GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin, Guy Thys en Michel Vanroy, schepenen; Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, mevr. Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, mevr. Linda Verjans, Leon Ghijsens, mevr. Marijke Sleurs, mevr. Carine Soubry-Moors en mevr. Carine Box, raadsleden. Aanwezig na aanvang der vergadering: nihil Verontschuldigd: gemeentesecretaris Gérôme Parthoens Afwezig: nihil De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. IN BESLOTEN VERGADERING 01 Bekrachtiging van het collegebesluit van 18 oktober 2005, houdende aanstelling van een gemeentesecretaris a.i. in afwezigheid van de titularis wegens ziekte Ingevolge de onbeschikbaarheid van de gemeentesecretaris wegens ziekte, wordt de taak van secretaris van de vergadering tijdelijk waargenomen door het jongste lid van de vergadering, de heer Serge Voncken. Het besluit van het schepencollege d.d. 18 oktober 2005, houdende aanstelling van de heer Jan Goffin, administratief hoofdmedewerker secretariaat, als gemeentesecretaris a.i. voor de volledige duur van de arbeidsongeschiktheid van de titularis wegens ziekte, wordt éénparig bekrachtigd. IN OPENBARE VERGADERING De heer Jan Goffin wordt vervolgens tot de vergadering toegelaten en neemt de functie van secretaris waar voor het verder verloop van de zitting. 1

2 02 Politiereglement op het verkeer bij gelegenheid van de St-Hubertuswijding in de Herenstraat op zondag 6 november Goedkeuring Uit verkeersveiligheidsoverwegingen wordt een politiereglement uitgevaardigd bij gelegenheid van een paardenwijding in de Herenstraat op zondag 6 november Brief van de heer gouverneur d.d. 4 oktober 2005 houdende de vervallenverklaring van de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 maart 2005 waarbij een parkeer- of afsluitverbod werd uitgevaardigd in de Gieterijstraat - Kennisname Akte wordt genomen van de brief van de heer gouverneur d.d. 4 oktober 2005 waarbij de politieverordening van de burgemeester van 17 maart 2005 tot instelling van een parkeer- of afsluitverbod in de Gieterijstraat, vervallen wordt verklaard. Bij het uitvaardigen van deze verordening werd nagelaten het reglement onverwijld ter kennis te brengen van en te laten bekrachtigen door de gemeenteraad, met verval van rechtswege tot gevolg. 04 Gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer waarbij om redenen van openbare veiligheid, een parkeerverbod wordt uitgevaardigd in de Gieterijstraat - Goedkeuring Het gemeentelijk aanvullend reglement op het verkeer waarbij om redenen van openbare veiligheid een parkeerverbod wordt uitgevaardigd in de Gieterijstraat, wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 2 onthoudingen. Een en ander is noodzakelijk om te allen tijde een doorgang te kunnen verzekeren aan hulpdiensten voor het achterliggend appartementencomplex. 05 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Begrotingswijziging nr. 01 dienstjaar Advies De begrotingswijziging nr. 01 dienstjaar 2005 van de kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt, wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,16 uitgaven ,16 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,75 uitgaven ,25 saldo 2 095,50 2

3 Algemeen batig saldo 2 095,50 Met deze begrotingswijziging werden kredieten ingeschreven tot betaling van een opleg bij ruiling van gronden. 06 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Hubertus Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Hubertus Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Algemeen batig saldo 0,00 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: 3 833,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: 9 209,00 EUR als tussenkomst in de restauratie van het orgel 07 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Brixius Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Brixius Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,00 uitgaven ,00 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten 1 217,00 uitgaven 0,00 saldo 1 217,00 Algemeen batig saldo 1 217,00 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: ,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: nihil 3

4 08 Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Lambertus Hoeselt - Begroting dienstjaar Advies De begroting dienstjaar 2006 van de kerkfabriek Hoeselt Sint-Lambertus Hoeselt wordt gunstig geadviseerd. Zij geeft volgende samenvatting (bedragen in EUR): Gewone dienst: ontvangsten ,90 uitgaven ,90 saldo 0,00 Buitengewone dienst: ontvangsten ,89 uitgaven ,69 saldo 2 117,20 Algemeen batig saldo 2 117,20 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2006: toelage gewone dienst: 6 123,00 EUR als tussenkomst in de gewone werkingskosten van de eredienst toelage buitengewone dienst: ,00 EUR als tussenkomst in de grote herstellingswerken aan de kerk (fase 1 - dakwerken, muren en riolering) 09 Ruimtelijke Ordening - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bilzen - Advies Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bilzen wordt gunstig geadviseerd. De CDH-fractie bij monde van de heer Robert Wijnen doet echter opmerken dat zij het op bepaalde punten moeilijk hebben met de zinswending. Zo kunnen zij zich moeilijk vinden in het zogenaamd "gebruik" van de Hoeseltse gronden ten voordele van Bilzen en het regionale industriegebied Bilzen-Hoeselt. Het structuurplan Bilzen werd al voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Bilzen in zitting van 12 juli Een advies is noodzakelijk gezien Hoeselt als gemeente grenst aan de deelruimte valleicomplex Demer-Munsterbeek, de deelruimte kerngebied Beverst-Munsterbilzen en de deelruimte kleinstedelijk gebied Bilzen. Het structuurplan werd in onderzoek gesteld door zowel de dienst ROP als de milieudienst en zonder opmerkingen bevonden. Het advies van de gemeente zal worden doorgespeeld aan het secretariaat van de GECORO-Bilzen. 10 Overheidsopdrachten - Opdrachten beneden de 5 500,00 EUR, excl. btw in de buitengewone dienst van de lopende begroting - Aanpassing van de lijst der opdrachten en vaststelling van de wijze van gunning - Goedkeuring 4

5 Het voorstel tot aanpassing van de lijst van overheidsopdrachten in de buitengewone dienst tot 5 500,00 EUR (excl. btw), zoals vastgesteld bij raadsbesluiten van 24 februari 2005, 31 maart 2005, 26 mei 2005, 23 juni 2005 en 29 september 2005, wordt goedgekeurd. De lijst van opdrachten wordt aangevuld met de aankoop van folderkasten, archiefrekken en een bureaustoel voor de dienst info en toerisme voor een geraamd bedrag van 2 000,00 EUR (incl. BTW). Deze aankopen zullen aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure. Het schepencollege zal gelast worden met de uitvoering van de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. 11 Overheidsopdrachten - Aankoop van vestiairekasten ten behoeve van de Technische Dienst - Vaststelling van de wijze van gunning en goedkeuring van het lastenboek Het bestek tot aankoop van nieuwe vestiairekasten ten behoeve van de gemeentelijke Technische Dienst, wordt goedgekeurd. Een en ander dient aangekocht om in regel te zijn met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Het gaat hier om in totaal 33 kasten type draaideur. Deze opdracht zal aanbesteed worden overeenkomstig de onderhandelingsprocedure, in toepassing van artikel 17, 2, 1, punt a van de wet van Het schepencollege wordt belast met de voorgeschreven procedure en het gunnen van de opdracht. De uitgaven worden begroot op 7 000,00 EUR (incl. btw) en zullen aangerekend worden op de kredieten voorzien onder artikel der B.U. van het dienstjaar Tot betaling hiervan zullen eigen middelen worden aangewend. Wat de aanduiding betreft van een gemeentelijk afgevaardigde in de volgende twee punten, wordt afgesproken geen gebruik te maken van een stembrief. De raad verklaart zich bovendien akkoord met de voorgedragen kandidaten en dit zonder stemming. 12 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pligas - Aanduiding van een gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone A.V. van dinsdag 22 november Goedkeuring Voor de buitengewone algemene vergadering van Pligas van dinsdag 22 november 2005, wordt mevr. Marijke Sleurs gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmacht-drager namens de gemeente. Bij verhindering van de titularis zal mevr. Carine Box fungeren als plaatsvervangend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. 13 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra - Aanduiding van een gemeentelijk afgevaardigde voor de buitengewone A.V. van maandag 28 november Goedkeuring 5

6 Voor de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van maandag 28 november 2005, wordt mevr. Carine Box gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmacht-drager namens de gemeente. Bij verhindering van de titularis zal mevr. Marijke Sleurs fungeren als plaatsvervangend afgevaardigdevolmachtdrager namens de gemeente. 14 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pligas - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 22 november Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van Pligas van dinsdag 22 november 2005 aan de orde zullen worden gesteld. Mevr. Marijke Sleurs die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. Tijdens deze algemene vergadering, zal dieper worden ingegaan op de budgettering voor Daarnaast worden ook nog de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar uit de doeken gedaan. 15 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente m.b.t. de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van maandag 28 november Goedkeuring De raad verklaart zich akkoord met de agendapunten die tijdens de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van maandag 28 november 2005 aan de orde zullen worden gesteld. Mevr. Carine Box die als gevolmachtigde deze vergadering zal bijwonen, wordt dan ook gemandateerd een positieve stem uit te brengen over alle punten van de agenda. Tijdens deze algemene vergadering, zal dieper worden ingegaan op de budgettering voor Daarnaast worden ook nog de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar uit de doeken gedaan. 16 VZW Sportcentrum Hoeselt - Rekening dienstjaar Goedkeuring De rekening dienstjaar 2004 van de vzw Sportcentrum Hoeselt zoals vastgesteld door de raad van bestuur en de algemene vergadering op 6 oktober 2005, wordt goedgekeurd. Samenvattend geeft zij volgende totalen (bedragen in EUR): Algemene dienst: opbrengsten kosten overschot ,31 EUR 540,53 EUR ,78 EUR 6

7 Activiteiten: opbrengsten ,13 EUR kosten ,33 EUR tekort ,20 EUR Sporthal: opbrengsten ,18 EUR kosten ,21 EUR tekort ,03 EUR Zwembad: opbrengsten ,70 EUR kosten ,85 EUR overschot 2 801,85 EUR Batig saldo ,40 EUR 17 VZW Sportcentrum Hoeselt - Begroting dienstjaar Goedkeuring De begroting dienstjaar 2006 van de VZW Sportcentrum wordt goedgekeurd. Samenvattend levert de begroting in ontvangsten volgende totalen: Algemene opbrengsten Opbrengsten uit activiteiten Opbrengsten sporthal Opbrengsten zwembad Opbrengsten openluchtterreinen Totaal opbrengsten ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 150,00 EUR ,00 EUR Samenvattend levert de begroting in uitgaven volgende totalen: Algemene kosten Kosten m.b.t. activiteiten Kosten m.b.t. sporthal Kosten m.b.t. zwembad Kosten openluchtterreinen Totaal kosten 300,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 2 500,00 EUR ,00 EUR Impact op de gemeentebegroting 2005: werkingstoelage (gewone dienst) : ,00 EUR 18 Gemeentefinanciën - Verdaging van de eindvervaldag van lening nr Goedkeuring Het voorstel om de eindvervaldag van lening nr met nog een jaar te verlengen, wordt goedgekeurd. Het betreft hier een lening aangegaan bij Dexia in december 1997 ten bedrage van oude BEF ( ,52 EUR) ter financiering van de aankoop van de gronden voor de Middelste Kommen. Aangezien de verkoop van deze gronden mogelijk nog steeds niet kan gerealiseerd worden, is het noodzakelijk de eindvervaldag van deze lening met één jaar te verlengen en de eindvervaldag vast te stellen op 31 december

8 19 Onderwijs - Gemeentelijke Basisschool Alt-Hoeselt - Vacantverklaring voor vaste benoeming in wervingsambt van een kleuteronderwijzer voor 13 lestijden - Goedkeuring Aan de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt wordt een betrekking voor vaste benoeming in wervingsambt van een kleuteronderwijzer voor 13 lestijden vacant verklaard. Een en ander werd berekend op basis van het leerlingenaantal per 15 oktober De betrokken personeelsleden zullen bij wijze van bericht in kennis gesteld worden van deze vacature en verzocht worden hun kandidatuur te stellen. 20 Gemeentepersoneel - Wijziging Administratief statuut voor het vastbenoemd gemeentepersoneel, voor wat betreft: - Verhoging van het minimaal aantal dagen jaarlijks vakantieverlof - artikel 131; - Aanpassing loopbaanonderbreking/loopbaanvermindering voor "ouderschapsverlof" en voor "medische bijstand" - artikel 151; Goedkeuring Het voorstel om wijzigingen aan te brengen in het administratief statuut voor wat betreft het vastbenoemd personeel van de gemeente, wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald volgende aanpassingen: In artikel 131, 1 (jaarlijks vakantieverlof), wordt de eerste alinea gewijzigd door wat volgt: Een personeelslid heeft jaarlijks recht op volgend aantal verlofdagen: - minder dan 45 jaar oud: 26 dagen - van 45 t.e.m. 49 jaar oud 27 dagen - vanaf de leeftijd van 50 jaar 28 dagen In Artikel (Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof), tweede alinea, wordt voor het nemen van het ouderschapsverlof, de leeftijd van het kind verhoogd van vier naar zes jaar In Artikel 151, 4 (Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid) wordt volgende tekst toegevoegd: De toepassing van loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering voor medische bijstand wordt soepeler voor alleenstaande werknemers. Zo heeft een alleenstaande werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te schorsen voor een periode van 24 maanden of ze te verminderen gedurende 48 maanden. Een alleenstaande werknemer woont uitsluitend en effectief samen met één of meer van zijn kinderen en dient dit te bewijzen met een attest van het gemeentebestuur dat de gezinssamenstelling weergeeft. Deze regeling is van toepassing op aanvragen vanaf 7 augustus 2005 ingediend en volgens de modaliteiten en formaliteiten van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 2005 en 15 juli De syndicale raadpleging vond plaats op 4 oktober 2005 met protocol van akkoord. 8

9 21 Gemeentepersoneel - Wijziging Reglement betreffende het contractueel personeel gemeente, voor wat betreft: - Verhoging van het minimaal aantal dagen jaarlijks vakantieverlof - artikel 97; - Aanpassing loopbaanonderbreking/loopbaanvermindering voor "ouderschapsverlof" en voor "medische bijstand" - artikel 106; Goedkeuring Het voorstel om wijzigingen in te brengen aan het reglement contractueel personeel gemeente, wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald volgende aanpassingen: In Artikel 97, 1 (aantal dagen jaarlijks vakantieverlof), wordt de eerste alinea gewijzigd door wat volgt: Een contractueel personeelslid heeft recht op een wettelijk verlof berekend op de prestaties in het vakantiejaar volgens de Jaarlijkse Vakantiewet Werknemers (regeling bedienden), met een maximum van 20 dagen, en op een boventallig verlof, op basis van de prestaties in het vakantiejaar: - van 6 dagen tot de leeftijd van 45 jaar - van 7 dagen vanaf de leeftijd van 45 jaar - van 8 dagen vanaf de leeftijd van 50 jaar In Artikel 106, wordt in 2 (Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof), tweede alinea, wordt voor het nemen van het ouderschapsverlof, de leeftijd van het kind verhoogd van vier naar zes jaar In Artikel 106, 4 (Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezinsof familielid) wordt volgende tekst toegevoegd: De toepassing van loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering voor medische bijstand wordt soepeler voor alleenstaande werknemers. Zo heeft een alleenstaande werknemer het recht om zijn arbeidsprestaties te schorsen voor een periode van 24 maanden of ze te verminderen gedurende 48 maanden. Een alleenstaande werknemer woont uitsluitend en effectief samen met één of meer van zijn kinderen en dient dit te bewijzen met een attest van het gemeentebestuur dat de gezinssamenstelling weergeeft. Deze regeling is van toepassing op aanvragen vanaf 7 augustus 2005 ingediend en volgens de modaliteiten en formaliteiten van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 januari 2005 en 15 juli De syndicale raadpleging vond plaats op 4 oktober 2005 met protocol van akkoord. Alvorens de zitting te sluiten, vraagt de voorzitter eerst nog de behandeling bij hoogdringendheid (art. 97 eerste lid van de NGW) van twee bijkomende punten. Het eerste toegevoegd punt betreft de onderhandse verkoop van zeven bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling "Catsbeekstraat/Heibrikstraat" Tot een spoedbehandeling van dit agendapunt wordt besloten door de raadsleden Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Josiane Caproens, Michel Vanroy, Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, Linda Verjans, Leon Ghijsens, Marijke Sleurs, Carine Soubry-Moors en Carine Box. Het punt staat geagendeerd als: 9

10 22 Patrimonium - Onderhandse verkoop van 7 bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling 'Catsbeekstraat/Heibrikstraat' - Toewijzing van de loten De onderhandse verkoop van 7 bouwgronden uit de gemeentelijke verkaveling 'Catsbeekstraat/Heibrikstraat' wordt goedgekeurd. Het betreft meer bepaald 6 loten voor een halfopen bebouwing en 1 voor een gesloten bebouwing en de oppervlakte van de percelen varieert van 3a 57ca tot 4a 68ca. De verkoop vond plaats bij inschrijving en zonder opbod aan de geschatte minimumverkoopprijs. De schattingsprijs werd vastgesteld op op 100,00 EUR/m² voor een halfopen bebouwing en 90,00 EUR/m² voor een gesloten bebouwing. In totaal stelden zich 22 geïnteresseerden kandidaat. De manier van toewijzing van de loten werd gebaseerd op de toewijzingsnormen zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 juni Zo kregen volgens een eerste criterium kandidaten zonder woning, respectievelijk zonder bouwplaats, voorrang op kandidaten met een woning of een bouwplaats. In een tweede criterium werd gesteld dat de percelen toegewezen zouden worden aan de kandidaten met het hoogst aantal punten. Blijkens het klassement na de lottrekking opgemaakt door de gemeenteraadscommissie in vergadering van 19 oktober, wordt beslist de loten toe te wijzen als volgt: Lot 1: mevrouw Joke Slechten, Heibrikstraat 40 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 2: mevrouw Nancy Pensart, Wierookstraat 8 bus 7 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 3: de heer Yves Verjans, Nederstraat 17 B bus 2 te Hoeselt aan de prijs van ,00 Euro Lot 4: mevrouw Vanessa Poesen, Tongersesteenweg 17/4 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 5: de heer Wim Mewissen, Sparrenlaan 13 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 6: de heer Wim Moors, Overbosstraat 7/B te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR Lot 7: de heer Gunther Verjans, Romershovenstraat 64 te Hoeselt aan de prijs van ,00 EUR De ontvangsten die uit deze verkoop voortvloeien, zullen als invorderingsrecht ingebracht worden in de buitengewone dienst van de lopende gemeentebegroting onder artikel / De alzo gerealiseerde middelen zullen aangewend worden voor de financiering van investeringen in de buitengewone dienst, ingeschreven in de begroting van het lopende dienstjaar. De dienst INF wordt opdracht gegeven deze verkoop administratief verder uit te werken, en de burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd de notariële akte, te verlijden voor het ambt van notaris Simon Vreven te Hoeselt, en namens en voor de gemeente Hoeselt te ondertekenen. Het tweede toegevoegd punt betreft de goedkeuring van een overeenkomst met GOM-Limburg i.v.m. de eenvormige bewegwijzering van het industrieterrein te Hoeselt. Tot een spoedbehandeling van dit agendapunt wordt besloten door de raadsleden Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Josiane Caproens, Michel Vanroy, Alfons Capiot, Hervé Peters, Libert Souverijns, Jean-Louis Verjans, Gert Hellinx, Pierre Jamaer, Walter Callebaut, Robert Wijnen, Hilde Buysmans, Serge Voncken, Lode Cuypers, Linda Verjans, Leon Ghijsens, Marijke Sleurs, Carine Soubry-Moors en Carine Box. Het punt staat geagendeerd als: 23 Overeenkomst met GOM-Limburg i.v.m. de eenvormige bewegwijzering van het industrieterrein te Hoeselt - Goedkeuring 10

11 De overeenkomst tussen de GOM-Limburg en de gemeente Hoeselt in verband met de invoering van een eenvormige bewegwijzering op het bedrijventerrein Industriezone I en II te Hoeselt, wordt goedgekeurd. De uitgaven die uit deze overeenkomst voortvloeien, geraamd op 3.216,12 EUR, waarvan 1.029,16 EUR ten laste van de gemeente Hoeselt, worden aangerekend op de kredieten voorzien in de buitengewone dienst van de lopende gemeentebegroting onder artikel 423/ der uitgaven. Aan de dienst INF wordt opdracht gegeven deze overeenkomst administratief verder uit te werken. De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze overeenkomst namens de gemeente Hoeselt te ondertekenen. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 11

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 23 augustus 2006 SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Stefaan BEIRENS Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Emanuël MONBALIU

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE

POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE POLITIEZONE TONGEREN-HERSTAPPE Verslag van de vergadering van de politieraad van woensdag 26 maart 2014 om 20u00 in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium, Maastrichterstraat 10, Tongeren.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN.

COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. COMMISSIE FINANCIEN EN ALGEMENE ZAKEN. Zitting van 15 september 2009 Aanwezig : PAUL DUERINCKX voorzitter IVAN VANDERZEYPEN, LEEN VERRECK, TINA DE WINDT, KRIS DEGREEF, STEFANIE DE NEEFF, PIERRE OTZER,

Nadere informatie

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag

Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort verslag Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel: IGL, Klotstraat 125 in 3600 Genk Bestuurscomité, vergadering van 24 juni 2015, verkort

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 25 juni 2007 a a n w e z i g Harry Hendrickx voorzitter Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens, Maria Lauryssen,

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad

OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad OVERZICHTSLIJST Gemeenteraad Maandag 30 mei 2016 aanwezig Johan Vermeeren, voorzitter gemeenteraad Tinne Rombouts, burgemeester Michel Jansen, Marc Haseldonckx, Roger Van Aperen, Ward Baets, Jef Vissers

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 22 april 2008, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 april 2008, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 19.02.2008 2. Kennisgeving samenstelling

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte

Zitting R.M.W. 28.02.2013. Geachte Zitting R.M.W. 28.02.2013 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 28.02.2013 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 24 maart 2009, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 24 maart 2009, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Kennisname van het ontslag van het politieraadslid Nic Van de

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 23/08/2012

Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 30 oktober 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Vaststellen jaarrekening 2013 De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 19 mei 2008 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 19 mei 2008 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 19 mei 2008 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KERKFABRIEK H. HART ROOIERHEIDE - REKENING DIENSTJAAR 2007 - ADVIES 002. GOEDKEURING MEERJARENPLAN,

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding begrotingsrekening

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 17/10/2013

Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 19 december 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 19 december 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 19 december 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie