Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2003 Saver N.V."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2003 Saver N.V.

2 Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver N.V. is in juli 1999 opgericht, ontstaan uit de gemeentelijke reinigingsdiensten uit Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook de gemeenten Halderberge en Woensdrecht besloten als aandeelhouder te participeren in deze onderneming. De complete huishoudelijke afvalinzameling in deze vier partnergemeenten wordt door Saver verzorgd. Bovendien is vanaf januari 2000 ook het beheer en de exploitatie van een viertal milieustraten aan de dienstverlening toegevoegd. Saver had in eerste instantie niet alleen met de cultuurverschillen van twee verschillende reinigingsdiensten te maken, maar ook met de cultuuromslag van ambtelijke zorgtaak naar zakelijke dienstverlening. Saver is weliswaar een overheidsgedomineerde organisatie maar onze klanten (gemeente, bedrijven en particulieren) verwachten wel dat Saver marktconform en klantvriendelijk opereert. Naast deze cultuuromslag zijn de organisatie en haar werkprocessen opnieuw ingericht. Kostenbeheersing en optimalisatie van de uit te voeren werkzaamheden zijn hierbij sleutelwoorden. Hier is door velen hard aan gewerkt en dit heeft uiteindelijk ook het gewenste effect opgeleverd. Saver heeft haar organisatie intern op orde en een goede relatie opgebouwd met haar klanten. Het jaar 2003 is in zakelijk opzicht voorbij gevlogen. De vele ontwikkelingen in de eigen organisatie en die in de totale afvalbranche zullen hier zeker aan hebben bijgedragen. Ondanks de economische tegenwind heeft Saver zich er in 2003 bedrijfseconomisch gezien behoorlijk doorheen geslagen. Een en ander is onder andere te danken aan een behoorlijke daling van het ziekteverzuim, optimalisatie van routes, de meer flexibele inzetbaarheid van personeel en investeringen in het materieel. Daarnaast is er behoorlijk aan de weg getimmerd om zowel de interne samenwerking tussen afdelingen als de externe samenwerking met onze opdrachtgevers nog verder te verbeteren. Tot slot is er aandacht besteed aan onze werkomgeving, want het kantoorpand en ons bedrijfsterrein zijn in 2003 opgeknapt. Saver werkt met verschillende partijen samen en tracht de samenwerking daar waar mogelijkheden zich voordoen te intensiveren. Al vanaf de oprichting, februari 2001, participeert Saver in Midwaste NV, een organisatie waarin zes overheidsgedomineerde inzamelbedrijven samenwerken. Ook het afgelopen jaar was deze samenwerking succesvol. Met een van onze Midwastepartners, Netwerk NV te Dordrecht is Saver een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om tot een fusie van deze twee bedrijven te komen. De verwachting is dat het onderzoek medio 2004 meer uitsluitsel kan geven of een fusie haalbaar is. Daarnaast werkt Saver al geruime tijd samen met Stichting de Kringloper om hergebruik te bevorderen. Samen met Stichting de Kringloper is Saver aan het nagaan of een hechtere verbinding tussen beide organisaties mogelijk is, om op deze wijze nog beter invulling te geven aan de doelstelling van zowel Kringloper als Saver. Dat Saver op het goede spoor zit werd ook aangegeven in de benchmarking van 2002 onder 63 overheidsgedomineerde afvalinzamelbedrijven. Na twee jaar in de middenmoot te zijn geëindigd, werd voor het jaar 2002 geconcludeerd dat Saver was toegetreden tot de kopgroep. Belangrijk is te constateren dat er een positieve ontwikkeling bij Saver gaande is. En vol vertrouwen gaan wij er vanuit deze opgaande lijn vast te kunnen houden. Roosendaal, maart 2004 Saver N.V. Wil van Leijsen Directeur - 2 -

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1 Kengetallen 3 2 Profiel van de onderneming 4 3 Kwaliteit Arbo Milieu 5 4 Operations 6 5 Ontwikkeling & Projecten 8 6 Verkoop 9 7 Financiën 9 8 Personeel & Organisatie 10 9 Ondernemingsraad

4 1 Kerncijfers Winst en verliesrekening Omzet Bedrijfsresultaat Nettoresultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen Balans totaal Rentabiliteit Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen 14,25% 20,30% 57,83% 100,00% Netto resultaat op eigen vermogen 5,66% 6,30% 5,18% 7,96% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 3,89% 4,12% 3,68% 5,42% Vermogenspositie Current ratio 0,69 0,71 0,88 0,79 Solvabiliteit EV 0,27 0,36 0,55 0,53 Overige Aantal voertuigen Hoeveelheid ingezameld afval (ton)

5 2 Profiel van de onderneming Saver N.V. is een overheidsgedomineerde afvalinzameling- en reinigingsbedrijf gevestigd te Roosendaal. De gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht zijn aandeelhouder van Saver N.V. en zijn tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver N.V.. Hiernaast verricht Saver ook activiteiten voor andere gemeenten, bedrijven en particulieren. De missie van Saver is als volgt: De overheidsgedomineerde onderneming Saver wil een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, be- en verwerken van afval en het reinigen van openbare ruimten en bedrijfsterreinen te verzorgen Saver heeft haar activiteiten onderverdeeld in de volgende secties: Sectie HA (Huishoudelijke Afvalinzameling) Binnen deze sectie houdt men zich voornamelijk bezig met de inzameling van huishoudelijk afval van burgers. Sectie M&T (Milieustraten & Transport) Het beheer van de Milieustraten in Ossendrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch alsmede het bijbehorende transport wordt binnen deze sectie uitgevoerd. Sectie B&R (Bedrijven & Reiniging) Alle overige activiteiten zijn ondergebracht in deze sectie en kunnen ook aan elke commerciële klant aangeboden worden. Hierbij valt te denken aan het reinigen van straatputten, het machinaal vegen van openbare terreinen, de inzameling van bedrijfsmatig afval, ongediertebestrijding etc. Tot slot kennen we binnen Saver een eigen werkplaats die onderhoud pleegt aan het eigen wagenpark en gebouwen. Hiernaast pleegt zij ook onderhoud aan materieel van derden en is ze in 2003 de samenwerking aan gegaan met Haller. Hieronder treft u het organogram van Saver N.V. aan. Saver is een vrij platte organisatie met een breed gedragen managementteam. Het MT bestaat uit de directeur, de Manager Ontwikkeling & Projecten, de P&O-adviseur, de Manager Verkoop, de Manager Operations en de Controller. Naast het MT-overleg en het werkoverleg op de afdelingen afzonderlijk, wordt er veelal in projectteams gewerkt waarin verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn. Directie Secretariaat Ontwikkeling & Projecten P & O Verkoop Operations Financiën Bedrijfsbureau Sectie HA Sectie B&R Sectie M&T Werkplaats - 5 -

6 3 Kwaliteit Arbo Milieu Inleiding Uiteraard kende Saver vanuit het verleden al een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met hieraan vastgekoppeld een plan van aanpak, maar in 2002 hebben we dit breder weggezet door te starten met een KAM-handboek waarin alle zaken ten aanzien van Kwaliteit, Arbo en Milieu opgenomen zijn. Het betreft een digitaal handboek welke op dit moment alleen nog toegankelijk is het Management. In 2003 hebben we voor het eerst een KAM-jaarplan opgezet en uitgewerkt en hierin zijn de volgende zaken opgenomen: Kwaliteit In 2003 zijn we met name gestart met het opstellen van interne procedures voor afdeling Verkoop in relatie tot afdeling Operations en Financiën waaronder een procedure debiteurenbewaking en een koppeling tussen klachten en routes. Hiernaast is de telefooncentrale en de website geprofessionaliseerd.tot slot is er een Bedrijfsopleidingsplan tot stand gekomen met aandacht voor kwaliteitsverbetering. Arbo We hebben een BHV-plan opgesteld en BHV-ers opgeleid. Saver beschikt nu over een opgeleid en enthousiast BHVteam. BHV-ers Saver N.V. Boven vlnr: Christ de Bruijn, Frans Stok, Bert Kriesels (plv. Hoofd BHV), Willem Mangelaars Hoofd BHV, Gerard van Vlimmeren, Johan Gubbels, Peter van de Heuvel, Piet Kanters, Tony Küppers. Beneden vlnr: Franz Jaspers, Fraukje van Est, Marlies Schrauwen, Deborah den Hollander. In 2003 is er in samenwerking met de Ondernemingsraad en rekening houdend met de nieuwe wetgeving ook een rookbeleid tot stand gekomen. Dit betekent een rookverbod in alle panden en voertuigen van Saver. Hiernaast heeft Saver haar rokende medewerkers ondersteuning aangeboden bij het stoppen met roken. Tot slot zijn er vanuit de RI&E ook diverse procedures tot stand gekomen waaronder een procedure ongewenste intimidatie, een ongevallenprocedure en registratie van gevaarlijke stoffen. Milieu In 2003 zijn we bezig geweest met het optimaliseren van onze vergunning ten aanzien van onze milieustraten. Aanleiding hiertoe waren de verhuizing van milieustraat de Kragge naar de Van Konijnenburgweg en de nieuwe openingstijden van de milieustraten. De vet-smeerplaats is verplaatst naar een loods met een vloeistofdichte vloer. Voorts is er aanwezigheidsdetectie voor de verlichting in toiletten en archieven aangebracht en is de wasplaats heringericht. Bedrijfsongevallen & Milieu-incidenten In 2003 is Saver met 11 bedrijfsongevallen geconfronteerd, waarbij in 10 gevallen een eigen medewerker is betrokken en in 1 geval een uitzendkracht. Een melding aan de Arbeidsinspectie is niet nodig geweest. Er heeft geen milieuincident plaatsgevonden en er is dus ook niets gemeld bij de Regionale Milieu Dienst. Van de 11 bedrijfsongevallen was er in 1 geval alleen materiële schade, in 4 gevallen had dit 1 tot 14 dagen ziekteverzuim tot gevolg en in 1 geval was dit langer dan 14 dagen. In alle overige gevallen is er geen tot maximaal 1 dag verzuim aan de orde geweest

7 Uit de analyse van de bedrijfsongevallen is voortgekomen dat een instructie voor het afzeilen van containers wenselijk is. Dit is ook opgenomen in het Plan van Aanpak van KAM. Alle bedrijfsongevallen hadden beperkt c.q. voorkomen kunnen worden indien de veiligheidsvoorschriften nauwlettend opgevolgd waren. Gelukkig hebben zich in 2003 geen ernstige bedrijfsongevallen voorgedaan. De veiligheid van de Saver-medewerkers staat voorop bij de uitvoering van hun werkzaamheden maar een ongeval zit vaak in een klein hoekje. We zullen hier dan ook continue onze aandacht op vestigen. 4 Operations Nieuw materieel In 2003 heeft Saver flink geïnvesteerd in nieuw materieel. Zo heeft zij de volgende zaken aangekocht: 4 nieuwe gescheiden compartimenten (GCP) voertuigen waarmee Saver de komende jaren het afval gescheiden in kan zamelen; 6 nieuwe natstrooiers met GPS (positiebepaling) ten behoeve van de gladheidbestrijding. Hiermee kan preventiever gestrooid worden dan met de zogeheten droge strooiers en er wordt minder zout per strooibeurt gebruikt. Deze milieuvriendelijke investering brengt tevens minder kosten met zich mee aangezien we minder zout verbruiken; 2 middelgrote veegmachines en 1 kleine veegmachine (citycat); 2 nieuwe zijbeladers welke ingezet worden in de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Halderberge voor alternerend inzamelen (de ene week wordt er restafval en de andere week groenafval ingezameld) De wasplaats is vernieuwd en er is een nieuwe stoomcleaner aangekocht met meerdere spuitlansen. De nieuwe natstrooier De nieuwe veegmachines Diverse vrij gekomen voertuigen worden hergebruikt voor de gladheidbestrijding. Door de aanschaf van nieuw materieel, de modernisering van de wasplaats en het instellen van was- en smeerschema s gaat Saver ervan uit, dat ze het onderhoud van haar voertuigen nog beter kan beheersen. Tevens zal het een positieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en optimalisatie van haar dienstverlening. Bovenal zijn de Saver-medewerkers blij met deze ontwikkelingen aangezien dit bijdraagt aan een kwalitatief goed en schoon materieel wat minder onderhevig is aan storingen en een schone en comfortabele werkplek. Het grote voordeel van de zijbelader ten opzichte van een conventioneel inzamelvoertuig is dat Saver-medewerkers de containers niet meer hoeven te beladen aangezien dit gemechaniseerd is. Ze hoeven de containers slechts recht te zetten op het moment dat de burger de container verkeerd aanbiedt. Aansluitend op de Arbowet en het Arbobeleid binnen Saver wordt hierdoor de fysieke belasting voor onze medewerkers geminimaliseerd. Er is tevens een inhaalslag gemaakt met het uitwendig reinigen van glasbollen, textielbakken, cocons (tevens inwendig) en verzamelcontainers aangezien het in onze verwachting ligt, dat er hierdoor minder afval naast gezet wordt. Burgers uit de gemeenten hebben hier zeer positief op gereageerd en onze medewerkers uiteraard ook. Inzamelactiviteiten Begin 2003 is er een start gemaakt met het inzamelen van kringloopgoederen door Saver in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Goederen die heel en compleet zijn worden apart van het grof vuil ingezameld en aangeboden in de Kringloopwinkel. Door de kringloopgoederen weer aan de burger aan te bieden, wordt de levensduur - 7 -

8 van deze goederen verlengd. Hiermee geven we ook invulling aan het beleidsprogramma gescheiden inzameling van de Nederlandse overheid. Uiteraard kunnen kringloopgoederen ook op de milieustraten aangeboden worden. Om een en ander goed in banen te leiden is er sprake van een nauwe samenwerking tussen medewerkers van Saver en medewerkers van de Kringloopwinkel en we kunnen spreken van een prettige en constructieve samenwerking. In 2003 is Saver gestart met de inzameling van klein gevaarlijk afval huis aan huis bij de burger. Hiertoe zijn ook een tweetal medewerkers van Saver opgeleid. Particulieren kunnen contact opnemen met Saver en volgens afspraak wordt het klein gevaarlijk afval opgehaald. Het afval kan ook op de milieustraten aangeboden worden. In 2002 zijn we in Bergen op Zoom gestart met alternerend inzamelen en in 2003 ook in de gemeenten Woensdrecht en Halderberge. Het voordeel van alternerend inzamelen ten opzichte van gescheiden inzamelen is dat het scheidingspercentage restafval/groenafval hoger ligt. Bovendien kunnen we op deze activiteiten onze zijbelader inzetten, wat de fysieke belasting van onze medewerkers beperkt. De zijbelader (grabber) Milieustraten Na jarenlange trouwe dienst is de milieustraat aan de Kragge gesloten en heeft Saver in april 2003 een milieustraat aan de Van Konijnenburgweg te Bergen op Zoom geopend. Het betreft hier als het goed is een tijdelijke locatie aangezien er voornemens zijn een nieuwe milieustraat te bouwen in weliswaar dezelfde straat. De verhuizing betekende dat een aantal voormalige bezoekers van de Kragge niet meer naar de nieuwe locatie in Bergen op Zoom gingen maar naar Roosendaal, waardoor het aantal bezoeken op de milieustraat te Roosendaal steeg en men hier een stapje bij heeft moeten zetten. Voorts zijn de milieustraten beter beveiligd door middel van de plaatsing van camera s en is de toegangscontrole geoptimaliseerd. Hierdoor kreeg Saver ook inzicht in het aantal bezoekers per milieustraat per dag zodat ze o.a. de inzet van personeel hierop af kon stemmen. Tot slot hebben we in 2003 de openingstijden van de milieustraten op elkaar afgestemd. Alle milieustraten zijn van dinsdag t/m zaterdag van tot uur geopend. Behoorlijk wat veranderingen dus voor de medewerkers op de milieustraten, maar zij hebben dit goed opgepakt. Personeel In april 2002 is de organisatiestructuur binnen Operations gewijzigd door een bedrijfsbureau op te richten en de activiteiten onder te verdelen in Secties. Hierdoor verdwenen of wijzigden bestaande functies en kwamen er nieuwe functies tot stand. Een en ander heeft een positieve uitwerking gehad. Er is meer duidelijkheid ontstaan door een onderscheid aan te brengen in de planning en aansturing van personeel. Sectiechefs zijn o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning en zijn het eerste aanspreekpunt voor het personeel ten aanzien van personele aangelegenheden. Hiernaast is de basisplanning verbeterd en werken we zoveel mogelijk in vaste teams. Duidelijkheid naar en voor medewerkers is een vereiste voor een goede bedrijfsvoering. Uiteraard kan het altijd beter en blijven we zeker niet stil staan. Tot slot is in september 2003 de Servicelijn toegevoegd aan het bedrijfsbureau om een kortere lijn tussen de burger (klant) en Operations te verwezenlijken. Een snellere betere afstemming betekent een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening richting burgers. Naast deze organisatorische wijzigingen is sedert de oprichting van Saver een cultuuromslag ingezet van ambtelijke zorgtaak naar zakelijke dienstverlening. Met andere woorden: niet de aanwezigheid van Saver telt, maar de wijze en de kwaliteit waarmee het werk wordt uitgevoerd is belangrijk. Deze omslag is noodzakelijk wil Saver haar huidige positie behouden c.q. versterken en dus haar continuïteit waarborgen, maar is uiteraard niet altijd even gemakkelijk - 8 -

9 (geweest) voor de Saver-medewerkers. Saver is ontstaan vanuit een ambtelijke organisatie met de eigen cultuur en dynamiek. Nu wordt er door onze klanten van de Savermedewerkers een andere dienstverlening gewenst en geëist. Er ligt nu een goede basis waar we gezamenlijk verder aan kunnen gaan bouwen en Saver gaat ervan uit dat ze net als in 2003 op de inzet van haar medewerkers kan rekenen. 5 Ontwikkeling & Projecten We kunnen constateren, dat 2003 ook voor de afdeling Ontwikkeling & Projecten een enerverend jaar is geweest. Naast diverse kleine investeringen, heeft Ontwikkeling & Projecten in samenwerking met Operations diverse zaken aangekocht waaronder nieuw materieel, pekelmenginstallatie, software voor de werkplaats en gladheidbestrijding en semafoons voor de gladheidbestrijding. Tevens is er geïnvesteerd in meubilair voor het kantoor en het terras en zijn er energiesensors in de toiletten, archief en loods aangebracht. Buiten deze investeringen zijn we aan de slag gegaan met diverse projecten waaronder: Afvalplan Gemeente Halderberge; Toegangscontrole Saver; invoering nieuw badgesysteem voor personeel en nieuwe zuilen op de milieustraat; Alternerend inzamelen in Woensdrecht en Halderberge; Camerabeveiliging; De Afvalkalender voor de Saver-gemeenten; De ontwikkeling van een nieuwe website van Saver. Website van Saver 6 Verkoop De afdeling Verkoop heeft sedert de oprichting van Saver een aanzienlijke ontwikkeling doorlopen. Zo was zij aanvankelijk alleen gericht op de service richting burgers. Vanaf mei 2001 is er een Manager Verkoop aangetrokken zodat Saver zich ook meer op commerciële activiteiten kon gaan richten. In 2003 is de afdeling uiteindelijk opgesplitst door de publieke taken (Servicelijn) en commerciële taken (Verkoop) te scheiden. De Servicelijn is organisatorisch onder het Bedrijfsbureau komen te vallen om de lijn met Operations kort te houden. Hierdoor kan Verkoop al haar aandacht richten op commerciële klanten en dus beter inspringen op wensen van klanten en veranderingen binnen de markt. Afdeling Verkoop bestaat momenteel uit een Manager Verkoop, een Medewerker buitendienst en een tweetal Medewerkers binnendienst. Het aantal klachten van onze klanten is in 2003 gedaald en gestabiliseerd. Door de splitsing aangebracht te hebben gaan we ervan uit dat deze positieve ontwikkeling zich voortzet. Hiernaast hebben we een keuzemenu aan onze telefooncentrale toegevoegd. In 2004 zullen we deze nog verder gaan optimaliseren. In 2003 zijn we ook van start - 9 -

10 gegaan met SaVertelt. Dit is een informatieblad waarin Saver meer verteld over haar dienstverlening en ontwikkelingen in de branche, zodat we onze commerciële klanten op de hoogte kunnen houden. In 2003 heeft de nadruk gelegen op het op contract zetten van klanten die voorheen onder het reinigingsrecht vielen. Zo zijn vele ondernemers uit de gemeenten Woensdrecht en Halderberge een contract aangegaan met Saver en heeft dit tot meer dan een verdubbeling van het aantal contractklanten geleid. In 2004 zal dit ook voor ondernemers uit de gemeente Roosendaal aan de orde zijn. Hiernaast zal Verkoop zich in 2004 meer gaan richten op het werven van nieuwe klanten om de diensten van Saver aan de man te brengen. Verkoopteam van Saver N.V. Vlnr: Rob Wijngaards, Maaike Jansen van Galen, Ruud Bosch en Tamara Koning 7 Financiën & Administratie Door de oprichting van het bedrijfsbureau in 2002 werden een aantal taken van Financiën & Administratie verschoven naar het Bedrijfsbureau. Hiernaast zijn er in 2003 nieuwe medewerkers op het Bedrijfsbureau aan de slag gegaan en is er veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de door het Bedrijfsbureau aan te leveren administratieve gegevens voor afdeling F&A. We kunnen constateren dat dit goed opgepakt is, maar we blijven wel constant kijken om deze processen eventueel nog verder te verbeteren. F&A is in 2003 volop bezig geweest met de implementatie van het kostenallocatiemodel binnen Saver. Het kostenallocatiemodel rekent kosten van middelen eerst toe aan activiteiten en vervolgens worden de kosten van activiteiten aan de objecten (bijv. product / klant) doorberekend. Het kostenallocatiemodel biedt ondersteuning bij het: periodiek vaststellen van de (budgettaire) relatie met aandeelhouders; periodiek vaststellen van de verkoopprijzen voor klanten; continue versterken van de bedrijfsvoering. Tot slot is F&A buiten haar reguliere taken bezig geweest met het optimaliseren van de interne en externe verslaglegging en dit te borgen binnen de organisatie. Middels deze verslaglegging beschikt het management over een goed sturingsmechanisme en worden ook onze gemeenten en Raad van Commissarissen tijdig en correct geïnformeerd

11 8 Personeel & Organisatie P&O bevindt zich in een ontwikkelingstraject vanuit een sturende rol naar een faciliterende rol. Zo zijn de direct leidinggevenden zelf verantwoordelijk voor operationele personeelsaangelegenheden zoals verzuimbegeleiding, uitvoering van bedrijfseigen regelingen, toekennen van verlof, opleidingen en zijn zij het eerste aanspreekpunt indien een medewerker problemen ervaart bij de uitvoering van zijn/haar functie of in de onderlinge samenwerking. P&O is procesbewaker en vervult een adviserende, ondersteunende en signalerende rol. Deze rolverschuiving is weliswaar wennen voor zowel het personeel als de direct leidinggevenden, maar we constateren dat leidinggevenden hun verantwoordelijkheden meer zelf oppakken zodat P&O zich in mindere mate bezighoudt met operationele aangelegenheden en zij zich meer op de beleidsmatige aspecten kan gaan richten. Activiteiten 2003 In april 2003 is een nieuwe Raam-CAO Energie en Nutsbedrijven en Sector-CAO Afval & Milieu tot stand gekomen. Hierin is duidelijk sprake van een versobering, ingegeven door de ontwikkelingen in de sociale wetgeving en economische situatie enerzijds en het verstevigen van de concurrentiepositie van aangesloten bedrijven anderzijds. De nieuwe CAO-bepalingen alsmede de arbo-, sociale en fiscale wetgeving hadden tot gevolg dat ook bedrijfseigen regelingen aangepast c.q. uitgebreid moesten worden. Dit was tevens aanleiding om bestaande regelingen te actualiseren en te verduidelijken. In 2003 hebben we dus veel aandacht besteed aan de uitreiking en toelichting van de nieuwe CAO s en bedrijfseigen regelingen aan het personeel. In 2003 heeft P&O invulling gegeven aan het formuleren en uitwerken van het Bedrijfsopleidingsplan. Naast individueel gerichte opleidingen hebben we BHV-ers opgeleid, zijn diverse Beladers opgeleid tot Belader/Chauffeur, zijn de waarnemend Beheerders deels opgeleid en hebben leidinggevenden een training verzuimbegeleiding gevolgd. Hiernaast hebben we het in 2002 ingezette verzuimbeleid in 2003 verder vorm gegeven en dit heeft tot een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim geleid. Hiernaast zijn we medio 2003 overgestapt naar een kleinere arbodienst, die zich met name richt op commerciële bedrijven met fysieke arbeid. Tot slot heeft P&O zich in 2003 bezig gehouden met het opzetten en uitvoeren van het Arbo-jaarplan welke onderdeel uitmaakt van het KAM-plan. Medewerkers die in 2003 opgeleid zijn tot belader/chauffeur Vlnr: Ferry Vos, Edwin Hellemons, Mark van Beek, Klaas Netten, Freddy Smeijers, Jelle Dijkstra

12 Personeelsbezetting Door een sterke daling van het ziekteverzuim, optimalisatie van de inzet van personeel, een verhoging van de arbeidsduur in de CAO voor nieuw personeel vanaf 1 maart 2003 en de inroostering van adv-dagen, hebben we meer met minder gedaan. Met minder bedoelen we met minder uitzendkrachten. Uiteraard zijn de loonkosten in 2003 wel gestegen door de CAO-verhogingen en een stijging van de premies van sociale lasten. Als we de totale personeelsbezetting in 2003 vergelijken met 2002 constateren we een minimale verschuiving van direct naar indirect personeel, maar het totaal aantal medewerkers in loondienst bij Saver is hetzelfde gebleven: Personeelsbezetting Gemiddelde personeels bezetting in aantallen Direct personeel Indirect personeel Totaal personeel Totaal personeel Indirect personeel Direct personeel De leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd op 31 december 2003 bedroeg 40,7 jaar (2002: 40,1 jaar) en de leeftijdsopbouw op 31 december zag er als volgt uit: Leeftijdsklasse: Verschil Aantal Procentueel Aantal Procentueel Procentueel 24 jaar of jonger 17 13,2% 10 7,9% - 5,3% jaar 24 18,6% 33 26,2% + 7,6% jaar 37 28,7% 35 27,8% - 0,9% jaar 34 26,3% 31 24,6% - 1,7% jaar 17 13,2% 17 13,5% + 0,3% Totaal: % % Leeftijdsopbouw 29,0% 24,0% percentages 19,0% 14,0% 9,0% 4,0% Verschil -1,0% -6,0% 24 jaar of jonger jaar jaar leeftijdsklasse jaar jaar Dienstjaren Vanuit de verzelfstandiging zijn medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdiensten en het streekgewest weliswaar op 1 juli 1999 in dienst getreden bij Saver N.V., maar voor de bepaling van het aantal dienstjaren zijn veelal afwijkende indiensttredingdata aangehouden. Op bedroeg het gemiddelde aantal dienstjaren 8,41 jaar en op bedroeg het gemiddeld aantal dienstjaren 8,42 jaar. Door de in- en uitstroom van personeel in 2003 is deze dus vrijwel hetzelfde gebleven. Het ziekteverzuim In 2001 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 12,86% en dit was voor Saver aanleiding om intern en in nauwe samenwerking met de arbodienst actief met het verzuimbeleid aan de slag te gaan. Dit heeft ook geresulteerd in een aanzienlijke daling van het ziekteverzuim. In de afgelopen jaren is met name het kort verzuim aangepakt en dit heeft

13 er enerzijds toe geleid dat medewerkers minder vaak ziek zijn alsmede sneller terug aan de slag gaan in eigen functie of (aangepaste)passende arbeid. Ziekteverzuimpercentage Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie ,86% 13,61 dagen 2, ,74% 7,93 dagen 3, ,76% 8,93 dagen 1,96 Verzuim 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Ziekteverzuimpercentage Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie Toelichting: Ziekteverzuimpercentage: Aantal ziektedagen : aantal beschikbare werkdagen Aantal ziektedagen is incl. arbeidstherapeutische werkzaamheden en excl. WAO. Gemiddelde verzuimduur: Aantal ziektedagen : aantal ziekmeldingen Meldingsfrequentie: Aantal ziekmeldingen : aantal medewerkers Het verzuimpercentage is aanzienlijk gedaald door langdurig zieken aangepast werk of passende arbeid aan te bieden, het contact tussen de zieke medewerker en de leidinggevende en het contact/de afstemming tussen Saver en de arbodienst te intensiveren. De reden dat de verzuimfrequentie in 2002 iets hoger lag dan in 2001 is deels gelegen in de organisatiewijzigingen zoals die in mei 2002 zijn doorgevoerd. De daling van de verzuimfrequentie in 2003 is veelal te danken aan meer duidelijkheid en rust binnen de organisatie en een actief verzuimbeleid (controles, rol leidinggevende, bij hoge meldingsfrequentie geen vaste aanstelling). Het feit dat de gemiddelde verzuimduur in 2003 gestegen is, is niet vreemd aangezien het aantal (kortdurend) ziekmeldingen gedaald is. Concluderend kunnen we stellen dat Saver tevreden is met de ontwikkelingen ten aanzien van haar ziekteverzuim, maar dat dit niet betekent dat we er al zijn. We zullen een pro-actief beleid moeten voeren willen we het ziekteverzuim beheersbaar kunnen houden en daar waar mogelijk kunnen verlagen. Dit is ook noodzakelijk als we kijken naar de ontwikkelingen in de sociale wetgeving (o.a. verlenging loondoorbetalingverplichting, WAO- wetgeving) en de pensioenregeling (langer doorwerken wil het financieel haalbaar zijn). Het ziekteverzuimbeleid zal dus continue de aandacht van Saver en haar medewerkers vragen

14 9 Ondernemingsraad In 2003 zijn er weer verschillende instemming- en adviesaanvragen aan de orde geweest binnen de Ondernemingsraad. Dit heeft soms tot stevige discussies geleid, maar we zijn hier in samenwerking met de directie steeds goed uit gekomen. Mogelijk dat bepaalde zaken niet tot gehele tevredenheid van individuele medewerkers tot stand zijn gekomen, maar de Ondernemingsraad behartigt zowel de collectieve belangen van het personeel als het bedrijfsbelang van Saver N.V. en is van mening hier een goede balans in gevonden te hebben. Het is soms geven en nemen in dergelijke processen. Zo hebben we in 2003 diverse bedrijfseigen regelingen up-to-date gemaakt aangezien wettelijke en fiscale bepalingen gewijzigd waren. Hiernaast zijn er een aantal bedrijfseigen regelingen uitgebreid of inhoudelijk gewijzigd om dit helder weg te zetten en meer vorm te geven. Tot slot hebben we ook nog een aantal nieuwe bedrijfseigen regelingen tot stand gebracht zoals Ongewenste Intimidatie, Studiefaciliteiten, Omgang met communicatiemiddelen binnen Saver, Alcohol en Drugs, Gedragsregels m.n. ten aanzien van diefstal en het Rookbeleid. Hiernaast zijn ook zaken zoals het Verzuimbeleid, het KAM-plan, het BHV-plan, het Bedrijfsopleidingsplan en de regeling Gladheidbestrijding aan de orde geweest. Tot slot heeft de Ondernemingsraad ingestemd met de intentieverklaringen voor een nauwer samenwerkingsverband met de Kringloper en met onze Midwaste-partner Netwerk te Dordrecht. De Ondernemingsraad is van mening dat een nauwere samenwerking een goede stap is om verder te groeien in de afvalbranche en om de positie van Saver ook in de toekomst te versterken. Een en ander is ook aanleiding geweest om de OR-verkiezingen uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over de fusie. Naar verwachting zullen we hier juli 2004 alsnog mee aan de slag gaan. We gaan ervan uit dat ook in 2004 de huidige vruchtbare samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de directie voortgezet wordt, waarin ook meer aandacht besteed zal worden aan de rol van de Ondernemingsraad richting haar achterban. OR 2003 John van Loon Don Paantjens Wilma van Gaans Piet Heijnen Leo Vlasblom

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst

Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Jaarverslag 2007 Stichting Synergos Ontwerp voor de toekomst Synergos bedrijfsonderdelen Diagnostisch Centrum Eindhoven (DCE) Biometrie Röntgen Echoscopie Relatiemanagement Administratie functieonderzoeken

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie