Informatieketens en Administratieve Lasten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieketens en Administratieve Lasten"

Transcriptie

1 Informatieketens en Administratieve Lasten Een doorkijk naar reductiemogelijkheden voor administratieve lasten drs. P.A. van der Hauw M.M.M. Linssen dr. A.F.M. Nijsen drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, 14 december 2004

2 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding en probleemstelling Inleiding Probleemstelling Ketenbenadering in het kort Leeswijzer 10 2 De casus bedrijfsongeval Inleiding Beschrijving van de casus Van Engelen Mengvoeders/De Boer Administratieve lasten rond bedrijfsongevallen: ervaringen uit de praktijk De macro administratieve lasten van een bedrijfsongeval Samenvatting en conclusies 27 3 Ketenbenadering als methode Inleiding Doel van het instrument ketenbenadering Criteria voor ketenbenadering Selectie van informatieketens: welke stappen? Samenvatting en conclusies 46 Bijlagen I Toelichting op enkele verplichtingen in de casus Van Engelen/De Boer 49 II Nadere bevindingen uit de interviews 51 III Begrippen en definities 53 IV Uitgewerkte cases 55 3

4

5 Samenvatting Inleiding Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft door middel van een onderzoek de mogelijkheden om de administratieve lasten langs de lijnen van een Ketenbenadering te reduceren nader laten verkennen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld als impuls voor het bereiken van de kabinetsdoelstelling om de administratieve lasten voor bedrijven met 25% omlaag te brengen. EIM heeft dit onderzoek naar de mogelijkheden van een Ketenbenadering in opdracht van Actal uitgevoerd. De centrale vraag van dit onderzoek is: welke mogelijkheden biedt een ketenbenadering om administratieve lasten van bedrijven (verder) te reduceren voor de casus bedrijfsongeval en meer in het algemeen? Biedt de ketenbenadering nieuwe mogelijkheden om administratieve lasten verder te reduceren? Bij de opdrachtformulering is de ketenbenadering gedefinieerd als een specifieke manier van kijken waarbij zicht wordt verkregen op die informatieverplichtingen die onderling samenhangen doordat ze worden getriggerd door één en dezelfde gebeurtenis. In de in hoofdstuk 2 uitgewerkte casus is deze trigger een bedrijfsongeval. Daarbij is aangegeven tot welke informatieverplichtingen (inhoud) met welk prijskaartje (administratieve lasten) een bedrijfsongeval leidt en voor welke partijen. Op zich gaat het bij dit onderzoek niet zozeer om de omvang van de administratieve lasten van een bedrijfsongeval als zodanig, maar veel meer om het aantonen van de meerwaarde van de ketenbenadering. De verwachting is dat deze manier van kijken via de bril van de ketenbenadering naar informatieverplichtingen andere c.q. meer mogelijkheden voor het verminderen van de administratieve lasten van het bedrijfsleven in beeld zal brengen dan het geval is bij een meer geïsoleerde benadering van informatieverplichtingen. Vervolgens worden de ervaringen met de casus gebruikt als input voor het ontwikkelen van criteria om te komen tot een meer algemeen concept van de ketenbenadering. De beschikbaarheid van een dergelijk algemeen concept kan departementen behulpzaam zijn, door toepassing van de ketenbenadering, bij het traceren van nieuwe reductiemogelijkheden voor administratieve lasten. Toegepast op de casus bedrijfsongeval... Toepassing op de casus bedrijfsongeval Het concept ketenbenadering is toegepast op de casus bedrijfsongeval. Het doel van deze exercitie is om na te gaan wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke manier van kijken in het kader van het kabinetsbeleid gericht op de reductie van administratieve lasten. De casus bedrijfsongeval is daartoe gedetailleerd beschreven in termen van een logistiek proces van aanleidingen/gebeurtenissen en bijbehorende informatie-uitwisseling tussen de betrokken actoren....spoort de ketenbenadering 3 subketens met administratieve lasten op... De casus leert dat de administratieve lasten van de informatieketens die ontstaan naar aanleiding van één normaal bedrijfsongeval bij een normaal industrieel bedrijf gemiddeld 149 euro bedragen. Een bedrijfsongeval triggert drie subketens, te weten de subketen arbeidsongeval (gerelateerd aan Arbeidsinspectie) met gemiddeld 54 euro administratieve lasten, de subketen ziekenhuisopname met gemiddeld 27 euro administratieve lasten en de subketen ziekteverzuim & reïntegratie met gemiddeld 68 euro administratieve lasten. 5

6 ...met overlap in de inhoud van de informatieverplichtingen... Zowel binnen de drie subketens als tussen deze ketens is overlap in uit te wisselen informatie geconstateerd. De overlap blijkt voornamelijk te bestaan uit de identificerende gegevens van het slachtoffer van het ongeval. In alle gevallen waarin registraties en meldingen plaatsvinden dienen naam, adres en woonplaats van het slachtoffer te worden doorgegeven, soms aangevuld met het sofi-nummer. Alle overige informatie blijkt slechts één keer aan één instantie te worden gemeld. Ten aanzien van de vastlegging en verstrekking van deze gegevens is de vraag belangwekkend in hoeverre een Centraal Persoonsregister, bijvoorbeeld het GBA, hier dienstig zou kunnen zijn. Voorwaarde is dan wel dat wordt voldaan aan de doelbepalingsvereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens....die echter functioneel en onvermijdelijk is. Toepassing van de ketenbenadering op de casus bedrijfsongeval levert geen extra aanwijzingen op voor het reduceren van de administratieve lasten in de ketens. De huidige informatie-uitwisseling binnen de informatieketen bedrijfsongeval is kennelijk efficiënt. Ter verificatie is deze conclusie via veldwerk (interviews) voorgelegd aan vijf bedrijven. Daar werd deze conclusie bevestigd. De ketenbenadering als instrument bewijst zijn nut. Hoewel de ketenbenadering bij de casus bedrijfsongeval niet heeft geleid tot voorstellen voor het reduceren van administratieve lasten, laat de casus heel goed de toegevoegde waarde van het concept als zodanig zien. Toepassing van het instrument ketenbenadering op de casus bedrijfsongeval brengt de relevante informatierelaties met alle betrokken partijen helder in beeld, ook qua inhoud van de te leveren informatie. Ketenbenadering is bottom-up benadering vanuit de bedrijfsprocessen. De ketenbenadering als methode Vervolgens is het instrument ketenbenadering uitgewerkt. Ketenbenadering is daarbij omschreven als een bottom-up benadering, waarbij de administratieve lasten in beeld worden gebracht waarmee (diverse onderdelen van) het bedrijfsleven gelijktijdig en/of achtereenvolgens te maken krijgt. Doel van de ketenbenadering is om beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen een extra instrument aan te reiken dat hen behulpzaam kan zijn bij het opstellen van voorstellen voor het reduceren van administratieve lasten. Ketenbenadering zoekt naar functionele informatierelaties in het berichtenverkeer van de nulmetingen. Kern van de benadering is het zoeken naar functionele informatierelaties tussen actoren (bedrijfsleven en overheden) die zijn betrokken bij het wettelijk verplichte berichtenverkeer. Dergelijke functionele informatierelaties zullen worden aangetroffen daar waar het berichtenverkeer bepaalde elementen gemeenschappelijk heeft. Een voorwaarde is wel dat wordt nagegaan in hoeverre het zogenaamde specialiteitsbeginsel (een bestuursorgaan mag alleen die informatie opvragen waartoe het bevoegd is) het leggen van functionele informatierelaties in de weg staat. Functioneel samenhangende informatierelaties blijken met name te bestaan indien sprake is van: een zelfde object waar de informatie betrekking op heeft, bijvoorbeeld werknemers, auto s of dieren; een gemeenschappelijke aanleiding als oorzaak van het berichtenverkeer, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of een aanvraag van een vergunning; de betrokkenheid van meerdere actoren, met name aan de ontvangende zijde van het berichtenverkeer. Kansrijke berichten voldoen aan drie criteria betreffende inhoud, aanleiding en actoren. Deze constatering heeft geleid tot het benoemen van drie criteria waaraan berichten moeten voldoen alvorens het instrument ketenbenadering zinvol kan worden toegepast, te weten: het inhoudscriterium: de berichten moeten handelen over een zelfde object; 6

7 het trigger-criterium: er moet een gemeenschappelijke aanleiding zijn voor het in werking zetten van de informatieketen. Deze aanleiding moet gelegen zijn aan het begin van de informatierelatie tussen het bedrijf en de overheid; het actorencriterium: er moeten meerdere partijen zijn aan de ontvangende zijde. Ketenbenadering is toepasbaar binnen meerdere dimensies in de nulmetingen. Het instrument ketenbenadering kan op meerdere niveaus worden toegepast op bijvoorbeeld de berichten uit de zogenoemde nulmetingen administratieve lasten. Ook kan de ketenbenadering worden toegepast bij voorgenomen regelgeving. Voor wat betreft de nulmetingen kan een aantal dimensies/niveaus worden onderscheiden variërend van: het allerhoogste niveau: informatieverplichtingen en daaruit voortvloeiend berichtenverkeer vanwege het uitoefenen van een bedrijf en het in dienst hebben van personeel: totale omvang administratieve lasten is 16,5 miljard euro, tot aan het allerlaagste niveau: informatieverplichtingen en daaruit voortvloeiend berichtenverkeer van een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld de ziekmelding van een werknemer. Ketenbenadering is het meest kansrijk bij de start van de informatierelatie, waarbij sprake is van substantiële administratieve lasten. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een gebied waar informatierelaties binnen een groot aantal wetgevingsdomeinen van start kunnen gaan. Dit starten verloopt meestal via berichten als meldingen, aanvraag vergunningen en dergelijke. Initiële meldingen en aanvragen van vergunningen etc. zijn labels (kenmerken) waarmee nulmetingen kunnen worden doorzocht voor het vinden van informatieketens. Daar dient tevens nog een belangrijke voorwaarde aan te worden toegevoegd: er moet een redelijk vermoeden zijn dat het gaat om een informatieketen met substantiële administratieve lasten. Substantieel kan worden opgevat vanuit macroperspectief of, waar het gaat om een beperkt aantal betrokken bedrijven, vanuit het perspectief van de gemiddelde administratieve lasten per bedrijf/bericht. Ten slotte zijn, aan de hand van de genoemde criteria, uit de nulmetingen administratieve lasten een aantal informatieketens opgespoord en nader uitgewerkt volgens het concept van de ketenbenadering. Juist vanwege de andere manier van kijken biedt de ketenbenadering extra mogelijkheden voor het opsporen van overlap in de informatie-uitwisseling. Een belangrijke slotvraag die moet worden beantwoord is: welk perspectief biedt toepassing van het instrument ketenbenadering in het licht van het reductiebeleid van het kabinet? De ketenbenadering kan een belangrijk instrument zijn voor het leveren van een bijdrage van de reductiedoelstellingen administratieve lasten van het kabinet. De belangrijkste reden daarvoor is dat een dergelijke manier van kijken naar het wettelijk verplichte berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheden voor het gekozen item op een gestructureerde wijze inzicht geeft in: 1 alle typen bedrijven die zijn betrokken bij de levering van bepaalde informatie; 2 alle typen uitvoeringsinstanties die zijn betrokken bij de ontvangst en verwerking van deze informatie; 3 het integrale proces van informatie-uitwisseling: trigger, periodiciteit en dergelijke; 4 het object van de informatie-uitwisseling: over wie of wat gaat het, personen, producten/diensten, productiemiddelen etc.? 5 de inhoud van de informatie-uitwisseling: over welke kenmerken van de objecten gaat het: leeftijd, inkomen, gezondheid, samenstelling, type etc.? In de praktijk wordt informatie veelal efficiënt uitgevraagd. Het kunnen beschikken over dergelijke informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het reduceren van administratieve lasten in bestaande wetgeving. Echter, een kanttekening is op zijn plaats. Toepassing van de ketenbenadering op de geselecteerde cases 7

8 heeft niet geleid tot veel reductievoorstellen. Kennelijk zijn veel informatieketens in de praktijk al redelijk efficiënt ingericht. Vermoedelijk heeft dat ook te maken met het feit dat veel van de geselecteerde cases al enige tijd in de praktijk werken. Ketenbenadering biedt met name kansen bij voorgenomen regelgeving. De verwachting is echter dat de toegevoegde waarde van het concept ketenbenadering met name effectief kan zijn in het traject van voorgenomen regelgeving. Via het objectcriterium bijvoorbeeld een auto, een rund of een werknemer kunnen nulmetingen worden doorzocht op het voorkomen van reeds bestaand berichtenverkeer betreffende dit object. Ook kan nog verder worden ingezoomd via het te borgen publieke doel (=wetgevingsdomein: milieu, sociale zekerheid etc.). Juist in geval van nieuwe weten regelgeving is het uiterst zinvol om eerst bottom-up vanuit een individuele bedrijfssituatie na te gaan of de gewenste informatie niet al, voor een ander doel of door een andere overheidsinstantie, wordt gevraagd. Het voorkomen van doublures in informatieverplichtingen is immers bij nieuwe wet- en regelgeving veel eenvoudiger dan het wijzigen van bestaande wet- en regelgeving (zie het voorbeeld in bijlage II met betrekking tot de emissiehandel). Omdat via de ketenbenadering het bestaande relevante berichtenverkeer zichtbaar wordt, kan ook worden nagegaan of het mogelijk is om mee te liften met reeds bestaande informatiestromen. Ook daar waar de overlap niet volledig is, is het zinvol om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de benodigde gegevens op een laag aggregatieniveau door het bedrijfsleven éénmalig aan een overheidsorganisatie te laten aanleveren en vanuit deze organisatie in de informatiebehoeften van andere overheidsorganisaties te voorzien. Aan nulmetingen dienen labels te worden toegevoegd voor een adequate toepassing van de ketenbenadering. Specialiteitsbeginsel en doelbinding kunnen belemmerend werken. Er is wel een belangrijke voorwaarde verbonden aan de haalbaarheid van de ketenbenadering als tool voor beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen. Deze voorwaarde is dat de nulmetingen op een zodanige wijze beschikbaar komen dat queries naar en links tussen de relevante criteria langs geautomatiseerde weg kunnen worden uitgevoerd c.q. kunnen worden gelegd. Ook is vereist dat de berichten in de nulmetingen worden voorzien van adequate labels (kenmerken). Dat is nog niet het geval. Over de realisatie van deze voorwaarde mag niet te lichtvaardig worden gedacht. Hiervoor zal nog veel werk moeten worden verzet. Belangrijk is ook dat een dergelijke operatie plaatsvindt onder één centrale strakke regie (welke labels?) met een adequaat versiebeheer van de nulmetingen. Daarnaast dient nog te worden nagegaan in hoeverre juridische bepalingen ten aanzien van doelbinding (privacywetgeving) en het specialiteitsbeginsel een effectieve implementatie van de ketenbenadering in de weg staan. 8

9 1 Inleiding en probleemstelling 1.1 Inleiding Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft EIM opdracht gegeven de mogelijkheden om de administratieve lasten te reduceren, langs de lijnen van een Ketenbenadering, nader te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld als extra impuls voor het bereiken van de kabinetsdoelstelling om de administratieve lasten voor bedrijven met 25% te omlaag te brengen. EIM doet in dit rapport verslag van de resultaten van dit onderzoek. 1.2 Probleemstelling De centrale vraag van dit onderzoek is: welke mogelijkheden biedt een ketenbenadering om de administratieve lasten van bedrijven (verder) te reduceren voor de casus bedrijfsongeval en meer in het algemeen? Onder een ketenbenadering wordt verstaan een specifieke manier van kijken naar het wettelijk berichtenverkeer tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het idee is dat met een ketenbenadering zicht wordt verkregen op die informatieverplichtingen die onderling samenhangen doordat ze worden getriggerd door één en dezelfde gebeurtenis. In het onderhavige geval is deze trigger een bedrijfsongeval. Daarbij wordt aangegeven tot welke informatieverplichtingen (inhoud) met welk prijskaartje (administratieve lasten) een bedrijfsongeval leidt en voor welke partijen. Op zich gaat het bij dit onderzoek niet zozeer om de omvang van de administratieve lasten van een bedrijfsongeval als zodanig, maar veel meer om het aantonen van de meerwaarde van de ketenbenadering. De verwachting is dat deze manier van kijken via de bril van de ketenbenadering andere c.q. meer mogelijkheden voor het verminderen van de administratieve lasten van het bedrijfsleven in beeld zal brengen dan het geval is bij een meer geïsoleerde benadering van informatieverplichtingen. Vervolgens worden de ervaringen met de casus gebruikt als input voor het ontwikkelen van criteria om te komen tot een meer algemeen concept van de ketenbenadering. De beschikbaarheid van een dergelijk algemeen concept kan departementen behulpzaam zijn, door toepassing van de ketenbenadering op de voor hen relevante nulmetingen, bij het opsporen van nieuwe reductiemogelijkheden voor administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 1.3 Ketenbenadering in het kort Een nadere uitwerking van het concept ketenbenadering vindt plaats in hoofdstuk 3 van dit rapport. Voor een goed begrip van het concept wordt in deze paragraaf vast een vooruitblik gegeven. Actal heeft het begrip Ketenbenadering als volgt verwoord:... een bottom-up benadering, waarbij de administratieve lasten in beeld worden gebracht waarmee (diverse onderdelen van) het bedrijfsleven gelijktijdig en/of achtereenvolgens te maken krijgt. Administratieve lasten zijn de kosten die bedrijven moeten maken om te voldoen aan door de overheid opgelegde informatieverplichtingen. Tot nu richtten de meeste reduc- 9

10 tievoorstellen zich op vereenvoudiging of afschaffing van één geïsoleerde informatieverplichting of samenhangende informatieverplichtingen binnen één wetgevingsdomein. Ook de (uitbreiding van de) inzet van ICT werd regelmatig gekozen als oplossing ter reductie van administratieve lasten. Voorbeelden waarbij ICT wordt ingezet ter reductie zijn onder anderen: de invoering van het Basisbedrijvenregister, het Bedrijvenloket en de Overheids Transactiepoort (OTP). Daarnaast zijn er ook reductievoorstellen die wetgevingsdomeinen en zelfs departementen overschrijden. Een bekend voorbeeld hiervan is WALVIS (Wet Administratieve Lastenverlichting en vereenvoudiging sociale verzekeringswetten) per 1 januari Deze wijziging van wetgeving in het sociale en fiscale domein bespaart het Nederlandse bedrijfsleven naar verwachting op termijn zo n 300 miljoen per jaar aan administratieve lasten. Dit type voorstellen kan worden samengenomen onder het kopje clusteraanpak. De ketenbenadering is een vorm van de clusteraanpak, waarbij de bottom-up benadering centraal staat. Met bottom-up wordt bedoeld een specifieke aanleiding die het wettelijk berichtenverkeer in gang zet. Er wordt hiervoor gekeken naar activiteiten van bedrijven of gebeurtenissen die aanleidingen vormen voor de start van een keten van informatieverplichtingen. Voor het begrip keten hanteren we in dit onderzoek de volgende definitie. Definitie Keten: een keten is een in de tijd en qua functionaliteit opeenvolgende schakeling van informatieverplichtingen uit diverse wetgevingsdomeinen als gevolg van één specifieke aanleiding. Er is altijd een aanleiding die wettelijke informatieverplichtingen in werking zet of anders gezegd activeert. Het idee is dat bestudering van de informatieverplichtingen die worden geactiveerd door een bepaalde aanleiding zicht biedt op reductiemogelijkheden, bijvoorbeeld door het signaleren van overlaps, tegenstrijdigheden en gebrek aan afstemming (zowel qua begrippen als qua procedures). 1.4 Leeswijzer Na de Samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de casus bedrijfsongeval via de invalshoek van de ketenbenadering. Om de geselecteerde casus te kunnen positioneren binnen het totaal van administratieve lasten worden in hoofdstuk 2 ook vermeld de macro administratieve lasten van alle bedrijfsongevallen tezamen. Met de casus als uitgangspunt wordt in hoofdstuk 3 het concept ketenbenadering nader uitgewerkt. Tevens worden in bijlage IV tien andere ketens globaal verkend, waarvan er vijf nader worden uitgewerkt in termen van administratieve lasten, reductiemogelijkheden en eventuele opbrengsten als gevolg van gevonden reducties. 10

11 2 De casus bedrijfsongeval 2.1 Inleiding Actal heeft bij de opdrachtformulering gekozen voor de casus bedrijfsongeval. Bij het beschrijven van de casus over het bedrijfsongeval heeft EIM gebruik gemaakt van de praktische ervaring van een externe deskundige op het terrein van veiligheid, bedrijfsongevallen en de nasleep daarvan (P.A. Berlie van Kritéricon vof). Jaarlijks overkomt ongeveer 2 procent van de beroepsbevolking in Nederland een bedrijfsongeval. In absolute termen gaat het daarbij om circa bedrijfsongevallen 1 waarmee ongeveer personen te maken krijgen. Deze ongevallen leiden ongeveer keer tot een bezoek aan de SEH-afdeling (Spoedeisende Eerste Hulp) van een ziekenhuis 2. Daarop volgt circa maal een ziekenhuisopname. Gemiddeld per persoon gaat het om 1,2 ongevallen per jaar. Lichamelijk letsel als gevolg van een bedrijfsongeval betreft veelal open wonden, kneuzingen of verrekkingen. Ernstiger letsel doet zich overwegend voor in de vorm van botbreuken en brandwonden. Letsel dat tot arbeidsverzuim leidt doet zich voor bij 66% van de getroffen personen. Ruim een kwart van deze personen was langer dan een maand uitgeschakeld. De meeste bedrijfsongevallen komen voor bij industriële bedrijven. Bedrijfsongevallen komen derhalve naar verhouding vaak voor en vormen, zeker gelet op de maatschappelijke kosten, een relevant fenomeen. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de casus met de aanleiding, een concreet bedrijfsongeval, als startpunt (paragraaf 2.2). In de beschrijving staat centraal het opsporen van informatieverplichtingen die het gevolg zijn van het betreffende bedrijfsongeval. Omdat het hier een specifieke casus betreft, zijn in paragraaf enkele situaties beschreven waardoor de administratieve lasten kunnen variëren ten opzichte van de casus. Daarmee wordt een zekere bandbreedte zichtbaar en tevens de rijkdom aan inzichten die de ketenbenadering kan bieden. Ter verificatie van de correctheid van de beschreven casus, is aanvullend veldwerk verricht bij een vijftal bedrijven. Het verslag van de bevindingen tijdens dit veldwerk is vermeld in paragraaf 2.3. Alvorens in paragraaf 2.5 conclusies te trekken uit de casus, wordt in paragraaf 2.4 een macrobeeld gegeven van de totale administratieve lasten van alle bedrijfsongevallen in een bepaald jaar (2002). Enkele wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het bedrijfsongeval in de casus worden afzonderlijk toegelicht in bijlage I. Waar dat het geval is, is dat aangegeven met een kleine letter in de vorm van een superscript. 1 Bron: CBS Enquête Beroepsbevolking (deze definitie is exclusief geestelijk letsel). 2 Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS). Vanaf 2004 worden diverse bronnen samengevoegd in de Monitor arbeidsongevallen (TNO Arbeid) van SZW. De meest recente cijfers zijn op dit moment die over

12 2.2 Beschrijving van de casus Van Engelen Mengvoeders/De Boer Hoe is de casus beschreven? De beschrijving van de casus is zodanig opgezet dat het bedrijfsongeval als het ware wordt gevolgd en zodoende het bedrijf, waar het aanvankelijke bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, overstijgt. Hiermee worden naar verwachting een of meerdere virtuele ketens zichtbaar. Ingeval zich meerdere ketens (subketens) laten onderscheiden, wordt zichtbaar dat de casus, parallel voor verschillende typen bedrijven, tot informatieverplichtingen en daarmee tot administratieve lasten leidt. Voorbeelden van parallelle subketens in het geval van de casus bedrijfsongeval zijn de medische subketen, de arboketen en de reïntegratieketen. Een belangrijke vraag is: waardoor ontstaan dergelijke subketens? Verderop zal blijken dat veranderingen in het object van de informatieverplichting hiervan de belangrijkste oorzaken zijn Om wat voor een bedrijf gaat het? De activiteiten van het bedrijf zijn veelal bepalend voor het type ongeval dat kan plaatsvinden. In een bankbedrijf lopen werknemers nu eenmaal andere ongevallenrisico s dan bij een bouwbedrijf. Omdat het bedrijf zo bepalend is voor het type arbeidsongeval, wordt begonnen met een korte typering van het bedrijf waar het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. De casus betreft een ongeval bij een fabrikant van veevoeder, het bedrijf Van Engelen 1 Mengvoeders te Didam. In het bedrijf werken 25 personen, waarvan 18 in de productie. Bij Van Engelen worden grondstoffen door middel van menging in de juiste verhoudingen verwerkt tot kant-en-klaar veevoeder voor verschillende diersoorten. De mengunits van het bedrijf blijken in de praktijk gevoelig voor inwendige vervuiling door stof en aankoeken van grondstoffen. De mengunits moeten daarom regelmatig in hun geheel, inclusief het trapbordes, worden gedemonteerd en gereinigd. Reinigen is bij Van Engelen een regelmatig terugkerende activiteit die naar het inzicht van de medewerkers wordt uitgevoerd. Een speciale vergunning of toestemming is daarvoor niet nodig En om wat voor een bedrijfsongeval? Er zijn meerdere soorten bedrijfsongevallen. Zo kan een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld in de procesindustrie, leiden tot het ontsnappen van giftige stoffen met gevaar voor het milieu. Ook kan een bedrijfsongeval betrekking hebben op een werknemer die iets overkomt tijdens het werk. In eerstgenoemd geval zal het bedrijf te maken krijgen met de Milieu-inspectie, terwijl in het tweede geval contacten met de Arbeidsinspectie centraal zullen staan. De geselecteerde casus bedrijfsongeval betreft een arbeidsongeval. Op 16 juli 2004 valt een medewerker, de heer De Boer, van het platform van een menginstallatie op circa 3 meter hoogte en loopt daarbij ernstig rugletsel op. In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op de informatieverplichtingen die zijn gerelateerd aan de persoon De Boer (2.2.4) en de informatieverplichtingen gekoppeld aan de werkplek (plaats van het ongeval) van het bedrijf Van Engelen Mengvoeders BV. (2.2.5). De persoon De Boer en de werkplek/plaats van het ongeval genereren elk hun eigen berichtenverkeer, zoals zal worden aangetoond. 1 Alle namen en plaatsaanduidingen zijn gefingeerd om privacyredenen. 12

13 2.2.4 Wat gebeurt er met De Boer? Informatieverplichtingen gerelateerd aan ziekenhuisopname gericht op genezing Onmiddellijk wordt alarm geslagen en wordt de BHV er a bij het slachtoffer geroepen. Deze constateert ten minste een zware kneuzing aan de schouder en een gezwollen knie en begeleidt vervolgens De Boer in de ambulance naar de Eerste Hulp in het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Zevenaar. De verplichte registratie van de persoonsgegevens van De Boer door het personeel van de ambulancedienst kost 2 euro. De Boer wordt kort ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De kosten van registratie door het ziekenhuis maken deel uit van de kosten van het declaratieverkeer dat het bedrijfsongeval van De Boer teweegbrengt. Aanvankelijk lijkt het letsel van De Boer wel mee te vallen. Geleidelijk krijgt De Boer echter hevige pijn in de onderrug waarvoor geen directe verklaring te vinden is. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt De Boer begeleid door zijn huisarts die hem rust en pijnstillers voorschrijft. Omdat De Boer verzekerd is bij het Ziekenfonds dat al jarenlang in de regio actief is en al lang patiënt is bij deze huisarts, heeft deze huisarts geen specifieke informatieverplichtingen als gevolg van dit bedrijfsongeval. Voor ziekenfondsverzekerden geldt voor huisartsenzorg een vaste jaarlijkse vergoeding aan de huisarts (geen declaratieverkeer) en de identificatieplicht vaststellen om welke patiënt het gaat en bij welk ziekenfonds deze is verzekerd is in het geval De Boer niet relevant. Inmiddels is De Boer door zijn huisarts verwezen naar de neuroloog die is verbonden aan het ziekenhuis in Zevenaar. Deze verwijst De Boer ook naar zijn collega-orthopeed. Beide specialisten laten hun licht schijnen over de persisterende rugklachten, die zelfs werkhervatting in deeltijd of in aangepaste vorm verhinderen. Uiteindelijk versturen de specialisten vijf declaraties naar het Ziekenfonds van De Boer. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten bedragen 25 euro. De declaraties bevatten de NAWgegevens van De Boer, het ziekenfondsnummer alsmede een specificatie van de verrichte medische handelingen. Het herstel van De Boer vordert maar matig. Uit ziekenhuisonderzoek komt als diagnose: zware kneuzingen zonder fracturen. De Boer blijft echter ernstige pijnklachten in de onderrug melden. Uiteindelijk, na 16 weken, komt bij De Boer een langzaam herstel op gang. Daarmee komt gedeeltelijke werkhervatting in beeld. Informatieverplichtingen gerelateerd aan ziekteverzuim & reïntegratie in het arbeidsproces De Boer is door de bedrijfsleiding bij de Arbo-dienst ziek gemeld. De volgende informatie dient verstrekt te worden: naam van het bedrijf, datum, tijd, plaats en aard van het ongeval en welke persoon het ongeluk is overkomen. Deze ziekmelding kost het bedrijf 5 euro. Omdat het bedrijf nog niet kan overzien hoe lang de ziekte van De Boer gaat duren, hoeft het UWV nog niet te worden ingelicht. De direct leidinggevende van Van Engelen Mengvoeders gaat regelmatig op ziekenbezoek b en houdt ook telefonisch contact met De Boer om voeling te houden met de situatie. Deze activiteiten vloeien voort uit de algemene zorgplicht die elke werkgever heeft. De kosten van het ziekenbezoek en het onderhouden van telefonisch contact met de zieke werknemer worden niet gerekend tot de administratieve lasten. 13

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt

Nulmeting. ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Nulmeting ( E le ktronis c h e ) F acturen Business-to- G o vernment (B2G) drs. J.P. Vendrig J.J. Boog H. de Bondt Zoetermeer, juni 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten

Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtgever SZW Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, A. Kerckhaert, F. Westhof Onderzoek Wachttijden voor schuldhulpverlening bij gemeenten: quickscan

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Van Werk Naar Werk in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Van Werk Naar Werk in het MKB Eindrapportage Zoetermeer, september 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden

Voor mijn gevoel had ik veel geld. Jongvolwassenen en schulden Voor mijn gevoel had ik veel geld Jongvolwassenen en schulden Florieke Westhof en Lennart de Ruig m.m.v. Mirjam Tom Zoetermeer, 22 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie