De NMa geeft uitleg over de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De NMa geeft uitleg over de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector"

Transcriptie

1 Zorg september 2010 De NMa geeft uitleg over de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector Sinds 2004 is de Mededingingswet ook van toepassing in de zorgsector. De focus voor de NMa lag in eerste instantie op voorlichting over de toepassing van het mededingingsrecht in de zorgsector. De NMa blijft voorlichting geven, maar gaat tegen-woordig ook steeds meer tot handhaving over, getuige de invallen bij een aantal academische ziekenhuizen en de LHV eerder dit jaar. In het kader van haar taak heeft de NMa in augustus 2010 de brochure 'Samenwerken en concurreren in de zorgsector' gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de NMa ondernemers in de zorgsector op toegankelijke wijze uit te leggen welke vormen van samenwerking wel of niet zijn toegestaan. De brochure is een vereenvoudigde versie van de Richtsnoeren voor de Zorgsector die de NMa in maart 2010 In het kader van haar taak heeft de NMa in augustus 2010 de brochure 'Samenwerken en concurreren in de zorgsector' gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de NMa ondernemers in de zorgsector op toegankelijke wijze uit te leggen welke vormen van samenwerking wel of niet zijn toegestaan. De brochure is een vereenvoudigde versie van de Richtsnoeren voor de Zorgsector die de NMa in maart 2010 heeft gepubliceerd. Voor een eerste beoordeling of een samenwerking mededingingsrechtelijk wel of niet is toegestaan, is de brochure zeer lezenswaardig. Eind augustus heeft de NMa, samen met de NZa, tevens richtsnoeren gepubliceerd voor zorggroepen. In de Richtsnoeren zorggroepen wordt nader ingegaan op de toepassing van de algemene regels uit de Mededingingswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg op de ketenzorg die georganiseerd wordt door zorggroepen. De Richtsnoeren zorggroepen geven het kader aan waarbinnen zorggroepen met zorgverzekeraars kunnen contracteren en afspraken met de individuele zorgaanbieders kunnen maken. Ook gaan de richtsnoeren in op onderlinge afstemming tussen concurrerende zorgaanbieders. Afspraken die de onderlinge concurrentie onnodig beperken en gedragingen die misbruik van marktmacht opleveren, zijn verboden. De richtsnoeren geven een aantal concrete voorbeelden waaraan de afspraken kunnen worden getoetst. De NMa en de NZa hanteren als uitgangspunt dat zorgaanbieders, zorginstellingen en zorggroepen op de hoogte zijn van de mededingingsregels en zich er daadwerkelijk aan houden. Dit betreft een eigen verantwoordelijkheid. De NZa treedt op als er sprake is van aanmerkelijke marktmacht. Als er sprake is van handelen dat in strijd is met het kartelverbod, kan de NMa ingrijpen. Sinds kort is duidelijk dat de NMa in al haar onderzoeken ook bekijkt of ze leidinggeven- INHOUD De NMa geeft uitleg over de toepassing van de Mededingingswet in de zorgsector 1 Uitbreiding verzekeringsplicht GGZinstellingen? 2 Aanbesteding ziekenhuizen bij bouw en exploitatie van een parkeergarage 3 Rem op de ontwikkeling van het L-EPD (Landelijk elektronisch patientendossier) 4 De Zorggroep van Boekel De Nerée 6

2 den een persoonlijke boete kan opleggen vanwege overtreding van het kartelverbod. Deze boete kan maximaal euro bedragen. De NMa heeft al aangekondigd deze bevoegdheid actief toe te passen. Gelet op het feit dat het een eigen verantwoordelijkheid is om samenwerkingen in de zorgsector zelf vóór het aangaan daarvan inhoudelijk te (laten) toetsen door middel van een zogenoemd 'self-assessment' en de actieve opstelling van de NMa, verdient het aanbeveling hier ook daadwerkelijk tijdig toe over te gaan. Frederieke Leeflang EU & Competition Sophie de Boer EU & Competition Marc Kuijper EU & Competition Uitbreiding verzekeringsplicht GGZ-instellingen? Werknemers van GGZ-instellingen worden nogal eens geconfronteerd met agressieve patiënten. Hierdoor lopen zij in hun werk het risico letsel op te lopen. Het Gerechtshof Den Bosch heeft zich recent gebogen over de vraag of een forensisch psychiatrische instelling verplicht is ten behoeve van haar personeel een schade- of sommen-verzekering af te sluiten voor deze risico s. Een in een dergelijke instelling werkzame socio-therapeut werd door een tbs-patiënt meermalen geslagen. Hierdoor liep hij lichamelijk letsel op en werd hij volledig arbeidsongeschikt. De therapeut stelt de kliniek, op grond van de zorgplicht van de werkgever en op grond van goed werkgeverschap, aansprakelijk voor de door hem geleden schade. De kantonrechter wees de vordering van de therapeut af. Volgens het hof kan uit het enkele feit dat de patiënt de werknemer heeft geslagen niet de conclusie worden getrokken dat de kliniek daarom tekort geschoten is in het treffen van voldoende maatregelen om een dergelijke aanval te voorkomen. Vóórafgaand aan het incident waren er geen signalen geweest dat maatregelen geïndiceerd waren. Het hof verwerpt de stelling van de therapeut dat de kliniek verplicht is zijn schade te vergoeden, omdat de door hem te lijden schade ten gevolge van onvoorspelbaar gedrag van een patiënt in redelijkheid voor risico van de werkgever behoort te komen. Een dergelijke vergoedingsplicht zou inhouden dat de aansprakelijkheid van de werkgever in ondernemingen waarin werknemers een verhoogd risico lopen op schade als gevolg van bedrijfsongevallen, het karakter krijgt van een algemene risicoaansprakelijkheid. Dit past niet in ons systeem waarin de werkgever slechts binnen zekere grenzen aansprakelijk is voor bedrijfsongevallen, aldus het hof. Wel onderkent het hof dat aan het werk met delictgevaarlijke tbs-patiënten het risico verbonden is van ongevallen. Indien komt vast te staan dat deze risico s destijds goed 2

3 verzekerbaar waren tegen een betaalbare premie, dan was de kliniek uit hoofde van goed werkgeverschap gehouden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. Over die vraag moeten de kliniek en de therapeut zich nog uitlaten. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de werkgever zorg moet dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers als zij in hun werk bij ongevallen betrokken kunnen raken, mits kan worden vastgesteld dat de risico s goed verzekerbaar zijn tegen betaalbare premies. Dit standpunt zal dus ook gevolgen hebben voor de verzekeringsplicht van GGZ-instellingen. Omdat deze uitspraak een wezenlijke uitbreiding is van eerder door de Hoge Raad aangenomen gevallen waarin een verzekeringsplicht voor werkgevers werd aanvaard (met betrekking tot gemotoriseerd vervoer) moet er rekening mee worden gehouden dat deze kwestie ook nog aan de Hoge Raad wordt voorgelegd. We moeten dus nog even afwachten of het oordeel van het hof standhoudt. Gerechtshof s-hertogenbosch 6 juli 2010, LJN BN0734. Hester Uhlenbroek Arbeidsrecht Evelien Eijberts Arbeidsrecht Aanbesteding ziekenhuizen bij bouw en exploitatie van een parkeergarage In een lopende rechtszaak tussen het Sint Antonius Ziekenhuis en parkeerexploitant P1 speelt opnieuw de vraag of algemene ziekenhuizen verplicht zijn om opdrachten Europees aan te besteden. Tussen deze partijen was in 2007 al in kort geding uitge-maakt dat het Sint Antonius Ziekenhuis niet verplicht was de bouw en exploitatie van een nieuwe parkeergarage Europees aan te besteden. In de nu aangespannen bodemprocedure moet die vraag opnieuw door de rechter beantwoord worden. Op grond van het aanbestedingsrecht geldt niet alleen voor overheidslichamen een aanbestedingsplicht, maar ook voor zogenaamde publiekrechtelijke instellingen. Dit zijn entiteiten die voorzien in een bepaald algemeen, niet-commercieel belang. Verder dienen de activiteiten van deze instellingen overwegend door overheidsgeld te worden gefinancierd, of dient de overheid in overwegende mate toezicht uit te oefenen op het beheer van de instelling of moet de meerderheid van de bestuurders van de instelling door de overheid zijn benoemd. De Hoge Raad heeft zich in de zaak Amphia uit 2007 uitgelaten over de vraag of algemene ziekenhuizen zijn aan te merken als zo n publiekrechtelijke instelling. Daarbij is volgens de Hoge Raad in de eerste plaats van belang dat algemene ziekenhuizen de ruimte hebben om te concur-reren en ook daadwerkelijk opereren in een klimaat van concurrentie. Verder werd het Amphia Ziekenhuis bestuurd 3

4 op basis van rendement, doelmatigheid en rentabiliteit en dragen algemene ziekenhuizen zelf de exploitatierisico's. Deze omstandigheden duiden niet op activiteiten die zien op een algemeen, niet-commercieel belang in de zin van het aanbestedingsrecht. Verder geldt dat algemene ziekenhuizen in de regel niet in overwegende mate door de overheid worden gefinancierd. In het huidige zorgstelsel zijn de inkomsten van algemene ziekenhuizen immers grotendeels afkomstig van private ziektekostenverzekeraars. Ten slotte kan ook niet van algemene ziekenhuizen worden gezegd dat hun aan overheidstoezicht. De conclusie was dan ook dat algemene ziekenhuizen in de regel niet zijn aan te merken als publiekrechtelijke instellingen, zodat zij niet verplicht zijn Europees aan te besteden. De verwachting is dan ook dat die conclusie in de bodemprocedure tussen Sint Antonius Ziekenhuis en P1 niet snel anders zal uitvallen. Marc Kuijper Aanbestedingsrecht Rem op de ontwikkeling van het L-EPD (landelijk elektronisch patiëntendossier) Via het L-EPD kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost een samenvatting van het dossier van de vaste huisarts opvragen of een overzicht van de medicijnen die apotheken hebben verstrekt. Ook kan de apotheker of de behandelend specialist via het L-EPD het overzicht van medicijnen opvragen. Voordat gegevens worden opgevraagd, wordt de patiënt altijd eerst om toestemming gevraagd. Het verwerken en gebruiken van gezondheidsgegevens is aan striktere voorwaarden gebonden dan gegevensverwerking in het algemeen. De Hoge Raad concludeerde in een arrest in 2009 dat bij gezondheidsgegevens niet alleen te denken valt aan gegevens die direct de gezondheid van een persoon betreffen, maar ook aan gegevens waaruit informatie over de gezondheid van een betrokkene kan worden afgeleid, zoals identiteitsgegevens van personen die zich voor een behandeling bij een zorginstelling hebben gemeld of bij een zorgaanbieder onder behandeling zijn. Patiënten kunnen bij het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD bezwaar maken tegen het uitwisselen van hun medische gegevens via het L-EPD en opvragen welke zorgverleners hun EPD hebben gebruikt. In dit overzicht staat vermeld welke zorgverleners gegevens hebben aangemeld en/of hebben opgevraagd; ook als een zorgverlener informatie heeft willen opvragen terwijl dit niet gelukt is, staat de reden hiervan vermeld. Van belang is dat het L-EPD zo volledig mogelijk is om werkelijk van waarde te kunnen zijn voor aan de patiënt te verlenen zorg. Echter, bij het ontbreken van uitdrukkelijk verkregen toestemming van de patiënt worden de medische gegevens niet aan het L-EPD toegevoegd. Dit leidt in de praktijk tot onvolledige L-EPD s en geen optimale kwaliteit van zorg. De zorgverlener kan dus in zijn zorgplicht tekort schieten door gebruikmaking van onvolledige, onjuiste of 4

5 niet tijdig geactualiseerde L-EPD informatie. De verwachting van Klink was het L-EPD nog in 2009 te kunnen invoeren. Maar van alle kanten komt veel kritiek. De Eerste Kamer heeft dan ook onlangs een rem gezet op de verdere ontwikkeling en aangedrongen op het eerst regelen van: - strafbaarstelling van misbruik van het L-EPD; - een duidelijke procedure voor burgers om toestemming respectievelijk weigering te geven voor opname van hun gegevens in de databank van het L-EPD; - duidelijkheid over het vervolgtraject en de aansluiting van de al bestaande regionale systemen van dossiervorming op het L-EPD. Vooralsnog is geen rem gezet op de reeds bestaande regionale uitwisseling van elektronische medicatie- en waarneem-dossiers waarop zorgverleners vrijwillig kunnen aansluiten. Pauline Baart Corporate Commercial Litigation en sectorgroep zorg De Zorggroep van Boekel De Nerée De zorggroep van Boekel De Nerée wordt gevormd door specialisten uit de diverse disciplines. Deze groep heeft zich gespecialiseerd op een aantal gebieden waaronder zorgvastgoed en samenwerkingsverbanden in de zorg. U kunt contact opnemen met de volgende juristen: Hester Uhlenbroek Voorzitter; Gezondheidsrecht Sonja van der Kamp Vastgoed, Civiel Frederieke Leeflang EU & Mededinging Marein Smits Corporate/M&A Boudewijn Waaijer Notariaat Hanneke Klinckhamers Arbeidsrecht Fleur Spijker Vastgoed, Bestuursrecht Voorzitter Zorggroep Hester Uhlenbroek T F E Contactgegevens Boekel De Nerée N.V. Gustav Mahlerplein MA, Amsterdam Postbus AM, Amsterdam T F E 5

6 6

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg

Toelichting. Toepassing artikel 45 Wmg Toelichting Toepassing artikel 45 Wmg december 2009 Inhoud Vooraf 5 1. Artikel 45 Wmg 7 2. Reikwijdte 9 3. Overwegingen ten aanzien van soorten marktpartijen 11 3.1 Algemeen: nadruk op verkoopmacht en

Nadere informatie

Extra informatie versie mei 2014

Extra informatie versie mei 2014 Extra informatie versie mei 2014 Hoofdstuk 1 Verzekeren 1 Jonge vrouw veiligst 2 Vrijdag de 13de blijkt geen brokkendag 3 Risico en onzekerheid 4 Schade- of sommenverzekering 5 Werkgever ontoereikend verzekerd

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie

Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg, deel IV samenwerking en concurrentie Versie 2, 16.04.2012 Stoa Organisatieadviseurs Postbus 210 1400 AE Bussum Tel: 035-6948485 Stoa Organisatieadviseurs Willem

Nadere informatie

Samenwerken en concurreren in de zorgsector

Samenwerken en concurreren in de zorgsector Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Nederlandse Mededingingsautoriteit Samenwerken en concurreren in de zorgsector Kansen Mogelijkheden Grenzen Disclaimer: Deze brochure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611

11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 11-11-11, de Hoge Raad en 7:611 Duidelijk, maar onvermijdelijk arbitrair M e v r o u w m r. A. K r i s p i j n * Het gebruik van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW) als grondslag voor werkgeversaansprakelijkheid

Nadere informatie

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel Arbeidsrecht november 2010 Voorwoord Op 21 oktober jl. heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in het kader van uitbesteding van activiteiten. Deze uitspraak laat een belangrijke

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Inhoud 156* Aflevering 9 16 november 2013 Jaargang 10. Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid Redactie: mr. K. Aantjes mr. H. de Boer mr. Chr.H. van Dijk prof. mr. S.D. Lindenbergh prof. mr. M.W. Scheltema prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen Vaste annotatoren: mr. H. Brens mr. S. Colsen mr. M.E. Franke

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders 29 mei 2009 Commissiesamenstelling: Prof. dr. Barbara Baarsma (voorzitter) Prof. dr. Eric van Damme Dr. Theon van Dijk

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7

Schaderegeling schuldloze derde. Bedrijfsregeling no. 7 Schaderegeling schuldloze derde Bedrijfsregeling no. 7 Afdeling Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Transport van het Verbond van Verzekeraars Afdeling Algemene Aansprakelijkheid van

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016

Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016 Mededingingsrechtelijk procedurerecht Collegedictaat UU/UvT 2015/2016 Prof. Mr. A. Gerbrandy (UU) Prof. Mr. S.A.C.M. Lavrijssen (UvT) met medewerking van Dr. Mr. Bas van Bockel, Julia Eijkens LLM, en Eva

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie