AEC experts. de introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEC experts. de introductie"

Transcriptie

1 AEC experts de introductie

2 AansprakelijkheidsExpertises & Consultancy AEC experts Toegenomen claimbesef, veranderende wetgeving en internationalisering leiden steeds vaker tot (al dan niet ingewikkelder) aansprakelijkheidszaken. In de verzekeringswereld blijft de aansprakelijkheidsbranche daarom ook groeien: het gezamenlijke premiebelang in deze branche van de leden van het Verbond van Verzekeraars loopt tegen de één miljard euro. De deskundigheid voor het regelen van deze ingewikkelde schaden dient daarmee gelijke tred te houden. Daaruit ontstaat de behoefte aan specialisatie. AEC experts heeft op dat gebied haar bestaansrecht reeds bewezen. Naast de klassieke (aansprakelijkheids-)expertisediensten worden diensten gevraagd als aansprakelijkheidsrisico-analyses, -advisering en -audits, recallbegeleiding en -advisering en aansprakelijkheidsclaimsmanagement. AEC experts werkt nauw samen met de gerenommeerde advocatenkantoren in Nederland, en kan, wanneer daarnaar vraag is, goede advocatenkantoren in het buitenland aan haar relaties adviseren. Omdat niet alle diensten te duiden zijn, kan een gesprek over de wensen van de klant en de mogelijkheden van AEC experts heel verhelderend zijn. 2

3 Binnen het netwerk van AEC experts kan worden beschikt over ervaren experts met deskundigheden op uiteenlopende gebieden. Daarbij is internationale behandeling van zaken ons zeker niet vreemd. Wanneer de klant er prijs op stelt, nemen wij de logistiek van de internationale zaken graag voor onze rekening. AEC experts kan haar diensten aanbieden op de volgende werkterreinen (zonder de pretentie van volledigheid ten aanzien van deze opsomming): *algemene aansprakelijkheid *bouwkunde *(civiele) techniek *productaansprakelijkheid *milieu-aansprakelijkheid *letsel- en doodschaden met de daarbij behorende schadeberekeningen *bedrijfsongevallen *beroepsaansprakelijkheid van architecten, accountants, assurantiemakelaars, bouwadviesbureaus *bedrijfsschaden in aansprakelijkheidszaken *recall-advisering en -begeleiding *claimsmanagement in aansprakelijkheidszaken *risico-analyses en audits * en nu ook: gerechtelijk deskundige, ingeschreven in het LRGD Ons bedrijf is zodanig ingericht, dat schaden van klein tot groot en van gewoon tot complex kunnen worden behandeld op een met de opdrachtgever overeengekomen wijze. Praat eens met ons. Wij informeren u graag volledig: tel

4 AEC experts en haar disciplines* - Aansprakelijkheid: techniek, algemeen, bouw, beroep, product, diensten. - AVB letsel- en overlijdensschaden, medische aansprakelijkheid ziekenhuizen en specialisten, schaden op (collectieve) ongevallenpolissen, schaden in verband met verkeersongevallen. - Recall (terughalen van producten uit de markt). - Samenstellen gedetailleerde recall-handleidingen. - Advisering in aansprakelijkheidszaken, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en recalls - Risico-inventarisatie aansprakelijkheid. * Indien noodzakelijk assumeert AEC experts specifieke kennis. 4

5 AEC experts en de recall Recall handleiding: noodzaak of luxe. We kennen ze allemaal: de bekende, grote recalls. Iedereen die betrokken is, verwerkt zo n gebeurtenis op zijn eigen manier. Hoe verwerkt een productiebedrijf deze gebeurtenis echter zelf? Vaak is het zo, dat de herhaling van gebeurtenissen de verantwoordelijken binnen zo n productiebedrijf aan het denken zet: hoe is het in mijn bedrijf geregeld, als het mij overkomt? Maar ook op andere manieren worden productiebedrijven aan het denken gezet over recallkwesties, bijvoorbeeld omdat men een ISOcertificering wil halen of omdat men aan een kwaliteitshandboek werkt. Het hebben van een recall handleiding is dan tenminste aan te bevelen, zo niet noodzakelijk. Wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met een situatie, waarin het aankomt op de vraag, of er al dan niet ge-recalled moet worden, ontstaan vaak problemen, die wij telkens weer zien terugkomen: - Er is bijna altijd tijdgebrek. De druk om snel actie te nemen, is vaak zo groot, dat het goed doorspreken van besluiten en acties niet mogelijk is. 5

6 - Er heerst vaak een crisissituatie, waarin besluiten meestal ad hoc worden genomen. Soms door de verkeerde personen, consequenties van de besluiten worden niet overzien, gewoon omdat er geen ervaring is. - De PR en de communicatie kunnen onvoldoende worden doordacht. Het ervaring krijgen in recalls, dat wenst niemand zichzelf toe. AEC experts heeft deze ervaring wel. De daaruit ontstane kennis wordt graag gedeeld, het best vooraf, want dan is men voorbereid en kan de recall georganiseerder worden aangepakt. Een recall handleiding is in zo n geval welhaast de enige oplossing. Waarom? Omdat dan in alle rust in plaats van in een crisissituatie over de aspecten die spelen bij een recall, kan worden nagedacht. De besluiten kunnen geheel doordacht worden, de acties kunnen uitgetest worden, de relevante personen in het besluitproces kunnen aangewezen worden en kunnen zich in hun rol inleven, de logistiek binnen het bedrijf kan zonodig aangepast worden, de mogelijke kosten kunnen worden beschouwd, etc. etc. In de recall handleiding worden de regels en taken en alle andere relevante zaken tevoren vastgelegd. Als dan een recall zich plotseling voordoet, dan versnelt de aanwezigheid van een recall handleiding alleszins het gehele proces: iedereen is op zijn taak voorbereid, weet wat er van hem of haar verwacht wordt, diverse zaken zijn al uitgezocht en kunnen direct in werking worden gezet, etc. 6

7 Het opstellen van een recall handleiding wordt voorafgegaan door een grondige audit van het bedrijf in kwestie. Immers de situatie binnen het bedrijf vormt de basis, waarop de recall handleiding moet worden gebouwd. Soms leidt deze audit tot adviezen ten behoeve van de verbetering van het proces, juist met het oog op voorkoming van een recall. Het spreekt voor zich, dat een recall handleiding ook onderhoud nodig heeft en dus tenminste elk halfjaar of jaar weer moet worden bijgewerkt naar de veranderingen in het bedrijf, die inmiddels hebben plaatsgevonden. AEC experts heeft reeds meerdere keren op verzoek recall handleidingen geschreven. AEC experts is aan te merken als een ervaren deskundige op dit gebied, die de fijne kneepjes van het vak kent. Deze kneepjes kunnen vertaald worden naar een recall handleiding, die deel kan uitmaken van een ISO handboek. Toename van aantal rapid alerts (die veelal verband houden met recalls) in de EU: Bent u geïnteresseerd bel ons dan en maak een afspraak: tel

8 AEC experts en de aansprakelijkheidsrisico-inventarisatie HET ONTSTAAN Vanuit de in jaren opgedane kennis en ervaring in het aansprakelijkheidsexpertisevak ontstonden de drang en behoefte met deze kennis en ervaring meer te doen dan alleen het aloude expertiseren. Omdat een achtergrond van meer dan 25 jaren als verzekeraar en schade-expert met primaire aandacht voor de aansprakelijkheid toch impact heeft, groeide de idee voor andere toepassingen van deze kennis en ervaring. De constatering, dat het onderkennen van aansprakelijkheidsrisico s binnen bedrijven ook voor de bedrijven zelf niet altijd even makkelijk is, leidde tot de idee om op dat gebied te gaan adviseren. Waar risico s op deze wijze beeldend worden gemaakt, is het een kleine stap naar de behoefte van risico-dragers zoals verzekeraars, om bekend te worden met deze risico s teneinde hun eigen exposure beter te kunnen bepalen. Daarnaast ontstaat voor het bedrijf zelf ook de behoefte om aan de hand van de resultaten van een risico-inventarisatie over te gaan tot risico-analyse en -beoordeling. Om vervolgens via risico-beheersing te komen tot het institutionaliseren van een risk-management proces. HET RISICO-INVENTARISATIE PROCES Risico-inventarisatie dient te worden onderscheiden van risk-management. Risk management heeft het oog op de omgang met risico s, gericht op het voorkomen van de aantasting van de vermogenspositie van een bedrijf door middel van beheersing, 8

9 financiering en beheer van risico s in een organisatorisch kader tegen zo laag mogelijke kosten. Risico-inventarisatie maakt daarvan onderdeel uit, eventueel gevolgd door risico-analyse en beoordeling. Risk-inventarisatie hoort thuis bij en binnen de bedrijven zelf, waarbij het gaat om het gehele risk-management proces met opeenvolgende elementen als risicoidentificatie, -analysering, -beoordeling en -beheersing, om van daaruit te komen tot het implementeren van de noodzakelijk geachte maatregelen, tezamen met de noodzakelijke evaluatie en rapportage. Risicofinanciering is daarbij een herkenbaar en belangrijk onderwerp. Risico-inventarisatie ziet dus op een onderdeel van het risk-management, dat ook voor anderen interessant kan zijn. Daarbij wordt dan met name gedacht aan de risico-drager, voor wie het relevant is inzicht te krijgen in de risico s waaraan het door hem verzekerde bedrijf blootstaat. Daarvoor is het uitvoeren van een risicoinventarisatie in principe de basis. Risico-inventarisatie houdt in het identificeren van allerhande risico s op velerlei vlakken, zoals: -imago -product -financiën -milieu -arbeidsverhouding -informatietechnologie -materieel gebied -procesbeheersing -aansprakelijkheid 9

10 DE AANSPRAKELIJKHEIDRISICO-INVENTARISATIE Aansprakelijkheid als laatste in de keten van risico-inventarisatiegebieden? Het antwoord daarop is in zekere mate dualistisch: ja, omdat dit het laatste gebied is, waarop de risico-inventarisatie zich wezenlijk ontwikkelt; neen, omdat het toch, zij het een ondergeschikte, rol speelt op de andere risico-gebieden. De ontwikkeling van de risico-inventarisatie op aansprakelijkheidsgebied is thans in volle gang, omdat steeds duidelijker wordt, dat het kan gaan om risico s met een groot exposure, bijvoorbeeld vanwege een geldende risico-aansprakelijkheid. De toenemende complexiteit op velerlei gebieden leidt bij veel bedrijven tot onoverzichtelijkheid of ongestructureerdheid ten aanzien van de potentiële risico s. AEC experts wil een ondersteunende rol spelen bij het in kaart brengen van specifieke aansprakelijkheidsrisico s en potentiële gevolgen. Deze inventarisatie gaat vergezeld van verbeteringsadviezen. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten: het bedrijf, dat tot een verbetering komt, de risicodrager vanwege de verkleining van het risico, met daaruit eventueel voortvloeiende financiële voordelen voor het bedrijf en de risicodrager. In beginsel wordt de omvang van een risico-inventarisatie in overleg met de principaal vastgesteld. De standaard werkwijze is de volgende. Van een bedrijf wordt zoveel mogelijk informatie vergaard ter oriëntering, waarna voor of tijdens de audit een clusterachtige opdeling van het bedrijf op basis van logisch samenhangende activiteiten wordt gemaakt. Per cluster zullen de geïnventariseerde standaard aansprakelijkheidsrisico s worden weergegeven met de vermelding van het bereikte kwaliteitsniveau op een schaal tot

11 Een diepergaande inventarisatie op het gebied van de uitvoering van ARBO is op aanvraag beschikbaar. AEC experts werkt daarvoor samen met andere specialisten. Een analysering van het schadeverloop, mits beschikbaar, kan deel uitmaken van de rapportage. Een loss ratio kan worden bepaald indien daarvoor voldoende informatie beschikbaar is. Technische aspecten zoals de juistheid in de uitvoering van de technische processen e.d. zullen daarbij in beginsel alleen in grote lijnen worden beoordeeld aan de hand van door de klant aangedragen informatie. Diepergaande technische beoordelingen en verwerking van de resultaten daarvan zijn op verzoek van de principaal uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een eenvoudige scan van het bedrijf een globaal oordeel te geven te behoeve van de besluitvorming van de risicodrager. Zonodig worden in overleg met de principaal de gebieden bepaald, waarop de principaal een quick scan uitgevoerd wil hebben. Indien het gaat om de wens van een risico-drager, dan dient tevoren vastgelegd te zijn dat het bedrijf daaraan medewerkt. GEÏNTERESSEERD? Indien u geïnteresseerd bent geraakt, neem dan contact met ons op. Wij willen u met alle plezier alle gewenste informatie verstrekken. 11

12 Enkele belangrijke jaartallen uit de geschiedenis van het verzekeringsbedrijf en aanverwante bedrijfstakken: *1347 In Genua werd de oudst bekende transportpolis opgesteld. *1424 Oprichting in Genua van Sociëteit voor financiële garanties tegen onverwachte gebeurtenissen. *1435 Publicaties in Barcelona van Las Capitulas, een opsomming van verzekeringsvoorwaarden die als begin van de zogenaamde kleine lettertjes kunnen worden beschouwd. *1500 In Italië en Vlaanderen ontwikkelen zich de eerste vormen van levensverzekering. *1527 Oprichting in Amsterdam van het Bos van het Metselaersgilde, de oudste onderlinge ziekenkas in ons land. *1662 Oprichting van Lloyd s in het gelijknamige koffiehuis van Edward Lloyd. *1666 De grote brand in Londen waarbij diverse stadswijken grotendeels werden vernietigd. *1671 Johan de Witt presenteerde de Staten van Holland zijn Waerdje van Lijfrente. *1705 Oprichting in Engeland van de Amicable Society, de eerste echte levensverzekeraar. *1720 Oprichting Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad Rotterdam. *1807 Oprichting in Amsterdam van de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekering. *1825 Eerste trein van Dallington naar Stockton in Engeland. *1839 Eerste trein van Amsterdam naar Haarlem. *1880 De Engelsman Lawson construeerde een moderne fiets met kettingaandrijving. *1883 Bismarck voerde als eerste een aantal sociale wetten in: de Ziektewet, de Ongevallenwet (1884) en de Invaliditeits- en Ouderdomswet (1889). *1886 Gottlieb Daimler construeerde de eerste vierwielige auto met viertaktmotor. *1888 De Ierse veearts John Dunlop construeerde een luchtband voor de fiets. Oprichting in Nederland van het Actuarieel Genootschap. *1889 Opening in Amsterdam van het Centraal Station. *1898 Invoering in Nederland van de Algemene Ongevallenwet. *1922 In het Staatsblad 716 werd de instelling bekend gemaakt van de Verzekeringskamer. *1946 Nationalisatie in Frankrijk van 34 maatschappijen, de l'union, de Urbaine en de Sequanaise. *1948 Oprichting van de NVVA, de Federatie van Assurantieclubs in Nederland en van de NVA. *1951 Oprichting van de NVOZ 1. *1957 Ondertekening van het Verdrag van Rome, het begin van de EEG. *1965 Invoering van de WAM, de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. *1978 Oprichting van het Verbond van Verzekeraars in Nederland *1980 Oprichting van het KLOZ 2. *1991 Verzekeringsmarkt binnen de EEG geheel vrij, m.u.v. levensverzekeringen. *1999 Oprichting van AEC experts. 1 Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars 2 Kontactorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars, thans Zorgverzekeraars Nederland. 12

13 AEC experts (met Register Experts) Newtonlaan BH UTRECHT Tel Fax Tel (buiten kantoortijd) Website 13

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs

Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Leidraad Functieprofiel Informatiebeveiliger in het Hoger Onderwijs Deze leidraad is opgesteld door SURF-IBO. December 2005 SURF-IBO Het SURF Informatie Beveiligers Overleg is ingesteld door het platform

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Verbeteren van teameffectiviteit

Verbeteren van teameffectiviteit Verbeteren van teameffectiviteit 1. Ineffectiviteit van de groep 1. Is er bij een bepaalde werkgroep of team een afnemende productie geconstateerd? 2. Nemen de klachten en bezwaren van de kant van het

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie