studie vanzelfsprekend wonen en werken in Ede. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid Ede is een stad waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als iets volstrekt vanzelfsprekends wordt gezien.

13 3. Beleidskaders Plan Citymarketing Citymarketing zet zich in om Ede vanuit de themas en herkenbare kernwaarden (echt, toegewijd, ondernemend, open en levendig) te positioneren als aantrekkelijke gemeente om te wonen, ondernemen, recreeren en studeren. De speerpunten vanuit de visie Ede2025 staan hierbij centraal met doelgroepen als jongeren, kenniswerkers/foodgerelateerde bedrijven en actieve 50-plussers. In samenwerking met beleidsterreinen als cultuur, economie, communicatie en externe stakeholders van bedrijven en (kennis)instellingen ontwikkelen we platforms vanwaar uit de marketing georganiseerd kan worden. De kopgroep Citymarketing, het marketingcommunicatieplatform rondom KenniscampusEde en het vrijetijdsplatform (start 2013) zijn hier voorbeelden van, Ambitie is om rondom wonen en ondernemen ook gezamenlijke marketing/communicatie op te zetten. Marketinginzet richt zich in eerste instantie op het dooronwikkelen van ambassadeurschap van huidige doelgroepen, het stimuleren van een betere aansluiting van vraag en aanbod en actieve communicatie. Structuurvisie Buitengebied (2011) Voor een vitaal platteland is een verbrede plattelandseconomie noodzakeljk. De moderne plattelandseconomie vervult stedelijke behoeften van welzijn/zorg, dagrecreatie, nieuw wonen en innovatieruimten. Bestaande grondeigenaren en grondgebruikers krijgen de kans zich te ontwikkelen. De ontwikkeling wordt altijd gekoppeld aan de beperking van omvang van gebouwen en aan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Vanwege de vraag naar meer korte vakanties wil Ede dat er goede mogelijkheden zijn voor verblijfrecreatie. Doel is te komen tot verbreding van het aanbod, zodat voor verschillende doelgroepen gedurende het hele jaar accommodaties beschikbaar zijn. De gemeente acht een toename van het aantal hotels en recreatiewoningen wenselijk, zodat meer toeristen het hele jaar door naar Ede komen. Ondernemers dienen hiervoor de ruimte te krijgen. Er zijn in de Edese dorpen veel bedrijven die sterk verbonden zijn aan de lokale gemeenschap. Bij deze bedrijven leeft de wens om hun bedrijfsuitbreidingen in of nabij de dorpen te realiseren. Vanwege de binding aan de lokale gemeenschap wil Ede ruimte bieden voor lokale bedrijvigheid in of nabij de dorpen. Participatiewet (beleidsvoornemen kabinet) Voor uitkeringsgerechtigde blijft het recht op bijstand bestaan, alleen moeten zij hiervoor een tegenprestatie gaan leveren. Het ministerie wil dat gemeenten en bedrijven gezamenlijk deze mensen aan het werk krijgen. Dit betekent niet direct een baan, maar wel aan het werk. Het ministerie streeft door middel van een nieuwe Participatiewet naar een evenwicht dat bedrijven 5% van hun werknemers een grotere afstand tot werk hebben. 13

14 3. Beleidskaders 14

15

16 16

17 17

18 4. De resultaten van de werkgroepen De werkgroepen hadden tot 1 maart de tijd hun voorstellen in te leveren. De presentaties van de werkgroepen zijn zo veel mogelijk overgenomen. De opbouw van de presentaties verschilt. 4.1 Arbeidsmarkt Wat in het verhaal van de werkgroep 31-ste arbeidsmarkt regio aan de orde kwam: Ondernemers Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om bezig zich te houden met het verkrijgen van goed personeel. Goed en passend personeel is een van de belangrijkste kurken waarop een bloeiende onderneming drijft. Daarom zijn de ondernemers ook aan zet om hierin (gezamenlijk) op te treden. Er zijn veel bedrijven die, ondanks de industrialisering en automatisering, nog behoefte hebben aan mensen die "simpel" en repeterend werk willen uitvoeren. Er zijn zelfs bedrijven die tijdelijk hun productielijn "on hold" moeten zetten omdat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. In deze tijd met deze aankondigingen van het kabinet waarin iedereen moet participeren op de arbeidsmarkt is dit een welkom geluid. De reguliere weg om te komen aan passend personeel wordt steeds meer op een andere manier opgezet. De benodigde mensen voor het simpele en repeterende werk moeten in andere hoeken worden gezocht dan op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast is het nu nog wel de markt waarin de werkgever kan kiezen, alleen die gaat veranderen. Werkgevers moeten aantrekkelijk zijn voor jongen mensen van elke opleidingsniveau. Het creëren van stageplaatsen en leermogelijkheden (op verschillende niveaus) zou ieder bedrijf moeten doen. Feit blijft dat ondernemers aan zet zijn. Sommigen kunnen dit zelf bedenken en sommigen hebben daar meer hulp bij nodig. De gemeente kan hierin faciliteren door informatie te brengen en mee te denken. De verbanden hiervoor worden gelegd binnen de branche regio combinatie, het accountmanagement van de gemeente, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) en de lokale ondernemersverenigingen. Doelgroep + match werk Aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vaak niet gedacht. De beeldvorming rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet altijd positief en de werkzaamheden zijn niet altijd geschikt. Jobcarving is daarin een mooie manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking wel aan het werk te helpen en te houden. Dat betekent dat er anders naar de huidige doelgroep moet worden gekeken. Voor het vinden van deze mensen en de begeleiding op de werkvloer is de gemeente aan zet. Zij moet samen met de ondernemers de mogelijkheden verkennen en hen wegwijs te maken in de voordelen van het sociaal ondernemen. Een andere doelgroep die aandacht vraagt ten aanzien van hun plek op de arbeidsmarkt, zijn de jongeren. De wordt door ondernemers en ouders gesteld of hun kind nu iets moet leren waar ze plezier in hebben of wat goede arbeidskansen biedt? Het POA heeft hier voor het MBO

19 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt niveau een flyer voor gemaakt waarin ouders en jongeren de kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk krijgen inclusief een inschatting van het te verdienen salaris. Het geluid vanuit de onderwijs wereld is dat er veel behoefte is aan begeleiding van jonge ondernemers in de dop. Ook is er veel behoefte aan creatieve uitingen zoals sport, muziek en dansopleidingen. Het idee is om dit meer te verheven tot hobby en de focus op opleidingen te leggen die passen bij de toekomstige arbeidsmarkt. De overleggen over wat noodzakelijk daarvoor is, vinden plaats in de branche regio combinaties. De door Beb van Doorn opgezette branche regio combi Food&Nutrition zijn bezig om een afgepaste opleiding in de food te maken. Dat betekent dus dat ondernemers zelf het initiatief genomen hebben om te komen tot een opleiding die aan hun wensen voldoet waardoor ze een grotere garantie tot goed opgeleid personeel hebben. Werkgelegenheid De kansen in de Food sector zijn nu nog groot. Het aandeel werkgelegenheid in de Food & Nutrition zijn nog maar 1/5 van de totale arbeidsmarkt in de hele Food Valley. Ook hier zijn de ondernemers aan zet om samen te gaan werken, of in ieder geval kennis te maken met hun buren. De praktijk leert dat veel bedrijven in Ede en omgeving er geruime tijd zijn en hun roots ook in deze omgeving liggen. Is dat niet het geval, dan is het veelal een internationaal georiënteerd bedrijf. Maar de bestaande netwerken geven nu een spin-off die werk naar elkaar toe speelt en daardoor er werkgelegenheid op gang brengt. In de food sector gaat de werkgelegenheid goed en daardoor wordt sneller gedacht aan opleidingsplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten veel meer lokale bedrijven elkaar leren kennen en de opdrachten die te vergeven zijn, aan elkaar gunnen. Hiervoor zijn de netwerkborrels als "ken je buren" heel geschikt voor. Dit organiseren en faciliteren wordt gezien als rol, toegevoegde waarde van de gemeente. Transparantie op de arbeidsmarkt De ondernemers willen graag dat gemeenten hen meer met rust laat en hun alleen ondersteuning biedt in hoe ze met wetten moeten omgaan en wat zij daarvoor moeten doen. Als dit geregeld wordt via 1 persoon, dan zijn zij zeker bereid aan de andere kant iets meer mee te denken hoe de doelgroep met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komt. De gemeente wil haar faciliterende rol naar werkgevers oppakken door bijvoorbeeld een arbeidsmarktmonitor aan te reiken. Ondernemers maar ook onderwijsinstellingen krijgen informatie over de lokale economie en werkgelegenheid. Dit biedt inzicht en kan een opening geven tot het gesprek met elkaar. Per half jaar kunnen er bepaalde onderdelen extra aandacht krijgen. Regionaal De 31 arbeidsmarkt regio houdt volgens spreker Bep van Doorn niet op de bij de grens van de gemeente Ede, maar reikt verder, namelijk in FoodValley verband. Pas dan kun je volume creëren om een sterk economisch en maatschappelijk klimaat te bereiken. Brancheregio combinatie Dit is het forum waarin ondernemer, onderwijs de overheid en maatschappelijke instellingen bij elkaar komen om werk te bespreken of het creëren daarvan maar ook om het aanbod tussen werk en mensen die het werk kunnen oppakken af te stemmen. De vraag is of deze branche regio combinaties niet meer invloed op (het type) opleidingen moeten hebben. Op deze manier kan er een nauwere afstemming plaatsvinden 19

20 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt tussen het type werk en de opleidingen(betere match op de arbeidsmarkt). En er kan gelijk gedacht worden aan het opleiden bij de ondernemer zelf. 20

21 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt Programma Kenniscampus Ede; ontwikkeling doorlopende leerlijn en doorlopende ondernemerslijn Alle beroepsgerichte opleidingen op de Kenniscampus zijn ondernemend (van de Learning Companies op het vmbo) tot de praktijkgerichte stage of onderzoeksopdrachten op het mbo en hbo. Afgestudeerde MBO-ers en HBO-ers worden aangemoedigd en gefaciliteerd om op het campusterrein bedrijfjes te starten. Ondernemerschap kent ook dimensies in de professionals die werken op de campus: ondernemers die daarnaast doceren, docenten die ondernemen, docenten die onderzoek doen. Tevens valt te denken aan het ondernemerschap van de aanwezige onderwijsinstellingen. Momenteel wordt gewerkt aan een Centrum voor Jong Ondernemerschap op de campus. Werkgeversdienstverlening Regio FoodValley Binnen de regio FoodValley wordt besproken de werkgeversdienstverlening kan worden verbeterd. Mogelijk komt er een pilotproject. De bedoeling is de werkgeversbenadering te structureren, gebruik te maken van bestaande netwerken van o.a. accountmanagers, en het ontwikkelen van een praktisch digitaal informatiesysteem waarin informatie over de werkgevers en de contacten met hen kunnen worden opgeslagen en gedeeld. Social Return on Investment Doel van het project is het realiseren van arbeidsplaatsen of leerwerkplekken ter versterking van de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van burgers in z n algemeenheid en van inwoners van de gemeente Ede en Wageningen in het bijzonder. Social Return on Investment is bedoeld voor werkzoekenden die staan ingeschreven bij het UWV of die anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Social Return on Investment creëert extra werkgelegenheid voor de doelgroep en ondersteunt werkgevers bij het vinden van personeel. De aanpak heeft twee lijnen: - toepassing in inkoopbeleid van de gemeente Ede, en - ondersteuning werkgevers die arbeidsplaatsen aanbieden (ontzorgen). 21

22

23 23

24 4.2 Accountmanagement De accountmanagers Economie zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen en buiten de gemeente Ede richting de gemeente. De focus van accountmanagers ligt op de gevestigde bedrijven in Ede. Daarbij gaat het om het onderhouden en beheren van de contacten met het zittende bedrijfsleven en het leggen van verbindingen tussen ondernemers onderling en tussen gemeente en ondernemers. Daarnaast begeleiden de accountmanagers bedrijven van buiten Ede die vestiging in de gemeente Ede zoeken. Accountmanagers zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar, denken mee met bedrijven, stimuleren/participeren in netwerkvorming en helpen ondernemers hun doelstellingen te bereiken. Doel Uitbouw van de door de ondernemers gewaardeerde aanpak van accountmanagement. Meer energie op acquisitie door de inzet van een netwerk van Ede-ambassadeurs en een foodnetwerk. Evaluatie en ontwikkelingen In 2003 waren er twee accountmanagers Economie, die zich bezig hielden met bedrijven die belangstelling hadden voor de aankoop van grond. Bij het op de markt komen van Bedrijventerrein A12 is er een derde accountmanager toegevoegd (was beleidsmedewerker economie). Ede heeft nu drie accountmanagers die zich behalve met de marketing en acquisitie van oa BT A12, Veluwse Poort, Kenniscampus en Ede Centrum ook actief bezig houden met bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen, startende bedrijven en detailhandel. De rol van de accountmanagers Economie is veranderd: daar waar de focus voorheen op Vastgoed lag, is deze verschoven naar de netwerk- en verbindingskant. De accountmanagers hebben een actieve rol in verschillende netwerken zoals 0318Samen, de Edese chapters van Business Network International, en organiseren op de bestaande bedrijventerreinen bijeenkomsten zoals netwerken met je buren. Inmiddels zijn er ook accountmanagers bij de afdelingen Vergunning en Handhaving en Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) waar nauw mee wordt samen gewerkt. Aandachtspunten - In het kader van het arbeidsmarktbeleid is er behoefte aan een nieuwe integratieslag in acquisitie en relatiebeheer van de accountmanagers Economie en WIZ - Acquisitie is belangrijk nu de vraag naar bedrijfshuisvesting terugloopt. Voor acquisitie wordt een regionaal project opgezet. Programma 1 a. Het bijwonen en organiseren van netwerkbijeenkomsten door de accountmanagers Economie en WIZ op een zodanige wijze dat dit bijdraagt aan het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid van de accountmanagers binnen het bedrijfsleven; b. systematisch afstemmen van de bedrijfscontacten tussen de accountmanagers Economie en WIZ

25 4. De resultaten van de werkgroepen - Accountmanagement Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism accountmanagement WIZ 2 Verbinden van ondernemers met de gemeente en verbinden van ondernemers onderling. Door vragen van ondernemers aan de gemeente en op eigen initiatief bezoeken de accountmanagers veel ondernemers. Daarnaast worden in ieder geval 2 ondernemers bezocht (per maand per accountmanager) waarmee nog niet eerder contact is geweest. De succesverhalen die wij via deze contacten vernemen, actief uitdragen, via (social) media en mondeling Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism accountmanagement WIZ 3 Opzetten van een netwerk van Ede-ambassadeurs: - minimaal 5 ondernemers benaderen die als ambassadeur voor Ede op willen treden; - via deze ambassadeurs nieuwe ondernemers kennis laten maken met Ede. De eerste stap bij deze actie is het uitwerken van het profiel van de gewenste ambassadeurs, om vervolgens een ambassadeursprogramma op te zetten. Daarna worden gewenste ambassadeurs benaderd. Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism ondernemers (Dennis Hadderingh, DOT XS en René van Maurik, van Maurik ICT Management) 4 Vergroten van de zichtbaarheid van Ede, door: a. Ede minimaal 5 keer via zakelijk nieuws op positieve wijze terug te laten komen in de landelijke media. Deze actie wordt uitgevoerd door ondernemers (Stefan Verschoor, Veconet, en Michiel Roeleveld, Gezondheid aan Huis) ism accountmanagement Economie -b. exposure met zakelijke uitstraling van aansprekende ondernemers langs de A12 en de A30 (nog uit te werken in welke vorm: bouwbord, logo's, oid) Deze actie wordt uitgevoerd door ondernemers (Stefan Verschoor, Veconet, en Michiel Roeleveld, Gezondheid aan Huis) ism accountmanagement Economie 5 Het opzetten van een (regionaal) Food-netwerk: accountmanagers, bij voorkeur met de ambassadeurs, leggen verbindingen met in eerste instantie Edese foodbedrijven en in een volgende fase met foodbedrijven uit de regio. Ede focust zich, conform Visie2025, op Food. Verbinding tussen foodondernemers onderling en tussen foodondernemers en de gemeente is daarin belangrijk. Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie bijvoorkeur ism een ambassadeur. 6 Het aanjagen en stimuleren van innovatie Bij ondernemers is veel kennis aanwezig. Door middel van periodieke ondernemersbijeenkomsten kunnen ondernemers hun probleemstelling met elkaar bespreken en elkaars kennis benutten. Deze actie wordt op inhoud uitgevoerd door ondernemers (Dennis Hadderingh, DOT XS, en René van Maurik, Van Maurik ICT Management) en faciliterend door accountmanagement Economie. 25

26 4. De resultaten van de werkgroepen - Accountmanagement 26

27

28

29 4.3 Werklocaties Prioriteiten korte termijn Glasvezel op alle bedrijventerreinen Camerabewaking/integrale beveiliging Onderhoud openbare ruimte in samenspraak met eigenaren bedrijfspanden Truckparking en voorzieningen Doorstroming verkeer Galvanisatraat Aanpak kwaliteit buitenruimte/bestaande panden Horecavoorziening Plan van aanpak lange termijn Beeldmerk Edese werklocaties (Food Valley) Inspelen op het nieuwe werken Flexibelere invulling bestemmingsplannen zonder afbreuk aan kwaliteit Samenwerking bedrijfsleven-scholing promoten Logistiek centrum binnen de Vallei (verkoop via internet stijgt; meer verkeersbewegingen Herziening bestemmingsplan BT A12 Uitbreiding werklocaties buitendorpen op maat Kansen voor Ede Food Valley World Food Center Samenwerking WUR en bedrijfsleven Kröller Müller museum in Nationaal Park de Hoge Veluwe Logistiek centrum i.v.m. stijgende internetverkoop Intercitystations Fysiek beeldmerk (bijv. langs A12-A30) Stimuleren van kwaliteit

30 4. De resultaten van de werkgroepen Werklocaties Revitaliseringsprijs voor meest geslaagde revitalisatie bestaand bedrijfsgebouw. Jaarlijkse uitreiking wisselbeker. Jury bestaande uit afvaardiging gemeente, bedrijfsleven en vakmensen. Stimulering door gemeente en het EBC. Roel Kremers Award?

31

32 4.4 ZZP/Zelfstandig professionals De vraag van de gemeente Ede aan de ondernemers uit deze gemeente om mee te denken over hoe we met elkaar kunnen komen tot een bloeiende economie in Ede heeft bij een groep zelfstandig professionals geresulteerd in het volgende: Na overleg op 21 januari jl. met bovengenoemde groep en de accountmanagers EZ Dick Voorwinde en Sander van de Pol zijn de plannen besproken. Tijdens de plannenveiling in het Plantion op 12 februari jl. zijn deze gepresenteerd aan het publiek dat bestond uit ondernemers, afgevaardigden van onderwijsinstellingen, wethouders en raadsleden. Ede telt zo n 4800 ZZP ers, dat is 10% van de beroepsbevolking. Daarmee staat Ede landelijk op de 4e plaats. Van die 4800 zijn er 1000 kenniswerkers. Waar ziet de groep zelfstandig professionals kansen in Ede? Ede ligt in het centrum van Food Valley, heeft de WUR (belangrijkste speler in dit veld tot nu) als directe buurman en mag zich bovendien verheugen op de komst van het World Food Center. Voldoende kansen om het voor bedrijven aantrekkelijk(er) te maken om zich te vestigen in Ede. Reeds zittende bedrijven en toekomstige bedrijven vormen samen de regio Food Valley. Weten zij van de aanwezigheid van de enorme diversiteit aan zelfstandig professionals in Ede? En waarvoor zij hen kunnen inzetten? En welk voordeel hen dat biedt? Een aantal redenen om een zelfstandig professional in te huren: Expertise Flexibel inzetbaar Als relatief buitenstaander op afstand kijken naar.(bijv. Bedrijfsprocessen) Onafhankelijk advies Daadkracht Innovatief Goede prijs/kwaliteit verhouding Groot eigen netwerk Wanneer er meer samenwerking door bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zelfstandig professionals plaatsvindt kunnen zij samen de economie in Ede een enorme boost geven. Hoeveel gebruik maakt de gemeente Ede zelf van de lokaal gevestigde zelfstandig professionals?

33 4. De resultaten van de werkgroepen ZZP/Zelfstandig professionals Zijn ze wel voldoende zichtbaar? Het lijkt van niet. Wat is er nodig om meer zichtbaar te worden en hoe kan samenwerking worden gestimuleerd? De zelfstandig professional maakt zich nu al zichtbaar via Social Media en op diverse netwerkbijeenkomsten. De gemeente Ede zou een ambassadeurschap kunnen oppakken en het inzetten van een zelfstandig professional promoten bij het bedrijfsleven en onderwijs- & overheidsinstellingen. Een centraal, digitaal, loket waar via een eenvoudige zoekfunctie de juiste professional te vinden is. De vorm en inhoud en wie faciliteert dient nog te worden uitgewerkt. Een goed bereikbare locatie met flexibele werkplekken en mogelijkheden tot het huren van betaalbare vergader- en trainingsruimtes. Hier kunnen professionals elkaar ontmoeten en inspireren en tot samenwerking komen. Gesprekken met aanbieders lopen. Belangrijk is ook dat er binnen geheel Ede snel internet (glasvezel) beschikbaar is. Niet alleen op de bedrijventerreinen maar ook in de woonwijken. Veel zelfstandig professionals werken immers veel vanuit huis. Maak het voor toekomstig te vestigen bedrijven en zelfstandig professionals aantrekkelijk om naar Ede te komen. Wanneer de economie in Ede bloeit zal dat een aantrekkingskracht genereren. Door die aantrekkingskracht kan er kruisbestuiving plaatsvinden tussen verschillende sectoren tot ver buiten de gemeentegrenzen. Een uitspraak van Wethouder Kremers van EZ: De ondernemers in Ede zien kansen en grijpen ze, daarmee helpen ze de Edese economie vitaal te houden. Alles bij elkaar reden genoeg voor de gemeente Ede om haar ondernemers te koesteren en krachten te bundelen. Alleen dan gaat de economie in Ede echt bloeien! februari 2013/Henk Boxma, Marc van der Woude en Yvonne Veenendaal

34

35

36 4.5 De economie van het centrum Economie van het centrum maken we samen: weconomy. Het gaat niet alleen om de bricks (stenen), maar vooral om wat er te doen is. Groepen van ondernemers maken zich hier samen met vastgoedeigenaren en de overheid hard voor. Levendig Ede Centrum Een levendig Ede Centrum is een ontmoetingsplaats, een winkelcentrum, recreatief aantrekkelijk, een referentie voor Ede, woonplaats, uitgaan/entertainment, een goede herinnering; The Place to Be. Vandaag de dag Bezoekersaantallen, veranderend koopgedrag, slechte omzetten, leegstand, verveling, inspiratie, openbare ruimte Verantwoordelijken Ondernemers, eigenaren vastgoed, lokale overheid. Genomen acties Ondernemers: Organisatie SBE, Ede Centrum Pas Eigenaren: herziening huren, promotionele acties Lokale overheid: Visie 2025, detailhandelsbeleid Werkgroep Levendig Centrum Ondernemers, eigenaren en overheid 1e sessie 28 november 2012 (Pomphuissessie) 2e sessie na 100 dagen; ideeën uitgewerkt Jongeren en studenten in het centrum Verschillende initiatieven: Studentensociëteit; Studenten zorgen voor sfeer, kennis, innovatie, interessante doelgroep en afzetmarkt, een sociëteit maakt Ede als studentenstad aantrekkelijker Een poppodium als regionale trekker Een levendig stadspark: De kopgroep Citymarketing heeft in een eerder stadium al samen met ontwerpers, jongeren en ondernemers een plan ontwikkeld voor een stadspark. Elementen van het stadspark als WIFI, ontmoetingsplekken en activiteiten voor jongeren komen ook aan de orde bij de werkgroepen vanuit het levendig centrum.

37 Food in het centrum Streekwinkel en streekmarkt Streekproducten in horeca Watertappunten Platteland in de etalage (Streekproducten, maar ook recreatieve mogelijkheden platteland, elk seizoen anders) Hoofdstad van de Smaak Heideweek 3.0 Ede=feest, de Heideweek wordt landelijk bekend De Stichting Heideweek zit vol ambities Behoud het goede en verbeter de rest Elke dag voor elk wat wils Goede samenwerking nodig met ondernemers Ede Centrum en met de gemeente Museumplein Andere inrichting, nieuwe bebouwing Nut sociale media uit van SBE gratis WiFi We hebben geen oud centrum om op te teren maar met alle inspanning van nu en straks zeker een centrum om super trots op te zijn. Die inspanningen en moeite moeten we willen investeren en het resultaat moeten we willen laten zien! Alan Geensen, binnenstadsmanager Ede Functiemenging In het centrum is leegstand, de verwachting is dat de vraag naar winkelmeters verder af zal nemen. Toekomstvisie inkrimpen winkelgebied nadruk in Ede Centrum op recreatief winkelen in winkelgebied ook andere functies toevoegen, zoals cultuur, horeca en leisure evenementen inzetten op functiemenging en sfeer

38

39

40

41 4.6 Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen Platform MVO Het MVO-platform Ede is een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en gemeente, die gezamenlijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Ede en omgeving willen stimuleren en ondersteunen door kennis, ervaring en ideeën te delen, met elkaar en met de buitenwereld, en door samen te werken. Daarmee kunnen informatie en ideeën ook worden getoetst, kan er meegedacht worden of kunnen anderen op ideeën worden gebracht. Het platform kan gebruikt worden om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, problemen op te lossen en barrières te slechten, niet alleen in adhesiebetuigingen, maar wellicht ook in daadwerkelijke zin faciliteren. De samenstelling ervan en vooral die van de werkgroepen is in principe dynamisch en past zich aan aan de actuele behoefte en mogelijkheden. Vanuit de gemeente wordt gezorgd voor een vaste kern als waarborg van continuïteit en afstemming. De MVO ambitie van de gemeente Ede is gebaseerd op de pijlers inspireren, innoveren en integreren. Het MVO platform is er voor grote bedrijven én eenmanszaken, en alles daar tussenin. Van profit tot non-profit. Het platform richt zich zowel op bedrijven en (maatschappelijke) organisaties die nog niet met MVO bezig zijn en op zoek zijn naar kennis en ideeën, als op diegenen die al ervaring hebben en verder gevorderd zijn met implementatie van MVO in hun bedrijfsvoering. Als definitie van MVO hanteren we die van het Brundtland rapport Our Common Future: Een samenleving die kan voorzien in de behoefte van huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen en zonder verschuiving van negatieve effecten naar elders. Bij MVO staan de 3 P s centraal: People (sociaal), Planet (ecologie)en Profit (economie). Het Platform MVO werkt aan verschillende op een duurzame samenleving gerichte projecten. Een actieve inzet op MVO en zeker als die wordt gekoppeld in Food gerelateerde onderwerpen, draagt krachtig bij aan het imago van Ede als duurzame, groene, gezonde en actieve stad binnen Food Valley. De keuze van de onderwerpen die we als eerste in Platform en Werkgroepen aan de orde willen stellen wordt ook bepaald door hun bijdrage aan het op redelijk korte termijn zichtbaar en voelbaar maken van MVO-aanpak en effecten. We zoeken, zeker in de startfase, naar projecten die energie geven en ons en anderen inspireren. Duurzaam ondernemen Er gebeurt al veel in Ede aan duurzaam ondernemen: Fairtrade gemeente Ede ValleiEnergie RCT de Vallei bio-energie de vallei Probleem is dat dit onvoldoende zichtbaar is, we weten het te weinig van elkaar. Daardoor missen we kansen om elkaar te inspireren en te leren van elkaars voorbeelden. De gemeente zou een actievere rol kunnen spelen in de uitwisseling van informatie over duurzaam ondernemen in Ede. Bijvoorbeeld door de opzet van een nieuwe website.

42 4. De resultaten van de werkgroepen Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

43

44 4.7 Marketing en vrijetijdseconomie inwoners gemeente Ede inwoners Regio FoodValley scholieren/studenten Kenniscampus Ede studenten wageningen UR 10 miljoen overnachtingen op de Veluwe tienduizenden (zakelijke) bezoekers 1 miljoen toeristische overnachtingen in Ede Kröller-Müller&Hoge Veluwe: meer dan bezoekers per jaar 2na grootste Van Gogh collectie Een goed vrijetijds aanbod is relevant als we als Ede een aantrekkelijke vestigingsplek voor inwoners, studenten en ondernemers willen zijn. Vanzelfsprekend is dit ook van belang om als toeristische Veluwe bezoekers te bljven trekken. Kansen World Food Center Jubileum van het Kroller-Muller Museum Liberarion Route Europees project Van Gogh Evenementen coördinator Oprichting Vrijetijdsplatform een integrale aanpak van het vrijetijdsaanbod met bedrijven en organisaties het meer zichtbaar maken van het totale vrije tijdsaanbod in Ede (cultuur, evenementen, toeristische activiteiten, sport) zodat de bezoekersaantallen stijgen en het imago van Ede sterker wordt invulling witte vlekken in aanbod met o.a. cross-overs, gezamenlijke evenementen In het vrijetijdsplatform participeren vertegenwoordigers van recreatiebedrijven, attracties, hotels, culturele instellingen, SRE, SBE, VBT, en gemeente

45 4. De resultaten van de werkgroepen Marketing en vrijetijdseconomie

46

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede Ede Ede kiest voor Food in een jonge stad van ontmoeten en verbinden. Dat is de overkoepelende richting, die de gemeente Ede heeft gekozen in de Visie

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG!

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG! Foodproductiecentrum Nijkerk kwalitatieve woningen aantrekken internationale centrum voor arbeidsmobiliteit internationale R&D BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN! FoodValley is uitgegroeid tot een aantrekkelijke,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren

De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren september 2013 Economische ambitie en werkprogramma Inhoud De Economische ambitie van Ede 5 1. Food: de economische

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 1 Inleiding In het convenant 2014-2018 Ede smaakt naar meer staat dat het College Food als speerpunt wil verbinden met de belangrijkste

Nadere informatie

KENNIS CAMPUS EDE. Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus. Negen organisaties hebben de handen ineen

KENNIS CAMPUS EDE. Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus. Negen organisaties hebben de handen ineen KENNIS CAMPUS EDE VMBO MBO HBO Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus Negen organisaties hebben de handen ineen geslagen om in Ede een hoogwaardige Kenniscampus te realiseren. Vlakbij intercitystation

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist.

Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Citymarketing Ede 2012 2016 Evaluatie en Aanpak Lange Termijn 19 april 2012 1. Inleiding Mensen beïnvloeden om voor Ede te (blijven) kiezen als bewoner, bedrijf/instelling, student en of toerist. Dat is

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO VAN DENKEN NAAR DOEN In 2011 was FoodValley nog een abstract begrip met de wens én potentie om uit te groeien tot een krachtige, vitale en duurzame regio. De afgelopen jaren

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland'

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland' Notitie StartersCampus Zeeland 'Creëer je eigen job in Zeeland' COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opstellers notitie: Adrie Kodde en Jan Henk Verburg Datum: oktober

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

De wijzigingen ten op zicht van het document zoals besproken in de raadscommissie zijn onderstreept.

De wijzigingen ten op zicht van het document zoals besproken in de raadscommissie zijn onderstreept. Visie Ede 2025 Ede kiest voor Food In een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden De wijzigingen ten op zicht van het document zoals besproken in de raadscommissie zijn onderstreept. Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017

APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD. Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 APELDOORN ALS TOERISTISCHE STAD Jan Oosterman, gemeente Apeldoorn Masterclass Verhaal van Apeldoorn, 9 oktober 2017 9-10-2017 Is Apeldoorn toeristisch? ZEKER WEL: 4 (inter)nationale attracties (samen zo

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende

BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming. die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende BMV is een moderne, breed georiënteerde en regio-overstijgende bouwonderneming die op duurzame en verantwoorde wijze projecten van uiteenlopende aard en omvang realiseert. Wij staan borg voor kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Aanzet jongerenpark Ede Centrum

Aanzet jongerenpark Ede Centrum Mei 2012 2 Aanzet jongerenpark Ede Centrum 3 4 1 Kopgroep Citymarketing De kopgroep Citymarketing bestaat uit een groep gedreven mensen die zich willen inzetten voor de gemeente Ede. Op initiatief van

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie