Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie (1997)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie 1952-1979 (1997)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie (1997) Auteur: CAS 1380 Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Defensie / CTL 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...11 Aanwijzingen voor de gebruiker...12 Openbaarheidsbeperkingen...12 Beperkingen aan het gebruik...12 Aanvraaginstructie Citeerinstructie Archiefvorming...13 Geschiedenis van de archiefvormer...13 Geschiedenis van het archiefbeheer...14 De verwerving van het archief...14 Inhoud en structuur van het archief...15 Selectie en vernietiging Verantwoording van de bewerking...16 Ordening van het archief...16 Verwant materiaal...17 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST Financiële aangelegenheden Rijksbegroting Begrotingsindeling Begrotingsvoorbereiding (opstellen oriënteringscijfers) Ramingen, budgettering Overige wetenschappen Aardwetenschappen Kernfysica Meteorologie ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA Algemeen defensiebeleid (defensiepolitiek) Algemene beleidszaken betreffende de strijdkrachten Algemene beleidszaken betreffende de Luchtmacht (h.o. luchtmachtplan) Be- en ontwapeningsaangelegenheden (besprekingen) Militaire inlichtingen Algemeen Middelen ter verkrijging van inlichtingen Verkenningen (strategische verkenningen, radarverkenningen, fotografische verkenningen enz.) Inlichtingen over strijdkrachten Beveiliging Beveiliging van militaire geheimen Coderen, decoderen, geheimschrift, crypto, verbindingsbeveiliging Bepalingen in verband met fotograferen Onderzoek naar betrouwbaarheid van personeel Screening, antecedentenonderzoek (hieronder vingerafdrukken, (pas)foto's enz.) visitatie, clearances) Beveiliging op materieelgebied Voorzieningen aan gebouwen en terreinen Bewaking; portiersdiensten, fabriekspolitie, hondenbewaking, elektronische beveiliging gebouwen Brandbeveiliging, brandpiket Veiligheid Bedrijfsveiligheidseisen en -maatregelen (ongevallenpreventie)...22

4 4 Defensie / CTL Bedrijfsveiligheid Vliegveiligheid Bedrijfsongevallen Luchtvaartongevallen Rampen Algemene aangelegenheden betreffende claimszaken Schaderegelingen Schade door verkeersongevallen Publieke voorlichting en propaganda Publieke voorlichting (informatie bulletin) Leger- en luchtmachtdemonstraties, taptoes, tentoonstellingen en open dagen ORGANISATIE ORGANISATORISCHE AANGELEGENHEDEN (VOOR ZOVER NIET OP EEN BEPAALD ONDERDEEL BETREKKING HEBBEND) Doelstelling, structuur, verhoudingen, taak, functie, instructies, beleid, infrastructuur Organisatiestructuur Staforganisatie Centralisatie Organisatieschema's, vredes- en oorlogsorganisatie (h.o. organisatietabellen, structuren, OTAS, elconummers, e.d.) Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) Verhoudingen Taak Taakverdeling (formatie, deeltaken) Integratie Werkindeling Overwerk Taakbeschrijving Functie Bevoegdheid, bevelvoering, commando-inspectie Takenbevoegdheid Functiebeschrijving Instructies, bekendmakingen (inbegrepen: aanwijzingen, handleidingen, directieven, bevelen, commandobrieven, stafdienstbrieven, stafdienstregels) Reglementen en voorschriften Orders, staforders Orders van blijvende aard Beleidsbepaling Voorbereidend onderzoek, enquêtes, opiniepeilingen Vastleggen van de handelingen (agenda's, verslagen van veranderingen, algemene rapporten, (jaar)verslagen) Jaar- en kwartaalverslagen, jaarprognoses en activiteitenlijsten Vergaderverslagen van staf, sectiehoofden en onderdeelcommandanten Onderdelen van het bedrijfsbureau Logistiek, materieel en infrastructuur Operaties: training en uitvoering Administratief-organisatorische aangelegenheden Administratieve inrichting Administratie Financiële administratie Registratie Archief, registratuur, documentenbeheer, archiefinspectie Administratieve controle (bedrijfsgegevens) Arbeidstechnische aangelegenheden Taakonderzoek Werkbelasting Realisatie van de organisatie...49

5 Defensie / CTL Oprichting (instelling) Opheffing (de-activering) Samenvoeging, integratie, sanering Dislocatie, squadronrotatie, re-deployment, verplaatsingen DEPARTEMENT VAN DEFENSIE Ministerie van Defensie Raden en commissies Werk-, stuur- en projectgroepen Koninklijke Landmacht, landmachtonderdelen Eenheden behorende tot de wapens en dienstvakken met een administratieve, technische, materiële en of een geneeskundige verzorgingstaak Overige onderdelen (niet-gevechtsonderdelen) Koninklijke Luchtmacht, staven en onderdelen Staf van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Vliegbases Vliegbasis Leeuwarden Vliegbasis Soesterberg Vliegbasis Deelen Vliegbasis Volkel/De Peel Vliegbasis Eindhoven Vliegbasis Twente Vliegbasis Gilze-Rijen Groepen Geleide Wapens Nederlands Detachement Kreta (NED/KRETA) Controle- en Rapporterings Centrum/Mill Air Traffic Control Center (CRC/MillATCC) INTERNATIONALE ORGANEN Van militaire aard, NATO, MSA, EDIP, AFCENT, AAFCE, SHAPE, NORTHAG/TWOATAFF, ALLA, UNIFIL en Warschaupakt MATERIËLE EN TECHNISCHE AANGELEGENHEDEN, GEBOUWEN, TERREINEN ENZOVOORTS Planning behoefte en behoeftevoorziening materieel Organieke behoefte Voorraadvorming, algemeen Voorraden Voorraden met een bijzonder doel (hieronder organieke munitie-uitrusting) Mobilisatievoorraden (wisselvoorraden) Research, ontwikkeling, ontwerp Inlichtingen en gegevens omtrent goederen Research, technische studies Demonstraties van materieel Verwerving en verlies van goederen Verkrijging van goederen Keuring en beproeving, herkeuring, testen van materialen Beproeving Gebruiksbeproeving (hieronder proeftochten, proefvluchten, inrijden van voertuigen, enzovoort) Beheer Materieelvoorziening Aanvragen Verstrekking, distributie, herverdeling, rantsoenering, bevoorrading Overname, overgave Gebruik, verbruik (ook misbruik en spaarzaamheid bij het gebruik, enz.), wijze van behandeling, bestemming indeling, kwaliteitszorg, inzetbaarheid materieel Slijtagestoringen, gebreken, beschadigingen, verwaarlozing, vernieling, taxaties, corrosie (ook schaderapporten, processen-verbaal, defectenopgaven enz.) Onderhoud, reparatie, revisie, ontstoren van materieel Onderhoud (werkorders- en opdrachten)...62

6 6 Defensie / CTL Modificatie (modo's) Inspectie en controle Inspectie Algemene inspecties/rapporten Roerende goederen Wapens Vuurwapens met kaliber tot en met 30 milimeter Vuurleidingmaterieel Complete vuurleidingsystemen Munitie en explosieven Bommen Nike en Hawk afweergeschut Vliegtuigen en frameconstructiedelen van vliegtuigen Vliegtuigen met vaste vleugels Vliegtuigen met roterende vleugels Vliegtuigbestanddelen en -toebehoren Lanceer-, landings- en gronddienstmaterieel voor vliegtuigen Vliegtuigopvangmaterieel Luchtkussenvoertuigen, motorvoertuigen, opleggers, aanhangers, motorrijwielen en rijwielen Brandbestrijdings-, reddings- en veiligheidsmaterieel Communicatie- en detectiematerieel; Laser- en Maserapparatuur Radarmateriaal niet voor gebruik aan boord van vliegtuigen Boeken, atlassen en andere publicaties Kleding, persoonlijke uitrusting en onderscheidingstekenen Onroerende goederen Kazernes en legerplaatsen, defensie-gebouwen Legeringsgebouwen Legeringsgebouw operationeel personeel Recreatiegebouwen, -verblijven, -terreinen Crewroom Gebouwen ten behoeve van de medische, hygiënische en geestelijke verzorging Gebouwen ten behoeve van de opslag Inrichtingen ten behoeve van de materieeldiensten Inrichtingen ten behoeve van de geneeskundige en tandheelkundige dienst Militaire hospitalen Oefenterreinen en schietterreinen Overige (handgranaatbanen) Specifieke inrichtingen ten behoeve van de Koninklijke Luchtmacht Stafkwartieren Vliegvelden Start- en rolbanen, helivelden, landingsstrips en wasplaatsen Platforms Vliegtuigshelters en materieelschuilplaatsen Magazijnen en werkplaatsen Magazijnen en werkplaatsen vliegtuigen en vliegtuigmaterieel (hangars) Magazijnen en werkplaatsen munitie en bewapening Melding en gevechtsleiding (wing ops gebouw) Administratie Goederen-, materieel-, voorraad-, magazijnadministratie en registratie PERSONEELSAANGELEGENHEDEN Planning behoefte en behoeftenvoorziening personeel Planning behoefte (h.o. personeelsraming) Burgerpersoneel Aanwezige sterkte, sterkteopgaven, formatiebewaking, personeelsplafonds, bestanden, personeelsrapportage, BDOS en AIP Burgerpersoneel...78

7 Defensie / CTL Behoeftevoorziening Rechtspositie en indeling Van het personeel in het algemeen (militair en burger) Aanneming, vormen van dienstverband, beëindiging actieve dienst en dienstverband Ontslag Inpassing in de organisatie Indeling, plaatsing en tewerkstelling Benoeming in en ontheffing uit functies, commissies, enz. (aanstellen tot/ aanwijzen als, vervangen van en waarnemen van; bij commando-wisseling) Uitzending, repatriëring, heruitzending, gezinshereniging, verblijf buitenland, vrijstelling en uitstel van uitzending Van dienstplichtig- en reservepersoneel in het bijzonder Inlijving Oproeping ter inlijving Handhaving van tucht en orde en rechtsbedeling (rapporten) Rechtsbedeling van tuchtrechterlijke aard ten aanzien van militairen en burgerpersoneel Rechtsbedeling van tuchtrechterlijke aard ten aanzien van militairen Straffen, opheffen van straffen en wijze van ondergaan enz Geschiktheidsonderzoek, medische keuring en herkeuring, getuigschriften en onderscheidingen Medische keuring Keuring Onderscheidingen en eretekenen Verzorging van het personeel Bezoldiging en financiële verzorging Vergoedingen en tegemoetkomingen Maatschappelijke verzorging Algemeen personeelsbeleid met betrekking tot de maatschappelijke verzorging Verenigingsleven, ontwikkeling en ontspanning, welzijnszorg, recreatie Politieke en belangenverenigingen en bonden, georganiseerd overleg, dienstcommissies, overlegorganen Van overheidswege beheerde of gecontroleerde instellingen Messes, bedrijfsrestaurants Ontwikkeling en ontspanning Lezingen, voordrachten Actieve kunstbeoefening, muziek, zang en toneelspel Sport en spel Wedstrijden (ook prijzen) Algemene aangelegenheden met betrekking tot de stoffelijke verzorging Onderbrenging Bijzonderheden en bewijsstukken van persoonlijke aard, uiterlijke kentekenen Uiterlijke kentekenen Emblemen en onderscheidingstekenen Emblemen der strijdkrachten Embleem Koninklijke Luchtmacht Wapen-, korps- of dienstvakonderscheidingen KRIJGSKUNDIGE OORLOGSVOORBEREIDINGEN Theoretische en toegepaste krijgswetenschappen Tactiek in het algemeen, Trimajor NATO Commands Reinforcements Plan Tactiek in het algemeen van geregelde troepen Tactiek der aparte onderdelen Van de luchtmacht Tactisch gebruik van wapenen, voorwerpen en hulpmiddelen Manoeuvres en oefeningen, niet deel uitmakend van de opleiding Nationale manoeuvres en oefeningen Van de Luchtmacht Internationale manoeuvres en oefeningen Van de luchtmacht...85

8 8 Defensie / CTL Militaire doctrine Nucleaire, bacteriologische en chemische oorlogvoering Nucleaire oorlogvoering Elektronische oorlogvoering Radio en radarstoring Bepaling van de verdedigingsmaatregelen en de keuze van de bewapening en overige militaire middelen Defensiebelangen gemoeid bij technische verrichtingen door burgerdiensten Ruimtelijke ordening Operaties en plannen Operaties algemeen Verkenningsoperaties Verdedigingsoperaties (luchtverdediging) Voorbereiding operaties Voorbereidende maatregelen van algemene aard (paraatheidsverhoging) Voorbereidende (waarschuwings)bevelen Operatieplannen Algemeen Operatiebevelen Operatieplannen (uitwerking), procedures Grondoperaties Operaties in de lucht (hieronder luchtverkenning) MOBILISATIE EN DEMOBILISATIE Mobilisatie, proefmobilisatie Algemene mobilisatievoorbereidingen, mobilisatiesystemen, regelingen BURGERLIJKE VERDEDIGING, BESCHERMING BEVOLKING, CIVIELE VERDEDIGING Bescherming burgerbevolking tegen directe gevaren van de strijd Organisatie van het reddingswezen, brandweer, bergings- en opruimingswerkzaamheden, noodwachters, BZB, explosievenopruiming Militaire bijstand OPLEIDINGEN Algemeen Opleidingsplannen Oefenschema's, lesroosters, programma's, syllabi Soorten van opleidingen Onderwijs Beroepsonderwijs Technisch onderwijs Opleidingen gericht op algemene militaire vorming Voortgezette opleidingen Technische opleidingen Vliegtuigtechnische opleidingen Elektronische opleidingen Vliegdienstopleidingen Vliegend personeel Vliegdienstopleidingen Wapentechnische opleidingen casu quo grondverdediging, geleide wapenopleiding Overige opleidingen, voor zover niet elders onder te brengen, filmoperateur, opleiding aan de Mijnenbestrijdingsschool te Oosteinde, muziekopleidingen Cursussen Bijzondere cursussen, ter verdere specialisatie en vorming Proeven van bekwaamheid (proeven, aantekeningen, rapporten, diploma's, brevetten, vakbekwaaheidscertificaten, enz., rijtests, cursusresultaten) Oefeningen deel uitmakend van de opleidingen, praktisch en theoretisch oefenplan, maandoverzichten VERKEER EN VERVOER, ALGEMEEN Verkeersdocumenten...99

9 Defensie / CTL Registratiepapieren VERVOER Luchtvaart, luchtvaartwet Luchtvaart algemeen Burgerluchtvaart algemeen Vliegverkeer Navigatie Vliegen, testvluchten, in- en navliegwerkzaamheden Nachtvliegen, instrumentvliegen Laagvliegen Noodlandingen (noodsignalen) Formatievliegen, stuntvliegen Vlieguren Bijzondere bepalingen met betrekking tot de luchtvaart Status van vliegtuigen en vliegvelden, openstellen, sluiten Meevliegen door militairen en burgers Vliegverkeersbeveiliging, verkeersleiding Orders luchtvarenden, vliegorderboek Luchtverkeersleiding Luchtverkeersleidingsvoorschriften VERBINDINGEN, COMMUNICATIE Telefoonverbindingen, straalzenderverbindingen, ASCON, lijnstoringen, lijnenboek (in oorlogstijd ook bijvoorbeeld verbindingen ten behoeve van de Luchtverdediging Luchtwachtdienst) Dataverbindingen Geïntegreerde verbindingssystemen CEREMONIEEL, EERBEWIJZEN, ENZ Algemene ceremoniële plichten, rechten, gewoonten, tradities Plechtigheden (parades, vlagvertoon, inspecties, jubilea, herdenkingen, commando-overdracht, vlaggenparade, inhuldiging, eedsaflegging, enz.)...105

10

11 Defensie / CTL 11 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Defensie, Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Periode: merendeel Archiefbloknummer: D91 Omvang: 6,30 meter; 953 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Defensie / Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken van hoog (militair) luchtvaarthistorisch gehalte. Het betreft voornamelijk de interne organisatie waaronder personele en materieeltechnische aangelegenheden van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten.

12 12 Defensie / CTL Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A), deels niet openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie, Commando Tactische Luchtstrijdkrachten, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Defensie / CTL, , inv.nr....

13 Defensie / CTL 13 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Organisatie Het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) werd opgericht bij Ministerieel Besluit, Luchtmachtstaf, Sectie L1 nr 7868 dd 15 januari Reden voor de oprichting was het NAVObesluit in Brussel om een geïntegreerde strijdmacht in te stellen onder leiding van een Amerikaanse officier, de toekomstige Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). In dit verband werd besloten om de Nederlandse luchtstrijdkrachten, naast luchtverdedigingeenheden ook van offensieve verbanden te voorzien. De oprichting van de CTL werd vanaf 1951 onder leiding van de Luchtmachtstaf voorbereid door het Bureau Voorbereiding Oprichting Tactische Luchtstrijdkrachten (BVOT). Hiermee was het CTL na het in 1950 opgerichte Commando Luchtverdediging (CLV) het tweede commando van de Koninklijke Luchtmacht. In de beginjaren van het CTL werden de taken van de eenheden als volgt omschreven: Het verkrijgen en behouden van het luchtoverwicht boven het gevechtsterrein Het isoleren van het frontgebied door de vijand te beletten materieel en personeel het gevechtsterrein aan te voeren Het verlenen van directe steun aan grondtroepen. Het CTL kreeg in de latere jaren als algemene taak de gevechtswaarde en paraatheid van CTLonderdelen zodanig op te voeren of te handhaven dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Bedoelde eisen werden gesteld door de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en door de geallieerde commandanten in het kader van de NAVO. Binnen de NAVO werd eveneens bepaald dat de tactische eenheden zullen gaan opereren in de Second Allied Tactical Air Force (2ATAF). De Nederlandse CTL jachtvliegtuigen en andere wapensystemen waren volledig geïntegreerd in de NAVO verdediging. Tijdens de Koude Oorlog speelde de Koninklijke Luchtmacht in de NAVO een belangrijke rol in de West-Europese luchtverdediging tegen het Warschaupact. Niet alleen leverde de luchtmacht 5 operationele raketgroepen (Groepen Geleide Wapens) in voormalig West- Duitsland maar ook de Nederlandse CTL jachtvliegtuigen en andere wapensystemen waren volledig geïntegreerd in de NAVO verdediging en namen door de jaren heen deel aan vele NAVO alarmeringen, standby diensten en oefeningen. Tot de uitvoerende taak van het CTL behoorde het geven van adviezen, richtlijnen en aanwijzingen over: a. a. Het, ter voorbereiding van de oorlogstaak, brengen en houden van de paraatheid en gevechtkracht van de onder bevel van de commandant CTL staande onderdelen. b. b. Het in het kader van de vorengenoemde voorbereiding initiëren en doen houden van oefeningen, alsmede het in nationaal en internationaal verband deelnemen aan oefeningen, wedstrijden en competities. c. c. Het bevorderen van de verzorging van personele en materiële middelen en het uitvoeren opleidingen. In 1972 voerde de Koninklijke Luchtmacht op nationaal niveau een grote herstructurering door. De vier commando's van de luchtmachtorganisatie werden samengevoegd tot twee. De CTL en de CLV werden daarbij samengevoegd. De volgende lagere commandanten stonden rechtstreeks onder bevel van de commandant CTL: a. a. Staf CTL en commandant Administratief Squadron Staf CTL b. b. Commandanten vliegbases Deelen, Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwaarden, Soesterberg, Twente, Volkel (inclusief de Peel) en Ypenburg c. c. Commandant Controle en Rapporteer Centrum / Military Air Traffic Control Centre Nieuw

14 14 Defensie / CTL Milligen, commandant Navigatiestation Noord, commandant Luchtmacht Verbindings- en Meteorologische Groep d. d. Commandant Eerste, Tweede, Derde, Vierde en Vijfde Groep Geleide Wapens e. e. Hoofd van de National Tasking Cell bij 2ATAF, commandant Nederlands Detachement Kreta en commandant Nederlands Opleidingsdetachement Erndtebrück De vliegtuigen in de aanvalssquadrons CTL bestond in 1952 uit 7 aanvalssquadrons. Deze squadrons waren 306 en Squadron, die allen waren uitgerust met de Republic F-84-G Thunderjet. De toestellen werden van door de USAF geleverd in het kader van het Mutual Defense Aid Program. Vanaf opereerden Squadron met de Hawker Hunter F Mk4 en van met de Hawker Hunter F Mk6. Later werd CTL versterkt met 700, 701 en 702 Squadron die vanaf met de F-86 Sabre K 'allweather' jager opereerden. Deze toestellen kregen van de vliegers de naam 'Kaasjager'. Vanaf gingen de operaties van 311, 312, 313, 314, 315 en 316 Squadron over naar de nieuwe Republic F-84 Thunderstreak en 306 squadron naar de fotoverkenner versie RF-84F Thunderflash. 306, 311, 312, 322 en 323 Squadron opereerden opnieuw in gewijzigde configuaratie van nadat de 'dual role' F-104 Starfighter werd geïntroduceerd. Northrop F Squadron schakelden over op de Northrop NF-5 Freedom Fighter in de periode van De NF5 was een doorontwikkelde versie van de Northrop T-38 Talon. Vanaf 1979 tot op heden opereren de overgebleven luchtmacht squadrons (306, 311, 312, 313, 322 en 323) met het standaard NAVO multi role toestel, de F-16 Fighting Falcon. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

15 Defensie / CTL 15 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de kerntaak van Commando Tactische Luchtverdediging (CTL) is bij de selectie van het archief gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militaire Operatiën over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/933, Staatscourant , alsmede rekening houdend met de rectificatie hiervan, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair materieel over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 29 januari 2007/Nr. C/S&A/07/240, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Militair Personeel over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 19 december 2005/Nr. C/S&A/05/2602, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Burgerluchtvaart over de periode na 1945, vastgesteld bij beschikking van 12 juli 2002/Nr. R&B/OSA/2002/1177, Staatscourant Voor de organisatie en personele aangelegenheden is gebruik gemaakt van de volgende selectielijsten: * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode , vastgesteld bij beschikking van 11 juli 2003/Nr. C/S/03/1691, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid over de periode , vastgesteld bij beschikking van 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1362, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijkshuisvesting over de periode vanaf 1945, vastgesteld bij beschikking van 2 maart 2007/Nr. C/S&A/07/525, Staatscourant * Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein (Beheer van de) Rijksbegroting over de periode (Staatscourant en aanvullingen/wijzigingen bij Staatscourant en Staatscourant ). In het archief zijn processen-verbaal aangetroffen voor de vernietiging van 201 meter archief over de periode Vanwege het feit dat een groot deel van het archief al is vernietigd en het hoog (militaire) luchtvaarthistorisch gehalte, heeft de zorgdrager bepaald de resterende archiefbescheiden te bewaren. Daarom is op grond van het Archiefbesluit artikel 5e afgeweken van de selectiegrondslagen. Voor de selectie had het archief een omvang van 5,9 meter.

16 16 Defensie / CTL Het voor bewaren aangemerkte deel van het archief is na bewerking verzonden naar het Nationaal Archief te Den Haag. Dat bestaat, na materiële verzorging, uit 6,5 meter te bewaren archiefbescheiden. 0,02 meter archiefbescheiden is retour naar de zorgdrager gegaan. Het betreft hier voor vernietiging in aanmerking komende stukken, die echter door de zorgdrager zijn aangemerkt als geheim of confidentieel. De vernietiging van 0,045 meter archiefbescheiden is, na toestemming van het Ministerie van Defensie, bij brief van 7 oktober 2008, kenmerk i/ , gerealiseerd door Van Gansewinkel Nederland BV. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In 2007 is door het Ministerie van Defensie ter bewerking aan de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten aangeboden het archief van het Commando Tactische Luchtverdediging (CTL) over de periode In 2008 is het archief geselecteerd en geïnventariseerd. Doel van de bewerking was het archief in een zodanige staat brengen, dat het voldoet aan de normen voor de goede, geordende en toegankelijke staat en het overgebracht kan worden naar het Nationaal Archief. Documenten groter dan A2-formaat zijn apart geborgen. Deze zijn genummerd Bij de desbetreffende beschrijving is een verwijzing geplaatst. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Voor de te bewaren archiefbescheiden is een indeling gekozen op basis van het Registratuurplan van het Ministerie van Defensie. Voor wat betreft de indeling van materieel (code 47) is de indeling gebruikt uit het Nederlands Handboek over het NATO-Codificatiesysteem. NATO-classificatie deel 1. Groepen en Klassen (Den Haag 1966). De cesuur is van De begincesuur is bepaald door de oprichting van CTL. De eindcesuur is bepaald vanwege aangetroffen stukken betreffende het vernietigen van archiefbescheiden uit het archief van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten. Deze stukken eindigen in Alle andere stukken hebben als uiterst eindjaar 1979, dit valt samen met het in gebruik nemen van de F-16 Fighting Falcon door CTL. In de vroege stukken is sprake van de '1 tac' en '2 tac' vliegbases, in plaats van respectievelijk de vliegbases Volkel en Eindhoven. Deze beschrijving is gehandhaafd.

17 Defensie / CTL 17 Verwant materiaal Verwant materiaal

18

19 Defensie / CTL 19 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 0 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST 04 Financiële aangelegenheden 04.2 Rijksbegroting Begrotingsindeling 0 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN, TAAL, WETENSCHAP, GODSDIENST 04 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN 04.2 RIJKSBEGROTING BEGROTINGSINDELING 1 Stukken betreffende het vaststellen van de begroting Begrotingsvoorbereiding (opstellen oriënteringscijfers) pak BEGROTINGSVOORBEREIDING (OPSTELLEN ORIËNTERINGSCIJFERS) 2 Instructie voor het opstellen van jaarprognoses door onderdeelscommandanten stuk Ramingen, budgettering RAMINGEN, BUDGETTERING 3 Prognoses over de taak, de te verwachten activiteiten en mogelijkheden van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) pak 4 Stukken betreffende het voorbereiden van het opstellen van een budget bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) omslag 09 Overige wetenschappen 09.5 Aardwetenschappen Kernfysica 09 OVERIGE WETENSCHAPPEN 09.5 AARDWETENSCHAPPEN KERNFYSICA 5 Circulaire betreffende het nemen van beschermingsmaatregelen in geval van ioniserende straling stuk Meteorologie METEOROLOGIE 6 Studie over het gebruiken van meteogegevens binnen het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (CTL) stuk 7 Brieven aan de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten betreffende het vaststellen van beleid met betrekking tot meteorologische onderwerpen omslag

20 20 Defensie / CTL ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA 11 Algemeen defensiebeleid (defensiepolitiek) 11.1 Algemene beleidszaken betreffende de strijdkrachten 1 ALGEMEEN DEFENSIEBELEID, MILITAIRE INLICHTINGEN, BEVEILIGING, VEILIGHEID, PUBLIEKE VOORLICHTING EN PROPAGANDA 11 ALGEMEEN DEFENSIEBELEID (DEFENSIEPOLITIEK) 11.1 ALGEMENE BELEIDSZAKEN BETREFFENDE DE STRIJDKRACHTEN Algemene beleidszaken betreffende de Luchtmacht (h.o. luchtmachtplan) ALGEMENE BELEIDSZAKEN BETREFFENDE DE LUCHTMACHT (H.O. LUCHTMACHTPLAN) 8 Beleidslijnen van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten voor de jaren 1969 en omslag 11.2 Be- en ontwapeningsaangelegenheden (besprekingen) 11.2 BE- EN ONTWAPENINGSAANGELEGENHEDEN (BESPREKINGEN) 9 Verslagen van vergaderingen over vliegtuigbewapening op 19 januari en 9 februari omslag 12 Militaire inlichtingen 12.1 Algemeen 12 MILITAIRE INLICHTINGEN 12.1 ALGEMEEN 10 Instructie over het melden van Warschau-Pact vaartuigen in het Nederlandse Waddengebied en de aangrenzende wateren, met geleidebrief omslag 12.2 Middelen ter verkrijging van inlichtingen Verkenningen (strategische verkenningen, radarverkenningen, fotografische verkenningen enz.) 12.2 MIDDELEN TER VERKRIJGING VAN INLICHTINGEN VERKENNINGEN (STRATEGISCHE VERKENNINGEN, RADARVERKENNINGEN, FOTOGRAFISCHE VERKENNINGEN ENZ.) 11 Stukken betreffende het mogelijke verbeteren van verkenningsmiddelen op de RF- 104-G en NF-5-A gevechtsvliegtuigen omslag Bevat foto's Inlichtingen over strijdkrachten 12.4 INLICHTINGEN OVER STRIJDKRACHTEN 12 Stukken betreffende het geven van operationele inlichtingen omslag 13 Beveiliging 13.2 Beveiliging van militaire geheimen 13 BEVEILIGING 13.2 BEVEILIGING VAN MILITAIRE GEHEIMEN Coderen, decoderen, geheimschrift, crypto, verbindingsbeveiliging CODEREN, DECODEREN, GEHEIMSCHRIFT, CRYPTO, VERBINDINGSBEVEILIGING 13 Processen-verbaal van de overgave van de crypto-uitrusting nr. 58 en de bijbehorende inventaris.

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen,

Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, Nummer archiefinventaris: 2.12.48 Inventaris van het archief van de Marinecommandant Vlissingen, 1945-1946 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936-1940

Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936-1940 Nummer archiefinventaris: 3.09.26 Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936- Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874

Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Nummer archiefinventaris: 1.05.10.08 Inventaris van het archief van het Militair Wezen in Suriname, 1772-1874 Auteur: R. Bijlsma Nationaal Archief, Den Haag 1927 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand, Nummer archiefinventaris: 3.09.44.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, restbestand, 1860-1940 Auteur: Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden,

Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren ]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, Nummer archiefinventaris: 2.13.62.10 Inventaris van het archief van K. Metting van Rijn [levensjaren 1896-1948]: verzameling inzake Rode Kruis-aangelegenheden, 1934-1947 Auteur: H.E.M. Mettes, R. van Velden

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947

Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.01 Inventaris van het archief van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Censuurdienst, 1944-1947 Auteur: KPN Research ITS Nationaal

Nadere informatie