Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2003 Saver N.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2003 Saver N.V.

2 Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver N.V. is in juli 1999 opgericht, ontstaan uit de gemeentelijke reinigingsdiensten uit Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook de gemeenten Halderberge en Woensdrecht besloten als aandeelhouder te participeren in deze onderneming. De complete huishoudelijke afvalinzameling in deze vier partnergemeenten wordt door Saver verzorgd. Bovendien is vanaf januari 2000 ook het beheer en de exploitatie van een viertal milieustraten aan de dienstverlening toegevoegd. Saver had in eerste instantie niet alleen met de cultuurverschillen van twee verschillende reinigingsdiensten te maken, maar ook met de cultuuromslag van ambtelijke zorgtaak naar zakelijke dienstverlening. Saver is weliswaar een overheidsgedomineerde organisatie maar onze klanten (gemeente, bedrijven en particulieren) verwachten wel dat Saver marktconform en klantvriendelijk opereert. Naast deze cultuuromslag zijn de organisatie en haar werkprocessen opnieuw ingericht. Kostenbeheersing en optimalisatie van de uit te voeren werkzaamheden zijn hierbij sleutelwoorden. Hier is door velen hard aan gewerkt en dit heeft uiteindelijk ook het gewenste effect opgeleverd. Saver heeft haar organisatie intern op orde en een goede relatie opgebouwd met haar klanten. Het jaar 2003 is in zakelijk opzicht voorbij gevlogen. De vele ontwikkelingen in de eigen organisatie en die in de totale afvalbranche zullen hier zeker aan hebben bijgedragen. Ondanks de economische tegenwind heeft Saver zich er in 2003 bedrijfseconomisch gezien behoorlijk doorheen geslagen. Een en ander is onder andere te danken aan een behoorlijke daling van het ziekteverzuim, optimalisatie van routes, de meer flexibele inzetbaarheid van personeel en investeringen in het materieel. Daarnaast is er behoorlijk aan de weg getimmerd om zowel de interne samenwerking tussen afdelingen als de externe samenwerking met onze opdrachtgevers nog verder te verbeteren. Tot slot is er aandacht besteed aan onze werkomgeving, want het kantoorpand en ons bedrijfsterrein zijn in 2003 opgeknapt. Saver werkt met verschillende partijen samen en tracht de samenwerking daar waar mogelijkheden zich voordoen te intensiveren. Al vanaf de oprichting, februari 2001, participeert Saver in Midwaste NV, een organisatie waarin zes overheidsgedomineerde inzamelbedrijven samenwerken. Ook het afgelopen jaar was deze samenwerking succesvol. Met een van onze Midwastepartners, Netwerk NV te Dordrecht is Saver een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om tot een fusie van deze twee bedrijven te komen. De verwachting is dat het onderzoek medio 2004 meer uitsluitsel kan geven of een fusie haalbaar is. Daarnaast werkt Saver al geruime tijd samen met Stichting de Kringloper om hergebruik te bevorderen. Samen met Stichting de Kringloper is Saver aan het nagaan of een hechtere verbinding tussen beide organisaties mogelijk is, om op deze wijze nog beter invulling te geven aan de doelstelling van zowel Kringloper als Saver. Dat Saver op het goede spoor zit werd ook aangegeven in de benchmarking van 2002 onder 63 overheidsgedomineerde afvalinzamelbedrijven. Na twee jaar in de middenmoot te zijn geëindigd, werd voor het jaar 2002 geconcludeerd dat Saver was toegetreden tot de kopgroep. Belangrijk is te constateren dat er een positieve ontwikkeling bij Saver gaande is. En vol vertrouwen gaan wij er vanuit deze opgaande lijn vast te kunnen houden. Roosendaal, maart 2004 Saver N.V. Wil van Leijsen Directeur - 2 -

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Kengetallen 3 2 Profiel van de onderneming 4 3 Kwaliteit Arbo Milieu 5 4 Operations 6 5 Ontwikkeling & Projecten 8 6 Verkoop 9 7 Financiën 9 8 Personeel & Organisatie 10 9 Ondernemingsraad

4 1 Kerncijfers Winst en verliesrekening Omzet Bedrijfsresultaat Nettoresultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen Balans totaal Rentabiliteit Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen 14,25% 20,30% 57,83% 100,00% Netto resultaat op eigen vermogen 5,66% 6,30% 5,18% 7,96% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 3,89% 4,12% 3,68% 5,42% Vermogenspositie Current ratio 0,69 0,71 0,88 0,79 Solvabiliteit EV 0,27 0,36 0,55 0,53 Overige Aantal voertuigen Hoeveelheid ingezameld afval (ton)

5 2 Profiel van de onderneming Saver N.V. is een overheidsgedomineerde afvalinzameling- en reinigingsbedrijf gevestigd te Roosendaal. De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht zijn aandeelhouder van Saver N.V. en zijn tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver N.V.. Hiernaast verricht Saver ook activiteiten voor andere gemeenten, bedrijven en particulieren. De missie van Saver is als volgt: De overheidsgedomineerde onderneming Saver wil een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, be- en verwerken van afval en het reinigen van openbare ruimten en bedrijfsterreinen te verzorgen Saver heeft haar activiteiten onderverdeeld in de volgende secties: Sectie HA (Huishoudelijke Afvalinzameling) Binnen deze sectie houdt men zich voornamelijk bezig met de inzameling van huishoudelijk afval van burgers. Sectie M&T (Milieustraten & Transport) Het beheer van de Milieustraten in Ossendrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch alsmede het bijbehorende transport wordt binnen deze sectie uitgevoerd. Sectie B&R (Bedrijven & Reiniging) Alle overige activiteiten zijn ondergebracht in deze sectie en kunnen ook aan elke commerciële klant aangeboden worden. Hierbij valt te denken aan het reinigen van straatputten, het machinaal vegen van openbare terreinen, de inzameling van bedrijfsmatig afval, ongediertebestrijding etc. Tot slot kennen we binnen Saver een eigen werkplaats die onderhoud pleegt aan het eigen wagenpark en gebouwen. Hiernaast pleegt zij ook onderhoud aan materieel van derden en is ze in 2003 de samenwerking aan gegaan met Haller. Hieronder treft u het organogram van Saver N.V. aan. Saver is een vrij platte organisatie met een breed gedragen managementteam. Het MT bestaat uit de directeur, de Manager Ontwikkeling & Projecten, de P&O-adviseur, de Manager Verkoop, de Manager Operations en de Controller. Naast het MT-overleg en het werkoverleg op de afdelingen afzonderlijk, wordt er veelal in projectteams gewerkt waarin verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. Directie Secretariaat Ontwikkeling & Projecten P & O Verkoop Operations Financiën Bedrijfsbureau Sectie HA Sectie B&R Sectie M&T Werkplaats - 5 -

6 3 Kwaliteit Arbo Milieu Inleiding Uiteraard kende Saver vanuit het verleden al een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met hieraan vastgekoppeld een plan van aanpak, maar in 2002 hebben we dit breder weggezet door te starten met een KAM-handboek waarin alle zaken ten aanzien van Kwaliteit, Arbo en Milieu opgenomen zijn. Het betreft een digitaal handboek welke op dit moment alleen nog toegankelijk is het Management. In 2003 hebben we voor het eerst een KAM-jaarplan opgezet en uitgewerkt en hierin zijn de volgende zaken opgenomen: Kwaliteit In 2003 zijn we met name gestart met het opstellen van interne procedures voor afdeling Verkoop in relatie tot afdeling Operations en Financiën waaronder een procedure debiteurenbewaking en een koppeling tussen klachten en routes. Hiernaast is de telefooncentrale en de website geprofessionaliseerd.tot slot is er een Bedrijfsopleidingsplan tot stand gekomen met aandacht voor kwaliteitsverbetering. Arbo We hebben een BHV-plan opgesteld en BHV-ers opgeleid. Saver beschikt nu over een opgeleid en enthousiast BHVteam. BHV-ers Saver N.V. Boven vlnr: Christ de Bruijn, Frans Stok, Bert Kriesels (plv. Hoofd BHV), Willem Mangelaars Hoofd BHV, Gerard van Vlimmeren, Johan Gubbels, Peter van de Heuvel, Piet Kanters, Tony Küppers. Beneden vlnr: Franz Jaspers, Fraukje van Est, Marlies Schrauwen, Deborah den Hollander. In 2003 is er in samenwerking met de Ondernemingsraad en rekening houdend met de nieuwe wetgeving ook een rookbeleid tot stand gekomen. Dit betekent een rookverbod in alle panden en voertuigen van Saver. Hiernaast heeft Saver haar rokende medewerkers ondersteuning aangeboden bij het stoppen met roken. Tot slot zijn er vanuit de RI&E ook diverse procedures tot stand gekomen waaronder een procedure ongewenste intimidatie, een ongevallenprocedure en registratie van gevaarlijke stoffen. Milieu In 2003 zijn we bezig geweest met het optimaliseren van onze vergunning ten aanzien van onze milieustraten. Aanleiding hiertoe waren de verhuizing van milieustraat de Kragge naar de Van Konijnenburgweg en de nieuwe openingstijden van de milieustraten. De vet-smeerplaats is verplaatst naar een loods met een vloeistofdichte vloer. Voorts is er aanwezigheidsdetectie voor de verlichting in toiletten en archieven aangebracht en is de wasplaats heringericht. Bedrijfsongevallen & Milieu-incidenten In 2003 is Saver met 11 bedrijfsongevallen geconfronteerd, waarbij in 10 gevallen een eigen medewerker is betrokken en in 1 geval een uitzendkracht. Een melding aan de Arbeidsinspectie is niet nodig geweest. Er heeft geen milieuincident plaatsgevonden en er is dus ook niets gemeld bij de Regionale Milieu Dienst. Van de 11 bedrijfsongevallen was er in 1 geval alleen materiële schade, in 4 gevallen had dit 1 tot 14 dagen ziekteverzuim tot gevolg en in 1 geval was dit langer dan 14 dagen. In alle overige gevallen is er geen tot maximaal 1 dag verzuim aan de orde geweest

7 Uit de analyse van de bedrijfsongevallen is voortgekomen dat een instructie voor het afzeilen van containers wenselijk is. Dit is ook opgenomen in het Plan van Aanpak van KAM. Alle bedrijfsongevallen hadden beperkt c.q. voorkomen kunnen worden indien de veiligheidsvoorschriften nauwlettend opgevolgd waren. Gelukkig hebben zich in 2003 geen ernstige bedrijfsongevallen voorgedaan. De veiligheid van de Saver-medewerkers staat voorop bij de uitvoering van hun werkzaamheden maar een ongeval zit vaak in een klein hoekje. We zullen hier dan ook continue onze aandacht op vestigen. 4 Operations Nieuw materieel In 2003 heeft Saver flink geïnvesteerd in nieuw materieel. Zo heeft zij de volgende zaken aangekocht: 4 nieuwe gescheiden compartimenten (GCP) voertuigen waarmee Saver de komende jaren het afval gescheiden in kan zamelen; 6 nieuwe natstrooiers met GPS (positiebepaling) ten behoeve van de gladheidbestrijding. Hiermee kan preventiever gestrooid worden dan met de zogeheten droge strooiers en er wordt minder zout per strooibeurt gebruikt. Deze milieuvriendelijke investering brengt tevens minder kosten met zich mee aangezien we minder zout verbruiken; 2 middelgrote veegmachines en 1 kleine veegmachine (citycat); 2 nieuwe zijbeladers welke ingezet worden in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Halderberge voor alternerend inzamelen (de ene week wordt er restafval en de andere week groenafval ingezameld) De wasplaats is vernieuwd en er is een nieuwe stoomcleaner aangekocht met meerdere spuitlansen. De nieuwe natstrooier De nieuwe veegmachines Diverse vrij gekomen voertuigen worden hergebruikt voor de gladheidbestrijding. Door de aanschaf van nieuw materieel, de modernisering van de wasplaats en het instellen van was- en smeerschema s gaat Saver ervan uit, dat ze het onderhoud van haar voertuigen nog beter kan beheersen. Tevens zal het een positieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en optimalisatie van haar dienstverlening. Bovenal zijn de Saver-medewerkers blij met deze ontwikkelingen aangezien dit bijdraagt aan een kwalitatief goed en schoon materieel wat minder onderhevig is aan storingen en een schone en comfortabele werkplek. Het grote voordeel van de zijbelader ten opzichte van een conventioneel inzamelvoertuig is dat Saver-medewerkers de containers niet meer hoeven te beladen aangezien dit gemechaniseerd is. Ze hoeven de containers slechts recht te zetten op het moment dat de burger de container verkeerd aanbiedt. Aansluitend op de Arbowet en het Arbobeleid binnen Saver wordt hierdoor de fysieke belasting voor onze medewerkers geminimaliseerd. Er is tevens een inhaalslag gemaakt met het uitwendig reinigen van glasbollen, textielbakken, cocons (tevens inwendig) en verzamelcontainers aangezien het in onze verwachting ligt, dat er hierdoor minder afval naast gezet wordt. Burgers uit de gemeenten hebben hier zeer positief op gereageerd en onze medewerkers uiteraard ook. Inzamelactiviteiten Begin 2003 is er een start gemaakt met het inzamelen van kringloopgoederen door Saver in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Goederen die heel en compleet zijn worden apart van het grof vuil ingezameld en aangeboden in de Kringloopwinkel. Door de kringloopgoederen weer aan de burger aan te bieden, wordt de levensduur - 7 -

8 van deze goederen verlengd. Hiermee geven we ook invulling aan het beleidsprogramma gescheiden inzameling van de Nederlandse overheid. Uiteraard kunnen kringloopgoederen ook op de milieustraten aangeboden worden. Om een en ander goed in banen te leiden is er sprake van een nauwe samenwerking tussen medewerkers van Saver en medewerkers van de Kringloopwinkel en we kunnen spreken van een prettige en constructieve samenwerking. In 2003 is Saver gestart met de inzameling van klein gevaarlijk afval huis aan huis bij de burger. Hiertoe zijn ook een tweetal medewerkers van Saver opgeleid. Particulieren kunnen contact opnemen met Saver en volgens afspraak wordt het klein gevaarlijk afval opgehaald. Het afval kan ook op de milieustraten aangeboden worden. In 2002 zijn we in Bergen op Zoom gestart met alternerend inzamelen en in 2003 ook in de gemeenten Woensdrecht en Halderberge. Het voordeel van alternerend inzamelen ten opzichte van gescheiden inzamelen is dat het scheidingspercentage restafval/groenafval hoger ligt. Bovendien kunnen we op deze activiteiten onze zijbelader inzetten, wat de fysieke belasting van onze medewerkers beperkt. De zijbelader (grabber) Milieustraten Na jarenlange trouwe dienst is de milieustraat aan de Kragge gesloten en heeft Saver in april 2003 een milieustraat aan de Van Konijnenburgweg te Bergen op Zoom geopend. Het betreft hier als het goed is een tijdelijke locatie aangezien er voornemens zijn een nieuwe milieustraat te bouwen in weliswaar dezelfde straat. De verhuizing betekende dat een aantal voormalige bezoekers van de Kragge niet meer naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom gingen maar naar Roosendaal, waardoor het aantal bezoeken op de milieustraat te Roosendaal steeg en men hier een stapje bij heeft moeten zetten. Voorts zijn de milieustraten beter beveiligd door middel van de plaatsing van camera s en is de toegangscontrole geoptimaliseerd. Hierdoor kreeg Saver ook inzicht in het aantal bezoekers per milieustraat per dag zodat ze o.a. de inzet van personeel hierop af kon stemmen. Tot slot hebben we in 2003 de openingstijden van de milieustraten op elkaar afgestemd. Alle milieustraten zijn van dinsdag t/m zaterdag van tot uur geopend. Behoorlijk wat veranderingen dus voor de medewerkers op de milieustraten, maar zij hebben dit goed opgepakt. Personeel In april 2002 is de organisatiestructuur binnen Operations gewijzigd door een bedrijfsbureau op te richten en de activiteiten onder te verdelen in Secties. Hierdoor verdwenen of wijzigden bestaande functies en kwamen er nieuwe functies tot stand. Een en ander heeft een positieve uitwerking gehad. Er is meer duidelijkheid ontstaan door een onderscheid aan te brengen in de planning en aansturing van personeel. Sectiechefs zijn o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning en zijn het eerste aanspreekpunt voor het personeel ten aanzien van personele aangelegenheden. Hiernaast is de basisplanning verbeterd en werken we zoveel mogelijk in vaste teams. Duidelijkheid naar en voor medewerkers is een vereiste voor een goede bedrijfsvoering. Uiteraard kan het altijd beter en blijven we zeker niet stil staan. Tot slot is in september 2003 de Servicelijn toegevoegd aan het bedrijfsbureau om een kortere lijn tussen de burger (klant) en Operations te verwezenlijken. Een snellere betere afstemming betekent een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers. Naast deze organisatorische wijzigingen is sedert de oprichting van Saver een cultuuromslag ingezet van ambtelijke zorgtaak naar zakelijke dienstverlening. Met andere woorden: niet de aanwezigheid van Saver telt, maar de wijze en de kwaliteit waarmee het werk wordt uitgevoerd is belangrijk. Deze omslag is noodzakelijk wil Saver haar huidige positie behouden c.q. versterken en dus haar continuïteit waarborgen, maar is uiteraard niet altijd even gemakkelijk - 8 -

9 (geweest) voor de Saver-medewerkers. Saver is ontstaan vanuit een ambtelijke organisatie met de eigen cultuur en dynamiek. Nu wordt er door onze klanten van de Savermedewerkers een andere dienstverlening gewenst en geëist. Er ligt nu een goede basis waar we gezamenlijk verder aan kunnen gaan bouwen en Saver gaat ervan uit dat ze net als in 2003 op de inzet van haar medewerkers kan rekenen. 5 Ontwikkeling & Projecten We kunnen constateren, dat 2003 ook voor de afdeling Ontwikkeling & Projecten een enerverend jaar is geweest. Naast diverse kleine investeringen, heeft Ontwikkeling & Projecten in samenwerking met Operations diverse zaken aangekocht waaronder nieuw materieel, pekelmenginstallatie, software voor de werkplaats en gladheidbestrijding en semafoons voor de gladheidbestrijding. Tevens is er geïnvesteerd in meubilair voor het kantoor en het terras en zijn er energiesensors in de toiletten, archief en loods aangebracht. Buiten deze investeringen zijn we aan de slag gegaan met diverse projecten waaronder: Afvalplan Gemeente Halderberge; Toegangscontrole Saver; invoering nieuw badgesysteem voor personeel en nieuwe zuilen op de milieustraat; Alternerend inzamelen in Woensdrecht en Halderberge; Camerabeveiliging; De Afvalkalender voor de Saver-gemeenten; De ontwikkeling van een nieuwe website van Saver. Website van Saver 6 Verkoop De afdeling Verkoop heeft sedert de oprichting van Saver een aanzienlijke ontwikkeling doorlopen. Zo was zij aanvankelijk alleen gericht op de service richting burgers. Vanaf mei 2001 is er een Manager Verkoop aangetrokken zodat Saver zich ook meer op commerciële activiteiten kon gaan richten. In 2003 is de afdeling uiteindelijk opgesplitst door de publieke taken (Servicelijn) en commerciële taken (Verkoop) te scheiden. De Servicelijn is organisatorisch onder het Bedrijfsbureau komen te vallen om de lijn met Operations kort te houden. Hierdoor kan Verkoop al haar aandacht richten op commerciële klanten en dus beter inspringen op wensen van klanten en veranderingen binnen de markt. Afdeling Verkoop bestaat momenteel uit een Manager Verkoop, een Medewerker buitendienst en een tweetal Medewerkers binnendienst. Het aantal klachten van onze klanten is in 2003 gedaald en gestabiliseerd. Door de splitsing aangebracht te hebben gaan we ervan uit dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet. Hiernaast hebben we een keuzemenu aan onze telefooncentrale toegevoegd. In 2004 zullen we deze nog verder gaan optimaliseren. In 2003 zijn we ook van start - 9 -

10 gegaan met SaVertelt. Dit is een informatieblad waarin Saver meer verteld over haar dienstverlening en ontwikkelingen in de branche, zodat we onze commerciële klanten op de hoogte kunnen houden. In 2003 heeft de nadruk gelegen op het op contract zetten van klanten die voorheen onder het reinigingsrecht vielen. Zo zijn vele ondernemers uit de gemeenten Woensdrecht en Halderberge een contract aangegaan met Saver en heeft dit tot meer dan een verdubbeling van het aantal contractklanten geleid. In 2004 zal dit ook voor ondernemers uit de gemeente Roosendaal aan de orde zijn. Hiernaast zal Verkoop zich in 2004 meer gaan richten op het werven van nieuwe klanten om de diensten van Saver aan de man te brengen. Verkoopteam van Saver N.V. Vlnr: Rob Wijngaards, Maaike Jansen van Galen, Ruud Bosch en Tamara Koning 7 Financiën & Administratie Door de oprichting van het bedrijfsbureau in 2002 werden een aantal taken van Financiën & Administratie verschoven naar het Bedrijfsbureau. Hiernaast zijn er in 2003 nieuwe medewerkers op het Bedrijfsbureau aan de slag gegaan en is er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de door het Bedrijfsbureau aan te leveren administratieve gegevens voor afdeling F&A. We kunnen constateren dat dit goed opgepakt is, maar we blijven wel constant kijken om deze processen eventueel nog verder te verbeteren. F&A is in 2003 volop bezig geweest met de implementatie van het kostenallocatiemodel binnen Saver. Het kostenallocatiemodel rekent kosten van middelen eerst toe aan activiteiten en vervolgens worden de kosten van activiteiten aan de objecten (bijv. product / klant) doorberekend. Het kostenallocatiemodel biedt ondersteuning bij het: periodiek vaststellen van de (budgettaire) relatie met aandeelhouders; periodiek vaststellen van de verkoopprijzen voor klanten; continue versterken van de bedrijfsvoering. Tot slot is F&A buiten haar reguliere taken bezig geweest met het optimaliseren van de interne en externe verslaglegging en dit te borgen binnen de organisatie. Middels deze verslaglegging beschikt het management over een goed sturingsmechanisme en worden ook onze gemeenten en Raad van Commissarissen tijdig en correct geïnformeerd

11 8 Personeel & Organisatie P&O bevindt zich in een ontwikkelingstraject vanuit een sturende rol naar een faciliterende rol. Zo zijn de direct leidinggevenden zelf verantwoordelijk voor operationele personeelsaangelegenheden zoals verzuimbegeleiding, uitvoering van bedrijfseigen regelingen, toekennen van verlof, opleidingen en zijn zij het eerste aanspreekpunt indien een medewerker problemen ervaart bij de uitvoering van zijn/haar functie of in de onderlinge samenwerking. P&O is procesbewaker en vervult een adviserende, ondersteunende en signalerende rol. Deze rolverschuiving is weliswaar wennen voor zowel het personeel als de direct leidinggevenden, maar we constateren dat leidinggevenden hun verantwoordelijkheden meer zelf oppakken zodat P&O zich in mindere mate bezighoudt met operationele aangelegenheden en zij zich meer op de beleidsmatige aspecten kan gaan richten. Activiteiten 2003 In april 2003 is een nieuwe Raam-CAO Energie en Nutsbedrijven en Sector-CAO Afval & Milieu tot stand gekomen. Hierin is duidelijk sprake van een versobering, ingegeven door de ontwikkelingen in de sociale wetgeving en economische situatie enerzijds en het verstevigen van de concurrentiepositie van aangesloten bedrijven anderzijds. De nieuwe CAO-bepalingen alsmede de arbo-, sociale en fiscale wetgeving hadden tot gevolg dat ook bedrijfseigen regelingen aangepast c.q. uitgebreid moesten worden. Dit was tevens aanleiding om bestaande regelingen te actualiseren en te verduidelijken. In 2003 hebben we dus veel aandacht besteed aan de uitreiking en toelichting van de nieuwe CAO s en bedrijfseigen regelingen aan het personeel. In 2003 heeft P&O invulling gegeven aan het formuleren en uitwerken van het Bedrijfsopleidingsplan. Naast individueel gerichte opleidingen hebben we BHV-ers opgeleid, zijn diverse Beladers opgeleid tot Belader/Chauffeur, zijn de waarnemend Beheerders deels opgeleid en hebben leidinggevenden een training verzuimbegeleiding gevolgd. Hiernaast hebben we het in 2002 ingezette verzuimbeleid in 2003 verder vorm gegeven en dit heeft tot een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim geleid. Hiernaast zijn we medio 2003 overgestapt naar een kleinere arbodienst, die zich met name richt op commerciële bedrijven met fysieke arbeid. Tot slot heeft P&O zich in 2003 bezig gehouden met het opzetten en uitvoeren van het Arbo-jaarplan welke onderdeel uitmaakt van het KAM-plan. Medewerkers die in 2003 opgeleid zijn tot belader/chauffeur Vlnr: Ferry Vos, Edwin Hellemons, Mark van Beek, Klaas Netten, Freddy Smeijers, Jelle Dijkstra

12 Personeelsbezetting Door een sterke daling van het ziekteverzuim, optimalisatie van de inzet van personeel, een verhoging van de arbeidsduur in de CAO voor nieuw personeel vanaf 1 maart 2003 en de inroostering van adv-dagen, hebben we meer met minder gedaan. Met minder bedoelen we met minder uitzendkrachten. Uiteraard zijn de loonkosten in 2003 wel gestegen door de CAO-verhogingen en een stijging van de premies van sociale lasten. Als we de totale personeelsbezetting in 2003 vergelijken met 2002 constateren we een minimale verschuiving van direct naar indirect personeel, maar het totaal aantal medewerkers in loondienst bij Saver is hetzelfde gebleven: Personeelsbezetting Gemiddelde personeels bezetting in aantallen Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Totaal personeel Indirect personeel Direct personeel De leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd op 31 december 2003 bedroeg 40,7 jaar (2002: 40,1 jaar) en de leeftijdsopbouw op 31 december zag er als volgt uit: Leeftijdsklasse: Verschil Aantal Procentueel Aantal Procentueel Procentueel 24 jaar of jonger 17 13,2% 10 7,9% - 5,3% jaar 24 18,6% 33 26,2% + 7,6% jaar 37 28,7% 35 27,8% - 0,9% jaar 34 26,3% 31 24,6% - 1,7% jaar 17 13,2% 17 13,5% + 0,3% Totaal: % % Leeftijdsopbouw 29,0% 24,0% percentages 19,0% 14,0% 9,0% 4,0% Verschil -1,0% -6,0% 24 jaar of jonger jaar jaar leeftijdsklasse jaar jaar Dienstjaren Vanuit de verzelfstandiging zijn medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdiensten en het streekgewest weliswaar op 1 juli 1999 in dienst getreden bij Saver N.V., maar voor de bepaling van het aantal dienstjaren zijn veelal afwijkende indiensttredingdata aangehouden. Op bedroeg het gemiddelde aantal dienstjaren 8,41 jaar en op bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren 8,42 jaar. Door de in- en uitstroom van personeel in 2003 is deze dus vrijwel hetzelfde gebleven. Het ziekteverzuim In 2001 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 12,86% en dit was voor Saver aanleiding om intern en in nauwe samenwerking met de arbodienst actief met het verzuimbeleid aan de slag te gaan. Dit heeft ook geresulteerd in een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim. In de afgelopen jaren is met name het kort verzuim aangepakt en dit heeft

13 er enerzijds toe geleid dat medewerkers minder vaak ziek zijn alsmede sneller terug aan de slag gaan in eigen functie of (aangepaste)passende arbeid. Ziekteverzuimpercentage Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie ,86% 13,61 dagen 2, ,74% 7,93 dagen 3, ,76% 8,93 dagen 1,96 Verzuim 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Ziekteverzuimpercentage Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie Toelichting: Ziekteverzuimpercentage: Aantal ziektedagen : aantal beschikbare werkdagen Aantal ziektedagen is incl. arbeidstherapeutische werkzaamheden en excl. WAO. Gemiddelde verzuimduur: Aantal ziektedagen : aantal ziekmeldingen Meldingsfrequentie: Aantal ziekmeldingen : aantal medewerkers Het verzuimpercentage is aanzienlijk gedaald door langdurig zieken aangepast werk of passende arbeid aan te bieden, het contact tussen de zieke medewerker en de leidinggevende en het contact/de afstemming tussen Saver en de arbodienst te intensiveren. De reden dat de verzuimfrequentie in 2002 iets hoger lag dan in 2001 is deels gelegen in de organisatiewijzigingen zoals die in mei 2002 zijn doorgevoerd. De daling van de verzuimfrequentie in 2003 is veelal te danken aan meer duidelijkheid en rust binnen de organisatie en een actief verzuimbeleid (controles, rol leidinggevende, bij hoge meldingsfrequentie geen vaste aanstelling). Het feit dat de gemiddelde verzuimduur in 2003 gestegen is, is niet vreemd aangezien het aantal (kortdurend) ziekmeldingen gedaald is. Concluderend kunnen we stellen dat Saver tevreden is met de ontwikkelingen ten aanzien van haar ziekteverzuim, maar dat dit niet betekent dat we er al zijn. We zullen een pro-actief beleid moeten voeren willen we het ziekteverzuim beheersbaar kunnen houden en daar waar mogelijk kunnen verlagen. Dit is ook noodzakelijk als we kijken naar de ontwikkelingen in de sociale wetgeving (o.a. verlenging loondoorbetalingverplichting, WAO- wetgeving) en de pensioenregeling (langer doorwerken wil het financieel haalbaar zijn). Het ziekteverzuimbeleid zal dus continue de aandacht van Saver en haar medewerkers vragen

14 9 Ondernemingsraad In 2003 zijn er weer verschillende instemming- en adviesaanvragen aan de orde geweest binnen de Ondernemingsraad. Dit heeft soms tot stevige discussies geleid, maar we zijn hier in samenwerking met de directie steeds goed uit gekomen. Mogelijk dat bepaalde zaken niet tot gehele tevredenheid van individuele medewerkers tot stand zijn gekomen, maar de Ondernemingsraad behartigt zowel de collectieve belangen van het personeel als het bedrijfsbelang van Saver N.V. en is van mening hier een goede balans in gevonden te hebben. Het is soms geven en nemen in dergelijke processen. Zo hebben we in 2003 diverse bedrijfseigen regelingen up-to-date gemaakt aangezien wettelijke en fiscale bepalingen gewijzigd waren. Hiernaast zijn er een aantal bedrijfseigen regelingen uitgebreid of inhoudelijk gewijzigd om dit helder weg te zetten en meer vorm te geven. Tot slot hebben we ook nog een aantal nieuwe bedrijfseigen regelingen tot stand gebracht zoals Ongewenste Intimidatie, Studiefaciliteiten, Omgang met communicatiemiddelen binnen Saver, Alcohol en Drugs, Gedragsregels m.n. ten aanzien van diefstal en het Rookbeleid. Hiernaast zijn ook zaken zoals het Verzuimbeleid, het KAM-plan, het BHV-plan, het Bedrijfsopleidingsplan en de regeling Gladheidbestrijding aan de orde geweest. Tot slot heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de intentieverklaringen voor een nauwer samenwerkingsverband met de Kringloper en met onze Midwaste-partner Netwerk te Dordrecht. De Ondernemingsraad is van mening dat een nauwere samenwerking een goede stap is om verder te groeien in de afvalbranche en om de positie van Saver ook in de toekomst te versterken. Een en ander is ook aanleiding geweest om de OR-verkiezingen uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de fusie. Naar verwachting zullen we hier juli 2004 alsnog mee aan de slag gaan. We gaan ervan uit dat ook in 2004 de huidige vruchtbare samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de directie voortgezet wordt, waarin ook meer aandacht besteed zal worden aan de rol van de Ondernemingsraad richting haar achterban. OR 2003 John van Loon Don Paantjens Wilma van Gaans Piet Heijnen Leo Vlasblom

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Jaarverslag 2004 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Operations

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM

SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 IN-, DOOR- EN UITSTROOM. In- en uitstroom INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2009 INSTROOM In 2009 zijn 40 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is gedaald ten opzichte van 2008 en bedraagt

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal verslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Terugblik 2015... 4 Personeel en Organisatie... 7 Vooruitblik 2016... 10 1 Inleiding In het verslag kijken we altijd terug naar wat er in

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >SW/15.059 Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Adjunct Directeur

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel

Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel Bijlage 3. Arbojaarverslag 2007, artikel 10 van de Arbowet Vraag 1: De samenwerkingsvorm/overlegvorm inzake het arbobeleid tussen de directie en het personeel De samenwerkings- c.q. overlegvorm tussen

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Inleiding In het Sociaal jaarverslag 2013 van het Waterschap Roer en Overmaas worden de voor het jaar 2013 relevante feiten en cijfers weergegeven.

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid

Jaarverslag 2011. OR Aqualab Zuid Jaarverslag 2011 OR Aqualab Zuid Aqualab Zuid B.V. Petrusplaat 1 4251 NN Werkendam Postbus 147 4250 DC Werkendam T F E I 0183 305 500 0183 305 599 info@aqualabzuid.nl www.aqualabzuid.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen

Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen Nummer : 09-02.2014 Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen Korte inhoud : Het college is voornemens toe te treden tot NV Fryslân Miljeu om de afvalinzameling in de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 5-6-2015 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2014

Sociaal jaarverslag 2014 Capricorn Security Service bv Sociaal jaarverslag 2014 Wij maken op onze eigen wijze veiligheid en leefbaarheid mogelijk voor iedereen in onze werkomgeving Capricorn Security Service B.V. Bleiswijkseweg

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2008 SU Jaarverslag Saver NV 2007 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Saver NV Saver in 2007 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Werken bij Saver Midwaste Stichting

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014

Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Arbo Jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 R. Govers Spaarnelanden nv Arbo jaarverslag 2013 & Arbo Jaarplanning 2014 Datum Mei 2014 Revisie Opdrachtgever Directie Spaarnelanden nv Samenstelling en

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Jaarverslag 2005 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005

Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 SZW Wijziging Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2005 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 september 2006, nr. AI//JZ/2006/79197, houdende wijziging

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Analyse Ziekteverzuim

Analyse Ziekteverzuim Analyse Ziekteverzuim Jaaroverzicht 2013 In het Agrarisch en Groen Bedrijf pagina 1 SAZAS HELPT U VERDER! SAZAS HELPT U VERDER! pagina 2 1. INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling

Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Petra Rollema, teamleider Omgevingsbeleid & Ontwikkeling Start op 1 februari 2011 Vorm: Gemeenschappelijke Regeling -> DB en AB staan aan roer van de organisatie en werken in opdracht van de 2 colleges

Nadere informatie

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013

EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 EVALUATIE ZIEKTEVERZUIMBELEID 2013 Inleiding Conform de nota ziekteverzuim en re-integratie gemeente Simpelveld vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het beleid. Voor het uitvoeren van de evaluatie

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Wachtdagen en ziekteverzuim

Wachtdagen en ziekteverzuim Wachtdagen en ziekteverzuim 1 Inhoud presentatie Onderzoeksvraag Uitvoering onderzoek Betrouwbaarheid van de gegevens Uitkomsten Hoofdvraag Neveneffect (verlof) Controlevariabelen Stijgers/dalers Conclusie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie