Handboek Loonheffingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Loonheffingen"

Transcriptie

1 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Uitgave januari 2013

2 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In dit handboek gaan wij ook in op de administratieve verplichtingen die u als inhoudingsplichtige hebt. Dit jaar geven wij twee handboeken uit: één voor de werkkostenregeling en één voor de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. U gebruikt dit handboek als u gebruikmaakt van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het handboek is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving per 1 januari Het loonheffingennieuws vindt u op bij Nieuws. U komt dan op Belastingdienst actueel, onze nieuwsbrief voor ondernemers. Door de rss-feed te gebruiken, blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. Een overzicht van alle veranderingen in 2013 vindt u op onder Veranderingen loonheffingen in de loop van Handboek alleen digitaal Dit handboek verschijnt alleen nog digitaal op u kunt dus geen papieren exemplaar meer bij ons bestellen. Om het zoeken makkelijker te maken, publiceren wij het handboek als interactieve pdf. Als u in de inhoudsopgave op een paragraaf of paginanummer klikt, springt u vanzelf naar die paragraaf of pagina. Om daarna weer naar de inhoudsopgave terug te gaan, klikt u rechtsboven op Terug naar inhoud. Veranderingen in het handboek 2013 Het Handboek Loonheffingen 2013 heeft de volgende veranderingen ondergaan: Dit handboek heeft geen apart hoofdstuk meer over personeel aan huis. Die informatie vindt u nu in het hoofdstuk Bijzondere arbeidsrelaties (hoofdstuk 15). De informatie over aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen stond in het vorige handboek verspreid door het hoofdstuk Bijzondere vormen van loon. Die informatie hebben wij samengevoegd in het nieuwe hoofdstuk Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen (hoofdstuk 18). Dit is een uitgave van: Belastingdienst januari 2013 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Voorwoord 2

3 Inhoud Voorwoord 2 Introductie 15 Voor wie is dit handboek bestemd? 15 Wat zijn loonheffingen? 15 Wanneer krijgt u te maken met loonheffingen? 16 Aanmelden en gegevens administreren 17 Loonadministratie aanleggen en onderhouden 17 Waarover loonheffingen berekenen? 17 Cao-beoordelingen 17 Bedragen in de loonstaat boeken 17 Loonstrook geven 18 Loonheffingen aangeven en betalen 18 Aangiften corrigeren 18 Deel 1 Stappenplan 19 1 Stap 1: Nagaan of er een dienstbetrekking is Wat is een dienstbetrekking? Echte dienstbetrekking Fictieve dienstbetrekking Vroegere dienstbetrekking Geen dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen Artiesten en beroepssporters: aparte groep voor loonbelasting Verklaring arbeidsrelatie Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 24 2 Stap 2: Gegevens werknemer administreren Aanmelden als werkgever Identiteit van uw werknemer vaststellen Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Identificatie op de werkplek Verzuimboete Gegevens voor de loonheffingen krijgen Welke gegevens moet u krijgen? Gegevens voor de loonheffingen niet nodig Gegevens voor de loonheffingen controleren en administreren Gegevens voor de loonheffingen bewaren en opsturen Verzuimboete Eerstedagsmelding doen Voor wie eerstedagsmelding doen? Wanneer eerstedagsmelding doen? Welke gegevens geeft u door? Hoe eerstedagsmelding doen? Eerstedagsmelding wijzigen of intrekken Fusie of overname en dergelijke Anoniementarief 31 3 Stap 3: Loonadministratie aanleggen Informatie die u nodig hebt voor de loonadministratie 32 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 3

4 3.1.1 Informatie per post Digitale informatie Geautomatiseerde loonadministratie Handmatige loonadministratie Algemene administratieve verplichtingen Loonstaat aanleggen Overige gegevens bij de loonadministratie Bijzondere administratieve verplichtingen Vrijgestelde vergoedingen, uitkeringen en verstrekkingen Loonbestanddelen die onder de eindheffing vallen Beschikkingen, verklaringen en andere officiële documenten Spaarloonregeling Levensloopregeling Afdrachtverminderingen Vergoedingen en verstrekkingen voor vervoer Kosten en rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning Inkomstenverhouding Begin en einde van een inkomstenverhouding Nummer inkomstenverhouding Bewaarplaats, bewaartermijn en controle Bewaarplaats Bewaartermijn Controle Samenhangende groep inhoudingsplichtigen 40 4 Stap 4: Bepalen wat tot het loon hoort Uniform loonbegrip voor de loonheffingen Loon Loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking Loon in geld Nettoloonafspraak Fooien en ander loon van derden WW-, ZW- en WAO/WIA-uitkeringen die u aan een werknemer doorbetaalt Loon in natura Vergoedingen en verstrekkingen Vergoedingen en verstrekkingen die volledig vrijgesteld zijn Vergoedingen en verstrekkingen die deels zijn vrijgesteld Uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen Ontslagvergoedingen Kinderbijslag anders dan op grond van de AKW Aanspraken, en uitkeringen op grond van aanspraken Negatief loon Werknemer betaalt te veel uitbetaald loon terug Werknemer betaalt vergoeding terug Verzekeringsuitkeringen die belast zijn voor de loonheffingen Geen loon of geen belast loon Voordelen buiten de dienstbetrekking Vergoedingen voor intermediaire kosten Vrijgesteld loon 53 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 4

5 Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van ten minste de waarde in het economische verkeer betaalt Doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) 54 5 Stap 5: Premies werknemers verzekeringen berekenen Werknemersverzekeringen en premies Sectoraansluiting Premie WW Deel voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-Awf) Deel voor het sectorfonds (sectorpremie) Deel voor de kinderopvang Deel voor de ZW en WGA Premie WAO Premie WIA Basispremie IVA en WGA (WIA) Gedifferentieerde premie WGA Gedifferentieerd WGA-premiepercentage niet of te laat gekregen Overgang van een onderneming en gedifferentieerde premie WGA Regres en gedifferentieerde premie WGA WGA-premie verhalen op uw werknemers Premies werknemersverzekeringen berekenen Maximumpremieloon Berekening per loontijdvak Berekening met voortschrijdend cumulatief rekenen Kortingen en vrijstellingen Premievrijstelling oudere werknemers Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers U hebt een werknemer al in dienst U neemt een werknemer in dienst Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toepassen Premiekortingen berekenen Premiekortingen verrekenen en toetsen Premievrijstelling marginale arbeid Eigenrisicodragerschap werknemersverzekeringen Eigenrisicodragerschap voor de WGA Eigenrisicodragerschap voor de ZW Teruggaaf van in 2012 te veel betaalde premies werknemers verzekeringen Te veel betaalde premies werknemersverzekeringen Teruggaaf van de te veel betaalde premies werknemersverzekeringen Berekening en terugbetaling van de teruggaaf Brief over de teruggaaf Teruggaaf gedifferentieerde premie WGA verwerken 81 6 Stap 6: Inkomens afhankelijke bijdrage Zvw berekenen Nominale premie Zvw Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw Wanneer werkgeversheffing Zvw betalen? Wanneer bijdrage Zvw inhouden? 83 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 5

6 6.2.3 Wanneer geen werkgeversheffing Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden? Werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw berekenen Teruggaaf van in 2012 te veel ingehouden bijdrage Zvw Aan wie betalen wij terug? Berekening van de teruggaaf Toerekening van de teruggaaf Brief over de teruggaaf Teruggaaf verwerken Bijzondere situaties 91 7 Stap 7: Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen Grondslag voor de loonbelasting/volksverzekeringen bepalen Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden: hoofdregel Wanneer loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden: uitzonderingen op de hoofdregel Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen: rekenvoorschriften en tabellen Hoe gebruikt u de tabellen? Witte tabellen Groene tabellen Loontijdvak en tijdvaktabellen Tijdvaktabellen: bijzondere situaties Tabellen voor bijzondere beloningen Tabellen voor bijzondere groepen werknemers Herleidingsregels voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen Aandachtspunten bij het gebruik van de tabellen Van nettoloon naar brutoloon: bruteren Eindheffing Regels voor de samenvoeging van lonen U betaalt een werknemer of uitkeringsgerechtigde verschillende lonen uit vroegere dienstbetrekking UWV laat een uitkering door u betalen UWV betaalt een uitkering rechtstreeks aan een (ex-)werknemer van u en u betaalt een aanvulling Stap 8: Bedragen in de loonstaat boeken Rubrieken loonstaat Kolommen loonstaat Kolom 1: loontijdvak Kolom 2: nummer inkomstenverhouding Kolom 3: loon in geld Kolom 4: loon anders dan in geld Kolom 5: fooien en uitkeringen uit fondsen Kolom 7: aftrekposten voor alle heffingen Kolom 8: loon voor de werknemersverzekeringen Kolom 12: loon voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) Kolom 14: loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen Kolom 15: ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen Kolom 16: ingehouden bijdrage Zvw Kolom 17: uitbetaald bedrag Kolom 18: verrekende arbeidskorting Kolom 19: levensloopverlofkorting 125 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 6

7 9 Stap 9: Loonstrook aan werknemers geven Stap 10: Loonheffingen aangeven en betalen Aangiftetijdvak Aangifte doen Hoe aangifte doen? Wanneer aangifte doen? Nihilaangifte en nulaangifte Samenhangende groep inhoudingsplichtigen Inkomstenverhouding Bedragen afronden in uw aangifte Status van uw aangiften Storing in computersysteem Bezwaar maken U bent niet meer inhoudingsplichtig Controle van de aangifte na verzenden Betalen Hoe betalen? Wanneer betalen? Loonheffingen verrekenen met teruggaaf btw Boetes U betaalt te laat, niet of te weinig (betaalverzuim) U doet geen of te laat aangifte (aangifteverzuim) Samenloop van betaal- en aangifteverzuim U doet onjuist of onvolledig aangifte (aangifteverzuim) Uitzonderlijke of bijzondere situaties Aansprakelijkheid Inleners van personeel Bestuurders van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en buitenlandse rechtspersonen Aannemers in een keten Bezwaar tegen aansprakelijkstelling en bedrag G-rekening Aangiften pseudo-eindheffing Aangifte pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen Aangifte pseudo-eindheffing bij backservice Pseudo-eindheffing hoog loon Jaarloonopgaven Stap 11: Aangiften corrigeren Welke gegevens moet u corrigeren en wanneer? Welke gegevens corrigeren? Wanneer corrigeren? Manieren van corrigeren Opnieuw de hele aangifte verzenden Aanvullende aangifte verzenden Correctie bij een aangifte verzenden Losse correctie verzenden Correcties over Aangiftetermijn is nog niet voorbij Aangiftetermijn is al voorbij 148 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 7

8 11.4 Correcties over 2008, 2009, 2010, 2011 en Correcties over 2008, 2009, 2010 of Correcties over Heffingsrente, belastingrente en boetes bij corrigeren Heffings- en belastingrente Boetes Schema correcties over 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 en Stap 12: Jaaropgaaf aan werknemers geven Aantal jaaropgaven Jaaropgaaf vormvrij Verplichte gegevens op de jaaropgaaf Stap 13: Informatieplicht Boekenonderzoek Bedrijfsbezoek Waarneming ter plaatse Meewerken aan controle Informatieverzoeken Stap 14: Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking U bent niet meer inhoudingsplichtig U draagt uw onderneming over Dienstbetrekking van een werknemer eindigt Auto van de zaak Levenslooptegoed Studiekosten Vakantiedagen Werknemer gaat bij een ander concernonderdeel werken Ontslagvergoeding 161 Deel 2 Thema s Bijzondere arbeidsrelaties Aandeelhouders met een aanmerkelijk belang Directeur-grootaandeelhouder Doorbetaaldloonregeling Aannemers van werk en hun hulpen Agenten en subagenten Artiesten Au pairs Beroepssporters Bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur Commissarissen Gelijkgestelden Leerlingen en stagiairs Meewerkende kinderen Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen Waardering kleding meewerkende kinderen Waardering van aan meewerkende kinderen verstrekte maaltijden 171 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 8

9 Waardering inwoning van meewerkende kinderen Oproepkrachten Personeel in het kader van het persoonsgebonden budget sociale werkvoorziening Personeel of dienstverlening aan huis Wat zijn huishoudelijke werkzaamheden? Dienstverlening aan huis Personeel aan huis Pseudowerknemers (opting-in) Sekswerkers die werken voor een exploitant Studenten en scholieren Voorwaarden en verplichtingen Toepassing studenten- en scholierenregeling Beëindiging studenten- en scholierenregeling Thuiswerkers en hun hulpen Wie moet de loonheffingen inhouden? Loon van de hulpen van de thuiswerker Speciale tabellen voor thuiswerkers (en hun hulpen) Topsporters met een A-status Uitzendkrachten Vrijwilligers Werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt Werken over de grens: loonbelasting Algemene uitleg over belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid Belastingverdragen en 183-dagenregeling Eenzijdige regeling Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid Uw werknemer woont in Nederland en werkt in het buitenland Uw werknemer woont in het buitenland en werkt in Nederland Uw werknemer woont en werkt alleen in het buitenland Bijzondere situaties Bestuurders en commissarissen Uitkerings- en pensioengerechtigden Studenten Artiesten en beroepssporters Hoogleraren en andere docenten Ambtenaren Werknemers in het internationaal transport en vliegverkeer Werknemers die worden uitgezonden door of namens de Nederlandse staat Extraterritoriale kosten en de 30%-regeling Werknemers uitgezonden naar het buitenland Werknemers komen naar Nederland Inhoud van de regeling Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen in buitenlandsituaties Vrijstelling van aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor uw werknemers Werken over de grens: sociale zekerheid Algemene uitleg over sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid Wonen/werken in een verordeningsland Wonen/werken in een sociaalverdragsland 204 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 9

10 Wonen/werken in alle andere landen Meest voorkomende gevallen van grensoverschrijdende arbeid Uw werknemer woont in Nederland en werkt in het buitenland Uw werknemer woont in het buitenland en werkt in Nederland Uw werknemer woont en werkt in het buitenland Stroomschema s verordeningslanden Bijzondere situaties Werknemers met een vrijwillige verzekering Bestuurders en commissarissen Uitkerings- en pensioengerechtigden Artiesten en beroepssporters Studenten Werknemers in het internationaal transport en vliegverkeer Werknemers die worden uitgezonden door of namens de Nederlandse staat Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen Aanspraken en uitkeringen op grond van aanspraken Aanspraken op ziektekostenregelingen die niet onder de Zvw vallen Vakantiebonnen Aanspraken op verlof zw, wazo, ww, wao/wia en overeenkomstige aanspraken Aanspraken op een eenmalige uitkering bij einde dienstbetrekking Ongevallenverzekeringen Aanspraken op uitkeringen bij overlijden of invaliditeit door een ongeval Aanspraken op een eenmalige uitkering of verstrekking bij overlijden anders dan door een ongeval Vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen Diensttijduitkeringen of -verstrekkingen Uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden Stamrechten Stamrecht bij professionele verzekeraar of stamrecht-bv Banksparen Regeling voor vervroegd uittreden Pensioen-, prepensioen- en vut-regelingen Pensioenregelingen (Pre)pensioen- en vut-regelingen Bijzondere vormen van loon Aandelenopties Apparatuur, gereedschap en instrumenten Arbovoorzieningen Bedrijfsfitness Bewassing, energie en water Cafetariaregeling Cafetariaregeling en de fiets Computers Consumpties Contributie personeelsverenigingen, lief- en leedpotjes en dergelijke Contributie vakbond Cursussen, vakliteratuur en dergelijke Dagbladen 238 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 10

11 19.13 Fiets Geldboetes Geschenk in natura Gouden handdruk Huisvesting buiten de woonplaats Huisvesting, bewassing, energie en water voor enkele bijzondere groepen werknemers Internet, telefoon en andere communicatiemiddelen Inwoning Kinderbijslag Kinderopvang Maaltijden Maaltijden, kleding en inwoning voor meewerkend kind Onregelmatige diensten en continudiensten Outplacement Parkeergelegenheid Personeelsfeesten, -reizen en dergelijke Personeelsleningen Persoonlijke verzorging Privévervoermiddelen voor het werk Producten uit eigen bedrijf Reizen Representatiekosten, relatiegeschenken Schade aan of verlies van persoonlijke zaken Schade die in het algemeen niet wordt verzekerd Spaarregelingen Studiekosten Telefoon Vergoeding voor loonbelasting, premie volksverzekeringen en dergelijke Verhuiskosten (Werk)kleding en uniformen Werknemers uitgezonden naar het buitenland Werknemers uitgezonden naar Nederland Werkruimte thuis en inrichting werkruimte Woning Vervoer en reiskosten Reizen met een eigen auto, motor, (brom)fiets enzovoort Onbelaste vergoeding van maximaal 0,19 per kilometer Vaste vergoeding Vergoeding totale autokosten Vergoeding hoger dan 0,19 per kilometer en andere vergoedingen Vergoedingen administreren en bewaren Reizen met openbaar vervoer Vergoeden van kosten Verstrekken van vervoerbewijzen Ter beschikking stellen van vervoerbewijzen Vervoer van en naar een station of halte Reisaftrek voor de inkomstenbelasting Stroomschema openbaar vervoer Reizen met een personenauto van de zaak 261 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 11

12 Begrip personenauto Regeling voor privégebruik auto Wachtdienstregeling Hoogte privégebruik auto Hoogte privégebruik bij auto s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer Hoogte privégebruik bij zeer zuinige, zuinige en overige auto s in 2013 en later Privégebruik auto en eigen bijdrage werknemer Privégebruik auto en weinig of geen loon in geld Grondslag voor de bijtelling privégebruik auto Een deel van het kalenderjaar een auto ter beschikking stellen In de loop van het kalenderjaar een andere auto ter beschikking stellen Meer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellen Auto s die ingericht en uiterlijk herkenbaar zijn voor bepaalde diensten (Collectieve) afspraak over privégebruik auto met de Belastingdienst Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruik Verklaring geen privégebruik auto Wijzigen of intrekken Verklaring geen privégebruik auto Rittenregistratie Ander bewijs Auto s van 15 jaar en ouder Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche Gevolgen bijtelling voor loongerelateerde regelingen Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen Stroomschema ter beschikking gestelde personenauto Reizen met een bestelauto van de zaak Begrip bestelauto Verbod privégebruik bestelauto Gebruik bestelauto buiten werktijd niet mogelijk Bestelauto (bijna) uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen Berekening van de bijtelling Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto Verklaring geen privégebruik auto Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto Vereenvoudigde rittenregistratie Stroomschema ter beschikking gestelde bestelauto Reizen met een ander vervoermiddel van de zaak Reizen met een taxi, boot of vliegtuig Fietsen Fiets vergoeden Fiets verstrekken Ter beschikking stellen van een fiets Met de fiets samenhangende zaken en fietsverzekering Stroomschema fiets Carpoolregeling Uw werknemer reist met een eigen auto Uw werknemer reist met een auto van de zaak Vervoer vanwege de werkgever Parkeergelegenheid Uw werknemer reist met een eigen vervoermiddel Uw werknemer reist met een vervoermiddel van de zaak 292 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 12

13 20.11 Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek Tijdelijk ander vervoer door wegwerkzaamheden Spaarregelingen Overgangsrecht spaarloonregeling Overgangsrecht levensloopregeling Levensloopregeling Sparen in de levensloopregeling Bijdrage werkgever Schriftelijk vastleggen Opnemen uit levenslooptegoed Overlijden van de werknemer Levensloopverlofkorting Levensloopregeling en pensioen Ouderschapsverlofkorting Deelname directeur-grootaandeelhouder aan levensloopregeling Heffingskortingen Loonheffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Ouderenkorting Alleenstaande-ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden Eindheffingen Eindheffing naheffingsaanslagen Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard Publiekrechtelijke uitkeringen Tijdelijke knelpunten van ernstige aard Verstrekkingen aan anderen dan uw werknemers Goederen en diensten in de promotionele sfeer en voordelen uit spaarsystemen Eindheffing bezwaarlijk te individualiseren loon Eindheffing loon met een bestemmingskarakter Eindheffing geschenken in natura Eindheffing bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen Eindheffing VUT-regeling Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto s Pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen Pseudo-eindheffing bij backservice Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoge lonen Eindheffing berekenen Tabeltarief Enkelvoudig tarief Afdrachtverminderingen Afdrachtvermindering onderwijs Werknemer die beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgt 321 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 13

14 Werknemer die is aangesteld als assistent of onderzoeker in opleiding of als promovendus Werknemer die is aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO Werknemer die bij u werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) Werknemer die (ex-)werkloze is met scholing tot startkwalificatieniveau Leerling die een leer-werktraject in het derde of vierde jaar van de basisberoeps gerichte leerweg van het vmbo volgt Stagiair die stage loopt voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of Werknemer die een EVC-procedure volgt Afdrachtvermindering onderwijs voor opleiding in EU- en EER-landen Loon en toetsloon voor de afdrachtvermindering onderwijs Deeltijdfactor Afdrachtvermindering onderwijs per loontijdvak toepassen Samenloop met andere afdrachtverminderingen Afdrachtvermindering onderwijs verrekenen in de aangifte Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk Afdrachtvermindering S&O toepassen Loon voor de afdrachtvermindering s&o Hoogte afdrachtvermindering S&O Duur afdrachtvermindering S&O Administratieve verplichtingen Samenloop met andere afdrachtverminderingen Afdrachtvermindering S&O verrekenen in de aangifte Correctie-s&o-verklaring Afdrachtvermindering zeevaart Afdrachtvermindering zeevaart toepassen Loon voor de afdrachtvermindering zeevaart Hoogte afdrachtvermindering zeevaart Duur afdrachtvermindering zeevaart Afdrachtvermindering zeevaart per loontijdvak toepassen Administratieve verplichtingen Samenloop met andere afdrachtverminderingen Afdrachtvermindering zeevaart verrekenen in de aangifte Gemoedsbezwaarden Werknemer heeft een ontheffing voor een of meer verzekeringen Werknemer is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en de Zvw Werknemer is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen Werkgever heeft een ontheffing voor een of meer verzekeringen Werkgever is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en Zvw Werkgever is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen Te veel betaalde premie- en/of bijdragevervangende loonbelasting Premiekorting of premievrijstelling Aangifte loonheffingen en jaaropgaaf 343 Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari Adressenlijst 358 Afkortingenlijst 359 Verklarende woordenlijst 360 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Inhoud 14

15 Introductie Voor wie is dit handboek bestemd? Dit handboek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met het inhouden en betalen van loonbelasting/ premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: inkomensafhankelijke bijdrage Zvw). Het handboek is dus voor u bedoeld als u werkgever bent of inhoudingsplichtige bij een uitkeringsinstantie, maar bijvoorbeeld ook als u bij een loonadministratie werkt. Twee handboeken Wij geven dit jaar twee handboeken uit: één voor de werkkostenregeling en één voor de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. U gebruikt dit handboek als u gebruikmaakt van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Leeswijzer De opbouw van dit handboek is als volgt. In deze introductie leggen we eerst de belangrijkste begrippen uit voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw). Daarna vertellen we in het kort waar u mee te maken krijgt als u loonheffingen moet gaan inhouden en betalen. In deel 1 (Stappenplan) van het handboek komt dit traject uitgebreid aan de orde. In deel 2 behandelen we een aantal thema s over bijzondere regelingen voor de loonheffingen. Achter in het handboek vindt u de tarieven, bedragen en percentages voor Wij hebben de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 en het loonheffingennieuws tot en met december 2012 ook in dit handboek verwerkt. Wat zijn loonheffingen? De loonheffingen zijn: loonbelasting en premie volksverzekeringen premies werknemersverzekeringen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw) Loonbelasting en premie volksverzekeringen Loonbelasting en premie volksverzekeringen houdt u in en betaalt u in één bedrag. Daar waar verschil is tussen de loonbelasting en premie volksverzekeringen, hebben we dat duidelijk vermeld. De loonbelasting/premie volksverzekeringen is een voorheffing op de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Dit betekent het volgende: Als u als werkgever of uitkeringsinstantie het loon of de uitkering uitbetaalt, houdt u de loonbelasting/ premie volksverzekeringen in. U bent de inhoudingsplichtige. Degene die het loon of de uitkering krijgt, betaalt door de inhouding geen of minder inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Deze persoon noemen we de werknemer of uitkeringsgerechtigde. De loonbelasting/premie volksverzekeringen is in het algemeen een werknemersschuld. Maar er zijn uitzonderingen, waaronder de eindheffing (zie ook hoofdstuk 23). De volksverzekeringen zijn: Algemene ouderdomswet (aow) Algemene nabestaandenwet (Anw) Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz) Algemene kinderbijslagwet (akw) Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 15

16 De Sociale Verzekeringsbank voert de meeste volksverzekeringen uit. Deze instantie is verantwoordelijk voor de uitkeringen op grond van de volksverzekeringen, maar is niet verantwoordelijk voor de heffing. Dat is de Belastingdienst. De ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen betaalt u in één bedrag aan ons. Voor de akw hoeft u geen premie te betalen. Premies werknemersverzekeringen Naast loonbelasting/premie volksverzekeringen moet u premies werknemersverzekeringen betalen. De werknemersverzekeringen zijn: Ziektewet (zw) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) Werkloosheidswet (ww) Wij zorgen voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Alle werkgevers zijn voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen ingedeeld in sectoren. U bent als werkgever verplicht bij een sector aangesloten. De werknemersverzekeringen geven werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering. uwv verzorgt de uitkeringen. U moet als werkgever premies voor de werknemersverzekeringen betalen. U mag een deel van het wga-premiebedrag inhouden op het nettoloon van de werknemer, maar dat is geen verplichting. De premie zw is opgenomen in de premie ww en wordt dus niet apart geheven. Als werkgever betaalt u de premies aan ons. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet een werknemer bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor zijn zorgverzekering. Daarnaast moest u tot 2013 een bijdrage Zvw inhouden op het nettoloon van de werknemer en deze via de aangifte loonheffingen aan ons betalen. Als de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking of bepaalde uitkeringen had, moest u de bijdrage Zvw aan hem vergoeden. De vergoeding was loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen, maar geen loon voor de andere loonheffingen. Voor de werknemer betekende dit dat hij van u de bijdrage Zvw vergoed kreeg, maar dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen over deze vergoeding wel voor zijn rekening kwam. Sinds 1 januari 2013 betaalt u aan ons voor deze werknemer een werkgeversheffing Zvw. Deze heffing komt voor uw rekening. In een aantal gevallen moet u nog wel een bijdrage Zvw op het loon van uw werknemer inhouden. Zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over de werkgeversheffing Zvw en de bijdrage Zvw. Wanneer krijgt u te maken met loonheffingen? Als iemand bij u in dienst komt, moet u loonheffingen gaan berekenen en betalen. Het maakt niet uit of de werknemer een vaste dienstbetrekking heeft. Ook bijvoorbeeld een losse hulpkracht, vakantiewerker of zaterdaghulp kan bij u in dienst zijn. U moet ook loonheffingen inhouden bij onder meer thuiswerkers, commissarissen van organisaties, kinderen die meewerken in de onderneming van hun ouders, beroepssporters en artiesten. Als u geen loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft in te houden, kunt u er samen met uw werknemer toch voor kiezen om de regels voor de loonbelasting/volksverzekeringen toe te passen. Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 16

17 Daarnaast valt een aantal uitkeringen, zoals aow-uitkeringen en pensioenen, onder de loonbelasting/ volksverzekeringen. Zie hoofdstuk 1 voor meer informatie over de dienstbetrekking. Als u twijfelt of u loonheffingen moet inhouden en betalen, neem dan contact met ons op. Aanmelden en gegevens administreren Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich als werkgever bij ons aanmelden. Als een werknemer bij u komt werken, moet u vóór zijn eerste werkdag: de gegevens voor de loonheffingen van uw werknemer krijgen de identiteit van uw werknemer vaststellen Zie hoofdstuk 2 voor meer informatie over het administreren van gegevens van de werknemer. Loonadministratie aanleggen en onderhouden Als u een of meer werknemers in dienst neemt, moet u een loonadministratie bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig voor een juiste berekening van de loonheffingen en om de juiste gegevens aan ons te kunnen geven en aan uwv. Bovendien moet u de gegevens op een toegankelijke manier vastleggen, zodat wij deze gegevens kunnen controleren. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over het aanleggen van de loonadministratie. Waarover loonheffingen berekenen? Loonheffingen moet u berekenen over alles wat een werknemer op grond van zijn dienstbetrekking krijgt. Ook over diverse uitkeringen moet u loonheffingen betalen. De belangrijkste vorm van loon is loon in geld : salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld uitbetaalt. Maar er zijn ook andere vormen van loon: beloningen in natura aanspraken (vrije) vergoedingen en verstrekkingen Zie hoofdstuk 4 voor meer informatie over loon. In hoofdstuk 5, 6 en 7 vindt u informatie over het berekenen van de loonheffingen. Cao-beoordelingen Wij toetsen de verschillende arbeidsvoorwaarden in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) op de gevolgen voor de loonheffingen. Informatie hierover vindt u op Zoek op cao-beoordelingen. Bedragen in de loonstaat boeken Elke loonbetaling boekt u in de loonstaat van de werknemer. Op de loonstaat vult u ook in hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw u hebt ingehouden. De werkgeversheffingen voor de werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw boekt u niet in de loonstaat. Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 17

18 De loonbelasting/premie volksverzekeringen kunt u berekenen met behulp van de zogenoemde witte en groene tabellen. U kunt voor de berekening ook een computerprogramma gebruiken. Zie hoofdstuk 8 voor meer informatie over de loonstaat. Loonstrook geven U bent verplicht om de werknemer een loonstrook (een opgave van de loongegevens) te geven. Dit moet u op de volgende momenten doen: bij de eerste loonbetaling bij elke wijziging in de loonbetaling Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over de loonstrook. Loonheffingen aangeven en betalen Als u loonheffingen inhoudt op het loon van de werknemer, doet u normaal gesproken per maand of per vier weken aangifte loonheffingen. In de Aangiftebrief loonheffingen die u jaarlijks van ons krijgt, staan de aangiftetijdvakken die voor u gelden. Zie hoofdstuk 10 voor meer informatie over het doen van aangifte en over betalen. Aangiften corrigeren Als u achteraf fouten of onvolledigheden ontdekt in uw aangifte, moet u deze verbeteren of aanvullen. Wij kunnen ook fouten of onvolledigheden ontdekken en u verplichten om alsnog de juiste of volledige gegevens aan te leveren. U moet dan opnieuw aangifte doen of een correctie naar ons sturen. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over het doorgeven van correcties. Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 18

19 Deel 1 Stappenplan Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 19

20 Terug naar inhoud Inhoud Samenvatting In dit onderdeel behandelen wij de volgende stappen: 1 Stap 1: Nagaan of er een dienstbetrekking is 21 2 Stap 2: Gegevens werknemer administreren 25 3 Stap 3: Loonadministratie aanleggen 32 4 Stap 4: Bepalen wat tot het loon hoort 42 5 Stap 5: Premies werknemersverzekeringen berekenen 56 6 Stap 6: Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen 82 7 Stap 7: Loonbelasting/premie volksverzekeringen berekenen 93 8 Stap 8: Bedragen in de loonstaat boeken Stap 9: Loonstrook aan werknemers geven 126 In dit eerste deel leggen wij stap voor stap uit wat u als inhoudingsplichtige moet doen als u werknemers in loondienst hebt. U moet eerst nagaan of er een dienstbetrekking is. Is dat het geval, dan moet u gegevens van uw werknemer vastleggen in uw administratie. Ook moet u weten wat loon is. Want hierover berekent u loonheffingen: loonbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen. U betaalt de loonheffingen aan ons. In dit deel leggen wij verder uit hoe u aangifte loonheffingen moet doen en hoe u de loonheffingen aan ons betaalt. Als u fouten hebt gemaakt in uw aangifte, moet u deze corrigeren. Aan uw werknemer geeft u een jaaropgaaf. Tot slot vindt u informatie over wat u moet regelen als de dienstbetrekking van een werknemer eindigt of als u niet langer inhoudingsplichtig bent. 10 Stap 10: Loonheffingen aangeven en betalen Stap 11: Aangiften corrigeren Stap 12: Jaaropgaaf aan werknemers geven Stap 13: Informatieplicht Stap 14: Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking 159 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Vrije vergoedingen en verstrekkingen Introductie 20

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD

WERKKOSTENREGELING oktober 2010 LH 970-1Z*2FD WERKKOSTENREGELING oktober 2010 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling (WKR): wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 4 2.1. Geen loon of geen belast

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD

WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD WERKKOSTENREGELING JUNI 2010 LH 970-1Z*1FD Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 1. Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 2 2. Hoe werkt de werkkostenregeling? 3 2.1. Geen loon of geen

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid

Nu al nadenken over arbeidsvoorwaardenbeleid Nieuwe werkkostenregeling: wat u moet weten voor 1 januari 2011 Per 1 januari 2011 wordt een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale

Nadere informatie

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering

Loonspecial. BouwendNL. Informatie ter ondersteuning van uw individuele bedrijfsvoering Handleiding (loon)administraties 1 januari 2013 p2 Belangrijkste wijzigingen Belastingdienst p2 Aanleveringen Cordares p8 Verhaalregeling WGA p11 Bouw-cao met een jaar verlengd p11 Bijlage 1 Garantielonen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2015 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie Regentschapsstraat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen?

Werkkostenregeling 2013. Doen of weer uitstellen? Werkkostenregeling 2013 Doen of weer uitstellen? januari 2013 v.03 HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie