Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Pagina: 1/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden INTERLASHING ALGEMENE VOORWAARDEN Deze zijn van toepassing op alle activiteiten van Interlashing BV (Vlissingen, KvK nr ). 'Opdrachtgever' is iedere (rechts-)persoon, die met Interlashing een overeenkomst heeft gesloten, dan wel wenst te sluiten en verder ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en). Artikel 1: Toepasselijkheid VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.1 Deze algemene zijn van toepassing op alle door Interlashing gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. De toepassing van door de opdrachtgever gehanteerde algemene is uitgesloten. 1.2 Afwijkende afspraken gelden enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Interlashing gedane aanbiedingen vrijblijvend. 2.2 Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na een bevestiging van Interlashing, dan wel nadat Interlashing een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Artikel 3: Prijzen 3.1 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren en exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten. De opdrachtgever is gehouden aanvankelijk niet in rekening gebrachte BTW die later toch verschuldigd blijkt te zijn, op eerste verzoek aan Interlashing te vergoeden. 3.2 Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren - waaronder inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, wijziging van wisselkoersen - is Interlashing gerechtigd de oorspronkelijk prijs dienovereenkomstig te verhogen. 3.3 De opdrachtgever is gehouden als extra kosten aan Interlashing te voldoen, kosten wegens tijdverlies en verzuim, alsook eventuele reistijd, reis- en verblijfkosten van personeel van Interlashing en door Interlashing ingeschakelde derden in geval van oponthoud buiten de schuld van Interlashing. 3.4 Indien Interlashing voor een opdracht speciaal gereedschap moet vervaardigen en/of laten vervaardigen, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 4: Diensten 4.1 Tot de diensten van Interlashing behoren onder meer alle werkzaamheden van manuele of intellectuele aard die betrekking hebben op het vastzetten, zekeren en eventueel afdekken van goederen c.q. de lading, en/of levering van de daarvoor benodigde materialen en/of diensten, waaronder laswerkzaamheden, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, etikettering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot goederen, voor zover deze tussen de opdrachtgever en Interlashing zijn overeengekomen. 4.2 Bij het doorgeven van de instructies, tijdig voor aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever schriftelijk aan Interlashing meedelen: - de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen, onder meer soort, aantal, gewicht, toestand en gevarenklasse; - alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen;

2 Pagina: 2/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden - alle onderrichtingen met betrekking tot de bescherming van personen, waaronder werknemers. 4.3 De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken. 4.4 De ter beschikking gestelde vervoersmiddelen moeten aangeboden worden zodat de uit te voeren opdracht onmiddellijk kan worden aangevat en dit in overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze en de wettelijke bepalingen. De vervoerder heeft de verplichting om voor aanvang van het vervoer te verifiëren of de stuwage en indien van toepassing het vastzetten van de lading uitgevoerd werd in overeenstemming met de technische vereisten eigen aan het voertuig en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 4.5 De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen van Interlashing kunnen voor de ingebruikname op hun geschiktheid worden gecontroleerd door de opdrachtgever. Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. 4.6 De opdrachtgever vrijwaart Interlashing voor vorderingen en stelt haar schadeloos voor de door haar geleden schaden, verliezen en kosten die zouden voorspruiten uit een inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden. Artikel 5: Goederen 5.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging. Overeengekomen kleuren, afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages, enz., zullen door Interlashing zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Afwijkingen van kleur, afmeting, gewicht, enz., die binnen deze gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de opdrachtgever geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens Interlashing. 5.2 Alle verkopen en leveringen geschieden EXW (Incoterms 2010). Levering EXW blijft gelden ook wanneer de wijze van verzending of vervoer bepaald of geregeld wordt door Interlashing. Kosten van en risico tijdens deze verzending of dit vervoer blijven dus voor de opdrachtgever. 5.3 Interlashing zorgt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en tegen vergoeding voor de verzekering van de goederen tijdens het transport tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico. 5.4 De opdrachtgever is verplicht de zaken vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen dezer verzekeringen aan Interlashing op diens verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra Interlashing zulks wenst, onverwijld aan Interlashing worden overgedragen. 5.5 Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw, doch is niet bindend. Bij de opgave van de levertijd gaat Interlashing er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging, doch - voor zover van toepassing - niet eerder dan nadat alle (technische) gegevens omtrent de goederen Interlashing bekend zijn en eventuele schema's, tekeningen etc. door Interlashing zijn goedgekeurd. Artikel 6: Afname 6.1 Op de opdrachtgever rust een afnameplicht. 6.2 Indien de opdrachtgever bij een overeengekomen levering van goederen op afroep binnen de vooraf bepaalde tijd het gekochte niet binnen die termijn heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen één maand na de verkoopdatum heeft afgenomen, heeft Interlashing het recht de niet-afgenomen orders met onmiddellijke ingang (zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst) te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Interlashing om schadevergoeding (waaronder opslag-, en personeelskosten) van de opdrachtgever te vorderen. Artikel 7: Betaling

3 Pagina: 3/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden 7.1 Betalingen geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum. 7.2 Inhouding en/of verrekening en/of compensatie van betalingen kan niet ingeroepen worden om betaling van facturen te weigeren of uit te stellen. 7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is hij vanaf de vervaldag over het factuurbedrag interesten verschuldigd aan 10 % op jaarbasis. 7.4 Interlashing heeft tevens recht op een forfaitaire vergoeding van de door de niet-betaling veroorzaakte kosten voor een bedrag gelijk aan 10 % van de niet-betaalde factuurbedragen. Artikel 8: Garantie 8.1 Wat verborgen gebreken der goederen betreft, is Interlashing enkel garantie verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof- en/of fabricatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen Onverminderd artikel 14 dient elke rechtsvordering tegen Interlashing wegens gebreken aan de goederen en/of niet conformiteit ervan met het verkochte te worden ingesteld vóór be- en/of verwerking en/of doorverkoop ervan en alleszins binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de levering van deze goederen, deze termijn een vervaltermijn zijnde, niet vatbaar voor stuiting of schorsing. 8.3 De garantieverplichting die Interlashing eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins, naar keuze van Interlashing hetzij tot de terugbetaling, zonder aankleven, van de betaalde prijs van de ondeugdelijke goederen, hetzij tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen indien nog mogelijk (bv. goederen nog voorradig); de kosteloosheid der vervanging ziet enkel op de prijs der goederen; de kosten verbonden aan de terugkeer van de ondeugdelijke goederen met het oog op deze kosteloze vervanging zijn dus steeds ten laste van de opdrachtgever. 8.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - wijziging of reparatie door de opdrachtgever of derden; - overmacht of andere oorzaken buiten Interlashing's schuld. 8.5 De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Interlashing heeft voldaan. Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1 Interlashing is verplicht tot een middelen- of inspanningsverbintenis. Interlashing is slechts aansprakelijk voor de materiële schade en/of het verlies die het rechtstreeks gevolg is van haar in concreto bewezen fout. 9.2 Interlashing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan: - voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Interlashing, of - door eigen gebrek of eigen aard van de goederen en/of de verpakking, of - door fout van derden of van de opdrachtgever, of - door het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies of door het meedelen van onjuiste of onvolledige gegevens of instructies door de opdrachtgever of door derden, of - door overmacht, zoals hierna nader bepaald. 9.3 Door de opdrachtgever geleden schade bestaande uit onder meer letsel of aantasting van de gezondheid, overlijden, gehele of gedeeltelijke vernietiging, beschadiging, verlies of verdwijning van goederen, veroorzaakt door gebreken of fouten bij de uitvoering van de door Interlashing geleverde diensten of goederen, komt tot maximaal het orderbedrag en verder onder volgende beperkingen voor vergoeding in aanmerking: - met betrekking tot goederen in het algemeen, tot een maximaal bedrag van 2 EUR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht; - met betrekking tot staalproducten (zoals onder meer coils, sheets, plates, slabs, pipes, tubes, beams, bars, blooms, billets, wire rods en cast iron pipes) in het bijzonder geldt, naast de beperking tot maximaal 2 EUR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht, tevens een beperking tot een maximaal bedrag van 1000 EUR per collo;

4 Pagina: 4/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden - met betrekking tot het schip of vervoermiddel, tot een maximaal bedrag van EURO. Los van de aard, omvang en voorwerp van de schade, zal de maximale aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan EUR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan. Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden, of welke andere schade ook, zal de totale aansprakelijkheid van Interlashing niet meer bedragen dan EUR welk ook het aantal benadeelden weze. 9.4 Interlashing is nooit aansprakelijk voor productieverlies, bedrijfsschade, tijdverlies, wachttijden, lig- en staangelden, winstderving, verlies van cliënteel of omzet, schade aan derden, boetebedingen of forfaitaire schadeclausules en algemeen alle immateriële, onrechtstreekse of gevolgschade. 9.5 Indien Interlashing wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, heeft geleden in verband met goederen of prestaties die door Interlashing zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is de opdrachtgever uitdrukkelijk gehouden Interlashing tegen die vordering te vrijwaren. 9.6 Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts) personen, die tot Interlashing behoren en die Interlashing als hulppersoon, onderaannemer, uitvoeringsagent of leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. De opdrachtgever heeft verder tegenover Interlashing en die (rechts)personen uit Interlashing tesamen geen recht op meer schadevergoeding dan hij van één van hen maximaal zou kunnen vorderen. Artikel 10: Overmacht 10.1 In geval van overmacht kan Interlashing haar verplichtingen opschorten of met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, epidemieën, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval, gebrek aan of ziekte van personeel, dit alles zowel bij leveranciers van wie Interlashing zaken betrekt als bij Interlashing zelf, bedrijfsstoringen, defect van de bedrijfsmiddelen van Interlashing, inkrimping of wijziging van de productie, diefstal of verduistering uit het magazijn of werkplaatsen van Interlashing, wettelijke of andere bepalingen van overheidswege die de normale uitvoering van de verplichtingen van Interlashing bemoeilijken of onmogelijk maken, natuurrampen, vertraagde levering door welke oorzaak dan ook van door Interlashing elders tijdig bestelde zaken, alsmede alle andere omstandigheden waarop Interlashing geen invloed kan uitoefenen Voorts wordt onder overmacht in de zin van deze verstaan: ieder handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens organen, ondergeschikten of tussenpersonen, waardoor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vertraagd of onmogelijk wordt. Overmacht ten aanzien van de door Interlashing ingeschakelde derden geldt als overmacht voor Interlashing zonder dat zij gehouden zal zijn andere derden in te schakelen en/of de overeengekomen werkzaamheden zelf te verrichten. Artikel 11: Intellectuele eigendom 11.1 Interlashing behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen etc. en de informatie, kennis en ervaring die in een en ander besloten ligt, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Interlashing worden gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt, dan wel doorgegeven aan derden. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Interlashing een schadevergoeding verschuldigd van EUR, onverminderd het recht van Interlashing om de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is. Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, retentie, pandrecht 12.1 Na levering blijft Interlashing eigenaar van geleverde goederen zolang de opdrachtgever de prijs van deze of andere aan hem geleverde goederen niet heeft betaald. Zolang er op geleverde goederen een

5 Pagina: 5/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze niet bezwaren, overdragen, verhuren, verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen of anderszins af te staan. Nadat Interlashing haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen terughalen. De opdrachtgever staat Interlashing toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden Als Interlashing geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen aan Interlashing te verpanden Interlashing is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever totdat de vorderingen van Interlashing op de opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden, welke Interlashing uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook van de opdrachtgever onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen welke zij ten laste van de opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. De opdrachtgever kent Interlashing uitdrukkelijk een recht van handelspand toe op deze goederen, documenten en gelden. Artikel 13: Ontbinding Interlashing zal de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden en al hetgeen Interlashing, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft, wordt terstond opeisbaar indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet: - het faillissement of de bescherming onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of de surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken, of de opdrachtgever verliest anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen; - er wordt beslag gelegd op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever; - de opdrachtgever blijft ondanks aanmaning in gebreke met de nakoming van enige verplichting jegens Interlashing; - de opdrachtgever houdt op zijn bedrijf uit te oefenen of- in geval van een rechtspersoon of vennootschap wordt ontbonden. Artikel 14: Verjaring en verval 14.1 Alle klachten moeten schriftelijk geschieden en dit op straffe van verval van enig vorderingsrecht binnen acht dagen na de levering van de zaken respectievelijk beëindiging van de geleverde diensten Onverminderd enige dwingendrechtelijke toepasselijke bepaling, verjaart elke vordering jegens Interlashing na één jaar. De verjaring loopt vanaf de dag volgende op die waarop de zaken en/of diensten werden (af-)geleverd of hadden moeten zijn (af-) geleverd dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf de dag volgende op de dag dat de vordering is ontstaan. Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Belgisch recht is van toepassing De rechtbanken in Antwerpen zijn exclusief bevoegd. Desalniettemin kan Interlashing, volgens eigen inzicht, de opdrachtgever eveneens dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de opdrachtgever. Artikel 16: Definities In deze wordt verstaan onder: LEVERING VAN ARBEIDSKRACHTEN IN NEDERLAND Arbeidskracht : iedere natuurlijke persoon die door Interlashing aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgever;

6 Pagina: 6/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden Beroepsziekte : een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden; Diensten : tevens het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgever voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van werkzaamheden. Artikel 17: Werkprocedure 17.1 De opdrachtgever verstrekt Interlashing voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht Interlashing bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende arbeidskrachten, welke arbeidskrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde arbeidskracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde arbeidskracht geen doorgang vindt Interlashing schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Interlashing voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een arbeidskracht Interlashing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Interlashing indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Interlashing bij de selectie. Artikel 18: Arbeidsduur en werktijden De arbeidsomvang en de werktijden van de arbeidskracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Artikel 19: Leiding en toezicht 19.1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is Het is de opdrachtgever niet toegestaan de arbeidskracht op zijn beurt aan een derde door te lenen ;dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden De opdrachtgever kan de arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en bepaalde, indien Interlashing en de arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd Tewerkstelling van de arbeidskracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Interlashing en de arbeidskracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Alle extra kosten die gemoeid zijn met een dergelijke uitvoering van de opdracht (onder meer kosten van vervoer en verblijf) komen voor rekening van opdrachtgever.

7 Pagina: 7/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden 19.5 De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan Interlashing is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de arbeidskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de arbeidskracht Interlashing is tegenover de opdrachtgever en/of betrokken derde(n) niet aansprakelijk voor verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever en/of derde(n), al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde(n) De opdrachtgever vrijwaart Interlashing voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Interlashing als uitlener van de arbeidskracht - direct of indirect - terzake van de in dit artikel onder 19.5, 19.6 of 19.7 bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Interlashing verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 20: Arbeidsomstandigheden 20.1 De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de arbeidskracht en Interlashing verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen De opdrachtgever is gehouden om aan de arbeidskracht en aan Interlashing tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Interlashing zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht vergoeden - en Interlashing vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Interlashing daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek De opdrachtgever zal aan Interlashing de schade vergoeden die Interlashing lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte van een arbeidskracht dan wel het overlijden van een arbeidskracht als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte waarvoor opdrachtgever en/of Interlashing aansprakelijk is op grond van 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek en/of andere regelgeving van overheidswege. Met de schade worden onder onder meer bedoeld de loonkosten van Interlashing bij arbeidsongeschiktheid van de betreffende arbeidskracht en/of andere kosten die samenhangen met de gevolgen van het bedrijfsongeval of beroepsziekte Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. Tevens zal de opdrachtgever aan Interlashing de kosten vergoeden als bedoeld in artikel 7:674 Burgerlijk Wetboek.

8 Pagina: 8/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden Artikel 21: Aansprakelijkheid opdrachtgever 21.1 De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene en met name uit artikels 17, 18, 19, 20 en 21, niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruitvoortvloeiende schade van Interlashing (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij vrijwaart Interlashing zonodig ter zake jegens derden, de arbeidskrachten daaronder begrepen. Dit laat onverlet, dat Interlashing eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het ontbinden van de overeenkomst De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle vormen van aansprakelijkheid (op grond van het bepaalde in artikels 17, 18, 19, 20 en 21). Op verzoek van Interlashing verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 22: Recht en rechtbank In afwijking van artikel 15, is, wat het leveren van arbeidskrachten in Nederland betreft, Nederlands recht van toepassing en zijn de rechtbanken te Rotterdam ook tevens bevoegd.

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector. ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1

Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector. ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1 Algemene Voorwaarden voor de freelancer in de audiovisuele sector ALGEMEEN; DEFINITIES Artikel 1 1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en leveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZELDENRUST MARKETING versie d.d. december 2014 Artikel 1: Definities Aanbod: Algemene Voorwaarden: Dienst: Gebrek: Honorarium: Levertijd/ Uitvoeringsperiode: Overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ETB De Noord Holding B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Paneelbouw en Techniek B.V. Electrotechnisch Bureau de Noord Zwijndrecht B.V. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie