Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten"

Transcriptie

1 Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten anno 2007

2

3 Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk Auteurs Charles G.Willems Carla Schutgens-Willems en/of verstandelijk gehandicapten anno 2007 In opdracht van: Kenniscirkel Domotica De foto s in deze publicatie zijn uit het dagelijks leven van cliënten van Kwecoo gegrepen. Dank zij technologische ondersteuning kunnen ook zij wonen in een huiselijke omgeving. irv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap Vilans Postbus 192 Catharijnesingel AD Hoensbroek 3511 GC utrecht Tel Tel Fax Fax irv/2-03/200355/26723/maart 2007

4 In samenwerking met: Amstelrade Laan van Kronenburg AS Amstelveen Tel Dichterbij Stiemensweg 38, 6591 MD Gennep Tel Fokuswonen Van Iddekingeweg 33 Groningen Tel Kwecoo 't Park 11, 6373 AR Landgraaf. Telefoon De Lichtenvoorde Het Brook EJ Lichtenvoorde Pepijn en Paulus Pepinusbrug RJ Echt Tel Prisma Biesbosweg PZ Waalwijk Vanboeijen Industrieweg AA Assen 0592)

5 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 3 3 Verandering in het wonen 5 4 Functioneel Programma van Eisen De woonprogramma s Typering van de onderscheiden woonprogramma s 8 5 Welke technologie kan worden toegepast? 11 6 Inzet van technologie bij wonen en zorgverlening Enkele voorbeelden van technische toepassingen Typering van de projecten 16 7 Voorbeeldprojecten van toepassing domotica Amstelrade project Zoelenkerkstraat te Amsterdam De Schans te Groenlo Fokuswonen Kloostertuyn te Brunssum Vanboeijen Dichterbij Kwecoo Te Landgraaf Prisma te Oosterhout 47 8 Conclusies 51 9 Literatuurlijst Dienstverlening irv over domotica 55

6 6

7 1 Samenvatting Onder domotica verstaan we de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in een woonomgeving. Met behulp van deze technologie is het voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking mogelijk om een betere kwaliteit van leven te bereiken. Immers, met behulp van de inzet van domotica zijn woonfuncties beter op de maat van de gebruiker af te stellen. Ook zorg en dienstverlening zijn een woonomgeving met domotica beter toe te passen, qua effectiviteit en efficiency. Toepassing van domotica in een woonsituatie voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking blijkt niet iets te zijn wat men zo maar kan realiseren. Tussen de veelheid van mogelijkheden de goede vinden is niet eenvoudig. Stapsgewijs komt er informatie beschikbaar over mogelijke toepassingen. De Kenniscirkel Domotica heeft als doel de toepassing van domotica te bevorderen door het geven van informatie over het gebruik van domotica in de praktijk van wonen en zorgverlening thuis. Dit publicatie geeft een korte typering van de gebruikssituaties die zijn aangetroffen in woonzorg projecten gerealiseerd ten behoeve van de doelgroep lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten (LG/VG) waarbij rekening is gehouden met de kenmerken van deze doelgroepen. Deze kenmerken stellen eisen aan de praktische voorwaarden waaraan dergelijke projecten dienen te voldoen. Aangegeven is welke technologie kansrijk in het gebruik is. De publicatie vervolgt met een korte beschrijving van de woon-zorg projecten waarbij domotica daadwerkelijk is toegepast. De condities die nodig zijn om een effectieve toepassing van domotica te realiseren zijn beschreven. De publicatie sluit af met een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke woon-zorg projecten. Deze gegevens laten zien dat de toepassing van domotica bij de realisatie van woon-zorg projecten voor mensen vanuit de LG/VG sector mogelijkheden biedt. De projectontwikkeling vergt veelal een gestructureerde aanpak waarbij samenwerking met meerdere partijen nodig is. Ook organisatorisch en financieel dienen er de nodige barrières te worden geslecht. De resultaten laten nadrukkelijk ook zien dat zowel op het vlak van kwaliteit van leven voor de bewoners, als op het vlak van organisatie en uitvoering van zorgverlening voordelen te behalen zijn. In sommige projecten zijn deze investeringen ook in financiële termen kosteneffectief te noemen gezien de relatief korte terugverdientijd van de investeringen. Met de praktische informatie uit deze publicatie zijn organisaties in staat het toepassen van domotica bij woon-zorg initiatieven voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen gerichter tot een succes te brengen. Toepassing domotica in de VG sector - irv 1

8 2 irv - Toepassing domotica in de VG sector

9 2 Inleiding De Kenniscirkel Domotica 1 verricht activiteiten gericht op het bevorderen van de toepassing van domotica. Daartoe maakt het gerichte beschrijvingen van woon-zorgprojecten waarin domotica is toegepast (www.domoticawonenzorg.nl). In deze publicatie is gericht op de gecombineerde sector lichamelijk gehandicapten/verstandelijk gehandicapten (LG/VG). Op individueel niveau is immers vaak een combinatie van lichamelijke en verstandelijke beperkingen aanwezig. Het hebben van beperkingen (lichamelijk en of verstandelijk) stelt eisen aan de inrichting en indeling van de fysieke ruimte waarin men woont. Voor het ontwikkelen van (nieuwe) woon-zorg initiatieven wordt in deze sector vaak uitgegaan van een groep van bewoners. Derhalve is een ordening van gegevens op het niveau van een doelgroep wenselijk. Echter ook op het niveau van een doelgroep is een scherpe afbakening tussen groepen individuen met lichamelijke beperkingen enerzijds en verstandelijke beperkingen anderzijds niet altijd goed mogelijk, veelal verschilt de mate van beperkingen. Om toch een goede ingang tot de benodigde informatie te krijgen is voor de ontsluiting van de informatie gekozen voor de een onderverdeling in subdoelgroepen. Voor de indeling daarvan zijn de woonprogramma s gebruikt zoals die in het Handboek Buitengewoon wonen zijn opgenomen. Teneinde de beschikbare kennis te ontsluiten is inzicht nodig in de functionele vraag die een persoon met beperkingen stelt aan effectieve ondersteuning. Hiermee is de koppeling te maken met de mogelijkheden die te verkrijgen zijn via technologie of via begeleiding of zorgverlening. Uitgangspunt daarbij is dat de individuele beperking maatgevend is. Bij het realiseren van oplossingen is veelal toch enige schaalgrootte noodzakelijk. Initiatieven richten zich veelal tot een groep potentiële gebruikers. Om die reden is een onderverdeling in doelgroepen gehanteerd. Bij het maken van een dergelijke onderverdeling is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het onderwerp dat in deze kenniscirkel centraal staat: de woontechnologie, oftewel: De fysieke inrichting en uitrusting van de woonomgeving. Technologie die ondersteunend is bij het uitvoeren van woonactiviteiten. Technologie die ingezet wordt bij het verlenen van zorg en begeleiding in een woonomgeving. 1 Domotica zijn woninggebonden technologische toepassingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook kan deze techniek een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit in de zorg. NIZW Zorg (vanaf Vilans) en het irv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap maken hun kennis over domotica en ICT toegankelijk via deze website. De website vormt de spil van de Kenniscirkel Domotica van wonen en zorg en is bedoeld voor zorgaanbieders voor ouderen (inclusief bijvoorbeeld dementerenden) en gehandicapten (verstandelijk en lichamelijk), voor thuiszorginstellingen, voor woningcorporaties en andere woningaanbieders, consumentenorganisaties en overheden. Toepassing domotica in de VG sector - irv 3

10 4 irv - Toepassing domotica in de VG sector

11 3 Verandering in het wonen Wat we willen? Gewoon wonen. Een simpel antwoord op een simpele vraag. Gewoon wonen! Ook mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking willen dat. Wonen houdt niet alleen in het hebben van een dak boven je hoofd maar is tevens een plaats van waaruit je tot ontwikkeling en ontplooiing komt. Ook mensen met beperkingen hebben daaraan behoefte. Indien hier op een adequate manier ingespeeld kan worden, via het opheffen van beperkingen, blijkt dat ook zij meer mogelijkheden kunnen benutten. Tot voor enkele jaren lag de nadruk van de begeleiding op het creëren van een omgeving waarin adequate inrichting en begeleiding geboden konden worden. Dat was in hoofdzaak een intramurale omgeving. Veranderingen zijn in gang gezet in organisatie en financiering van zorg en begeleiding. De doelgroep zelf vraagt nadrukkelijker om zelfstandigheid in het wonen. Technologie (toegepast bij huisvesting en ondersteuning van activiteiten) maakt meer zelfredzaamheid mogelijk. Een andere visie op zorg en begeleiding is ontstaan. Al deze factoren dragen bij tot het proces van extramuralisering dat inmiddels breed in Nederland is ingezet. In het kader van de Kenniscirkel Domotica wordt gericht aandacht besteed aan de mogelijkheden die de technologie kan bieden bij het wonen. Toepassing domotica in de VG sector - irv 5

12 6 irv - Toepassing domotica in de VG sector

13 4 Functioneel Programma van Eisen 4.1 De woonprogramma s Het functionele programma van eisen is geordend met de onderstaande doelgroepenmatrix. Uitgangspunt voor de indeling is aan de ene kant de mate van lichamelijke beperkingen en de aanpassingen die nodig zijn, aan de andere kant de mate van verstandelijke beperkingen en de mate van ondersteuning die daaruit voortvloeit. In de matrix is per woonvorm in het kort aangegeven welke aandachtspunten op het doelgroepniveau gelden als het gaat om inrichting woning, zorg en dienstverlening. Daarbij geldt de kanttekening dat binnen deze doelgroepen individuele verschillen nadrukkelijk aanwezig zijn. Ernstig verstandelijke handicap Licht tot matige verstandelijke handicap Geen verstandelijke of psychiatrische problematiek Ernstig lichamelijke handicap 1 clusterwonen met zorginfrastructuur 4 begeleid wonen met zorginfrastructuur 6 zelfstandig wonen met zorginfrastructuur Lichte tot matige lichamelijke handicap 2 clusterwonen in aangepaste bouw 5 begeleid wonen in aangepaste bouw 7 zelfstandig wonen in aangepaste bouw Geen lichamelijke handicap 3 clusterwonen in reguliere bouw Tabel 1 Indeling van de woonprogramma s 8 begeleid wonen in reguliere bouw 9 zelfstandig wonen in reguliere bouw Onder clusterwonen verstaan we woonvoorzieningen waarbij een deel van de ruimte privé is (slaapvertrek) en een deel gemeenschappelijk in gebruik is (woonkamer, keuken, natte cel). Het gaat hierbij om woningen die individueel gesitueerd zijn in een wijk of geclusterd in de vorm van een hofje of een etage van een gebouw. Bij begeleid wonen betreft het zelfstandige wooneenheden waarbij de dienstverlening verleend wordt via een gemeenschappelijke hulppost die in het gebouw of in de wijk is gesitueerd. In deze situatie is dan ook geen sprake van 24-uurs zorg of verblijf. Zelfstandig wonen gaat ervan uit dat het wonen en de zorg volledig zijn gescheiden. De zorgvoorzieningen kan men in dat geval betrekken vanuit een thuispost. Ten aanzien van de zorgverlening zijn verschillende voorzieningen te treffen; gezamenlijk noemt men die de zorginfrastructuur. Bij het wonen met verblijf betreft het dan een inpandige voorziening ten behoeve van de zorgverlening die onderdeel is van de fysieke infrastructuur (kantoor, ruimte voor een slaapwacht, zorgoproepsysteem). Bij begeleid en zelfstandig wonen betreft het een voorziening die niet noodzakelijkerwijs gekoppeld is aan de woonvoorziening. Onderdeel van de zorginfrastructuur vormt ook de extra ruimte die nodig is ten behoeve van zorgverlening en begeleiding zoals bredere gangen (gebruik tilhulpmiddelen, rolstoel, scootmobiel) bouwkundige aanpassing voor gebruik plafondtilliften en technische voorzieningen op het gebied van communicatie en alarmering. Toepassing domotica in de VG sector - irv 7

14 Aangepaste bouw is het inrichten van de bouwkundige ruimte met een maatvoering waarbij het (toekomstig) gebruik van rolstoelen mogelijk is. 4.2 Typering van de onderscheiden woonprogramma s Onderstaande beschrijving geeft een korte uitwerking van de onderscheiden woonprogramma s. Naast de doelgroep en de ruimtelijke infrastructuur geeft ze inzicht in de technologie die, redenerend vanuit het gebruik door bewoner en/of zorgverlener, noodzakelijk is Clusterwonen met zorginfrastructuur Meervoudig complex (of ernstige meervoudig) gehandicapten Groepswonen bij voorkeur 6 bewoners vooral minderjarigen Individuele wooneenheden vooral meerderjarigen Plafondtilliften 24-uurs zorg met nachtwacht (in huis of technisch ondersteund) privé ruimte netto 20 m² zitslaapkamer, totaal 63 m² per bewoner Clusterwonen in aangepaste bouw Ouderen met psychogeriatrische stoornissen: (onder andere dementerenden) Ernstige psychosociale met lichte tot matige fysieke problemen Ernstig verstandelijk gehandicapten met lichtere somatische problematiek Veiligheid bij dwaalgedrag Zekere mobiliteitsbeperkingen (niet rolstoelgebonden) Groepswonen voor 6 bewoners Privé ruimte 20 m ² voor zit/slaapkamer met bij voorkeur eigen badkamer, totaal 56 m² per bewoner Clusterwonen in reguliere bouw Gedragsproblematiek en autisme Ernstige verstandelijke beperkingen dan wel ernstige gedragsproblematiek Geen rolstoel nodig en kunnen traplopen Privacy binnen de groep belangrijk Deuren en ramen die tegen een stootje kunnen Uitraasruimten (voorkeur in open lucht) Vrijheidsbeperkende maatregelen Communicatietechnologie Privé ruimte 20 m² voor zit/slaapkamer met bij voorkeur eigen badkamer, totaal 56 m² per bewoner Wooneenheden zo individueel mogelijk vormgegeven Begeleid wonen met zorginfrastructuur Ernstig lichamelijk gehandicapten met verminderde zelfredzaamheid Verpleeghuis of verzorgingshuisbewoners met zware somatische problematiek Assistentie op afroep: goede communicatievoorzieningen noodzakelijk 8 irv - Toepassing domotica in de VG sector

15 Rolstoelgeschikte woningen Woning gerealiseerd volgens ADL clusterproject (3 kamerwoning) netto 80 m² per bewoner woningen gegroepeerd in een wijk met een zorgsteunpunt (centrale ruimte en personeelsvoorziening totaal 52 m²) binnen straal van 200m Begeleid wonen in aangepaste bouw Oudere chronische patiënt uit psychiatrie Oudere thuislozen Vereenzaamde ouder met eerder sociale dan somatische problematiek Oudere verstandelijk gehandicapten die gewend zijn te wonen in een gezinsvervangend tehuis Licht fysieke en licht tot matige psychosociale problemen Dagelijkse begeleiding maar geen 24-uurs zorg Aanpasbaar bouwen Woning (3 kamerwoning) netto 54 m² per woning In de naaste omgeving en wijksteunpunt voor dagelijkse begeleiding Zelfstandig wonen met zorginfrastructuur Lichte beperkingen in staat tot individueel wonen met begeleiding Deuren en ramen die tegen een stootje kunnen Assistentie op afroep: goede communicatievoorzieningen noodzakelijk Aanpasbaar bouwen Zorginfrastructuur, wijkvoorzieningen, levensloopbestendig bouwen Woning gerealiseerd volgens ADL clusterproject (3 kamerwoning) netto 80 m² per bewoner Woningen gegroepeerd in een wijk met een zorgsteunpunt (centrale ruimte en personeelsvoorziening totaal 52 m²) binnen straal van 200m Zelfstandig wonen in aangepaste bouw Ernstig lichamelijk gehandicapten (Fokus) Gebruik van mobiliteitshulpmiddelen en assistentie Zorgpost op max. 200 m (eventueel verder bij goede communicatievoorzieningen) Draadloze communicatiemogelijkheden Aanpasbaar bouwen Woning (3 kamerwoning) netto 54 m² per woning In de naaste omgeving en wijksteunpunt voor dagelijkse begeleiding Begeleid wonen in reguliere bouw Lichte beperkingen, in staat tot individueel wonen met begeleiding Deuren en ramen die tegen een stootje kunnen Assistentie op afroep: goede communicatievoorzieningen noodzakelijk Aanpasbaar bouwen Zorginfrastructuur, wijkvoorzieningen, levensloopbestendig bouwen Woning 3-kamers netto 70 m² te realiseren als onderdeel reguliere bouw Toepassing domotica in de VG sector - irv 9

16 4.2.9 Zelfstandig wonen in reguliere bouw Individueel wonen Zorginfrastructuur, wijkvoorzieningen, levensloopbestendig bouwen Woning 3-kamers netto 70 m² te realiseren als onderdeel reguliere bouw 10 irv - Toepassing domotica in de VG sector

17 5 Welke technologie kan worden toegepast? De beschrijving van de functionele vraag maakt duidelijk dat bij de verschillende doelgroepen meerdere vormen van technische ondersteuning nodig zijn bij het dagelijks functioneren in een woonomgeving. In de database van Kenniscirkel Domotica zijn hiervoor de nodige voorbeelden van verzameld. Teneinde deze informatie toegankelijk weer te geven is voor de volgende onderverdeling gekozen a. Persoonlijk hulpmiddel Hulpmiddel dat wordt ingezet om individuele taakuitvoering mogelijk te maken ter compensatie van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voorbeelden van gebruikte technologieën over domotica zijn hulpmiddelen ter oriëntatie van dag/tijd en een lichtwekker. Daarenboven een veelheid aan individuele hulpmiddelen die onder de noemer Ondersteunende Technologie wordt ingezet en betrekking heeft op bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne, mobiliteit, ontspanning en dergelijke. b. Woninggebonden technologie Technische voorziening die in de woning wordt aangebracht ter ondersteuning van woonfuncties zoals omgevingsbesturing (afstemming verlichting, bediening apparatuur zoals audio, video en zonwering), toegangsverlening (sleutelbeheer, op afstand openen van deuren) en beveiliging (alarmering bij brand, inbraak of specifieke situaties). c. Communicatie technologie Technische ondersteuning van persoonscommunicatie ([beeld-] telefoniesystemenen) dienstverlening (personenzoeksystemen, data-infosystemen) d. Dienstverlening Technische ondersteuning van dienstengerelateerde communicatie, data-uitwisseling en ondersteuning arbeidsomstandigheden dienstverleners (zoals alarmeringssystemen, planningssystemen, zorgondersteuningstechnologie). e. Veiligheid Apparatuur die wordt ingezet ter bevordering van de persoonlijke veiligheid van cliënt en dienstverlener in reguliere en in acute situaties. (zoals gebouw- en persoonsbeveiliging en alarmeringssystemen). Het informatiesysteem over hulpmiddelen is oorspronkelijk ontwikkeld door het irv vanuit de optiek van ondersteunende technologie 2. Vanuit de Kenniscirkel Domotica is de aanzet gegeven tot de doorontwikkeling gericht op de specifieke invulling van de onderwerpen domotica en alarmering. Deze is erop gericht om vanuit een functionele invalshoek inzicht te geven in welke technologie ingezet kan worden ter ondersteuning van woon- en zorgfuncties in een thuisomgeving. De onderscheiden doelgroep wordt daarbij als vertrekpunt van de zoektocht gezien. Resultaat van het zoeken op de website van Kenniscirkel Domotica is dan een overzicht van de op het gewenste onderdeel in Nederland beschikbare technologie. Door de koppeling aan te brengen met de projectbeschrijvingen in de kenniscirkel wordt tegelijkertijd toegang geboden tot informatie met betrekking tot kwaliteit en gebruikservaringen. 2 De ontwikkeling wordt op basis van een projectgestuurde aanpak verricht door het irv in nauwe samenwerking met (inter-)nationale partners. Er wordt gebruik gemaakt van internationale classificatiesysteem van technologie die is gebaseerd op de ISO 9999 classificatie van hulpmiddelen. Toepassing domotica in de VG sector - irv 11

18 12 irv - Toepassing domotica in de VG sector

19 6 Inzet van technologie bij wonen en zorgverlening In de woonvoorzieningen die ten behoeve van cliënten uit de LG/VG doelgroep worden gerealiseerd worden verschillende technologieën toegepast. Allereerst zijn daar natuurlijk de hulpmiddelen die de cliënt in staat moeten stellen om ondanks de beperkingen te kunnen functioneren. Bestaat bij lichamelijk gehandicapten en bij verstandelijk gehandicapten veel ervaring met hulpmiddelen. Het betreft hier dan veelal technologie die voor het verplaatsen of die de verzorging en/of de begeleiding van de gebruiker mogelijk maakt. Ten aanzien van de inzet van ondersteunende technologie worden onderlinge verschillen aangetroffen. Is er in de sector lichamelijk sprake van een ruime toepassing, in de sector verstandelijk gehandicapten is nog maar beperkt gebruik van technologie waar te nemen ter ondersteuning van het zelfstandig(er) functioneren. Een belangrijke verklaring hiervoor blijkt het ontbreken van informatie over de gebruiksmogelijkheden te zijn. 3 In deze notitie willen we vooral stilstaan bij die technologie die te integreren is in één systeem en waarvan de inzet is ingegeven door motieven die betrekking hebben op het functioneren van de cliënt in een woon-zorg omgeving. Aan de hand van de verzamelde informatie uit de in het volgende hoofdstuk beschreven voorbeeldprojecten zijn eerst een aantal toepassingen eruit gelicht via een korte beschrijving. Daarna gaan we in op de stappen die zijn gezet om tot de realisatie van de technische mogelijkheden te komen. In de beschrijving van de voorbeeldprojecten zelf staan we nog even stil bij de financiële aspecten die met de inzet van deze technologie gemoeid zijn. 6.1 Enkele voorbeelden van technische toepassingen 1) Alarmering In een situatie van intramurale woon zorg is de inzet van een alarmeringsinfrastructuur zeer gebruikelijk. Al of niet door de inzet van drukknoppen of trekkoorden is op die manier een actieve oproep tot hulp of ondersteuning te plaatsen. Afhankelijk van de keuze van de zorgverlener met betrekking tot de organisatie van de opvolging zijn bepaalde instellingen mogelijk. Gaat het signaal bijvoorbeeld naar een medewerker die op de afdeling aanwezig is of moet deze van elders vanuit het gebouw komen. Wordt er direct een spreek-luister verbinding opgestart of niet. Deze factoren bepalen de kwaliteit van de dienstverlening die hiermee bereikbaar is. Ook bij het gebruiken van het scheiden van wonen en zorg is de inzet van alarmeringssystemen gebruikelijk. De organisatie van de opvolging is dan vaak een wat ingewikkelder probleem om op te lossen. 2) Het uitluisteren Met name in de intramurale zorg voor verstandelijk gehandicapten is met succes gebruik gemaakt van de toepassing van zogenoemde uitluisterapparatuur ter begeleiding van cliënten tijdens de nacht. Microfoons geplaatst in de verblijfsruimte van de cliënt registreren geluiden. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur zijn de karakteristieken van het geluid te gebruiken om drempelniveaus te identificeren. Instelbaar kunnen zijn de duur van het geluid, de toonhoogte en de intensiteit. Overschrijding van de drempelniveaus leidt tot een signaal naar een zorgverlener. Soms is op dat moment ook nog een stukje voorafgaand geluid terug te luisteren. Dan kan men beter inschatten wat de feitelijke gebeurtenis is geweest die de 3 Verwijzing naar OT van A tot Z Toepassing domotica in de VG sector - irv 13

20 melding deed veroorzaken. De communicatie tussen de plaats waar het geluid ontstaat en van waaruit de vervolgactie plaats heeft, verloopt via telecommunicatie. Dit kan gaan via de vaste telefoon, mobiele communicatie of sinds kort ook met behulp van (mobiele) internet technologie. Uiteraard is een stabiele kwaliteit van deze verbinding cruciaal aangezien het een veiligheidsvoorziening betreft. Met behulp van deze infrastructuur is dan op afstand te volgen wat er gebeurt, waar nodig kan vervolgens iemand naar het slaapvertrek toegaan om zelf poolshoogte te nemen. Het gebruik van deze uitluisterapparatuur is geleidelijk aan toegenomen bij de intramurale VG sector. Uiteindelijk zijn zo centrales voor nachtzorg ontstaan alwaar van een groter aantal cliënten gegevens bij elkaar komen en van waaruit de zorgverlening (inclusief mogelijke opvolging van incidenten) kan plaatsvinden. De ontwikkeling van de technologie heeft het mogelijk gemaakt dat de uitluistergegevens van een toenemend aantal cliënten overzichtelijk is geordend. Door coderingen toe te voegen kan men snel acute en minder acute signalen onderscheiden. Tevens is het mogelijk geworden deze gegevens te koppelen aan andere cliëntgegevens. Zo is het mogelijk om zowel in acute en in minder acute situaties toch een op de cliënt gericht antwoord te geven. Verschillende organisaties hebben zo op basis van de uitluistertechnologie een nachtzorg centrale gerealiseerd. Meer en meer maakt de inzet van deze technologie het mogelijk om ook in kleinschalige of extramurale situaties adequate nachtzorg te verlenen. Soms kan dat zelfs inhouden dat de actieve nachtdienst kan worden vervangen door een slaapwacht of dat er gedurende de nacht zelfs helemaal geen personeel permanent aanwezig is op de locatie. Bij de inzet van deze technologie past dat strikte voorwaarden met betrekking tot privacyaspecten van gebruik zijn overeengekomen (en gehanteerd in de praktijk!) tussen de cliënt (en/of diens vertegenwoordiger) en de zorgverleners. 3) Videocommunicatie Met behulp van beeldinformatie is op afstand informatie te krijgen over het feitelijke gebeuren in een ruimte. Traditioneel is reeds via het telecommunicatieprotocol de uitwisseling van beelden mogelijk. Zo zijn beeldtelefoons reeds geruime tijd op de markt aanwezig. Echter deze apparatuur is lange tijd relatief duur gebleven. De ontwikkelingen met behulp van de internettechnologie maken het mogelijk om snel beelden over te kunnen dragen tussen twee locaties. Op die wijze is real-time informatie uit te wisselen. Afhankelijk van de bandbreedte van de communicatie infrastructuur is de kwaliteit en de snelheid van de beelduitwisseling te bepalen. Met een eenvoudige webcam is het zo mogelijk om een overzichtsbeeld te krijgen van een ruimte. Wanneer de investeringsmogelijkheden groter zijn, zijn ook zeer gedetailleerde beelden uit te wisselen. Ook is het mogelijk om niet alleen het beeld vast te leggen maar kan er een snelle interpretatie plaatsvinden. Zo is het mogelijk om in een bepaald segment van het beeld beweging te registreren en het optreden van beweging als trigger te gebruiken voor bijvoorbeeld een veiligheidsmelding. Bij de ondersteuning van het wonen van mensen met een beperking zet men camera s in als aanvullend hulpmiddel om kritische situaties op afstand te kunnen beoordelen. Al of niet in combinatie met een uitluistersysteem is zo het gedrag van een cliënt te monitoren. De toepassing vindt meestal plaats op maat van de behoefte/noodzaak tot ondersteuning bij de cliënt. Aan het gebruik van videobeelden zitten duidelijke privacy aspecten verbonden. Bij de inzet van deze technologie is het noodzakelijk afspraken te maken tussen de gebruikers (cliënt, begeleiders en verzorgers). Mede om die reden is er een indicator nodig die laat zien of het videosysteem op enig moment aan staat of niet. 4) Toegangverlening tot de woning Vanuit de individuele beperkingen die cliënten kunnen hebben kan het noodzakelijk zijn dat er een aanpassing wordt gerealiseerd in het systeem om toegang tot de woning te kunnen 14 irv - Toepassing domotica in de VG sector

21 verlenen. De inzet van bijvoorbeeld afstandbediening, automatische deurontgrendelaars en elektronische motorcilinders kan dan noodzakelijk zijn. Uit oogpunt van een adequate ondersteuning van de toegangverlening tot de woning van zorgverleners wordt bij de meeste nieuwe woonprojecten aandacht besteed aan technologie. Er blijken dan een aantal eisen in het geding te komen. Allereerst natuurlijk dient het een ook door de bewoner adequaat te gebruiken systeem te zijn. Vervolgens dient hiermee de toegangverlening op afstand mogelijk gemaakt te worden. Tenslotte zal er aandacht zijn voor het beheersvraagstuk van de (elektronische) sleutels. Afhankelijk van de lokale situatie en wensen is zo uit een veelheid aan oplossingen te kiezen. Bij deze keuze zal ook meespelen in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van geïntegreerde systemen of dat standalone oplossingen toch de voorkeur verdienen. In het kader van de Kenniscirkel Domotica is een geactualiseerde uitwerking gegeven van de oplossingsrichtingen die op dit onderwerp in gebruik zijn 4. 5) Omgevingsbesturing Dit blijkt bij uitstek een onderwerp te zijn waarop het nodig is een oplossing te zoeken op maat van de individuele cliënt. Afhankelijk van de individuele mogelijkheden is te bezien op welke wijze de cliënt toegang kan krijgen tot de naaste omgeving. Veelal bepaald men eerst of het voor de cliënt mogelijk is verlichting, gordijnen, deuren, TV en audioapparatuur, telefonie en dergelijke te gebruiken. Vervolgens hoe de bediening van deze elementen dan het best kan gebeuren. Traditioneel is zo een laag technische ondersteuning om de cliënt heen te realiseren. Bij de woon-zorg voorzieningen van deze publicatie is het vaak mogelijk om in de woning een basis(uitrusting) te realiseren waar de voor de cliënt specifieke apparatuur te integreren is. Uitvoering van technologie is dan mede een gevolg van de mate van integratie die wenselijk c.q mogelijk is. Uit de beschrijving van de voorbeeldprojecten blijkt dat veel van de bezochte organisaties allereerst een grondige cliëntanalyse hebben verricht met betrekking tot de behoefte aan ondersteunende technologie en vervolgens het totale programma van eisen met betrekking tot technische ondersteuning hebben opgesteld. 6) Communicatie technologie Het inzetten van communicatie technologie dient meerdere doelen. Allereerst natuurlijk het creëren van mogelijkheden voor de individuele bewoners om te kunnen communiceren met anderen binnen of buiten de woning. Bij het inschatten en realiseren van de mogelijkheden is ook hier de individuele analyse van belang. Ook de communicatie van de bewoner met de buitenwereld die bijdraagt aan ontplooiing en ontspanning zoals het gebruik van audiovisuele middelen, internet en dergelijke. Vervolgens dient men natuurlijk de communicatie te ondersteunen die nodig is om zorg en ondersteuning goed te kunnen regelen. Dat kan te maken hebben met veiligheidsvoorzieningen maar ook het uitwisselen van informatie over het handelen van de bewoner en/of zorgmedewerkers. Veel van de projecten die nu zijn beschreven gaan uit van het principe van het scheiden van wonen en zorg. Het primaat van het wonen staat dan voorop. Bij de realisatie van de communicatie technologie kan men ook rekening houden met de behoeften vanuit de zorgverlening. Dat geeft vervolgens aanleiding tot het inrichten van een communicatie infrastructuur. 4 Zie de aparte webpagina oplossingen sleutelproblematiek op Toepassing domotica in de VG sector - irv 15

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Meedoen en gelukkig zijn

Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Meedoen en gelukkig zijn Een verkennend onderzoek naar de participatie van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen M.H. Kwekkeboom (Avans/SCP)

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Zorg op afstand via het beeldscherm

Zorg op afstand via het beeldscherm Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken 2010-036 Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Colofon De handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken kwam tot stand

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Ouderen van de toekomst

Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< overzichtstudies >%> ±< Ouderen van de toekomst >%> ±< >%> ±< Verschillen in de wensen en mogelijk- >%> ±< heden voor wonen, welzijn en zorg >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%> ±< >%>

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie