Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen CCR jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken nderwerpen in 2013 G inhudelijke uitwerking adviesaanvragen 2013 H CCR wachtkamervragen en nieuwsbrieven 2013

2

3 Bijlage A: adviesbevegdheden CCR Wet tekst van de WMCZ: Hieruit: Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 1.De zrgaanbieder stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen ver elk vrgenmen besluit dat de instelling betreft, inzake: a. een wijziging van de delstelling f de grndslag; b. het verdragen van de zeggenschap f fusie f het aangaan f verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling; c. de gehele f een gedeeltelijke pheffing van de instelling, verhuizing f ingrijpende verbuwing; d. een belangrijke wijziging in de rganisatie; e. een belangrijke inkrimping, uitbreiding f andere wijziging van de werkzaamheden; f. het benemen van persnen die rechtstreeks de hgste zeggenschap zullen uitefenen bij de leiding van arbeid in de instelling; g. de begrting en de jaarrekening;h. het algemeen beleid inzake de telating van cliënten en de beëindiging van deze zrgverlening aan cliënten; i. vedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid p het gebied van de veiligheid, de gezndheid f de hygiëne en de geestelijke verzrging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemgelijkheden en ntspanningsactiviteiten vr cliënten; j. de systematische bewaking, beheersing f verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zrg; k. de vaststelling f wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van persnen die belast wrden met de behandeling van klachten van cliënten; l. wijziging van de regeling, bedeld in artikel 2, tweede lid, en de vaststelling f wijziging van andere vr cliënten geldende regelingen; m. het belasten van persnen met de leiding van een nderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zrg wrdt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven. 2.Het advies wrdt p een zdanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invled kan zijn p het te nemen besluit. 3.De cliëntenraad is bevegd de zrgaanbieder k ngevraagd te adviseren inzake de in het eerste lid genemde en andere nderwerpen, die vr de cliënten van belang zijn. 1.De zrgaanbieder neemt geen van een schriftelijk dr de cliëntenraad uitgebracht advies afwijkend besluit dan nadat daarver, vr zver dat redelijkerwijze mgelijk is, ten minste eenmaal met de cliëntenraad verleg is gepleegd. 2.Ten aanzien van de nderwerpen, genemd in artikel 3, eerste lid, nder i tt en met m, neemt de zrgaanbieder, behudens vr zver het besluit dr de zrgaanbieder met wrden genmen krachtens een wettelijk vrschrift, geen van een dr de cliëntenraad schriftelijk uitgebracht advies afwijkend besluit, tenzij de cmmissie, bedeld in artikel 10, heeft vastgesteld dat de zrgaanbieder bij afweging van de betrkken belangen in redelijkheid tt zijn vrnemen heeft kunnen kmen. 3.De zrgaanbieder det van een besluit inzake een nderwerp waarver de cliëntenraad schriftelijk advies heeft uitgebracht, schriftelijk, en vr zver hij van het advies afwijkt nder pgave van redenen, mededeling aan de cliëntenraad. 4.Een besluit van de zrgaanbieder, genmen in strijd met het tweede lid, is nietig, indien de cliëntenraad tegenver de zrgaanbieder schriftelijk een berep p de nietigheid heeft gedaan. De cliëntenraad kan slechts een berep p de nietigheid den binnen een maand nadat de zrgaanbieder hem zijn besluit heeft medegedeeld dan wel, bij gebreke van deze mededeling, de cliëntenraad is gebleken dat de zrgaanbieder uitvering f tepassing geeft aan zijn besluit. 1.De zrgaanbieder verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die deze vr de vervulling van zijn taak redelijkerwijs ndig heeft. 2.De zrgaanbieder verstrekt de cliëntenraad vrts ten minste eenmaal per jaar mndeling f schriftelijk algemene gegevens mtrent het beleid dat in het verstreken tijdvak is geverd en in het kmende jaar zal wrden geverd. 1.De zrgaanbieder kan aan de cliëntenraad schriftelijk verder gaande bevegdheden dan de in deze wet genemde tekennen. Een zdanig besluit wrdt schriftelijk aan de cliëntenraad medegedeeld. 2.De zrgaanbieder stelt de cliëntenraad in de gelegenheid advies uit te brengen ver een vrnemen een besluit te nemen als bedeld in het eerste lid en ver het vrnemen een zdanig besluit te wijzigen. Artikel 4 is van vereenkmstige tepassing.

4 Bijlage B: samenwerkingsvereenkmst CCR - RvB Het reglement Centrale Cliëntenraad De Bascule vastgesteld p d.d 08 juli 2008 zijn de regels van de wijze waarp de Bascule uitvering geeft aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zrginstellingen (WMCZ) en de Wet p de Jeugdzrg (Wjz). De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft een eigen huishudelijk reglement. Deze vereenkmst regelt de samenwerking tussen de CCR en de Raad van Bestuur (RvB). De WMCZ en de Wjz zijn de cntext van medezeggenschap in de Bascule. Centrale Cliëntenraad en RvB De Centrale Cliëntenraad behartigt zaken p divisieverstijgend niveau en zaken waarbij de kinderraad, jngerenraad er p divisieniveau niet uitkmen. De CCR is het adviesrgaan, de gesprekspartner, van de RvB. De RvB van de Bascule heeft zich uitgesprken vr een CCR bestaande uit uders en/f wettelijke vertegenwrdigers van cliënten van de Bascule. Overleg De RvB heeft eenmaal in de drie maanden een verleg met de CCR en maandelijks een afstemmingsverleg, f cntact met de vrzitter en/f secretaris van de CCR. Eén keer per jaar vindt er verleg plaats met een delegatie van de Raad van Cmmissarissen. Adviesprcedure De RvB stuurt de CCR een keer per vier weken een week vrafgaand aan de vergadering van de CCR - een schematisch verzicht van zaken waar advies ver is gevraagd en waar advies ver zu kunnen wrden gevraagd. Dit verzicht is schematisch en bevat: - Datum verznden adviesaanvraag - Onderwerp - Krte inhudelijke samenvatting van het item met daarbij aangegeven wat het belang is vr cliënten - Status bij CCR: Datum ntvangst Opties: - zien af van adviesrecht - in behandeling - Uiterste adviesdatum (zeven weken na datum ntvangst adviesaanvraag. Wanneer de CCR meer tijd ndig heeft geeft ze dit schriftelijk dr aan de RvB) - Advies CCR en datum - Besluit RVB en datum - Datum testuren aan CCR van definitieve besluiten en/f stukken die wrden pgenmen in het handbek HKZ. Het bijhuden van het schema ligt bij het bestuursbureau De CCR krijgt bij een adviesaanvraag alle relevante stukken tegestuurd m de CCR desgewenst te kunnen infrmeren ver het nderwerp wanneer de CCR haar afweging maakt wel f niet een advies uit te brengen. Budget CCR Jaarlijks wrdt er een budget vastgesteld p basis van de begrting. Het budget heeft betrekking p de vlgende nderdelen: - Vacatieregeling, reisksten, ppasgelden, kantrartikelen - Schling - PR - Lidmaatschap van landelijke verenigingen - Enquêterecht - Onderzeksksten Binnen het budget is de CCR zelf bevegd tt het den van uitgaven. Rekeningen wrden getekend dr de vrzitter f de secretaris van de CCR en namens de Bascule dr de secretaris van de Raad van Bestuur. Ondersteuning De Bascule faciliteert ndersteunende zaken zals: gebruik intranet, kpieerapparaat, kantrartikelen, en vergaderruimte. Tevens kan het bestuursbureau van de Bascule de CCR ndersteuning bieden (bijvrbeeld p het gebied van PR, staf kwaliteit f secretarieel). De Bascule is verantwrdelijk vr de werving, selectie en aanstelling van een ndersteuner van de CCR. Het DB van de CCR heeft de bevegdheid een vrstel tt beneming van een kandidaat af te wijzen

5 Bijlage C: jaarcyclus CCR September: Sept. kt.: Okt.: Nv.- dec.: Januari-juni: Mei-juni: Juni : Juni: Juli augustus: brainstrm nieuwe CCR jaarplan pstellen cncept jaarplan begrting indienen bij de Bascule vaststellen CCR jaarplan pstellen CCR jaarverslag i.. met DB jaarverslag bespreken en vaststellen tetst jaarplan en 2e deel jaar bekijken (z ndig kers bijstellen). Afsluiten jaar geen CCR activiteiten (vlgt de schlvakanties) Bijlage D: speerpunten CCR actuele nderwerpen die belangrijk wrden gevnden dr de CCR - adviesaanvragen van de RvB en waar de CCR advies ver wil uitbrengen - eigen nderwerpen: i) bespreken behandelplan met uders en cliënten ii) spiegelbijeenkmsten: uitvering van het prtcl met specifiek aandacht vr: - het huden van de SB, - tijdige verslaglegging - versturen van verslag aan CCR, uders/jngeren. Vast punt p de agenda van het verleg met de RvB. iii) Cliënt participatie: - Elke divisie een plan van aanpak cliëntparticipatie p papier - Klankbrdgrepen en panelbijeenkmsten Dit vragen aan de RvB en aan de divisiedirecteur. Met als del dat er beweging kmt p dit punt. CCR leden kunnen k actief participeren en ndersteunen in klankbrdgrepen f panels. iv) Afstemming nderwijs en behandeling v) Cliëntmedezeggenschap en cliënt participatie van ambulante jngeren - RvB en Divisiedirecteuren vragen m hier actie in te ndernemen; plan vr te ntwikkelen. vi) Tevredenheidmeting vanuit cliëntperspectief - Cncreet: bij tevredenheidmeting van de jngeren (advies JR meenemen en een meting vanuit cliëntperspectief) vii) Werving en cntinuïteit van de CCR - Interviews met leden CCR en nieuwe flyer laten maken. - Actieve huding van de RvB, divisiedirecteuren hierin. De delstelling: 2 leden uit elke divisie, wrdt ng niet gehaald. CCR en het belang van een ged functinerende CCR leeft ng te weinig. CCR is ng steeds te nbekend nder medewerkers. viii) Aanmeldingsprcedure en intake ix) Drlichten en vanuit cliëntperspectief vrstellen den ter verbetering Tegankelijkheid van de Bascule Drlichten vanuit cliëntperspectief: fldermateriaal, aanmeldingsprcedure, telefn x) Infrmatie vr kinderen en jngeren (website, flders) xi) Gebruik van internet en sciale media in de behandeling

6 Bijlage E: begrting - uitgaven 2013 Kstenplaats: Raad van Bestuur Uitgangspunten: Elke divisie vertegenwrdigt met twee leden, de grte eventueel met 1 extra (10 leden) 12 bijeenkmsten per jaar Begrt Uitgaven Ksten Bijeenkmsten: - vacatiegelden (vergaderingen, spiegelsessies,prjecten,extern etc.) 35 vr gewne leden. 50 vr vrzitter en secretaris - reisksten - ppasgelden Schling/sympsia PR (eigen flyers, brievenbussen, psters) Overig: Bijv. kantrbendigdheden representatieksten (attenties/etentje/ksten gasten) Stelpst: lidmaatschap cliëntenrganisatie ( ) 750 Ttaal Telichting: In 2013 was de CCR nderbezet. Dit drukt de uitgaven substantieel. PR beprekte uitgaven in Echter kmend jaar zal weer nieuw (flder) materiaal meten wrden besteld. NB: Ksten die samenhangen met administratieve ndersteuning en/f de ndersteuner van de centrale cliëntenraad zijn geen nderdeel van bvenstaande begrting. Huidige situatie: - Ondersteuner centrale cliënten raad: 16 uur per week. Kstenplaats: bestuursbureau - Indien ndig en mgelijk, wrdt ndersteuning gebden vanuit het bestuursbureau.

7 Bijlage F: inhudelijke beschrijving van besprken nderwerpen in 2013 SBF prject: klant centraal en de rl die de CCR heeft in dit Bascule prject. De CCR heeft verleg gehad met de prjectleider van dit SBF prject en verschillende cliëntparticipatie activiteiten drgesprken. De CCR heeft gevraagd m binnen het SBF prject k aandacht te besteden aan het huden van spiegelbijeenkmsten vlgens het vastgestelde prtclr de spiegelbijeenkmsten. Vervlg p de Open Space Bijeenkmst: wat gebeurt er met de resultaten. De CCR dringt aan p vervlg. Vrstel is een werkgrep die verder gaat met de pbrengst. Een CCR lid zal hierin participeren. He kan de CCR meer betrkken wrden bij activiteiten die p de vler ntstaan. De advieslijn is vastgelegd en lpt via de RvB. De CCR is verder bereikbaar via mailadres en ndersteuner. Bezuinigingen Samenveging van Divisies Spiegelbijeenkmsten: de CCR ntvang bijna geen uitndigingen meer. Ok ntvangt ze bijna geen verslagen. Ze wil dat dit verbeterd. De CCR vindt het geen gede ntwikkeling dat er minder Spiegelbijeenkmsten wrden gehuden dan afgesprken. E-health en het ntwikkelen van ander digitale hulpmiddelen in de behandeling (bijv. skype). De CCR vraagt m tepassing van digitale mgelijkheden en wil dat uders en jngeren/kinderen wrden betrkken bij de ntwikkeling daarvan. Herstelndersteunende zrg en inzet van ervaringsdeskundigen in de behandeling n.a.v. een dr CCR bezcht sympsium Sympsium herstelndersteunende zrg in de Bascule. De Bascule rganiseert samen met de CCR een sympsium ver herstelndersteunende zrg in de Bascule. De RvB is vrzitter van de werkgrep, waarmee het belang wrdt nderstreept. De CCR levert een belangrijke bijdrage aan zwel de inhud als de rganisatie van het sympsium Transitie: diverse bijeenkmsten van gemeenten (Amsterdam en Gi) vrspreken en verslag achteraf De vrgenmen fusie met spirit- afgeblazen. Plan van aanpak EPD. De CCR zal p d ehgte wrden gehuden van de ntwikkelingen. Evaluatie van het plan van aanpak cliëntparticipatie (d.d ). Uitleg Zrgpaden Het ngevraagd CCR advies ver Veiligheid. Gesprekken met uders in de wachtkamers, de wachtkamervragen en CCR nderwerpen leiden, gebundeld tt een A4 de bascule veilig geneg. Een ngevraagd advies met punten ter verbetering van de veiligheid in de bascule, vanuit cliëntperspectief. Kwaliteitsnderzek vanuit cliëntperspectief dr CCR-JR en KR. De ndersteuners van de raden nemen het initiatief tt een gezamenlijk kwaliteitsnderzek dr de drie raden. Er is gebruik gemaakt van het handbek kwaliteit van het Verwey-Jnker instituut en st. Alexander. De bevindingen met aanbevelingen ter verbetering, zijn gebundeld in een bekje en.a. aan de RvB uitgereikt. Deelname aan nderzek ver het gebruik van Psychfarmaca- dr landelijk kenniscentrum KJP. Adviesvragen ver Speedbt en Step Wachtkamervragen. De CCR is in 2013 begnnen met wachtkamervragen.3x per jaar wrden er kaartjes met een vraag neergelegd in de wachtkamer. Ouders kunnen die beantwrden en in de CCR brievenbus den. Naar aanleiding van de wachtkamervragen is er in 2013 een keer ngevraagd advies uitgebracht. Adviesvraag K7 cöperatie. De CCR heeft in 2012 advies uitgebracht ver een eerder cncept visiedcument. Ze ziet niets terug van haar advies en vraagt de RvB m nadere uitleg. Adviesvraag ver prfiel nieuw lid RvB CCR jaarverslag 2012 en de CCR punten vr het jaardcument van de Bascule Ontwikkelingen rndm de zrginkp Wat wrdt er gedaan met de adviezen van de CCR (en tezeggingen van de RvB)- CCR wil dit graag beter kunnen vlgen K7 cliëntenraden netwerkbijeenkmst. De CCR leden hebben een bijenkmst met cllega s uit andere K7 instellingen. De transitie en he als cliëntenraden medezeggenschap uit te efenen is een van de gespreksnderwerpen. Ontwikkelingen in de divisie Gezin en Gezag. De divisiedirecteur vertelt ver de nieuwe ntwikkeling. Tegezegd wrdt dat de CCR zal wrden betrkken bij het verder uitwerken van cliëntparticipatie in de divisie. Op verzek melden twee leden zich daarvr aan. Echter in 2013 is dit niet verder uitgewerkt. Organisatie eerste CCR uderpanel De CCR rganiseert p eigen initiatief een eerst CCR uderpanel. Onderwerp: herstelndersteunende zrg. Het verslag wrdt verstuurd naar de uders die hebben deelgenmen aan het panel en aan de RvB. De resultaten zullen wrden meegenmen naar het sympsium, De resultaten zijn k nderdeel van het samen met de JR en KR samengestelde bekje kwaliteit vanuit cliëntperspectief Resultaten van het uderpanel Organisatie van het sympsium Herstelndersteunende Zrg De Bascule en de Transitie. In 2013 hebben leden van de CCR een aantal landelijke-reginale en gemeentelijke bijenkmsten bezcht ver de transitie en daar het perspectief van cliënten de KJP laten hren. Spreken we ver patiënt f ver cliënt? Deze vraag van de RvB heeft de CCR besprken Ouders. De CCR heeft vrkeur vr cliënt maar vindt het van belang de mening van de JR hierver te vragen.

8 Behandelplan en deels terecht bevnden klacht van een cliënt bij de klachtencie. De CCR brengt een ngevraagd advies uit waarbij de CCR verwijst naar een eerder uitgebracht advies met verbeterpunten mbt het behandelplan. Deze punten sluiten aan bij de dr de cliënt benemde punten. De bestuurscrisis- intensief besprken p verschillende mmenten.a. k in extra bijeenkmst met RvC Prfiel, werving en selectieprces van een nieuw bestuurslid Medezeggenschapsrecht in de bestuurscrisis en selectieprcedure nieuw bestuurslid. De CCR heeft p verschillende mmenten (de bestuurscrisis, bij de prcedure van het nieuwe lid van de RvB en bij de selectie[prcedure ) gezrgd dat de WMCZ nageleefd werd en dat de CCR daadwerkelijk mede- zeggenschap had. Invulling secretarisfunctie en vrzittersfunctie van de CCR. Kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuurde in het kader van de selectieprcedure Advies ver kandidaat RvB Overleg met Cliëntbelang Amsterdam. Met de kmende Transitie heeft de CCR de cntacten met cliënten belang Amsterdam weer aangehaald. Het is fijn en belangrijk m een gede cliëntvertegenwrdiging te hebben richting de gemeente. Cliëntenbelang lijkt de jeugd nu k echt te marmen. De CCR wil vr de Jeugd GGZ, participeren in een (ng p te zetten)vrm van medezeggenschap richting gemeente Jaarplanning CCR seizen Dit is dr de drukke agenda maar summier besprken. RvC- bestuurscrisis en vacature lid RvB Bascule Begrting rganisatientwikkeling. Dit is na de zmer een grt nderwerp geweest met vele aspecten en besprken in de vergaderingen Werven nieuwe leden CCR. Met het vertrek van twee leden die al wat langer lid waren van de CCR wrdt de bezetting te dun. Beslten wrdt psters p te hangen in de wachtruimte, Oprep in de CCR nieuwsbrief, prep p de Bascule website, p de CCR website, nder de aandacht brengen van RvB en managers en m bijenkmsten te bezeken waar uders kmen. Vervlg p het sympsium herstelndersteunende Zrg: Preftuin. Het sympsium was een succes. De Bascule heeft herstelndersteunende zrg ingebracht als innvatief prject en daarmee ndersteuning gewnnen,vanuit een dr VWS gesteund prject van patiëntrganisaties.in een preftuin zal de visie en elementen van herstelndersteunende zrg ruimte krijgen, inkleuring kunnen krijgen en kunnen effecten wrden nderzcht. De CCR is hierbij betrkken en een lid van de CCR neemt deel aan de begeleidende werkgrep. Brief aan nieuwe bestuurder- kennismaking Reglementen van de CCR bespreking met DB. De reglementen zijn dr het DB geëvalueerd en aangepast. Bespreking met de RvB als de nieuwe rganisatie structuur bekend is en de nieuwe terminlgie ingeverd kan wrden. Spiegelbijeenkmsten? Is er een planning vr De cnstateert dat er weinig tt geen SB meer wrden gehuden en vraagt naar een planning. Die is er niet. Liquiditeitspsitie van de bascule en het herstelplan. In nvember wrdt duidelijk dat de liquiditeit van de bascule slecht is en de nieuwe bestuur lanceert een herstelplan vr de bascule. De CCR wrdt geïnfrmeerd en gevraagd m advies uit te brengen. Het advies wrdt in 2014 uitgebracht Plan Nieuwe Tpstructuur van de Bascule. De CCR brengt advies uit. Ze vraag aandacht vr het ged nderbrengen van de verantwrdelijkheid vr vraaggestuurde zrg, vr de academische functie, duidelijkheid vr de medewerkers. Ok wenst de CCR tijdig en vlledig te wrden geïnfrmeerd. Vrtgang m.b.t. diverse CCR adviezen. In de hectiek van grte veranderingen binnen de Bascule zijn adviezen nbeantwrd gebleven. De CCR stelt dit aan de rde bij de nieuwe bestuurder. Die zegt te hierp teug te zullen kmen als er meer duidelijkheid is ver invulling van de nieuwe structuur en nderwerpen weer ndergebracht kunnen wrden. Vanuit het netwerk cliëntenraden K7 een gezamenlijke brief aan de plitiek met zrgpunten ver de transitie van Jeugd GGZ Vanuit netwerk cliëntraden K7 een gezamenlijke brief ver de K7 cöperatie. Gezamenlijk wrdt gevraagd m gede brging van de cliëntmedezeggenschap en cliëntparticipatie in het visiedcument van de cöperatie.

9 Bijlage G: inhudelijke uitwerking van de adviezen 2013 Adviezen aan Raad van Bestuur: a) Psitief advies b) Geen advies c) Ongevraagd advies d) Ng niet afgernde adviestrajecten Er is in 2013 geen negatief advies uitgebracht a) Psitief advies Onderwerp Telichting Prfiel 2 e lid raad van bestuur De CCR heeft gevraagd m aan het prfiel te te vegen: - - heeft affiniteit met de kinder- en jeugdpsychiatrie -heeft kennis van- en nderschrijft het belang van cliëntparticipatie en cliëntmedezeggenschap Zrginkp 2014, fferte VGZ De CCR geeft aan vertruwen te hebben in de deskundigheid van de Bascule. De CCR geeft een psitief advies ver de zrginkp fferte. Over het zrgaanbd geeft ze ng het vlgende advies: -Versterken ambulant aanbd wat aansluit bij de leefwereld van de cliënten. (herstelndersteunende zrg) -gericht inzetten p ervaringsdeskundigen -passende trajectprijzen waar klinische pname ndzakelijk is -financiële belemmeringen verwijderen (ntschtten) -zrg dragen vr cliëntvlgende zrg en financiering, k buiten de stad-regi -versterken van utreachende zrginitiatieven (a. Oase) -kwaliteitstetsingen vanuit cliëntperspectief -bevrderen van cliëntparticipatie- en cliëntmedezeggenschap -de CCR eerder meenemen in het prces van de zrginkp Aanpassing Tpstructuur van de Bascule -Zrgvuldigheid, duidelijkheid en snelheid in de cmmunicatie naar de medewerkers. Onzekerheden wegnemen. Is van invled p de zrg. -adequaat inspelen p de transitie -vraaggerichte zrg is kwaliteit van zrg -Onderwijs en ntwikkeling daarp afstemmen -k met invering nieuwe tpstructuur ged luister naar en kijken wat belang is van cliënten b) Geen advies Samenveging divisie G&G en L&O Sluiting grep Spaceshuttle in divisie GZ De CCR nthud zich van het uitbrengen van advies. De CCR acht zich niet in staat een afgewgen advies uit te brengen en nthud zich van het uitbrengen van advies c) Ongevraagd advies Tetsing kwaliteit van Zrg vanuit cliëntperspectief (i.s.m. JR en KR) Sympsium ver herstelndersteunende zrg Privacy in de wachtkamers medicatieveiligheid Een bekje met de resultaten van 3 panels met kinderen, jngeren en uders ver de kwaliteit van zrg. Het beje bevat een grt aantal suggesties ter verbetering van de zrg. Zie: de website van de CCR- link in het verslag van het sympsium Bascule sympsium p initiatief van- en vr een grt deel gerganiseerd dr de CCR. Bedeld m start te maken met herstelndersteunde zrg in de Bascule. Naar aanleiding van een reactie p een wachtkamervraag ver veiligheid adviseert de CCR pnieuw nder de aandacht te brengen dat behandelaars geen behandelinfrmatie bespreken in de wachtkamers. Naar aanleiding van een publicatie van een medicatiecmmissie brengt de CCR praktische suggesties uit het uderpanel ver medicatie nder de aandacht van de RvB met het verzek deze dr te geven aan de medicatiecmmissie.

10 d) ng niet afgernde adviestrajecten aanpassing speedbt (adviesvraag) en vrming Step (adviesvraag). Cöperatie K7. Ontvlechting RCKJP. Ongevraagd advies ver behandelplan. Ongevraagd advies medicatiebeleid. CCR heeft aanvullende vragen gesteld. CCR heeft aanvullende vragen gesteld. RvB heeft geantwrd. Advies ng niet bepaald. RvB kmt ng met adviesvraag ver Plan van Aanpak CCR wacht p reactie RvB CCR wacht p reactie van RvB Adviezen aan de Raad van Cmmissarissen: a) Psitief advies b) Ongevraagd advies a) Psitief advies Invulling vacature RvB. De CCR ziet dat de RvC kiest vr een bestuurder met ervaring p het bedrijfskundig vlak. De CCR wil geïnfrmeerd wrden ver he de inhudelijke vertegenwrdiging van de rganisatie vrm krijgt.- intern en extern. De CCR stelt als vrwaarde aan de beneming dat er draagvlak is vr deze nieuwe bestuurder vanuit OR en CMT. b) Ongevraagd advies Bestuurscrisis. De CCR stuurt een brief aan de RvC naar aanleiding van het infrmerend gesprek van RvC en de interim bestuurder ver de bestuurscrisis. De CCR stelt daarin verhelderende vragen en drukt daarin haar zrg uit ver de situatie, de beeldvrming naar buiten en de nrust die dit brengt nder persneel. Tevens vraagt zij m telichting wat de gevlgen zijn vr de lpende prcedure mbt de vacature RvB

11 Bijlage H: CCR wachtkamervragen en nieuwsbrieven CCR wachtkamervragen. 2 CCR nieuwsbrieven WACHTKAMERVRAAG 1 Velt u zich in de gesprekken met de behandelaars, veilig geneg m alles te zeggen en te vragen? ja nee sms niet Telichting: WACHTKAMERVRAAG 2 Uw kind heeft een strnis waarvr het in behandeling is bij de Bascule. Maar uw kind is meer dan een strnis! Hij/zij zit bijvrbeeld k p schl, heeft cntact met vriendjes en vriendinnetjes, heeft sciale cntacten p internet, zit p sprt, hudt van muziek, heeft kwaliteiten en vaardigheden, heeft tekmstdrmen, heeft familie en heeft andere mensen die belangrijk vr hem f haar zijn. Allemaal zaken die bijdragen aan het persnlijk herstel van uw kind! Vindt u dat de Bascule deze persnlijke aspecten in het leven van uw kind vldende verkent en vldende betrekt in de behandeling van uw kind? ja nee sms niet Telichting: WACHTKAMERVRAAG 3 De Bascule wil in de behandeling meer aansluiten bij de vraag en behefte van de cliënt. Vraag: Vindt u dat de Bascule vldende aansluit p de hulpvraag van u en uw kind? ja nee sms niet Telichting:

12

13

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie