september 2014 KLACHTENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "september 2014 KLACHTENREGELING"

Transcriptie

1 september 2014 KLACHTENREGELING

2 Inhoudsopgave 1. Vaststelling Woord vooraf Begripsbepalingen Betrokken functionarissen De klachtencommissie Het voortraject Procedure klachtenbehandeling Besluitvorming door het College van Bestuur Verslaglegging en gegevensverwerking Rapportage Slotbepalingen

3 1. 3

4 2. Woord vooraf Aanleiding voor het opstellen van een klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs is het aanvaarden door de Tweede Kamer van het wetsontwerp 'wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht' op 17 maart Het bevoegd gezag is verplicht om vanaf 1 augustus 1998 een algemene klachtenregeling vastgesteld te hebben. Deze klachtenregeling is alléén van toepassing wanneer men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen, ouders, personeel en schoolleiding worden opgelost. Wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op bijgaande klachtenregeling. Ook de voor Stichting Flore aangestelde vertrouwenspersoon gaat eerst na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Heeft klager bijvoorbeeld getracht om het probleem met de aangeklaagde of met de schoolleiding op te lossen? Los van deze formele aanleiding is de wens van Stichting Flore om een school te zien als onderwijsgemeenschap waar personeel, kinderen en ouders gezamenlijk het beste van maken. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar ook de minder goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en samen met betrokkenen op te lossen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Heeft u er eerst alles aan gedaan samen met de school om uw probleem op te lossen? Heeft dit niet het gewenste resultaat en u bent ontevreden, dan kunt u spreken van een klacht. Met deze regeling hoopt Stichting Flore bij te dragen aan een goede communicatie over problemen en klachten en een, naar tevredenheid van alle partijen, acceptabele oplossing. 4

5 3. Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs 2. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4; 3. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de schooldirectie, (een lid van) het College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend; 4. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde; 5. klachtencontactpersoon van het bestuur: de persoon als bedoeld in artikel 2; 6. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; 7. aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de schooldirectie, (een lid van) het College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend; Vertrouwenspersoon Stichting Flore Dhr. R. Musman

6 4. Betrokken functionarissen De klachtencontactpersoon van het bestuur Artikel 2 Aanstelling en taak klachtencontactpersoon 1. Het College van Bestuur wijst aan een medewerker van het bestuurskantoor de taak toe van klachtencontactpersoon. Deze klachtencontactpersoon coördineert de klachtenafhandeling voor alle scholen. 2. De taak van de klachtencontactpersoon wordt weergegeven in artikel 8 van deze regeling. De vertrouwenspersoon Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon 1. Stichting Flore beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als onafhankelijk aanspreekpunt bij klachten. 2. Het College van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon. De benoeming vindt plaats op voorstel van de GMR en het CvB. 3. De vertrouwenspersoon is in staat om onafhankelijk om te gaan met problemen. De vertrouwenspersoon bekijkt samen met de aangever van het probleem welke stappen moeten worden gezet. 4. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het College van Bestuur. 5. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het College van Bestuur te nemen besluiten. 6. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 7. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het College van Bestuur schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden. 6

7 5. De klachtencommissie Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie 1. Er is een klachtencommissie voor alle scholen ressorterend onder Stichting Flore die de klacht onderzoekt en het College van Bestuur hierover adviseert. Stichting Flore heeft zich, na hierover instemming te hebben verkregen van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aangesloten bij de klachtencommissie van de Bond KBO: de Landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs. ( 2. De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het College van Bestuur over: a. (on)gegrondheid van de klacht; b. het nemen van maatregelen; c. overige door het College van Bestuur te nemen besluiten. 3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd. 4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het College van Bestuur schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden voor Stichting Flore. Artikel 5 Samenstelling klachtencommissie 1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Bond KBO. 2. De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de behandeling van klachten. 3. Leden van het personeel, van het College van Bestuur, alsmede ouders/voogden/verzorgers en leerlingen/studenten/deelnemers van de schoolgemeenschap, de vertrouwenspersoon en contactpersoon kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie. Adviesrol MR bij algemeen belang Artikel 6 De (Gemeenschappelijk) Medezeggenschapsraad 1. De ouderraad van de school verzorgt ondersteunende activiteiten en is als zodanig geen gesprekspartner in het kader van deze regeling. 2. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad is een samenkomst van vertegenwoordigers van ouders en personeel en kan in het kader van deze regeling alleen een rol spelen als er sprake is van algemeen belang. 3. Als een individuele ouder een probleem heeft dat niet gaat over het algemeen belang kan deze zich beter niet wenden tot de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad want die gaat niet in op individuele problemen. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad kan wel benaderd worden als er een algemeen belang speelt. 4. Bespreking van een klacht in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, uitgaande van het algemeen belang, dient uiterst zorgvuldig te gebeuren en vindt plaats binnen de regels 7

8 inzake geheimhouding zoals vermeld in het reglement (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapraad van Stichting Flore. 5. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad zal bij haar bespreking tevens niet in de verantwoordelijkheden van de directeur van de school, het College van Bestuur en de vertrouwenspersoon treden, maar puur een adviserende rol vervullen. 6. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is betrokken bij de totstandkoming van deze klachtenregeling en heeft instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling en/of wijziging daarvan. 8

9 6. Het voortraject Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken draagt niet bij aan een snelle oplossing. Al te vaak krijgt het daardoor tijd om door te woekeren, waardoor negatieve effecten vaak alleen maar sterker worden. In de volgende stappen wordt aangegeven hoe ouders, leerkrachten en directeur het best kunnen werken aan een vroegtijdige oplossing van het probleem. Artikel 7 In gesprek met de leerkracht en/of directie 1. Spreek de juiste persoon aan. In de meeste gevallen is dit de leerkracht. 2. Wacht niet te lang met het signaleren van het probleem. Hoe eerder u aan de bel trekt hoe beter dat het is. 3. Maak een afspraak, zodat er tijd vrijgemaakt kan worden om serieus het probleem te bespreken. Vermijd situaties van even tussendoor, of vlak voor schooltijd. Het is niet verstandig om het probleem via een telefoongesprek te bespreken. 4. Betrek indien nodig de directeur of de intern begeleider bij de gesprekken. 5. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat het probleem is. Beperk u tot de hoofdzaak en vermijd details. 6. Praten over een klacht ontaardt snel in verdediging en aanval. Probeer dit te voorkomen. 7. Bedenk zelf van tevoren mogelijke oplossingen, ideeën, die het gesprek in de goede richting kunnen duwen. 8. Het is zinvol om niet alleen naar het gesprek met de leerkracht en/of directeur te gaan. Neem uw partner mee en als dat niet mogelijk is een goede vriend of kennis. 9. Het kan zijn dat de directeur iemand uitnodigt deel te nemen aan het gesprek. Dat wordt van te voren aangekondigd. 10. Maak, als u er samen niet uitkomt, gebruik van een onafhankelijke persoon. Dit kan ook de vertrouwenspersoon zijn. Soms kunnen de emoties tijdens een gesprek hoog oplopen. Het is dan verstandig om samen af te spreken, dat een neutraal, onafhankelijk iemand bij het (volgende) gesprek aanwezig is. 11. Houdt u bij wat is afgesproken. Een kort verslag van elk gesprek dat door beide partijen voor gezien getekend wordt is wel zo handig (in sommige gevallen zal de directeur of de leerkracht daar zelf al voor zorgen). Van belang is om gemaakte afspraken goed vast te leggen. 12. Het plannen van een vervolggesprek, natuurlijk in relatie tot het afgesproken tijdpad, is zinvol om zo oplossingsgericht te (laten) werken. Dan kan tevens de voortgang van het oplossingstraject geëvalueerd worden. 13. Als het gesprek of de gesprekken niet naar tevredenheid zijn verlopen kunnen de betrokkenen per mail of post een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencontactpersoon. En verder Bedenk dat alle partijen baat hebben bij de oplossing van een klacht of een probleem. Het gaat immers altijd om het belang van uw kind! Het oplossen lukt alleen, wanneer men in staat is goed te luisteren naar elkaar. 9

10 7. Procedure klachtenbehandeling Artikel 8 Klachtencontactpersoon 1. Indien de klacht zoals bedoeld in artikel 7 lid 13 wordt ingediend bij een andere persoon of functionaris dan bij de klachtencontactpersoon, wordt de klacht doorgezonden aan de klachtencontactpersoon. Dit is alleen anders als de klacht bij de vertrouwenspersoon binnen komt. 2. De klachtencontactpersoon zal informatie geven over de klachtenregeling: hoe de regeling werkt en welke stappen de klager moet zetten. De klachtencontactpersoon kan terugverwijzen naar het voortraject zoals bedoeld in artikel 7 indien de klacht nog niet op school is besproken. 3. De klachtencontactpersoon kan een gesprek aangaan met de klager om over de ontstane problematiek te praten en om te bemiddelen. Ook zal er informatie worden ingewonnen bij de directeur van de school. In de eerste plaats zal beoordeeld worden of correct is omgegaan met het probleem en er voldoende, in overleg met de klager, gezocht is naar oplossingsmogelijkheden. In voorkomende gevallen kan de klachtencontactpersoon besluiten om ook een gesprek aan te gaan met de desbetreffende personeelslid. 4. Indien de klachtencontactpersoon terugverwijst naar school en de klager stemt hier mee in, wordt er getracht in het voortraject zoals beschreven in artikel 7 een oplossing te bereiken. 5. Indien de klachtencontactpersoon van oordeel is dat het voortraject reeds is gevolgd, wordt er doorverwezen naar de vertrouwenspersoon en wordt er getracht in overleg met de vertrouwenspersoon een oplossing te bereiken. 6. Indien de klager de vertrouwenspersoon niet wil inschakelen of reeds heeft ingeschakeld zonder resultaat, dan zendt de klachtencontactpersoon de klacht door aan het College van Bestuur. Als de klager de klacht niet wil indienen bij het College van Bestuur, verwijst de klachtencontactpersoon de klager naar de procedure bij de Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs. 7. De klachtencontactpersoon bevestigt aan de klager hoe de klacht verder wordt behandeld. 8. De Raad van Toezicht van Stichting Flore heeft het College van Bestuur gemandateerd om namens haar op te treden bij klachten. Door de Raad van Toezicht ontvangen klachten worden doorgezonden aan de klachtencontactpersoon. Artikel 9 De vertrouwenspersoon 1. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het College van Bestuur of bij de Klachtencommissie. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 2. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 10

11 8. De procedure bij het College van Bestuur Artikel 10 Indienen van een klacht 1. Op de door de klachtencontactpersoon doorgezonden klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij het College van Bestuur anders beslist. 3. De klager zal schriftelijk geïnformeerd worden over de te volgen stappen. 4. Het College van Bestuur zal de klager uitnodigen voor een gesprek waarin zij de klacht en hun zienswijze nader kunnen toelichten. 5. Het College van Bestuur zal eveneens een gesprek aangaan met de directeur en eventueel met de betrokken personeelslid van de basisschool om over de ontstane problematiek te praten. 6. Het College van Bestuur kan beslissen om partijen in elkaars aanwezigheid te spreken. 7. Het College van Bestuur kan een voorlopige voorziening treffen. 8. Indien noodzakelijk zal het College van Bestuur, bij het opstellen van een plan van aanpak informatie inwinnen bij externe instanties, zoals de schoolarts en (vertrouwens)inspectie. 9. Op grond van de ontvangen informatie zal het College van Bestuur, in overleg met de directeur van de basisschool, schriftelijk aan de aangevers aangeven op welke wijze de problematiek wordt opgepakt. De directeur van de basisschool krijgt daarin de eerstelijns verantwoording. 10. Van alle gesprekken maakt het College van Bestuur een uitgebreid schriftelijk verslag dat minstens bevat: a. Datum en aanwezigen bij gesprek b. Omschrijving van de klacht c. Oplossingsrichting en mogelijkheden d. Tijdpad e. Afspraken (o.a. vervolg/eindgesprek) 11. Indien de klager niet akkoord gaat met de door het College van Bestuur voorgestelde aanpak, kan de klager alsnog een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie. 12. De formele afronding van de klacht zal schriftelijk worden gecommuniceerd met de klager en de bevestiging van de afronding zal worden opgeborgen in het dossier. 11

12 Procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Artikel 11 Indienen van een klacht 1. De klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie. 2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist. 3. Zolang de klacht is ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie, wacht het College van bestuur, behoudens een eventueel te treffen voorlopige voorziening, het oordeel en de eventuele de aanbevelingen van de commissie af. 4. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het College van Bestuur, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. 5. Het College van Bestuur deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie. 6. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. 7. De klacht wordt door de klachtencommissie behandeld conform het Reglement Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (LKC KO) dat te vinden is op: 9. Besluitvorming door het College van Bestuur Artikel 12 Beslissing op advies 1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het College van Bestuur aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het College van Bestuur met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie. 3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het College van Bestuur niet genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het College van Bestuur voorgenomen beslissing. 12

13 10. Verslaglegging en gegevensverwerking Artikel Van de gesprekken tussen de leerkracht en de ouders wordt door de leerkracht een verslag gemaakt waarbij in ieder geval de datum, aanwezigen en een verslag van het gesprek met afspraken zijn opgenomen. Dit verslag wordt door beide partijen voor gezien of voor akkoord getekend en bewaard in het leerlingendossier. De leerkracht informeert de directeur van de school over het gesprek. 2. Indien een gesprek plaatsvindt tussen de directeur van de school en de ouders wordt door eerstgenoemde een verslag gemaakt waarbij in ieder geval de datum, aanwezigen en een verslag van het gesprek met afspraken zijn opgenomen. Dit verslag wordt door beide partijen voor gezien of voor akkoord ondertekend en wordt bewaard in het leerlingendossier. 3. Als ouders ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij het College van Bestuur ontvangen zij een schriftelijke bevestiging van ontvangst alsmede een uitnodiging voor een gesprek. Van dit gesprek met het College van Bestuur wordt door hem een verslag gemaakt waarbij in ieder geval de datum, aanwezigen en een verslag van het gesprek met afspraken zijn opgenomen. Dit verslag wordt door beide partijen voor gezien of voor akkoord ondertekend en wordt bewaard in het leerlingendossier. Ouders ontvangen een kopie van dit verslag. 4. Voor de verslaglegging geldt dat de rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing zijn. Dit betekent dat ouders naar aanleiding van het ontvangen verslag in een bijlage op- en aanmerkingen kunnen aangeven. De bijlage wordt bij het verslag gevoegd. 11. Rapportage Artikel Zowel de directeur van de school als het College van Bestuur houden uiterst zorgvuldig het dossier bij. Op het dossier is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 2. In de managementrapportage zal melding gemaakt worden van geanonimiseerde klachten alsmede de afhandeling daarvan. 12. Slotbepalingen Artikel 15 Openbaarheid 1. Het College van Bestuur legt deze regeling op elke school ter inzage. 2. Het College van Bestuur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 13

14 Artikel 16 Evaluatie De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het College van Bestuur, de contactpersoon, de vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd. Artikel 17 Wijziging van het reglement Deze regeling kan door het College van Bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen. Artikel 18 Overige bepalingen 1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 2. De toelichting maakt deel uit van de regeling. 3. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling primair onderwijs van Stichting Flore. 4. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober Deze regeling vervangt de regeling van 1 januari

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Directiestatuut Pagina 1 van 8

KLACHTENREGELING. Directiestatuut Pagina 1 van 8 Directiestatuut Pagina 1 van 8 INHOUD Inleiding 3 Aanhef 3 Begripsbepalingen 4 Artikel 1 4 Behandeling van de klachten 4 Paragraaf 1: De contactpersoon 4 Artikel 2: Aanstelling en taak contactpersoon 4

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen

Klachtenregeling. Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Klachtenregeling Geert Groote Scholen Amsterdam Vrije School Parcival Amstelveen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen blz. 2 Artikel 1 Begripsbepalingen blz. 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting KBO Haarlem-Schoten

Klachtenregeling Stichting KBO Haarlem-Schoten Klachtenregeling Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 2. De behandeling van de klacht... 4 Paragraaf 1 De contactpersoon... 4 Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon... 4 Paragraaf 2 De

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 HOOFDSTUK 2: BEHANDELING VAN DE KLACHTEN. Paragraaf 1: De contactpersoon Het bestuur van de Vereniging voor Christelijke Mavo in Dantumadiel besluit - gelet op artikel 24b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs - d.d. 10 oktober 2018 tot vaststelling van de onderstaande klachtenregeling.

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale

Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Klachtenregeling Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Identiek aan de model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) Goedgekeurd

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon

Artikel 2. Behandeling van de klachten. Aanstelling en taken vertrouwenspersoon Handboek Hoofdstuk Algemeen 4 Klachtenregeling Vastgesteld 02-04-12 REGELING SPCO GROENE HART Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als

Nadere informatie

Klachtenregeling PO - OPOO

Klachtenregeling PO - OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari 2016 2016-2019 Soms gebeuren er op school dingen die niet kunnen Een goede klachtenregeling is belangrijk voor

Nadere informatie

Klachtenregeling. gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Klachtenregeling. gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; Klachtenregeling (conform Modelklachtenregeling primair en voorgezet onderwijs) Het bevoegd gezag van gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008

KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 KLACHTENREGELING Sinds juni 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2 Blz. 2. Behandeling van de klacht 3 2.1. De contactpersoon 3 2.2. De vertrouwenspersoon 3 2.3. De klachtencommissie 3 2.4. De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

KLACHTENREGELING KLACHTENREGELING

KLACHTENREGELING KLACHTENREGELING 1 INHOUD Inleiding 3 Aanhef 3 Begripsbepalingen 4 Artikel 1 4 Behandeling van de klachten 4 Paragraaf 1: De contactpersoon 4 Artikel 2: Aanstelling en taak contactpersoon 4 Paragraaf 2: De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Ashram College Klachtenregeling

Ashram College Klachtenregeling Ashram College Klachtenregeling Klachtenregeling van de Katholieke Stichting Ashram College Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus

Nadere informatie

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland

Klachtenregeling. Vereniging Christelijke Scholen Opsterland Klachtenregeling Vereniging Christelijke Scholen Opsterland VCSO scholen: Cbs Betrouwen Pcbs De Paedwizer Pcbs Rehoboth Pcbs De Librije KBS De Arke Pcbs De Foarikker Cbs De Rank Pcbs De Opdracht Pcbs Votum

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachtenregeling Het Nieuwe Lyceum

Klachtenregeling Het Nieuwe Lyceum Klachtenregeling Het Nieuwe Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven (Het Nieuwe Lyceum) gelet op artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs - gehoord

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Klachtenregeling De Berkenschutse

Klachtenregeling De Berkenschutse Klachtenregeling De Berkenschutse Het bevoegd gezag van de Stichting Kempenhaeghe (inz. De Berkenschutse) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Klachtenregeling Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) Colofon: Uitgave: S.I.V.O.G. Vastgesteld door Bestuur: d.d. 18 november 2016 Instemming GMR: d.d. 28 november

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Klachtenregeling 2012

Klachtenregeling 2012 Klachtenregeling 2012 Inleiding In augustus 2001 is de klachtenregeling PlatOO opgesteld, door het bestuur van PlatOO destijds vastgesteld en door de GMR akkoord bevonden. Deze klachtenregeling is van

Nadere informatie

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012

van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad d.d. 1 februari 2012 Hoofdstuk 1 - Begripsbepaling Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Hoofstuk 1: Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2

Hoofstuk 1: Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Klachtenregeling RSG Enkhuizen Inhoud: Pagina: Inleiding 2 Hoofstuk 1: Begripsbepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten 2 Paragraaf 1: De contactpersoon in geval

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

Klachtenregeling. van de. Stichting Purmerendse Scholengemeenschap

Klachtenregeling. van de. Stichting Purmerendse Scholengemeenschap Klachtenregeling van de Stichting Purmerendse Scholengemeenschap colofon herziening klachtenregeling Onderwerp stadium wie wanneer Klachtenregeling 1998 Gewijzigd concept Hoofd P&O en 01 oktober 2003 bestuurssecretaris

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de VCOG wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder, dhr. E. Vredeveld.

Het bevoegd gezag van de VCOG wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder, dhr. E. Vredeveld. Een klacht? We doen ons uiterste best om de belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te dienen. Dit lukt echter niet altijd. Als u een vraag, een opmerking of een klacht heeft dan willen we dat

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Klachtenregeling Singelland

Klachtenregeling Singelland Klachtenregeling Klachtenregeling Singelland INHOUD Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Klachtenregeling. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klachtenregeling Versie 9 februari 2017 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Klachtenregeling STICHTING OVO

Klachtenregeling STICHTING OVO Klachtenregeling STICHTING OVO VASTGESTELD OP 2 APRIL 2019 Natuurlijk doen we ons uiterste best voor onze leerlingen, de ouders en onze medewerkers. Toch kan het zijn dat er iets misgaat of dat iemand

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

3.1.3 Modelklachtenregeling

3.1.3 Modelklachtenregeling 3.1.3 Modelklachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling IJburg College

Klachtenregeling IJburg College KLACHTENREGELING Klachtenregeling IJburg College Het bestuur van het IJburg College heeft de volgende klachtenregeling vastgesteld. Alle aan het IJburg College onderwijs volgende (of gevolgd hebbende)

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade

Klachtenregeling Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade Klachtenregeling Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade Algemene toelichting Sinds 1 augustus 1998 is de klachtenregeling een wettelijk verplicht onderdeel van de kwaliteitszorg binnen de onderwijsorganisatie.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Ceder Groep

Klachtenregeling Stichting Ceder Groep Klachtenregeling Stichting Ceder Groep 1 van 7 KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 begripsbepalingen Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: 1. school: een school vallende onder Stichting Ceder Groep;

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

a. School: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; Klachtenregeling KLACHTENREGELING PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Het bevoegd gezag van OcTHO, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen; gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. versie 15 augustus S e r v i c e b u r e a u S a r v i c e. Oranjelaan 113, 2231 DG Rijnsburg

Klachtenregeling. versie 15 augustus S e r v i c e b u r e a u S a r v i c e. Oranjelaan 113, 2231 DG Rijnsburg Klachtenregeling S e r v i c e b u r e a u S a r v i c e Oranjelaan 113, 2231 DG Rijnsburg. 06 10710751 - info@sarvice.nl versie 15 augustus 2016. Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 30-01-2018 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van klachten in de eerste lijn... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONDERWIJS KLACHTENREGELING De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet betekent onder meer dat de schoolbesturen verplicht zijn een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de voorgestelde wetgeving

Nadere informatie

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde.

2. Klacht: klacht over gedragingen en beslissingen of het nalaten van gedragingen en niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. KLACHTENREGELING Regelgeving: WPO artikel 14 Alle scholen ressorterend onder het bestuur van de stichting SKOPOS werken met dezelfde klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding

Nadere informatie

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut

Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut Klachtenreglement Opleiding tot Psychosociaal therapeut De Roos Opleidingen Inhoud Vooraf... 3 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STOVOG

KLACHTENREGELING STOVOG KLACHTENREGELING STOVOG Pre-ambule voor ouders/leerlingen Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Voorkomende onderwerpen kunnen zijn: Begeleiding

Nadere informatie

KLACHTENREGELING KLACHTENCOMMISSIES Stichting Tabijn

KLACHTENREGELING KLACHTENCOMMISSIES Stichting Tabijn KLACHTENREGELING KLACHTENCOMMISSIES Stichting Tabijn (oktober 2018) Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 35 van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon:

KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon: KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door College van Bestuur: 29 oktober 2013 Instemming MR:

Nadere informatie

Klachtenregeling AGORA Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek

Klachtenregeling AGORA Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek Kenmerk: 0010.9258.1002 Klachtenregeling AGORA Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek AANHEF Het bevoegd gezag van AGORA Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek

Nadere informatie