Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2"

Transcriptie

1 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september e jaargang JUNI - NUMMER: 2

2 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage van 1500 exemplaren die worden verspreid in Vijfhuizen en omgeving. Advertentietarief: 35 euro per jaar Bankrekening: Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius Eindredactie: J.L. de Jong Kromme Spieringweg 456c 2141 AP Vijfhuizen Tel.: Redactie: M. Schoemaker Aanleveren kopij bij voorkeur in Word (lettertype Arial 12) op cd-rom (foto s) of per aan de secretaris: Distributie Samen Leven : G. van de Lagemaat Zijdewinde VB Vijfhuizen Tel.: Foto omslag: J.L. de Jong Illustratie achterzijde: Barend Klaassen Website: Webmaster: W.J.H.B. Vroom De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen en te weigeren. Het volgende nummer verschijnt in: september 2013 Uiterste datum inleveren kopij: 26 augustus 2013 Samenstelling Bestuur: Functie: Naam: Aandachtsgebied: Voorzitter Secretaris (vice-voorzitter) Penningmeester Bestuurslid (2 e secretaris) Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid A.J. Blok Fuikweg XG Vijfhuizen A.L.M. Overgaag Mient TA Vijfhuizen Tel.: C.L.A. van der Linden Rowlandstraat VM Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Welt Baarsjesweg VJ Vijfhuizen Tel.: W.J.H.B. Vroom Mient TA Vijfhuizen Tel.: J.L. de Jong Kromme Spieringweg 456c 2141 AP Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Verschoor Fuikweg XG Vijfhuizen Tel.: H. Hoefsmit Buitenhof AG Vijfhuizen Tel.: Leiding van de vereniging, representatie, algemene zaken, kernenoverleg. Verzorging van in- en uitgaande correspondentie, bestuursaandeel Samen Leven, contacten met de gemeente, 5 mei comité, algemene zaken. Financieel beheer. Groenvoorziening, contacten onderwijs, gebiedsbeheer. Beheerscommissie Schiphol. Redactie Samen Leven. Welzijn, dienstverlening, ledenwerving, representatie. Ledenadministratie, ledenwerving.

3 Voorwoord mei 2013 Beste inwoners van Vijfhuizen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het prieel te realiseren. Bij het verschijnen van het blad Samen Leven, zal het prieel geopend zijn en overgedragen aan de Dorpsvereniging. We hebben het zien verrijzen. De Ondernemersvereniging heeft diverse positieve reacties mogen ontvangen. Als voorzitter van de Dorpsvereniging mag ik zeggen dat dit een mooie aanwinst is voor het dorp. Alle betrokkenen die aan dit succes hebben bijgedragen, dank hiervoor. Indien u gebruik wilt maken van het prieel voor activiteiten kunt u kontakt opnemen met de Dorpsvereniging. In de afgelopen periode was het niet alleen maar het prieel dat de aandacht had. Inmiddels is de nieuwe wijk aan de Jack Sharpweg bewoond. De bewoners van deze wijk heet ik dan als voorzitter ook van harte welkom in ons mooie dorp. te geven. De komende periode zullen de feestweekcommissie en de dorpsvereniging regelmatig overleg met elkaar hebben. Recentelijk heb ik uit de media vernomen dat er meer gehandhaafd wordt op het hondenpoepbeleid van de gemeente, alsmede op foutief parkeren (bijv. op de stoep). Denk hierbij aan uw portemonnee; een bekeuring is nooit leuk. Echter de problematiek rond parkeren wordt steeds nijpender bij de verdere uitbreiding van het autopark, met name in wijken die twintig tot dertig jaar geleden zijn gebouwd. Deze zorg heeft ook de aandacht van de Dorpsvereniging. De website van de Dorpsvereniging wordt op dit moment aangepakt om meer toegangkelijk te worden voor onze inwoners. Met functionaliteiten die in 2013 nodig zijn. De procedure rond het dossier 380KV tracé wordt op dit moment voor de Raad van State gevoerd. Een afvaardiging van het dorp is hierbij aanwezig geweest en heeft een aantal zaken benoemd/verdedigd. De uitspraak is nog niet bekend, deze zal medio juni/juli beschikbaar zijn. In de laatste vergadering, voor verschijning van Samen Leven, hebben we met de feestweekcommissie gesproken over de komende feestweek en hoe hieraan een invulling De Dorpsvereniging draait op vrijwilligers en vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Indien u hier meer over wilt weten, of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met mij als voorzitter van het bestuur. Rest mij nog te zeggen: veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie toegewenst. Met vriendelijke groet, Andre Blok Voorzitter Dorpsvereniging Vijfhuizen 3

4 A.Bernhard Hoveniers Samenleven A.Bernhard Hoveniers Voor elk wat wils tuinen A.Bernhard Hoveniers A.Bernhard Hoveniers Voor Ontwerp elk elk wat wils tuinen Aanleg Onderhoud elk wat wils tuinen Voor Voor Ontwerp Sierbestrating elk elk wat wat wils wils tuinen tuinen Aanleg Ontwerp Onderhoud Ontwerp Wij Ontwerp Aanleg doen het goed of we doen het niet. Sierbestrating Aanleg Tel.: Aanleg Onderhoud Onderhoud Fax: Onderhoud Sierbestrating Sierbestrating Wij Sierbestrating doen het goed of of we we doen het niet. Tel.: Wij doen het goed 3325 of Fax: we doen het 3505 niet. Wij Tel.: Wij doen doen het het goed 3325 goed of Fax: of we we doen doen het het 3505 niet. niet. Tel.: Tel.: Fax: Fax: JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: leegzuigen van septictanks, kelders & putten JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: Ook leegzuigen voor het JPK ontstoppen van van septictanks, Riooltechniek van uw: kelders toilet, keuken & & putten en regenafvoer JPK JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: rioolreiniging leegzuigen & reparatie: van septictanks, TV rioolinspectie kelders & putten rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: & stankopsporing: Ook Ook Kromme leegzuigen voor voor leegzuigen het het Spieringweg ontstoppen van van septictanks, septictanks, van 200 van uw: uw: kelders toilet, kelders keuken & putten & putten regenafvoer 2141BP Vijfhuizen Ook Tel: voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken en regenafvoer Ook Ook voor het ontstoppen van uw: 24 toilet, uur keuken spoedservice!!! en regenafvoer Kromme voor het Spieringweg ontstoppen van 200uw: toilet, keuken en regenafvoer 2141BP Vijfhuizen Tel: Kromme Tel: Spieringweg 200 Kromme 2141BP Kromme Vijfhuizen Spieringweg Spieringweg uur uur spoedservice!!! Tel: 2141BP 2141BP Vijfhuizen Vijfhuizen Tel: Tel: uur spoedservice!!! 24 uur spoedservice!!! 24 uur spoedservice!!! 4

5 Impressie Jaarvergadering 2012 van de VDV Onze Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) heeft op 18 maart zijn Algemene Leden Vergadering gehouden. Het verslag hiervan treft bij de volgende vergadering aan, vandaar hier een impressie van deze vergadering. We hebben moeten constateren, dat er weinig belangstelling was voor deze vergadering. Slechts 25 leden waren aanwezig. Terwijl onze vereniging uit ruim leden bestaat. Dit is een dichtheid van rond 80 % van het aantal gezinnen in Vijfhuizen. Jammer, waarbij we tot de conclusie zijn gekomen, dat de aankondiging van deze vergadering beter kan. De uitnodiging stond weliswaar in Samen Leven, maar niet op zo n nadrukkelijke plaats, zodat er gauw overheen gelezen werd. Een les voor de volgende keer. 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden: Cor Verschoor, Piet Blom en Reint Buser. De voorzitter staat een moment stil bij het overlijden van onze oud-burgemeester, Jan van Houwelingen. Daarna neemt hij de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Verder benoemt de voorzitter een aantal zaken die het afgelopen jaar zijn langsgekomen: - Schoolroute: de route is prima. De auto s rijden helaas nog vaak harder dan de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom: 30 km/uur - Jungle: is met steun van Meerwaarde, gemeente en politie een nieuw leven ingeblazen - Verder zijn een groot aantal zaken in gang gezet zoals het verzamelen van de foto s van de oud-voorzitters van VDV, 2. Jaarverslag 2012 De secretaris benoemt een aantal zaken uit het verslag: - Mysteryland: vanaf 2003 vindt Mysteryland jaarlijks plaats als een ééndaagse activiteit voor ca bezoekers. Zo ook in Mysteryland wordt echter dit jaar voor bezoekers uitgebreid tot een 3-daags evenement. Hiertoe wordt in de Plesmanhoek een tijdelijke camping ingericht. - Jack Sharp Park: onlangs is begonnen met de aanleg van dit park langs de Stevensweg. In het eerstvolgende nummer van Samen Leven proberen we een uitleg te geven, over hoe het park op te nemen KV-verbinding: VDV heeft een zienswijze ingediend om te pleiten voor een ondergrondse aanleg i.p.v. een bovengrondse aanleg langs Vijfhuizen. Deze zienswijze is niet gehonoreerd. Op 26 en 27 maart 2013 zal een zitting van de Raad van State plaats vinden. Uitspraak van de rechter wordt in juni verwacht. 3. Jaarrekening 2012: VDV + Dorpshuis De penningmeester geeft een korte toelichting. De uitgaven zijn door een aantal oorzaken hoger uitgekomen dan de begroting. De penningmeester pleit voor een ver hoging van de voorziening om het 100-jarig bestaan van de VDV in 2015 op een gepaste wijze te kunnen vieren. 4. Begroting 2013: VDV + Dorpshuis Door een verantwoord beleid van de penningmeester beschikt de vereniging over een (te) groot eigen vermogen. Daardoor is een verzoek tot subsidie bij de gemeente af gewezen. In de begroting ontstaat hierdoor een tekort van ,00. Pas als het vermogen sterk is geslonken mag weer subsidie worden aangevraagd. 5

6 Samenleven JPK Onderhoudswerk & JPK Onderhoudswerk Dienstverlening & Dienstverlening loodgieter- & dakwerk, montage- & constructiewerk, loodgieter- & dakwerk, machinist montage- kolkenzuiger & constructiewerk, machinist kolkenzuiger Loodgieterwerk van kraanleertje, Loodgieterwerk rioolverstopping van tot kraanleertje, complete water en rioolverstopping sanitairinstallaties tot complete water en sanitairinstallaties Dakbedekking van platte daken Dakbedekking uitgevoerd bitumen, van platte kunststof, daken lood, uitgevoerd koper of zink bitumen, kunststof, lood, koper Montage of zink en constructiewerk van Montage leidingsystemen, en constructiewerk kabelgoten van en leidingsystemen, dakrandbeveiliging kabelgoten en dakrandbeveiliging Tevens kunt u mij inhuren voor het Tevens besturen kunt van u mij uw inhuren kolkenzuiger voor het of ander besturen reinigingsvoertuig van uw kolkenzuiger of ander reinigingsvoertuig Tel: Tel: Vijfhuizen Vijfhuizen 6

7 De heer van Opzeeland vraagt of voor het onderhoud van de Wilhelmina boom een vast bedrag op de begroting kan worden opgenomen. De kascommissie, bestaande uit de heren Calvelage en Raaphorst, heeft het bestuur decharge verleend. De heren Calvelage en Raaphorst zullen ook in 2014 de kas gaan controleren. 5. Bestuurssamenstelling Aftreden en herkiesbaar: Lida Verschoor, Liesbeth Welt en Willem Jan Vroom. Zij worden herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar: Jessica Endert. Zij gaat het bestuur verlaten omdat ze zich bestuurlijk wil inzetten binnen haar studie. De voorzitter bedankt Jessica voor haar enorme inzet, met name inzake de Jungle. 6. Jaarprijs. De jaarprijs wordt dit jaar toegekend aan André Kuipers. Hij heeft Vijfhuizen het afgelopen jaar op de kaart gezet. André Kuipers zal gevraagd worden op een latere datum een presentatie te houden over zijn ruimtereis. Bij die gelegenheid zal de jaarprijs worden overhandigd. 7. Rondvraag - Koningsboom: Nico van Opzeeland stelt voor deze boom te plaatsen, waar nu een oude boom afkomstig van de Hoofdvaart staat. Volgens Nico is deze oude boom op sterven na dood. Voor de Koningslinde is al een plaats op het Terraplein bij de bushalte bedacht. - Omgeving dorpshuis: de omgeving van het dorpshuis moet volgens Nico van Opzeeland worden opgeknapt. Dit zou een mooi cadeau zijn door en voor het dorp bij het 100-jarig bestaan van VDV. De kosten kunnen mogelijk betaald worden uit eigen vermogen en Schipholfonds. - het kan niet waar zijn : Nico stelt voor, dat regelmatig stukjes in de krant komen onder de noemer het kan niet waar zijn. Hierin kunnen zaken die op de lange baan worden geschoven, aan de orde worden gesteld. - D Yserinckweg: de heer Van de Poorten stelt dat ook langs de D Yserinckweg vaak te snel wordt gereden. Naast verkeersonveiligheid (schoolgaande fietsers nemen vaak de stoep!) zorgt dit mede door de drempels voor trillende kopjes op de tafel. De heer Van de Poorten pleit voor herhalingsbordjes van 30 km. VDV neemt dit mee in het eerstvolgende gebiedsoverleg waarin de snelheid van auto s trouwens regelmatig aan de orde komt. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de drempels en de weg (veel kuilen!) kunnen worden aangepast op het moment dat er weer onderhoud moet worden verricht aan de riolering. - Gebiedsoverleg: Frans Witteman vraagt wat er gedaan wordt tijdens het gebiedsoverleg. De voorzitter antwoordt, dat tijdens dit overleg alle knelpunten aan de orde komen. De planning (afhandeling) laat echter nog wel eens te wensen over. Er wordt opgemerkt dat de gemeente alleen in actie komt als er klachten zijn. De gemeente doet niets preventiefs. - Waterparkeren: Het aantal (illegale) boten langs de Ringvaart is verminderd. De gemeente is hiermee bezig (handhaving, wegslepen). - Bomen Zijdewinde: voor de aanleg van de schoolroute zijn een aantal bomen langs de Zijdewinde gekapt. Er zijn weliswaar nieuwe bomen voor teruggekomen, maar deze zijn kleiner dan was toegezegd. De reden is dat kleinere bomen beter aanslaan dan grotere bomen, die uit hun milieu gehaald moeten worden met alle risico van dien. - Parkeren halte Zuidtangent: vanuit de vergadering wordt gesteld dat de parkeerruimte bij de Zuidtangent wordt ingenomen door langparkeerders (Schiphol). Hierop vindt nog steeds controle & handhaving plaats. Na de Pauze houdt mevrouw Herfst een interessante presentatie over Crash (zie verder pagina 11. 7

8 Samenleven V E R E N I G I N G D O R P V I J F H U I Z E N Toelichting financiëel verslag over het boekjaar 2012 Geachte leden, Hierbij vindt U het financiële verslag van de Vereniging Dorp Vijfhuizen over het verenigingsjaar 2012, bevattende de Balans, de Staat van Baten en Lasten en de specificatie bij de Balans per 31 december 2012, Het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor het nadelige saldo in de Staat van Baten en Lasten ten laste van het Eigen Vermogen te brengen. 1) Eigen Vermogen 3) Kortlopende schulden Eigen Vermogen per ,41 Nadelig saldo baten en lasten 2012 (948,43) Zaalhuur Dorpshuis 2001 t/m , ,00 Eigen Vermogen per ,98 Representatie Bestuurskosten 975, ,00 Reparatie Fax/Kopieerapparatuur 600,00 600,00 Opmerking: Het vrij besteedbare Eigen Vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten Drukwerk Samen Leven / Website 2.000, ,00 over het boekjaar 2012 bedraagt: 23,63% Juridische kosten 628,51 628,51 Uit het vrij besteedbare saldo dienen de begrote tekorten 2013 en 2014 te worden gedekt. Vrijwilligers avond 2.000, ,16 Donaties & bijdrage dorpsactiviteiten 1.169, ,00 2) Voorzieningen Totaal per , ,67 Het streefbedrag van de voorziening voor aktiviteiten Dorpshuis wordt dit jaar en de komende 2 jaar verhoogd met Het streefbedrag wordt , terwijl de overige voorzieningen blijven gehandhaafd. De specificatie is als volgt: 4) Rekening courant Dorpshuis Saldo per Mutaties Saldo per Betreft ontvangen bedragen t.b.v Dorpshuis d'oude Waterwolf Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 5.000, ,00 Aktiviteiten Dorpshuis 8.000, , , , , ,00 Balans per 31 december 2012 Activa Passiva ) Eigen Vermogen 3.597, ,41 Liquide middelen 2) Voorzieningen Rabo -rekening-courant 215, ,77 Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 5.000, ,00 Rabo - spaarrrekening , ,45 Aktiviteiten Dorpshuis , ,00 ING 8.578, ,38 ING Rentemeer-rekening , ,87 Totaal voorzieningen , ,00 Kruisposten 0,00 Kortlopende Schulden Kortlopende vorderingen 3) Bestuurs- en secretariaatskosten , ,67 Debiteuren 1.076,25 105,00 4) Rek Crt Dorpshuis , ,08 Nog te versturen facturen 0,00 796,25 Nog te ontvangen facturen 3.670, ,56 Vooruitontvangen contributie 0,00 45, Totaal kortlopende schulden , , , , , ,72 0,00 0,00 V E R E N I G I N G D O R P V I J F H U I Z E N Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2012 jaar jaar Begroot Actueel Begroting Begroting Begroot Actueel Begroting Begroting Actviteiten: Bijdragen Contributies 6.500, , , ,00 Bijdrage Ouderenactiviteiten 980,00 987,00 980,00 980,00 Donaties algemeen 500,00 0,00 500,00 500,00 Festiviteiten, jubilea en dorpsaangelegenheden 1.000, , , ,00 Bijdrage Oranjecomité 305,00 325,00 305,00 305,00 Gemeente subsidie: Koninginnedagactiviteiten 305,00 325,00 0,00 305,00 Participatieactiviteiten 2.500, , , ,00 Huisvestingskosten: Dorpsactiviteiten 2.000, , , ,00 Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 50,00 0,00 50,00 50,00 Ouderenactiviteiten 980,00 987,00 990,00 990,00 Organisatiekosten: Druk- en stencilwerk (w.o. "Samen Leven") 7.000, , , ,00 Bestuurskosten informeel 650,00 650,00 650,00 650,00 Overige inkomsten: Kosten vergaderingen 600,00 730,49 750,00 750,00 Advertentieopbrengsten 1.500, , , ,00 Secretariaats- en administratiekosten 700,00 476,44 500,00 500,00 Rente spaarrekeningen 300,00 453,74 300,00 300,00 Vrijwilligers VDV/Dorpshuis 250,00 124,84 250,00 250,00 Kamer van Koophandel 40,00 24,08 40,00 40,00 Aansprakelijkheidsverzekering 110,00 110,33 110,00 110,00 Bankkosten 450,00 341,24 450,00 450,00 Juridische kosten 450,00 310,00 450,00 450,00 Website 30,96 20,00 20,00 (VOOR)/NADELIG SALDO 948, , ,00 Sparen Dorpshuis/Jubileum VDV , , , , , , , , , , , ,00 8

9 D o r p s h u i s d'o u d e W a t e r w o l f Toelichting financiëel verslag over het boekjaar 2012 Geachte leden, Hierbij vindt U het financiële verslag van het Dorpshuis d'oude Waterwolf Vijfhuizen over het boekjaar 2012, bevattende een Staat van Baten en Lasten alsmede een specificatie van de Balans per 31 december Wij stellen voor het saldo in de Staat van Baten en Lasten ten laste van het Eigen Vermogen te brengen. 2) Provisies 1) Eigen Vermogen Voorziening interieur en meubilair ,39 Bij 5.000,00 Eigen Vermogen per ,96 Discoverlichting grote zaal Af (559,08) Voordelig saldo baten en lasten ,94 Kastenwand Biljartzaal Af (2.775,00) Eigen Vermogen per ,90 Voorziening interieur en meubilair ,31 Volgens de subsidienorm mag het Eigen Vermogen maximaal bedragen. De komende twee jaar verwachten wij geen subsidie toekenning. In verband met mogelijke vervanging van de keuken wordt dit jaar en de komende drie jaren, jaarlijks extra toegevoegd Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Liquide middelen 1) Eigen Vermogen , ,96 Kas 1.272, ,62 Provisies 2) Meubilair, Zaalinterieurs , ,39 Vorderingen Jeugdactiviteiten 425,00 575,00 Huur Midas 3.500, ,00 Kortlopende Schulden Huur Meerwaarde 3.810, ,00 Meerwaarde Beheerder 1.504, ,17 Debiteuren 3.583, ,10 Meerwaarde Diversen 0,00 0,00 Nog te ontvangen bedragen 0, ,00 Nog te ontvangen facturen Essent 2.350,23 0,00 0,00 0,00 Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 Inkoop Bar 2.000, ,00 0,00 0,00 Kruisposten 0,00 100,00 0,00 0,00 Nog te ontvangen facturen 1.086,43 315,28 Rekening courant VDV , , , , , ,80 0,00 D o r p s h u I s d'o u d e W a t e r w o l f Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2012 jaar jaar Begroot Actueel Begroting Begroting Begroot Actueel Begroting Begroting Zaalhuur Zalen Bridgeclub Vijfhuizen 4.700, , , ,00 Meubilair/Interieurs/ voorzieningen 2.500, , , ,00 Meerwaarde :Ouderensoos 2.450, , , ,00 Geluidsapparatuur 0,00 Meerwaarde: Gymnastiek 1.360, , , ,00 Beamer 0,00 Jeugdaktiviteiten Vijfhuizen 500,00 425,00 500,00 500,00 Midas Kinderopvang in Dorpshuis 3.500, , , ,00 Exploitatiekosten Dorpsvereniging 500,00 500,00 500,00 500,00 Beheerder , , , ,00 Huur diversen 6.000, , , ,00 Bewakingskosten 750,00 704,48 750,00 750,00 Meerwaarde huur diversen 0,00 Schoonmaakkosten 2.000, , , ,00 Gas, water & licht 8.100, , , ,00 Verzekering 250,00 170,24 250,00 250,00 Telefoon 350,00 348,93 350,00 350,00 Baromzet Inkoopkosten Bar Baromzet 8.500, , , ,00 Inkoop bar 5.000, , , ,00 Gemeente subsidie: Organisatiekosten: Subsidie , ,00 0,00 0,00 Bankkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidieafrekening ,00 Secretariaats- en administratiekosten 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Feestweek Overige baten Gemeente 500,00 0,00 500,00 500,00 Toegerekende rente saldo Vergunningen 500,00 0,00 500,00 500,00 rekening courant VDV 600,00 868,00 600,00 600,00 Diversen 1.500,00 508, , ,00 (VOOR)/NADELIG SALDO (2.440,00) (5.862,94) , , , , , , , , , ,00 9

10 Samenleven Yoga volwassenen en 55+ Toegankelijke les in Tweemaster/Spiering 25,- p.m. Een proefles is gratis! Info: Conny Hollander,

11 Crash Sinds 1987 is CRASH actief met haar onderzoek in de regio Randstad waar zij hoofdzakelijk haar werkgebied heeft. In dit gebied zijn in de oorlogsjaren circa 750 vliegtuigen neergekomen. Voor de stichting en haar werkzaamheden staat het verhaal achter het wrakdeel centraal. Hierdoor krijgen de gebeurtenissen en artefacten in ons museum meer betekenis en wordt alles in meerdere opzichten belicht, met als doel het bewaren van het cultureel historisch erfgoed. In de collectie bevindt zich een uniek stuk vaderlandse militaire luchtvaartgeschiedenis. Als enige in de wereld heeft het onderzoek van CRASH in 1993 de vondst van een Nederlands gevechtsvliegtuig, de Fokker D-21 nr. 229, opgeleverd. Het wrak is gedeeltelijk gereconstrueerd en is binnen de tentoonstelling nadrukkelijk aanwezig. De research naar de luchtoorlog is nog altijd niet afgesloten en gebleken is dat er veel belangstelling bestaat bij de bevolking meer te weten te komen over deze periode. CRASH heeft recentelijk nog onderzoek gedaan naar een neergestorte Duitse Me 109 jager en een Fokker G-1 gevechtsvliegtuig. Velen lieten het leven in de luchtstrijd die boven onze hoofden werd uitgevochten. De jonge bemanningsleden vochten voor onze vrijheid, daarom mogen wij niet vergeten wat zij hiervoor hebben gedaan. Soms betaalden ze de hoogste prijs! De stichting Crash Research in Aviation Society Holland is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (NFLA). Zie ook Overige aangesloten leden zijn de Aircraft Recovery Group (ARG), Dutch Aircraft Examination Group (DAEG) en Vrienden van het luchtvaart museum Twenthe (LMT). CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum is iedere zaterdag te bezichtigen tussen en uur in Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug. De stichting heeft zich tot doel gesteld een grote tentoonstelling over de luchtoorlog binnen de gemeente Haarlem mermeer op een educatieve en informatieve wijze te presenteren, omdat het nodig blijft te herinneren en te vertellen over de verschrikkingen van oorlog. 11

12 Samenleven 12

13 Prieel in dorpshart een feit Op zaterdag 1 juni heeft André Kuipers onder grote belangstelling het prieel in het dorpshart van Vijfhuizen geopend. Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zo ver; mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. Dit prieel is een wat verlaat cadeau van de Ondernemingsvereniging Vijfhuizen bij haar 25-jarig jubileum aan alle inwoners van Vijfhuizen. Met een officiële handeling is het prieel door de Ondernemersvereniging overgedragen aan de Dorpsvereniging Vijfhuizen. Het is een prachtig open bouwwerk geworden waar diverse dorpsactiviteiten in en om kunnen plaatsvinden. Een multifunctionele ontmoetingsplaats voor iedereen. Vijfhuizen, gefeliciteerd met deze aanwinst voor het dorp, bestemd voor groot en klein. De eerste initiatieven voor het gebruik zijn al genomen. Heeft u ideeën voor gebruik van of een optreden in het prieel, neem dan contact op met één van de bestuurs leden van de Dorpsvereniging Vijfhuizen(VDV) Bach tot Beat Op het moment zijn wij (Mariëlle Beenen, Lida Verschoor en Liesbeth Welt) bezig met het oprichten van een gemengd koor in Vijfhuizen. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen (leeftijd niet belangrijk!) die het leuk vinden om vanaf september 2013 elke maandagavond van tot uur te zingen. Wat betreft het genre denken we, op dit moment nog, aan alles met een mooie melodie, dus van Bach tot Beat. U hoeft geen zang- of koor ervaring te hebben. Een enthousiaste en ervaren dirigent (van Pier K) zal ons helpen aan een geschikt repertoire en ons begeleiden, zodat wij in onze zang prestatie zullen groeien. Vanaf 1 september zingen we iedere maandagavond van tot uur (schoolvakanties niet) in ons dorpshuis D` Oude Waterwolf (Kromme Spieringweg 436, Vijfhuizen). Interesse? Kom maandagavond 24 juni om uur voor een workshop in het dorpshuis. U kunt dan kennis maken met de dirigent. Meer informatie: Mariëlle Beenen Lida Verschoor Liesbeth Welt VERZOEK VAN DE LEDENADMINISTRATIE De leden die zelf hun contributie voor het lidmaatschap van de VDV overmaken, willen die zo goed zijn dit uiterlijk voor eind juli/begin augustus te doen. Bij voorbaat vriendelijk dank! 13

14 Samenleven 14

15 Het graanpakhuis Verder is het de bedoeling dat er eens per maand aan senioren de mogelijkheid wordt geboden elkaar te ontmoeten tijdens een Hollandse pot en een drankje, dit alles tegen kostprijs. Ludieke culinaire acties zijn niet uitgesloten. Het verrassen en verwennen is steeds spontaan en daardoor uniek. Het is niet de bedoeling dat het graanpakhuis een cafe of traditioneel restaurant gaat worden. Het graanpakhuis aan de Kromme Spieringweg is een prachtig pand dat door de gemeente Haarlemmermeer is benoemd tot gemeentelijk monument. Hopelijk is de bouwvergunning, nodig voor de restauratie, halverwege dit jaar rond en kan er gestart worden met de restauratie. De restauratie wordt vanwege de slechte staat van het pand een ingrijpende klus die enkele maanden zal gaan duren. Hierna moet de binnenkant nog worden aangepakt en zal de opening ergens in 2014 gaan plaatsvinden. In februari dit jaar hebben Rozemarijn en John van Vessem het oude graanpakhuis op de hoek van de Kromme Spieringweg en de Vijfhuizerweg gekocht met de bedoeling iets te kunnen toevoegen aan het dorp Vijfhuizen. Het pand werd jaren gebruikt als opslagplaats en raakte aardig in verval. Het idee is: Verrassen en verwennen het graanpakhuis krijgt diverse functies zoals een winkel met culinaire producten, de verkoop van lunches en maaltijden, catering, sloepverhuur, een restaurant voor besloten diners en een vergaderruimte. Als de winkel open is, is er een koffiehoek. 15

16 Samenleven Tussen fort en eendenkooi (Reint Buser) Vuilnis Daar van gemeentewege de vuilnisophaaldienst in Vijfhuizen geheel is stopgezet zal de dorpsvereniging trachten dat werk voort te zetten. Het welslagen van dit plan zal geheel afhangen van de medewerking van de burgerij die het financieel zal moeten steunen. Hoe grooter de deelneming des te billijker zal de regeling zijn. (H.D ). Ongeval Te Vijfhuizen is de 42 jarige arbeider N.H. gisteren dood in het land gevonden. Twee paarden liepen onbeheerd. ( ). Bewoners van Vijfhuizen juichen Men is nabij Vijfhuizen bezig met grondwerken ten behoeve van de uitbreiding van het waterleidingnet. De bewoners zien de totstandkoming met blijdschap tegemoet. Het zal niet lang meer duren dat de hele Haarlemmermeer zal worden voorzien van leidingwater. (H.D ). Dorp vijfhuizen 25 jaar De dorpsvereeniging dorp Vijfhuizen vergaderde onder leiding van de heer C.A. de Koning. Het was de 25e jaarvergadering. Elke faciliteit was echter achterweege gelaten. Een der punten van de bespreking was: De Zwarte Weg. Dit weggetje, voor de dorpsbewoners nog van eenig belang moet noodig een beurt hebben. Besloten werd hiervoor f 20 beschikbaar te stellen.(h.d.1940) Vijfhuizen in de pers Langs de Ringvaart aan de mond van de Haarlemmermeer ligt het dorpje Vijfhuizen. Volgens een streekplan moet dit plekje worden verrijkt met 6500 woningen, het tienvoudige van het huidige aantal. De dorpsvereniging probeert dit te voorkomen en weet alternatieven. (Leeuwarder Courant ). Bevolking van Vijfhuizen Wie er tussen de jaren 1852, toen De Meer was drooggevallen en 1860, toen het eerste bevolkingsregister werd ingericht in Vijfhuizen woonden, zal wel steeds onduidelijk blijven. Toen in 1855 de deelgemeente gesticht was, moest ook een bevolkingsregister worden opgesteld, maar die registratie over de eerste jaren is verdwenen. Wie er dus gewoond hebben, is onduidelijk. In een Provinciaal verslag over 1858 wordt vermeld, dat men had vastgesteld dat men in de nieuwe polder nog 1800 personen had ontdekt die nog nooit bij het gemeentebestuur als ingezetene waren aangemeld. Het waren veelal de polderjongens die het zware graafwerk verrichtten, en van elders kwamen. Ze vertrokken weer of bleven hangen in de polder. In het jaar 1857 telde men in de gemeente 248 boerderijen, 153 woonhuizen en nog 724 polderketen. De armoedige behuizing had mede tot gevolg dat er een groot aantal kroegen waren, zo ook in Vijfhuizen. Op 18 januari 1860 wordt een gemeentelijke regeling uitgevaardigd betreffende het sluitingsuur van de kroegen. Die moesten tussen 10 uur s avonds en 4 uur s morgens gesloten zijn. Het tijdstip van 4 uur is opvallend; men ging al heel vroeg in de morgen aan het werk. 16

17 Vorstdagen Als dit nummer verschijnt liggen de koude wintermaanden achter ons. De winter van 1924 voert nog steeds de ranglijst aan van 103 dagen vorst. Maar nu genieten we hopelijk van een goede zomer. Sharp Op 3 mei 1943 stortte het geallieerde vliegtuig met de bemanning Sharp, Stevens, Rowland en Gibson neer bij het fort van Vijfhuizen. Alleen Jack Sharp overleefde de ramp. Dat is nu dus 70 jaar geleden. In 1997 brachten Jack en Charmaine Sharp nog een bezoek aan het dorp en bij die gelegenheid werd een boom geplant in het plantsoen aan het Vliegersplein met daarbij een gedenkzuil. Jack is overleden, maar ik heb nog geregeld contact met Charmaine in Nieuw Zeeland, die het dorp zeker niet is vergeten, dat blijkt uit haar vele brieven. Zij was er zeer trots op te vernemen dat het Jack Sharp park wordt aangelegd, al laat de voltooiing nog op zich wachten. Monument Het gebouw De oude Waterwolf, gedeeltelijk in gebruik als dorpshuis, is een gemeentelijk monument en zou dus een sieraad voor het dorp moeten zijn. Maar de aanblik, zeker van de tuin, maakt dat niet waar. Samen Leven Het dorpsorgaan dat vier keer per jaar verschijnt dateert al uit 1972 als informatieblad voor en door inwoners van het dorp. In het eerste nummer werd vermeld: Samen Leven stelt ruimte beschikbaar voor informatie en mededelingen over verenigingen, clubs, stichtingen of organisaties in het dorp, zodat iedere inwoner van ons dorp weet waarin men op allerlei manieren kan meedoen met Samen leven. Kopij is dus altijd welkom. Op initiatief van de provincie Noord-Holland was al een platform herbestemming opgericht, met participatie van de Stichting Cultureel Erfgoed. Er zijn plannen voor een goede inrichting. We wachten maar af en zijn benieuwd naar de resultaten. Wij wensen hen veel succes toe bij de plannen. Autoloze zondag 1973 was het jaar van de autoloze zondag. Het was de derde uit een reeks autoloze zondagen, die duurde van 4 november 1973 tot 6 januari 1974 als gevolg van de oliecrisis van dat jaar. De eerste reeks dateert uit 1937 toen van 1 oktober t/m 12 november 1939 een rijverbod werd opgelegd door de mobilisatie in die tijd. De tweede periode was in 1956 bij de Suez crisis. Maar ook zonder auto kan men op de autoloze zondag van de weg raken. In 1973 reed een gezin met kinderen met paard en wagen de Ringvaart in. Dorpsgenoot H. Hiskemuller redde het gezin. Prieel Het dorp is dit jaar verrijkt met een fraai prieel op het dorpsplein, ingewijd door André Kuipers. En de Stichting Promotie Vijfhuizen organiseerde sportieve activiteiten voor het hele gezin. Archief Vindt u tijdens het opruimen nog oud materiaal over Vijfhuizen (foto s, artikelen, verhalen etc.) doe die dan niet weg, maar geef die door aan het bestuur voor het archief. Wat niet van waarde lijkt, kan dat wel degelijk zijn! Graanpakhuis Het Graanpakhuis, een gemeentelijk monument, dat desondanks in vervallen staat verkeerde, krijgt een nieuwe toekomst. Het is gekocht door het echtpaar Van Vessem. 17

18 Samenleven 18

19 Toespraak 4-mei-herdenking In het kader van de 4-mei-herdenking in Vijfhuizen vond een stille tocht plaats van het dorpshuis naar het monument aan de Zijdewinde / hoek Rowlandstraat. De heer Ed Koster hield daar namens het gemeentebestuur onderstaande toespraak. Thema: Vrijheid spreek je af. Dames en heren, jongens en meisjes, Vanavond zijn wij hier bijeen om te gedenken en te overdenken. Vanavond gedenken wij allereerst de burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar dan ook ter wereld, zijn omgekomen in oorlogssituaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bij vredesoperaties daarna. Wij gedenken ook, hoe op 5 mei 1945 een eind kwam aan de oorlog in Nederland, en op 15 augustus van dat jaar in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. En wij gedenken, dat in die meidagen van 1945 niet alleen de vrede werd getekend in Wageningen, maar ook de vrijheid werd herwonnen. Daarom overdenken wij de betekenis van die herwonnen vrijheid voor ons vandaag. Vrijheid en vrede zijn uiterst belangrijke voorwaarden, om een mensenleven alle kansen op geluk te geven. Hoezeer deze twee begrippen ook met elkaar samenhangen, ja zelfs niet zonder elkaar kunnen bestaan, gelijk aan elkaar zijn ze niet. Als wij het over vrede hebben, bedoelen we een toestand van rust en kalmte, zonder oorlog of ander geweld. In die toestand is niet vanzelfsprekend sprake van vrijheid. Vrijheid veronderstelt het afwezig zijn van dwang en onderworpenheid. Vrijheid is onafhankelijkheid. Vrijheid, blijheid zeggen wij in Nederland. Vrijheid is niet iets, dat ontstaat door het tekenen van een verdrag, waarmee het voorgoed vast staat. Nee, vrijheid is iets waar we over moeten nadenken, waar we een vorm voor moeten vinden, waarover we afspraken moeten maken met elkaar. En die afspraken onderhouden. In een complexe samenleving als de onze, moeten we elkaars vrijheden respecteren, ook al betekent het een beperking van onze eigen vrijheid. Dames en heren, jongens en meisjes. 5 mei 1945 is de dag van bevrijding, en daarmee de dag van nieuwe afspraken en van zelf opgelegde beperkingen. Vanaf die datum is verder gebouwd aan een fijnmazig systeem van bevrijdende afspraken, die beperken én ontplooiing mogelijk maken. Afspraken over vrijheid geven het vermogen om te handelen, maar kunnen ook betekenen dat we laten. Ze bieden ruimte, maar begrenzen ook. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Vrijheid is wederkerig, het is iets wat mensen samen moeten maken. Afspraken helpen daarbij, ook, of juist, als ze soms in de weg staan. Goede afspraken over vrijheid knellen. Afspraken over vrijheid zijn niet het exclusieve domein van regeringen en diplomaten. Het gaat om afspraken tussen staten en binnen staten tussen burgers en overheid, maar vooral ook om afspraken tussen mensen. Ons dagelijks leven zit er vol mee. Afspraken ordenen het sociaal verkeer, stellen ons tot handelen in staat en bieden ruimte om te ontplooien, ondernemen en ontwikkelen. Naar de mate waarin wij vrijheid vorm geven in solidariteit met de ander, en daarvoor niet bevreesd zijn, zullen wij de in 1945 verkregen vrede kunnen laten voortduren en uitbouwen. Laten wij onze vrijheid vorm geven met de overtuiging, dat wij alleen samen, onze samenleving kunnen maken. Een samenleving, waarin voor iedereen plaats is en waarin een ieder zich in vrijheid kan ontplooien. Samenleven vdv 19 Juni nummer 2

20 Samenleven 20

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Achttiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 34 - september 1 december april 2011 2014 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los juni 2015 2 Inhoud wijkblad informatie van uw wijk wijkvereniging Berg en Bos Notulen Jaarvergadering 2 Van de voorzitter 5 Waterpolotoernooi 6 Picknick in Stadspark Berg & Bos 6 Met veilig gevoel op vakantie

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008

W i j k k r a n t. Parkwijk-Zuiderpolder. Jaargang 16 Februari 2008 W i j k k r a n t Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 16 Februari 2008 In dit nummer Jaarverslag 2007 Notulist gezocht Nieuwjaarsreceptie Interview met... bezoek ons ook op www.parkwijk-zuiderpolder.nl Wijkraadsleden

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015.

23 maart Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Maart 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 3. Oantal 450 YNHÂLD Nieuws van Dorpsbelangen 2 Giften 2 Oksenijskes 4 Uitnodiging Ledenvergadering Tonevido 8 Kickstart 2015 9 Een natuurmens

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie