Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw"

Transcriptie

1 Cijfer i.v.m. arbeidsongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouw In 202 zijn in Vlaanderen 2 mensen om het leven gekomen tijdens hun werkzaamheden in de landen tuinbouwsector, zo blijkt uit cijfers die ILVO PreventAgri verzamelde op initiatief van ministerpresident Peeters. Het aantal ongevallen wordt doorheen het jaar opgevolgd en geklasseerd via een systeem waarbij de datum, de plaats van het ongeval, de oorzaak en de gevolgen voor mens, dier en materiaal bijgehouden wordt. Er wordt echter niet steeds aangifte gedaan van de verschillende ernstige ongevallen en ongevallen met letsel in de land- en tuinbouwsector. Voor een interpretatie en extrapolatie van de beschikbare cijfers wordt meestal gewerkt met de arbeidsongevallenpiramide. Deze piramide stelt dat per (geregistreerd) dodelijk ongeval sprake is van 0 (niet-geregistreerde) ernstige ongevallen en 00 (niet-geregistreerde) ongevallen met letsel. De 22 dodelijke ongevallen van 20 (2 in 202) resulteren dus in 660 (202: 60) ernstige ongevallen en 6600 (202: 600) ongevallen met letsel in onze Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ervaringen op het terrein wijzen echter wel op een onderschatting van het aantal ongevallen indien er gebruik gemaakt wordt van deze arbeidsongevallenpiramide als methode. ILVO PreventAgri gaat daarom uit van 500 ongevallen met letsel per geregistreerd dodelijk ongeval (t.o.v. slechts 00 in de arbeidsongevallenpiramide). Naast de oplijsting van alle ongevallen die de (vak-)pers halen, maakt PreventAgri sedert dit jaar ook gebruik van meldingsformulieren, waarmee de landbouwers indien gewenst anoniem aangifte kunnen doen van een ongeval (dodelijk, zeer ernstig of ernstig en zelfs beperkte ongevallen of bijnaongevallen). Op deze manier zal er in de toekomst nog beter in kaart gebracht kunnen worden wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende ernstcategorieën, en zal een duidelijker beeld gevormd kunnen worden van de oorzaken van de ongevallen. Zo zal een extrapolatie van de beschikbare gegevens met de arbeidsongevallenpiramide, of andere methodes, niet langer noodzakelijk zijn. De dodelijke ongevallen van 202 nader bekeken : Landbouwer aangevallen door stier Stier vertrappelt landbouwer Loonwerker overlijdt in maaibalk hakselaar Man gedood door ontploffende band Tuinaanlegger dood door kettingzaag Arbeider valt van dak Arbeider valt van loods Arbeider van dak gevallen Landbouwer valt in waterput Landbouwer valt van hooikar Man zakt door dak Heftruck kantelt in beek Tractor rijdt in kanaal Landbouwer overleden na inademen giftige damp Dieren Dieren Machines Machines Machines vallen Verdrinking Verdrinking Vergiftiging

2 Arbeider verpletterd onder hakselaar Landbouwer gekneld onder minibulldozer Landbouwer verpletterd tussen muur en silo Man krijgt boomstronk in gezicht Man verpletterd onder boom Man verpletterd onder laadklep Arbeider gestikt in meel Verstikking Indien deze ongevallen van naderbij bekeken worden, komen er enkele frappante zaken naar voren: De ongevallen zijn enkel meegeteld wanneer ze betrekking hadden op de feitelijke activiteiten op het bedrijf: ongevallen met de land- of tuinbouwer en zijn personeel (5 dodelijke slachtoffers), alsook derden die werkzaamheden uitvoeren aan de infrastructuur op het bedrijf (6 dodelijke slachtoffers). Verkeersongevallen die leiden tot dodelijke slachtoffers (landbouwer of derden) werden niet in meegenomen in deze cijfers. Alle dodelijke ongevallen die in 202 gebeurden met derden vonden hun oorzaak in ofwel valpartijen (4) ofwel verplettering (2). Alle slachtoffers van dodelijke ongevallen in 202 waren mannen. De oorzaak van de dodelijke ongevallen kan gedeeltelijk gerelateerd worden aan een bepaalde periode. Zo zijn er meer ongevallen met machines tijdens de oogstperioden, gebeuren er meer ongevallen met dieren tijdens de stalperiode In de helft van de gevallen () is de bedrijfsleider zelf het slachtoffer, terwijl arbeiders het leven lieten tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarnaast stierven ook 6 externen (bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen) en kind op een land- of tuinbouwbedrijf in Vlaanderen. Statuut van het slachtoffer Bedrijfsleider 6 Arbeider Derde Kind 2

3 Als de slachtoffers ingedeeld worden in leeftijdscategorieën kan er vastgesteld worden dat 4 van de 2 slachtoffers gepensioneerde land- en tuinbouwers zijn, die nog een actieve rol speelden in de werkzaamheden op het bedrijf. 6 dodelijke slachtoffers behoorden tot de actieve beroepsbevolking en tot slot gebeurde er in 202 één dodelijk ongeval met een kind. Leeftijdscategorie 4 Minderjarig Actieve beroepsbevolkin g Gepensioneerd 6 De categorie valpartijen met een niveauverschil was opnieuw de grootste oorzaak van dodelijke ongevallen. Het waren er 6. Zes dodelijke ongevallen werden eveneens veroorzaakt door verplettering. Werken met machines en verdrinking / verstikking lagen elk drie keer aan de basis van een dodelijk ongeval. Op de laatste plaatsen komen de ongevallen met dieren en vergiftiging (respectievelijk 2 en slachtoffer). Het is moeilijk om deze cijfers met de voorgaande jaren te vergelijken, aangezien een beperkte toename van dodelijke ongevallen in een bepaalde categorie een volledig ander beeld geeft. Dit is te wijten aan de (gelukkig) relatief lage cijfers, waardoor er door een beperkte wijziging in het aantal ongevallen direct grote procentuele verschillen ontstaan. Doodsoorzaak Valpartij Machine Verstikking / Verdrinking Dier Vergiftiging

4 Conclusies Om uit deze voorgaande cijfers een conclusie te kunnen trekken, kan gewerkt worden met de frequentie dodelijke arbeidsongevallen per voltijdse arbeidsequivalenten in de land- en tuinbouwsector. Voor Vlaanderen komt dit, rekening houdend met de voltijdse arbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector (herrekend naar een volledig jaar) neer op 54 dodelijke ongevallen per arbeidskrachten voor 20. Om dit hoge cijfer enigszins te nuanceren, kunnen volgende dodelijke ongevallen uit de lijst met dodelijke ongevallen in de Vlaamse land- en tuinbouwsector gefilterd worden: indien de personen die overlijden ten gevolge van hun werkzaamheden op de boerderij, maar niet op de loonlijst staan van het bedrijf (zoals bijvoorbeeld de leverancier van plantgoed) niet worden meegenomen, komt men nog steeds op meer dan 8 dodelijke ongevallen per arbeidskrachten. EU-5 2,6 Nederland 6 0,5 Duitsland 0,4 Groot Brittannië 9,6 Frankrijk,2 Vlaanderen 8 Dodelijke ongevallen per arbeidskrachten 4

5 Situatie omtrent arbeidsveiligheid en risico s in de buurlanden Europa Landbouw speelt een grote rol in het economische, culturele en politieke leven in Europa. De Europese landbouw kenmerkt zich door een grote verscheidenheid van gewassen en veestapels; die voortvloeit uit de geografische en culturele verschillen tussen de Europese landen. Een ander kenmerk van de sector is het grote aantal werknemers dat overlijdt of gewond raakt als gevolg van een ongeval op het werk. Ook zijn er veel werknemers die lijden aan arbeidsgebonden ziekten. Het aantal Europeanen dat in de landbouw werkzaam is, bedraagt meer dan 0 miljoen. Hoewel het aantal werkenden in de landbouw en het aantal boerenbedrijven beide afnemen, is de landbouw nog steeds een buitengewoon belangrijke bedrijfstak. Er bestaan grote verschillen tussen de vijftien lidstaten van vóór mei 2004 en de lidstaten die op die datum zijn toegetreden. In de oude lidstaten is 4 procent van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw; in de nieuwe lidstaten is dat,4 procent. De meeste boerenbedrijven zijn kleine ondernemingen; vaak gaat het om familiebedrijven. Sommige sectoren, zoals de tuinbouw en de bosbouw, kennen ondernemingen met een groter werknemersbestand, maar daarbij gaat het vaak om seizoensarbeiders. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop in de vijftien oude EU-lidstaten bedroeg in ,6 per werkenden; het aantal ongevallen resulterend in meer dan drie dagen werkverzuim lag op 6000 per werkenden. Met deze percentages moet de landbouw gerekend worden tot de sectoren met de hoogste ongevallencijfers. Nederland In Nederland kwamen er in 202 twaalf mensen om het leven tijdens hun werkzaamheden in de land- en tuinbouwsector. Onze noorderburen realiseerden een forse daling in het aantal dodelijke ongevallen (20: 22 doden en 200: 9 doden). Indien deze cijfers afgezet worden tegenover het aantal bedrijven (09097 in 20 en in 202) en het aantal werkzame personen ( in 20 en in 202) kan men besluiten dat er 0,5 (20) en 6,07 (202) dodelijke arbeidsongevallen gebeuren per werkkrachten. Evenals in Vlaanderen is het slachtoffer in de meerderheid van de gevallen een zelfstandig land- of tuinbouwer. Verder springt ook het hoge aandeel van oudere personen in het oog. Het gaat in 75 % van alle gevallen over 50-plussers. In 25 % van de ongevallen kan de oorzaak gevonden worden bij dieren. 5

6 Duitsland In Duitsland kwamen er in personen uit de agrarische sector om het leven, in Rekening houdend met het feit dat er in Duitsland personen werken in de land- en tuinbouw die samen voltijdse equivalenten vertegenwoordigen, kan men stellen dat er 0,4 dodelijke ongevallen gebeuren per arbeidskrachten. Het aantal meldingsplichtige ongevallen (dit zijn ongevallen waarbij iemand meer dan dagen arbeidsongeschikt is, lag in 202 op Ook bij onze oosterburen is de trend qua dodelijke en meldingsplichtige ongevallen reeds enkele jaren dalend (daling van ongeveer 25 % in de periode van ). Tegelijkertijd dient er opgemerkt te worden dat het aantal niet-meldingsplichtige ongevallen, dit zijn de ongevallen met een beperkte schade, nog steeds gestaag stijgt naar in 20 ( % tov 2002). Indien de cijfers (totaal melding niet-meldingsplichtige ongevallen) opgesplitst worden over de landbouw en de tuinbouw bekomt men de volgende verdeling: landbouw/tuinbouw 2068/45248 in 200. De verhouding dodelijke ongevallen landbouw/tuinbouw bedraagt 45/6 in 200. De daling van het aantal ongevallen ( ) is groter in de landbouw (- 9,9 %) dan in de tuinbouw (-,67 %). Van al deze ongevallen zijn er ongeveer 8000 te wijten aan nutsdieren, waarbij 2/ veroorzaakt door runderen. Zoals in alle eerder besproken landen is ook in Duitsland het aandeel van oudere personen in de ongevallen relatief gezien zeer hoog. In 57 procent van alle dodelijke ongevallen is het slachtoffer ouder dan 60 jaar. Groot Brittannië Met 8 dodelijke slachtoffers per werkzame personen, was de land- en tuinbouw de slechts scorende industriële tak van heel Groot-Brittannië in 200 (gemiddeld 9,6 doden per arbeidskrachten). In 200 vonden 42 personen de dood, wat gelijk loopt met het vijfjarig gemiddelde. Van deze slachtoffers waren er werknemer, 2 zelfstandigen of eigenaars en de overige 8 waren derden. Ook hier is een groot deel van de slachtoffers ouder dan gemiddeld. Liefst 2 of meer dan 60 procent van de overledenen waren ouder dan 55 jaar. De grootste doodsoorzaak vindt men bij manipulatie van machines en behandeling van goederen, gevolgd door vallen, vallende voorwerpen en dieren. 6

7 Frankrijk In 2009 werden er in Frankrijk 74 dodelijke ongevallen geregistreerd (meer dan ongevallen werden geregistreerd). Dit is minder dan het gemiddelde over de periode , dat meer dan 9 bedroeg. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat dit cijfers zijn over de nietbetaalde krachten op het bedrijf. Het gaat dan over de bedrijfsleider, zijn familie, een nietregelmatige hulp Deze niet-betaalde werkkrachten waren met 5647 (2009), wat neerkomt op een frequentiegraad van,2 per personen. Indien ook ongevallen die gebeuren met de betaalde werkkrachten worden meegeteld, stijgen de aangegeven ernstige ongevallen met tot 95000). Als de cijfers van dichterbij bekeken worden, kan men vaststellen dat het in bijna 95 % van de gevallen gaat over de bedrijfsleider en in bijna 9 % van de gevallen het slachtoffer van het mannelijk geslacht is. In tegenstelling tot de cijfers van alle andere besproken landen maakt de groep 65- plussers slechts 27 % uit van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Een andere opmerkelijk gegeven is het hoge mortaliteitscijfer van de bedrijven met dieren. Meer dan 40 procent van alle dodelijke ongevallen komt voor op deze bedrijven; meer bepaald de melkveebedrijven (20 %). Ook de gemengde bedrijven scoren met 4 % van de dodelijke ongevallen relatief gezien hoog. Als er gekeken wordt naar de doodsoorzaak komen machines op de eerste plaats met een kleine 40 %, gevolgd door vallen van een hoogte ( %) en dieren (9 %). 7

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Ontwikkelingen in alcoholgerelateerde sterfte in Nederland

Ontwikkelingen in alcoholgerelateerde sterfte in Nederland Jacqueline Verdurmen 1), Anouschka van der Meulen 2) en Margriet van Laar 1) Overmatig alcoholgebruik gaat gepaard met verhoogde sterfte. Cijfers over alcoholgerelateerde sterfte worden gepresenteerd in

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Statistische analyse van verkeersongevallen 2009 D/2011/0799/105 Auteurs : Yvan Casteels, Nathalie Focant, Nina Nuyttens Verantwoordelijke uitgever : K. Genoe BIVV, Observatorium

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2

Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Het ESPAD-verslag van 2007 1 Gebruik van alcohol en andere drugs onder leerlingen in 35 Europese landen 2 Samenvatting 3 Voorwoord Met genoegen presenteren wij een samenvatting van de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID

KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID KENNISCENTRUM VERKEERSVEILIGHEID STATISTISCHE ANALYSE VAN VERKEERSONGEVALLEN 2010 Gelieve naar dit document te refereren als : Nuyttens, N., Focant F., Casteels Y. (2012) Statistische analyse van verkeersongevallen

Nadere informatie

OPLEIDING AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE afstudeerrichting Landbouw COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK BIJ LAND- EN TUINBOUWERS. Bachelorproef van.

OPLEIDING AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE afstudeerrichting Landbouw COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK BIJ LAND- EN TUINBOUWERS. Bachelorproef van. OPLEIDING AGRO- EN BIOTECHNOLOGIE afstudeerrichting Landbouw COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK BIJ LAND- EN TUINBOUWERS Bachelorproef van Jolien LIPS Tot het behalen van het diploma Bachelor agro- en biotechnologie

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Personenautobezit van huishoudens en personen

Personenautobezit van huishoudens en personen Personenautobezit van huishoudens en personen Jacqueline van Beuningen, Hermine Molnár-in t Veld en Ilona Bouhuijs Begin 2010 hebben drie op de tien huishoudens in Nederland geen auto. Daar staat tegenover

Nadere informatie

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden

Laaggeletterdheid in Nederland. Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden ] Didier Laaggeletterdheid in Nederland Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden Laaggeletterdheid in Nederland Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL) Didier Fouarge, Willem

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven

Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 20655 / 10288 Materiële en immateriële schade van arbeidsongevallen voor bedrijven Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023 554

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS)

Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) Kerncijfers Verslavingszorg 2013 Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2013 LADIS LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM D.J. Wisselink W.G.T. Kuijpers

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie