Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc. 7-9-2010"

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 Afvalstoffen Richtlijn 2006/12/EG inzake afvalstoffen NL D Richtlijn 2008/98EG inzake afvalstoffen (+ intrekking Richtlijn 2006/12/EG) NL D Overwegingen voor Richtlijn 2008/98/EG en intrekking Richtlijn 2006/12/EG NL D zie ook : Gevaarlijke Afvalstoffen Algemeen VGT Statuten VGT NL D/W Toelatingsreglement VGT NL D/W Ledenlijst VGT NL D/W Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden VGT NL D/W Vergaderschema + vakanties NL D Uitslag VGT ledenenquête 2009 met benchmark 1998 NL I Algemene produktveiligheid consumentenproducten Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid NL D De Gier & Stam : Toelichting Richtlijn 2001/95/EG NL D Algemene publicaties VGT : Tandheelkundige producten onder wetgeving NL D Algemene voorwaarden Kluwer : Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden NL B Amalgaam Dental Amalgam - a report with reference to 93/42/EEC from an Ad Hoc Working Group mandated by DG-III of the European Commission (EN) UK I/B Amalgaamafscheiders NEN-EN-ISO : Nederlandse Norm amalgaamafscheider NL B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK D Infomil : wettelijk kader amalgaamafscheiders NL D Arbeidsomstandigheden, Wet EU : Kaderrichtlijn 89/391/EEG + 19 bijzondere vervolgrichtlijnen NL D Arbeidsomstandighedenwet 1998 NL D Arbeidsomstandighedenbesluit NL D Arbeidsomstandighedenregeling NL D Beleidsregels ARBO-wetgeving NL D Wijzigingen ARBO-wet per 1 januari 2007 NL D Arbeidsomstandigheden, overige Euroforum : Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten NL B SDU : Handboek kantoorinnovatie (ergonomie & milieu) NL B SDU : Handboek fysieke belasting NL B NNI : Gids persoonlijke beschermingsmiddelen NL B Autoclaven NEN : Norm NEN EN : small steam sterilizers - juli 2004 (EN) UK D RIVM rapport : de Helixtest in de praktijk NL D VGT : lijst autoclaven & reinigers NL D/W VGT : toelichting lijst autoclaven & reinigers NL D/W Bescherming Persoonsgegevens, Wet WPB Richtlijn 95/46/EG inzake bescherming persoonsgegevens NL D Euroforum : Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Tekst + toelichting op Wet bescherming persoonsgegevens, 2e ed NL B Vermande : Compendium Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Betalingsachterstanden Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden NL D Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden (EN) UK D Wet bestrijding betalingsachterstanden, Stbl. 2002, 545 NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen, overwegingen NL D Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, Wet De Wet BIG - wettekst wet BIG NL D

2 Bladzijde : 2 VWS : De Wet BIG - brochure de Wet BIG in hoofdlijnen NL D VWS : De Wet BIG - brochure voorbehouden handelingen - september 1996 NL D Biociden zie Gewasbescherming BTW VGT : BTW bij inruil in de dentale groothandel NL D Vrijstelling BTW (para)medische beroepen, Stcrt. 2008, 50.pdf NL D Burgerlijk Wetboek Kluwer : Burgerlijk wetboek, boek 1 t/m NL B Kluwer : Burgerlijk proces recht NL B CE Markering en -aansprakelijkheid Euroforum : CE markering en aansprakelijkheid - november 2000 NL B Concurrentiebeding Euroforum : Aanscherping van het concurrentiebeding - februari 2005 NL B Consumptiegoederen Richtlijn 1999/44/EG inzake verkoop en garanties consumptiegoederen - mei 1999 NL D Richtlijn 1999/44/EG - werkingssfeer Richtlijn - april 2007 NL D Cosmetische producten Warenwetbesluit cosmetische producten 1995 NL D Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten NL D Desinfectie zie Infectiepreventie Dienstenwet Richtlijn 2006/123/EG inzake diensten op de interne markt NL D Dienstenwet - Stbl. 2009, november 2009 NL D Dienstenwet - administratieve lasten NL D Drinkwaterwet Drinkwaterwet - juli 2009.pdf NL D E.I.A. - regeling zie VAMIL-regeling Elektrische installaties zie Laagspanningsrichtlijn Elektrisch - en elektronisch afval Richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur NL D Richtlijn 2002/96/EG on waste electrical and electronic equipment (EN) UK D Richtlijn 2003/108/EG - wijziging Richtlijn 2002/96/EG NL D Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur- Stbl. 2004, 340 NL D Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur - Stcrt. 2004, 142 NL D NVMP : overzicht verwijderingsbijdrage professionele apparatuur - juli 2010 NL D Elektronische handel Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel in de interne markt - juni 2000 NL D Elektro-Medische Apparaten ingetrokken door Besluit Medische Hulpmiddelen Elektro-Magnetische Compatibiliteit (EMC-Richtlijn) Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) NL D Ergonomie TNO : Richtlijnen op het gebied van verlichting en optometrie NL B Hokwerda : Uitgangspunten Ergonomische Werkwijze Tandarts NL B Europese Unie Europese Almanak CD NL B (zie ook Mededinging) Artikel 81 EU verdrag - verbod op kartelvorming NL D Artikel 82 EU verdrag - verbod op misbruik dominante marktposistie NL D Verordering EG 1_2003 inzake uitvoering mededingingsregels NL D FARBO-regeling afgeschaft per 1 april 2009 Guidelines Good Distribution Practice - GDP zie Geneesmiddelen Geluidhinder Richtlijn 2002/49/EG inzake beheersing omgevingslawaai NL D Wet Geluidhinder - maart 1979 NL D Besluit omgevingslawaai - juli 2004 NL D VROM : brochure Handreiking omgevingslawaai - september 2004 NL D Gemeenten Gids gemeentebesturen 2010 NL B Geneesmiddelen Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) NL D Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) (EN) UK D Geneesmiddelenwet - februari 2007 NL D

3 Bladzijde : 3 Geneesmiddelenwet - MvT maart 2004 NL D VGT : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Van Odijk : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (WHO working document) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) (EN) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) NL D VGT : laatste lijst NVM leden met VGT registratienummer voor verkrijgen geneesmiddelen NL I Gevaarlijke Stoffen (producten met) - EU onderzoek EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen (EN) UK D EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen - NL uittreksel NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - GHS GHS verordening EG 1272/2008 NL D Van WMS-etiket naar GHS-etiket NL D GHS - drieluikfolder - december 2009 NL D GHS - Informatieblad voor distributeurs NL D GHS - Informatieblad voor professionele gebruikers NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - REACH REACH verordening EG 1907/2006 totaal NL D REACH verordening EG 1907/2006 inzake veiligheidsinformatiebladen NL D VROM : brochure REACH komt, Wet Milieugevaarlijke Stoffen gaat NL D Arbeidsinspectie : brochure REACH - informatie voor distributeurs van producten met gevaarlijke stoffen NL D The Merck Index, 11e editie (EN) UK B Martindale, 30e editie (EN) UK B VGT : handleiding Publichem, opvragen veiligheidsinformatiebladen op VGt website NL D/W VGT : handleiding Dental Stoffenmanager, risico-beoordeling producten met gevaarlijke stoffen NL D/W Gevaarlijke Stoffen - Opslag Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS-15 (vervangt CPR-15-1 en CPR15-2) NL D Gevaarlijke Stoffen - VASt Programma VASt in bedrijf - nulmeting NL B IVAM : Effectiviteit van VIB's (VAST-rapport) NL B Arbo-Unie : voorinventarisatie gevaarlijke stoffen in de THK branche NL B SZW : Resultaten VASt-project per branche NL B Gevaarlijke Afvalstoffen Richtlijn 2000/532/EG inzake gevaarlijke afvalstoffen NL D Richtlijn 2001/573/EG als wijiziging op Richtlijn 2000/532/EG NL D Besluit inzamelen afvalstoffen - Stbl. 2004, maart 2004 NL D Europese afvalstoffenlijst EURAL NL D Landelijk afvalbeheerplan (LAP) NL D zie ook : Afvalstoffen Gewasbeschermingsmiddelen & biociden, Wet Richtlijn 98/8/EG inzake biociden NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - nota van toelichting NL D Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Landbouw : brochure Nieuwe Wet Gewasbescherming NL D Ontwerp Verordening COM (2009) 267 NL D Hinderwet vervangen door Wet Milieubeheer - zie Milieu Incasso VGT : instructies meldingen 60-dagen mutaties en incasso-opdrachten aan VGT NL I Infectiepreventie RIVM : Reiniging en desinfectie van dentale hand- en hoekstukken - september 1994 NL B WIP Richtlijn tandheelkunde - mei 1995 NL B WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 NL B

4 Bladzijde : 4 WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 (EN) UK B Gezondheidsraad : Bescherming tegen Hepatitis B NL B IGZ : Infectiepreventie in de tandartspraktijk, onderzoek - mei 1998 NL B/D NMT Omnibus-enquete Infectiepreventie - mei 2003 NL B RIVM : Disinfectants for medical devices, onderzoek - november 2003 NL B/D WIP - Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie (Ziekenhuizen) NL D IGZ : rapport Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid - januari 2007 NL B/D WIP : Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk - oktober 2007 NL D/W NMT : Infectiepreventie voor de tandartspraktijk - februari 2008 NL B Ontwerp Richtlijn inzake preventie scherpe voorwerpen NL D Inspectie Gezondheidszorg IGZ : Tien jaar Inspectand NL B IGZ : Circulaire taakherschikking tandartszorg (incl. voorbehouden handelingen) NL D Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek VGT : uitleg Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2010 NL D/W Kwaliteitswet Zorginstellingen Kwaliteitswet zorginstellingen - januari 1996 NL D Wet Toelating Zorginstellingen - november 2005 NL D Uitvoeringsbesluit WTZi - november 2005 NL D Kwik EU : Strategie voor kwik - januari 2005 NL D Verordening (EG) 1102_2008 inzake verbod uitvoer kwik- en kwikverbindingen NL D Laagspanningsrichtlijn NEN 1010:2007 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NL B ISSO : elektrische installaties in wijkgebonden medische behandelcentra -CONCEPT- NL I/D Legionella Euroforum : 4e Nat. Overleg Legionella Preventie in Leidingwater NL B VROM : Legionellapreventie in leidingwater - december 2004 NL D KIWA :- kritische aspecten alternatieve technieken legionellapreventie - juni 2003 NL D KIWA : beoordeling alternatieve technieken legionellapreventie - januari 2003 NL D VROM : reactie op KIWA rapporten inzake alternatieve technieken legionellapreventie - september 2003 NL D Machinerichtlijn Richtlijn 2006/42/EC - vervanging van 93/68/EEG en 98/37/EG NL D Mededinging, Wet Caron & Stevens : de Nieuwe Nederlandse Mededingingswetgeving NL B (zie ook Europese Unie) NSC : Nieuwe Mededingingswet en de gezondheidszorg NL B Van Marrissing : De NMa in actie, De praktijk van de NMa NL B Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - april 2008 NL D Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - flowchart NL D NMa : Het belang van brancheverenigingen, speech mr. P. Kalbfleisch - april 2004 NL D Euroforum : Marktwerking & mededinging in de zorg NL B EIM : samenwerking in het MKB - mei 2002 NL D Mediation NMI Mediation Reglement 2008 NL B/D NMI Gedragsregels voor de NMI mediator NL D brochure : Mediation naast rechtspraak - juli 2007 NL B/D brochure : Mediaton - toch samen het conflict oplossen - juli 2007 NL D Medische Hulpmiddelen Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen - juni 1993 NL D Besluit Medische Hulpmiddelen - maart 1995 NL D Richtlijn 98/79/EG inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - oktober 1998 NL D VWS : brochure CE-markering op medische hulpmiddelen- februari 1998 NL D Richtlijn 2001/104/EG inzake wijziging 93/42/EEG - december 2001 NL D Richtlijn 2007/47/EG inzake wijziging 93/42/EG - september 2007 NL D NEN : Symposium EU Richtlijnen Medische Hulpmiddelen herzien - november 2008 NL I/B

5 Bladzijde : 5 Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet zie Wet WWFT MIA - regeling zie VAMIL regeling Milieu- en milieubeheer Wet Milieubeheer NL D Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer NL D Toelichting regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer 2007 NL D Artikelgewijze toelichting activiteitenbesluit 2007 NL D Normcommissie NNI Commissieplan 2010 Normcommissie tandheelkunde NL I/D NEN-norm 1639 NL B NEN-norm 1640 NL B NEN-norm 1641 NL B NEN-norm 1642 NL B Onderneming Vermande : De DGA en zijn BV in de Wet IB NL B SDU : Inzicht in de personeelsvertegenwoordiging NL B Omgevingsvergunning zie WABO Wet Personenvennootschappen Euroforum: De Wet Personenvennootschappen NL B KvK : Wetsvoorstel Personenvennootschappen - januari 2010 NL D Actuadossier: De nieuwe personenvennootschap, fiscaal en juridisch - februari 2010 NL B Informatie over de nieuwe personenvennootschappen NL D Produktaansprakelijkheid Richtlijn 85/374/EG - juli 1985 (incl. aanpassing Richtlijn 1999/34/EG) NL D Wet op de Produktenaansprakelijkheid, Stbl. 1990, 487 NL B Publicatie productaansprakelijkheid en productveiligheid NL D VGT : de WPA in de tandheelkundige branche - oktober 1990 NL I/B Punt : Produktenaansprakelijkheid NL B Samson : Produktenaansprakelijkheid naar NL en EEG-recht NL B SDUI : Almanak voor de produktenaansprakelijkheid NL B Richtlijn 1999/34/EG wijziging Richtlijn 85/374/EEG produktensprakelijkheid NL B Euroforum : Productveiligheid & -aansprakelijkheid NL B Reach verordening zie Gevaarlijke Stoffen Risico Inventarisatie & - Evaluatie (RIE) Voor tandartspraktijken (setup.exe bestand) NL D Voor dentale groothandels (setup.exe bestand) NL I/D Röntgenstraling & -apparaten Besluit Stralingsbescherming, Stbl. 2001, juli 2001 NL D VWS : Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming - juli 2001 NL D Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling - maart 2002 NL D EU : European guidelines on radiation protection in dental radiology (EN) UK D SDU : Jaarboek Stralingsbescherming, editie 2005 NL B Arbeidsinspectie : Arbeidsrisico's bij radioactieve bronnen en röntgentoestellen - mei 2010 NL D Lijst röntgentoestellen in VGT software NL D/W Scherpe voorwerpen zie Infectiepreventie Schuldsanering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Stbl. 1998, 445 NL D Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen, versie 2009 NL D Staatsalmanak Jaargang 2010 NL B Statistisch Jaarboek Jaargang 2010 NL B Tandtechniek Eikmans : Tovenaars op de mm² NL B Tandtechniek - ARBO EIM : Branchestructuuronderzoek tandtechische werkplaatsen NL B ARBONED : Ergonomisch onderzoek naar de maatvoering van de tandtechnische werktafel NL B

6 Bladzijde : 6 Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 1 - maart 1999 NL B Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 2 - Piekmetingen - maart 1999 NL B VAMIL/MIA-regeling Vamil/MIA regeling 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging toelichting NL D Veiligheidsinformatiebladen zie Gevaarlijke Stoffen (Ver)bouwen in de tandartspraktijk In ontwerp NL Verpakkingen Wet Belastingen op Milieugrondslag NL D Vereenvoudiging Verpakkingenbelasting NL D Informatie bij Belastingdienst over Verpakkingenbelasting NL D WABO Wet WABO : Wet algemene bepalingen overheid - november 2008 NL D VROM : reikwijdte omgevingsvergunning - november 2008 NL D VROM : stroomschema omgevingsvergunning - oktober 2009 NL D NVG : folder WABO wet NL D Warenwet Warenwet NL D Warenwet Online - inhoudsopgave NL D Water Vewin werkbladen - januari 2005 NL B KIWA : Veiligheidscertificaat Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten NL B/D KIWA : Overzicht verklaringen waterleidingtechnische veiligheid NL B KIWA : samenvatting beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen NL D VGT : Waterkwaliteit in tandheelkundige behandelunits NL D NEN 1717 : Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater (EN) UK B Waterwet - juli 2010 NL D Waterleidingwet vervangen door Drinkwaterwet Witwassen en financiering terrorisme, Wet ter voorkoming van (voorheen Wet Melding Ongebruikelijke Transacties- MOT) Richtlijn 2005_60 inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Wet WWFT - juli 2008 NL D Ministerie van Financien - brochure WWFT juridische beroepsgroepen NL D NL D

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en klinieken op het gebied van hygiëne

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en tandheelkundige klinieken op het

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services

Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services Inhoudsopgave Opbouw milieu en arbo wet- en regelgeving Milieu en arbo in laboratoria

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten

Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten Best practices Gerdian Jansen Senior Consultant HSE bij HSE-advies B.V. te Bilthoven, www.hse-advies.nl RHVK-Safety Manager SKO niveau 3 Lid normcommissie

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1

Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1 Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1 1. Wat is een medisch hulpmiddel? De wettelijke definitie 2 van een medisch hulpmiddel luidt: Een medisch hulpmiddel

Nadere informatie

Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen. Peter N. Ruys

Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen. Peter N. Ruys Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen Peter N. Ruys 1 Opslag in ULT 1. Humaan materiaal voor in vitro diagnostiek 2. Humaan materiaal voor terug plaatsing 3. Humaan materiaal voor

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen 02 Wat

Nadere informatie

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW ATEX 114 Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW Introductie Nathan Kuper Inspectie SZW Chemische Technologie Universiteit Twente MoSHE TU Delft Expertisecentrum, vakgroep Arbeidshygiëne en Chemische

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997

Voorbeeld. Preview. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010-6. Inspectie ICS 91.140.50. december 1997 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie Lonne Gerritsen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Inhoud Wat doet het Ctgb Wat zijn biociden Waar kom je biociden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann Hijstechniek De Regelgeving 15 september 2008 Willem Westermann Samenhang / verschillen: Hijsen zelf Werken op hoogte / valgevaar Gebruikte materialen (klimmaterialen, hijsmaterialen, valbeveiligingsmaterialen)

Nadere informatie

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Michael Gerrits Avans Hogeschool s-hertogenbosch, 20 mei 2014 1 Wie is er aansprakelijk? Dodelijk ongeval - Explosie in omkasting

Nadere informatie

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek http://ec.europa.eu/anti_fraud/ Wat is digitaal forensisch onderzoek? Digitaal forensisch onderzoek behelst technologische inspectie, verkrijging en

Nadere informatie

Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Informatie wet- en regelgeving BHV 1 In dit document is beschreven welke wetgeving van belang is voor de BHV. In het document wetsteksten is de letterlijke tekst van relevante wetsartikelen opgenomen. Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn 1. Inleiding Arbeidsmiddelenrichtlijn...2 2. Arbeidsmiddelen, werkgevers en werknemers...3 3. De praktijk van de Arbeidsmiddelenrichtlijn...4 4. Risico

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

Verscherpt beleid complexe endoscopen?

Verscherpt beleid complexe endoscopen? Verscherpt beleid complexe endoscopen? Stephanie Hulsbosch Disclosure slide Geen belangenverstrengeling 2 SFERD 2015 1 De inspectie inspecteert De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid

Nadere informatie

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening

Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut!.tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met

Nadere informatie

systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal

systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal Machineveiligheid bij systemen van beweegbare bruggen en natte kunstwerken Safety Event 2014 Chris Tettero Leon Uijttewaal Wie zijn wij? Chris Tettero en Leon Uijttewaal Namens Expertteam Machineveiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval sectorplan Specifiek ziekenhuisafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Afval afkomstig van de gezondheidszorg van mens en dier 2. Belangrijkste bronnen Intramurale instellingen, extramurale

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

16-02-12. Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Voorwoord. Ing. Mark van Abkoude

16-02-12. Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Voorwoord. Ing. Mark van Abkoude Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten Voorwoord Josée M.M. Hansen Pharm.D Hoofdinspecteur geneesmiddelen en medische technologie Eindredactie: Ir. Roelof Haak (NEN)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

KR21E EY CHAIN REMOTE

KR21E EY CHAIN REMOTE KR21E EY CHAIN REMOTE KEY CHAIN REMOTE GEBRUIKSAANWIJZING 20484/20120530 KR21E TM REMOTE CONTROL ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK 2 MARMITEK GEBRUIKSAANWIJZING KR21E AFSTANDSBEDIENING VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 2

Inhoud. Voorwoord 1 2 Inhoud Voorwoord 1 2 1 Gezondheidszorg in een notendop 1 4 1.1 Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 1 4 1.2 Huisartsenzorg 1 4 1.3 Mondzorg 1 5 1.4 Apotheken en zorggeneesmiddelen 1 5 1.5 Andere

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Regelgeving inzake lichaamsmateriaal

Regelgeving inzake lichaamsmateriaal Regelgeving inzake lichaamsmateriaal Wegwijs in de wetgeving 1 Marie Claire de Vries Inhoud 1. VWS en medische producten 2. Wetgeving inzake lichaamsmateriaal 2 VWS en medische producten. Voorzien in de

Nadere informatie

Zorg voor veilige machines

Zorg voor veilige machines Zorg voor veilige machines wie doet wat en wat moet u doen Dordrecht: 19 januari, 2015 C. van den Einden Introduction Carl van den Einden Product Manager Machines Hogere veiligheidskundige Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)

Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) Handleiding Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) Inhoudsopgave Afkortingen... - 3 - Wat is het IMPD?... - 4 - Beslisschema inhoud IMPD... - 5 - Beschrijving inhoud IMPD... - 6 - Overzicht hoofdstukken

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur?

Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur? Welke apparaten vallen onder het Besluit/Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur? Deze notitie is bedoeld als hulpmiddel bij de uitvoering van de regelgeving. Aan deze informatieve notitie

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 2007, nr. SAS/2007, tot wijziging van de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (formulier verslaglegging)

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de EMC regelgeving

Ontwikkelingen in de EMC regelgeving Ontwikkelingen in de EMC regelgeving Jean-Paul van Assche 31 oktober 2012 EMC vereniging Europese context: Single market 2 producteisen in single market - De harmonisatie van producteisen via Europese

Nadere informatie

: Gevaarlijke stoffen

: Gevaarlijke stoffen Versie : 1.4 Onderwerp : Preventie-informatie Deze preventie-informatie behandelt de risico s van het behandelen en/of de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat is een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke

Nadere informatie

Lawaai: conflicten van plichten?

Lawaai: conflicten van plichten? Lawaai: conflicten van plichten? Michiel van Eeden Technisch bureau van Eeden Even voorstellen Technisch bureau van Eeden Eenmans-onderneming Onderzoek geluid en trillingen Arbeidsomstandigheden Machinerichtlijn

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

Natte koeltorens en legionella

Natte koeltorens en legionella Natte koeltorens en legionella Is het nu goed geregeld met toezicht en handhaving? DCMR Milieudienst Rijnmond - Yvonne Jansen 4 december 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond De gezamenlijke omgevingsdienst

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer

Activiteitenbesluit. Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Activiteitenbesluit Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Inhoud presentatie Doel en uitgangspunten modernisering Welke AMvB s en voor wie gelden de nieuwe regels Structuur en opbouw Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones 1 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Wetgeving en certificatie 1. Explosieveiligheidswetgeving in

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers. m.b.v. ISSO 55.3. Oscar Nuijten Edu4Install. Namens, ISSO. Gastheer: Lomans Groep

Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers. m.b.v. ISSO 55.3. Oscar Nuijten Edu4Install. Namens, ISSO. Gastheer: Lomans Groep Legionellapreventie in koeltorens en luchtbevochtigers m.b.v. ISSO 55.3 Oscar Nuijten Edu4Install Namens, ISSO Gastheer: Lomans Groep Wat doet ISSO? Inhoud Wetgeving legionella proceswater + koeltorenkaart

Nadere informatie

Risicoanalyse en beheersplan klimaatinstallaties volgens ISSO-55.3

Risicoanalyse en beheersplan klimaatinstallaties volgens ISSO-55.3 Inhoud Risicoanalyse en beheersplan klimaatinstallaties volgens ISSO-55.3 Oscar Nuijten Projectcoördinator, ISSO Wat is ISSO? Wetgeving legionellapreventie proceswater ISSO 55.3 Risicoanalyse en beheersmaatregelen

Nadere informatie

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Vereniging ION Themamiddag 08/12/2015 Machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen Presentatie: Marcel Timmerman Inhoudsopgave presentatie

Nadere informatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond

De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond De Inspectie voor de Gezondheidszorg: van stille kracht naar publieke waakhond Over de ontwikkeling van taken en bevoegdheden van de IGZ Prof. mr. Joep Hubben RUG/UMC Groningen en Nysingh advocaten notarissen

Nadere informatie

Atex. ATmosphères EXplosives

Atex. ATmosphères EXplosives Atex ATmosphères EXplosives EU Richtlijnen / NL wetgeving Inspectieproces toezichthouder Inspectie focus en inspectie onderwerpen Inspectieresultaten 2007 2008 /2009 Ontstekingsbronnen ATEX ATEX 95 ATEX

Nadere informatie

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming

Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Samenvatting Het is tijd voor een evaluatie van het opleidingstelsel voor stralingsbescherming Blootstelling aan ioniserende straling kan schadelijke gezondheidseffecten tot gevolg hebben. Daarom moeten

Nadere informatie

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13

Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 Inhoud Voorwoord 12 Voorwoord bij de tweede druk 13 1 Gezondheidszorg in een notendop 14 1.1 Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 14 1.2 Huisartsenzorg 14 1.3 Mondzorg 15 1.4 Apotheken en zorggeneesmiddelen

Nadere informatie

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek

Apparatuurontwikkeling voor, in en met de. kliniek Apparatuurontwikkeling voor, in en met de ZIE 2013 7 maart 2013 Delft Alex Vernooij Jan Jaap Baalbergen Leids Universitair Medisch Centrum kliniek Ontwikkeling apparatuur voor het LUMC Apparatuur voor

Nadere informatie

Wat mag ik, wat moet ik? Wet en regelgeving (ATEX)

Wat mag ik, wat moet ik? Wet en regelgeving (ATEX) Praktijkgericht samenstellen van besturingskasten voor de Ex zone Wat mag ik, wat moet ik? Wet en regelgeving (ATEX) Marinus Cornet Wet- en regelgeving ATmosphères EXplosibles ATEX 95 product richtlijn

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

Aansprakelijkheid uitgesloten

Aansprakelijkheid uitgesloten Aansprakelijkheid uitgesloten mr. M.R.F. Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Draaiboek Juridische relevantie EMC Inleiding: Wetgeving systematiek EMC enkele belangrijke (basis)begrippen EMC juridische

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

RI&E. EMV bij elektriciteitscentrales

RI&E. EMV bij elektriciteitscentrales RI&E EMV bij elektriciteitscentrales Sabine Ponsens Arbeidshygiënist KEMA arbodienst Specialist Health Environment & Safety AGENDA 1. Waarom een RI&E EMV 2. Gezondheidsaspecten 3. Inventarisatie EMV bij

Nadere informatie

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER

PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER PROCEDURE INRICHTING KERNENERGIE WET DOSSIER Inleiding Conform artikel 120 van het Besluit stralingsbescherming en de Regeling Stralingshygiëne Randwijck die deel uit maakt van de complexvergunning, moet

Nadere informatie

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Uw kenmerk : - Bijlagen : - Geachte minister, In het overleg op 27 september met de leiding van de Gezondheidsraad bracht u

Nadere informatie

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector

Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in de zorgsector Frank Lantink Senior Consultant EVO Bedrijfsadvies (c) EVO 2 Doel Herkenning Bewustwording Verantwoording Voorschriften toepassen Aanpak (c) EVO

Nadere informatie

ATEX. Safety@Work 20 mei 2014. Avans Hogeschool. Safety@Work. Marinus Cornet

ATEX. Safety@Work 20 mei 2014. Avans Hogeschool. Safety@Work. Marinus Cornet ATEX Safety@Work 20 mei 2014 Avans Hogeschool Marinus Cornet Wet- en regelgeving ATmosphères EXplosibles ATEX 95 (ATEX 114) product richtlijn (CE) voorheen ATEX 100 officieel 94/9/EC verplichting voor

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Nadere informatie

2. Wetgeving. Wetgeving

2. Wetgeving. Wetgeving 2. Wetgeving Norm: Relevante wetgeving betreffende de bloedtransfusieketen Verantwoordelijkheden: Alle betrokkenen die handelingen verrichten binnen de bloedtransfusieketen Vragen aan het ziekenhuis: Niet

Nadere informatie

De nieuwe Machinerichtlijn

De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn Wat is de Machinerichtlijn? Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, moet voldoen aan essentiële

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie?

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Karina Nolte 31 oktober 2013 Introductie Exper5se en ondersteuning op het gebied van infec5epreven5e Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige

Nadere informatie

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie?

Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Aan welke vereisten rond GMP dient een Medical Device Manufacturer te voldoen? Hoe gaan we te werk bij de certificatie? Denis Sterckx, Senior Lead Assessor LRQA Leo Lenaerts, Business Development Manager

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie