Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanwezige wetten, richtlijnen, publicaties etc. 7-9-2010"

Transcriptie

1 Bladzijde : 1 Afvalstoffen Richtlijn 2006/12/EG inzake afvalstoffen NL D Richtlijn 2008/98EG inzake afvalstoffen (+ intrekking Richtlijn 2006/12/EG) NL D Overwegingen voor Richtlijn 2008/98/EG en intrekking Richtlijn 2006/12/EG NL D zie ook : Gevaarlijke Afvalstoffen Algemeen VGT Statuten VGT NL D/W Toelatingsreglement VGT NL D/W Ledenlijst VGT NL D/W Algemene Verkoop- & Leveringsvoorwaarden VGT NL D/W Vergaderschema + vakanties NL D Uitslag VGT ledenenquête 2009 met benchmark 1998 NL I Algemene produktveiligheid consumentenproducten Richtlijn 2001/95/EG inzake Algemene Productveiligheid NL D De Gier & Stam : Toelichting Richtlijn 2001/95/EG NL D Algemene publicaties VGT : Tandheelkundige producten onder wetgeving NL D Algemene voorwaarden Kluwer : Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden NL B Amalgaam Dental Amalgam - a report with reference to 93/42/EEC from an Ad Hoc Working Group mandated by DG-III of the European Commission (EN) UK I/B Amalgaamafscheiders NEN-EN-ISO : Nederlandse Norm amalgaamafscheider NL B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK B ISO : Internationale Norm amalgaamafscheider (EN) UK D Infomil : wettelijk kader amalgaamafscheiders NL D Arbeidsomstandigheden, Wet EU : Kaderrichtlijn 89/391/EEG + 19 bijzondere vervolgrichtlijnen NL D Arbeidsomstandighedenwet 1998 NL D Arbeidsomstandighedenbesluit NL D Arbeidsomstandighedenregeling NL D Beleidsregels ARBO-wetgeving NL D Wijzigingen ARBO-wet per 1 januari 2007 NL D Arbeidsomstandigheden, overige Euroforum : Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten NL B SDU : Handboek kantoorinnovatie (ergonomie & milieu) NL B SDU : Handboek fysieke belasting NL B NNI : Gids persoonlijke beschermingsmiddelen NL B Autoclaven NEN : Norm NEN EN : small steam sterilizers - juli 2004 (EN) UK D RIVM rapport : de Helixtest in de praktijk NL D VGT : lijst autoclaven & reinigers NL D/W VGT : toelichting lijst autoclaven & reinigers NL D/W Bescherming Persoonsgegevens, Wet WPB Richtlijn 95/46/EG inzake bescherming persoonsgegevens NL D Euroforum : Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Tekst + toelichting op Wet bescherming persoonsgegevens, 2e ed NL B Vermande : Compendium Wet Bescherming Persoonsgegevens NL B Betalingsachterstanden Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden NL D Richtlijn 2000/35/EG inzake bestrijding betalingsachterstanden (EN) UK D Wet bestrijding betalingsachterstanden, Stbl. 2002, 545 NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen NL D Verordening 861/2007/EG inzake geringe vorderingen, overwegingen NL D Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, Wet De Wet BIG - wettekst wet BIG NL D

2 Bladzijde : 2 VWS : De Wet BIG - brochure de Wet BIG in hoofdlijnen NL D VWS : De Wet BIG - brochure voorbehouden handelingen - september 1996 NL D Biociden zie Gewasbescherming BTW VGT : BTW bij inruil in de dentale groothandel NL D Vrijstelling BTW (para)medische beroepen, Stcrt. 2008, 50.pdf NL D Burgerlijk Wetboek Kluwer : Burgerlijk wetboek, boek 1 t/m NL B Kluwer : Burgerlijk proces recht NL B CE Markering en -aansprakelijkheid Euroforum : CE markering en aansprakelijkheid - november 2000 NL B Concurrentiebeding Euroforum : Aanscherping van het concurrentiebeding - februari 2005 NL B Consumptiegoederen Richtlijn 1999/44/EG inzake verkoop en garanties consumptiegoederen - mei 1999 NL D Richtlijn 1999/44/EG - werkingssfeer Richtlijn - april 2007 NL D Cosmetische producten Warenwetbesluit cosmetische producten 1995 NL D Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten NL D Desinfectie zie Infectiepreventie Dienstenwet Richtlijn 2006/123/EG inzake diensten op de interne markt NL D Dienstenwet - Stbl. 2009, november 2009 NL D Dienstenwet - administratieve lasten NL D Drinkwaterwet Drinkwaterwet - juli 2009.pdf NL D E.I.A. - regeling zie VAMIL-regeling Elektrische installaties zie Laagspanningsrichtlijn Elektrisch - en elektronisch afval Richtlijn 2002/96/EG inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur NL D Richtlijn 2002/96/EG on waste electrical and electronic equipment (EN) UK D Richtlijn 2003/108/EG - wijziging Richtlijn 2002/96/EG NL D Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur- Stbl. 2004, 340 NL D Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur - Stcrt. 2004, 142 NL D NVMP : overzicht verwijderingsbijdrage professionele apparatuur - juli 2010 NL D Elektronische handel Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische handel in de interne markt - juni 2000 NL D Elektro-Medische Apparaten ingetrokken door Besluit Medische Hulpmiddelen Elektro-Magnetische Compatibiliteit (EMC-Richtlijn) Richtlijn 2004/108/EG inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) NL D Ergonomie TNO : Richtlijnen op het gebied van verlichting en optometrie NL B Hokwerda : Uitgangspunten Ergonomische Werkwijze Tandarts NL B Europese Unie Europese Almanak CD NL B (zie ook Mededinging) Artikel 81 EU verdrag - verbod op kartelvorming NL D Artikel 82 EU verdrag - verbod op misbruik dominante marktposistie NL D Verordering EG 1_2003 inzake uitvoering mededingingsregels NL D FARBO-regeling afgeschaft per 1 april 2009 Guidelines Good Distribution Practice - GDP zie Geneesmiddelen Geluidhinder Richtlijn 2002/49/EG inzake beheersing omgevingslawaai NL D Wet Geluidhinder - maart 1979 NL D Besluit omgevingslawaai - juli 2004 NL D VROM : brochure Handreiking omgevingslawaai - september 2004 NL D Gemeenten Gids gemeentebesturen 2010 NL B Geneesmiddelen Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) NL D Richtlijn 2001/83/EG geneesmiddelen voor menselijk gebruik (vervangt Richtlijn 92/25/EEC) (EN) UK D Geneesmiddelenwet - februari 2007 NL D

3 Bladzijde : 3 Geneesmiddelenwet - MvT maart 2004 NL D VGT : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Van Odijk : Notitie inzake Geneesmiddelenwet NL I/D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (WHO working document) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) (EN) UK D Guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use (94/C 63/03) NL D VGT : laatste lijst NVM leden met VGT registratienummer voor verkrijgen geneesmiddelen NL I Gevaarlijke Stoffen (producten met) - EU onderzoek EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen (EN) UK D EU : onderzoek sterfgevallen in EU-27 door werken met gevaarlijke stoffen - NL uittreksel NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - GHS GHS verordening EG 1272/2008 NL D Van WMS-etiket naar GHS-etiket NL D GHS - drieluikfolder - december 2009 NL D GHS - Informatieblad voor distributeurs NL D GHS - Informatieblad voor professionele gebruikers NL D Gevaarlijke Stoffen (producten met) - REACH REACH verordening EG 1907/2006 totaal NL D REACH verordening EG 1907/2006 inzake veiligheidsinformatiebladen NL D VROM : brochure REACH komt, Wet Milieugevaarlijke Stoffen gaat NL D Arbeidsinspectie : brochure REACH - informatie voor distributeurs van producten met gevaarlijke stoffen NL D The Merck Index, 11e editie (EN) UK B Martindale, 30e editie (EN) UK B VGT : handleiding Publichem, opvragen veiligheidsinformatiebladen op VGt website NL D/W VGT : handleiding Dental Stoffenmanager, risico-beoordeling producten met gevaarlijke stoffen NL D/W Gevaarlijke Stoffen - Opslag Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PGS-15 (vervangt CPR-15-1 en CPR15-2) NL D Gevaarlijke Stoffen - VASt Programma VASt in bedrijf - nulmeting NL B IVAM : Effectiviteit van VIB's (VAST-rapport) NL B Arbo-Unie : voorinventarisatie gevaarlijke stoffen in de THK branche NL B SZW : Resultaten VASt-project per branche NL B Gevaarlijke Afvalstoffen Richtlijn 2000/532/EG inzake gevaarlijke afvalstoffen NL D Richtlijn 2001/573/EG als wijiziging op Richtlijn 2000/532/EG NL D Besluit inzamelen afvalstoffen - Stbl. 2004, maart 2004 NL D Europese afvalstoffenlijst EURAL NL D Landelijk afvalbeheerplan (LAP) NL D zie ook : Afvalstoffen Gewasbeschermingsmiddelen & biociden, Wet Richtlijn 98/8/EG inzake biociden NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - nota van toelichting NL D Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden - februari 2007 NL D Landbouw : brochure Nieuwe Wet Gewasbescherming NL D Ontwerp Verordening COM (2009) 267 NL D Hinderwet vervangen door Wet Milieubeheer - zie Milieu Incasso VGT : instructies meldingen 60-dagen mutaties en incasso-opdrachten aan VGT NL I Infectiepreventie RIVM : Reiniging en desinfectie van dentale hand- en hoekstukken - september 1994 NL B WIP Richtlijn tandheelkunde - mei 1995 NL B WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 NL B

4 Bladzijde : 4 WIP Richtlijn infectiepreventie in de praktijk - NMT versie 1995 (EN) UK B Gezondheidsraad : Bescherming tegen Hepatitis B NL B IGZ : Infectiepreventie in de tandartspraktijk, onderzoek - mei 1998 NL B/D NMT Omnibus-enquete Infectiepreventie - mei 2003 NL B RIVM : Disinfectants for medical devices, onderzoek - november 2003 NL B/D WIP - Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie (Ziekenhuizen) NL D IGZ : rapport Neem (inwerk)tijd voor het desinfectiebeleid - januari 2007 NL B/D WIP : Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk - oktober 2007 NL D/W NMT : Infectiepreventie voor de tandartspraktijk - februari 2008 NL B Ontwerp Richtlijn inzake preventie scherpe voorwerpen NL D Inspectie Gezondheidszorg IGZ : Tien jaar Inspectand NL B IGZ : Circulaire taakherschikking tandartszorg (incl. voorbehouden handelingen) NL D Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek VGT : uitleg Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2010 NL D/W Kwaliteitswet Zorginstellingen Kwaliteitswet zorginstellingen - januari 1996 NL D Wet Toelating Zorginstellingen - november 2005 NL D Uitvoeringsbesluit WTZi - november 2005 NL D Kwik EU : Strategie voor kwik - januari 2005 NL D Verordening (EG) 1102_2008 inzake verbod uitvoer kwik- en kwikverbindingen NL D Laagspanningsrichtlijn NEN 1010:2007 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NL B ISSO : elektrische installaties in wijkgebonden medische behandelcentra -CONCEPT- NL I/D Legionella Euroforum : 4e Nat. Overleg Legionella Preventie in Leidingwater NL B VROM : Legionellapreventie in leidingwater - december 2004 NL D KIWA :- kritische aspecten alternatieve technieken legionellapreventie - juni 2003 NL D KIWA : beoordeling alternatieve technieken legionellapreventie - januari 2003 NL D VROM : reactie op KIWA rapporten inzake alternatieve technieken legionellapreventie - september 2003 NL D Machinerichtlijn Richtlijn 2006/42/EC - vervanging van 93/68/EEG en 98/37/EG NL D Mededinging, Wet Caron & Stevens : de Nieuwe Nederlandse Mededingingswetgeving NL B (zie ook Europese Unie) NSC : Nieuwe Mededingingswet en de gezondheidszorg NL B Van Marrissing : De NMa in actie, De praktijk van de NMa NL B Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - april 2008 NL D Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen - flowchart NL D NMa : Het belang van brancheverenigingen, speech mr. P. Kalbfleisch - april 2004 NL D Euroforum : Marktwerking & mededinging in de zorg NL B EIM : samenwerking in het MKB - mei 2002 NL D Mediation NMI Mediation Reglement 2008 NL B/D NMI Gedragsregels voor de NMI mediator NL D brochure : Mediation naast rechtspraak - juli 2007 NL B/D brochure : Mediaton - toch samen het conflict oplossen - juli 2007 NL D Medische Hulpmiddelen Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen - juni 1993 NL D Besluit Medische Hulpmiddelen - maart 1995 NL D Richtlijn 98/79/EG inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek - oktober 1998 NL D VWS : brochure CE-markering op medische hulpmiddelen- februari 1998 NL D Richtlijn 2001/104/EG inzake wijziging 93/42/EEG - december 2001 NL D Richtlijn 2007/47/EG inzake wijziging 93/42/EG - september 2007 NL D NEN : Symposium EU Richtlijnen Medische Hulpmiddelen herzien - november 2008 NL I/B

5 Bladzijde : 5 Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet zie Wet WWFT MIA - regeling zie VAMIL regeling Milieu- en milieubeheer Wet Milieubeheer NL D Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer NL D Toelichting regeling algemene regels inrichtingen milieubeheer 2007 NL D Artikelgewijze toelichting activiteitenbesluit 2007 NL D Normcommissie NNI Commissieplan 2010 Normcommissie tandheelkunde NL I/D NEN-norm 1639 NL B NEN-norm 1640 NL B NEN-norm 1641 NL B NEN-norm 1642 NL B Onderneming Vermande : De DGA en zijn BV in de Wet IB NL B SDU : Inzicht in de personeelsvertegenwoordiging NL B Omgevingsvergunning zie WABO Wet Personenvennootschappen Euroforum: De Wet Personenvennootschappen NL B KvK : Wetsvoorstel Personenvennootschappen - januari 2010 NL D Actuadossier: De nieuwe personenvennootschap, fiscaal en juridisch - februari 2010 NL B Informatie over de nieuwe personenvennootschappen NL D Produktaansprakelijkheid Richtlijn 85/374/EG - juli 1985 (incl. aanpassing Richtlijn 1999/34/EG) NL D Wet op de Produktenaansprakelijkheid, Stbl. 1990, 487 NL B Publicatie productaansprakelijkheid en productveiligheid NL D VGT : de WPA in de tandheelkundige branche - oktober 1990 NL I/B Punt : Produktenaansprakelijkheid NL B Samson : Produktenaansprakelijkheid naar NL en EEG-recht NL B SDUI : Almanak voor de produktenaansprakelijkheid NL B Richtlijn 1999/34/EG wijziging Richtlijn 85/374/EEG produktensprakelijkheid NL B Euroforum : Productveiligheid & -aansprakelijkheid NL B Reach verordening zie Gevaarlijke Stoffen Risico Inventarisatie & - Evaluatie (RIE) Voor tandartspraktijken (setup.exe bestand) NL D Voor dentale groothandels (setup.exe bestand) NL I/D Röntgenstraling & -apparaten Besluit Stralingsbescherming, Stbl. 2001, juli 2001 NL D VWS : Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming - juli 2001 NL D Regeling waarschuwingssignalering ioniserende straling - maart 2002 NL D EU : European guidelines on radiation protection in dental radiology (EN) UK D SDU : Jaarboek Stralingsbescherming, editie 2005 NL B Arbeidsinspectie : Arbeidsrisico's bij radioactieve bronnen en röntgentoestellen - mei 2010 NL D Lijst röntgentoestellen in VGT software NL D/W Scherpe voorwerpen zie Infectiepreventie Schuldsanering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Stbl. 1998, 445 NL D Richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen, versie 2009 NL D Staatsalmanak Jaargang 2010 NL B Statistisch Jaarboek Jaargang 2010 NL B Tandtechniek Eikmans : Tovenaars op de mm² NL B Tandtechniek - ARBO EIM : Branchestructuuronderzoek tandtechische werkplaatsen NL B ARBONED : Ergonomisch onderzoek naar de maatvoering van de tandtechnische werktafel NL B

6 Bladzijde : 6 Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 1 - maart 1999 NL B Atrium : Rapport MMA-metingen bij TTL - deel 2 - Piekmetingen - maart 1999 NL B VAMIL/MIA-regeling Vamil/MIA regeling 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging 2010 NL D Modelverklaring regeling verhoging toelichting NL D Veiligheidsinformatiebladen zie Gevaarlijke Stoffen (Ver)bouwen in de tandartspraktijk In ontwerp NL Verpakkingen Wet Belastingen op Milieugrondslag NL D Vereenvoudiging Verpakkingenbelasting NL D Informatie bij Belastingdienst over Verpakkingenbelasting NL D WABO Wet WABO : Wet algemene bepalingen overheid - november 2008 NL D VROM : reikwijdte omgevingsvergunning - november 2008 NL D VROM : stroomschema omgevingsvergunning - oktober 2009 NL D NVG : folder WABO wet NL D Warenwet Warenwet NL D Warenwet Online - inhoudsopgave NL D Water Vewin werkbladen - januari 2005 NL B KIWA : Veiligheidscertificaat Waterleidingtechnische Veiligheidsaspecten NL B/D KIWA : Overzicht verklaringen waterleidingtechnische veiligheid NL B KIWA : samenvatting beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen NL D VGT : Waterkwaliteit in tandheelkundige behandelunits NL D NEN 1717 : Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater (EN) UK B Waterwet - juli 2010 NL D Waterleidingwet vervangen door Drinkwaterwet Witwassen en financiering terrorisme, Wet ter voorkoming van (voorheen Wet Melding Ongebruikelijke Transacties- MOT) Richtlijn 2005_60 inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Wet WWFT - juli 2008 NL D Ministerie van Financien - brochure WWFT juridische beroepsgroepen NL D NL D

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en klinieken op het gebied van hygiëne

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). Scope : De IGZ controleert de laatste tijd intensief (en vaak onaangekondigd) in tandheelkundige praktijken en tandheelkundige klinieken op het

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services

Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services Laat wet- en regelgeving voor u geen puzzel zijn! Eddy Steenmeijer - Borger &Burghouts Huub Agterberg - KLM Health Services Inhoudsopgave Opbouw milieu en arbo wet- en regelgeving Milieu en arbo in laboratoria

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid

Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid dr. Arlène van Vliet Secretaris richtlijnontwikkeling Werkgroep Infectie Preventie LUMC, Leiden KNB/WIP minisymposium 14 november 2016 Belangenverklaring

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie

De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Principes van stralingsbescherming De herziene Richtlijn Tandheelkundige Radiologie Ontwikkeld door de ICRP (International Commission on Radiological Protection): Rechtvaardiging ALARA dosislimieten Onderwerpen

Nadere informatie

Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens

Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens Eindscriptie Hogere veiligheidskunde Jurgen Boelens René Descartes: Alle wetenschap loopt gevaar als er niet, bij al haar stappen, steeds door het gezonde verstand toezicht op wordt gehouden. Inleiding

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen. Peter N. Ruys

Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen. Peter N. Ruys Verantwoorde opslag in perspectief van Europese richtlijnen Peter N. Ruys 1 Opslag in ULT 1. Humaan materiaal voor in vitro diagnostiek 2. Humaan materiaal voor terug plaatsing 3. Humaan materiaal voor

Nadere informatie

1 tekst afkomstig van het Ctgb

1 tekst afkomstig van het Ctgb Wat zijn de consequenties voor de WIP ten aanzien van harmonisatie van het toetsingskader voor werkzaamheid van desinfectantia in PT01 en PT02? In de onderstaande beleidsnotitie wordt de aanleiding gegeven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1

Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1 Veel gestelde vragen Medisch-wetenschappelijk onderzoek met medische hulpmiddelen 1 1. Wat is een medisch hulpmiddel? De wettelijke definitie 2 van een medisch hulpmiddel luidt: Een medisch hulpmiddel

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014

Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan Tandartspraktijk Rijnsburgstraat te Amsterdam op 2 juli 2014 Utrecht, augustus 2014 V1000563 2014-1111161 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en belang 5 1.2 Onderzoeksdoel

Nadere informatie

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

Eindverslag VASt-2 tandheelkundige branche

Eindverslag VASt-2 tandheelkundige branche Eindverslag VASt-2 tandheelkundige branche Inleiding Op basis van de voorinventarisatie VASt-1 is door de tandheelkundige branche (tandtechniek en tandheelkunde) een voorstel gemaakt om een verbeterde

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor professionele gebruikers van stoffen 02 Wat

Nadere informatie

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013

Toezicht op ICT in de Zorg. 5 juni 2013 . Toezicht op ICT in de Zorg 5 juni 2013 WAAROVER GAAT HET VANDAAG? http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/videos/jan_klein_veiligheid_in_de_zorg/ Kan de patiënt rekenen op veilige zorg met inzet van veilige

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg

Arbo- en Milieudienst. Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg Arbo- en Milieudienst Wetgeving en de ondernemer in de gezondheidszorg 1 Vraag Waarom zit u hier en volgt u een cursus stralingshygiëne? Antwoord: Vanwege de wet BIG, voorbehouden handeling Vanwege de

Nadere informatie

Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013

Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013 Veiligheidswetboek Machines & Stoffen 2013 Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 september 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Industrie & Veiligheid

Industrie & Veiligheid Platform Industrie & Veiligheid Johan van Velthoven 17 maart 2017 1 In geval van nood Volg deze borden naar de uitgang Follow these signs to the nearest exit Liften niet gebruiken Do not use elevators

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn Rijswijk, 11 mei 1998

Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn Rijswijk, 11 mei 1998 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Postbus 5850 2280 HW RIJSWIJK telefoon 070-340 5790 telefax 070-340 5394 Infectiepreventie in de tandartspraktijk Onderzoek naar de implementatie van de WIP-richtlijn

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW ATEX 114 Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW Introductie Nathan Kuper Inspectie SZW Chemische Technologie Universiteit Twente MoSHE TU Delft Expertisecentrum, vakgroep Arbeidshygiëne en Chemische

Nadere informatie

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie Lonne Gerritsen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Inhoud Wat doet het Ctgb Wat zijn biociden Waar kom je biociden

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Balanceren tussen bedrijven, overheid en brancheverenigingen

Balanceren tussen bedrijven, overheid en brancheverenigingen Balanceren tussen bedrijven, overheid en brancheverenigingen Renske Beetstra Diana Martens Inspectie SZW Lezingenmiddag VKRT Veiligheid- en milieuwetgeving Gevaarlijke stoffen Gezondheidsgevaren Fysische

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn

Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn Beknopte informatie over de Arbeidsmiddelenrichtlijn 1. Inleiding Arbeidsmiddelenrichtlijn...2 2. Arbeidsmiddelen, werkgevers en werknemers...3 3. De praktijk van de Arbeidsmiddelenrichtlijn...4 4. Risico

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW

REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Diana Martens, Inspectie SZW REACH en ARBO Hoe implementeer ik REACH in arbeidsomstandigheden? Diana Martens Projectleider Renske Beetstra Specialist Inhoud 1. Verplichtingen REACH Eindgebruiker 2. Relatie REACH en ARBO-wetgeving

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem. Diane Heemsbergen

Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem. Diane Heemsbergen Wetgeving biociden van een nationaal naar Europees systeem Diane Heemsbergen 14 november 2016 Biocide Een bestrijdingsmiddel op basis van één of meer werkzame stoffen, met als doel een schadelijk organisme

Nadere informatie

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies.

ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Ivo Erens Dangerous Substances Communication advies. ViB2.0 VERANDERINGEN IN DE WERELD VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Ivo Erens Dangerous Substances Communication info@ondersteuning advies.nl Programma Wat bespreken we + Het + Het ontvangen van het

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann

Hijstechniek De Regelgeving. 15 september 2008 Willem Westermann Hijstechniek De Regelgeving 15 september 2008 Willem Westermann Samenhang / verschillen: Hijsen zelf Werken op hoogte / valgevaar Gebruikte materialen (klimmaterialen, hijsmaterialen, valbeveiligingsmaterialen)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 488 Besluit van 21 november 2003 tot uitvoering van artikel 8, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, houdende goedkeuring

Nadere informatie

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011

Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht. Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 Nieuwe PGS 28 en PGS 30 in vogelvlucht Harold Pauwels Projectsecretaris PGS 28 en PGS 30 NEN 29 november 2011 1 Inhoud presentatie Doel PGS PGS beheerorganisatie PGS 28: Ondergrondse tankinstallaties PGS

Nadere informatie

Verscherpt beleid complexe endoscopen?

Verscherpt beleid complexe endoscopen? Verscherpt beleid complexe endoscopen? Stephanie Hulsbosch Disclosure slide Geen belangenverstrengeling 2 SFERD 2015 1 De inspectie inspecteert De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid

Nadere informatie

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Michael Gerrits Avans Hogeschool s-hertogenbosch, 20 mei 2014 1 Wie is er aansprakelijk? Dodelijk ongeval - Explosie in omkasting

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE- en andere markering 3 Wat is het doel van RoHS? Bevorderen recyclage Beschermen

Nadere informatie

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( )

ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG( ) PBL-L 59( ) A. Veiligheid en gezondheid op het werk Kaderrichtlijn «organisatie 89/391/EG(12.06.89) PB-L 183 (29.06.89) KB 14.09.92 (BS 30.09.92) VGV» ARAB + Welzijnswet Elektrisch materieel in 82/130/EEG(15.02.82)

Nadere informatie

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts

Milieu < > Arbo. Safety is in our nature. An Hacour & Lieve Lamberigts Milieu < > Arbo Safety is in our nature An Hacour & Lieve Lamberigts Agenda Wolters Kluwer staat voor ECO-systeem ARBO ECO-systeem MILIEU Stellingen 2 Wolters Kluwer staat voor 1836 40 landen 19.000 medewerkers

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015.

Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Definitief rapport na inspectiebezoek aan Tandzorg Apeldoorn B.V. in Apeldoorn op donderdag 25 juni 2015. Utrecht, Juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

VMA Actualiteitendag 23 maart 2017

VMA Actualiteitendag 23 maart 2017 VMA Actualiteitendag 23 maart 2017 Afvalstoffenrecht Mr Ron Laan Advocaat Europese regelgeving & afvalbeleid Richtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (1013/2006/EG)

Nadere informatie

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016

Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage Instituut Mondzorg Weert in Weert na inspectiebezoek op 5 juli 2016 Utrecht, juli 2016 V1008798 20 16-1306062

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK. Annemieke Blokker (ActiZ)

ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK. Annemieke Blokker (ActiZ) ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK Annemieke Blokker (ActiZ) De grootste informatiestromen in de verantwoording zijn: het berichtenverkeer (AZR en declaraties), inkoopinformatie, verantwoording achteraf (jaarrekening,

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

3 Vragen van de adviesaanvraag

3 Vragen van de adviesaanvraag 3 Vragen van de adviesaanvraag De adviesaanvraag bevat over ILO-verdrag 170 drie concrete vragen. De eerste vraag betreft artikel 12 van het verdrag, de tweede vraag gaat over artikel 19 en de derde vraag

Nadere informatie

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

EU-Verordening Deze verordening geeft voorschriften betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. code IB02-SPEC 05 versie 2 ingangsdatum 27-07-2016 pag. 1 van 5 Versiebeheer en toelichting versie datum toelichting 1 01-12-2013 Opstellen van het document. 2 27-07-2016 Bijlage 1 gewijzigd. Interventie

Nadere informatie

Richtlijnen en normen

Richtlijnen en normen Richtlijnen en normen De basis voor medisch professioneel handelen wordt gevormd door onderzoek en consensus binnen de beroepsgroep bij voorkeur vastgelegd in richtlijnen, praktijkwijzers, protocollen

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Informatie wet- en regelgeving BHV 1 In dit document is beschreven welke wetgeving van belang is voor de BHV. In het document wetsteksten is de letterlijke tekst van relevante wetsartikelen opgenomen. Informatie wet- en regelgeving BHV 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 894 Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE

BEOORDELINGSGRONDSLAG. voor ARBO & MILIEU. in de HOUTBRANCHE BGS M/06 d.d. 2002-06-13 BEOORDELINGSGRONDSLAG voor ARBO & MILIEU in de HOUTBRANCHE Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Beoordelingsgrondslag Pagina 2 van 11 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

MG 30 O Cadeauset met mini-massageapparaat Gebruikshandleiding

MG 30 O Cadeauset met mini-massageapparaat Gebruikshandleiding MG 30 NL O Cadeauset met mini-massageapparaat Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... XIII

Inhoud. Woord vooraf... XIII V Woord vooraf... XIII 1 Mondzorg en de samenleving... 1 1.1 Zorg in een veranderende wereld... 2 1.2 Werken in een systeem... 2 1.3 Ontwikkeling van de relatie patiënt-zorgverlener... 3 1.4 Professionals

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Lawaai op het werk

Kenniscentrum InfoMil Lawaai op het werk Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenniscentrum InfoMil Lawaai op het werk 21 januari 2017 Inhoudsopgave Lawaai op het werk 3 Overzicht van EU-regelgeving 3 Overzicht van Nederlandse

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0359 (NLE) 5187/15 ENV 11 ENT 11 ONU 3 VOORSTEL van: ingekomen: 9 januari 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval

sectorplan 10 Specifiek ziekenhuisafval sectorplan Specifiek ziekenhuisafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Afval afkomstig van de gezondheidszorg van mens en dier 2. Belangrijkste bronnen Intramurale instellingen, extramurale

Nadere informatie

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines.

Safety Event Didi Rinkel en Martin Krüger. Aansprakelijkheidskwesties rondom machines. Safety Event 2016 www.vandiepen.com Didi Rinkel en Martin Krüger Aansprakelijkheidskwesties rondom machines Agenda Europese Richtlijnen Machinerichtlijn (2006/42/EG) Normen en aansprakelijkheid Contractuele

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Europese aangelegenheden

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering VWS Europese aangelegenheden Den Haag, 7 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 2, 3 VROM i.v.m. agendapunt 14 VWS i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg.

Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tandartspraktijk R.G.E.J. Wijckmans in Ridderkerk voldoet niet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Utrecht, mei

Nadere informatie

Lawaai: conflicten van plichten?

Lawaai: conflicten van plichten? Lawaai: conflicten van plichten? Michiel van Eeden Technisch bureau van Eeden Even voorstellen Technisch bureau van Eeden Eenmans-onderneming Onderzoek geluid en trillingen Arbeidsomstandigheden Machinerichtlijn

Nadere informatie

16-02-12. Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Voorwoord. Ing. Mark van Abkoude

16-02-12. Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten. Voorwoord. Ing. Mark van Abkoude Nieuwe NEN praktijkgids: Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten Voorwoord Josée M.M. Hansen Pharm.D Hoofdinspecteur geneesmiddelen en medische technologie Eindredactie: Ir. Roelof Haak (NEN)

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur

Inspectie beleid GDP Guideline. Ageeth Dekker Senior Inspecteur Inspectie beleid GDP Guideline Ageeth Dekker Senior Inspecteur Agenda 1. Inleiding 2. Groothandelsvergunning 3. GDP inspecties, rapportage en certificaat 4. Samenvatting 5. Vragen 2 Inleiding Nieuwe GDP

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1 2

Inhoud. Voorwoord 1 2 Inhoud Voorwoord 1 2 1 Gezondheidszorg in een notendop 1 4 1.1 Eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg 1 4 1.2 Huisartsenzorg 1 4 1.3 Mondzorg 1 5 1.4 Apotheken en zorggeneesmiddelen 1 5 1.5 Andere

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP

Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Surface Treatment Solutions THE AIRBLAST GROUP Veiligheid noodzaak in de oppervlaktebehandelende industrie Vereniging ION Themamiddag 08/12/2015 Machineveiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen Presentatie: Marcel Timmerman Inhoudsopgave presentatie

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

INVENTARIS DOCUMENTEN

INVENTARIS DOCUMENTEN INVENTARIS DOCUMENTEN SOCIAAL RECHT Edward Carlier Decreet 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor

Nadere informatie

Natte koeltorens en legionella

Natte koeltorens en legionella Natte koeltorens en legionella Is het nu goed geregeld met toezicht en handhaving? DCMR Milieudienst Rijnmond - Yvonne Jansen 4 december 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond De gezamenlijke omgevingsdienst

Nadere informatie

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek

OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek OLAF Informatiebrochure digitaal forensisch onderzoek http://ec.europa.eu/anti_fraud/ Wat is digitaal forensisch onderzoek? Digitaal forensisch onderzoek behelst technologische inspectie, verkrijging en

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. De RoHS 2 richtlijn. Johan Daniëls Expert Productbeleid 1 De RoHS 2 richtlijn Johan Daniëls Expert Productbeleid 2 Inhoud 1. Wat is RoHS? 2. Toepassingsgebied 3. Uitzonderingen 4. CE-markering 3 Wat is RoHS? Restriction of Hazardous Substances in Electric and

Nadere informatie

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones 1 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Wetgeving en certificatie 1. Explosieveiligheidswetgeving in

Nadere informatie