Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen CCR jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken nderwerpen in 2013 G inhudelijke uitwerking adviesaanvragen 2013 H CCR wachtkamervragen en nieuwsbrieven 2013

2

3 Bijlage A: adviesbevegdheden CCR Wet tekst van de WMCZ: Hieruit: Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 1.De zrgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit dat de instelling betreft, inzake: a. een wijziging van de delstelling f de grndslag; b. het verdragen van de zeggenschap f fusie f het aangaan f verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling; c. de gehele f een gedeeltelijke pheffing van de instelling, verhuizing f ingrijpende verbuwing; d. een belangrijke wijziging in de rganisatie; e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding f andere wijziging van de werkzaamheden; f. het benemen van persnen die rechtstreeks de hgste zeggenschap zullen uitefenen bij de leiding van arbeid in de instelling; g. de begrting en de jaarrekening;h. het algemeen beleid inzake de telating van cliënten en de beëindiging van deze zrgverlening aan cliënten; i. vedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid p het gebied van de veiligheid, de gezndheid f de hygiëne en de geestelijke verzrging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemgelijkheden en ntspanningsactiviteiten vr cliënten; j. de systematische bewaking, beheersing f verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zrg; k. de vaststelling f wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van persnen die belast wrden met de behandeling van klachten van cliënten; l. wijziging van de regeling, bedeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling f wijziging van andere vr cliënten geldende regelingen; m. het belasten van persnen met de leiding van een nderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zrg wrdt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven. 2.Het advies wrdt p een zdanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invled kan zijn p het te nemen besluit. 3.De cliëntenraad is bevegd de zrgaanbieder k ngevraagd te adviseren inzake de in het eerste lid genemde en andere nderwerpen, die vr de cliënten van belang zijn. 1.De zrgaanbieder neemt geen van een schriftelijk dr de cliëntenraad uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarver, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad verleg is gepleegd. 2.Ten aanzien van de nderwerpen, genemd in artikel 3, eerste lid, nder i tt en met m, neemt de zrgaanbieder, behudens vr zver het besluit dr de zrgaanbieder met wrden genmen krachtens een wettelijk vrschrift, geen van een dr de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit, tenzij de cmmissie, bedeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de zrgaanbieder bij afweging van de betrkken belangen in redelijkheid tt zijn vrnemen heeft kunnen kmen. 3.De zrgaanbieder det van een besluit inzake een nderwerp waarver de cliëntenraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en vr zver hij van het advies afwijkt nder pgave van redenen, mededeling aan de cliëntenraad. 4.Een besluit van de zrgaanbieder, genmen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de cliëntenraad tegenver de zrgaanbieder schriftelijk een berep p de nietigheid heeft gedaan. De cliëntenraad kan slechts een berep p de nietigheid den binnen een maand nadat de zrgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de cliëntenraad is gebleken dat de zrgaanbieder uitvering f tepassing geeft aan zijn besluit. 1.De zrgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze vr de vervulling van zijn taak redelijkerwijs ndig heeft. 2.De zrgaanbieder verstrekt de cliëntenraad vrts ten minste eenmaal per jaar mndeling f schriftelijk algemene gegevens mtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is geverd en in het kmende jaar zal wrden geverd. 1.De zrgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevegdheden dan de in deze wet genemde tekennen. Een zdanig besluit wrdt schriftelijk aan de cliëntenraad medegedeeld. 2.De zrgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen ver een vrnemen een besluit te nemen als bedeld in het eerste lid en ver het vrnemen een zdanig besluit te wijzigen. Artikel 4 is van vereenkmstige tepassing.

4 Bijlage B: samenwerkingsvereenkmst CCR - RvB Het reglement Centrale Cliëntenraad De Bascule vastgesteld p d.d 08 juli 2008 zijn de regels van de wijze waarp de Bascule uitvering geeft aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zrginstellingen (WMCZ) en de Wet p de Jeugdzrg (Wjz). De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft een eigen huishudelijk reglement. Deze vereenkmst regelt de samenwerking tussen de CCR en de Raad van Bestuur (RvB). De WMCZ en de Wjz zijn de cntext van medezeggenschap in de Bascule. Centrale Cliëntenraad en RvB De Centrale Cliëntenraad behartigt zaken p divisieverstijgend niveau en zaken waarbij de kinderraad, jngerenraad er p divisieniveau niet uitkmen. De CCR is het adviesrgaan, de gesprekspartner, van de RvB. De RvB van de Bascule heeft zich uitgesprken vr een CCR bestaande uit uders en/f wettelijke vertegenwrdigers van cliënten van de Bascule. Overleg De RvB heeft eenmaal in de drie maanden een verleg met de CCR en maandelijks een afstemmingsverleg, f cntact met de vrzitter en/f secretaris van de CCR. Eén keer per jaar vindt er verleg plaats met een delegatie van de Raad van Cmmissarissen. Adviesprcedure De RvB stuurt de CCR een keer per vier weken een week vrafgaand aan de vergadering van de CCR - een schematisch verzicht van zaken waar advies ver is gevraagd en waar advies ver zu kunnen wrden gevraagd. Dit verzicht is schematisch en bevat: - Datum verznden adviesaanvraag - Onderwerp - Krte inhudelijke samenvatting van het item met daarbij aangegeven wat het belang is vr cliënten - Status bij CCR: Datum ntvangst Opties: - zien af van adviesrecht - in behandeling - Uiterste adviesdatum (zeven weken na datum ntvangst adviesaanvraag. Wanneer de CCR meer tijd ndig heeft geeft ze dit schriftelijk dr aan de RvB) - Advies CCR en datum - Besluit RVB en datum - Datum testuren aan CCR van definitieve besluiten en/f stukken die wrden pgenmen in het handbek HKZ. Het bijhuden van het schema ligt bij het bestuursbureau De CCR krijgt bij een adviesaanvraag alle relevante stukken tegestuurd m de CCR desgewenst te kunnen infrmeren ver het nderwerp wanneer de CCR haar afweging maakt wel f niet een advies uit te brengen. Budget CCR Jaarlijks wrdt er een budget vastgesteld p basis van de begrting. Het budget heeft betrekking p de vlgende nderdelen: - Vacatieregeling, reisksten, ppasgelden, kantrartikelen - Schling - PR - Lidmaatschap van landelijke verenigingen - Enquêterecht - Onderzeksksten Binnen het budget is de CCR zelf bevegd tt het den van uitgaven. Rekeningen wrden getekend dr de vrzitter f de secretaris van de CCR en namens de Bascule dr de secretaris van de Raad van Bestuur. Ondersteuning De Bascule faciliteert ndersteunende zaken zals: gebruik intranet, kpieerapparaat, kantrartikelen, en vergaderruimte. Tevens kan het bestuursbureau van de Bascule de CCR ndersteuning bieden (bijvrbeeld p het gebied van PR, staf kwaliteit f secretarieel). De Bascule is verantwrdelijk vr de werving, selectie en aanstelling van een ndersteuner van de CCR. Het DB van de CCR heeft de bevegdheid een vrstel tt beneming van een kandidaat af te wijzen

5 Bijlage C: jaarcyclus CCR September: Sept. kt.: Okt.: Nv.- dec.: Januari-juni: Mei-juni: Juni : Juni: Juli augustus: brainstrm nieuwe CCR jaarplan pstellen cncept jaarplan begrting indienen bij de Bascule vaststellen CCR jaarplan pstellen CCR jaarverslag i.. met DB jaarverslag bespreken en vaststellen tetst jaarplan en 2e deel jaar bekijken (z ndig kers bijstellen). Afsluiten jaar geen CCR activiteiten (vlgt de schlvakanties) Bijlage D: speerpunten CCR actuele nderwerpen die belangrijk wrden gevnden dr de CCR - adviesaanvragen van de RvB en waar de CCR advies ver wil uitbrengen - eigen nderwerpen: i) bespreken behandelplan met uders en cliënten ii) spiegelbijeenkmsten: uitvering van het prtcl met specifiek aandacht vr: - het huden van de SB, - tijdige verslaglegging - versturen van verslag aan CCR, uders/jngeren. Vast punt p de agenda van het verleg met de RvB. iii) Cliënt participatie: - Elke divisie een plan van aanpak cliëntparticipatie p papier - Klankbrdgrepen en panelbijeenkmsten Dit vragen aan de RvB en aan de divisiedirecteur. Met als del dat er beweging kmt p dit punt. CCR leden kunnen k actief participeren en ndersteunen in klankbrdgrepen f panels. iv) Afstemming nderwijs en behandeling v) Cliëntmedezeggenschap en cliënt participatie van ambulante jngeren - RvB en Divisiedirecteuren vragen m hier actie in te ndernemen; plan vr te ntwikkelen. vi) Tevredenheidmeting vanuit cliëntperspectief - Cncreet: bij tevredenheidmeting van de jngeren (advies JR meenemen en een meting vanuit cliëntperspectief) vii) Werving en cntinuïteit van de CCR - Interviews met leden CCR en nieuwe flyer laten maken. - Actieve huding van de RvB, divisiedirecteuren hierin. De delstelling: 2 leden uit elke divisie, wrdt ng niet gehaald. CCR en het belang van een ged functinerende CCR leeft ng te weinig. CCR is ng steeds te nbekend nder medewerkers. viii) Aanmeldingsprcedure en intake ix) Drlichten en vanuit cliëntperspectief vrstellen den ter verbetering Tegankelijkheid van de Bascule Drlichten vanuit cliëntperspectief: fldermateriaal, aanmeldingsprcedure, telefn x) Infrmatie vr kinderen en jngeren (website, flders) xi) Gebruik van internet en sciale media in de behandeling

6 Bijlage E: begrting - uitgaven 2013 Kstenplaats: Raad van Bestuur Uitgangspunten: Elke divisie vertegenwrdigt met twee leden, de grte eventueel met 1 extra (10 leden) 12 bijeenkmsten per jaar Begrt Uitgaven Ksten Bijeenkmsten: - vacatiegelden (vergaderingen, spiegelsessies,prjecten,extern etc.) 35 vr gewne leden. 50 vr vrzitter en secretaris - reisksten - ppasgelden Schling/sympsia PR (eigen flyers, brievenbussen, psters) Overig: Bijv. kantrbendigdheden representatieksten (attenties/etentje/ksten gasten) Stelpst: lidmaatschap cliëntenrganisatie ( ) 750 Ttaal Telichting: In 2013 was de CCR nderbezet. Dit drukt de uitgaven substantieel. PR beprekte uitgaven in Echter kmend jaar zal weer nieuw (flder) materiaal meten wrden besteld. NB: Ksten die samenhangen met administratieve ndersteuning en/f de ndersteuner van de centrale cliëntenraad zijn geen nderdeel van bvenstaande begrting. Huidige situatie: - Ondersteuner centrale cliënten raad: 16 uur per week. Kstenplaats: bestuursbureau - Indien ndig en mgelijk, wrdt ndersteuning gebden vanuit het bestuursbureau.

7 Bijlage F: inhudelijke beschrijving van besprken nderwerpen in 2013 SBF prject: klant centraal en de rl die de CCR heeft in dit Bascule prject. De CCR heeft verleg gehad met de prjectleider van dit SBF prject en verschillende cliëntparticipatie activiteiten drgesprken. De CCR heeft gevraagd m binnen het SBF prject k aandacht te besteden aan het huden van spiegelbijeenkmsten vlgens het vastgestelde prtclr de spiegelbijeenkmsten. Vervlg p de Open Space Bijeenkmst: wat gebeurt er met de resultaten. De CCR dringt aan p vervlg. Vrstel is een werkgrep die verder gaat met de pbrengst. Een CCR lid zal hierin participeren. He kan de CCR meer betrkken wrden bij activiteiten die p de vler ntstaan. De advieslijn is vastgelegd en lpt via de RvB. De CCR is verder bereikbaar via mailadres en ndersteuner. Bezuinigingen Samenveging van Divisies Spiegelbijeenkmsten: de CCR ntvang bijna geen uitndigingen meer. Ok ntvangt ze bijna geen verslagen. Ze wil dat dit verbeterd. De CCR vindt het geen gede ntwikkeling dat er minder Spiegelbijeenkmsten wrden gehuden dan afgesprken. E-health en het ntwikkelen van ander digitale hulpmiddelen in de behandeling (bijv. skype). De CCR vraagt m tepassing van digitale mgelijkheden en wil dat uders en jngeren/kinderen wrden betrkken bij de ntwikkeling daarvan. Herstelndersteunende zrg en inzet van ervaringsdeskundigen in de behandeling n.a.v. een dr CCR bezcht sympsium Sympsium herstelndersteunende zrg in de Bascule. De Bascule rganiseert samen met de CCR een sympsium ver herstelndersteunende zrg in de Bascule. De RvB is vrzitter van de werkgrep, waarmee het belang wrdt nderstreept. De CCR levert een belangrijke bijdrage aan zwel de inhud als de rganisatie van het sympsium Transitie: diverse bijeenkmsten van gemeenten (Amsterdam en Gi) vrspreken en verslag achteraf De vrgenmen fusie met spirit- afgeblazen. Plan van aanpak EPD. De CCR zal p d ehgte wrden gehuden van de ntwikkelingen. Evaluatie van het plan van aanpak cliëntparticipatie (d.d ). Uitleg Zrgpaden Het ngevraagd CCR advies ver Veiligheid. Gesprekken met uders in de wachtkamers, de wachtkamervragen en CCR nderwerpen leiden, gebundeld tt een A4 de bascule veilig geneg. Een ngevraagd advies met punten ter verbetering van de veiligheid in de bascule, vanuit cliëntperspectief. Kwaliteitsnderzek vanuit cliëntperspectief dr CCR-JR en KR. De ndersteuners van de raden nemen het initiatief tt een gezamenlijk kwaliteitsnderzek dr de drie raden. Er is gebruik gemaakt van het handbek kwaliteit van het Verwey-Jnker instituut en st. Alexander. De bevindingen met aanbevelingen ter verbetering, zijn gebundeld in een bekje en.a. aan de RvB uitgereikt. Deelname aan nderzek ver het gebruik van Psychfarmaca- dr landelijk kenniscentrum KJP. Adviesvragen ver Speedbt en Step Wachtkamervragen. De CCR is in 2013 begnnen met wachtkamervragen.3x per jaar wrden er kaartjes met een vraag neergelegd in de wachtkamer. Ouders kunnen die beantwrden en in de CCR brievenbus den. Naar aanleiding van de wachtkamervragen is er in 2013 een keer ngevraagd advies uitgebracht. Adviesvraag K7 cöperatie. De CCR heeft in 2012 advies uitgebracht ver een eerder cncept visiedcument. Ze ziet niets terug van haar advies en vraagt de RvB m nadere uitleg. Adviesvraag ver prfiel nieuw lid RvB CCR jaarverslag 2012 en de CCR punten vr het jaardcument van de Bascule Ontwikkelingen rndm de zrginkp Wat wrdt er gedaan met de adviezen van de CCR (en tezeggingen van de RvB)- CCR wil dit graag beter kunnen vlgen K7 cliëntenraden netwerkbijeenkmst. De CCR leden hebben een bijenkmst met cllega s uit andere K7 instellingen. De transitie en he als cliëntenraden medezeggenschap uit te efenen is een van de gespreksnderwerpen. Ontwikkelingen in de divisie Gezin en Gezag. De divisiedirecteur vertelt ver de nieuwe ntwikkeling. Tegezegd wrdt dat de CCR zal wrden betrkken bij het verder uitwerken van cliëntparticipatie in de divisie. Op verzek melden twee leden zich daarvr aan. Echter in 2013 is dit niet verder uitgewerkt. Organisatie eerste CCR uderpanel De CCR rganiseert p eigen initiatief een eerst CCR uderpanel. Onderwerp: herstelndersteunende zrg. Het verslag wrdt verstuurd naar de uders die hebben deelgenmen aan het panel en aan de RvB. De resultaten zullen wrden meegenmen naar het sympsium, De resultaten zijn k nderdeel van het samen met de JR en KR samengestelde bekje kwaliteit vanuit cliëntperspectief Resultaten van het uderpanel Organisatie van het sympsium Herstelndersteunende Zrg De Bascule en de Transitie. In 2013 hebben leden van de CCR een aantal landelijke-reginale en gemeentelijke bijenkmsten bezcht ver de transitie en daar het perspectief van cliënten de KJP laten hren. Spreken we ver patiënt f ver cliënt? Deze vraag van de RvB heeft de CCR besprken Ouders. De CCR heeft vrkeur vr cliënt maar vindt het van belang de mening van de JR hierver te vragen.

8 Behandelplan en deels terecht bevnden klacht van een cliënt bij de klachtencie. De CCR brengt een ngevraagd advies uit waarbij de CCR verwijst naar een eerder uitgebracht advies met verbeterpunten mbt het behandelplan. Deze punten sluiten aan bij de dr de cliënt benemde punten. De bestuurscrisis- intensief besprken p verschillende mmenten.a. k in extra bijeenkmst met RvC Prfiel, werving en selectieprces van een nieuw bestuurslid Medezeggenschapsrecht in de bestuurscrisis en selectieprcedure nieuw bestuurslid. De CCR heeft p verschillende mmenten (de bestuurscrisis, bij de prcedure van het nieuwe lid van de RvB en bij de selectie[prcedure ) gezrgd dat de WMCZ nageleefd werd en dat de CCR daadwerkelijk mede- zeggenschap had. Invulling secretarisfunctie en vrzittersfunctie van de CCR. Kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuurde in het kader van de selectieprcedure Advies ver kandidaat RvB Overleg met Cliëntbelang Amsterdam. Met de kmende Transitie heeft de CCR de cntacten met cliënten belang Amsterdam weer aangehaald. Het is fijn en belangrijk m een gede cliëntvertegenwrdiging te hebben richting de gemeente. Cliëntenbelang lijkt de jeugd nu k echt te marmen. De CCR wil vr de Jeugd GGZ, participeren in een (ng p te zetten)vrm van medezeggenschap richting gemeente Jaarplanning CCR seizen Dit is dr de drukke agenda maar summier besprken. RvC- bestuurscrisis en vacature lid RvB Bascule Begrting rganisatientwikkeling. Dit is na de zmer een grt nderwerp geweest met vele aspecten en besprken in de vergaderingen Werven nieuwe leden CCR. Met het vertrek van twee leden die al wat langer lid waren van de CCR wrdt de bezetting te dun. Beslten wrdt psters p te hangen in de wachtruimte, Oprep in de CCR nieuwsbrief, prep p de Bascule website, p de CCR website, nder de aandacht brengen van RvB en managers en m bijenkmsten te bezeken waar uders kmen. Vervlg p het sympsium herstelndersteunende Zrg: Preftuin. Het sympsium was een succes. De Bascule heeft herstelndersteunende zrg ingebracht als innvatief prject en daarmee ndersteuning gewnnen,vanuit een dr VWS gesteund prject van patiëntrganisaties.in een preftuin zal de visie en elementen van herstelndersteunende zrg ruimte krijgen, inkleuring kunnen krijgen en kunnen effecten wrden nderzcht. De CCR is hierbij betrkken en een lid van de CCR neemt deel aan de begeleidende werkgrep. Brief aan nieuwe bestuurder- kennismaking Reglementen van de CCR bespreking met DB. De reglementen zijn dr het DB geëvalueerd en aangepast. Bespreking met de RvB als de nieuwe rganisatie structuur bekend is en de nieuwe terminlgie ingeverd kan wrden. Spiegelbijeenkmsten? Is er een planning vr De cnstateert dat er weinig tt geen SB meer wrden gehuden en vraagt naar een planning. Die is er niet. Liquiditeitspsitie van de bascule en het herstelplan. In nvember wrdt duidelijk dat de liquiditeit van de bascule slecht is en de nieuwe bestuur lanceert een herstelplan vr de bascule. De CCR wrdt geïnfrmeerd en gevraagd m advies uit te brengen. Het advies wrdt in 2014 uitgebracht Plan Nieuwe Tpstructuur van de Bascule. De CCR brengt advies uit. Ze vraag aandacht vr het ged nderbrengen van de verantwrdelijkheid vr vraaggestuurde zrg, vr de academische functie, duidelijkheid vr de medewerkers. Ok wenst de CCR tijdig en vlledig te wrden geïnfrmeerd. Vrtgang m.b.t. diverse CCR adviezen. In de hectiek van grte veranderingen binnen de Bascule zijn adviezen nbeantwrd gebleven. De CCR stelt dit aan de rde bij de nieuwe bestuurder. Die zegt te hierp teug te zullen kmen als er meer duidelijkheid is ver invulling van de nieuwe structuur en nderwerpen weer ndergebracht kunnen wrden. Vanuit het netwerk cliëntenraden K7 een gezamenlijke brief aan de plitiek met zrgpunten ver de transitie van Jeugd GGZ Vanuit netwerk cliëntraden K7 een gezamenlijke brief ver de K7 cöperatie. Gezamenlijk wrdt gevraagd m gede brging van de cliëntmedezeggenschap en cliëntparticipatie in het visiedcument van de cöperatie.

9 Bijlage G: inhudelijke uitwerking van de adviezen 2013 Adviezen aan Raad van Bestuur: a) Psitief advies b) Geen advies c) Ongevraagd advies d) Ng niet afgernde adviestrajecten Er is in 2013 geen negatief advies uitgebracht a) Psitief advies Onderwerp Telichting Prfiel 2 e lid raad van bestuur De CCR heeft gevraagd m aan het prfiel te te vegen: - - heeft affiniteit met de kinder- en jeugdpsychiatrie -heeft kennis van- en nderschrijft het belang van cliëntparticipatie en cliëntmedezeggenschap Zrginkp 2014, fferte VGZ De CCR geeft aan vertruwen te hebben in de deskundigheid van de Bascule. De CCR geeft een psitief advies ver de zrginkp fferte. Over het zrgaanbd geeft ze ng het vlgende advies: -Versterken ambulant aanbd wat aansluit bij de leefwereld van de cliënten. (herstelndersteunende zrg) -gericht inzetten p ervaringsdeskundigen -passende trajectprijzen waar klinische pname ndzakelijk is -financiële belemmeringen verwijderen (ntschtten) -zrg dragen vr cliëntvlgende zrg en financiering, k buiten de stad-regi -versterken van utreachende zrginitiatieven (a. Oase) -kwaliteitstetsingen vanuit cliëntperspectief -bevrderen van cliëntparticipatie- en cliëntmedezeggenschap -de CCR eerder meenemen in het prces van de zrginkp Aanpassing Tpstructuur van de Bascule -Zrgvuldigheid, duidelijkheid en snelheid in de cmmunicatie naar de medewerkers. Onzekerheden wegnemen. Is van invled p de zrg. -adequaat inspelen p de transitie -vraaggerichte zrg is kwaliteit van zrg -Onderwijs en ntwikkeling daarp afstemmen -k met invering nieuwe tpstructuur ged luister naar en kijken wat belang is van cliënten b) Geen advies Samenveging divisie G&G en L&O Sluiting grep Spaceshuttle in divisie GZ De CCR nthud zich van het uitbrengen van advies. De CCR acht zich niet in staat een afgewgen advies uit te brengen en nthud zich van het uitbrengen van advies c) Ongevraagd advies Tetsing kwaliteit van Zrg vanuit cliëntperspectief (i.s.m. JR en KR) Sympsium ver herstelndersteunende zrg Privacy in de wachtkamers medicatieveiligheid Een bekje met de resultaten van 3 panels met kinderen, jngeren en uders ver de kwaliteit van zrg. Het beje bevat een grt aantal suggesties ter verbetering van de zrg. Zie: de website van de CCR- link in het verslag van het sympsium Bascule sympsium p initiatief van- en vr een grt deel gerganiseerd dr de CCR. Bedeld m start te maken met herstelndersteunde zrg in de Bascule. Naar aanleiding van een reactie p een wachtkamervraag ver veiligheid adviseert de CCR pnieuw nder de aandacht te brengen dat behandelaars geen behandelinfrmatie bespreken in de wachtkamers. Naar aanleiding van een publicatie van een medicatiecmmissie brengt de CCR praktische suggesties uit het uderpanel ver medicatie nder de aandacht van de RvB met het verzek deze dr te geven aan de medicatiecmmissie.

10 d) ng niet afgernde adviestrajecten aanpassing speedbt (adviesvraag) en vrming Step (adviesvraag). Cöperatie K7. Ontvlechting RCKJP. Ongevraagd advies ver behandelplan. Ongevraagd advies medicatiebeleid. CCR heeft aanvullende vragen gesteld. CCR heeft aanvullende vragen gesteld. RvB heeft geantwrd. Advies ng niet bepaald. RvB kmt ng met adviesvraag ver Plan van Aanpak CCR wacht p reactie RvB CCR wacht p reactie van RvB Adviezen aan de Raad van Cmmissarissen: a) Psitief advies b) Ongevraagd advies a) Psitief advies Invulling vacature RvB. De CCR ziet dat de RvC kiest vr een bestuurder met ervaring p het bedrijfskundig vlak. De CCR wil geïnfrmeerd wrden ver he de inhudelijke vertegenwrdiging van de rganisatie vrm krijgt.- intern en extern. De CCR stelt als vrwaarde aan de beneming dat er draagvlak is vr deze nieuwe bestuurder vanuit OR en CMT. b) Ongevraagd advies Bestuurscrisis. De CCR stuurt een brief aan de RvC naar aanleiding van het infrmerend gesprek van RvC en de interim bestuurder ver de bestuurscrisis. De CCR stelt daarin verhelderende vragen en drukt daarin haar zrg uit ver de situatie, de beeldvrming naar buiten en de nrust die dit brengt nder persneel. Tevens vraagt zij m telichting wat de gevlgen zijn vr de lpende prcedure mbt de vacature RvB

11 Bijlage H: CCR wachtkamervragen en nieuwsbrieven CCR wachtkamervragen. 2 CCR nieuwsbrieven WACHTKAMERVRAAG 1 Velt u zich in de gesprekken met de behandelaars, veilig geneg m alles te zeggen en te vragen? ja nee sms niet Telichting: WACHTKAMERVRAAG 2 Uw kind heeft een strnis waarvr het in behandeling is bij de Bascule. Maar uw kind is meer dan een strnis! Hij/zij zit bijvrbeeld k p schl, heeft cntact met vriendjes en vriendinnetjes, heeft sciale cntacten p internet, zit p sprt, hudt van muziek, heeft kwaliteiten en vaardigheden, heeft tekmstdrmen, heeft familie en heeft andere mensen die belangrijk vr hem f haar zijn. Allemaal zaken die bijdragen aan het persnlijk herstel van uw kind! Vindt u dat de Bascule deze persnlijke aspecten in het leven van uw kind vldende verkent en vldende betrekt in de behandeling van uw kind? ja nee sms niet Telichting: WACHTKAMERVRAAG 3 De Bascule wil in de behandeling meer aansluiten bij de vraag en behefte van de cliënt. Vraag: Vindt u dat de Bascule vldende aansluit p de hulpvraag van u en uw kind? ja nee sms niet Telichting:

12

13

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010

Bijlagen. A plan van aanpak 2009-2010. adviesbevoegdheden CCR. samenwerkingsovereenkomst CCR-RvB. jaarcyclus. E begroting-uitgaven 2010 Bijlagen A plan van aanpak 2009-2010 B C D adviesbevegdheden CCR samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus E begrting-uitgaven 2010 F schema adviesaanvragen 2010 Bijlage A: CCR plan van aanpak 2009-2010

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage B: Jaarplanning september 2007- december 2008. Samenwerkingsovereenkomst. Bijlage D: CCR jaarplan 2009 en 2010

Bijlagen. Bijlage B: Jaarplanning september 2007- december 2008. Samenwerkingsovereenkomst. Bijlage D: CCR jaarplan 2009 en 2010 Bijlagen Bijlage A: Jaarcyclus van de CCR Bijlage B: Jaarplanning september 2007- december 2008 Bijlage C: Samenwerkingsovereenkomst Bijlage D: CCR jaarplan 2009 en 2010 Bijlage E: Bijlage F: Begroting

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant Nieuwe zrg verantwrde zrg? Onderzek naar de kwaliteit van zrg bij Nes nieuwe jeugdzrgaanbieder in de prvincie Nrd-Brabant Inspectie jeugdzrg Utrecht, januari 2009 2 Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CENTRALE CLIENTENRAAD Medezeggenschap en Participatie in zwaar weer DE BASCULE Academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Regio Amsterdam en Gooi en Vechtstreek Amsterdam, april

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers

Gespreksverslag: Focusgroep Mantelzorgers s Gespreksverslag: Fcusgrep Mantelzrgers Datum: 09 mei 2016 Aanwezig: vier ervaringsdeskundige deelnemers, gespreksleider van Prgramma aandacht Vr Iedereen, twee inhudelijk betrkken adviseurs. KEUZEWEB

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering

Huishoudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering <datum> Huishudelijk reglement van de vereniging ZZPPS (ZZP-Pdium Smallingerland) Vastgesteld in de bestuursvergadering Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de vereniging: de vereniging

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013

Huishoudelijk reglement Stichting Joods Jongeren Fonds vastgesteld op 5 november 2013 Huishudelijk reglement Stichting Jds Jngeren Fnds vastgesteld p 5 nvember 2013 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Jds Jngeren Fnds, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie