Resultaten werksessie Twentste Kracht 23 mei 2013 te Markelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten werksessie Twentste Kracht 23 mei 2013 te Markelo"

Transcriptie

1 Resultaten werksessie Twentste Kracht 23 mei 2013 te Markelo Café Restaurant De Haverkamp; 23 mei 2013 Markelo. Op 23 mei was in Markelo de werksessie in het kader van de visie en het uitvoeringsprogramma Twentse Kracht: Groene Metropool Twente. Samen met belangenvertegenwoordigers uit Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo en Enschede is gesproken over de ontwikkeling van het landelijk gebied in de periode In 2013 loopt het huidige programma af. Met de uitkomsten van deze en de andere werksessies in Zuidwest Twente wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld. Na een warm welkom door wethouder Josh Sijbom van de gemeente Hof van Twente werd de werksessie ingeleid met een presentatie van relevante trends en ontwikkelingen en van de hoofdlijnen van Twentse Kracht: Groene Metropool Twente. De presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. De deelnemers hebben in twee groepen gediscussieerd. Werksessie 1 Ontwikkeling in Balans In deze werksessie zijn de kansen voor een gezonde en duurzame (economische) ontwikkeling van het landelijk gebied besproken. De deelnemers zien veel kansen voor nieuwe impulsen voor de lokale en regionale economie en hechten veel waarde aan leefbaarheid en duurzaamheid. Hieronder de resultaten: We moeten meer werk maken van de biobased economy. Er zijn kansen voor brede herintroductie van vlas in Twente. Met dit historische gewas kunnen allerlei nieuwe en innovatieve producten worden ontwikkeld. Er lopen al enkele pilots. Samen met de Groene Kennispoort kan dit in Twente verder uitgebouwd worden. Verder is het van belang in te zetten op nieuwe energie uit zon, wind en biomassa. Ook kan nieuwe economische groei kan gehaald worden uit het professionaliseren van de streekproductensector, bijvoorbeeld door de zakelijke markt meer te gaan bedienen. Een bijproduct hiervan is kennis. Twente zou als voorbeeldregio kunnen fungeren en ook de opgedane kennis kunnen vermarkten. Deze zaken kunnen belangrijke drivers worden voor nieuwe en lokale / regionale economische activiteit. De landbouw blijft in de komende jaren een belangrijke economische factor. Ze blijft ok de grootste grondgebruiker. De schaalvergroting in de landbouw gaat door. De verwachting is dat per jaar in Hof van Twente 30 van de 750 bedrijven zullen stoppen. Het is van groot belang dat de landbouwstructuur concurrerend blijft. Daarvoor is ook in de komende periode kavelruil nodig. Kijk daarbij of met de cascobenadering winst voor zowel landschap als landbouw geboekt kan worden. Door de schaalvergroting en noodzaak voor efficiëntie in de landbouw zullen meer overhoeken overblijven die voor de grote bedrijven niet meer interessant zijn. Dit is een aandachtpunt voor het landschap. Mogelijk kunnen deze gebruikt worden voor kleinschaliger teelten, biomassa of voor agrarisch natuurbeheer. Mogelijk dat ook de groenopgaven vanuit het GLB hierbij betrokken kan worden. 1

2 De waterschappen zijn bezig met de voorbereiding van het Zoetwaterprogramma Oost- Nederland (ZON). De opgave is waterschaarste te bestrijden, die optreedt als gevolg van onder meer klimaatverandering. Dat betekent dat meer maatwerk in de ontwatering van gebieden. Afhankelijk van de plek kan dit voor de landbouw positief of negatief uitpakken. Waar mogelijk moet gekeken worden waar interessante combinaties met andere functies zoals natuur, landschap en recreatie gevonden kunnen worden. Zorg voor innovaties in het waterbeheer door ook hier verbindingen te leggen met andere sectoren. Belangrijk voor de toekomst is de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te behouden, te versterken en te verzilveren. Een mooi landschap is belangrijk voor de economie, het houdt mensen gezonder en biedt allerlei recreatieve mogelijkheden en is belangrijk voor de biodiversiteit. Kansen liggen in het leggen van verbindingen tussen (groen)bedrijven, zorg en sociale werkplaatsen en andere participatietrajecten. Ook de landgoederen zijn belangrijk voor de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en als plek voor bijzondere teelten en leverancier van biomassa. Naast hergebruik van VAB s biedt ook een sloopregeling kansen voor de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteit. Gezien het aantal vrijkomende erven en de kwaliteit van de bebouwing zullen niet alle voormalige bedrijfsgebouwen nuttig hergebruikt kunnen worden. Voorkomen moet worden dat verpaupering optreedt. Vanuit Elsenerbroek is de ervaring dat de doorgaande vergrijzing nog wordt versterkt doordat jongeren wegtrekken. Het zou goed zijn als er laagdrempeliger mogelijkheden in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen komen voor huisvesting van jongeren. Probleem is dat de huidige wet- en regelgeving daarbij soms in de weg staat. Belangrijk is ook dat het werk en de voorzieningen goed bereikbaar zijn. Snel internet is daarbij een voorwaarde. Het maakt nieuwe economische activiteiten in bijvoorbeeld VAB s mogelijk en zorgt ervoor dat voorzieningen ook via internet geleverd kunnen worden. Nieuwe economische kansen liggen ook in de zorg, vooral in preventie en gezonder leven en met producten en diensten inspelen op de vergrijzing. Daarnaast is de ICT een kans. Door snel internet wordt het werken in ICT en andere dienstverlening minder plaatsgebonden. Belangrijk is relatie stad-platteland uit te bouwen. Alle nieuwe economische mogelijkheden krijgen een impuls door vraag en aanbod van stad en platteland met elkaar te verbinden. Voor de recreatiesector is het van belang dat het landschap en de leefbaarheid op peil blijven. Er zijn al veel B&B s, voor meer is eigenlijk geen ruimte meer. Kansen zijn er voor het zakelijk toerisme. Dat is een groeiende markt. We moeten Twente laten zien. Daarbij zijn er wel zorgen over de organisatie van de promotie in Twente. Het TBT en de Toerist Info s moeten goed samenwerken. Dat is nog niet goed op orde. Gevraagd naar een wens of hartenkreet voor de ontwikkeling van het landelijk gebied in de toekomst kwamen de volgende zaken naar voren: Benut platteland, stad, landbouw en bedrijven meer. De combinatie en samenwerking is een unieke mogelijkheid om Twente leefbaar te houden. Meer samenwerking door ondernemers. Glasvezel in het buitengebied. Samenwerking! Hoe: fondsvorming, gezamenlijk investeren in een gezamenlijke agenda. 2

3 Behoud de sterke kanten van Twente door inzet van innovatie. Bijvoorbeeld: mooie landschappen die via innovatieve agrarische bewerking toch winstgevend zijn. Laat ruimtelijke en economische ontwikkelingen bijdragen aan het landschap. Koppel landschapsontwikkeling en beheer aan deze ontwikkelingen. Koppel dit aan landschapsfondsen. Heb aandacht voor de nieuwe collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Bouw voort op samenwerking in Groen-Blauwe Diensten. Sterker de verbinding maken tussen stad en platteland, met behoud van landschappelijke kwaliteit en economische bedrijvigheid. Stad=wonen en werken. Platteland=beleven, recreëren en lokale bedrijvigheid. 100 jaar vooruit, aait verdan. Dat gezonde landbouwbedrijven die doorgaan de ruimte houden en krijgen om de vrijgekomen gronden over te nemen en dat de vrijkomende erven economisch en sociaal benut kunnen worden. Sociale werkvoorzieningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op boerenerven. Verkavelingen moeten door blijven gaan voor de verbeterde landbouwstructuur. Nieuwe invulling van vrijkomende erven met bedrijvigheid moeten economisch goed doordacht zijn en het liefst met jonge ondernemers. Deelnemers werksessie 1: Vincent Bökkering (gemeenteraad Hof van Twente, D66), Rolf Oldejans (Groene Kennispoort Twente en Gemeente Enschede), Wilco Pasman (Stimuland), Johan Baak (LTO Noord, afd. Hof van Twente), Eibert Jongsma (Landschap Overijssel), Bart Overbeek (Gemeente Hof van Twente), Sylvia Pierik (Hotel Hof van Twente), Teunis Elkink (LTO Noord, afd. Hof van Twente), Hendrik Boswinkel (Stichting Perspectief Elsenerbroek). Werksessie 2: Samenhang door binding. In deze werksessie zijn de leefbaarheid in dorpen, wijken en buurtschappen, ouder worden in de toekomst, kansen voor de jeugd en nieuwe organisatievormen besproken. De deelnemers hebben antwoord gegeven op de vraag Hoe zie jij de toekomst van het buitengebied/ welke uitdagingen zijn er? Hieronder de antwoorden: Jan Willem Allersma (Viverion) Inspelen op de trends door prominente ideeën/ personen te gebruiken. Inzetten op glasvezel/ techniek, burgerinitiatief, niet in bedrijventerreinen investeren. Truida Wissink (voorzitter perspectief Elsenerbroek) Diversiteit is onze kracht, dwz de combi van bedrijvigheid/ werk/ wonen/ recreatie. De terugloop van jongeren in het buitengebied moet worden tegengegaan. Ervaring is helaas wel dat de jongeren hierin zelf niet meedenken. Zij nemen een afwachtende houding aan; laat maar zien wat je ons kan bieden, dan bekijken wij wel of dit voldoende is om te blijven. Dit laatste vloeit voor uit de gesprekken die Truida heeft gehouden met jongeren uit Elsenerbroek en omgeving. 3

4 Jan ten Hove (lid platform buurtschap Hof van Twente) Zorg voor veel activiteiten, stimuleer initiatieven door allerlei stakeholders te verbinden. Nu zijn het veelal dezelfde kartrekkers die met projecten/ ideeën komen. Dit maakt het kwetsbaar. Behoud van de jeugd is een uitdaging voor zowel de samenleving zelf als de gemeente. Alice Olde Reuver of Briel (gemeetraadslid en fractievoorzitter D66) Er is een ontwikkeling (door de VAB) die ondernemers van het centrum naar buitengebied laat bewegen. Internet is een niet te stuiten ontwikkeling. Glasvezel is dus van wezenlijk belang. Zzp ers/ starters moeten een breed scala van faciliteiten aangeboden krijgen door de de overheid om nieuwe bedrijvigheid (goedkoop) te kunnen starten in het buitengebied. Bestemmingplannen buitengebied ruime kaders geven voor invulling. Henk Bronnikreef (bestuurslid LTO) De school (in al zijn facetten; scholing jeugd, verzamelpunt voor sociale activiteiten en zorgdrager voor sociale cohesie in de gemeenschap) is een waarborg voor behoud en dynamiek in het buitengebied. Dus is het niet wenselijk dat scholen sluiten, tenzij het wordt vervangen door een sterk alternatief, zoals de sociale functie van een buurthuis. Een uitdaging is hoe we met onze ouderen omgaan, in woongemeenschappen. Welke kwaliteit van leven willen en kunnen we bieden. Zorg voor landschapsonderhoud, voorkom verpaupering/ teloorgang van culturele/ platteland uitstraling. Dit in samenwerking met de toeristische sector/ sponsoring van bedrijven. In de discussie hierover kwamen de volgende punten naar voren: Flexibel omgaan met bestemmingen inzake bestemmingsplanprocedures. Het is niet meer van deze tijd om de locaties tot in detail te bestemmen. Dit moet ruim gebeuren, zodat een flexibele (her)invulling mogelijk is. Integratie van import en eigen bevolking in de kernen, zodat mensen zich niet buitengesloten voelen en dus meer reden hebben om te blijven. Het noaberschap verandert door de verschillen in de bevolkingssamenstelling; beroepen (niet meer enkel agrariërs), leefritme, oorsprong, wensen in kinder/ dagopvang. Daardoor wordt er divers gedacht over verscheidene maatschappelijke/ kwesties. De gewenste invulling is dus ook divers. Het is van belang om de gedeelde waarde te vinden ook al verschil je in de achtergrond. De afhankelijkheid van het voorzieningenniveau ten opzichte van vrijwilligers is zeer groot en daardoor is dit voorzieningenniveau kwetsbaar. Het is van belang om de initiatieven van vrijwilligers te koppelen aan professionele instellingen/ bedrijven (via sponsoring of via een bestuurslid dat door een bedrijf ter beschikking wordt gesteld), zodat het een meer 4

5 professioneel en duurzaam karakter krijgt. Ook is het van belang dat er meer vanuit een visie wordt gehandeld dan vanuit de ad hoc behoefte. De jeugd vertrekt, doordat (vervolg)opleidingen hier ontbreken. Wel kun je ervoor zorgen dat de jeugd weer terugkeert als de fase van gezinsvorming aanbreekt. Dit kan door te investeren in innovatie/ bedrijvigheid. Leg glasvezel aan. Zorg dat je met de moderne opvattingen over werken vanuit huis kan meekomen. Laat daar geen gat vallen. Digitale bereikbaarheid dient te worden beschouwd als één van de noodzakelijke nutsvoorzieningen. Het openbaar vervoer dient niet afhankelijk te worden gesteld van een dienstregeling, maar van de vraag vanuit de gebruiker. De bereikbaarheid van het buitengebied kan hierdoor optimaler worden. Ten aanzien van het voorzieningenniveau en de voorzieningendichtheid moet de keuze worden gemaakt om te centreren. Het is onbetaalbaar om elke kern een basisniveau te kunnen bieden. De jeugd moet zich bewust worden van het feit dat de toekomst van het buitengebied óók op hun schouders ligt en niet enkel op de nu gevestigde orde. De toekomstinitiatieven dienen van onderaf te komen ipv bovenaf te worden opgelegd. Maar hoe dit te bereiken, daar weten de aanwezigen zo geen antwoord op. Deelnemers werksessie 2: Jan Willem Allersma (Viverion), Truida Wissink (voorzitter perspectief Elsenerbroek), Jan ten Hove (lid platform buurtschap Hof van Twente), Alice Olde Reuver of Briel (gemeetraadslid en fractievoorzitter D66), Josh Sijbom (wethouder Hof van Twente), Henk Bronnikreef (bestuurslid LTO, afd. Hof van Twente), Karin Lueks (gemeente Hof van Twente), Marieke van der Aa (gemeente Hof van Twente). 5

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie