Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie (1997)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Defensie / CTL 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...11 Aanwijzingen voor de gebruiker...12 Openbaarheidsbeperkingen...12 Beperkingen aan het gebruik...12 Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...13 Geschiedenis van de archiefvormer...13 Geschiedenis van het archiefbeheer...14 De verwerving van het archief...14 Inhoud en structuur van het archief...15 Selectie en vernietiging Verantwoording van de bewerking...16 Ordening van het archief...16 Verwant materiaal...17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST Financiële aangelegenheden Rijksbegroting Begrotingsindeling Begrotingsvoorbereiding (opstellen oriënteringscijfers) Ramingen, budgettering Overige wetenschappen Aardwetenschappen Kernfysica Meteorologie ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA Algemeen defensiebeleid (defensiepolitiek) Algemene beleidszaken betreffende de strijdkrachten Algemene beleidszaken betreffende de Luchtmacht (h.o. luchtmachtplan) Be- en ontwapeningsaangelegenheden (besprekingen) Militaire inlichtingen Algemeen Middelen ter verkrijging van inlichtingen Verkenningen (strategische verkenningen, radarverkenningen, fotografische verkenningen enz.) Inlichtingen over strijdkrachten Beveiliging Beveiliging van militaire geheimen Coderen, decoderen, geheimschrift, crypto, verbindingsbeveiliging Bepalingen in verband met fotograferen Onderzoek naar betrouwbaarheid van personeel Screening, antecedentenonderzoek (hieronder vingerafdrukken, (pas)foto's enz.) visitatie, clearances) Beveiliging op materieelgebied Voorzieningen aan gebouwen en terreinen Bewaking; portiersdiensten, fabriekspolitie, hondenbewaking, elektronische beveiliging gebouwen Brandbeveiliging, brandpiket Veiligheid Bedrijfsveiligheidseisen en -maatregelen (ongevallenpreventie)...22

4 4 Defensie / CTL Bedrijfsveiligheid Vliegveiligheid Bedrijfsongevallen Luchtvaartongevallen Rampen Algemene aangelegenheden betreffende claimszaken Schaderegelingen Schade door verkeersongevallen Publieke voorlichting en propaganda Publieke voorlichting (informatie bulletin) Leger- en luchtmachtdemonstraties, taptoes, tentoonstellingen en open dagen ORGANISATIE ORGANISATORISCHE AANGELEGENHEDEN (VOOR ZOVER NIET OP EEN BEPAALD ONDERDEEL BETREKKING HEBBEND) Doelstelling, structuur, verhoudingen, taak, functie, instructies, beleid, infrastructuur Organisatiestructuur Staforganisatie Centralisatie Organisatieschema's, vredes- en oorlogsorganisatie (h.o. organisatietabellen, structuren, OTAS, elconummers, e.d.) Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) Verhoudingen Taak Taakverdeling (formatie, deeltaken) Integratie Werkindeling Overwerk Taakbeschrijving Functie Bevoegdheid, bevelvoering, commando-inspectie Takenbevoegdheid Functiebeschrijving Instructies, bekendmakingen (inbegrepen: aanwijzingen, handleidingen, directieven, bevelen, commandobrieven, stafdienstbrieven, stafdienstregels) Reglementen en voorschriften Orders, staforders Orders van blijvende aard Beleidsbepaling Voorbereidend onderzoek, enquêtes, opiniepeilingen Vastleggen van de handelingen (agenda's, verslagen van veranderingen, algemene rapporten, (jaar)verslagen) Jaar- en kwartaalverslagen, jaarprognoses en activiteitenlijsten Vergaderverslagen van staf, sectiehoofden en onderdeelcommandanten Onderdelen van het bedrijfsbureau Logistiek, materieel en infrastructuur Operaties: training en uitvoering Administratief-organisatorische aangelegenheden Administratieve inrichting Administratie Financiële administratie Registratie Archief, registratuur, documentenbeheer, archiefinspectie Administratieve controle (bedrijfsgegevens) Arbeidstechnische aangelegenheden Taakonderzoek Werkbelasting Realisatie van de organisatie...49

5 Defensie / CTL Oprichting (instelling) Opheffing (de-activering) Samenvoeging, integratie, sanering Dislocatie, squadronrotatie, re-deployment, verplaatsingen DEPARTEMENT VAN DEFENSIE Ministerie van Defensie Raden en commissies Werk-, stuur- en projectgroepen Koninklijke Landmacht, landmachtonderdelen Eenheden behorende tot de wapens en dienstvakken met een administratieve, technische, materiële en of een geneeskundige verzorgingstaak Overige onderdelen (niet-gevechtsonderdelen) Koninklijke Luchtmacht, staven en onderdelen Staf van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Vliegbases Vliegbasis Leeuwarden Vliegbasis Soesterberg Vliegbasis Deelen Vliegbasis Volkel/De Peel Vliegbasis Eindhoven Vliegbasis Twente Vliegbasis Gilze-Rijen Groepen Geleide Wapens Nederlands Detachement Kreta (NED/KRETA) Controle- en Rapporterings Centrum/Mill Air Traffic Control Center (CRC/MillATCC) INTERNATIONALE ORGANEN Van militaire aard, NATO, MSA, EDIP, AFCENT, AAFCE, SHAPE, NORTHAG/TWOATAFF, ALLA, UNIFIL en Warschaupakt MATERIËLE EN TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN, GEBOUWEN, TERREINEN ENZOVOORTS Planning behoefte en behoeftevoorziening materieel Organieke behoefte Voorraadvorming, algemeen Voorraden Voorraden met een bijzonder doel (hieronder organieke munitie-uitrusting) Mobilisatievoorraden (wisselvoorraden) Research, ontwikkeling, ontwerp Inlichtingen en gegevens omtrent goederen Research, technische studies Demonstraties van materieel Verwerving en verlies van goederen Verkrijging van goederen Keuring en beproeving, herkeuring, testen van materialen Beproeving Gebruiksbeproeving (hieronder proeftochten, proefvluchten, inrijden van voertuigen, enzovoort) Beheer Materieelvoorziening Aanvragen Verstrekking, distributie, herverdeling, rantsoenering, bevoorrading Overname, overgave Gebruik, verbruik (ook misbruik en spaarzaamheid bij het gebruik, enz.), wijze van behandeling, bestemming indeling, kwaliteitszorg, inzetbaarheid materieel Slijtagestoringen, gebreken, beschadigingen, verwaarlozing, vernieling, taxaties, corrosie (ook schaderapporten, processen-verbaal, defectenopgaven enz.) Onderhoud, reparatie, revisie, ontstoren van materieel Onderhoud (werkorders- en opdrachten)...62

6 6 Defensie / CTL Modificatie (modo's) Inspectie en controle Inspectie Algemene inspecties/rapporten Roerende goederen Wapens Vuurwapens met kaliber tot en met 30 milimeter Vuurleidingmaterieel Complete vuurleidingsystemen Munitie en explosieven Bommen Nike en Hawk afweergeschut Vliegtuigen en frameconstructiedelen van vliegtuigen Vliegtuigen met vaste vleugels Vliegtuigen met roterende vleugels Vliegtuigbestanddelen en -toebehoren Lanceer-, landings- en gronddienstmaterieel voor vliegtuigen Vliegtuigopvangmaterieel Luchtkussenvoertuigen, motorvoertuigen, opleggers, aanhangers, motorrijwielen en rijwielen Brandbestrijdings-, reddings- en veiligheidsmaterieel Communicatie- en detectiematerieel; Laser- en Maserapparatuur Radarmateriaal niet voor gebruik aan boord van vliegtuigen Boeken, atlassen en andere publicaties Kleding, persoonlijke uitrusting en onderscheidingstekenen Onroerende goederen Kazernes en legerplaatsen, defensie-gebouwen Legeringsgebouwen Legeringsgebouw operationeel personeel Recreatiegebouwen, -verblijven, -terreinen Crewroom Gebouwen ten behoeve van de medische, hygiënische en geestelijke verzorging Gebouwen ten behoeve van de opslag Inrichtingen ten behoeve van de materieeldiensten Inrichtingen ten behoeve van de geneeskundige en tandheelkundige dienst Militaire hospitalen Oefenterreinen en schietterreinen Overige (handgranaatbanen) Specifieke inrichtingen ten behoeve van de Koninklijke Luchtmacht Stafkwartieren Vliegvelden Start- en rolbanen, helivelden, landingsstrips en wasplaatsen Platforms Vliegtuigshelters en materieelschuilplaatsen Magazijnen en werkplaatsen Magazijnen en werkplaatsen vliegtuigen en vliegtuigmaterieel (hangars) Magazijnen en werkplaatsen munitie en bewapening Melding en gevechtsleiding (wing ops gebouw) Administratie Goederen-, materieel-, voorraad-, magazijnadministratie en registratie PERSONEELSAANGELEGENHEDEN Planning behoefte en behoeftenvoorziening personeel Planning behoefte (h.o. personeelsraming) Burgerpersoneel Aanwezige sterkte, sterkteopgaven, formatiebewaking, personeelsplafonds, bestanden, personeelsrapportage, BDOS en AIP Burgerpersoneel...78

7 Defensie / CTL Behoeftevoorziening Rechtspositie en indeling Van het personeel in het algemeen (militair en burger) Aanneming, vormen van dienstverband, beëindiging actieve dienst en dienstverband Ontslag Inpassing in de organisatie Indeling, plaatsing en tewerkstelling Benoeming in en ontheffing uit functies, commissies, enz. (aanstellen tot/ aanwijzen als, vervangen van en waarnemen van; bij commando-wisseling) Uitzending, repatriëring, heruitzending, gezinshereniging, verblijf buitenland, vrijstelling en uitstel van uitzending Van dienstplichtig- en reservepersoneel in het bijzonder Inlijving Oproeping ter inlijving Handhaving van tucht en orde en rechtsbedeling (rapporten) Rechtsbedeling van tuchtrechterlijke aard ten aanzien van militairen en burgerpersoneel Rechtsbedeling van tuchtrechterlijke aard ten aanzien van militairen Straffen, opheffen van straffen en wijze van ondergaan enz Geschiktheidsonderzoek, medische keuring en herkeuring, getuigschriften en onderscheidingen Medische keuring Keuring Onderscheidingen en eretekenen Verzorging van het personeel Bezoldiging en financiële verzorging Vergoedingen en tegemoetkomingen Maatschappelijke verzorging Algemeen personeelsbeleid met betrekking tot de maatschappelijke verzorging Verenigingsleven, ontwikkeling en ontspanning, welzijnszorg, recreatie Politieke en belangenverenigingen en bonden, georganiseerd overleg, dienstcommissies, overlegorganen Van overheidswege beheerde of gecontroleerde instellingen Messes, bedrijfsrestaurants Ontwikkeling en ontspanning Lezingen, voordrachten Actieve kunstbeoefening, muziek, zang en toneelspel Sport en spel Wedstrijden (ook prijzen) Algemene aangelegenheden met betrekking tot de stoffelijke verzorging Onderbrenging Bijzonderheden en bewijsstukken van persoonlijke aard, uiterlijke kentekenen Uiterlijke kentekenen Emblemen en onderscheidingstekenen Emblemen der strijdkrachten Embleem Koninklijke Luchtmacht Wapen-, korps- of dienstvakonderscheidingen KRIJGSKUNDIGE OORLOGSVOORBEREIDINGEN Theoretische en toegepaste krijgswetenschappen Tactiek in het algemeen, Trimajor NATO Commands Reinforcements Plan Tactiek in het algemeen van geregelde troepen Tactiek der aparte onderdelen Van de luchtmacht Tactisch gebruik van wapenen, voorwerpen en hulpmiddelen Manoeuvres en oefeningen, niet deel uitmakend van de opleiding Nationale manoeuvres en oefeningen Van de Luchtmacht Internationale manoeuvres en oefeningen Van de luchtmacht...85

8 8 Defensie / CTL Militaire doctrine Nucleaire, bacteriologische en chemische oorlogvoering Nucleaire oorlogvoering Elektronische oorlogvoering Radio en radarstoring Bepaling van de verdedigingsmaatregelen en de keuze van de bewapening en overige militaire middelen Defensiebelangen gemoeid bij technische verrichtingen door burgerdiensten Ruimtelijke ordening Operaties en plannen Operaties algemeen Verkenningsoperaties Verdedigingsoperaties (luchtverdediging) Voorbereiding operaties Voorbereidende maatregelen van algemene aard (paraatheidsverhoging) Voorbereidende (waarschuwings)bevelen Operatieplannen Algemeen Operatiebevelen Operatieplannen (uitwerking), procedures Grondoperaties Operaties in de lucht (hieronder luchtverkenning) MOBILISATIE EN DEMOBILISATIE Mobilisatie, proefmobilisatie Algemene mobilisatievoorbereidingen, mobilisatiesystemen, regelingen BURGERLIJKE VERDEDIGING, BESCHERMING BEVOLKING, CIVIELE VERDEDIGING Bescherming burgerbevolking tegen directe gevaren van de strijd Organisatie van het reddingswezen, brandweer, bergings- en opruimingswerkzaamheden, noodwachters, BZB, explosievenopruiming Militaire bijstand OPLEIDINGEN Algemeen Opleidingsplannen Oefenschema's, lesroosters, programma's, syllabi Soorten van opleidingen Onderwijs Beroepsonderwijs Technisch onderwijs Opleidingen gericht op algemene militaire vorming Voortgezette opleidingen Technische opleidingen Vliegtuigtechnische opleidingen Elektronische opleidingen Vliegdienstopleidingen Vliegend personeel Vliegdienstopleidingen Wapentechnische opleidingen casu quo grondverdediging, geleide wapenopleiding Overige opleidingen, voor zover niet elders onder te brengen, filmoperateur, opleiding aan de Mijnenbestrijdingsschool te Oosteinde, muziekopleidingen Cursussen Bijzondere cursussen, ter verdere specialisatie en vorming Proeven van bekwaamheid (proeven, aantekeningen, rapporten, diploma's, brevetten, vakbekwaaheidscertificaten, enz., rijtests, cursusresultaten) Oefeningen deel uitmakend van de opleidingen, praktisch en theoretisch oefenplan, maandoverzichten VERKEER EN VERVOER, ALGEMEEN Verkeersdocumenten...99

9 Defensie / CTL Registratiepapieren VERVOER Luchtvaart, luchtvaartwet Luchtvaart algemeen Burgerluchtvaart algemeen Vliegverkeer Navigatie Vliegen, testvluchten, in- en navliegwerkzaamheden Nachtvliegen, instrumentvliegen Laagvliegen Noodlandingen (noodsignalen) Formatievliegen, stuntvliegen Vlieguren Bijzondere bepalingen met betrekking tot de luchtvaart Status van vliegtuigen en vliegvelden, openstellen, sluiten Meevliegen door militairen en burgers Vliegverkeersbeveiliging, verkeersleiding Orders luchtvarenden, vliegorderboek Luchtverkeersleiding Luchtverkeersleidingsvoorschriften VERBINDINGEN, COMMUNICATIE Telefoonverbindingen, straalzenderverbindingen, ASCON, lijnstoringen, lijnenboek (in oorlogstijd ook bijvoorbeeld verbindingen ten behoeve van de Luchtverdediging Luchtwachtdienst) Dataverbindingen Geïntegreerde verbindingssystemen CEREMONIEEL, EERBEWIJZEN, ENZ Algemene ceremoniële plichten, rechten, gewoonten, tradities Plechtigheden (parades, vlagvertoon, inspecties, jubilea, herdenkingen, commando-overdracht, vlaggenparade, inhuldiging, eedsaflegging, enz.)...105

10

11 Defensie / CTL 11 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Defensie, Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Periode: merendeel Archiefbloknummer: D91 Omvang: 6,30 meter; 953 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Defensie / Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van hoog (militair) luchtvaarthistorisch gehalte. Het betreft voornamelijk de interne organisatie waaronder personele en materieeltechnische aangelegenheden van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten.

12 12 Defensie / CTL Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A), deels niet openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie, Commando Tactische Luchtstrijdkrachten, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Defensie / CTL, , inv.nr....

13 Defensie / CTL 13 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Organisatie Het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) werd opgericht bij Ministerieel Besluit, Luchtmachtstaf, Sectie L1 nr 7868 dd 15 januari Reden voor de oprichting was het NAVObesluit in Brussel om een geïntegreerde strijdmacht in te stellen onder leiding van een Amerikaanse officier, de toekomstige Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). In dit verband werd besloten om de Nederlandse luchtstrijdkrachten, naast luchtverdedigingeenheden ook van offensieve verbanden te voorzien. De oprichting van de CTL werd vanaf 1951 onder leiding van de Luchtmachtstaf voorbereid door het Bureau Voorbereiding Oprichting Tactische Luchtstrijdkrachten (BVOT). Hiermee was het CTL na het in 1950 opgerichte Commando Luchtverdediging (CLV) het tweede commando van de Koninklijke Luchtmacht. In de beginjaren van het CTL werden de taken van de eenheden als volgt omschreven: Het verkrijgen en behouden van het luchtoverwicht boven het gevechtsterrein Het isoleren van het frontgebied door de vijand te beletten materieel en personeel het gevechtsterrein aan te voeren Het verlenen van directe steun aan grondtroepen. Het CTL kreeg in de latere jaren als algemene taak de gevechtswaarde en paraatheid van CTLonderdelen zodanig op te voeren of te handhaven dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Bedoelde eisen werden gesteld door de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en door de geallieerde commandanten in het kader van de NAVO. Binnen de NAVO werd eveneens bepaald dat de tactische eenheden zullen gaan opereren in de Second Allied Tactical Air Force (2ATAF). De Nederlandse CTL jachtvliegtuigen en andere wapensystemen waren volledig geïntegreerd in de NAVO verdediging. Tijdens de Koude Oorlog speelde de Koninklijke Luchtmacht in de NAVO een belangrijke rol in de West-Europese luchtverdediging tegen het Warschaupact. Niet alleen leverde de luchtmacht 5 operationele raketgroepen (Groepen Geleide Wapens) in voormalig West- Duitsland maar ook de Nederlandse CTL jachtvliegtuigen en andere wapensystemen waren volledig geïntegreerd in de NAVO verdediging en namen door de jaren heen deel aan vele NAVO alarmeringen, standby diensten en oefeningen. Tot de uitvoerende taak van het CTL behoorde het geven van adviezen, richtlijnen en aanwijzingen over: a. a. Het, ter voorbereiding van de oorlogstaak, brengen en houden van de paraatheid en gevechtkracht van de onder bevel van de commandant CTL staande onderdelen. b. b. Het in het kader van de vorengenoemde voorbereiding initiëren en doen houden van oefeningen, alsmede het in nationaal en internationaal verband deelnemen aan oefeningen, wedstrijden en competities. c. c. Het bevorderen van de verzorging van personele en materiële middelen en het uitvoeren opleidingen. In 1972 voerde de Koninklijke Luchtmacht op nationaal niveau een grote herstructurering door. De vier commando's van de luchtmachtorganisatie werden samengevoegd tot twee. De CTL en de CLV werden daarbij samengevoegd. De volgende lagere commandanten stonden rechtstreeks onder bevel van de commandant CTL: a. a. Staf CTL en commandant Administratief Squadron Staf CTL b. b. Commandanten vliegbases Deelen, Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwaarden, Soesterberg, Twente, Volkel (inclusief de Peel) en Ypenburg c. c. Commandant Controle en Rapporteer Centrum / Military Air Traffic Control Centre Nieuw

14 14 Defensie / CTL Milligen, commandant Navigatiestation Noord, commandant Luchtmacht Verbindings- en Meteorologische Groep d. d. Commandant Eerste, Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Groep Geleide Wapens e. e. Hoofd van de National Tasking Cell bij 2ATAF, commandant Nederlands Detachement Kreta en commandant Nederlands Opleidingsdetachement Erndtebrück De vliegtuigen in de aanvalssquadrons CTL bestond in 1952 uit 7 aanvalssquadrons. Deze squadrons waren 306 en Squadron, die allen waren uitgerust met de Republic F-84-G Thunderjet. De toestellen werden van door de USAF geleverd in het kader van het Mutual Defense Aid Program. Vanaf opereerden Squadron met de Hawker Hunter F Mk4 en van met de Hawker Hunter F Mk6. Later werd CTL versterkt met 700, 701 en 702 Squadron die vanaf met de F-86 Sabre K 'allweather' jager opereerden. Deze toestellen kregen van de vliegers de naam 'Kaasjager'. Vanaf gingen de operaties van 311, 312, 313, 314, 315 en 316 Squadron over naar de nieuwe Republic F-84 Thunderstreak en 306 squadron naar de fotoverkenner versie RF-84F Thunderflash. 306, 311, 312, 322 en 323 Squadron opereerden opnieuw in gewijzigde configuaratie van nadat de 'dual role' F-104 Starfighter werd geïntroduceerd. Northrop F Squadron schakelden over op de Northrop NF-5 Freedom Fighter in de periode van De NF5 was een doorontwikkelde versie van de Northrop T-38 Talon. Vanaf 1979 tot op heden opereren de overgebleven luchtmacht squadrons (306, 311, 312, 313, 322 en 323) met het standaard NAVO multi role toestel, de F-16 Fighting Falcon. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

15 Defensie / CTL 15 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de kerntaak van Commando Tactische Luchtverdediging (CTL) is bij de selectie van het archief gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/933, Staatscourant , alsmede rekening houdend met de rectificatie hiervan, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair materieel over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 29 januari 2007/Nr. C/S&A/07/240, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair Personeel over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 19 december 2005/Nr. C/S&A/05/2602, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Burgerluchtvaart over de periode na 1945, vastgesteld bij beschikking van 12 juli 2002/Nr. R&B/OSA/2002/1177, Staatscourant Voor de organisatie en personele aangelegenheden is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode , vastgesteld bij beschikking van 11 juli 2003/Nr. C/S/03/1691, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid over de periode , vastgesteld bij beschikking van 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1362, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijkshuisvesting over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 2 maart 2007/Nr. C/S&A/07/525, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein (Beheer van de) Rijksbegroting over de periode (Staatscourant en aanvullingen/wijzigingen bij Staatscourant en Staatscourant ). In het archief zijn processen-verbaal aangetroffen voor de vernietiging van 201 meter archief over de periode Vanwege het feit dat een groot deel van het archief al is vernietigd en het hoog (militaire) luchtvaarthistorisch gehalte, heeft de zorgdrager bepaald de resterende archiefbescheiden te bewaren. Daarom is op grond van het Archiefbesluit artikel 5e afgeweken van de selectiegrondslagen. Voor de selectie had het archief een omvang van 5,9 meter.

16 16 Defensie / CTL Het voor bewaren aangemerkte deel van het archief is na bewerking verzonden naar het Nationaal Archief te Den Haag. Dat bestaat, na materiële verzorging, uit 6,5 meter te bewaren archiefbescheiden. 0,02 meter archiefbescheiden is retour naar de zorgdrager gegaan. Het betreft hier voor vernietiging in aanmerking komende stukken, die echter door de zorgdrager zijn aangemerkt als geheim of confidentieel. De vernietiging van 0,045 meter archiefbescheiden is, na toestemming van het Ministerie van Defensie, bij brief van 7 oktober 2008, kenmerk i/ , gerealiseerd door Van Gansewinkel Nederland BV. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In 2007 is door het Ministerie van Defensie ter bewerking aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten aangeboden het archief van het Commando Tactische Luchtverdediging (CTL) over de periode In 2008 is het archief geselecteerd en geïnventariseerd. Doel van de bewerking was het archief in een zodanige staat brengen, dat het voldoet aan de normen voor de goede, geordende en toegankelijke staat en het overgebracht kan worden naar het Nationaal Archief. Documenten groter dan A2-formaat zijn apart geborgen. Deze zijn genummerd Bij de desbetreffende beschrijving is een verwijzing geplaatst. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Voor de te bewaren archiefbescheiden is een indeling gekozen op basis van het Registratuurplan van het Ministerie van Defensie. Voor wat betreft de indeling van materieel (code 47) is de indeling gebruikt uit het Nederlands Handboek over het NATO-Codificatiesysteem. NATO-classificatie deel 1. Groepen en Klassen (Den Haag 1966). De cesuur is van De begincesuur is bepaald door de oprichting van CTL. De eindcesuur is bepaald vanwege aangetroffen stukken betreffende het vernietigen van archiefbescheiden uit het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten. Deze stukken eindigen in Alle andere stukken hebben als uiterst eindjaar 1979, dit valt samen met het in gebruik nemen van de F-16 Fighting Falcon door CTL. In de vroege stukken is sprake van de '1 tac' en '2 tac' vliegbases, in plaats van respectievelijk de vliegbases Volkel en Eindhoven. Deze beschrijving is gehandhaafd.

17 Defensie / CTL 17 Verwant materiaal Verwant materiaal

18

19 Defensie / CTL 19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 0 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST 04 Financiële aangelegenheden 04.2 Rijksbegroting Begrotingsindeling 0 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST 04 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN 04.2 RIJKSBEGROTING BEGROTINGSINDELING 1 Stukken betreffende het vaststellen van de begroting Begrotingsvoorbereiding (opstellen oriënteringscijfers) pak BEGROTINGSVOORBEREIDING (OPSTELLEN ORIËNTERINGSCIJFERS) 2 Instructie voor het opstellen van jaarprognoses door onderdeelscommandanten stuk Ramingen, budgettering RAMINGEN, BUDGETTERING 3 Prognoses over de taak, de te verwachten activiteiten en mogelijkheden van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) pak 4 Stukken betreffende het voorbereiden van het opstellen van een budget bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) omslag 09 Overige wetenschappen 09.5 Aardwetenschappen Kernfysica 09 OVERIGE WETENSCHAPPEN 09.5 AARDWETENSCHAPPEN KERNFYSICA 5 Circulaire betreffende het nemen van beschermingsmaatregelen in geval van ioniserende straling stuk Meteorologie METEOROLOGIE 6 Studie over het gebruiken van meteogegevens binnen het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) stuk 7 Brieven aan de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten betreffende het vaststellen van beleid met betrekking tot meteorologische onderwerpen omslag

20 20 Defensie / CTL ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA 11 Algemeen defensiebeleid (defensiepolitiek) 11.1 Algemene beleidszaken betreffende de strijdkrachten 1 ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA 11 ALGEMEEN DEFENSIEBELEID (DEFENSIEPOLITIEK) 11.1 ALGEMENE BELEIDSZAKEN BETREFFENDE DE STRIJDKRACHTEN Algemene beleidszaken betreffende de Luchtmacht (h.o. luchtmachtplan) ALGEMENE BELEIDSZAKEN BETREFFENDE DE LUCHTMACHT (H.O. LUCHTMACHTPLAN) 8 Beleidslijnen van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten voor de jaren 1969 en omslag 11.2 Be- en ontwapeningsaangelegenheden (besprekingen) 11.2 BE- EN ONTWAPENINGSAANGELEGENHEDEN (BESPREKINGEN) 9 Verslagen van vergaderingen over vliegtuigbewapening op 19 januari en 9 februari omslag 12 Militaire inlichtingen 12.1 Algemeen 12 MILITAIRE INLICHTINGEN 12.1 ALGEMEEN 10 Instructie over het melden van Warschau-Pact vaartuigen in het Nederlandse Waddengebied en de aangrenzende wateren, met geleidebrief omslag 12.2 Middelen ter verkrijging van inlichtingen Verkenningen (strategische verkenningen, radarverkenningen, fotografische verkenningen enz.) 12.2 MIDDELEN TER VERKRIJGING VAN INLICHTINGEN VERKENNINGEN (STRATEGISCHE VERKENNINGEN, RADARVERKENNINGEN, FOTOGRAFISCHE VERKENNINGEN ENZ.) 11 Stukken betreffende het mogelijke verbeteren van verkenningsmiddelen op de RF- 104-G en NF-5-A gevechtsvliegtuigen omslag Bevat foto's Inlichtingen over strijdkrachten 12.4 INLICHTINGEN OVER STRIJDKRACHTEN 12 Stukken betreffende het geven van operationele inlichtingen omslag 13 Beveiliging 13.2 Beveiliging van militaire geheimen 13 BEVEILIGING 13.2 BEVEILIGING VAN MILITAIRE GEHEIMEN Coderen, decoderen, geheimschrift, crypto, verbindingsbeveiliging CODEREN, DECODEREN, GEHEIMSCHRIFT, CRYPTO, VERBINDINGSBEVEILIGING 13 Processen-verbaal van de overgave van de crypto-uitrusting nr. 58 en de bijbehorende inventaris.

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/938 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

DMP-D Document Vervanging F-16

DMP-D Document Vervanging F-16 DMP-D Document Vervanging F-16 Versie 2.0 Datum 15 december 2014 Status Definitief DEFINITIEF DMP-D Document Vervanging F-16 15 december 2014 Colofon Directie Materieel Logistiek Den Haag - Frederikkazerne

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1996 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X)

Rapport bij het Jaarverslag 2012. Ministerie van Defensie (X) Rapport bij het Jaarverslag 2012 Ministerie van Defensie (X) 2013 Verantwoordingsonderzoek over 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 X Jaarverslag en slotwet van het Ministerie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie