Tussenrapportage Programma Economie 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage Programma Economie 2013"

Transcriptie

1 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra en Sigrid Keek Tussenrapportage als onderdeel van het nieuwe Programma Economie Sept 2012 Okt 2012-feb 2013 Feb-mei 2013 Juni 2013 Plan van aanpak vastgesteld door gemeenteraad Inventarisatienotitie: evaluatie en trends Fase 1: Creëren gezamenlijke verantwoordelijkheid, ophalen ideeën, evaluatie Fase 2: Wat doet de gemeente Vaststelling Programma Economie Tussenrapportage College 19/3, Raadscie 8/4 College 24/4, Raadscie 21/5 Raad 6/6

2 2

3 1. Waarom een tussenrapportage Plan van aanpak In september heeft de raadscommissie AZ&M het plan van aanpak besproken voor de actualisatie van de Kadernota Economisch Beleid. Uit het Plan van Aanpak Doelstelling De geactualiseerde Kadernota Economie biedt een ontwikkelingsperspectief voor de Edese economie en beschrijft wat de rol van de gemeente daarin is. Resultaat Een compacte kadernota met een programma economie; met: De mogelijkheid van programmamanagement en een jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmarekening De basis voor het werkprogramma van het team economie. Het programma economie omvat: De doelstellingen van de gemeente wat betreft de Edese economie De acties die de gemeente onderneemt in de Edese economie De manier waarop het resultaat wordt gemeten. Het programma kan jaarlijks worden geëvalueerd door de gemeenteraad bij de behandeling van de programmarekening. Samenspraak Omdat de Edese economie gemaakt wordt door bedrijven, en ook kennisinstellingen en organisaties een belangrijke rol spelen wordt het economisch beleid in samenspraak opgesteld. Op basis van de bespreking van het plan van aanpak in de raadscommissie AZ&M zijn een aantal thema s geformuleerd die voor de economie van Ede belangrijk zijn. Alle bedrijven en een dertigtal organisaties zijn uitgenodigd voor een startbijeenkomst in de historische ENKA fabriek op 20 november. Tijdens deze bijeenkomst zijn een tiental groepen gevormd met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en gemeente om de thema s uit te werken. De plannen zijn gepresenteerd op een tweede bijeenkomst in de Plantion-veiling op 12 februari. Evaluatie De oude Kadernota Economisch Beleid uit 2003 is geëvalueerd met betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis. Tussenrapportage aan de gemeenteraad De plannen van de gemengde werkgroepen van bedrijven, organisaties en gemeente zijn beschikbaar. Het is tijd voor een tussenrapportage aan de gemeenteraad. Na een discussie in de raadscommissie AZ&M kan het programma verder worden uitgewerkt.

4 1. Waarom een tussenrapportage 4

5

6 2. Evaluatie Kadernota 2003 In de Kadernota Economisch Beleid 2003 is gekozen voor een vijftal speerpunten. Het beleid is geëvalueerd met betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis. Behalve de vijf speerpunten zijn arbeidsmarktbeleid en accountmanagement geëvalueerd. Detailhandel Het detailhandelsbeleid is in 2004 vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een actieplan in In 2009 is het detailhandelsbeleid geëvalueerd, de aangepaste nota is in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. Het detailhandelsbeleid van Ede is al jaren gericht op het versterken van Ede Centrum als winkelgebied voor recreatief winkelen, en het behoud van wijk- en dorpscentra voor het doen van de dagelijkse boodschappen. Het beleid is gebaseerd op distributieplanologisch onderzoek. Om deze centra goed te kunnen laten functioneren wordt er buiten deze centra geen detailhandel toegestaan. Het winkeloppervlak in het Ede Centrum is uitgebreid, maar nog niet geheel gevuld. Voor bouwmarkten is de locatie Lorentzstraat aangewezen. In 2012 is het detailhandelsbeleid geevalueerd met de 10 ondernemersverenigingen van de winkelcentra in Ede en de dorpen. Alle ondernemersverenigingen onderschrijven het huidige detailhandelsbeleid. De gemeente moet eerder minder winkels toestaan dan meer (een actief inkrimpbeleid). Nodig is wel een aanvulling op het huidige beleid wat betreft internet-winkelen en afhaalpunten. Beleidsstukken: Nota Detailhandel 2004, Actieprogramma 2006, Notitie Bouwmarkten 2006, Actualisatie nota Detailhandel 2009, PDV-GDVbeleid WERV 2009, Nota Standplaatsen 2013 Resultaten: Uitbouw SBE (o.a. centrummanager, evenementen, werkgroep acquisitie) door invoering reclamebelasting, Meer oppervlakte, leegstand op landelijk gemiddelde, Lichte groei koopstromen naar Ede (Actualisatie 2009). Nieuwbouw Kerkplein, vestiging Mediamarkt, Meer terrassen en horeca, Revitalisatie Bellestein, Herinrichting centrum Lunteren Recreatie en toerisme De Nota Toerisme is vastgesteld door de gemeenteraad in De nota biedt het kader voor ontwikkeling van recreatie en toerisme, maar is niet voorzien van een actieplan. In de verblijfsrecreatie zijn vooral de mogelijkheden voor functieverbreding van agrarische bedrijven vergroot, zoals de mogelijkheden voor kamperen bij de boer. De reguliere recreatiebedrijven die wilden uitbreiden of vernieuwen hadden te maken met het beleid Groei en Krimp van provincie en gemeente gezamenlijk. Recreatieondernemers hebben het Groei en Krimp - beleid ervaren als moeizaam. Om goed op de markt te kunnen inspelen is productvernieuwing van de verblijfsrecreatie belangrijk, dit moet ruimtelijk mogelijk worden gemaakt. De provincie heeft

7 inmiddels besloten te stoppen met het Groei en krimp -beleid en meer in te zetten op Green deals. Ondernemers vinden dat de toeristenbelasting zou moeten worden ingezet voor de recreatieve sector. In de dagrecreatie was een belangrijke ontwikkeling de introductie van het fietsknooppunten systeem. Verder ging de aandacht naar een aantal grote projecten; een recreatieplas, een golfbaan en het World Food Center. Ondernemers zien kansen in het World Food Center en de Liberation Route. Een belangrijke ontwikkeling was de komst van citymarketing. Citymarketing speelt een actieve rol in de marketing en communicatie van ons vrijetijdsaanbod. De relatie met het Kröller Müller Museum is versterkt. Er kwam een route met kunstwerken tussen het station en het museum. Er is een nieuw evenementenbeleid dat heeft geleid tot een aantal nieuwe evenementen. Nieuwe communicatiemiddelen: de website uitinede.nl. en zomer- en winterkranten met een overzicht van het aanbod van evenementen en attracties. De Kopgroep Citymarketing is te beschouwen als een ambassadeurs-netwerk van Ede, en is bezig met voorstellen voor versterking van de Edese vrijetijdseconomie, zoals een stadspark en een app met het vrijetijdsaanbod. In 2009 zijn de VVV s op de Veluwe samengevoegd met het Veluws Bureau voor Toerisme. Op het budget voor de marketing is inmiddels flink bezuinigd, de budgetten zijn teruggelopen van ruim ,- in 2009 naar ruim ,- in Conform de bezuinigingsdoelstelling van de gemeente zal het budget in 2014 nog slechts ruim ,- bedragen, een bezuiniging van ca 70%. Ondernemers ervaren de huidige communicatie over het vrijetijdsaanbod als onsamenhangend. VBT, gemeente, SBE, Cinemec, Cultura, De Reehorst en zelfs de VVV-Vallei verzorgen ieder hun eigen communicatie. Vanuit Cultuur (Nota Continu Cultuur ) wordt ingezet op het versterken van de stedelijke ontwikkeling en de culturele infrastructuur. Doel is om, in aansluiting bij de doelstellingen van Ede 2015, Ede aantrekkelijk te houden voor huidige inwoners en mensen (en daardoor bedrijven) die overwegen zich hier te vestigen. Hierbij past de samenwerking met het Kroller-Muller Museum en de ontwikkeling van de Frisokazerne met o.a. een tentoonstellingsfunctie rond kunst en voeding. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van het WFC. Een kwalitatief goed leefklimaat is een belangrijke vestigingsfactor en bevordert de economische ontwikkeling. Qua marketing van Ede wordt o.a. bij evenementen ingezet op een samenwerking tussen citymarketing, economie en cultuur om de integrale aanpak te bevorderen (zie ook oprichting Vrije Tijdplatform). Beleid: Nota Toerisme 2005, Groei- en krimpbeleid, Beleid minicampings, Regionaal programma regio De Vallei met o.a projecten VBV en Food4You, Evenementenbeleid, Citymarketing. Resultaten: Kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie (Groei en Krimp een vijftal bedrijven, en verder o.a. herontwikkeling De Zanding) Minicampings en B&B, Fietsknooppuntensysteem, Klompenpaden, Rustenpunten, Haalbaarheidsonderzoeken recreatieplas en Food Experience Center, Oprichting VBT, Evenementenkalender, Websites (o.a eropuitinede.nl), HVK Otterlo 7

8 Zakelijke en commerciële dienstverlening Relevant voor deze sector zijn het Startersbeleid en de Marktstudie commercieel vastgoed. In 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met een beleid om startende bedrijven te ondersteunen. Ede participeert in het project Ik Start Smart van de Kamer van Koophandel, een project waarmee startende bedrijven advies krijgen. Ede heeft een accountmanager voor startende bedrijven en organiseert netwerkbijeenkomsten voor startende bedrijven. De startende ondernemers zijn hierover zeer positief. De markt voor commercieel vastgoed in Ede is onderzocht in De leegstand in Ede (kantoren) ligt rond het landelijk gemiddelde. De leegstand betreft twee typen locaties: - Leegstand op bedrijventerreinen; vaak het kantoorgedeelte van bedrijfsbebouwing dat geen functie meer heeft. Hergebruik van dit type locaties is zeer moeilijk, als de beeldkwaliteit op peil blijft is deze leegstand geen urgent probleem. Leegstand op kantoorlocaties; in Ede vooral de Keesomstraat en het Horapark. Op de Keesomstraat zijn de kantoorgebouwen niet helemaal gevuld, maar geen enkel gebouw staat helemaal leeg. Op het Horapark staan wel een paar gebouwen leeg. Als de markt voor kantoren aantrekt is dit een aantrekkelijke locatie op de Kennisas Ede-Wageningen. Op basis van de marktstudie commercieel vastgoed Ede 2010 is het college terughoudend in het toestaan van nieuwe kantoorontwikkeling. Prioriteit bij kantoorontwikkeling heeft de stationsomgeving. Dit sluit aan bij de provinciale omgevingsvisie die in de maak is. De provincie wil alleen nog maar kantoren op multimodaal ontsloten stationslocaties in de nabijheid van voorzieningen. Deze locaties worden gezien als het meest duurzaam. Ede is uitgegroeid tot de 4e ZZP-stad van Nederland. Netwerkmogelijkheden zijn voor ZZP- ers essentieel. Ede staat positief tegenover initiatieven van ZZP ers zelf om dit te organiseren en ondersteunt de uitbouw van het Valley-platform. ZZP ers hebben behoefte aan flexibele bedrijfs- en ontmoetinsruimten, deze zijn er in Ede nog weinig. Vraagbundeling in ZZP-netwerken kan helpen om deze ruimten te realiseren, ook in bestaande gebouwen. Food Valley In 2009 is verschenen de Ambitie Food Valley 2020, opgesteld door Wageningen UR, de Stichting Food Valley, BioPartner Center Wageningen, Oost NV en Rabobank en ondersteund door de provincie Gelderland. Sleutelbegrippen uit de Ambitie: Kennisvalorisatie, economische ontwikkeling, gebiedsontwikkeling op de as Wageningen-Ede, en de noodzaak van een slagvaardige aanpak (governance). 8

9 De Ambitie heeft geleid tot het samenvoegen van de regionale samenwerkingsverbanden WERV en Vallei tot een nieuwe regio bestaande uit 8 gemeenten. De regio heeft een Strategische Agenda en een Uitvoeringsprogramma opgesteld dat zich richt op 8 thema s en alle 8 gemeenten. De opzet van de regio is vorig jaar is geëvalueerd, wat heeft geleid tot meer focus op kerntaken als economische ontwikkeling en mobiliteit. Ondernemersverenigingen zien de meerwaarde van Food als uithangbord voor de regio, maar zijn teleurgesteld in de slagkracht van de regio. Voor veel bedrijven is FoodValley nog onvoldoende concreet, uitzonderingen (vooral in de Food-branche) nagelaten. Het World Food Center is wel aansprekend voor bedrijven. Wageningen UR, ROC A12, VNO-NCW, Oost NV, Kamer van Koophandel en de provincies Gelderland en Utrecht hebben in 2012 het initiatief genomen tot een nieuwe impuls aan de regionale samenwerking. Belangrijk hierin een mission statement waarin alle partners zich kunnen vinden: FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene woon- en leefomgeving. Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan. Ede werkt hard aan de Kennisas Ede-Wageningen. Allereerst de kenniscampus Ede, maar dit jaar krijgen ook twee andere knopen vorm: het World Food Center in de stationsomgeving en een hotel bij Cinemec. Het World Food Center kan uitgroeien tot een icoon van de regio en kan nieuwe bedrijven naar Ede trekken. Het Exposeum in de Frisokazerne met tentoonstellingen en evenementen rond kunst en voeding kan een goede voorloper zijn van deze ontwikkeling. Logistiek met toegevoegde waarde Ede was ambtelijk trekker van een regionale projectgroep Logistiek in de Vallei leidende tot een rapportage aan Regio De Vallei in Barneveld heeft daarna het trekkersschap overgenomen. Barneveld heeft inmiddels een Logistiek Facility Center gerealiseerd en heeft plannen voor een railterminal. Arbeidsmarkt Met de nota Bedrijfsvestigingsbeleid (2005) zijn stappen gezet tot integratie van economisch en arbeidsmarktbeleid: Voor nieuwe bedrijven op BT A12 geldt een minimum norm wat betreft het aantal werknemers per hectare. De accountmanager werkgelegenheid is aangehaakt bij het Bedrijfsloket, hij is in een vroeg stadium op de hoogte van bedrijven die zich vestigen in Ede en gaat met deze bedrijven praten over de arbeidsmarkt en de mogelijke ondersteuning van de gemeente. Nu het accountmanagement de afgelopen jaren is uitgebreid voor bestaande bedrijven haakt ook de accountmanager werkgelegenheid aan. Hij is aanwezig op de netwerkbijeenkomsten die vanuit accountmanagement worden georganiseerd. Het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) heeft een nieuwe structuur neergezet. Het platform heeft al een bestuur en werkt met brancheregio-commissies, er wordt een Human capital Board toegevoegd om strategische afwegingen te te kunnen nemen. Onder de nieuwe structuur 9

10 moeten bedrijven en scholingsinstanties meer betrokken raken bij de projecten die het POA uitvoert. Al deze projecten zijn toegespitst om werkgelegenheid te creëren of te voorkomen dat mensen vroegtijdig uitvallen uitvallen uit school of het het bedrijfsleven. De Kopgroep Citymarketing werkt aan de realisatie van 1 loket waar studenten en bedrijfsleven elkaar beter gaan vinden op het gebied van stages, projecten en bijbanen. Planning is dat dit in 2013 van start gaat, samen met een Centrum voor Jong Ondernemersschap op de campus. Decentralisatie maatschappelijke dienstverlening: De gemeenten krijgen de komende jaren een grotere rol op het gebied van welzijn, zorg en werk en inkomen. Het rijk en de provincie dragen namelijk verschillende verantwoordelijkheden over aan gemeenten. Decentraliseren dus. Het gaat hierbij om jeugdzorg, onderdelen van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) en de nieuwe Participatiewet. Deze laatste komt in de plaats van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Accountmanagement In 2003 waren er twee accountmanagers economische zaken, die zich bezig hielden met bedrijven die belangstelling hadden voor de aankoop van grond. Bij het op de markt komen van Bedrijventerrein A12 is er een derde accountmanager toegevoegd (was beleidsmedewerker economie). Ede heeft nu drie accountmanagers die zich behalve met nieuwe bedrijventereinen ook actief bezig houden met bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen, startende bedrijven en detailhandel. De rol van de accountmanagers Economie is veranderd: daar waar de focus voorheen meer op Vastgoed was, is deze verschoven naar de netwerk- en verbindingskant. De accountmanagers hebben een actieve rol in netwerken als 0318Samen de Edese chapters van Business Network International, en organiseren op de bestaande bedrijventerreinen de bijeenkomsten netwerken met de buren. Inmiddels zijn er ook accountmanagers bij de afdelingen Vergunning en Handhaving en het Werkplein. Aandachtspunten: - In het kader van het arbeidsmarktbeleid is er behoefte aan een nieuwe integratieslag in acquisitie en relatiebeheer van de accountmanagers economie en Werkplein. - Accountmanagers komen niet toe aan proactieve acquisitie. Dit wordt wel belangrijker nu de vraag naar bedrijventerrein terugloopt en er hoge ambities zijn wat betreft FoodValley als internationale topregio. 10

11 11

12 3. Beleidskaders Visie Ede 2025 Kennisas Food Valley De Kennisas Ede-Wageningen vormt het hart van de Food Valley. Hier zijn de voorzieningen waarmee de Foodsector zichtbaar is. Hier wordt inspiratie opgedaan. Hier wordt kennis en ervaring uitgewisseld: onderwijs op de campus, bedrijven en instellingen als het Ziekenhuis Gelderse Vallei, congres- en ontmoetingsruimten, innovatieve en eigenzinnige werkruimten. Een gebied dat nationaal en internationaal aantrekkingskracht heeft voor bedrijven, bezoekers, bewoners en kenniswerkers. Een Kennisas met een doorlopende leerlijn van wereldniveau. Economie van het centrum Het centrum wordt meer stedelijk en de verblijfswaarde van het centrum wordt versterkt. Naar het centrum ga je om te winkelen, uit te gaan, vrienden te ontmoeten en inspiratie op te doen. Regelmatig zijn er toonaangevende evenementen. Een bijzondere plek in het centrum wordt het stadspark. Het park is het groene brandpunt waar de Veluwe de stad in komt. Het centrum is goed bereikbaar met het OV of de fiets. Economie van het buitengebied Het belangrijkste kapitaal van Ede is het bezit van aantrekkelijke landschappen: landbouwgebieden, natuurgebieden, bossen en heidevelden. Ede wordt omringd door vitale, authentieke dorpen ingebed in een rijk natuurgebied, waar vitaliteit en gezondheid tot uitdrukking komt in natuurrecreatie via een groot vertakt netwerk aan fietspaden en wandelroutes. Met het Kröller-Müller Museum in het Nationaal Park de Hoge Veluwe als cultureel hoogtepunt. Food Valley is een nieuwe economische motor. Arbeidsmarkt De campus van Ede biedt het beste praktijkgerichte onderwijs van VMBO tot HBO in een krachtige samenwerking met de universiteit van Wageningen. De opleidingen zijn praktijkgericht en het geleerde kan meteen in praktijk worden gebracht. Jongeren blijven na hun studie vanzelfsprekend wonen en werken in Ede. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid Ede is een stad waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen als iets volstrekt vanzelfsprekends wordt gezien.

13 3. Beleidskaders Plan Citymarketing Citymarketing zet zich in om Ede vanuit de themas en herkenbare kernwaarden (echt, toegewijd, ondernemend, open en levendig) te positioneren als aantrekkelijke gemeente om te wonen, ondernemen, recreeren en studeren. De speerpunten vanuit de visie Ede2025 staan hierbij centraal met doelgroepen als jongeren, kenniswerkers/foodgerelateerde bedrijven en actieve 50-plussers. In samenwerking met beleidsterreinen als cultuur, economie, communicatie en externe stakeholders van bedrijven en (kennis)instellingen ontwikkelen we platforms vanwaar uit de marketing georganiseerd kan worden. De kopgroep Citymarketing, het marketingcommunicatieplatform rondom KenniscampusEde en het vrijetijdsplatform (start 2013) zijn hier voorbeelden van, Ambitie is om rondom wonen en ondernemen ook gezamenlijke marketing/communicatie op te zetten. Marketinginzet richt zich in eerste instantie op het dooronwikkelen van ambassadeurschap van huidige doelgroepen, het stimuleren van een betere aansluiting van vraag en aanbod en actieve communicatie. Structuurvisie Buitengebied (2011) Voor een vitaal platteland is een verbrede plattelandseconomie noodzakeljk. De moderne plattelandseconomie vervult stedelijke behoeften van welzijn/zorg, dagrecreatie, nieuw wonen en innovatieruimten. Bestaande grondeigenaren en grondgebruikers krijgen de kans zich te ontwikkelen. De ontwikkeling wordt altijd gekoppeld aan de beperking van omvang van gebouwen en aan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Vanwege de vraag naar meer korte vakanties wil Ede dat er goede mogelijkheden zijn voor verblijfrecreatie. Doel is te komen tot verbreding van het aanbod, zodat voor verschillende doelgroepen gedurende het hele jaar accommodaties beschikbaar zijn. De gemeente acht een toename van het aantal hotels en recreatiewoningen wenselijk, zodat meer toeristen het hele jaar door naar Ede komen. Ondernemers dienen hiervoor de ruimte te krijgen. Er zijn in de Edese dorpen veel bedrijven die sterk verbonden zijn aan de lokale gemeenschap. Bij deze bedrijven leeft de wens om hun bedrijfsuitbreidingen in of nabij de dorpen te realiseren. Vanwege de binding aan de lokale gemeenschap wil Ede ruimte bieden voor lokale bedrijvigheid in of nabij de dorpen. Participatiewet (beleidsvoornemen kabinet) Voor uitkeringsgerechtigde blijft het recht op bijstand bestaan, alleen moeten zij hiervoor een tegenprestatie gaan leveren. Het ministerie wil dat gemeenten en bedrijven gezamenlijk deze mensen aan het werk krijgen. Dit betekent niet direct een baan, maar wel aan het werk. Het ministerie streeft door middel van een nieuwe Participatiewet naar een evenwicht dat bedrijven 5% van hun werknemers een grotere afstand tot werk hebben. 13

14 3. Beleidskaders 14

15

16 16

17 17

18 4. De resultaten van de werkgroepen De werkgroepen hadden tot 1 maart de tijd hun voorstellen in te leveren. De presentaties van de werkgroepen zijn zo veel mogelijk overgenomen. De opbouw van de presentaties verschilt. 4.1 Arbeidsmarkt Wat in het verhaal van de werkgroep 31-ste arbeidsmarkt regio aan de orde kwam: Ondernemers Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemers om bezig zich te houden met het verkrijgen van goed personeel. Goed en passend personeel is een van de belangrijkste kurken waarop een bloeiende onderneming drijft. Daarom zijn de ondernemers ook aan zet om hierin (gezamenlijk) op te treden. Er zijn veel bedrijven die, ondanks de industrialisering en automatisering, nog behoefte hebben aan mensen die "simpel" en repeterend werk willen uitvoeren. Er zijn zelfs bedrijven die tijdelijk hun productielijn "on hold" moeten zetten omdat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn om het werk uit te voeren. In deze tijd met deze aankondigingen van het kabinet waarin iedereen moet participeren op de arbeidsmarkt is dit een welkom geluid. De reguliere weg om te komen aan passend personeel wordt steeds meer op een andere manier opgezet. De benodigde mensen voor het simpele en repeterende werk moeten in andere hoeken worden gezocht dan op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast is het nu nog wel de markt waarin de werkgever kan kiezen, alleen die gaat veranderen. Werkgevers moeten aantrekkelijk zijn voor jongen mensen van elke opleidingsniveau. Het creëren van stageplaatsen en leermogelijkheden (op verschillende niveaus) zou ieder bedrijf moeten doen. Feit blijft dat ondernemers aan zet zijn. Sommigen kunnen dit zelf bedenken en sommigen hebben daar meer hulp bij nodig. De gemeente kan hierin faciliteren door informatie te brengen en mee te denken. De verbanden hiervoor worden gelegd binnen de branche regio combinatie, het accountmanagement van de gemeente, het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) en de lokale ondernemersverenigingen. Doelgroep + match werk Aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vaak niet gedacht. De beeldvorming rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet altijd positief en de werkzaamheden zijn niet altijd geschikt. Jobcarving is daarin een mooie manier om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking wel aan het werk te helpen en te houden. Dat betekent dat er anders naar de huidige doelgroep moet worden gekeken. Voor het vinden van deze mensen en de begeleiding op de werkvloer is de gemeente aan zet. Zij moet samen met de ondernemers de mogelijkheden verkennen en hen wegwijs te maken in de voordelen van het sociaal ondernemen. Een andere doelgroep die aandacht vraagt ten aanzien van hun plek op de arbeidsmarkt, zijn de jongeren. De wordt door ondernemers en ouders gesteld of hun kind nu iets moet leren waar ze plezier in hebben of wat goede arbeidskansen biedt? Het POA heeft hier voor het MBO

19 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt niveau een flyer voor gemaakt waarin ouders en jongeren de kansen op de arbeidsmarkt inzichtelijk krijgen inclusief een inschatting van het te verdienen salaris. Het geluid vanuit de onderwijs wereld is dat er veel behoefte is aan begeleiding van jonge ondernemers in de dop. Ook is er veel behoefte aan creatieve uitingen zoals sport, muziek en dansopleidingen. Het idee is om dit meer te verheven tot hobby en de focus op opleidingen te leggen die passen bij de toekomstige arbeidsmarkt. De overleggen over wat noodzakelijk daarvoor is, vinden plaats in de branche regio combinaties. De door Beb van Doorn opgezette branche regio combi Food&Nutrition zijn bezig om een afgepaste opleiding in de food te maken. Dat betekent dus dat ondernemers zelf het initiatief genomen hebben om te komen tot een opleiding die aan hun wensen voldoet waardoor ze een grotere garantie tot goed opgeleid personeel hebben. Werkgelegenheid De kansen in de Food sector zijn nu nog groot. Het aandeel werkgelegenheid in de Food & Nutrition zijn nog maar 1/5 van de totale arbeidsmarkt in de hele Food Valley. Ook hier zijn de ondernemers aan zet om samen te gaan werken, of in ieder geval kennis te maken met hun buren. De praktijk leert dat veel bedrijven in Ede en omgeving er geruime tijd zijn en hun roots ook in deze omgeving liggen. Is dat niet het geval, dan is het veelal een internationaal georiënteerd bedrijf. Maar de bestaande netwerken geven nu een spin-off die werk naar elkaar toe speelt en daardoor er werkgelegenheid op gang brengt. In de food sector gaat de werkgelegenheid goed en daardoor wordt sneller gedacht aan opleidingsplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten veel meer lokale bedrijven elkaar leren kennen en de opdrachten die te vergeven zijn, aan elkaar gunnen. Hiervoor zijn de netwerkborrels als "ken je buren" heel geschikt voor. Dit organiseren en faciliteren wordt gezien als rol, toegevoegde waarde van de gemeente. Transparantie op de arbeidsmarkt De ondernemers willen graag dat gemeenten hen meer met rust laat en hun alleen ondersteuning biedt in hoe ze met wetten moeten omgaan en wat zij daarvoor moeten doen. Als dit geregeld wordt via 1 persoon, dan zijn zij zeker bereid aan de andere kant iets meer mee te denken hoe de doelgroep met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komt. De gemeente wil haar faciliterende rol naar werkgevers oppakken door bijvoorbeeld een arbeidsmarktmonitor aan te reiken. Ondernemers maar ook onderwijsinstellingen krijgen informatie over de lokale economie en werkgelegenheid. Dit biedt inzicht en kan een opening geven tot het gesprek met elkaar. Per half jaar kunnen er bepaalde onderdelen extra aandacht krijgen. Regionaal De 31 arbeidsmarkt regio houdt volgens spreker Bep van Doorn niet op de bij de grens van de gemeente Ede, maar reikt verder, namelijk in FoodValley verband. Pas dan kun je volume creëren om een sterk economisch en maatschappelijk klimaat te bereiken. Brancheregio combinatie Dit is het forum waarin ondernemer, onderwijs de overheid en maatschappelijke instellingen bij elkaar komen om werk te bespreken of het creëren daarvan maar ook om het aanbod tussen werk en mensen die het werk kunnen oppakken af te stemmen. De vraag is of deze branche regio combinaties niet meer invloed op (het type) opleidingen moeten hebben. Op deze manier kan er een nauwere afstemming plaatsvinden 19

20 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt tussen het type werk en de opleidingen(betere match op de arbeidsmarkt). En er kan gelijk gedacht worden aan het opleiden bij de ondernemer zelf. 20

21 4. De resultaten van de werkgroepen - Arbeidsmarkt Programma Kenniscampus Ede; ontwikkeling doorlopende leerlijn en doorlopende ondernemerslijn Alle beroepsgerichte opleidingen op de Kenniscampus zijn ondernemend (van de Learning Companies op het vmbo) tot de praktijkgerichte stage of onderzoeksopdrachten op het mbo en hbo. Afgestudeerde MBO-ers en HBO-ers worden aangemoedigd en gefaciliteerd om op het campusterrein bedrijfjes te starten. Ondernemerschap kent ook dimensies in de professionals die werken op de campus: ondernemers die daarnaast doceren, docenten die ondernemen, docenten die onderzoek doen. Tevens valt te denken aan het ondernemerschap van de aanwezige onderwijsinstellingen. Momenteel wordt gewerkt aan een Centrum voor Jong Ondernemerschap op de campus. Werkgeversdienstverlening Regio FoodValley Binnen de regio FoodValley wordt besproken de werkgeversdienstverlening kan worden verbeterd. Mogelijk komt er een pilotproject. De bedoeling is de werkgeversbenadering te structureren, gebruik te maken van bestaande netwerken van o.a. accountmanagers, en het ontwikkelen van een praktisch digitaal informatiesysteem waarin informatie over de werkgevers en de contacten met hen kunnen worden opgeslagen en gedeeld. Social Return on Investment Doel van het project is het realiseren van arbeidsplaatsen of leerwerkplekken ter versterking van de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van burgers in z n algemeenheid en van inwoners van de gemeente Ede en Wageningen in het bijzonder. Social Return on Investment is bedoeld voor werkzoekenden die staan ingeschreven bij het UWV of die anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Social Return on Investment creëert extra werkgelegenheid voor de doelgroep en ondersteunt werkgevers bij het vinden van personeel. De aanpak heeft twee lijnen: - toepassing in inkoopbeleid van de gemeente Ede, en - ondersteuning werkgevers die arbeidsplaatsen aanbieden (ontzorgen). 21

22

23 23

24 4.2 Accountmanagement De accountmanagers Economie zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers binnen en buiten de gemeente Ede richting de gemeente. De focus van accountmanagers ligt op de gevestigde bedrijven in Ede. Daarbij gaat het om het onderhouden en beheren van de contacten met het zittende bedrijfsleven en het leggen van verbindingen tussen ondernemers onderling en tussen gemeente en ondernemers. Daarnaast begeleiden de accountmanagers bedrijven van buiten Ede die vestiging in de gemeente Ede zoeken. Accountmanagers zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar, denken mee met bedrijven, stimuleren/participeren in netwerkvorming en helpen ondernemers hun doelstellingen te bereiken. Doel Uitbouw van de door de ondernemers gewaardeerde aanpak van accountmanagement. Meer energie op acquisitie door de inzet van een netwerk van Ede-ambassadeurs en een foodnetwerk. Evaluatie en ontwikkelingen In 2003 waren er twee accountmanagers Economie, die zich bezig hielden met bedrijven die belangstelling hadden voor de aankoop van grond. Bij het op de markt komen van Bedrijventerrein A12 is er een derde accountmanager toegevoegd (was beleidsmedewerker economie). Ede heeft nu drie accountmanagers die zich behalve met de marketing en acquisitie van oa BT A12, Veluwse Poort, Kenniscampus en Ede Centrum ook actief bezig houden met bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen, startende bedrijven en detailhandel. De rol van de accountmanagers Economie is veranderd: daar waar de focus voorheen op Vastgoed lag, is deze verschoven naar de netwerk- en verbindingskant. De accountmanagers hebben een actieve rol in verschillende netwerken zoals 0318Samen, de Edese chapters van Business Network International, en organiseren op de bestaande bedrijventerreinen bijeenkomsten zoals netwerken met je buren. Inmiddels zijn er ook accountmanagers bij de afdelingen Vergunning en Handhaving en Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) waar nauw mee wordt samen gewerkt. Aandachtspunten - In het kader van het arbeidsmarktbeleid is er behoefte aan een nieuwe integratieslag in acquisitie en relatiebeheer van de accountmanagers Economie en WIZ - Acquisitie is belangrijk nu de vraag naar bedrijfshuisvesting terugloopt. Voor acquisitie wordt een regionaal project opgezet. Programma 1 a. Het bijwonen en organiseren van netwerkbijeenkomsten door de accountmanagers Economie en WIZ op een zodanige wijze dat dit bijdraagt aan het vergroten van het netwerk en de zichtbaarheid van de accountmanagers binnen het bedrijfsleven; b. systematisch afstemmen van de bedrijfscontacten tussen de accountmanagers Economie en WIZ

25 4. De resultaten van de werkgroepen - Accountmanagement Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism accountmanagement WIZ 2 Verbinden van ondernemers met de gemeente en verbinden van ondernemers onderling. Door vragen van ondernemers aan de gemeente en op eigen initiatief bezoeken de accountmanagers veel ondernemers. Daarnaast worden in ieder geval 2 ondernemers bezocht (per maand per accountmanager) waarmee nog niet eerder contact is geweest. De succesverhalen die wij via deze contacten vernemen, actief uitdragen, via (social) media en mondeling Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism accountmanagement WIZ 3 Opzetten van een netwerk van Ede-ambassadeurs: - minimaal 5 ondernemers benaderen die als ambassadeur voor Ede op willen treden; - via deze ambassadeurs nieuwe ondernemers kennis laten maken met Ede. De eerste stap bij deze actie is het uitwerken van het profiel van de gewenste ambassadeurs, om vervolgens een ambassadeursprogramma op te zetten. Daarna worden gewenste ambassadeurs benaderd. Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie ism ondernemers (Dennis Hadderingh, DOT XS en René van Maurik, van Maurik ICT Management) 4 Vergroten van de zichtbaarheid van Ede, door: a. Ede minimaal 5 keer via zakelijk nieuws op positieve wijze terug te laten komen in de landelijke media. Deze actie wordt uitgevoerd door ondernemers (Stefan Verschoor, Veconet, en Michiel Roeleveld, Gezondheid aan Huis) ism accountmanagement Economie -b. exposure met zakelijke uitstraling van aansprekende ondernemers langs de A12 en de A30 (nog uit te werken in welke vorm: bouwbord, logo's, oid) Deze actie wordt uitgevoerd door ondernemers (Stefan Verschoor, Veconet, en Michiel Roeleveld, Gezondheid aan Huis) ism accountmanagement Economie 5 Het opzetten van een (regionaal) Food-netwerk: accountmanagers, bij voorkeur met de ambassadeurs, leggen verbindingen met in eerste instantie Edese foodbedrijven en in een volgende fase met foodbedrijven uit de regio. Ede focust zich, conform Visie2025, op Food. Verbinding tussen foodondernemers onderling en tussen foodondernemers en de gemeente is daarin belangrijk. Deze actie wordt uitgevoerd door accountmanagement Economie bijvoorkeur ism een ambassadeur. 6 Het aanjagen en stimuleren van innovatie Bij ondernemers is veel kennis aanwezig. Door middel van periodieke ondernemersbijeenkomsten kunnen ondernemers hun probleemstelling met elkaar bespreken en elkaars kennis benutten. Deze actie wordt op inhoud uitgevoerd door ondernemers (Dennis Hadderingh, DOT XS, en René van Maurik, Van Maurik ICT Management) en faciliterend door accountmanagement Economie. 25

26 4. De resultaten van de werkgroepen - Accountmanagement 26

27

28

29 4.3 Werklocaties Prioriteiten korte termijn Glasvezel op alle bedrijventerreinen Camerabewaking/integrale beveiliging Onderhoud openbare ruimte in samenspraak met eigenaren bedrijfspanden Truckparking en voorzieningen Doorstroming verkeer Galvanisatraat Aanpak kwaliteit buitenruimte/bestaande panden Horecavoorziening Plan van aanpak lange termijn Beeldmerk Edese werklocaties (Food Valley) Inspelen op het nieuwe werken Flexibelere invulling bestemmingsplannen zonder afbreuk aan kwaliteit Samenwerking bedrijfsleven-scholing promoten Logistiek centrum binnen de Vallei (verkoop via internet stijgt; meer verkeersbewegingen Herziening bestemmingsplan BT A12 Uitbreiding werklocaties buitendorpen op maat Kansen voor Ede Food Valley World Food Center Samenwerking WUR en bedrijfsleven Kröller Müller museum in Nationaal Park de Hoge Veluwe Logistiek centrum i.v.m. stijgende internetverkoop Intercitystations Fysiek beeldmerk (bijv. langs A12-A30) Stimuleren van kwaliteit

30 4. De resultaten van de werkgroepen Werklocaties Revitaliseringsprijs voor meest geslaagde revitalisatie bestaand bedrijfsgebouw. Jaarlijkse uitreiking wisselbeker. Jury bestaande uit afvaardiging gemeente, bedrijfsleven en vakmensen. Stimulering door gemeente en het EBC. Roel Kremers Award?

31

32 4.4 ZZP/Zelfstandig professionals De vraag van de gemeente Ede aan de ondernemers uit deze gemeente om mee te denken over hoe we met elkaar kunnen komen tot een bloeiende economie in Ede heeft bij een groep zelfstandig professionals geresulteerd in het volgende: Na overleg op 21 januari jl. met bovengenoemde groep en de accountmanagers EZ Dick Voorwinde en Sander van de Pol zijn de plannen besproken. Tijdens de plannenveiling in het Plantion op 12 februari jl. zijn deze gepresenteerd aan het publiek dat bestond uit ondernemers, afgevaardigden van onderwijsinstellingen, wethouders en raadsleden. Ede telt zo n 4800 ZZP ers, dat is 10% van de beroepsbevolking. Daarmee staat Ede landelijk op de 4e plaats. Van die 4800 zijn er 1000 kenniswerkers. Waar ziet de groep zelfstandig professionals kansen in Ede? Ede ligt in het centrum van Food Valley, heeft de WUR (belangrijkste speler in dit veld tot nu) als directe buurman en mag zich bovendien verheugen op de komst van het World Food Center. Voldoende kansen om het voor bedrijven aantrekkelijk(er) te maken om zich te vestigen in Ede. Reeds zittende bedrijven en toekomstige bedrijven vormen samen de regio Food Valley. Weten zij van de aanwezigheid van de enorme diversiteit aan zelfstandig professionals in Ede? En waarvoor zij hen kunnen inzetten? En welk voordeel hen dat biedt? Een aantal redenen om een zelfstandig professional in te huren: Expertise Flexibel inzetbaar Als relatief buitenstaander op afstand kijken naar.(bijv. Bedrijfsprocessen) Onafhankelijk advies Daadkracht Innovatief Goede prijs/kwaliteit verhouding Groot eigen netwerk Wanneer er meer samenwerking door bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en zelfstandig professionals plaatsvindt kunnen zij samen de economie in Ede een enorme boost geven. Hoeveel gebruik maakt de gemeente Ede zelf van de lokaal gevestigde zelfstandig professionals?

33 4. De resultaten van de werkgroepen ZZP/Zelfstandig professionals Zijn ze wel voldoende zichtbaar? Het lijkt van niet. Wat is er nodig om meer zichtbaar te worden en hoe kan samenwerking worden gestimuleerd? De zelfstandig professional maakt zich nu al zichtbaar via Social Media en op diverse netwerkbijeenkomsten. De gemeente Ede zou een ambassadeurschap kunnen oppakken en het inzetten van een zelfstandig professional promoten bij het bedrijfsleven en onderwijs- & overheidsinstellingen. Een centraal, digitaal, loket waar via een eenvoudige zoekfunctie de juiste professional te vinden is. De vorm en inhoud en wie faciliteert dient nog te worden uitgewerkt. Een goed bereikbare locatie met flexibele werkplekken en mogelijkheden tot het huren van betaalbare vergader- en trainingsruimtes. Hier kunnen professionals elkaar ontmoeten en inspireren en tot samenwerking komen. Gesprekken met aanbieders lopen. Belangrijk is ook dat er binnen geheel Ede snel internet (glasvezel) beschikbaar is. Niet alleen op de bedrijventerreinen maar ook in de woonwijken. Veel zelfstandig professionals werken immers veel vanuit huis. Maak het voor toekomstig te vestigen bedrijven en zelfstandig professionals aantrekkelijk om naar Ede te komen. Wanneer de economie in Ede bloeit zal dat een aantrekkingskracht genereren. Door die aantrekkingskracht kan er kruisbestuiving plaatsvinden tussen verschillende sectoren tot ver buiten de gemeentegrenzen. Een uitspraak van Wethouder Kremers van EZ: De ondernemers in Ede zien kansen en grijpen ze, daarmee helpen ze de Edese economie vitaal te houden. Alles bij elkaar reden genoeg voor de gemeente Ede om haar ondernemers te koesteren en krachten te bundelen. Alleen dan gaat de economie in Ede echt bloeien! februari 2013/Henk Boxma, Marc van der Woude en Yvonne Veenendaal

34

35

36 4.5 De economie van het centrum Economie van het centrum maken we samen: weconomy. Het gaat niet alleen om de bricks (stenen), maar vooral om wat er te doen is. Groepen van ondernemers maken zich hier samen met vastgoedeigenaren en de overheid hard voor. Levendig Ede Centrum Een levendig Ede Centrum is een ontmoetingsplaats, een winkelcentrum, recreatief aantrekkelijk, een referentie voor Ede, woonplaats, uitgaan/entertainment, een goede herinnering; The Place to Be. Vandaag de dag Bezoekersaantallen, veranderend koopgedrag, slechte omzetten, leegstand, verveling, inspiratie, openbare ruimte Verantwoordelijken Ondernemers, eigenaren vastgoed, lokale overheid. Genomen acties Ondernemers: Organisatie SBE, Ede Centrum Pas Eigenaren: herziening huren, promotionele acties Lokale overheid: Visie 2025, detailhandelsbeleid Werkgroep Levendig Centrum Ondernemers, eigenaren en overheid 1e sessie 28 november 2012 (Pomphuissessie) 2e sessie na 100 dagen; ideeën uitgewerkt Jongeren en studenten in het centrum Verschillende initiatieven: Studentensociëteit; Studenten zorgen voor sfeer, kennis, innovatie, interessante doelgroep en afzetmarkt, een sociëteit maakt Ede als studentenstad aantrekkelijker Een poppodium als regionale trekker Een levendig stadspark: De kopgroep Citymarketing heeft in een eerder stadium al samen met ontwerpers, jongeren en ondernemers een plan ontwikkeld voor een stadspark. Elementen van het stadspark als WIFI, ontmoetingsplekken en activiteiten voor jongeren komen ook aan de orde bij de werkgroepen vanuit het levendig centrum.

37 Food in het centrum Streekwinkel en streekmarkt Streekproducten in horeca Watertappunten Platteland in de etalage (Streekproducten, maar ook recreatieve mogelijkheden platteland, elk seizoen anders) Hoofdstad van de Smaak Heideweek 3.0 Ede=feest, de Heideweek wordt landelijk bekend De Stichting Heideweek zit vol ambities Behoud het goede en verbeter de rest Elke dag voor elk wat wils Goede samenwerking nodig met ondernemers Ede Centrum en met de gemeente Museumplein Andere inrichting, nieuwe bebouwing Nut sociale media uit van SBE gratis WiFi We hebben geen oud centrum om op te teren maar met alle inspanning van nu en straks zeker een centrum om super trots op te zijn. Die inspanningen en moeite moeten we willen investeren en het resultaat moeten we willen laten zien! Alan Geensen, binnenstadsmanager Ede Functiemenging In het centrum is leegstand, de verwachting is dat de vraag naar winkelmeters verder af zal nemen. Toekomstvisie inkrimpen winkelgebied nadruk in Ede Centrum op recreatief winkelen in winkelgebied ook andere functies toevoegen, zoals cultuur, horeca en leisure evenementen inzetten op functiemenging en sfeer

38

39

40

41 4.6 Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen Platform MVO Het MVO-platform Ede is een samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijsinstellingen, inwoners en gemeente, die gezamenlijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Ede en omgeving willen stimuleren en ondersteunen door kennis, ervaring en ideeën te delen, met elkaar en met de buitenwereld, en door samen te werken. Daarmee kunnen informatie en ideeën ook worden getoetst, kan er meegedacht worden of kunnen anderen op ideeën worden gebracht. Het platform kan gebruikt worden om initiatieven te stimuleren en te ondersteunen, problemen op te lossen en barrières te slechten, niet alleen in adhesiebetuigingen, maar wellicht ook in daadwerkelijke zin faciliteren. De samenstelling ervan en vooral die van de werkgroepen is in principe dynamisch en past zich aan aan de actuele behoefte en mogelijkheden. Vanuit de gemeente wordt gezorgd voor een vaste kern als waarborg van continuïteit en afstemming. De MVO ambitie van de gemeente Ede is gebaseerd op de pijlers inspireren, innoveren en integreren. Het MVO platform is er voor grote bedrijven én eenmanszaken, en alles daar tussenin. Van profit tot non-profit. Het platform richt zich zowel op bedrijven en (maatschappelijke) organisaties die nog niet met MVO bezig zijn en op zoek zijn naar kennis en ideeën, als op diegenen die al ervaring hebben en verder gevorderd zijn met implementatie van MVO in hun bedrijfsvoering. Als definitie van MVO hanteren we die van het Brundtland rapport Our Common Future: Een samenleving die kan voorzien in de behoefte van huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen en zonder verschuiving van negatieve effecten naar elders. Bij MVO staan de 3 P s centraal: People (sociaal), Planet (ecologie)en Profit (economie). Het Platform MVO werkt aan verschillende op een duurzame samenleving gerichte projecten. Een actieve inzet op MVO en zeker als die wordt gekoppeld in Food gerelateerde onderwerpen, draagt krachtig bij aan het imago van Ede als duurzame, groene, gezonde en actieve stad binnen Food Valley. De keuze van de onderwerpen die we als eerste in Platform en Werkgroepen aan de orde willen stellen wordt ook bepaald door hun bijdrage aan het op redelijk korte termijn zichtbaar en voelbaar maken van MVO-aanpak en effecten. We zoeken, zeker in de startfase, naar projecten die energie geven en ons en anderen inspireren. Duurzaam ondernemen Er gebeurt al veel in Ede aan duurzaam ondernemen: Fairtrade gemeente Ede ValleiEnergie RCT de Vallei bio-energie de vallei Probleem is dat dit onvoldoende zichtbaar is, we weten het te weinig van elkaar. Daardoor missen we kansen om elkaar te inspireren en te leren van elkaars voorbeelden. De gemeente zou een actievere rol kunnen spelen in de uitwisseling van informatie over duurzaam ondernemen in Ede. Bijvoorbeeld door de opzet van een nieuwe website.

42 4. De resultaten van de werkgroepen Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

43

44 4.7 Marketing en vrijetijdseconomie inwoners gemeente Ede inwoners Regio FoodValley scholieren/studenten Kenniscampus Ede studenten wageningen UR 10 miljoen overnachtingen op de Veluwe tienduizenden (zakelijke) bezoekers 1 miljoen toeristische overnachtingen in Ede Kröller-Müller&Hoge Veluwe: meer dan bezoekers per jaar 2na grootste Van Gogh collectie Een goed vrijetijds aanbod is relevant als we als Ede een aantrekkelijke vestigingsplek voor inwoners, studenten en ondernemers willen zijn. Vanzelfsprekend is dit ook van belang om als toeristische Veluwe bezoekers te bljven trekken. Kansen World Food Center Jubileum van het Kroller-Muller Museum Liberarion Route Europees project Van Gogh Evenementen coördinator Oprichting Vrijetijdsplatform een integrale aanpak van het vrijetijdsaanbod met bedrijven en organisaties het meer zichtbaar maken van het totale vrije tijdsaanbod in Ede (cultuur, evenementen, toeristische activiteiten, sport) zodat de bezoekersaantallen stijgen en het imago van Ede sterker wordt invulling witte vlekken in aanbod met o.a. cross-overs, gezamenlijke evenementen In het vrijetijdsplatform participeren vertegenwoordigers van recreatiebedrijven, attracties, hotels, culturele instellingen, SRE, SBE, VBT, en gemeente

45 4. De resultaten van de werkgroepen Marketing en vrijetijdseconomie

46

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2)

Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Investeringsprogramma Flevoland-Almere 2011-2015 (IFA-2) Aldus vastgesteld in Provinciale Staten op 27 januari 2011 1077016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Analyse... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Beroepsonderwijs

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch

Aan de. slag!zakelijk. sociaal tussen. de mensen. Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015. s-hertogenbosch Aan de en sociaal tussen slag!zakelijk de mensen Bestuursakkoord gemeente s-hertogenbosch 2015-2018 Januari 2015 s-hertogenbosch 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Een duurzame, sterke economische positie die

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie