Informatieketens en Administratieve Lasten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieketens en Administratieve Lasten"

Transcriptie

1 Informatieketens en Administratieve Lasten Een doorkijk naar reductiemogelijkheden voor administratieve lasten drs. P.A. van der Hauw M.M.M. Linssen dr. A.F.M. Nijsen drs. M.J.F. Tom Zoetermeer, 14 december 2004

2 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM. EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM. Quoting of numbers and/or text as an explanation or support in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM. EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections. 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding en probleemstelling Inleiding Probleemstelling Ketenbenadering in het kort Leeswijzer 10 2 De casus bedrijfsongeval Inleiding Beschrijving van de casus Van Engelen Mengvoeders/De Boer Administratieve lasten rond bedrijfsongevallen: ervaringen uit de praktijk De macro administratieve lasten van een bedrijfsongeval Samenvatting en conclusies 27 3 Ketenbenadering als methode Inleiding Doel van het instrument ketenbenadering Criteria voor ketenbenadering Selectie van informatieketens: welke stappen? Samenvatting en conclusies 46 Bijlagen I Toelichting op enkele verplichtingen in de casus Van Engelen/De Boer 49 II Nadere bevindingen uit de interviews 51 III Begrippen en definities 53 IV Uitgewerkte cases 55 3

4

5 Samenvatting Inleiding Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft door middel van een onderzoek de mogelijkheden om de administratieve lasten langs de lijnen van een Ketenbenadering te reduceren nader laten verkennen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld als impuls voor het bereiken van de kabinetsdoelstelling om de administratieve lasten voor bedrijven met 25% omlaag te brengen. EIM heeft dit onderzoek naar de mogelijkheden van een Ketenbenadering in opdracht van Actal uitgevoerd. De centrale vraag van dit onderzoek is: welke mogelijkheden biedt een ketenbenadering om administratieve lasten van bedrijven (verder) te reduceren voor de casus bedrijfsongeval en meer in het algemeen? Biedt de ketenbenadering nieuwe mogelijkheden om administratieve lasten verder te reduceren? Bij de opdrachtformulering is de ketenbenadering gedefinieerd als een specifieke manier van kijken waarbij zicht wordt verkregen op die informatieverplichtingen die onderling samenhangen doordat ze worden getriggerd door één en dezelfde gebeurtenis. In de in hoofdstuk 2 uitgewerkte casus is deze trigger een bedrijfsongeval. Daarbij is aangegeven tot welke informatieverplichtingen (inhoud) met welk prijskaartje (administratieve lasten) een bedrijfsongeval leidt en voor welke partijen. Op zich gaat het bij dit onderzoek niet zozeer om de omvang van de administratieve lasten van een bedrijfsongeval als zodanig, maar veel meer om het aantonen van de meerwaarde van de ketenbenadering. De verwachting is dat deze manier van kijken via de bril van de ketenbenadering naar informatieverplichtingen andere c.q. meer mogelijkheden voor het verminderen van de administratieve lasten van het bedrijfsleven in beeld zal brengen dan het geval is bij een meer geïsoleerde benadering van informatieverplichtingen. Vervolgens worden de ervaringen met de casus gebruikt als input voor het ontwikkelen van criteria om te komen tot een meer algemeen concept van de ketenbenadering. De beschikbaarheid van een dergelijk algemeen concept kan departementen behulpzaam zijn, door toepassing van de ketenbenadering, bij het traceren van nieuwe reductiemogelijkheden voor administratieve lasten. Toegepast op de casus bedrijfsongeval... Toepassing op de casus bedrijfsongeval Het concept ketenbenadering is toegepast op de casus bedrijfsongeval. Het doel van deze exercitie is om na te gaan wat de toegevoegde waarde is van een dergelijke manier van kijken in het kader van het kabinetsbeleid gericht op de reductie van administratieve lasten. De casus bedrijfsongeval is daartoe gedetailleerd beschreven in termen van een logistiek proces van aanleidingen/gebeurtenissen en bijbehorende informatie-uitwisseling tussen de betrokken actoren....spoort de ketenbenadering 3 subketens met administratieve lasten op... De casus leert dat de administratieve lasten van de informatieketens die ontstaan naar aanleiding van één normaal bedrijfsongeval bij een normaal industrieel bedrijf gemiddeld 149 euro bedragen. Een bedrijfsongeval triggert drie subketens, te weten de subketen arbeidsongeval (gerelateerd aan Arbeidsinspectie) met gemiddeld 54 euro administratieve lasten, de subketen ziekenhuisopname met gemiddeld 27 euro administratieve lasten en de subketen ziekteverzuim & reïntegratie met gemiddeld 68 euro administratieve lasten. 5

6 ...met overlap in de inhoud van de informatieverplichtingen... Zowel binnen de drie subketens als tussen deze ketens is overlap in uit te wisselen informatie geconstateerd. De overlap blijkt voornamelijk te bestaan uit de identificerende gegevens van het slachtoffer van het ongeval. In alle gevallen waarin registraties en meldingen plaatsvinden dienen naam, adres en woonplaats van het slachtoffer te worden doorgegeven, soms aangevuld met het sofi-nummer. Alle overige informatie blijkt slechts één keer aan één instantie te worden gemeld. Ten aanzien van de vastlegging en verstrekking van deze gegevens is de vraag belangwekkend in hoeverre een Centraal Persoonsregister, bijvoorbeeld het GBA, hier dienstig zou kunnen zijn. Voorwaarde is dan wel dat wordt voldaan aan de doelbepalingsvereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens....die echter functioneel en onvermijdelijk is. Toepassing van de ketenbenadering op de casus bedrijfsongeval levert geen extra aanwijzingen op voor het reduceren van de administratieve lasten in de ketens. De huidige informatie-uitwisseling binnen de informatieketen bedrijfsongeval is kennelijk efficiënt. Ter verificatie is deze conclusie via veldwerk (interviews) voorgelegd aan vijf bedrijven. Daar werd deze conclusie bevestigd. De ketenbenadering als instrument bewijst zijn nut. Hoewel de ketenbenadering bij de casus bedrijfsongeval niet heeft geleid tot voorstellen voor het reduceren van administratieve lasten, laat de casus heel goed de toegevoegde waarde van het concept als zodanig zien. Toepassing van het instrument ketenbenadering op de casus bedrijfsongeval brengt de relevante informatierelaties met alle betrokken partijen helder in beeld, ook qua inhoud van de te leveren informatie. Ketenbenadering is bottom-up benadering vanuit de bedrijfsprocessen. De ketenbenadering als methode Vervolgens is het instrument ketenbenadering uitgewerkt. Ketenbenadering is daarbij omschreven als een bottom-up benadering, waarbij de administratieve lasten in beeld worden gebracht waarmee (diverse onderdelen van) het bedrijfsleven gelijktijdig en/of achtereenvolgens te maken krijgt. Doel van de ketenbenadering is om beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen een extra instrument aan te reiken dat hen behulpzaam kan zijn bij het opstellen van voorstellen voor het reduceren van administratieve lasten. Ketenbenadering zoekt naar functionele informatierelaties in het berichtenverkeer van de nulmetingen. Kern van de benadering is het zoeken naar functionele informatierelaties tussen actoren (bedrijfsleven en overheden) die zijn betrokken bij het wettelijk verplichte berichtenverkeer. Dergelijke functionele informatierelaties zullen worden aangetroffen daar waar het berichtenverkeer bepaalde elementen gemeenschappelijk heeft. Een voorwaarde is wel dat wordt nagegaan in hoeverre het zogenaamde specialiteitsbeginsel (een bestuursorgaan mag alleen die informatie opvragen waartoe het bevoegd is) het leggen van functionele informatierelaties in de weg staat. Functioneel samenhangende informatierelaties blijken met name te bestaan indien sprake is van: een zelfde object waar de informatie betrekking op heeft, bijvoorbeeld werknemers, auto s of dieren; een gemeenschappelijke aanleiding als oorzaak van het berichtenverkeer, bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of een aanvraag van een vergunning; de betrokkenheid van meerdere actoren, met name aan de ontvangende zijde van het berichtenverkeer. Kansrijke berichten voldoen aan drie criteria betreffende inhoud, aanleiding en actoren. Deze constatering heeft geleid tot het benoemen van drie criteria waaraan berichten moeten voldoen alvorens het instrument ketenbenadering zinvol kan worden toegepast, te weten: het inhoudscriterium: de berichten moeten handelen over een zelfde object; 6

7 het trigger-criterium: er moet een gemeenschappelijke aanleiding zijn voor het in werking zetten van de informatieketen. Deze aanleiding moet gelegen zijn aan het begin van de informatierelatie tussen het bedrijf en de overheid; het actorencriterium: er moeten meerdere partijen zijn aan de ontvangende zijde. Ketenbenadering is toepasbaar binnen meerdere dimensies in de nulmetingen. Het instrument ketenbenadering kan op meerdere niveaus worden toegepast op bijvoorbeeld de berichten uit de zogenoemde nulmetingen administratieve lasten. Ook kan de ketenbenadering worden toegepast bij voorgenomen regelgeving. Voor wat betreft de nulmetingen kan een aantal dimensies/niveaus worden onderscheiden variërend van: het allerhoogste niveau: informatieverplichtingen en daaruit voortvloeiend berichtenverkeer vanwege het uitoefenen van een bedrijf en het in dienst hebben van personeel: totale omvang administratieve lasten is 16,5 miljard euro, tot aan het allerlaagste niveau: informatieverplichtingen en daaruit voortvloeiend berichtenverkeer van een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld de ziekmelding van een werknemer. Ketenbenadering is het meest kansrijk bij de start van de informatierelatie, waarbij sprake is van substantiële administratieve lasten. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een gebied waar informatierelaties binnen een groot aantal wetgevingsdomeinen van start kunnen gaan. Dit starten verloopt meestal via berichten als meldingen, aanvraag vergunningen en dergelijke. Initiële meldingen en aanvragen van vergunningen etc. zijn labels (kenmerken) waarmee nulmetingen kunnen worden doorzocht voor het vinden van informatieketens. Daar dient tevens nog een belangrijke voorwaarde aan te worden toegevoegd: er moet een redelijk vermoeden zijn dat het gaat om een informatieketen met substantiële administratieve lasten. Substantieel kan worden opgevat vanuit macroperspectief of, waar het gaat om een beperkt aantal betrokken bedrijven, vanuit het perspectief van de gemiddelde administratieve lasten per bedrijf/bericht. Ten slotte zijn, aan de hand van de genoemde criteria, uit de nulmetingen administratieve lasten een aantal informatieketens opgespoord en nader uitgewerkt volgens het concept van de ketenbenadering. Juist vanwege de andere manier van kijken biedt de ketenbenadering extra mogelijkheden voor het opsporen van overlap in de informatie-uitwisseling. Een belangrijke slotvraag die moet worden beantwoord is: welk perspectief biedt toepassing van het instrument ketenbenadering in het licht van het reductiebeleid van het kabinet? De ketenbenadering kan een belangrijk instrument zijn voor het leveren van een bijdrage van de reductiedoelstellingen administratieve lasten van het kabinet. De belangrijkste reden daarvoor is dat een dergelijke manier van kijken naar het wettelijk verplichte berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheden voor het gekozen item op een gestructureerde wijze inzicht geeft in: 1 alle typen bedrijven die zijn betrokken bij de levering van bepaalde informatie; 2 alle typen uitvoeringsinstanties die zijn betrokken bij de ontvangst en verwerking van deze informatie; 3 het integrale proces van informatie-uitwisseling: trigger, periodiciteit en dergelijke; 4 het object van de informatie-uitwisseling: over wie of wat gaat het, personen, producten/diensten, productiemiddelen etc.? 5 de inhoud van de informatie-uitwisseling: over welke kenmerken van de objecten gaat het: leeftijd, inkomen, gezondheid, samenstelling, type etc.? In de praktijk wordt informatie veelal efficiënt uitgevraagd. Het kunnen beschikken over dergelijke informatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het reduceren van administratieve lasten in bestaande wetgeving. Echter, een kanttekening is op zijn plaats. Toepassing van de ketenbenadering op de geselecteerde cases 7

8 heeft niet geleid tot veel reductievoorstellen. Kennelijk zijn veel informatieketens in de praktijk al redelijk efficiënt ingericht. Vermoedelijk heeft dat ook te maken met het feit dat veel van de geselecteerde cases al enige tijd in de praktijk werken. Ketenbenadering biedt met name kansen bij voorgenomen regelgeving. De verwachting is echter dat de toegevoegde waarde van het concept ketenbenadering met name effectief kan zijn in het traject van voorgenomen regelgeving. Via het objectcriterium bijvoorbeeld een auto, een rund of een werknemer kunnen nulmetingen worden doorzocht op het voorkomen van reeds bestaand berichtenverkeer betreffende dit object. Ook kan nog verder worden ingezoomd via het te borgen publieke doel (=wetgevingsdomein: milieu, sociale zekerheid etc.). Juist in geval van nieuwe weten regelgeving is het uiterst zinvol om eerst bottom-up vanuit een individuele bedrijfssituatie na te gaan of de gewenste informatie niet al, voor een ander doel of door een andere overheidsinstantie, wordt gevraagd. Het voorkomen van doublures in informatieverplichtingen is immers bij nieuwe wet- en regelgeving veel eenvoudiger dan het wijzigen van bestaande wet- en regelgeving (zie het voorbeeld in bijlage II met betrekking tot de emissiehandel). Omdat via de ketenbenadering het bestaande relevante berichtenverkeer zichtbaar wordt, kan ook worden nagegaan of het mogelijk is om mee te liften met reeds bestaande informatiestromen. Ook daar waar de overlap niet volledig is, is het zinvol om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de benodigde gegevens op een laag aggregatieniveau door het bedrijfsleven éénmalig aan een overheidsorganisatie te laten aanleveren en vanuit deze organisatie in de informatiebehoeften van andere overheidsorganisaties te voorzien. Aan nulmetingen dienen labels te worden toegevoegd voor een adequate toepassing van de ketenbenadering. Specialiteitsbeginsel en doelbinding kunnen belemmerend werken. Er is wel een belangrijke voorwaarde verbonden aan de haalbaarheid van de ketenbenadering als tool voor beleidsambtenaren en wetgevingsjuristen. Deze voorwaarde is dat de nulmetingen op een zodanige wijze beschikbaar komen dat queries naar en links tussen de relevante criteria langs geautomatiseerde weg kunnen worden uitgevoerd c.q. kunnen worden gelegd. Ook is vereist dat de berichten in de nulmetingen worden voorzien van adequate labels (kenmerken). Dat is nog niet het geval. Over de realisatie van deze voorwaarde mag niet te lichtvaardig worden gedacht. Hiervoor zal nog veel werk moeten worden verzet. Belangrijk is ook dat een dergelijke operatie plaatsvindt onder één centrale strakke regie (welke labels?) met een adequaat versiebeheer van de nulmetingen. Daarnaast dient nog te worden nagegaan in hoeverre juridische bepalingen ten aanzien van doelbinding (privacywetgeving) en het specialiteitsbeginsel een effectieve implementatie van de ketenbenadering in de weg staan. 8

9 1 Inleiding en probleemstelling 1.1 Inleiding Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) heeft EIM opdracht gegeven de mogelijkheden om de administratieve lasten te reduceren, langs de lijnen van een Ketenbenadering, nader te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn bedoeld als extra impuls voor het bereiken van de kabinetsdoelstelling om de administratieve lasten voor bedrijven met 25% te omlaag te brengen. EIM doet in dit rapport verslag van de resultaten van dit onderzoek. 1.2 Probleemstelling De centrale vraag van dit onderzoek is: welke mogelijkheden biedt een ketenbenadering om de administratieve lasten van bedrijven (verder) te reduceren voor de casus bedrijfsongeval en meer in het algemeen? Onder een ketenbenadering wordt verstaan een specifieke manier van kijken naar het wettelijk berichtenverkeer tussen het bedrijfsleven en de overheid. Het idee is dat met een ketenbenadering zicht wordt verkregen op die informatieverplichtingen die onderling samenhangen doordat ze worden getriggerd door één en dezelfde gebeurtenis. In het onderhavige geval is deze trigger een bedrijfsongeval. Daarbij wordt aangegeven tot welke informatieverplichtingen (inhoud) met welk prijskaartje (administratieve lasten) een bedrijfsongeval leidt en voor welke partijen. Op zich gaat het bij dit onderzoek niet zozeer om de omvang van de administratieve lasten van een bedrijfsongeval als zodanig, maar veel meer om het aantonen van de meerwaarde van de ketenbenadering. De verwachting is dat deze manier van kijken via de bril van de ketenbenadering andere c.q. meer mogelijkheden voor het verminderen van de administratieve lasten van het bedrijfsleven in beeld zal brengen dan het geval is bij een meer geïsoleerde benadering van informatieverplichtingen. Vervolgens worden de ervaringen met de casus gebruikt als input voor het ontwikkelen van criteria om te komen tot een meer algemeen concept van de ketenbenadering. De beschikbaarheid van een dergelijk algemeen concept kan departementen behulpzaam zijn, door toepassing van de ketenbenadering op de voor hen relevante nulmetingen, bij het opsporen van nieuwe reductiemogelijkheden voor administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 1.3 Ketenbenadering in het kort Een nadere uitwerking van het concept ketenbenadering vindt plaats in hoofdstuk 3 van dit rapport. Voor een goed begrip van het concept wordt in deze paragraaf vast een vooruitblik gegeven. Actal heeft het begrip Ketenbenadering als volgt verwoord:... een bottom-up benadering, waarbij de administratieve lasten in beeld worden gebracht waarmee (diverse onderdelen van) het bedrijfsleven gelijktijdig en/of achtereenvolgens te maken krijgt. Administratieve lasten zijn de kosten die bedrijven moeten maken om te voldoen aan door de overheid opgelegde informatieverplichtingen. Tot nu richtten de meeste reduc- 9

10 tievoorstellen zich op vereenvoudiging of afschaffing van één geïsoleerde informatieverplichting of samenhangende informatieverplichtingen binnen één wetgevingsdomein. Ook de (uitbreiding van de) inzet van ICT werd regelmatig gekozen als oplossing ter reductie van administratieve lasten. Voorbeelden waarbij ICT wordt ingezet ter reductie zijn onder anderen: de invoering van het Basisbedrijvenregister, het Bedrijvenloket en de Overheids Transactiepoort (OTP). Daarnaast zijn er ook reductievoorstellen die wetgevingsdomeinen en zelfs departementen overschrijden. Een bekend voorbeeld hiervan is WALVIS (Wet Administratieve Lastenverlichting en vereenvoudiging sociale verzekeringswetten) per 1 januari Deze wijziging van wetgeving in het sociale en fiscale domein bespaart het Nederlandse bedrijfsleven naar verwachting op termijn zo n 300 miljoen per jaar aan administratieve lasten. Dit type voorstellen kan worden samengenomen onder het kopje clusteraanpak. De ketenbenadering is een vorm van de clusteraanpak, waarbij de bottom-up benadering centraal staat. Met bottom-up wordt bedoeld een specifieke aanleiding die het wettelijk berichtenverkeer in gang zet. Er wordt hiervoor gekeken naar activiteiten van bedrijven of gebeurtenissen die aanleidingen vormen voor de start van een keten van informatieverplichtingen. Voor het begrip keten hanteren we in dit onderzoek de volgende definitie. Definitie Keten: een keten is een in de tijd en qua functionaliteit opeenvolgende schakeling van informatieverplichtingen uit diverse wetgevingsdomeinen als gevolg van één specifieke aanleiding. Er is altijd een aanleiding die wettelijke informatieverplichtingen in werking zet of anders gezegd activeert. Het idee is dat bestudering van de informatieverplichtingen die worden geactiveerd door een bepaalde aanleiding zicht biedt op reductiemogelijkheden, bijvoorbeeld door het signaleren van overlaps, tegenstrijdigheden en gebrek aan afstemming (zowel qua begrippen als qua procedures). 1.4 Leeswijzer Na de Samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de casus bedrijfsongeval via de invalshoek van de ketenbenadering. Om de geselecteerde casus te kunnen positioneren binnen het totaal van administratieve lasten worden in hoofdstuk 2 ook vermeld de macro administratieve lasten van alle bedrijfsongevallen tezamen. Met de casus als uitgangspunt wordt in hoofdstuk 3 het concept ketenbenadering nader uitgewerkt. Tevens worden in bijlage IV tien andere ketens globaal verkend, waarvan er vijf nader worden uitgewerkt in termen van administratieve lasten, reductiemogelijkheden en eventuele opbrengsten als gevolg van gevonden reducties. 10

11 2 De casus bedrijfsongeval 2.1 Inleiding Actal heeft bij de opdrachtformulering gekozen voor de casus bedrijfsongeval. Bij het beschrijven van de casus over het bedrijfsongeval heeft EIM gebruik gemaakt van de praktische ervaring van een externe deskundige op het terrein van veiligheid, bedrijfsongevallen en de nasleep daarvan (P.A. Berlie van Kritéricon vof). Jaarlijks overkomt ongeveer 2 procent van de beroepsbevolking in Nederland een bedrijfsongeval. In absolute termen gaat het daarbij om circa bedrijfsongevallen 1 waarmee ongeveer personen te maken krijgen. Deze ongevallen leiden ongeveer keer tot een bezoek aan de SEH-afdeling (Spoedeisende Eerste Hulp) van een ziekenhuis 2. Daarop volgt circa maal een ziekenhuisopname. Gemiddeld per persoon gaat het om 1,2 ongevallen per jaar. Lichamelijk letsel als gevolg van een bedrijfsongeval betreft veelal open wonden, kneuzingen of verrekkingen. Ernstiger letsel doet zich overwegend voor in de vorm van botbreuken en brandwonden. Letsel dat tot arbeidsverzuim leidt doet zich voor bij 66% van de getroffen personen. Ruim een kwart van deze personen was langer dan een maand uitgeschakeld. De meeste bedrijfsongevallen komen voor bij industriële bedrijven. Bedrijfsongevallen komen derhalve naar verhouding vaak voor en vormen, zeker gelet op de maatschappelijke kosten, een relevant fenomeen. Het hoofdstuk begint met een beschrijving van de casus met de aanleiding, een concreet bedrijfsongeval, als startpunt (paragraaf 2.2). In de beschrijving staat centraal het opsporen van informatieverplichtingen die het gevolg zijn van het betreffende bedrijfsongeval. Omdat het hier een specifieke casus betreft, zijn in paragraaf enkele situaties beschreven waardoor de administratieve lasten kunnen variëren ten opzichte van de casus. Daarmee wordt een zekere bandbreedte zichtbaar en tevens de rijkdom aan inzichten die de ketenbenadering kan bieden. Ter verificatie van de correctheid van de beschreven casus, is aanvullend veldwerk verricht bij een vijftal bedrijven. Het verslag van de bevindingen tijdens dit veldwerk is vermeld in paragraaf 2.3. Alvorens in paragraaf 2.5 conclusies te trekken uit de casus, wordt in paragraaf 2.4 een macrobeeld gegeven van de totale administratieve lasten van alle bedrijfsongevallen in een bepaald jaar (2002). Enkele wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het bedrijfsongeval in de casus worden afzonderlijk toegelicht in bijlage I. Waar dat het geval is, is dat aangegeven met een kleine letter in de vorm van een superscript. 1 Bron: CBS Enquête Beroepsbevolking (deze definitie is exclusief geestelijk letsel). 2 Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS). Vanaf 2004 worden diverse bronnen samengevoegd in de Monitor arbeidsongevallen (TNO Arbeid) van SZW. De meest recente cijfers zijn op dit moment die over

12 2.2 Beschrijving van de casus Van Engelen Mengvoeders/De Boer Hoe is de casus beschreven? De beschrijving van de casus is zodanig opgezet dat het bedrijfsongeval als het ware wordt gevolgd en zodoende het bedrijf, waar het aanvankelijke bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, overstijgt. Hiermee worden naar verwachting een of meerdere virtuele ketens zichtbaar. Ingeval zich meerdere ketens (subketens) laten onderscheiden, wordt zichtbaar dat de casus, parallel voor verschillende typen bedrijven, tot informatieverplichtingen en daarmee tot administratieve lasten leidt. Voorbeelden van parallelle subketens in het geval van de casus bedrijfsongeval zijn de medische subketen, de arboketen en de reïntegratieketen. Een belangrijke vraag is: waardoor ontstaan dergelijke subketens? Verderop zal blijken dat veranderingen in het object van de informatieverplichting hiervan de belangrijkste oorzaken zijn Om wat voor een bedrijf gaat het? De activiteiten van het bedrijf zijn veelal bepalend voor het type ongeval dat kan plaatsvinden. In een bankbedrijf lopen werknemers nu eenmaal andere ongevallenrisico s dan bij een bouwbedrijf. Omdat het bedrijf zo bepalend is voor het type arbeidsongeval, wordt begonnen met een korte typering van het bedrijf waar het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. De casus betreft een ongeval bij een fabrikant van veevoeder, het bedrijf Van Engelen 1 Mengvoeders te Didam. In het bedrijf werken 25 personen, waarvan 18 in de productie. Bij Van Engelen worden grondstoffen door middel van menging in de juiste verhoudingen verwerkt tot kant-en-klaar veevoeder voor verschillende diersoorten. De mengunits van het bedrijf blijken in de praktijk gevoelig voor inwendige vervuiling door stof en aankoeken van grondstoffen. De mengunits moeten daarom regelmatig in hun geheel, inclusief het trapbordes, worden gedemonteerd en gereinigd. Reinigen is bij Van Engelen een regelmatig terugkerende activiteit die naar het inzicht van de medewerkers wordt uitgevoerd. Een speciale vergunning of toestemming is daarvoor niet nodig En om wat voor een bedrijfsongeval? Er zijn meerdere soorten bedrijfsongevallen. Zo kan een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld in de procesindustrie, leiden tot het ontsnappen van giftige stoffen met gevaar voor het milieu. Ook kan een bedrijfsongeval betrekking hebben op een werknemer die iets overkomt tijdens het werk. In eerstgenoemd geval zal het bedrijf te maken krijgen met de Milieu-inspectie, terwijl in het tweede geval contacten met de Arbeidsinspectie centraal zullen staan. De geselecteerde casus bedrijfsongeval betreft een arbeidsongeval. Op 16 juli 2004 valt een medewerker, de heer De Boer, van het platform van een menginstallatie op circa 3 meter hoogte en loopt daarbij ernstig rugletsel op. In de volgende subparagrafen wordt ingegaan op de informatieverplichtingen die zijn gerelateerd aan de persoon De Boer (2.2.4) en de informatieverplichtingen gekoppeld aan de werkplek (plaats van het ongeval) van het bedrijf Van Engelen Mengvoeders BV. (2.2.5). De persoon De Boer en de werkplek/plaats van het ongeval genereren elk hun eigen berichtenverkeer, zoals zal worden aangetoond. 1 Alle namen en plaatsaanduidingen zijn gefingeerd om privacyredenen. 12

13 2.2.4 Wat gebeurt er met De Boer? Informatieverplichtingen gerelateerd aan ziekenhuisopname gericht op genezing Onmiddellijk wordt alarm geslagen en wordt de BHV er a bij het slachtoffer geroepen. Deze constateert ten minste een zware kneuzing aan de schouder en een gezwollen knie en begeleidt vervolgens De Boer in de ambulance naar de Eerste Hulp in het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Zevenaar. De verplichte registratie van de persoonsgegevens van De Boer door het personeel van de ambulancedienst kost 2 euro. De Boer wordt kort ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. De kosten van registratie door het ziekenhuis maken deel uit van de kosten van het declaratieverkeer dat het bedrijfsongeval van De Boer teweegbrengt. Aanvankelijk lijkt het letsel van De Boer wel mee te vallen. Geleidelijk krijgt De Boer echter hevige pijn in de onderrug waarvoor geen directe verklaring te vinden is. Na ontslag uit het ziekenhuis wordt De Boer begeleid door zijn huisarts die hem rust en pijnstillers voorschrijft. Omdat De Boer verzekerd is bij het Ziekenfonds dat al jarenlang in de regio actief is en al lang patiënt is bij deze huisarts, heeft deze huisarts geen specifieke informatieverplichtingen als gevolg van dit bedrijfsongeval. Voor ziekenfondsverzekerden geldt voor huisartsenzorg een vaste jaarlijkse vergoeding aan de huisarts (geen declaratieverkeer) en de identificatieplicht vaststellen om welke patiënt het gaat en bij welk ziekenfonds deze is verzekerd is in het geval De Boer niet relevant. Inmiddels is De Boer door zijn huisarts verwezen naar de neuroloog die is verbonden aan het ziekenhuis in Zevenaar. Deze verwijst De Boer ook naar zijn collega-orthopeed. Beide specialisten laten hun licht schijnen over de persisterende rugklachten, die zelfs werkhervatting in deeltijd of in aangepaste vorm verhinderen. Uiteindelijk versturen de specialisten vijf declaraties naar het Ziekenfonds van De Boer. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten bedragen 25 euro. De declaraties bevatten de NAWgegevens van De Boer, het ziekenfondsnummer alsmede een specificatie van de verrichte medische handelingen. Het herstel van De Boer vordert maar matig. Uit ziekenhuisonderzoek komt als diagnose: zware kneuzingen zonder fracturen. De Boer blijft echter ernstige pijnklachten in de onderrug melden. Uiteindelijk, na 16 weken, komt bij De Boer een langzaam herstel op gang. Daarmee komt gedeeltelijke werkhervatting in beeld. Informatieverplichtingen gerelateerd aan ziekteverzuim & reïntegratie in het arbeidsproces De Boer is door de bedrijfsleiding bij de Arbo-dienst ziek gemeld. De volgende informatie dient verstrekt te worden: naam van het bedrijf, datum, tijd, plaats en aard van het ongeval en welke persoon het ongeluk is overkomen. Deze ziekmelding kost het bedrijf 5 euro. Omdat het bedrijf nog niet kan overzien hoe lang de ziekte van De Boer gaat duren, hoeft het UWV nog niet te worden ingelicht. De direct leidinggevende van Van Engelen Mengvoeders gaat regelmatig op ziekenbezoek b en houdt ook telefonisch contact met De Boer om voeling te houden met de situatie. Deze activiteiten vloeien voort uit de algemene zorgplicht die elke werkgever heeft. De kosten van het ziekenbezoek en het onderhouden van telefonisch contact met de zieke werknemer worden niet gerekend tot de administratieve lasten. 13

14 Het ziekteverzuim duurt inmiddels meer dan zes weken. De bedrijfsarts van de Arbodienst heeft al een aantal malen contact gehad met De Boer, diens huisarts en Van Engelen Mengvoeders. Aan het bedrijf dient de bedrijfsarts te adviseren ten aanzien van de mogelijkheden van werkhervatting. Gezien het moeilijk grijpbare karakter van de klachten, is het verplicht opstellen van een reïntegratieplan geen sinecure en bovendien moet de mogelijkheid tot werkhervatting steeds weer opnieuw worden geëvalueerd. Het vastleggen van de voorgenomen acties in het reïntegratieplan en daarmee samenhangende werkzaamheden kosten Van Engelen Mengvoeders 31 euro. Omdat Van Engelen als typische productieondernemer niet echt thuis is in de communicatie met de Arbo-dienst, komt de verplichte aanwijzing van een casemanager: Van Montfoort, die het proces verder moet gaan begeleiden c, eigenlijk wel goed uit. Van Montfoort is werknemer van de Arbo-dienst en zijn diensten vallen onder de werking van het afgesloten contract. Het hebben van één aanspreekpunt is weliswaar gemakkelijk maar het steeds aanpassen van het verplichte reïntegratiedossier blijft voor Van Engelen een tijdrovend proces. De administratieve lasten voor het gehele traject ziekteverzuim en integratie, inclusief de kosten van het opstellen en aanpassen van het Plan van aanpak, zijn begrepen in de hiervoorgenoemde 31 euro. De Boer s ziekteverzuim overschrijdt inmiddels een periode van 13 weken en dus attendeert Van Montfoort Van Engelen erop dat nu ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) moet worden ingelicht. Deze melding kost Van Engelen 5 euro. Na verloop van tijd wordt het voor Van Engelen steeds moeilijker om met de door het UWV allengs dringender verlangde, almaar nieuwe integratie-ideeën te komen, vooral omdat de toestand van De Boer niet verandert en omdat de alternatieven voor aangepaste arbeid in een eenvoudig productiebedrijf niet direct voor het opscheppen liggen. Van Engelen realiseert zich dat het spectrum van inzetbaarheid voor een relatief laaggeschoolde productiemedewerker met rugklachten niet erg breed is. Het steeds bijwerken van het reïntegratieplan met de vereiste voorstellen tot reïntegratie wordt dan ook steeds lastiger. Van Engelen wordt zich geleidelijk bewust van de zware consequenties als de integratie niet bijtijds gaat lukken d. Via zijn brancheorganisatie verneemt Van Engelen van een nieuw reïntegratiebedrijf, Integraal, dat misschien uitkomst kan brengen. Hoewel hij terugdeinst voor wéér een partij met de bijbehorende rompslomp en kosten e, besluit hij dit traject een kans te geven. Vanuit het reïntegratiebedrijf wordt de suggestie gedaan een individuele reïntegratie overeenkomst (IRO) aan te vragen bij het UWV. Een dergelijke aanvraag is echter niet zonder haken en ogen, want een voorwaarde is dat de individuele werknemer nog niet deelneemt in een door het UWV ingezet reïntegratietraject. Discussies over in hoeverre het tot dusver gevolgde traject deze optie open laat, of juist uitsluit, volgen f. Juist op het moment dat voor Van Engelen de kwestie onoplosbaar lijkt, ontvangt hij het goede bericht dat bij De Boer een langzaam herstel op gang komt. Het gaat zelfs zo goed dat in overleg met De Boer en casemanager Van Montfoort besloten wordt om De Boer zijn oude werk, voorlopig voor enkele uren per dag, te laten hervatten. 14

15 2.2.5 Wat gebeurt er met de plaats van het ongeval bij het bedrijf Van Engelen Mengvoeders? Door de bedrijfsleiding is inmiddels ook de Arbeidsinspectie ingelicht g over het ongeval. Daarbij gaat het om dezelfde informatie die is verstrekt aan de Arbo-dienst, aangevuld met gegevens over de aard van de verwondingen van het slachtoffer. Omdat het hier een uitgebreidere verslaglegging betreft, kost dat Van Engelen Mengvoeders ook meer tijd en dus meer administratieve lasten: 37 euro. De bedrijfsleiding start tevens een onderzoek naar de mogelijke oorzaak van het ongeval. Dit interne onderzoek mondt uit in het advies aan productiemedewerkers om alert te zijn en niet achterwaarts te stappen bij gedemonteerde roosters en omheiningen van de menginstallatie. In het register dat hiertoe op het bedrijf aanwezig is dient een beschrijving van het ongeval te worden opgenomen; administratieve lasten 17 euro. Nu De Boer langere tijd uit de running zal zijn, betekent zowel de verplichting tot loondoorbetaling, ondanks de gedeeltelijke dekking door de verzuimverzekering, als het moeten inhuren van een invalkracht een financiële tegenvaller voor het bedrijf. De Arbeidsinspectie geeft aan deze eenvoudige zaak schriftelijk als proces verbaal te willen afhandelen h. Nu het valgevaar meer dan 2,5 meter is, wordt Van Engelen geconfronteerd met de toepassing van de Arbowet In dat kader worden allerlei stukken opgevraagd i en vragen gesteld. Omdat het hier grotendeels gaat om het opsturen van kopieën van reeds bestaande documenten gaat het hier slechts om een gering tijdsbeslag en dus om beperkte kosten. Om de gedetailleerde vragen goed te kunnen beantwoorden doet Van Engelen Mengvoeders een beroep op de gecertificeerde Arbo-dienst Werkman, die destijds de RI&E heeft getoetst. Het door Van Engelen met de Arbo-dienst afgesloten contract voorziet hierin. Van Engelen Mengvoeders hoeft dus niet extra te betalen voor de assistentie van de Arbo-dienst. De Arbeidsinspectie eist gezien het eenvoudige karakter van het ongeval (nog) niet het aanbrengen van wijzigingen in de productiefaciliteit De administratieve lasten van de integrale casus Van Engelen Mengvoeders/De Boer In totaal blijken er drie berichtenstromen in gang te zijn gezet door dit bedrijfsongeval. Het bedrijf Van Engelen Mengvoeders BV is betrokken bij twee ervan: de berichtenstroom van het ziekteverzuim & reïntegratie van De Boer en de berichtenstroom met betrekking tot het ongeval en de werkplek. De derde berichtenstroom, die van de ziekenhuisopname, gaat wel over De Boer maar is geen informatieverplichting voor Van Engelen Mengvoeders BV. In laatstgenoemd geval berust de verplichting tot het verstrekken van informatie bij bedrijven/instellingen in de zorgsector. Enigszins vooruitlopend op de ontwikkeling van de methodiek ketenbenadering (hoofdstuk 3) noemen we deze drie berichtenstromen subketens. Uiteindelijk worden de administratieve lasten die direct samenhangen met de informatieverplichtingen uit de beschreven case geraamd op (minimaal) 149 per ongeval. Hoe deze lasten zijn opgebouwd blijkt in tabel 1. 15

16 tabel 1 Administratieve lasten bedrijfsongeval naar subketens Administratieve lasten Omschrijving verplichting in euro s Subketen ongeval Melden van arbeidsongeval aan betreffende Arbeidsinspectie 37 Melden ongevallen aan Personeelsvertegenwoordiging/OR 0 Meewerken aan inspectie/onderzoek plaats ongeval door Arbeidsinspectie Levering van stukken aan Arbeidsinspectie, t.w. gegevens menginstallatie, verslagen onderhoudsinspecties, toetsingsverslag RI&E PM PM Registratie van arbeidsongevallen die leiden tot ziekteverzuim 17 - Totale administratieve lasten keten ongeval 54 Subketen Ziekenhuisopname Vervoer slachtoffer met ambulance naar ziekenhuis en registratie id-gegevens slachtoffer Ziekenhuis registreert id-gegevens slachtoffer 2 Meegenomen bij declaraties Declaraties ziekenhuizen aan ziekenfondsen (5x) 25 Beheer gegevens ambulancediensten Nihil - Totale administratieve lasten keten Ziekenhuisopname 27 Subketen Ziekteverzuim & reïntegratie Inkoop diensten Arbo-dienst 1 Ziekmelding aan Arbo-dienst 5 Ziekmelding aan UWV (in geval van ziekte langer dan 13 weken) 5 Verwerken ziekteverzuimoverzicht Arbo-dienst 1 Loondoorbetalingsplicht bedrijven aanvulling tot 100% niet in CAO geregeld 5 Loondoorbetalingsplicht vangnetgevallen 12 Traject ziekteverzuim en reïntegratie, inclusief: 31 Ontvangst door werkgever van afschrift probleemanalyse Arbo-dienst plus advies plan van aanpak binnen 6 weken na eerste ziektedag Opstellen plan van aanpak door werkgever (Arbo-dienst) met werknemer t.b.v. reïntegratie binnen 8 weken na eerste ziektedag Meewerken aan ziekteverzuimbegeleiding Melden van herstel aan Arbo-dienst 4 Melden van herstel aan UWV 4 - Totale administratieve lasten keten Ziekmelding 68 Totale administratieve lasten a.g.v. bedrijfsongeval 149 Bron: EIM,

17 De raming van de administratieve lasten die optreden bij een bedrijfsongeval, betreft met 149 per keer een minimumraming. De administratieve lasten die (kunnen) samenhangen met het verlenen van medewerking aan een onderzoek van de Arbeidsinspectie zijn niet in de betreffende nulmeting 1 vastgesteld en vermeld als PM-post. Onze verwachting is, dat de lasten hiervan - in deze casus - niet al te hoog zullen zijn. Er is immers uitgegaan van een eenvoudige zaak, die door de Arbeidsinspectie schriftelijk wordt afgehandeld. Dit betekent, dat het bedrijf kan volstaan met het aanleveren van kopieën van documenten en verklaringen die het reeds in huis heeft, bijvoorbeeld over: de betreffende menginstallatie; het officiële verslag van (toetsing van) de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) - met bijbehorend Plan van Aanpak van de gecertificeerde Arbo-dienst; - mét de door de personeelsvertegenwoordiging goedgekeurde voortgangsverslagen van in het Plan van Aanpak gemelde maatregelen en - gedocumenteerde aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden en wijzigingen in het productieproces. Het opstellen van dergelijke documenten maakt deel uit van de algemene en preventieve verplichtingen die elk bedrijf met personeel moet naleven. Strikt genomen zouden in deze casus de administratieve lasten die gemoeid zijn met het bij elkaar zoeken en overhandigen van de gevraagde documenten nog moeten worden toegevoegd. In één van de interviews is uitgebreid ingegaan op de handelingen en het tijdsbeslag daarvan voor een bedrijf dat naar aanleiding van een ongeval te maken krijgt met een onderzoek van de Arbeidsinspectie. In dit specifieke geval leidt het onderzoek tot een extra administratieve last van circa 945. Voor details hierover verwijzen wij naar de uitwerking van het interview met bedrijf 2 in paragraaf De inhoud van de informatieverplichtingen van de integrale casus Van Engelen/De Boer Onderdeel van de ketenbenadering is ook het vaststellen van de kenmerken en de inhoud van de betrokken informatieverplichtingen. Het resultaat van deze stap is te vinden in tabel 2. tabel 2 Wettelijke informatieverplichtingen a.g.v. een bedrijfsongeval Informatieverplichting van naar moment en periodiciteit van verstrekking inhoud te leveren informatie Subketen ongeval Melden van arbeidsongevallen Bedrijf Arbeidsin- Eenmalig z.s.m. na NAW-gegevens bedrijf, datum + tijd ongeval, aan betreffende instantie spectie ongeval plaats ongeval, aard ongeval, NAW-gegevens slachtoffer(s), geb.datum, aard verwondingen slachtoffer(s), ziekenhuis van opname Melden ongevallen aan OR Speci- OR bedrijf Eenmalig z.s.m. na Datum + tijd ongeval, plaats ongeval, aard on- fieke ongeval geval, NAW-gegevens slachtoffer(s), aard ver- bedrij- wondingen slachtoffer(s) ven Meewerken aan inspec- Bedrijf Arbeidsin- Eenmalig op verzoek Begeleiden van bezoeken van de AI. Kennisne- tie/onderzoek plaats ongeval spectie van de AI men van en reageren op rapport van de AI. door Arbeidsinspectie Eventueel bezwaar maken tegen oplegging boete. 1 Het betreft de nulmeting van het Ministerie van SZW op het terrein van de Arbeidsomstandigheden. 17

18 Informatieverplichting van naar moment en periodiciteit van verstrekking inhoud te leveren informatie Levering van stukken aan Ar- Bedrijf Arbeidsin- Eenmalig op aanvraag Op verzoek AI te verstrekken gegevens: con- beidsinspectie, t.w. gegevens spectie van de AI formiteitsverklaring en specifieke opgave van de menginstallatie, verslagen on- leverancier van bordes om de menginstallatie, derhoudsinspecties, toetsings- werktuigbouwkundige ontwerptekeningen van verslag RI&E de installatie + bouwjaar, type, serienummer, verslagen van eerdere onderhoudsinspecties, het officiële verslag van (toetsing van) de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak van de gecertificeerde Arbo-dienst voor het in werking hebben van de menginstallatie, de door de personeelsvertegenwoordiging goedgekeurde voortgangsverslagen van in het Plan van Aanpak gemelde maatregelen en gedocumenteerde aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden en wijzigingen in het productieproces. Registratie van arbeidsongevallen die leiden tot ziekteverzuim Bedrijf Bedrijf Binnen enkele dagen na ongeval vastleggen in ongevallenregister Datum + tijd ongeval, plaats ongeval, aard ongeval, NAW-gegevens slachtoffer(s), aard verwondingen slachtoffer(s), gegevens overige betrokken medewerkers Subketen Ziekenhuisopname Vervoer slachtoffer met ambu- Ambu- Ambulan- Eenmalig na ongeval NAW-gegevens slachtoffer, verzekeringsgege- lance naar ziekenhuis en regi- lance- cebedrijf vens slachtoffer, datum, tijd, plaats vertrek, stratie id-gegevens slachtoffer bedrijf plaats aankomst Ziekenhuis registreert id- Zieken- Ziekenhuis Eenmalig na opname NAW-gegevens slachtoffer, verzekeringsgege- gegevens slachtoffer huis in ziekenhuis vens slachtoffer Declaraties ziekenhuizen aan Zieken- Zieken- Onderdeel van het NAW-gegevens patiënt, verzekeringsgegevens, ziekenfondsen huis fonds regelmatige declara- aard van de behandelingen, artsen, specialisten, tieverkeer kosten Beheer gegevens ambulance- Ambu- Ambulan- Dagelijkse rittenad- NAW-gegevens slachtoffer, verzekeringsgege- diensten lance- cebedrijf ministratie vens slachtoffer, datum, tijd, plaats vertrek, bedrijf plaats aankomst Subketen Ziekteverzuim & reïntegratie Inkoop diensten Arbo-dienst Bedrijf Arbodienst Ziekmelding aan Arbo-dienst Bedrijf Arbodienst Eenmalig uiterlijk enkele dagen na ongeval (mede afhankelijk van afspraken hierover) N.v.t. (overmaken geldbedrag i.v.m. inkoop van diensten) NAW-gegevens bedrijf, datum + tijd ongeval, plaats ongeval, aard ongeval, NAW-gegevens + sofi-nummer slachtoffer(s) met arbeidsverzuim 18

19 Informatieverplichting van naar moment en periodiciteit van verstrekking inhoud te leveren informatie Ziekmelding aan UWV (in geval van ziekte langer dan 13 weken, en voor werknemers onder Vangnetbepalingen Ziektewet (zwangerschap, orgaandonatie en gehandicapte Wet REA)) Bedrijf UWV Eenmalig binnen 4 dagen bij wn onder Vangnetbepalingen Zw, anders na 13 weken ziekte NAW-gegevens bedrijf, eerste dag ziekteverzuim, NAW-gegevens + sofi-nummer medewerker(s) met ziekteverzuim (bedrijf dat eigen risicodrager WAO is moet binnen 8 maanden melden aan UWV) Verwerken ziekteverzuimover- Arbo- Bedrijf Veelal maandelijkse Personalia zieke medewerkers en ziekteduur zicht Arbo-dienst dienst overzichten Loondoorbetalingsplicht bedrij- Bedrijf Werkne- Alleen betalingsver- Geen ven aanvulling tot 100% niet in mer plichting, tegelijk met CAO geregeld gebruikelijke loontijdvakken Loondoorbetalingsplicht vang- Bedrijf Werkne- Alleen betalingsver- Geen netgevallen mer plichting, tegelijk met gebruikelijke loontijdvakken Traject ziekteverzuim en reïntegratie, inclusief: Ontvangst door werkgever van Arbo- Bedrijf Binnen 6 weken na Ontvangst afschrift zonder de medische gege- afschrift probleemanalyse Arbo- dienst eerste ziektedag vens van de probleemanalyse door Arbo-dienst dienst plus advies plan van plus advies plan van aanpak voor reïntegratie aanpak binnen 6 weken na eerste ziektedag Opstellen plan van aanpak door Bedrijf Werkne- Na ontvangst advies Werkgever en werknemer stellen samen plan werkgever (Arbo-dienst) met mer plan van aanpak Arbo- van aanpak op voor herstel en reïntegratie op werknemer t.b.v. reïntegratie dienst basis van advies Arbo-dienst binnen 8 weken na eerste ziektedag Melden van herstel aan UWV en Bedrijf Arbo- Eenmalig binnen NAW-gegevens bedrijf, datum herstel zieke Arbo-dienst (betermelding) dienst en enkele dagen na werknemer, NAW-gegevens + sofi-nummer UWV herstel van de zieke herstelde medewerker werknemer (bij UWV dient binnen 3 dagen het herstel gemeld te worden wanneer medewerker een Zwuitkering ontvangt) Bron: EIM, Uit de tabel komt naar voren, dat zich op bepaalde onderdelen overlap in de verplichtingen voordoet. Overlap treedt in de eerste plaats op bij de meldingen: het bedrijf dient aan verschillende instanties de Arbeidsinspectie, de OR, de Arbo-dienst, het UWV en eventueel de verzuimverzekeraar naar aanleiding van het ongeval en het daaruit voortvloeiende verzuim (min of meer) dezelfde informatie te verstrekken (NAWgegevens van zowel het bedrijf als het slachtoffer, datum, tijd, aard en plaats van het ongeval, aard van de verwondingen en sofi-nummer van het slachtoffer). 19

20 Vanuit de nulmetingen van administratieve lasten is de inhoud van de informatieverplichtingen niet of nauwelijks vast te stellen. In de nulmetingen wordt het proces beschreven en niet de inhoud van de te leveren informatie. Voor het achterhalen van de inhoud van de informatieverplichting kan bijvoorbeeld worden gekeken naar aanvraagformulieren, meldingsformulieren e.d Is er overlap tussen de ketens? De administratieve lasten die gemoeid zijn met de casus van het bedrijfsongeval, zoals in dit onderzoek afgebakend, blijken relatief gering te zijn. Conform het concept ketenbenadering is er desondanks nagegaan in hoeverre sprake is van doublures in informatie-uitvraag en mogelijk andere inefficiënties met het oog op het traceren van reductiemogelijkheden van administratieve lasten. De doublures tussen en binnen ketens die deze analyse heeft opgeleverd, zijn door middel van de pijlen weergegeven in figuur 1. figuur 1 overlap tussen uit te wisselen informatie Bedrijf Overlap in informatieverplichtingen binnen en tussen de ketens Ongeval: Melding aan Arbeidsinspectie Melding ongeval aan OR/PV Meewerken aan onderzoek door Arbeidsinspectie Levering van stukken aan Arbeidsinspectie Ziekenhuisopname: Vervoer slachtoffer met ambulance, registratie IDgegevens door ambulancedienst Registratie ID-gegevens door ziekenhuis Declaratieverkeer specialist en ziekenhuis met ziekenfonds Declaratieverkeer huisarts met ziekenfonds Ziekteverzuim + reïntegratie: Ziekmelding aan Arbodienst Bijwerken verzuimregister Ontvangst probleemanalyse Arbodienst + advies plan van aanpak Meewerken aan ziekteverzuimbegeleiding Melden aanuwv ziektegeval langer dan 13 weken Melden van herstel aan UWV Melden van het herstel aan Arbodienst Bron: EIM, Zowel binnen de drie informatieketens in figuur 1, als tussen deze ketens, is sprake van overlap in uit te wisselen informatie. De wettelijke informatieverplichtingen waar het hier om gaat zijn opgenomen in tabel 2. Hieruit kan worden afgeleid dat de overlap voornamelijk bestaat uit de identificerende gegevens van het slachtoffer van het ongeval. In alle gevallen waarin registraties en meldingen plaatsvinden dienen naam, adres, en woonplaats van het slachtoffer te worden doorgegeven, soms aangevuld met het sofi-nummer. Alle overige informatie is uniek voor de betreffende informatieverplichting. 20

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek ROC van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC van Amsterdam Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Replooy re-integratie & coaching vof Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Replooy re-integratie & coaching vof Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Replooy re-integratie & coaching vof De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS)

Tevredenheidsonderzoek Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Tevredenheidsonderzoek 2014 Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Gezamenlijke ID Stichting (GIDS) De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Coaching en Advisering Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Coaching en Advisering Zoetermeer, zondag 3 augustus 2014 In opdracht van Coaching en Advisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Arbo Coaching B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Arbo Coaching B.V. Zoetermeer, maandag 20 juli 2015 In opdracht van Arbo Coaching B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie