Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Pagina: 1/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden INTERLASHING ALGEMENE VOORWAARDEN Deze zijn van toepassing op alle activiteiten van Interlashing BV (Vlissingen, KvK nr ). 'Opdrachtgever' is iedere (rechts-)persoon, die met Interlashing een overeenkomst heeft gesloten, dan wel wenst te sluiten en verder ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en). Artikel 1: Toepasselijkheid VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.1 Deze algemene zijn van toepassing op alle door Interlashing gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. De toepassing van door de opdrachtgever gehanteerde algemene is uitgesloten. 1.2 Afwijkende afspraken gelden enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Interlashing gedane aanbiedingen vrijblijvend. 2.2 Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na een bevestiging van Interlashing, dan wel nadat Interlashing een begin van uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Artikel 3: Prijzen 3.1 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren en exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten. De opdrachtgever is gehouden aanvankelijk niet in rekening gebrachte BTW die later toch verschuldigd blijkt te zijn, op eerste verzoek aan Interlashing te vergoeden. 3.2 Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren - waaronder inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, wijziging van wisselkoersen - is Interlashing gerechtigd de oorspronkelijk prijs dienovereenkomstig te verhogen. 3.3 De opdrachtgever is gehouden als extra kosten aan Interlashing te voldoen, kosten wegens tijdverlies en verzuim, alsook eventuele reistijd, reis- en verblijfkosten van personeel van Interlashing en door Interlashing ingeschakelde derden in geval van oponthoud buiten de schuld van Interlashing. 3.4 Indien Interlashing voor een opdracht speciaal gereedschap moet vervaardigen en/of laten vervaardigen, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 4: Diensten 4.1 Tot de diensten van Interlashing behoren onder meer alle werkzaamheden van manuele of intellectuele aard die betrekking hebben op het vastzetten, zekeren en eventueel afdekken van goederen c.q. de lading, en/of levering van de daarvoor benodigde materialen en/of diensten, waaronder laswerkzaamheden, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, etikettering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot goederen, voor zover deze tussen de opdrachtgever en Interlashing zijn overeengekomen. 4.2 Bij het doorgeven van de instructies, tijdig voor aanvang van de werkzaamheden zal de opdrachtgever schriftelijk aan Interlashing meedelen: - de juiste en nauwkeurige omschrijving van de goederen, onder meer soort, aantal, gewicht, toestand en gevarenklasse; - alle onderrichtingen en alle beperkingen in verband met de bescherming, de behandeling of het verblijf van de goederen en de uitvoering van de opdracht in het algemeen;

2 Pagina: 2/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden - alle onderrichtingen met betrekking tot de bescherming van personen, waaronder werknemers. 4.3 De goederen dienen alle noodzakelijke merken te dragen in verband met hun karakteristieken. 4.4 De ter beschikking gestelde vervoersmiddelen moeten aangeboden worden zodat de uit te voeren opdracht onmiddellijk kan worden aangevat en dit in overeenstemming met de gebruikelijke werkwijze en de wettelijke bepalingen. De vervoerder heeft de verplichting om voor aanvang van het vervoer te verifiëren of de stuwage en indien van toepassing het vastzetten van de lading uitgevoerd werd in overeenstemming met de technische vereisten eigen aan het voertuig en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 4.5 De installaties, magazijnen en bedrijfsmiddelen van Interlashing kunnen voor de ingebruikname op hun geschiktheid worden gecontroleerd door de opdrachtgever. Bij ontstentenis van dergelijke controle of van enig gemotiveerd voorbehoud worden zij geacht geschikt te zijn bevonden. 4.6 De opdrachtgever vrijwaart Interlashing voor vorderingen en stelt haar schadeloos voor de door haar geleden schaden, verliezen en kosten die zouden voorspruiten uit een inbreuk op voornoemde verplichtingen zelfs indien de inbreuk te wijten is aan derden. Artikel 5: Goederen 5.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging. Overeengekomen kleuren, afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages, enz., zullen door Interlashing zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Afwijkingen van kleur, afmeting, gewicht, enz., die binnen deze gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de opdrachtgever geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens Interlashing. 5.2 Alle verkopen en leveringen geschieden EXW (Incoterms 2010). Levering EXW blijft gelden ook wanneer de wijze van verzending of vervoer bepaald of geregeld wordt door Interlashing. Kosten van en risico tijdens deze verzending of dit vervoer blijven dus voor de opdrachtgever. 5.3 Interlashing zorgt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en tegen vergoeding voor de verzekering van de goederen tijdens het transport tot het bedrag van de verkoopprijs van de goederen. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico. 5.4 De opdrachtgever is verplicht de zaken vanaf het moment van de levering en voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen dezer verzekeringen aan Interlashing op diens verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen, zullen, zodra Interlashing zulks wenst, onverwijld aan Interlashing worden overgedragen. 5.5 Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw, doch is niet bindend. Bij de opgave van de levertijd gaat Interlashing er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging, doch - voor zover van toepassing - niet eerder dan nadat alle (technische) gegevens omtrent de goederen Interlashing bekend zijn en eventuele schema's, tekeningen etc. door Interlashing zijn goedgekeurd. Artikel 6: Afname 6.1 Op de opdrachtgever rust een afnameplicht. 6.2 Indien de opdrachtgever bij een overeengekomen levering van goederen op afroep binnen de vooraf bepaalde tijd het gekochte niet binnen die termijn heeft afgenomen, of indien hij, wanneer geen bepaalde termijn van afname is vastgesteld, het gekochte niet binnen één maand na de verkoopdatum heeft afgenomen, heeft Interlashing het recht de niet-afgenomen orders met onmiddellijke ingang (zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst) te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd het recht van Interlashing om schadevergoeding (waaronder opslag-, en personeelskosten) van de opdrachtgever te vorderen. Artikel 7: Betaling

3 Pagina: 3/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden 7.1 Betalingen geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum. 7.2 Inhouding en/of verrekening en/of compensatie van betalingen kan niet ingeroepen worden om betaling van facturen te weigeren of uit te stellen. 7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is hij vanaf de vervaldag over het factuurbedrag interesten verschuldigd aan 10 % op jaarbasis. 7.4 Interlashing heeft tevens recht op een forfaitaire vergoeding van de door de niet-betaling veroorzaakte kosten voor een bedrag gelijk aan 10 % van de niet-betaalde factuurbedragen. Artikel 8: Garantie 8.1 Wat verborgen gebreken der goederen betreft, is Interlashing enkel garantie verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof- en/of fabricatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen Onverminderd artikel 14 dient elke rechtsvordering tegen Interlashing wegens gebreken aan de goederen en/of niet conformiteit ervan met het verkochte te worden ingesteld vóór be- en/of verwerking en/of doorverkoop ervan en alleszins binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de levering van deze goederen, deze termijn een vervaltermijn zijnde, niet vatbaar voor stuiting of schorsing. 8.3 De garantieverplichting die Interlashing eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins, naar keuze van Interlashing hetzij tot de terugbetaling, zonder aankleven, van de betaalde prijs van de ondeugdelijke goederen, hetzij tot het kosteloos vervangen van de ondeugdelijke goederen indien nog mogelijk (bv. goederen nog voorradig); de kosteloosheid der vervanging ziet enkel op de prijs der goederen; de kosten verbonden aan de terugkeer van de ondeugdelijke goederen met het oog op deze kosteloze vervanging zijn dus steeds ten laste van de opdrachtgever. 8.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - wijziging of reparatie door de opdrachtgever of derden; - overmacht of andere oorzaken buiten Interlashing's schuld. 8.5 De opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Interlashing heeft voldaan. Artikel 9: Aansprakelijkheid 9.1 Interlashing is verplicht tot een middelen- of inspanningsverbintenis. Interlashing is slechts aansprakelijk voor de materiële schade en/of het verlies die het rechtstreeks gevolg is van haar in concreto bewezen fout. 9.2 Interlashing is niet aansprakelijk voor schade ontstaan: - voor of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door Interlashing, of - door eigen gebrek of eigen aard van de goederen en/of de verpakking, of - door fout van derden of van de opdrachtgever, of - door het niet of onjuist meedelen van gegevens of instructies of door het meedelen van onjuiste of onvolledige gegevens of instructies door de opdrachtgever of door derden, of - door overmacht, zoals hierna nader bepaald. 9.3 Door de opdrachtgever geleden schade bestaande uit onder meer letsel of aantasting van de gezondheid, overlijden, gehele of gedeeltelijke vernietiging, beschadiging, verlies of verdwijning van goederen, veroorzaakt door gebreken of fouten bij de uitvoering van de door Interlashing geleverde diensten of goederen, komt tot maximaal het orderbedrag en verder onder volgende beperkingen voor vergoeding in aanmerking: - met betrekking tot goederen in het algemeen, tot een maximaal bedrag van 2 EUR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht; - met betrekking tot staalproducten (zoals onder meer coils, sheets, plates, slabs, pipes, tubes, beams, bars, blooms, billets, wire rods en cast iron pipes) in het bijzonder geldt, naast de beperking tot maximaal 2 EUR per kg beschadigd of verloren gegaan brutogewicht, tevens een beperking tot een maximaal bedrag van 1000 EUR per collo;

4 Pagina: 4/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden - met betrekking tot het schip of vervoermiddel, tot een maximaal bedrag van EURO. Los van de aard, omvang en voorwerp van de schade, zal de maximale aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan EUR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit één en dezelfde oorzaak ontstaan. Ingeval van samenloop van verschillende vorderingen met betrekking tot schade aan het schip of vervoermiddel, schade aan of verlies van goederen of materieel, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of door derden, of welke andere schade ook, zal de totale aansprakelijkheid van Interlashing niet meer bedragen dan EUR welk ook het aantal benadeelden weze. 9.4 Interlashing is nooit aansprakelijk voor productieverlies, bedrijfsschade, tijdverlies, wachttijden, lig- en staangelden, winstderving, verlies van cliënteel of omzet, schade aan derden, boetebedingen of forfaitaire schadeclausules en algemeen alle immateriële, onrechtstreekse of gevolgschade. 9.5 Indien Interlashing wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, heeft geleden in verband met goederen of prestaties die door Interlashing zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is de opdrachtgever uitdrukkelijk gehouden Interlashing tegen die vordering te vrijwaren. 9.6 Het in de vorige leden bepaalde geldt mede ten behoeve van de (rechts) personen, die tot Interlashing behoren en die Interlashing als hulppersoon, onderaannemer, uitvoeringsagent of leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. De opdrachtgever heeft verder tegenover Interlashing en die (rechts)personen uit Interlashing tesamen geen recht op meer schadevergoeding dan hij van één van hen maximaal zou kunnen vorderen. Artikel 10: Overmacht 10.1 In geval van overmacht kan Interlashing haar verplichtingen opschorten of met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, epidemieën, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval, gebrek aan of ziekte van personeel, dit alles zowel bij leveranciers van wie Interlashing zaken betrekt als bij Interlashing zelf, bedrijfsstoringen, defect van de bedrijfsmiddelen van Interlashing, inkrimping of wijziging van de productie, diefstal of verduistering uit het magazijn of werkplaatsen van Interlashing, wettelijke of andere bepalingen van overheidswege die de normale uitvoering van de verplichtingen van Interlashing bemoeilijken of onmogelijk maken, natuurrampen, vertraagde levering door welke oorzaak dan ook van door Interlashing elders tijdig bestelde zaken, alsmede alle andere omstandigheden waarop Interlashing geen invloed kan uitoefenen Voorts wordt onder overmacht in de zin van deze verstaan: ieder handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens organen, ondergeschikten of tussenpersonen, waardoor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vertraagd of onmogelijk wordt. Overmacht ten aanzien van de door Interlashing ingeschakelde derden geldt als overmacht voor Interlashing zonder dat zij gehouden zal zijn andere derden in te schakelen en/of de overeengekomen werkzaamheden zelf te verrichten. Artikel 11: Intellectuele eigendom 11.1 Interlashing behoudt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen etc. en de informatie, kennis en ervaring die in een en ander besloten ligt, ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht Deze gegevens mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Interlashing worden gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt, dan wel doorgegeven aan derden. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan Interlashing een schadevergoeding verschuldigd van EUR, onverminderd het recht van Interlashing om de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is. Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, retentie, pandrecht 12.1 Na levering blijft Interlashing eigenaar van geleverde goederen zolang de opdrachtgever de prijs van deze of andere aan hem geleverde goederen niet heeft betaald. Zolang er op geleverde goederen een

5 Pagina: 5/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze niet bezwaren, overdragen, verhuren, verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden in bruikleen of anderszins af te staan. Nadat Interlashing haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde goederen terughalen. De opdrachtgever staat Interlashing toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden Als Interlashing geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde goederen aan Interlashing te verpanden Interlashing is gerechtigd zaken, documenten en gelden terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever totdat de vorderingen van Interlashing op de opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. Alle zaken, documenten en gelden, welke Interlashing uit welke hoofde en met welke bestemming dan ook van de opdrachtgever onder zich heeft of zal verkrijgen, strekken haar tot onderpand voor alle vorderingen welke zij ten laste van de opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. De opdrachtgever kent Interlashing uitdrukkelijk een recht van handelspand toe op deze goederen, documenten en gelden. Artikel 13: Ontbinding Interlashing zal de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden en al hetgeen Interlashing, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft, wordt terstond opeisbaar indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet: - het faillissement of de bescherming onder de Wet Continuïteit Ondernemingen of de surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken, of de opdrachtgever verliest anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen; - er wordt beslag gelegd op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever; - de opdrachtgever blijft ondanks aanmaning in gebreke met de nakoming van enige verplichting jegens Interlashing; - de opdrachtgever houdt op zijn bedrijf uit te oefenen of- in geval van een rechtspersoon of vennootschap wordt ontbonden. Artikel 14: Verjaring en verval 14.1 Alle klachten moeten schriftelijk geschieden en dit op straffe van verval van enig vorderingsrecht binnen acht dagen na de levering van de zaken respectievelijk beëindiging van de geleverde diensten Onverminderd enige dwingendrechtelijke toepasselijke bepaling, verjaart elke vordering jegens Interlashing na één jaar. De verjaring loopt vanaf de dag volgende op die waarop de zaken en/of diensten werden (af-)geleverd of hadden moeten zijn (af-) geleverd dan wel, bij gebreke daarvan, vanaf de dag volgende op de dag dat de vordering is ontstaan. Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen 15.1 Belgisch recht is van toepassing De rechtbanken in Antwerpen zijn exclusief bevoegd. Desalniettemin kan Interlashing, volgens eigen inzicht, de opdrachtgever eveneens dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de opdrachtgever. Artikel 16: Definities In deze wordt verstaan onder: LEVERING VAN ARBEIDSKRACHTEN IN NEDERLAND Arbeidskracht : iedere natuurlijke persoon die door Interlashing aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten onder toezicht en leiding van de opdrachtgever;

6 Pagina: 6/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden Beroepsziekte : een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden; Diensten : tevens het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgever voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van werkzaamheden. Artikel 17: Werkprocedure 17.1 De opdrachtgever verstrekt Interlashing voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen,werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht Interlashing bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter beschikking in aanmerking komende arbeidskrachten, welke arbeidskrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde arbeidskracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde arbeidskracht geen doorgang vindt Interlashing schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Interlashing voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een arbeidskracht Interlashing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Interlashing indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Interlashing bij de selectie. Artikel 18: Arbeidsduur en werktijden De arbeidsomvang en de werktijden van de arbeidskracht bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de arbeidskracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Artikel 19: Leiding en toezicht 19.1 De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is Het is de opdrachtgever niet toegestaan de arbeidskracht op zijn beurt aan een derde door te lenen ;dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden De opdrachtgever kan de arbeidskracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en bepaalde, indien Interlashing en de arbeidskracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd Tewerkstelling van de arbeidskracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met Interlashing en de arbeidskracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Alle extra kosten die gemoeid zijn met een dergelijke uitvoering van de opdracht (onder meer kosten van vervoer en verblijf) komen voor rekening van opdrachtgever.

7 Pagina: 7/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden 19.5 De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan Interlashing is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de arbeidskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de arbeidskracht Interlashing is tegenover de opdrachtgever en/of betrokken derde(n) niet aansprakelijk voor verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever en/of derde(n), al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde(n) De opdrachtgever vrijwaart Interlashing voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Interlashing als uitlener van de arbeidskracht - direct of indirect - terzake van de in dit artikel onder 19.5, 19.6 of 19.7 bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Interlashing verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering. Artikel 20: Arbeidsomstandigheden 20.1 De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de arbeidskracht en Interlashing verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen De opdrachtgever is gehouden om aan de arbeidskracht en aan Interlashing tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert Interlashing zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht vergoeden - en Interlashing vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of Interlashing daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek De opdrachtgever zal aan Interlashing de schade vergoeden die Interlashing lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte van een arbeidskracht dan wel het overlijden van een arbeidskracht als gevolg van een bedrijfsongeval of beroepsziekte waarvoor opdrachtgever en/of Interlashing aansprakelijk is op grond van 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek en/of andere regelgeving van overheidswege. Met de schade worden onder onder meer bedoeld de loonkosten van Interlashing bij arbeidsongeschiktheid van de betreffende arbeidskracht en/of andere kosten die samenhangen met de gevolgen van het bedrijfsongeval of beroepsziekte Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen. Tevens zal de opdrachtgever aan Interlashing de kosten vergoeden als bedoeld in artikel 7:674 Burgerlijk Wetboek.

8 Pagina: 8/8 Intranet: IL-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-Interlashing-Documentbeheer-Quality- Voorwaarden Artikel 21: Aansprakelijkheid opdrachtgever 21.1 De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene en met name uit artikels 17, 18, 19, 20 en 21, niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruitvoortvloeiende schade van Interlashing (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij vrijwaart Interlashing zonodig ter zake jegens derden, de arbeidskrachten daaronder begrepen. Dit laat onverlet, dat Interlashing eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het ontbinden van de overeenkomst De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle vormen van aansprakelijkheid (op grond van het bepaalde in artikels 17, 18, 19, 20 en 21). Op verzoek van Interlashing verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Artikel 22: Recht en rechtbank In afwijking van artikel 15, is, wat het leveren van arbeidskrachten in Nederland betreft, Nederlands recht van toepassing en zijn de rechtbanken te Rotterdam ook tevens bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van H. van Veelen & Zn. B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

ALGEMENE VOORWAARDEN van H. van Veelen & Zn. B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van H. van Veelen & Zn. B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24248008. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Van Veelen:

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer

Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Bakkie & Zo, gevestigd te Sint-Oedenrode, geregistreerd onder KvK nummer 000033346526 Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden 1a Deze Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden)

ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN RUBBER MAALINDUSTRIE LIMBURG B.V. (afgekort Rumal Voorwaarden) 1. Definities 1.1 Verkoper : Rubber Maalindustrie Limburg B.V. 1.2 Koper : de wederpartij van Verkoper 2. Totstandkoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA

Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA Algemene voorwaarden Coöperatie Green Events Nederland UA 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Diensten: alle diensten die worden geleverd; 1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Auteur: Etienne Herremans. Datum: 01/01/2015

Algemene Voorwaarden. Auteur: Etienne Herremans. Datum: 01/01/2015 Pagina: 1/5 Intranet: ILS-ORGANISATIE&PROCESIDENTIFICATIE-D 1.1 Server: N-ILS-Documentbeheer-Quality- - 1. Algemeen 1.1. Elke overeenkomst met INTERNATIONAL LASHING SYSTEMS NV, hierna verkort ILS genoemd,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE VOORWAARDEN M.J. de Koning - Illustreren & Schilderen ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenins gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIGHTYBRIGHTYSHOP Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder "MBshop": MightyBrightyShop, ingeschreven

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES

Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemene voorwaarden van LOS ONDERZOEK EN ADVIES Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd.

4. Alle door Backline vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vastgelegd. Pagina 1/5 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Van : Backline Audiovisual Projects V.O.F. Te : 5571 SL Bergeijk Aan : Eijkenakker 2 KvK : 17212166 ALGEMEEN 1. Onder de opdrachtgever wordt in deze

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV

Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV SJONIC DIGITAL MEDIA BV EDISONWEG 1D 3404 LA IJSSELSTEIN T 030-6875506 F 030-6875507 SJONIC@SJONIC.NL SJONIC.NL KVK UTRECHT 30174195 RABOBANK 33.60.15.062 Algemene voorwaarden Sjonic Digital Media BV Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Algemene inkoopvoorwaarden van COMRON INTERNATIONAL B.V. ( Comron ) gevestigd te (1422 AD) Uithoorn, aan de Amsterdamseweg 20, gedeponeerd in het handelsregister onder dossiernummer

Nadere informatie

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688

1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 Algemene Voorwaarden Opdrachtgever SportUnie 1-3-2014 Artikel 1 Algemeen 1. Sportunie is gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60254688 2. Deze voorwaarden maken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ria s keuken, gevestigd te Zwanenburg, Wilgenlaan 7 D

Algemene voorwaarden van Ria s keuken, gevestigd te Zwanenburg, Wilgenlaan 7 D Algemene voorwaarden & Annuleringsvoorwaarden Algemene voorwaarden van Ria s keuken, gevestigd te Zwanenburg, Wilgenlaan 7 D Ria s keuken stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude

Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Algemene Voorwaarden Actief Rijnwoude Artikel 1- Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Actief Rijnwoude en zijn van toepassing

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Toepasselijkheid VICTOR DE JONG OPLEIDING TRAINING ALGEMENE VOORWAARDEN a. In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder VICTOR DE JONG OPLEIDING TRAINING de eenmanszaak

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01

Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Algemene voorwaarden Zeeland Rolluik Techniek BV Bedrijfsnaam: Zeeland Rolluik Techniek KvK nr: 59304855 BTW nr: 853413563B01 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven

Algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven ALGEMENE VOORWAARDEN PARKTHEATER EINDHOVEN N.V. Theaterpad 1 te Eindhoven (versie 1 november 2006) Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: exploitant: de naamloze

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Prijs

1. Algemeen. 2. Prijs ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SHEETLITE BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58250530 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van

Nadere informatie