GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin, Guy Thys en Michel Vanroy, schepenen; Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, mevr. Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, mevr. Linda Verjans, Leon Ghijsens, mevr. Marijke Sleurs, mevr. Carine Soubry-Moors en mevr. Carine Box, raadsleden. Aanwezig na aanvang der vergadering: nihil Verontschuldigd: gemeentesecretaris Gérôme Parthoens Afwezig: nihil De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. IN BESLOTEN VERGADERING 01 Bekrachtiging van het collegebesluit van 18 oktober 2005, houdende aanstelling van een gemeentesecretaris a.i. in afwezigheid van de titularis wegens ziekte Ingevolge de onbeschikbaarheid van de gemeentesecretaris wegens ziekte, wordt de taak van secretaris van de vergadering tijdelijk waargenomen door het jongste lid van de vergadering, de heer Serge Voncken. Het besluit van het schepencollege d.d. 18 oktober 2005, houdende aanstelling van de heer Jan Goffin, administratief hoofdmedewerker secretariaat, als gemeentesecretaris a.i. voor de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid van de titularis wegens ziekte, wordt éénparig bekrachtigd. IN OPENBARE VERGADERING De heer Jan Goffin wordt vervolgens tot de vergadering toegelaten en neemt de functie van secretaris waar voor het verder verloop van de zitting. 1

2 02 Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van de St-Hubertuswijding in de Herenstraat op zondag 6 november Goedkeuring Uit verkeersveiligheidsoverwegingen wordt een politiereglement uitgevaardigd bij gelegenheid van een paardenwijding in de Herenstraat op zondag 6 november Brief van de heer gouverneur d.d. 4 oktober 2005 houdende de vervallenverklaring van de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 maart 2005 waarbij een parkeer- of afsluitverbod werd uitgevaardigd in de Gieterijstraat - Kennisname Akte wordt genomen van de brief van de heer gouverneur d.d. 4 oktober 2005 waarbij de politieverordening van de burgemeester van 17 maart 2005 tot instelling van een parkeer- of afsluitverbod in de Gieterijstraat, vervallen wordt verklaard. Bij het uitvaardigen van deze verordening werd nagelaten het reglement onverwijld ter kennis te brengen van en te laten bekrachtigen door de gemeenteraad, met verval van rechtswege tot gevolg. 04 Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer waarbij om redenen van openbare veiligheid, een parkeerverbod wordt uitgevaardigd in de Gieterijstraat - Goedkeuring Het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer waarbij om redenen van openbare veiligheid een parkeerverbod wordt uitgevaardigd in de Gieterijstraat, wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Een en ander is noodzakelijk om te allen tijde een doorgang te kunnen verzekeren aan hulpdiensten voor het achterliggend appartementencomplex. 05 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Begrotingswijziging nr. 01 dienstjaar Advies De begrotingswijziging nr. 01 dienstjaar 2005 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt, wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,16 uitgaven ,16 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,75 uitgaven ,25 saldo 2 095,50 2

3 Algemeen batig saldo 2 095,50 Met deze begrotingswijziging werden kredieten ingeschreven tot betaling van een opleg bij ruiling van gronden. 06 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Hubertus Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Hubertus Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Algemeen batig saldo 0,00 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: 3 833,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: 9 209,00 EUR als tussenkomst in de restauratie van het orgel 07 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Brixius Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Brixius Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten 1 217,00 uitgaven 0,00 saldo 1 217,00 Algemeen batig saldo 1 217,00 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: ,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: nihil 3

4 08 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Lambertus Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,90 uitgaven ,90 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,89 uitgaven ,69 saldo 2 117,20 Algemeen batig saldo 2 117,20 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: 6 123,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: ,00 EUR als tussenkomst in de grote herstellingswerken aan de kerk (fase 1 - dakwerken, muren en riolering) 09 Ruimtelijke Ordening - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bilzen - Advies Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bilzen wordt gunstig geadviseerd. De CDH-fractie bij monde van de heer Robert Wijnen doet echter opmerken dat zij het op bepaalde punten moeilijk hebben met de zinswending. Zo kunnen zij zich moeilijk vinden in het zogenaamd "gebruik" van de Hoeseltse gronden ten voordele van Bilzen en het regionale industriegebied Bilzen-Hoeselt. Het structuurplan Bilzen werd al voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Bilzen in zitting van 12 juli Een advies is noodzakelijk gezien Hoeselt als gemeente grenst aan de deelruimte valleicomplex Demer-Munsterbeek, de deelruimte kerngebied Beverst-Munsterbilzen en de deelruimte kleinstedelijk gebied Bilzen. Het structuurplan werd in onderzoek gesteld door zowel de dienst ROP als de milieudienst en zonder opmerkingen bevonden. Het advies van de gemeente zal worden doorgespeeld aan het secretariaat van de GECORO-Bilzen. 10 Overheidsopdrachten - Opdrachten beneden de 5 500,00 EUR, excl. btw in de buitengewone dienst van de lopende begroting - Aanpassing van de lijst der opdrachten en vaststelling van de wijze van gunning - Goedkeuring 4

5 Het voorstel tot aanpassing van de lijst van overheidsopdrachten in de buitengewone dienst tot 5 500,00 EUR (excl. btw), zoals vastgesteld bij raadsbesluiten van 24 februari 2005, 31 maart 2005, 26 mei 2005, 23 juni 2005 en 29 september 2005, wordt goedgekeurd. De lijst van opdrachten wordt aangevuld met de aankoop van folderkasten, archiefrekken en een bureaustoel voor de dienst info en toerisme voor een geraamd bedrag van 2 000,00 EUR (incl. BTW). Deze aankopen zullen aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure. Het schepencollege zal gelast worden met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. 11 Overheidsopdrachten - Aankoop van vestiairekasten ten behoeve van de Technische Dienst - Vaststelling van de wijze van gunning en goedkeuring van het lastenboek Het bestek tot aankoop van nieuwe vestiairekasten ten behoeve van de gemeentelijke Technische Dienst, wordt goedgekeurd. Een en ander dient aangekocht om in regel te zijn met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het gaat hier om in totaal 33 kasten type draaideur. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 17, 2, 1, punt a van de wet van Het schepencollege wordt belast met de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De uitgaven worden begroot op 7 000,00 EUR (incl. btw) en zullen aangerekend worden op de kredieten voorzien onder artikel der B.U. van het dienstjaar Tot betaling hiervan zullen eigen middelen worden aangewend. Wat de aanduiding betreft van een gemeentelijk afgevaardigde in de volgende twee punten, wordt afgesproken geen gebruik te maken van een stembrief. De raad verklaart zich bovendien akkoord met de voorgedragen kandidaten en dit zonder stemming. 12 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pligas - Aanduiding van een gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone A.V. van dinsdag 22 november Goedkeuring Voor de buitengewone algemene vergadering van Pligas van dinsdag 22 november 2005, wordt mevr. Marijke Sleurs gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmacht-drager namens de gemeente. Bij verhindering van de titularis zal mevr. Carine Box fungeren als plaatsvervangend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. 13 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra - Aanduiding van een gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone A.V. van maandag 28 november Goedkeuring 5

6 Voor de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van maandag 28 november 2005, wordt mevr. Carine Box gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmacht-drager namens de gemeente. Bij verhindering van de titularis zal mevr. Marijke Sleurs fungeren als plaatsvervangend afgevaardigdevolmachtdrager namens de gemeente. 14 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pligas - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 22 november Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van Pligas van dinsdag 22 november 2005 aan de orde zullen worden gesteld. Mevr. Marijke Sleurs die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. Tijdens deze algemene vergadering, zal dieper worden ingegaan op de budgettering voor Daarnaast worden ook nog de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar uit de doeken gedaan. 15 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van maandag 28 november Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van maandag 28 november 2005 aan de orde zullen worden gesteld. Mevr. Carine Box die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. Tijdens deze algemene vergadering, zal dieper worden ingegaan op de budgettering voor Daarnaast worden ook nog de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar uit de doeken gedaan. 16 VZW Sportcentrum Hoeselt - Rekening dienstjaar Goedkeuring De rekening dienstjaar 2004 van de vzw Sportcentrum Hoeselt zoals vastgesteld door de raad van bestuur en de algemene vergadering op 6 oktober 2005, wordt goedgekeurd. Samenvattend geeft zij volgende totalen (bedragen in EUR): Algemene dienst: opbrengsten kosten overschot ,31 EUR 540,53 EUR ,78 EUR 6

7 Activiteiten: opbrengsten ,13 EUR kosten ,33 EUR tekort ,20 EUR Sporthal: opbrengsten ,18 EUR kosten ,21 EUR tekort ,03 EUR Zwembad: opbrengsten ,70 EUR kosten ,85 EUR overschot 2 801,85 EUR Batig saldo ,40 EUR 17 VZW Sportcentrum Hoeselt - Begroting dienstjaar Goedkeuring De begroting dienstjaar 2006 van de VZW Sportcentrum wordt goedgekeurd. Samenvattend levert de begroting in ontvangsten volgende totalen: Algemene opbrengsten Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten sporthal Opbrengsten zwembad Opbrengsten openluchtterreinen Totaal opbrengsten ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 150,00 EUR ,00 EUR Samenvattend levert de begroting in uitgaven volgende totalen: Algemene kosten Kosten m.b.t. activiteiten Kosten m.b.t. sporthal Kosten m.b.t. zwembad Kosten openluchtterreinen Totaal kosten 300,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2 500,00 EUR ,00 EUR Impact op de gemeentebegroting 2005: werkingstoelage (gewone dienst) : ,00 EUR 18 Gemeentefinanciën - Verdaging van de eindvervaldag van lening nr Goedkeuring Het voorstel om de eindvervaldag van lening nr met nog een jaar te verlengen, wordt goedgekeurd. Het betreft hier een lening aangegaan bij Dexia in december 1997 ten bedrage van oude BEF ( ,52 EUR) ter financiering van de aankoop van de gronden voor de Middelste Kommen. Aangezien de verkoop van deze gronden mogelijk nog steeds niet kan gerealiseerd worden, is het noodzakelijk de eindvervaldag van deze lening met één jaar te verlengen en de eindvervaldag vast te stellen op 31 december

8 19 Onderwijs - Gemeentelijke Basisschool Alt-Hoeselt - Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van een kleuteronderwijzer voor 13 lestijden - Goedkeuring Aan de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt wordt een betrekking voor vaste benoeming in wervingsambt van een kleuteronderwijzer voor 13 lestijden vacant verklaard. Een en ander werd berekend op basis van het leerlingenaantal per 15 oktober De betrokken personeelsleden zullen bij wijze van bericht in kennis gesteld worden van deze vacature en verzocht worden hun kandidatuur te stellen. 20 Gemeentepersoneel - Wijziging Administratief statuut voor het vastbenoemd gemeentepersoneel, voor wat betreft: - Verhoging van het minimaal aantal dagen jaarlijks vakantieverlof - artikel 131; - Aanpassing loopbaanonderbreking/loopbaanvermindering voor "ouderschapsverlof" en voor "medische bijstand" - artikel 151; Goedkeuring Het voorstel om wijzigingen aan te brengen in het administratief statuut voor wat betreft het vastbenoemd personeel van de gemeente, wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald volgende aanpassingen: In artikel 131, 1 (jaarlijks vakantieverlof), wordt de eerste alinea gewijzigd door wat volgt: Een personeelslid heeft jaarlijks recht op volgend aantal verlofdagen: - minder dan 45 jaar oud: 26 dagen - van 45 t.e.m. 49 jaar oud 27 dagen - vanaf de leeftijd van 50 jaar 28 dagen In Artikel (Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof), tweede alinea, wordt voor het nemen van het ouderschapsverlof, de leeftijd van het kind verhoogd van vier naar zes jaar In Artikel 151, 4 (Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid) wordt volgende tekst toegevoegd: De toepassing van loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering voor medische bijstand wordt soepeler voor alleenstaande werknemers. Zo heeft een alleenstaande werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te schorsen voor een periode van 24 maanden of ze te verminderen gedurende 48 maanden. Een alleenstaande werknemer woont uitsluitend en effectief samen met één of meer van zijn kinderen en dient dit te bewijzen met een attest van het gemeentebestuur dat de gezinssamenstelling weergeeft. Deze regeling is van toepassing op aanvragen vanaf 7 augustus 2005 ingediend en volgens de modaliteiten en formaliteiten van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 2005 en 15 juli De syndicale raadpleging vond plaats op 4 oktober 2005 met protocol van akkoord. 8

9 21 Gemeentepersoneel - Wijziging Reglement betreffende het contractueel personeel gemeente, voor wat betreft: - Verhoging van het minimaal aantal dagen jaarlijks vakantieverlof - artikel 97; - Aanpassing loopbaanonderbreking/loopbaanvermindering voor "ouderschapsverlof" en voor "medische bijstand" - artikel 106; Goedkeuring Het voorstel om wijzigingen in te brengen aan het reglement contractueel personeel gemeente, wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald volgende aanpassingen: In Artikel 97, 1 (aantal dagen jaarlijks vakantieverlof), wordt de eerste alinea gewijzigd door wat volgt: Een contractueel personeelslid heeft recht op een wettelijk verlof berekend op de prestaties in het vakantiejaar volgens de Jaarlijkse Vakantiewet Werknemers (regeling bedienden), met een maximum van 20 dagen, en op een boventallig verlof, op basis van de prestaties in het vakantiejaar: - van 6 dagen tot de leeftijd van 45 jaar - van 7 dagen vanaf de leeftijd van 45 jaar - van 8 dagen vanaf de leeftijd van 50 jaar In Artikel 106, wordt in 2 (Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof), tweede alinea, wordt voor het nemen van het ouderschapsverlof, de leeftijd van het kind verhoogd van vier naar zes jaar In Artikel 106, 4 (Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezinsof familielid) wordt volgende tekst toegevoegd: De toepassing van loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering voor medische bijstand wordt soepeler voor alleenstaande werknemers. Zo heeft een alleenstaande werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te schorsen voor een periode van 24 maanden of ze te verminderen gedurende 48 maanden. Een alleenstaande werknemer woont uitsluitend en effectief samen met één of meer van zijn kinderen en dient dit te bewijzen met een attest van het gemeentebestuur dat de gezinssamenstelling weergeeft. Deze regeling is van toepassing op aanvragen vanaf 7 augustus 2005 ingediend en volgens de modaliteiten en formaliteiten van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 2005 en 15 juli De syndicale raadpleging vond plaats op 4 oktober 2005 met protocol van akkoord. Alvorens de zitting te sluiten, vraagt de voorzitter eerst nog de behandeling bij hoogdringendheid (art. 97 eerste lid van de NGW) van twee bijkomende punten. Het eerste toegevoegd punt betreft de onderhandse verkoop van zeven bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling "Catsbeekstraat/Heibrikstraat" Tot een spoedbehandeling van dit agendapunt wordt besloten door de raadsleden Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Josiane Caproens, Michel Vanroy, Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, Linda Verjans, Leon Ghijsens, Marijke Sleurs, Carine Soubry-Moors en Carine Box. Het punt staat geagendeerd als: 9

10 22 Patrimonium - Onderhandse verkoop van 7 bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling 'Catsbeekstraat/Heibrikstraat' - Toewijzing van de loten De onderhandse verkoop van 7 bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling 'Catsbeekstraat/Heibrikstraat' wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald 6 loten voor een halfopen bebouwing en 1 voor een gesloten bebouwing en de oppervlakte van de percelen varieert van 3a 57ca tot 4a 68ca. De verkoop vond plaats bij inschrijving en zonder opbod aan de geschatte minimumverkoopprijs. De schattingsprijs werd vastgesteld op op 100,00 EUR/m² voor een halfopen bebouwing en 90,00 EUR/m² voor een gesloten bebouwing. In totaal stelden zich 22 geïnteresseerden kandidaat. De manier van toewijzing van de loten werd gebaseerd op de toewijzingsnormen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni Zo kregen volgens een eerste criterium kandidaten zonder woning, respectievelijk zonder bouwplaats, voorrang op kandidaten met een woning of een bouwplaats. In een tweede criterium werd gesteld dat de percelen toegewezen zouden worden aan de kandidaten met het hoogst aantal punten. Blijkens het klassement na de lottrekking opgemaakt door de gemeenteraadscommissie in vergadering van 19 oktober, wordt beslist de loten toe te wijzen als volgt: Lot 1: mevrouw Joke Slechten, Heibrikstraat 40 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 2: mevrouw Nancy Pensart, Wierookstraat 8 bus 7 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 3: de heer Yves Verjans, Nederstraat 17 B bus 2 te Hoeselt aan de prijs van ,00 Euro Lot 4: mevrouw Vanessa Poesen, Tongersesteenweg 17/4 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 5: de heer Wim Mewissen, Sparrenlaan 13 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 6: de heer Wim Moors, Overbosstraat 7/B te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 7: de heer Gunther Verjans, Romershovenstraat 64 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR De ontvangsten die uit deze verkoop voortvloeien, zullen als invorderingsrecht ingebracht worden in de buitengewone dienst van de lopende gemeentebegroting onder artikel / De alzo gerealiseerde middelen zullen aangewend worden voor de financiering van investeringen in de buitengewone dienst, ingeschreven in de begroting van het lopende dienstjaar. De dienst INF wordt opdracht gegeven deze verkoop administratief verder uit te werken, en de burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd de notariële akte, te verlijden voor het ambt van notaris Simon Vreven te Hoeselt, en namens en voor de gemeente Hoeselt te ondertekenen. Het tweede toegevoegd punt betreft de goedkeuring van een overeenkomst met GOM-Limburg i.v.m. de eenvormige bewegwijzering van het industrieterrein te Hoeselt. Tot een spoedbehandeling van dit agendapunt wordt besloten door de raadsleden Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Josiane Caproens, Michel Vanroy, Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, Linda Verjans, Leon Ghijsens, Marijke Sleurs, Carine Soubry-Moors en Carine Box. Het punt staat geagendeerd als: 23 Overeenkomst met GOM-Limburg i.v.m. de eenvormige bewegwijzering van het industrieterrein te Hoeselt - Goedkeuring 10

11 De overeenkomst tussen de GOM-Limburg en de gemeente Hoeselt in verband met de invoering van een eenvormige bewegwijzering op het bedrijventerrein Industriezone I en II te Hoeselt, wordt goedgekeurd. De uitgaven die uit deze overeenkomst voortvloeien, geraamd op 3.216,12 EUR, waarvan 1.029,16 EUR ten laste van de gemeente Hoeselt, worden aangerekend op de kredieten voorzien in de buitengewone dienst van de lopende gemeentebegroting onder artikel 423/ der uitgaven. Aan de dienst INF wordt opdracht gegeven deze overeenkomst administratief verder uit te werken. De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze overeenkomst namens de gemeente Hoeselt te ondertekenen. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 11

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 juni 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 mei 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 september 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 december 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 december 2004 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 februari 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 11 augustus 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 18-03-2013 001. KENNISNAME ARREST VAN DE RAAD VAN STATE D.D. 19-02-2013 I.V.M. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 19 juni 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 15/11/2016 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, D. Demarcke, K. Devos, commissieleden met stemrecht; A. Goethaels,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 april 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie