Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc. 7-9-2010"

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 Afvalstoffen Richtlijn 2006/12/EG inzake afvalstoffen NL D Richtlijn 2008/98EG inzake afvalstoffen (+ intrekking Richtlijn 2006/12/EG) NL D Overwegingen voor Richtlijn 2008/98/EG en intrekking Richtlijn 2006/12/EG NL D zie ook : Gevaarlijke Afvalstoffen Algemeen VGT Statuten VGT NL D/W Toelatingsreglement VGT NL D/W Ledenlijst VGT NL D/W Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden VGT NL D/W Vergaderschema + vakanties NL D Uitslag VGT ledenenquête 2009 met benchmark 1998 NL I Algemene produktveiligheid consumentenproducten Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid NL D De Gier & Stam : Toelichting Richtlijn 2001/95/EG NL D Algemene publicaties VGT : Tandheelkundige producten onder wetgeving NL D Algemene voorwaarden Kluwer : Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden NL B Amalgaam Dental Amalgam - a report with reference to 93/42/EEC from an Ad Hoc Working Group mandated by DG-III of the European Commission (EN) UK I/B Amalgaamafscheiders NEN-EN-ISO : Nederlandse Norm amalgaamafscheider NL B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK D Infomil : wettelijk kader amalgaamafscheiders NL D Arbeidsomstandigheden, Wet EU : Kaderrichtlijn 89/391/EEG + 19 bijzondere vervolgrichtlijnen NL D Arbeidsomstandighedenwet 1998 NL D Arbeidsomstandighedenbesluit NL D Arbeidsomstandighedenregeling NL D Beleidsregels ARBO-wetgeving NL D Wijzigingen ARBO-wet per 1 januari 2007 NL D Arbeidsomstandigheden, overige Euroforum : Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten NL B SDU : Handboek kantoorinnovatie (ergonomie & milieu) NL B SDU : Handboek fysieke belasting NL B NNI : Gids persoonlijke beschermingsmiddelen NL B Autoclaven NEN : Norm NEN EN : small steam sterilizers - juli 2004 (EN) UK D RIVM rapport : de Helixtest in de praktijk NL D VGT : lijst autoclaven & reinigers NL D/W VGT : toelichting lijst autoclaven & reinigers NL D/W Bescherming Persoonsgegevens, Wet WPB Richtlijn 95/46/EG inzake bescherming persoonsgegevens NL D Euroforum : Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Tekst + toelichting op Wet bescherming persoonsgegevens, 2e ed NL B Vermande : Compendium Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Betalingsachterstanden Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden NL D Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden (EN) UK D Wet bestrijding betalingsachterstanden, Stbl. 2002, 545 NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen, overwegingen NL D Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, Wet De Wet BIG - wettekst wet BIG NL D

2 Bladzijde : 2 VWS : De Wet BIG - brochure de Wet BIG in hoofdlijnen NL D VWS : De Wet BIG - brochure voorbehouden handelingen - september 1996 NL D Biociden zie Gewasbescherming BTW VGT : BTW bij inruil in de dentale groothandel NL D Vrijstelling BTW (para)medische beroepen, Stcrt. 2008, 50.pdf NL D Burgerlijk Wetboek Kluwer : Burgerlijk wetboek, boek 1 t/m NL B Kluwer : Burgerlijk proces recht NL B CE Markering en -aansprakelijkheid Euroforum : CE markering en aansprakelijkheid - november 2000 NL B Concurrentiebeding Euroforum : Aanscherping van het concurrentiebeding - februari 2005 NL B Consumptiegoederen Richtlijn 1999/44/EG inzake verkoop en garanties consumptiegoederen - mei 1999 NL D Richtlijn 1999/44/EG - werkingssfeer Richtlijn - april 2007 NL D Cosmetische producten Warenwetbesluit cosmetische producten 1995 NL D Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten NL D Desinfectie zie Infectiepreventie Dienstenwet Richtlijn 2006/123/EG inzake diensten op de interne markt NL D Dienstenwet - Stbl. 2009, november 2009 NL D Dienstenwet - administratieve lasten NL D Drinkwaterwet Drinkwaterwet - juli 2009.pdf NL D E.I.A. - regeling zie VAMIL-regeling Elektrische installaties zie Laagspanningsrichtlijn Elektrisch - en elektronisch afval Richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur NL D Richtlijn 2002/96/EG on waste electrical and electronic equipment (EN) UK D Richtlijn 2003/108/EG - wijziging Richtlijn 2002/96/EG NL D Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur- Stbl. 2004, 340 NL D Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur - Stcrt. 2004, 142 NL D NVMP : overzicht verwijderingsbijdrage professionele apparatuur - juli 2010 NL D Elektronische handel Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel in de interne markt - juni 2000 NL D Elektro-Medische Apparaten ingetrokken door Besluit Medische Hulpmiddelen Elektro-Magnetische Compatibiliteit (EMC-Richtlijn) Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) NL D Ergonomie TNO : Richtlijnen op het gebied van verlichting en optometrie NL B Hokwerda : Uitgangspunten Ergonomische Werkwijze Tandarts NL B Europese Unie Europese Almanak CD NL B (zie ook Mededinging) Artikel 81 EU verdrag - verbod op kartelvorming NL D Artikel 82 EU verdrag - verbod op misbruik dominante marktposistie NL D Verordering EG 1_2003 inzake uitvoering mededingingsregels NL D FARBO-regeling afgeschaft per 1 april 2009 Guidelines Good Distribution Practice - GDP zie Geneesmiddelen Geluidhinder Richtlijn 2002/49/EG inzake beheersing omgevingslawaai NL D Wet Geluidhinder - maart 1979 NL D Besluit omgevingslawaai - juli 2004 NL D VROM : brochure Handreiking omgevingslawaai - september 2004 NL D Gemeenten Gids gemeentebesturen 2010 NL B Geneesmiddelen Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) NL D Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) (EN) UK D Geneesmiddelenwet - februari 2007 NL D

3 Bladzijde : 3 Geneesmiddelenwet - MvT maart 2004 NL D VGT : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Van Odijk : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (WHO working document) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) (EN) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) NL D VGT : laatste lijst NVM leden met VGT registratienummer voor verkrijgen geneesmiddelen NL I Gevaarlijke Stoffen (producten met) - EU onderzoek EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen (EN) UK D EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen - NL uittreksel NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - GHS GHS verordening EG 1272/2008 NL D Van WMS-etiket naar GHS-etiket NL D GHS - drieluikfolder - december 2009 NL D GHS - Informatieblad voor distributeurs NL D GHS - Informatieblad voor professionele gebruikers NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - REACH REACH verordening EG 1907/2006 totaal NL D REACH verordening EG 1907/2006 inzake veiligheidsinformatiebladen NL D VROM : brochure REACH komt, Wet Milieugevaarlijke Stoffen gaat NL D Arbeidsinspectie : brochure REACH - informatie voor distributeurs van producten met gevaarlijke stoffen NL D The Merck Index, 11e editie (EN) UK B Martindale, 30e editie (EN) UK B VGT : handleiding Publichem, opvragen veiligheidsinformatiebladen op VGt website NL D/W VGT : handleiding Dental Stoffenmanager, risico-beoordeling producten met gevaarlijke stoffen NL D/W Gevaarlijke Stoffen - Opslag Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS-15 (vervangt CPR-15-1 en CPR15-2) NL D Gevaarlijke Stoffen - VASt Programma VASt in bedrijf - nulmeting NL B IVAM : Effectiviteit van VIB's (VAST-rapport) NL B Arbo-Unie : voorinventarisatie gevaarlijke stoffen in de THK branche NL B SZW : Resultaten VASt-project per branche NL B Gevaarlijke Afvalstoffen Richtlijn 2000/532/EG inzake gevaarlijke afvalstoffen NL D Richtlijn 2001/573/EG als wijiziging op Richtlijn 2000/532/EG NL D Besluit inzamelen afvalstoffen - Stbl. 2004, maart 2004 NL D Europese afvalstoffenlijst EURAL NL D Landelijk afvalbeheerplan (LAP) NL D zie ook : Afvalstoffen Gewasbeschermingsmiddelen & biociden, Wet Richtlijn 98/8/EG inzake biociden NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - nota van toelichting NL D Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Landbouw : brochure Nieuwe Wet Gewasbescherming NL D Ontwerp Verordening COM (2009) 267 NL D Hinderwet vervangen door Wet Milieubeheer - zie Milieu Incasso VGT : instructies meldingen 60-dagen mutaties en incasso-opdrachten aan VGT NL I Infectiepreventie RIVM : Reiniging en desinfectie van dentale hand- en hoekstukken - september 1994 NL B WIP Richtlijn tandheelkunde - mei 1995 NL B WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 NL B

4 Bladzijde : 4 WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 (EN) UK B Gezondheidsraad : Bescherming tegen Hepatitis B NL B IGZ : Infectiepreventie in de tandartspraktijk, onderzoek - mei 1998 NL B/D NMT Omnibus-enquete Infectiepreventie - mei 2003 NL B RIVM : Disinfectants for medical devices, onderzoek - november 2003 NL B/D WIP - Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie (Ziekenhuizen) NL D IGZ : rapport Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid - januari 2007 NL B/D WIP : Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk - oktober 2007 NL D/W NMT : Infectiepreventie voor de tandartspraktijk - februari 2008 NL B Ontwerp Richtlijn inzake preventie scherpe voorwerpen NL D Inspectie Gezondheidszorg IGZ : Tien jaar Inspectand NL B IGZ : Circulaire taakherschikking tandartszorg (incl. voorbehouden handelingen) NL D Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek VGT : uitleg Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2010 NL D/W Kwaliteitswet Zorginstellingen Kwaliteitswet zorginstellingen - januari 1996 NL D Wet Toelating Zorginstellingen - november 2005 NL D Uitvoeringsbesluit WTZi - november 2005 NL D Kwik EU : Strategie voor kwik - januari 2005 NL D Verordening (EG) 1102_2008 inzake verbod uitvoer kwik- en kwikverbindingen NL D Laagspanningsrichtlijn NEN 1010:2007 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NL B ISSO : elektrische installaties in wijkgebonden medische behandelcentra -CONCEPT- NL I/D Legionella Euroforum : 4e Nat. Overleg Legionella Preventie in Leidingwater NL B VROM : Legionellapreventie in leidingwater - december 2004 NL D KIWA :- kritische aspecten alternatieve technieken legionellapreventie - juni 2003 NL D KIWA : beoordeling alternatieve technieken legionellapreventie - januari 2003 NL D VROM : reactie op KIWA rapporten inzake alternatieve technieken legionellapreventie - september 2003 NL D Machinerichtlijn Richtlijn 2006/42/EC - vervanging van 93/68/EEG en 98/37/EG NL D Mededinging, Wet Caron & Stevens : de Nieuwe Nederlandse Mededingingswetgeving NL B (zie ook Europese Unie) NSC : Nieuwe Mededingingswet en de gezondheidszorg NL B Van Marrissing : De NMa in actie, De praktijk van de NMa NL B Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - april 2008 NL D Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - flowchart NL D NMa : Het belang van brancheverenigingen, speech mr. P. Kalbfleisch - april 2004 NL D Euroforum : Marktwerking & mededinging in de zorg NL B EIM : samenwerking in het MKB - mei 2002 NL D Mediation NMI Mediation Reglement 2008 NL B/D NMI Gedragsregels voor de NMI mediator NL D brochure : Mediation naast rechtspraak - juli 2007 NL B/D brochure : Mediaton - toch samen het conflict oplossen - juli 2007 NL D Medische Hulpmiddelen Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen - juni 1993 NL D Besluit Medische Hulpmiddelen - maart 1995 NL D Richtlijn 98/79/EG inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - oktober 1998 NL D VWS : brochure CE-markering op medische hulpmiddelen- februari 1998 NL D Richtlijn 2001/104/EG inzake wijziging 93/42/EEG - december 2001 NL D Richtlijn 2007/47/EG inzake wijziging 93/42/EG - september 2007 NL D NEN : Symposium EU Richtlijnen Medische Hulpmiddelen herzien - november 2008 NL I/B

5 Bladzijde : 5 Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet zie Wet WWFT MIA - regeling zie VAMIL regeling Milieu- en milieubeheer Wet Milieubeheer NL D Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer NL D Toelichting regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer 2007 NL D Artikelgewijze toelichting activiteitenbesluit 2007 NL D Normcommissie NNI Commissieplan 2010 Normcommissie tandheelkunde NL I/D NEN-norm 1639 NL B NEN-norm 1640 NL B NEN-norm 1641 NL B NEN-norm 1642 NL B Onderneming Vermande : De DGA en zijn BV in de Wet IB NL B SDU : Inzicht in de personeelsvertegenwoordiging NL B Omgevingsvergunning zie WABO Wet Personenvennootschappen Euroforum: De Wet Personenvennootschappen NL B KvK : Wetsvoorstel Personenvennootschappen - januari 2010 NL D Actuadossier: De nieuwe personenvennootschap, fiscaal en juridisch - februari 2010 NL B Informatie over de nieuwe personenvennootschappen NL D Produktaansprakelijkheid Richtlijn 85/374/EG - juli 1985 (incl. aanpassing Richtlijn 1999/34/EG) NL D Wet op de Produktenaansprakelijkheid, Stbl. 1990, 487 NL B Publicatie productaansprakelijkheid en productveiligheid NL D VGT : de WPA in de tandheelkundige branche - oktober 1990 NL I/B Punt : Produktenaansprakelijkheid NL B Samson : Produktenaansprakelijkheid naar NL en EEG-recht NL B SDUI : Almanak voor de produktenaansprakelijkheid NL B Richtlijn 1999/34/EG wijziging Richtlijn 85/374/EEG produktensprakelijkheid NL B Euroforum : Productveiligheid & -aansprakelijkheid NL B Reach verordening zie Gevaarlijke Stoffen Risico Inventarisatie & - Evaluatie (RIE) Voor tandartspraktijken (setup.exe bestand) NL D Voor dentale groothandels (setup.exe bestand) NL I/D Röntgenstraling & -apparaten Besluit Stralingsbescherming, Stbl. 2001, juli 2001 NL D VWS : Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming - juli 2001 NL D Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling - maart 2002 NL D EU : European guidelines on radiation protection in dental radiology (EN) UK D SDU : Jaarboek Stralingsbescherming, editie 2005 NL B Arbeidsinspectie : Arbeidsrisico's bij radioactieve bronnen en röntgentoestellen - mei 2010 NL D Lijst röntgentoestellen in VGT software NL D/W Scherpe voorwerpen zie Infectiepreventie Schuldsanering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Stbl. 1998, 445 NL D Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen, versie 2009 NL D Staatsalmanak Jaargang 2010 NL B Statistisch Jaarboek Jaargang 2010 NL B Tandtechniek Eikmans : Tovenaars op de mm² NL B Tandtechniek - ARBO EIM : Branchestructuuronderzoek tandtechische werkplaatsen NL B ARBONED : Ergonomisch onderzoek naar de maatvoering van de tandtechnische werktafel NL B

6 Bladzijde : 6 Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 1 - maart 1999 NL B Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 2 - Piekmetingen - maart 1999 NL B VAMIL/MIA-regeling Vamil/MIA regeling 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging toelichting NL D Veiligheidsinformatiebladen zie Gevaarlijke Stoffen (Ver)bouwen in de tandartspraktijk In ontwerp NL Verpakkingen Wet Belastingen op Milieugrondslag NL D Vereenvoudiging Verpakkingenbelasting NL D Informatie bij Belastingdienst over Verpakkingenbelasting NL D WABO Wet WABO : Wet algemene bepalingen overheid - november 2008 NL D VROM : reikwijdte omgevingsvergunning - november 2008 NL D VROM : stroomschema omgevingsvergunning - oktober 2009 NL D NVG : folder WABO wet NL D Warenwet Warenwet NL D Warenwet Online - inhoudsopgave NL D Water Vewin werkbladen - januari 2005 NL B KIWA : Veiligheidscertificaat Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten NL B/D KIWA : Overzicht verklaringen waterleidingtechnische veiligheid NL B KIWA : samenvatting beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen NL D VGT : Waterkwaliteit in tandheelkundige behandelunits NL D NEN 1717 : Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater (EN) UK B Waterwet - juli 2010 NL D Waterleidingwet vervangen door Drinkwaterwet Witwassen en financiering terrorisme, Wet ter voorkoming van (voorheen Wet Melding Ongebruikelijke Transacties- MOT) Richtlijn 2005_60 inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Wet WWFT - juli 2008 NL D Ministerie van Financien - brochure WWFT juridische beroepsgroepen NL D NL D

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er NVMBR-beroepscode Beroepscode MBB er Copyright 2009 Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T: 030-2318842 F: 030-2321362 E: info@nvmbr.nl H: www.nvmbr.nl

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie

Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Handreiking BMP-4 Olie- en gaswinningsindustrie Een handreiking bij het opstellen van het BMP-4 van de olie- en gaswinningsindustrie Den Haag, 15 september

Nadere informatie

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20

KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK. Versie 2015 02 20 KONINKRIJK VAN BELGIE BELGISCH NATIONAAL PROFIEL VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK Versie 2015 02 20 1 Inhoud Afkortingen... 5 Voorwoord... 8 A. Nationaal regelgevingskader: wet- en regelgeving...

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...

BIJBLIJVEN - 28 oktober 2014. Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID... Bijblijven KAM contactdag dinsdag 28 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 MILIEU... 3 2 ENERGIE... 6 3 ARBO...10 4 KWALITEIT...12 5 BODEM EN WATER...15 6 DUURZAAMHEID...18 2-19 1 Milieu Activiteitenbesluit en

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers M. Faure H. Nelen N. Philipsen METRO University of Maastricht PO Box 616 6200 MD

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

Wat is CE-markering? Inleiding

Wat is CE-markering? Inleiding Inleiding Zeer veel producten die in de EU worden verhandeld zijn voorzien van het CE-teken. Deze aanduiding werd voor het eerst verplicht toegepast in 1990 maar kreeg pas drie jaar later zijn huidige

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr1 13 februari 2012 Ledenraad KVGO op 29 februari 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 29 februari

Nadere informatie

RIVM rapport 300080002/2007. Kwaliteitsborging ter optimalisatie van de patiëntdosis in de interventieradiologie. EJ Meeuwsen, P Stoop, H Bijwaard

RIVM rapport 300080002/2007. Kwaliteitsborging ter optimalisatie van de patiëntdosis in de interventieradiologie. EJ Meeuwsen, P Stoop, H Bijwaard RIVM rapport 300080002/2007 Kwaliteitsborging ter optimalisatie van de patiëntdosis in de interventieradiologie EJ Meeuwsen, P Stoop, H Bijwaard Contact: EJ Meeuwsen Laboratorium voor Stralingsonderzoek

Nadere informatie

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Machinerichtlijn 2006/42/EG EUROPESE COMMISSIE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG tweede uitgave juni 2010 Inleiding bij de tweede uitgave Richtlijn 2006/42/EG is een herziene versie

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de aanvullende maatregelen op het gebied van bodem- en waterbeleid, voor meer informatie verwijzen wij u naar het brondocument generiek beleid op www.kaderrichtlijnwater.nl

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1

Circulaire NBB_2012_16 - Bijlage 1 Prudentieel beleid en financiële stabiliteit de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 35 88 Fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Circulaire NBB_2012_16

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Samen beter aan de slag

Samen beter aan de slag Samen beter aan de slag De Nieuwe Arbowet Arbonieuwestijl.nl samen beter aan de slag 1 Inhoudsopgave Nieuwe Arbowet 3 Verantwoordelijkheidsverdeling overheid en werkgevers/werknemers 5 Wijzigingen in de

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie