KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,"

Transcriptie

1 Schoolreglement KTALiedekerke Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai Brussel

2 Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN WELKOMINONZESCHOOL DEEL1:ALGEMENEINFORMATIE Schoolbestuur Pedagogischproject Levensbeschouwelijkekentekens Samenstellingvandescholengemeenschap Hetbegeleidendcentrumvoorleerlingenbegeleiding Algemeneklachtenprocedure Inschrijvingenleerplicht Inschrijving Voorrangsregelingvoorbroersenzussen(ofkinderenvaneenzelfdeleefentiteit) Weigeringtotinschrijven Screeningonderwijstaal Leerlingengegevens Voortzettingvandestudies Veranderenvanstudierichting DEEL2:DECRETAALVERPLICHTEINFORMATIEENREGELGEVING Participatie Studiereglement OrganisatievandelesspreidingvakantieNenverlofregelingenopenstellingvandeschool Onsstudieaanbod Begeleidingenevaluatie8Waaroverenhoeoordelenjeleraren? Watevaluerenwij? Hoeevaluerenwij? Hoerapporteren? StagesenGeïntegreerdeproef Debevindingenvandebegeleidendeklassenraad Hoekomtdedelibererendeklassenraadtoteeneindbeslissing? Beroepsproceduretegendebeslissingvandedelibererendeklassenraad Bezwaar Beroep Beslissingvandeberoepscommissie Annulatieberoep Leefregels Ordemaatregelen Bewarendemaatregel Tuchtmaatregelen Beroepsprocedurebijdefinitieveuitsluiting Opstartenvanhetberoep Beroepscommissie Annulatieberoep Afwezigheden Gewettigdeafwezigheid AntiNspijbelbeleid Onderwijsvoorziekekinderen tijdelijkonderwijsaanhuis Stageregeling...38 SchoolreglementKTALiedekerke 2

3 4.12 Engagementsverklaring Bijdrageregeling Rookbeleid Reclameensponsoring DEEL3:AFSPRAKENENINFORMATIE Kledijordeveiligheidhygiëne Privacywetgevingengebruikvanbeeldmateriaal Ziekteongevalentoedienenvanmedicatie Gebruikvangsmenanderetechnologischeapparatuur Aandachtspunten...43 Uitgeleide...55 Geachteouders...55 Besteleerling DEEL4:BIJLAGEN Bijlage1:CLBenrechtenenplichtenvanoudersenleerlingen HetCLB WatdoeteenCLB? WerkingsprincipesvanhetCLB CLB8begeleiding Beroepsgeheim Bijlage2:Bijdrageregeling (euro stoevoegen)...64 Bijlage3:ACTIVITEITENKALENDER...66 De activiteitenkalender vind je terug op onze website (www.ktaliedekerke.be) en in de agenda van de leerlingen. Op aanvraag kan een activiteitenkalender ook toegestuurd worden...66 Bijlage4:Taalbeleid...67 Bijlage5:DrugbeleidsecundairescholenSGR Dender...68 Bijlage6:Engagementsverklaring Bijlage7:Privacywetgevingengebruikvanbeeldmateriaal Bijlage8:Ziekteongevalenmedicatie Bijlage9:Gemeenschappelijkdrugsbeleidsplan Bij spontane vraag om hulp Bij aanhoudend vermoeden van druggebruik Bij betrapping van druggebruik/ drugbezit...75 Je bent reeds in begeleiding voor druggebruik PEDAGAGOGISCHPROJECTENSCHOOLREGLEMENTVANAF1SEPTEMBER SchoolreglementKTALiedekerke 3

4 1. AANDACHTSPUNTEN Hetschoolreglementregeltderelatiestussendeschooldeoudersendeleerlingen.Waarinditmodel sprakeisvan deouders bedoelenweookdemeerderjarigeleerling(dieautonoomkanoptreden)of depersonendiedeminderjarigeleerlinginrechteofinfeiteonderhunbewaringhebben. Waarinditmodelsprakeisvan deleerling bedoelenweookdecursisthogerberoepsonderwijs. Door het schoolreglement te ondertekenen verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglementterespecteren. Deschoolmoetoudersinformerenoverwijzigingenvanhetschoolreglement.Deoudersmoetenzich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee akkoord dan eindigt die inschrijvingop31augustusvanhetlopendeschooljaar. Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien slechts effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van een nieuwe regelgevingkunnenechterwelindeloopvanhetschooljaarinwerkingtreden. Bijhetverzamelenvangegevensoverdeleerlingrespecteertdeschooldewetvan8december1992tot beschermingvandepersoonlijkelevenssfeer. Bijdeaanvangvanhetschooljaarenuiterlijkbinnende8kalenderdagenterekenenvanafdeeerste schooldag van september mag de keuze voor een levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie hiervan gebruik wil maken moet via een speciaal aanvraagformulier een nieuw keuzeformulier aanvragenbijdedirecteurofzijnafgevaardigdeenditkeuzeformulieringevuldterugbijdedirecteur inleverenuiterlijkbinnende8kalenderdagenterekenenvanafdeeersteschooldagvanseptember. Ditmodelvanschoolreglementbevindtzichookoponzewebsite.Eenpapierenversieisteverkrijgenop eenvoudigverzoek. SchoolreglementKTALiedekerke 4

5 2. WELKOM'IN'ONZE'SCHOOL Geachteouders Besteleerling Hetdoetonsplezierdatjegekozenhebtvooronzeschool. Onsheleschoolteamzalzichdagelijksinzettenomjeoptimaaltebegeleiden. Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerdeopvoeding. Ditschoolreglementbrengtjeopdehoogtevanhetreilenenzeileninonzeschoolenderechtenen plichtendiedeleerlingenenhunoudershebben. Alsouderdraagjedeeersteverantwoordelijkheidvoordeopvoedingvanjekinderen.Wijhopendan ookdatjezezalaanmoedigenomdegemaakteafsprakennateleven. Wehopenmetjougoedtekunnensamenwerkenenwedankenjevoorhetvertrouwendatjeinons schoolteamstelt. WelkominhetKoninklijkTechnischAtheneumLiedekerke. JethroDeSchinckel Dedirecteur SchoolreglementKTALiedekerke 5

6 3. DEEL$1:$ALGEMENE$INFORMATIE 3.1 Schoolbestuur UittrekseluithetBijzonderdecreetbetreffendehetgemeenschapsonderwijs: HetGemeenschapsonderwijsiseenopenbareinstellingmetrechtspersoonlijkheid.Metuitsluitingvan iederanderorgaanzijndescholengroepenenderaadvanhetgemeenschapsonderwijsdeinrichtende machtvanhetgemeenschapsonderwijs. (cf.artikel3en4vanhetbijzonderdecreetbetreffendehetgemeenschapsonderwijsvan14juli1998;bs 30september1998). HetGemeenschapsonderwijsisderechtspersoon.Descholengroepiseenbestuursniveauenzijnraad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamsegemeenschap(GO!) HetGO!onderwijsvandeVlaamseGemeenschapwordtgeleidenbeheerdopdrieniveausdieelkaar aanvullenmaarelkhuneigenbevoegdhedenhebben. Ophetlokaleniveauwordendescholenbestuurddooreendirecteurbijgestaandooreenadviserende schoolraaddieverplichtwordtsamengesteld(zieverder samenstellingvandeschoolraad ). Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen gevormd met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurddooreenalgemenevergaderingeenraadvanbestuureenalgemeendirecteureneencollege vandirecteurs. Het tussenniveau is te contacteren via de heer E. Michotte algemeen directeur Scholengroep 19 Dender OphetcentraleniveauzijndeRaadendeafgevaardigdbestuurdervanhetGO!bevoegd. Adres: GO!onderwijsvandeVlaamseGemeenschap HuisvanhetGO! Willebroekkaai BRUSSEL Telefoon:(02) Fax:(02) Website:http://www.gNo.be Onsschoolteambestaatuit: dedirecteur; hetonderwijzendpersoneel:delijstvandeleerkrachten dieaanuwkinderenlesgeven isopgenomeninhetrapport; hetopvoedendpersoneel: opvoed(st)er(s); leerlingbegeleid(st)er; administratiefmedewerk(st)er; hetmeesternvaknendienstpersoneel; TechnischAdviseurCoördinator SchoolreglementKTALiedekerke 6

7 3.2 Pedagogisch+project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeientotgelukkigezelfstandigeverdraagzamecreatieveenpositiefkritischejongeren. HoewijdatdoenwordtbepaalddoorhetPedagogischProjectvanhetGO!onderwijsvandeVlaamse Gemeenschap(PPGO!).DaarinzijndegroteprincipesvanonzeonderwijsvisieenNstrategievastgelegd. Binnenditkaderontwikkeltonzeschoolhaareigenschoolwerkplan. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de RechtenvandeMensenvooralaanhetVerdragoverdeRechtenvanhetKind(datop20november 1989inNewYorkwerdaangenomen). Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkelingvanelkeindividueleleerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mensn en maatschappijbeeld en beoogt de vormingvanvrijemensen.bijhetbegeleidenvanjongereninhunontwikkelingleggenwijdeklemtoon énopdemensalsindividuénopdemensalsgemeenschapswezen. Omonzedoelstellingentebereikenstemmenwijonzebeleidsvisieafoponspedagogischproject. DescholenvanhetGO!zijndemocratisch.Allebelanghebbendenmoetenzichuitgenodigdvoelenom betrokkentezijnbijhetbeleidenbijdeuitvoeringvandebeleidsbeslissingen.informatiecoördinatie en inspraak zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onzeschoolinhetbijzonder. DeintegraletekstvanhetPPGO!vindjeopwww.gNo.be. 3.3 Levensbeschouwelijke0kentekens Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijkekentekenstedragen.hetverbodgeldtvoorallezichtbarelevensbeschouwelijke kentekens.hetverbodisvantoepassingtijdensalleonderwijsactiviteitenzowelbinnenalsbuitende schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijkekentekensdragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggenovereenkomstighetordenentuchtreglement. 3.4 Samenstelling+van+de+scholengemeenschap Onzeschoolbehoorttotscholengemeenschap NinoveNDenderleeuw Liedekerke (SO). SchoolreglementKTALiedekerke 7

8 3.5 Het$begeleidend$centrum$voor$leerlingenbegeleiding OnzeschoolwerktsamenmetonderstaandCentrumvoorLeerlingenbegeleidingofCLB (voormeerinfo ziebijlage1): PersoneelvanhetbegeleidendCentrumvoorLeerlingenbegeleiding: CLBDenderZonnestraat259300Aalst Telefoon: Openingsuren:vanmaandagtotenmetvrijdagvan8u.tot12u.envan13u.tot16.30u. (metzetelophetschooldomeinteninove ) Hetbegeleidendteambestaatuit: AnneliesVanRoy arts KatleenCallebaut psychopedagogischconsulent ElsVanAcker maatschappelijkwerkster RoosTas paramedischwerkster MarianneDeWaeldirecteurNmandaathouder 3.6 Algemene'klachtenprocedure Welkeklachtenkanjeindienen? Jeklachtenkunnengaanoverdewerkingvandeschoolofovereenconcretehandelingofbeslissingvan eenpersoneelslidvandeschool. Waarkanjemetjeklachtterecht? Hebjeeenklachtoverdewerkingvandeschoolofovereenconcretehandelingofbeslissingvaneen personeelsliddankanjediemeldenaandedirecteur. Jemoetaltijdeerstproberenomerrechtstreeksmetdedirecteuroverteprateneneenoplossingte zoeken. Komjenaditoverlegniettoteenakkoordofgaatdeklachtoverhetoptredenvandedirecteurzelfdan kanjeeenklachtindienenbijdealgemeendirecteurvandescholengroepe.michottescholengroep19 Dender Welvaartstraat70bus49300Aalst. Alsjeuiteindelijkniettevredenbentoverdewijzewaaropjebehandeldwerdofoverhetresultaatvan de klachtenbehandeling kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg Brussel(tel ). WieklachtenheeftinverbandmetdiscriminatieenracismekanterechtbijhetCentrumvoorGelijkheid vankansenenvoorracismebestrijdingophettelefoonnummer meerinformatievindjeop KlachtendiebetrekkinghebbenopdeprincipesvanzorgvuldigbestuurkunjeindienenbijdeCommissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principesmoetenrespecteren: beheersingonderwijskosten; eerlijkeconcurrentie; verbodoppolitiekeactiviteiten; beperkingenophandelsactiviteiten; beginselenbetreffendereclameensponsoring. SchoolreglementKTALiedekerke 8

9 Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI) SecretariaatNgeneraalKoningAlbertIINlaan151210Brussel(tel ). Als een school weigert je kind in te schrijven kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap DepartementOnderwijsKoningAlbertIINlaan Brussel (tel voorhetsecundair onderwijs). Hoedienjeeenklachtin? JekanjeklachtmeldenviatelefoonbriefeNmailoffax. Opdatjeklachtkanbehandeldwordenmogendevolgendegegevensnietontbreken: o jenaamadresentelefoonnummer; o watergebeurdisenwanneerhetgebeurdis; o inwelkeschoolhetgebeurdisalsjeeenklachtindientbijdescholengroep. Deklachtenprocedureisnietvantoepassingop: eenalgemeneklachtoverregelgeving; eenklachtoverfeitenwaarovereerdereenklachtisingediendendiealwerdbehandeld; eenalgemeneklachtoverhet(aldanniet)gevoerdebeleid; een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden; eenkennelijkongegrondeklacht; eenklachtwaarvoorjegeenbelangkanaantonen; een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheidnogniethebtbenutbijvoorbeeldbijeendefinitieveuitsluiting(cfr.infra). Klachtenoverhetverloopvandegeorganiseerdeadministratieveberoepsmogelijkheidzijnwel mogelijk bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen geen antwoord op briefwisseling onvoldoendeinformatieverstrekking; eenklachtovereenfeitdathetvoorwerpuitmaaktvaneengerechtelijkeprocedure; eenanoniemeklacht. Hoeverlooptdebehandelingvanjeklachtdoordescholengroep? Binneneentermijnvan10kalenderdagenbevestigtdedirecteurofalgemeendirecteurjoudeontvangst vanjeklacht. Als je klacht niet wordt behandeld word je daarvan met vermelding van de reden schriftelijk op de hoogtegebracht. Alsjeklachtwelwordtbehandelddanvolgtereenonderzoeknaardegegrondheidvandeklacht.Je wordtopdehoogtegebrachtvanhetresultaatvanditonderzoek.jeklachtwordtafgehandeldbinnen eentermijnvan45kalenderdagenvanafhetogenblikwaaropzedeschoolofscholengroepbereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld. SchoolreglementKTALiedekerke 9

10 3.7 Inschrijving+en+leerplicht Inschrijving Ominonzeschoolingeschreventewordendienjetevoldoenaandetoelatingsvoorwaarden. Aaneennieuweleerlingvragenwijbijdeinschrijving: eengeldigidentiteitsbewijs; degetuigschriftenenattestendieindevroegereschoolwerdenbehaald.eventueelzalonze schooldieopvragenbijdevorigeschool. Opbasisvandezeinformatiekunnenwijhetadministratiefdossiervollediginordebrengen.Opdie manierzijnwijervanverzekerddatwijindetoekomstcorrectingevuldediploma sgetuigschriften ofattestenkunnenafleveren. DeleerlingendieKantoorenverkoop VerzorgingNvoedingofHaarzorg VerzorgingNvoedingvolgen dieneneenmedischattest(eenverklaringvanlichamelijkegeschiktheidvoorhetvak voeding op schoolingevulddooreengeneesheer)tebezorgenaandeschool. Voldoe je aan de toelatingsn of overgangsvoorwaarden dan heb je het statuut van regelmatige leerlingenhebjerechtophetbehalenvaneenofficieelstudiebewijs. AlsjenietvoldoetaandetoelatingsNofovergangsvoorwaardendankanjeingeschrevenwordenals vrijeleerling.ditstatuutgeeftjegeenrechtopeenofficieelstudiebewijs. Eens je in onze school bent ingeschreven blijft je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaantenzij: jeindeloopvaneenschooljaardefinitiefuitdeschoolwordtuitgesloten; je omwille van veelvuldige problematische afwezigheden wordt uitgeschreven (dit geldt ook alsjenietnleerplichtigbent); jezelfeenandereschoolkiest; je wordt uitgeschreven wegens een nietnakkoordverklaring met een gewijzigd schoolreglement Voorrangsregelingvoorbroersenzussen(ofkinderenvaneenzelfdeleefentiteit) Broersenzussen(kinderenvaneenzelfdeleefeenheid)vaningeschrevenleerlingeninonzeschool hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgendeschooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnenzijaanspraakkunnenmakenopdevoorrangsregelingvoorbroersenzussen(ofkinderen vaneenzelfdeleefentiteit)enopwelkewijzeditmoetgebeuren. DekeuzevooreenNederlandstaligeschoolimpliceertzowelvanjeoudersalsvanjezelfeenpositief engagementtenopzichtevandezeonderwijstaal Weigeringtotinschrijven Deschoolkanweigerenomeenleerlingdiedefinitiefuitgeslotenwerdhetlopendehetvolgendeen hetdaaropvolgendeschooljaarinteschrijvenindeschool. SchoolreglementKTALiedekerke 10

11 3.7.4 Screeningonderwijstaal Elke leerling die voor het eerst instapt in het voltijds gewoon secundair onderwijs ongeacht de schoolofhetstructuuronderdeelmoetdoordeschoolnadatdeinschrijvingheeftplaatsgevonden wordengescreendopzijnniveauvandeonderwijstaalteneindedenodigemaatregelen tenemen indienzichspecifiekenodenzoudenvoordoen Leerlingengegevens Gegevensmetbetrekkingtotdespecifiekeonderwijsloopbaanvandeleerlingstromenautomatisch doortussenscholeninhetbelangvandeleerling.oudersofmeerderjarigeleerlingenkunneninzage krijgenindeovertedragengegevensindienzeerexplicietomverzoekenenhebbenhetrechtom toelichtingtekrijgen.eenkopievandegegevenskanverkregenwordentegenvergoeding. Oudersofmeerderjarigeleerlingenkunnenzichnainzageverzettentegendezegegevensoverdracht behalveindienderegelgevingdeoverdrachtverplichtstelt. Erwordtschriftelijk(bijv.via )eenvraaggerichtaandedirectiei.v.m.inzagetoelichtingsNen kopierechtm.b.t.leerlingengegevenswaaronderevaluatiegegevens Voortzettingvandestudies Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel je school zal lopen. Daardoor kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter organiserenenhetschooljaaroptimaalvoorbereidenenplannen Veranderenvanstudierichting Indeloopvanhetschooljaarkanjeenkelveranderenvanstudierichtingvóóreenbepaaldewettelijk vastgelegdedatum.uitzonderlijkkandeklassenraadhieropeenafwijkingtoestaan.indiendeschool voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereiktdankanjenietveranderennaardiestudierichting. SchoolreglementKTALiedekerke 11

12 4. DEEL$2:"DECRETAAL(VERPLICHTE(INFORMATIE(EN(REGELGEVING 4.1 Participatie Wijhechtenveelbelangaandeparticipatievanallepersonendiebijdeschoolbetrokkenzijn.Daaromis ervooriederegeledingeenparticipatieorgaan. Depedagogischeraad:eenadviesorgaandatbevoegdisvoorpedagogischeaangelegenheden enissamengestelduithetpersoneelvanonzeschool. Deleerlingenraad(ofleerlingenforum/leerlingenparlement):indeleerlingenraadzittende klassenvertegenwoordigers.inhetbeginvanhetschooljaarwordtiniedereklaseen klassenvertegenwoordigereneenplaatsvervangerverkozen.iederjaarwordtookeenvoorzitter (eenvertegenwoordigervanhet6deof7dejaar)eneenondervoorzitter(eenleerlingvanhet 3de4deof5dejaar)gekozen.Devoorzitterzitiederevergaderingvoor.Hijverzameltookde agendapuntenvooriederevergaderingendientzeinbijeenbegeleidendeleerkracht.samen metdedirecteurleidtdebegeleidendeleerkrachtdeleerlingenraad. Deouderraad(ofoudervereniging/vriendenkring):deouderraadwordtverkozendoorenuitde ouders. Ophetlokaleniveauwordendescholenbestuurddooreendirecteurbijgestaandoordeschoolraaddie verplichtwordtsamengesteld. Deschoolraadissamengestelduit: 3ledenverkozendoorenuithetpersoneel; 2ledengecoöpteerduitdelokalesocialeeconomischeenculturelemilieus; 3ledenverkozendoorenuitdeouders; dedirecteurvandeschool; 2ledenaangewezendoordeleerlingenraadofverkozendoorenuitdeleerlingen. Hetmandaatvandeschoolraadduurtvierjaar. SchoolreglementKTALiedekerke 12

13 Samenstellingvandeschoolraad: Michiels Erwin Domentveldstraat Essene Ouders Serck Karine Bombardonstraat Liedekerke Ouders 0475/ Asselman 0477/ Asselman 0474/ DeRidder 0468/ DeRidder 02/ Andy Veldstraat Denderleeuw Personeel Gittan Deggerbaan Iddergem SEC Els Huinegem Asse Personeel Myrianne Stationsstraat Asse SEC SchoolreglementKTALiedekerke 13

14 4.2 Studiereglement Organisatievandelesspreidingvakantie8enverlofregelingenopenstellingvandeschool 1 e lesuur 2 e 3 e Speeltijd 4 e 5 e Middagpauze 6 e 7 e 8 e 9 e 8.15uur 9.05uur 9.05uur 9.55uur 9.55uur 10.45uur 10.45uur 11.00uur 11.00uur 11.50uur 11.50uur 12.40uur 12.40uur 13.30uur 13.30uur 14.20uur 14.20uur 15.10uur 15.10uur 16.00uur(nietvooralleklassen) 16.00uur 16.50uur(nietvooralleklassen) Bijhetbelsignaalvan8.15u.wordenderijengevormdwaarnajeonderbegeleidingvandeleerkrachtin rijenopeenordentelijkemaniernaardeklasgaat. Indevoormiddagisereenpauzevan15minutenvan10.45u.tot11u.Indenamiddagbeginnende lessenom13.30u.deleerlingenvormenderijenbijhetbelsignaal. Delesseneindigenom15.10u.om16.00u.ofom16.50u.afhankelijkvanhetlessenroostervandeklas. Deverplaatsingentijdenshetwisselenvandelessengebeurensteedsordelijkentuchtvol.Jelooptniet zondertoelatinginhetschoolgebouwrond. Nahetbeëindigenvandelessenverlaatjedeschoolonmiddellijk.Jeblijftnietmeerindegangenofop despeelplaatsrondhangen.wiebinnenwilwachtenopdebusdoetditindeontspanningsruimteinde inkomhalvandeschool. Deactiviteitenkalendervindjeterugopdewebsitevanonzeschoolenindeagenda. Deschooliselkedagopenvan7.30u.totenmet17.00u. Opgeregeldetijdstippenwordtermiddagsportgeorganiseerdopdeschool. SchoolreglementKTALiedekerke 14

15 4.2.2 Onsstudieaanbod Hetstudieaanbodvindjeteruginde schoolbrochure enoponzewebsite:www.ktaliedekerke.be 2 de graadtso 3 de graadtso 3 de graad TSO SeNnNSe ElektriciteitNelektronica ElektriciteitNelektronica Onderhoudstechnieken 2 de graadbso 3 de graadbso 3 de graadbso 7 de Specialisatiejaren Haarzorg Elektrischeinstallaties Hout Basismechanica(cluster Sanitaireinstallaties) Haarzorg Elektrischeinstallaties Hout Centraleverwarming/ sanitaireinstallaties Interieurinrichting(Hout) Elektrischeinstallatie (Elektriciteit) Haarstylist(Haarzorg) Verwarmingsinstallaties 4.3 Begeleiding(en(evaluatie(8!Waarover$en$hoe$oordelen$je$leraren? Delerarenvanjestudierichtingbegeleidenenhelpenjeomdedoelenvandeverschillendevakkente bereikennenookdeschooleigendoelen(bv.leerattitudes)dieeventueelgesteldworden.zijzullen aangevenwatzevanjouverwachtenhoejediedoelenkanbereikenwaarenhoejebijkomendehulp kankrijgen. Wijzullenjougeregeldinformerenoverjevorderingenopbasisvantoetsgegevenstakenen observatiesvanjeleergedrag. Inhetkadervanblijvendeaandachtvoorenverbredingvandezorgheeftonzeschoolveelaandacht voor leerlingenbegeleiding. Wij werken hiervoor samen met het CLB en de ouders en doen in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gepaste en redelijke aanpassingen waaronder het inzetten van remediërende differentiërende compenserende of dispenserende maatregelennaargelangdenodenvandeleerling. Deleerlingenengagerenzichomdeeltenemenaanelkevormvanindividueleleerlingenbegeleidingdie deschoolaanbiedt.vandeouderswordthiertegenovereenpositiefengagementverwacht. Inhetbelangvandeleerlingengagerendeouderszichertoeomaanwezigtezijnophetoudercontact. SchoolreglementKTALiedekerke 15

16 4.3.1 Watevaluerenwij? Elkevakleerkrachtbezorgtjebijdeaanvangvanhetschooljaareenafsprakennotametrichtlijnenvoor hetvak.hierinwordtnogeensverduidelijktwatdepermanenteevaluatie/dagelijkswerkvooriedervak preciesinhoudt.deafsprakennotawordtdoorjouenjeoudersondertekendomzodeevaluatienog doorzichtigertemaken.goedeafsprakenmakengoedevrienden. Inde3degraadvanhetBSOenTSOwordenstagesingericht. Inhet6deBSO7deBSO6TSOeninhet7deSeNnNSejaarwordteenGeïntegreerdeproefgemaakt. Wanneerdedelibererendeklassenraadoverdestudieresultatenvaneenleerlingbeslistzalde beoordelingvandegeïntegreerdeproef(dooreenjurydieeenadvieshieroverformuleert)een wezenlijkonderdeelvandebeslissinguitmaken. Alle7dejarenBSOenalleTSOjarenhebben2examenperiodeswaarbijdeleerplandoelstellingenover eengrotereperiodegetoetstworden Hoeevaluerenwij? A. 3 de t.e.m.6 de BSO:permanenteevaluatie Evaluatievanhetdagelijksewerk Omnategaanofdeleerstofgeregeldingestudeerdenbegrepenwordthebbenleerkrachteneenaantal mogelijkhedenzoals: - luisterennaarantwoordenopvragendietijdensdelesgesteldworden(dustijdenseen klasgesprek)endeantwoordenbeoordelen; - observatiebijgroepswerkbegeleidzelfstandiglerenwetenschappelijkwerk spreekoefeningen ; - korteoverhoringenoftoetsenhoudenbijhetbeginofopheteindevandeles.deze overhoringenkunnenaangekondigdofnietaangekondigdzijn; - herhalingstoetsenhoudennoefeningenen(huis)takenopleggen; - stages(3 de graad); - GIP(6 de jaarbso). BijPermanenteEvaluatie(PE)valtdeexamenperiodewegmaarwordendeleerlingeneenheeljaarlang geëvalueerdmetafentoeeenherhalingstoetsmaarzonderde stress vanexamens.tdeleerlingen wordenverplichtopkennisvaardighedenénattitudesbeoordeeld. Devolgendeverhoudingen/percentagesgeldendaarvoor: 80%opkennisenvaardigheden; 20%opvakattitudes. Voordelevensbeschouwelijkevakkenenhetvaklichamelijkeopvoedinggeldendevolgende percentages: 50%vanhetrapportcijfervoorkennisenvaardigheden; 50%voorvakattitudes. Devakattitudeswordenbijdeaanvangvanhetschooljaarinindividuelevakafsprakennota sdoorde vakleerkrachtentoegelicht;opdiemanierkentdeleerlingvanbijhetbegindevakattitudesdieper rapportperiodetelkenszullenwordenbeoordeeld. SchoolreglementKTALiedekerke 16

17 Ditalleswordt4maalperjaar(datarapportenzieschoolkalender)dooriedereleerkrachtomgezetin eencijfervan0tot10. - Daarbijwordthetcijfer5alsniptvoldoendegezien. - HetcijferwordtophetrapportvermeldonderPEpermanenteevaluatie. Elkeleerkrachtformuleertookvakcommentaari.v.m.kennisvaardighedenenvooralvakattitudes.De commentarenophetrapportgeveneenweerslagvandeevaluatiesvandevakattitudes. B. TSOen7BSO:Dagelijksewerkenexamens Omnategaanofdeleerstofgeregeldingestudeerdenbegrepenwordthebbenleerkrachteneenaantal mogelijkhedenzoals: - luisterennaarantwoordenopvragendietijdensdelesgesteldworden(dustijdenseen klasgesprek)endeantwoordenbeoordelen; - observatiebijgroepswerkbegeleidzelfstandiglerenwetenschappelijkwerk spreekoefeningen ; - korteoverhoringenoftoetsenhoudenbijhetbeginofopheteindevandeles.deze overhoringenkunnenaangekondigdofnietaangekondigdzijn; - herhalingstoetsenhoudennoefeningenen(huis)takenopleggen; - examens; - stages(3degraad); - GIP(67BSOen67TSO). 80%opkennisenvaardigheden; 20%opvakattitudes. Voordelevensbeschouwelijkevakkenenhetvaklichamelijkeopvoedinggeldendevolgende percentages: 50%vanhetrapportcijfervoorkennisenvaardigheden; 50%voorvakattitudes. Devakattitudeswordenbijdeaanvangvanhetschooljaarinindividuelevakafsprakennota sdoorde vakleerkrachtentoegelicht;opdiemanierkentdeleerlingvanbijhetbegindevakattitudesdieper rapportperiodetelkenszullenwordenbeoordeeld. Ditalleswordt4maalperjaar(datarapportenzieschoolkalender)dooriedereleerkrachtomgezetin eencijfervan0tot10. - Daarbijwordthetcijfer5alsniptvoldoendegezien. - Hetcijferwordtophetrapportvermeldonderdagelijkswerk(DW). Elkeleerkrachtformuleertookvakcommentaari.v.m.kennisvaardighedenenvooralvakattitudes.De commentarenophetrapportgeveneenweerslagvandeevaluatiesvandevakattitudes. SchoolreglementKTALiedekerke 17

18 Examens Tweemaalperjaarwordenexamensgeorganiseerdmetdebedoelingnategaanofgrotedelenvande leerstofverwerktkunnenworden. Deresultatenvanexamenslichtendeleerlinginoverzijnmogelijkhedenenhelpendeleerkrachten beterteevaluerenteremediërenenteoriënteren.opbasisdaarvankandeleerkrachteengefundeerd adviesoververderestudiekeuzeofanderemogelijkhedengeven. Hetisdusbelangrijkdatexamensernstigvoorbereidworden. Examenswordenbeoordeeldop100. Deelnemen Jemoetaanalleexamensdeelnemen.Enzoalsinalleomstandighedenzijnwijergopjeeerlijkheid gesteld. Afwezigheid Kanjemetgeldigeredennietdeelnemenaanéénofmeerexamensdanmoetdedirecteurofzijn afgevaardigdehiervanonmiddellijkverwittigdworden.eenziektemoetsteedsgewettigdwordendoor eenmedischattest.deklassenraadbeslistofjebijafwezigheiddenietgemaakteexamensmoetinhalen enzojahoeenwanneer.ditwordtdanschriftelijkaanjeoudersmeegedeeld. Fraude Indienjebetraptwordtopfraudezaldedirectienaadviesvandeklassenraadbeslissenwelkesanctie ergenomenwordt.desanctiezalinverhoudingstaantotdeernstvandefraude Hoerapporteren? Hetrapportisdeneerslagvanallebevindingenhetresultaatvaneenvoortdurendeevaluatievanzowel deindividueleleerkracht(vakcommentaar)alsvanhethelelerarenteam(commentaarklassenraad). Devakkendiegeëvalueerdwordenwordenallemaalophetrapportvermeld.Vooralopbasishiervan wordtopheteindevanhetschooljaareeneindbeslissinggenomen.ookdezeeindbeslissingwordtin hetrapportvermeld. Samenmethetrapportwordtookeenattituderapportgegeven(behalvevoordeexamenrapporten) waarindeleerlingentelkensgeëvalueerdwordenoponderstaandeschoolattitudes: Inzet Beleefdheid Stiptheid Vanafhetschooljaar2015N2016werkenwemeteenattituderapportSODA+voorde3 de graad. Voorde6en7 de jarenbso6 de jaartsoen7 de jaarsennnsejaarisereengipvoorzien. Hiervoorzijner3rapportperiodeswaarbijdeeerste2alseenprocesevaluatiefungerenende laatstealsproductevaluatie. SchoolreglementKTALiedekerke 18

19 Overzichtvanderapportperiodes: Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Ex1 Ex2 TSO 16/10/15 27/11/15 11/03/16 3/06/16 18/12/15 30/06/16 Gewicht 125% 125% 125% 125% 25% 25% 7BSO 16/10/15 27/11/15 11/03/16 3/06/16 18/12/15 30/06/16 Gewicht 125% 125% 125% 125% 25% 25% GIP II:11/03/16 I:18/12/15 III:30/06/16 GewichtGIP 25% 25% 50% PE1 PE2 PE3 PE4 3!6BSO 16/10/15 18/12/15 11/03/16 30/06/16 gewicht 25% 25% 25% 25% GIP I:18/12/15 II:11/03/16 III:30/06/16 GewichtGIP 25% 25% 50% StagesenGeïntegreerdeproef Inde3 de graadvanhetbsoentsowordenstagesingericht. Inhet6 de BSO7 de BSO6TSOeninhet7 de SeNnNSejaarwordteenGeïntegreerdeproefgemaakt. Wanneerdedeliberendeklassenraadoverdestudieresultatenvaneenleerlingbeslistzalde beoordelingvandegeïntegreerdeproef(dooreenjurydieeenadvieshieroverformuleert)een wezenlijkonderdeelvandebeslissinguitmaken. Deschoolbeslistwaardeleerlingopstagegaat.Destagebegeleiderlegtcontactenmetde stageplaatsenwaarbijhetstagecontractgeratificeerdwordt.inuitzondelijkegevallenmagdeleerling weleenvoorsteldoenwaarbijdestagebegeleidereenkwaliteitscontroleverricht.deschoolhoefthier nietopintegaanendeafgesprokenstageplaatszalsteedsvoorrangkrijgen.eenleerlingzalopzijn minst2verschillendestageplaatsenhebbeninzijn3 de graad. VoordeGIPzijner3GIPNrapportenvoorzien.Deeerstetweezijnprocesevaluatieenhetlaatsterapport isdeproductevaluatie.voordatdegipvanstartkangaandientdeleerlinggoedkeuringtehebbenvan degipnjury. SchoolreglementKTALiedekerke 19

20 4.4 De#bevindingen#van#de#begeleidende#klassenraad Klassenraad Omjoudeskundigtebegeleidenkomenjelerarenopgeregeldetijdstippeninhetschooljaarsamen onderdeleidingvanonzedirecteurofzijnafgevaardigde.zijvormendansamende begeleidende klassenraad.zijbesprekendanjouwkennisenvaardighedenleerattitudesgedragenevolutie. Remediëren Alsdebegeleidendeklassenraadvaststeltdatjeeenbepaaldekennisachterstandhebtopgelopendan kanhijmeedelenhoejedieachterstandkuntwegwerken.hetzelfdekangebeureninverbandmetje leerattitudesenjegedrag. Remediëringsbeleid:devakleerkrachtenomschrijveninhunklasafsprakenhoeenwanneerleerlingen uitgenodigdwordenvooreeninhaalnen/ofremediëringsles.ditwordtsteedsaangekondigdviade schoolagenda. Communicatiemetdeouders Naasthetrapporterenoverdevakresultatenwordenbelangrijkevaststellingenvandebegeleidende klassenraadaanjeoudersgemeldofwelviaeenmededelingopjerapportofwelviajeschoolagendaof viaeenbrief. 4.5 Hoe$komt$de$delibererende$klassenraad$tot$een$eindbeslissing? Heelhetschooljaardoorwordjedoorjelerarenendebegeleidendeklassenraadgevolgden geëvalueerd. Onzeschoolhanteerthetsysteemvanevaluatiewaarbijinelkstructuuronderdeelbijheteindevanhet schooljaareendelibererendeklassenraadwordtgehouden. Daarnaneemtdedelibererendeklassenraadeeneindbeslissingoverjouwresultatenvanhetafgelopen schooljaarwaarvoorjebentingeschreven. Dezebeslissingwordtinbeginselgenomenuiterlijkop30junivanhetbetrokkenschooljaar.Niettemin kandietermijnvooruitzonderlijkeénindividuelegevallenwordenverlengdtotuiterlijkdeeerste schooldagvanhetdaaropvolgendschooljaar. Hetbehoorttotdeautonomebevoegdheidvandedelibererendeklassenraadomteoordelenofjeaan eenbijkomendeproefmoetenonderworpenwordenvooraleereendefinitievebeslissingkangenomen worden.dezebijkomendeevaluatiekangebeurenopbasisvanherexamensvakantiewerkof lectuur enz.indiendaarentegendeeindbeslissingweluiterlijk30juniisgenomendankanjevanuithet oogpuntvanevaluatienadiennietmetextraopdrachtenwordenbelast.dezebeslissingmondtuitinde studiebekrachtiging.jekaneenstudiebekrachtigingenkelkrijgenwanneerjealsregelmatigeleerlingin onzeschoolbentingeschreven.benjeeenvrijeleerlingdankrijgjeslechtseenattestvanlesbijwoning. " OriënteringsattestA:jehebthetleerjaarmetvruchtbeëindigddusmetsuccesafgerondenje wordttothetvolgendeleerjaartoegelaten. " OriënteringsattestB:jehebthetleerjaarmetvruchtbeëindigdenjewordttothetvolgende leerjaartoegelatenbehalveinbepaaldeleerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen.wijzullenje oudersschriftelijkopdehoogtebrengenvandeelementendiegeleidhebbentotdezebeslissing; wezullenhendaarbijookherinnerenaandemogelijkhedenomtegendezebeslissinginberoepte SchoolreglementKTALiedekerke 20

21 gaan debepalingenhierovervindjeookinditschoolreglement. " OriënteringsattestC:jehebthetleerjaarnietmetvruchtbeëindigd.Wijzullenjeouders schriftelijkuitleggenwaaromdiebeslissinggenomenwerd;wezullenhendaarbijookherinneren aandemogelijkhedenomtegendezebeslissinginberoeptegaan debepalingenhierovervindje ookinditschoolreglement. DeschoolreiktookeenoriënteringsattestCuitwanneerjehet leerjaar/onderwijsvorm/studierichtingslechtsgedurendeeendeelvanhetschooljaarinonze schoolhebtgevolgd. Onzeschoolhanteertnagemotiveerdebeslissingvanderaadvanbestuuralsafwijkingsmogelijkheid hetsysteemvanevaluatiewaarbijdedelibererendeklassenraadindeeerstedetweederespectievelijk dederdegraadwordtuitgesteldtotheteindevanhettweedeleerjaarvanhetstructuuronderdeelende graadinkwestie. Dedelibererendeklassenraadneemteeneindbeslissingopheteindevanhettweedeleerjaarvanhet structuuronderdeelendegraadinkwestierespectievelijkdeeerstetweedeenderdegraad. Dezebeslissingwordtinbeginselgenomenuiterlijkop30junivanhetbetrokkenschooljaar.Niettemin kandietermijnvooruitzonderlijkeénindividuelegevallenwordenverlengdtot"uiterlijkdeeerste schooldagvanhetdaaropvolgendschooljaar".hetbehoorttotdeautonomebevoegdheidvande delibererendeklassenraadomteoordelenofjeaaneenbijkomendeproefmoetonderworpenworden vooraleereendefinitievebeslissingkangenomenworden.dezebijkomendeevaluatiekangebeurenop basisvanherexamensvakantiewerkofnlectuurenz.alsdaarentegendeeindbeslissingweluiterlijk30 juniisgenomendankanjevanuithetoogpuntvanevaluatienadiennietmetextraopdrachtenworden belast. Dezebeslissingmondtuitineenstudiebekrachtigingenleidttoteen: - OriënteringsattestA:jehebtdegraadmetvruchtbeëindigddusmetsuccesafgerondenje wordttotdevolgendegraadtoegelaten. - OriënteringsattestB:jehebtdegraadmetvruchtbeëindigdenjewordtdevolgendegraad toegelatenbehalveinbepaaldeleerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen.wijzullenje oudersschriftelijkopdehoogtebrengenvandeelementendiegeleidhebbentotdeze beslissing;wezullenhendaarbijookherinnerenaandemogelijkhedenomtegendeze beslissinginberoeptegaan debepalingenhierovervindjeookinditschoolreglement. - OriënteringsattestC:jehebtdegraadnietmetvruchtbeëindigd.Wijzullenjeouders schriftelijkuitleggenwaaromdiebeslissinggenomenwerd;wezullenhendaarbijook herinnerenaandemogelijkhedenomtegendezebeslissinginberoeptegaan debepalingen hierovervindjeookinditschoolreglement. DeschoolreiktookeenoriënteringsattestCuitwanneerjehetleerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechtsgedurendeeendeelvanhetschooljaarinonzeschoolhebtgevolgd. Invoorkomendgeval: (1)wordtdeuitreikingvaneenoriënteringsattestinheteersteleerjaarvandegraadinkwestie vervangendoordeuitreikingvaneenattestvanregelmatigelesbijwoningdatvanrechtswegetoelating SchoolreglementKTALiedekerke 21

22 verleenttothettweedeleerjaarvandiegraaddochenkel(!)voorzoverindatleerjaarwordt gebruikgemaaktvanonderhavigeregeling (2)beslistdedelibererendeklassenraadvanheteersteleerjaarvandegraadinkwestietochomeen oriënteringsattesttoetekennenaanelkeleerlingdiehetleerjaarheeftbeëindigdendievóórheteinde vandegraadoverstaptnaareenstructuuronderdeelvandezelfdeofeenandereschoolwaargeen gebruikgemaaktwordtvanonderhavigeregeling;bijdetoekenningvaneenoriënteringsattestaofbin eeneersteleerjaarvandeeerstegraadwordteengetuigschriftvanbasisonderwijsgevoegdvoorzover jedatnognietinjebezithebt. Indiendezebeslissingpaswordtgenomenindeloopvanhetschooljaarwaarinjealinhettweede leerjaarvandegraadinkwestiezitomdatjedanpasvoornoemdeoverstapzeténjediebeslissing betwistdanblijftdeberoepsproceduretegendebeslissingvandedelibererendeklassenraadgelden. Welishetzodatdanderaadvanbestuurrekeninghoudendmethetprincipevanderedelijkheid evenwelzelfdetermijnenbepaaltdieinherentzijnaandieprocedure. (3)wordtopheteindevanhettweedeleerjaarvandeeerstegraadofberoepsvoorbereidendleerjaar vandiegraadaanelkeleerlingvoorzoverhijhetnognietinzijnbezitheefteengetuigschriftvan basisonderwijsuitgereiktindiendeleerlingdattweedeleerjaarvandeeerstegraadof beroepsvoorbereidendleerjaarvandiegraadmetvruchtheeftbeëindigd. VoorwatevenweleenSe8n8Sebetreftwordtdebeslissingvandedelibererendeklassenraadtijdenshet betrokkenschooljaarnaargelangvandestartdeduurenhetaanbodvandeopleidinggenomen: - hetzijuiterlijkop31januari; - hetzijuiterlijkop30juni; - hetzijuiterlijkop31januariénuiterlijkop30juni(nl.inhetgevaldeopleidingéénsemester duurtentweemaaldatschooljaarwordtingericht); - hetzijnietgenomen(nl.inhetgevaldeopleidingdriesemestersduurtenzodoendedoorloopt inhetdaaropvolgendschooljaar). VooreenSeNnNSedieloopttot31januarikanzonodighetbesluitvormingsproceswordenverlengdtot uiterlijk1maartvanhetschooljaarinkwestie.hetbetrefthiergeenuitstelvandeeindbeoordeling maarloutereenlangerdangebruikelijklopendbesluitvormingsproces.hetbehoorttotdeautonome bevoegdheidvandedelibererendeklassenraadomteoordelenofsommigeleerlingenaaneen bijkomendeproefmoetenonderworpenwordenvooraleereendefinitievebeslissingkangenomen worden.dezebijkomendeevaluatiekangebeurenopbasisvanherexamensvakantiewerkofnlectuur enz.indiendaarentegendeeindbeslissingweluiterlijk31januariisgenomendankandeleerlingvanuit hetoogpuntvanevaluatienadiennietmetextraopdrachtenwordenbelast. DevolgendestudiebewijzenwordenafgeleverdvoorSe8n8SevanhetzevendejaarT.S.O.: " hetcertificaatvaneenopleidingsecundair8na8secundair(se8n8se):jehebtdesennnsemet vruchtbeëindigd; " hetoriënteringsattestc:jehebtdesennnsenietmetvruchtbeëindigd. DeschoolreiktookeenoriënteringsattestCuitwanneerjedeSeNnNSeslechtsgedurendeeendeelvan devoorzieneduurtijdinonzeschoolhebtgevolgd. SchoolreglementKTALiedekerke 22

23 4.6 Beroepsprocedure*tegen*de*beslissing*van*de*delibererende*klassenraad Onzeschoolhanteertnagemotiveerdebeslissingvanderaadvanbestuuralsafwijkingsmogelijkheid hetsysteemvanevaluatiewaarbijdedelibererendeklassenraadindeeerstedetweederespectievelijk dederdegraadwordtuitgesteldtotheteindevanhettweedeleerjaarvanhetstructuuronderdeelende graadinkwestie.onderstaandeberoepsprocedureblijftgelden. Indiendeleerlingechtervóórheteindevandegraadoverstaptnaareenstructuuronderdeelvan dezelfdeofeenandereschoolgeengebruikwordtgemaaktvandezeafwijkingsmogelijkheidenindien deleerlingalinhettweedeleerjaarvandegraadinkwestiezitdankanderaadvanbestuurrekening houdendmethetprincipevanderedelijkheidevenwelzelfdetermijnenbepalendieinherentzijnaan dieprocedure.deeffectiefgehanteerdetermijnenmoetenhieronderwordenaangegeven. Alsleerlinghebjealtijdhetrechtomjeverbeterdeschriftelijkekopijenendeopgavenvantoetsen proevenenexamensintekijken Bezwaar DebeslissingvandedelibererendeklassenraadomeenoriënteringsattestBofCtoetekennenkan doorjeouderswordenbetwist.binneneentermijnvandriedagenzaterdagzondagwettelijkeen reglementairefeestdagennietmeegerekendvolgendopdedagwaaropjerapportwordtuitgereikt kunnenjeoudersdezebeslissingbetwisten.zijkunneneenpersoonlijkonderhoudmetdedirecteurof zijnafgevaardigdeaanvragenomhunbezwarenkenbaarmaken.hetoverlegvindtplaatsbinneneen termijnvan3dagen(zaterdagzondagwettelijkeenreglementairefeestdagennietmeegerekend) volgendopdedagwaarophetisaangevraagd.dedatumvanhetgesprekwordthenschriftelijk meegedeeld. Tijdenshetgesprekkunnenjeoudershetdossierinkijkenenwordendeelementenaangegevendie hebbengeleidtotdegenomenbeslissing.vanditoverlegwordteenschriftelijkeneerslaggemaakt. Nahetgesprekzijndevolgendescenario smogelijk: - jeouderszijnervanovertuigddatdeklassenraaddejuistebeslissingheeftgenomenentrekken debetwistingin; - dedirecteurofzijnafgevaardigdebeslistomdeklassenraadopnieuwtelatensamenkomen. Deklassenraadkannadataldannietaandeleerlingbijkomendeproevenofopdrachten werdenopgelegdbeslissenomhetoorspronkelijkevaluatieresultaattebevestigenofdooreen anderevaluatieresultaattevervangen; - dedirecteurofzijnafgevaardigdebeslistomdeklassenraadnietopnieuwtelaten samenkomen. Jeoudersnemenkennisvandiebeslissingvandeklassenraadperaangetekendebrief. Hetgaatofwelomdebeslissingdatdeklassenraadnietopnieuwissamengeroepen(endusde bevestigingvandeoorspronkelijkebeslissingvandeklassenraad)ofwelomdebeslissingvande klassenraaddieopnieuwissamengekomen.alsjeoudersdebeslissingnietinontvangstnemenopde voorzienedatumbeschouwenwedebeslissingalsontvangenenbegintdeberoepstermijntelopen. SchoolreglementKTALiedekerke 23

24 4.6.2 Beroep Tegeneindbeslissingeninzakeleerlingenevaluatiediewordenbetwistkunnenjeoudersberoep instellen. Jeouderskunnenschriftelijk(gedateerdenondertekend;metomschrijvingvandefeitenenhet voorwerpvanberoepenmotiveringvandeingeroepenbezwaren)beroepinstellenbijdealgemeen directeurbinneneentermijnvandriedagenzaterdagzondagwettelijkeenreglementairefeestdagen nietmeegerekendnadeinontvangstnamevandebeslissingomdeklassenraadnietopnieuwtelaten samenkomendanweldebeslissingvandeklassenraaddieopnieuwissamengekomen. Hetiswelbelangrijktewetendatdeberoepsprocedurepaskanwordenopgestartalsjeoudersgebruik hebbengemaaktvanhunrechtopoverlegmetdedirecteurofzijnafgevaardigdezoalshierbovenonder punt4.6.1.beschreven. Dealgemeendirecteursteltdeberoepscommissiesamen.Dezebestaatuitinterneledenenexterne leden. Devoorzittervandeberoepscommissiewordtdoordealgemeendirecteuraangeduidonderdeexterne leden Beslissingvandeberoepscommissie Elklidvandeberoepscommissieisstemgerechtigd. Bijdestemmingishetaantalstemgerechtigdeinterneledengelijkaanhetaantalstemgerechtigde externeleden.bijstakingvanstemmenisdestemvandevoorzittervandeberoepscommissie doorslaggevend. Deberoepscommissiehoortjouenjeouders.Ookdeledenvandeklassenraadkunnenworden gehoord. Debehandelingvanhetberoepdoordeberoepscommissieleidttot: - degemotiveerdeafwijzingvanhetberoepopgrondvanonontvankelijkheidwegenslaattijdige indieningofhetnietvoldoenaandevormvereisten; - debevestigingvanhetoorspronkelijkevaluatieresultaatnaaldannietbijkomendetoetsen examensofandereopdrachtentehebbenopgelegd; - devervangingdooreenanderevaluatieresultaateventueelnadatdeberoepscommissie bijkomendetoetsenexamensofeenandereopdrachtheeftopgelegd. Elklidvandeberoepscommissieisstemgerechtigdenisaandiscretieplichtonderworpen. Bijdestemmingishetaantalstemgerechtigdeinterneledengelijkaanhetaantalstemgerechtigde externeleden.bijstakingvanstemmenisdestemvandevoorzittervandeberoepscommissie doorslaggevend. Deberoepscommissiehoortjouenjeouders.Ookdeledenvandeklassenraadkunnenworden gehoord. Dealgemeendirecteuraanvaardtdeverantwoordelijkheidvoordebeslissingvandeberoepscommissie. Hetresultaatvanhetberoepwordtaandeoudersschriftelijkengemotiveerdterkennisgebrachthetzij uiterlijkop15septemberhetzij dochuitsluitendvooreenopleidingdieop31januarieindigt uiterlijk op15maartdaaropvolgendmetvermeldingvandeverdereberoepsmogelijkheid. BinnenhetGO!zelfisernadezeproceduregeenverderberoepmeermogelijk. Zolangdeberoepsprocedurelooptheeftdeleerlinghetrechtomindeschoolverderonderwijste volgenalsofergeennadeligebeslissingwasgenomen. SchoolreglementKTALiedekerke 24

25 4.6.4 Annulatieberoep AlsdeberoepsprocedurebinnenhetGO!isuitgeputkunnenjeoudersbijdeRaadvanStateeen annulatieberoepofeenverzoektotschorsingvandetenuitvoerleggingindienen.zijhebbenhiervoor60 kalenderdagendetijdvanafhetmomentdatzijkennisnamenvandebeslissingvande beroepscommissie. Dezeprocedureheeftgeenopschortendewerking.Debetwistebeslissingkandusonmiddellijk uitgevoerdworden. 4.7 Leefregels Ordemaatregelen Alseenleerlinghetordentelijkverstrekkenvanhetonderwijsofdegoedewerkingvandeschool hindertzullenwijhem/haaraanzettentotbeterenaangepastgedrag. Principe Alsprincipegeldtdatdeleerlingdegevolgenvanzijndadendraagt: wieeentaakzonderredennietafgeeftkrijgteengepastesanctie; wieietsopzettelijkofdoorverregaandeonachtzaamheidbeschadigtmoethetvergoedenofherstellen; wieietsbesmeurtmoethetreinigen;wieafvalachterlaatmoethetopruimen. SchoolreglementKTALiedekerke 25

26 Telaatkomers Telaatindeleszijnstoortdeles.Voorkomditdoortijdigthuistevertrekken.Alsjetochtelaatkomt meldjedanophetsecretariaatvoorjenaardeklasgaat. Devolgendeordemaatregelenzijnmogelijk: Ordemaatregelendiezoweldedirecteuralsalleonderwijzendeenopvoedende personeelsledenkunnennemen. eenwaarschuwing mondeling(metvermeldingindeschoolagenda). eenvermaning eenstraftaak notaindeagenda.elkeaanmerkingofstraftaakwordtdoorje oudersgetekend. extraschriftelijketaak;wordtviadeagendaaanjeoudersgemeld. Tijdelijkeverwijdering uitdeles/studie totheteindevandeles/studie(voormaximuméénlesdag eventueelherhaaldmaarnietaansluitend).ondertussenkrijgje eenstrafofeentaak.webrengenjouwoudersopdehoogtevan jetijdelijkeverwijderinguitdeles/studie. Ordemaatregelendieenkeldedirecteurkannemeneventueelopadviesvande begeleidendeklassenraad. eenbegeleidingsn overeenkomst " alsjeherhaaldelijkindefoutgaatkrijgjeeencontractwaarin omschrevenwordtwatuitdrukkelijkvanjouwordtverwacht enwatdegevolgenzijnalsjedeafsprakennietnakomt.het contractheefteenbeperkteduurwordtgeregeld geëvalueerdenkanleidentoteentuchtprocedure. " ditwordtschriftelijkaanjeoudersmeegedeeld. eenstrafstudie " jemoetdestrafstudiebuitendelesurenuitzitten. Eenstrafstudiekandoorgaan: - maandagdinsdagdonderdagvrijdag:tot16.50u. - woensdagnamiddag:tot15.30u. " ditwordtschriftelijkaanjeoudersmeegedeeld. Tegeneenordemaatregelkangeenberoepwordenaangetekend. SchoolreglementKTALiedekerke 26

27 4.7.2 Bewarendemaatregel Preventieveschorsing Alsdefeitenzo nomvangaannemendatweerzelfsaandenkenomjedefinitiefuitdeschoolte verwijderenkandedirecteurjepreventiefschorsend.w.z.jevoorlopiguitdeschoolsluiten. Dezebewarendemaatregelgeldtmaximaal10opeenvolgendelesdagen.Hetschoolbestuurkan beslissenomdedesbetreffendeperiodeéénmaligmet10opeenvolgendelesdagenteverlengenindien doorexternefactorenhettuchtonderzoeknietkanwordenafgerondbinnendezeperiode.deschorsing kanonmiddellijkuitwerkinghebbenenwordtaandeoudersmeegedeeld. Deschoolbepaaltofdeaanwezigheidvandeleerlingverplichtisofniet.Indiendeoudersvragenom opvangendeschoolachtditniethaalbaarmotiveertzijditendeeltzijditschriftelijkmeeaande ouders Tuchtmaatregelen Dedirecteurofzijnafgevaardigdekaneentuchtmaatregelnemenalsjedoorjegedrageengevaarof ernstigebelemmeringvormtvoorhetnormaleonderwijsnofvormingsgebeurenofalsjedoorje agressievehoudingdeveiligheidvanandereningevaarbrengt.ditgeldtzoweloponzeschoolalsinhet kadervanleerlingenstages. Alsschoolhanterenwijhetbeginseldateenminderingrijpendemaatregelvoorafgaatopeenmeer ingrijpendemaatregelindiendezedezelfderemediërendeofcorrigerendeeffectenbereikt. Dedirecteurofzijnafgevaardigdezalslechtstuchtmaatregelennemenalsdeordemaatregelengeen effecthebbenofbijzeerernstigeovertredingen.hierondervallenondermeerovertredingenzoals opzettelijkslagenenverwondingentoebrengenopzettelijkessentiëleveiligheidsregelsovertreden opzettelijkenblijvenddelessenenactiviteitenstorenzwareschadetoebrengendrugsdealenof diefstalplegen Soorten3 Detuchtmaatregelenzijn: Eentijdelijkeuitsluitinguitallelessenvooreenminimaleduurvanéénlesdagenvooreenmaximale duurvan15opeenvolgendelesdagen. Dedirecteurofzijnafgevaardigdespreektdezemaatregeluit.Tijdensdezetijdelijkeuitsluitingwordje naarhuisgestuurdtenzijjeouderseromverzoekenjetochopschooltehoudenenwijopdatverzoek ingaan.alswijjetochopschoolhoudenwordjeverplichttoteenvervangendeopdrachteen schrijfstrafofstudie. Wijmogenvoorwaardenaandeopvangkoppelenenzullenmetjouofmetjeoudershieroverafspraken maken. Afwezighedenwegenstijdelijkeuitsluitingalstuchtmaatregelwordenvanrechtswegealsgewettigd beschouwd. Eendefinitieveuitsluitinguitdeschool.Dedirecteurofzijnafgevaardigdespreektdezemaatregeluit navoorafgaandadviesvandeklassenraadwaarinookhetclbisvertegenwoordigd. Eendefinitieveuitsluitinggaatinhetzijonmiddellijknadeschriftelijkekennisgevinghetzijop31 augustusvanhetlopendschooljaar(hetzijop31januarivandatschooljaarindienjeopleidingsennnseof hogerberoepsonderwijsdaneindigt). SchoolreglementKTALiedekerke 27

28 Alsjeindeloopvanhetschooljaardefinitiefwordtuitgeslotenblijfjeinonzeschoolingeschreventot aanjeinschrijvingineenandereschool.jeuitsluitingopzichdoetgeenafbreukaanjestatuutals regelmatigeleerling.samenmethetbegeleidendeclbzullenwijjouactiefhelpenzoekennaareen andereschoolwaarbijmaximaalwordtrekeninggehoudenmetdekeuzevanhetzelfdeonderwijsnet dezelfdeopleidingendebereikbaarheid.deschoolbepaaltofdeaanwezigheidvandeleerlingverplicht isofniet.indiendeoudersvragenomopvangendeschoolachtditniethaalbaarmotiveertzijditen deeltditschriftelijkmeeaandeouders. Benjenietmeerleerplichtigenwordjeindeloopvanhetschooljaardefinitiefuitgeslotendankande schooljeuitschrijvenvanafde10delesdagvolgendopdedagdatdedefinitieveuitsluitingingaaten alleszinspasnadateeneventueelingesteldeberoepsprocedureisafgerond. Bijmanifesteonwilomophetaanbodvanveranderingvanschoolintegaankandeschooljou uitschrijven. Houerookrekeningmeedatindienjeuitdeschool/campusuitgeslotenwerdjehetlopendehet volgendeschooljaarénhetdaaropvolgendeschooljaargeweigerdkanwordenalsjejeopnieuwwenstin teschrijvenindeschool/campus.ditgeldtookvoordeschoolofscholenwaaronzeschoolmee samenwerktvoorzoverdecontroversiëlehandelingenzichindieandereschoolhebbenvoorgedaan. Invoorkomendgevalmoetdeschoolbijdebeslissingtotdefinitieveuitsluitingbepalenofdeze uitsluitingookbetrekkingheeftophetcentrumvoordeeltijdsberoepssecundaironderwijsdataande schoolverbondenis Regels3 Wanneerdedirecteureentuchtmaatregelneemtrespecteerthij/zijiniedergevaldevolgenderegels: deintentietoteentuchtmaatregelwordtaanjeoudersschriftelijkmeegedeeld; samenmetjeouderswordjeeventueelbijgestaandooreenvertrouwenspersoonvooraf uitgenodigdvooreengesprekoverdeproblemen; jeoudersenhunvertrouwenspersoonhebbenrechttotinzagevanhettuchtdossier.indit tuchtdossierwordthetadviesvandeklassenraadopgenomen; detuchtmaatregelmoetinovereenstemmingzijnmetdeernstvandefeiten; jeouderswordenvóórhetingaanvandetuchtmaatregelschriftelijkopdehoogtegebrachtvande genomenbeslissingenvandedatumwaaropdemaatregelingaat; debeslissingwordtschriftelijkgemotiveerd.erwordtaangegevenwaaromjegedragwerkelijkeen gevaarvormtvoordeopdrachtvandeschoolomordentelijkonderwijsteverstrekkenen/ofom haaropvoedingsprojectteverwezenlijken.bijdefinitieveuitsluitingwordtschriftelijkverwezennaar demogelijkheidtotberoepmetovereenkomstigeprocedure; hettuchtdossierendetuchtmaatregelenzijnnietoverdraagbaarvandeeneschoolnaardeandere school; erwordtnooitovergegaantotcollectieveuitsluitingen; jeuitsluitingheeftgeeninvloedopjeeventuelelidmaatschapindeleerlingenraadofdeschoolraad. SchoolreglementKTALiedekerke 28

Schoolreglement. KTA Liedekerke 2014-2015

Schoolreglement. KTA Liedekerke 2014-2015 Schoolreglement KTA Liedekerke 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 2015-2016 GO! Atheneum Mercurius Mudakkers 25 3920 Lommel Tel. + 32 11 54 41 94 Fax + 32 11 54 65 11 www.campusmercurius.be/kalommel Afdeling Onderwijsorganisatie en

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kunnen ouders indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Voor een beslissing

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT

SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT SCHOOLREGLEMENT CENFLUMARIN KTA ZWIJNDRECHT DOC-004 versie 2.6 2012-08-30 Schoolreglement KTA Zwijndrecht vanaf 1 september 2015 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school

Nadere informatie

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Ninove 2015-2016 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen

Nadere informatie

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015

Schoolreglement. Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Ninove 2014-2015 AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school, de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.

Schoolreglement 2015-2016. Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw. Schoolreglement 2015-2016 Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.be Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Aandachtspunten... 4 Welkom

Nadere informatie

Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst

Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst Schoolreglement Dé Handelsschool Aalst Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1. Schoolbestuur... 6 2. Pedagogisch project... 7 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel. Schoolreglement voor het secundair onderwijs

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel. Schoolreglement voor het secundair onderwijs GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Schoolreglement TA Lokeren

Schoolreglement TA Lokeren Schoolreglement TA Lokeren Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht Welkom in onze school Deel 1 Algemene informatie... 7 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 9 3. Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school INHOUD Aandachtspunt Welkom in onze school Hoofdstuk 1 Algemene informatie 1. Schoolbestuur 2. Pedagogisch project 3. Levensbeschouwelijke kentekens 4. Samenstelling van de scholengemeenschap 5. Het begeleidend

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Schoolreglement Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse Schooljaar 2013-2014 Inhoud Deel

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Campus Het Spoor Chrysantenlaan

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement

Inhoudstabel schoolreglement Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Levensbeschouwelijke kentekens 6 4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar

Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar 2015-2016 SO De Vesten Middenschool en

Nadere informatie

5.1 Gewettigde afwezigheden... 31 5.2 Anti-spijbelbeleid... 36 6. Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis... 36 7.

5.1 Gewettigde afwezigheden... 31 5.2 Anti-spijbelbeleid... 36 6. Onderwijs voor zieke kinderen tijdelijk onderwijs aan huis... 36 7. Inhoud Aandacht... 5 Deel 1 - Algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur... 7 2. Pedagogisch project... 8 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 8 4. Samenstelling van de scholengemeenschap... 8 5. Het begeleidend

Nadere informatie

Het aanvragen van een programmatie of overheveling

Het aanvragen van een programmatie of overheveling Het aanvragen van een programmatie of overheveling Schooljaar 2017-2018 29-6-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave Regelgeving inzake programmatie

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Aandachtspunten Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de

Nadere informatie

Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015

Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015 Schoolreglement TA Lokeren 2014-2015 Technisch Atheneum mevr. Kristien De Wilde directie Brouwerijstraat 5 mevr. Arlette Van Laethem directiesecretariaat 9160 Lokeren dhr. Tom Mertens personeelssecretariaat

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE...

DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... Schooljaar 2014-2015 Mudakkers 25 3920 Lommel Tel.+ 32(011) 54 41 94 Fax.+32(011) 54 65 11 E-mail: ms.lommel@g-o.be Website: www.campusmercurius.be/middenschool Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... 4 1

Nadere informatie

www.atheneumaalst.be

www.atheneumaalst.be Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement www.atheneumaalst.be Schooljaar 2015-2016 Welkom in onze school Beste

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT & LEEFREGELS

SCHOOLREGLEMENT & LEEFREGELS SCHOOLREGLEMENT & LEEFREGELS SCHOOLJAAR 2015 2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 8 1.1 Schoolbestuur... 9 1.2 Pedagogisch project... 10 1.3 Mission statement van de Scholengroep aan Zee voor het

Nadere informatie

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad.

Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. OVERLEG Heett sscchool lrreegl leemeentt 1. PARTICIPATIEDECREET Het ontwerp en elke wijziging van het schoolreglement moet door het schoolbestuur eerst overlegd worden op de schoolraad. 2. WETTELIJK KADER

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Aandachtspunten Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model sprake is van de ouders, bedoelen we ook de

Nadere informatie

KTA Liedekerke 2012-2013

KTA Liedekerke 2012-2013 Schoolreglement KTA Liedekerke 2012-2013 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel AANDACHTSPUNTEN Het schoolreglement regelt

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT OV4. SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE. Vanaf schooljaar 2015-2016. Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn

SCHOOLREGLEMENT OV4. SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE. Vanaf schooljaar 2015-2016. Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn Schoolreglement 2014-2015 SSBOGO Egmont & Hoorn SSBOGO Egmont & Hoorn Broeckstraat 37 9890 GAVERE Met de klemtoon op wat leerlingen wél kunnen SCHOOLREGLEMENT OV4 Vanaf schooljaar 2015-2016 www.egmontenhoorn.be

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Atheneum De

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 Campus Atheneum Denderleeuw Middenschool Denderleeuw Middenschool Liedekerke De Nayerstraat 11a Kleemputtenstraat 20 9470 Denderleeuw 1770 Liedekerke tel. 053 64 78 78 tel. 053

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

Schoolreglement Secundair onderwijs

Schoolreglement Secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Secundair onderwijs Schooljaar 2016-2017 ATHENEUM MARTINUS Sint-Martinusstraat

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar Pagina 1

Schoolreglement. Schooljaar Pagina 1 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Schooljaar 20162017 Pagina 1 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

schoolreglement voor het secundair onderwijs

schoolreglement voor het secundair onderwijs schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2013 2014 Technisch Atheneum Ieper Inhoud Welkom... 4 Liggingsplan... 5 Studieaanbod... 7 Deel 1 Algemene informatie... 8 1 Schoolbestuur... 9 2

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool Ninove

Schoolreglement. Middenschool Ninove Schoolreglement Middenschool Ninove 2016-2017 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Aandacht Het schoolreglement regelt de

Nadere informatie

schoolreglement schooljaar 2015-2016

schoolreglement schooljaar 2015-2016 schoolreglement schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandachtspunten... 5 Welkom op onze school... 6 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INFORMATIE 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 10 3. Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre

Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Schoolreglement SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Schooljaar 2014-2015 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Samenstelling

Nadere informatie

Schoolreglement GO! technisch atheneum Lokeren

Schoolreglement GO! technisch atheneum Lokeren Schoolreglement GO! technisch atheneum Lokeren Schooljaar 2016-2017 Op basis van de status van de regelgeving op 18/04/2016. Wijzigingen worden in een addendum toegevoegd. Inhoud Aandacht Welkom in onze

Nadere informatie

Schoolreglement 2012-2013 Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.

Schoolreglement 2012-2013 Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw. Schoolreglement 2012-2013 Campus Atheneum Denderleeuw Atheneum Denderleeuw Kouterbaan 20 9470 Denderleeuw tel. 053 64 59 50 kad@kadenderleeuw.be Middenschool Atheneum Denderleeuw - Schoolreglement schooljaar

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. behorende tot scholengroep ADITE (Aarschot-Diest-Tessenderlo) versie 2015-2016. Koninklijk Technisch Atheneum 2 Diest

SCHOOLREGLEMENT. behorende tot scholengroep ADITE (Aarschot-Diest-Tessenderlo) versie 2015-2016. Koninklijk Technisch Atheneum 2 Diest Koninklijk Technisch Atheneum 2 Diest SCHOOLREGLEMENT van het KTA2 DIEST behorende tot scholengroep ADITE (Aarschot-Diest-Tessenderlo) versie 2015-2016 zoals vastgesteld op 26 mei 1992 en laatst gewijzigd

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1 schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 7 4 Samenstelling van de

Nadere informatie

Schoolreglement KTA Jette

Schoolreglement KTA Jette Schoolreglement KTA Jette Schooljaar 2014-2015 Inhoud Aandacht... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Actief pluralisme... 8 4 Samenstelling van de scholengemeenschap...

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs

Orde- en tucht leerlingen. Rechtspositie leerlingen. Uitgangspunt 25/04/16. Feit. Decreet 4 april Regels basis- en secundair onderwijs Orde- en tucht leerlingen Rechtspositie leerlingen Decreet 4 april 2014 Regels basis- en secundair onderwijs Juridisering? Basisonderwijs: Decreet basisonderwijs 25 februari 1997 + Omz. BaO/2014/04 van

Nadere informatie

Schoolreglement BuSO De Dageraad Kortessem-Borgloon

Schoolreglement BuSO De Dageraad Kortessem-Borgloon Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement BuSO De Dageraad Kortessem-Borgloon Schooljaar 2015-2016 Tapstraat 12

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3

Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inrichtende macht / schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Participatie 6 4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Schoolreglement GO! KTA Houtlandinstituut Rijselstraat 110, 8020 Torhout

Schoolreglement GO! KTA Houtlandinstituut Rijselstraat 110, 8020 Torhout Schoolreglement 2015-2016 GO! KTA Houtlandinstituut Rijselstraat 110, 8020 Torhout 050 21 33 21 info@houtland.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 5 1. Schoolbestuur... 6 2. Pedagogisch project... 7

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Koninklijk Atheneum Merksem Melgesdreef 113 2170 Merksem info@kamerksem.be Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Schoolbestuur... 7 2 Pedagogisch project... 8 3 Actief pluralisme...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement van het Koninklijk Technisch Atheneum Sint-Truiden Speelhoflaan 9 3800 Sint-Truiden Scholengroep 13 Zuid-Limburg Aandacht

Nadere informatie

Schoolreglement Secundair Onderwijs

Schoolreglement Secundair Onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Secundair Onderwijs Schooljaar 2016-2017 SO De Vesten Augustijnenlaan

Nadere informatie

Schoolreglement GO! Atheneum Calmeyn De Panne Schooljaar

Schoolreglement GO! Atheneum Calmeyn De Panne Schooljaar Schoolreglement GO! Atheneum Calmeyn De Panne Schooljaar 2016-2017 1 Inhoud Aandacht 1 Algemene informatie 6 1 Schoolbestuur 7 2 Pedagogisch project 8 3 Levensbeschouwelijke kentekens 9 4 Samenstelling

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker

SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel SCHOOLREGLEMENT BS De Kn@ppe Ontdekker Maasmechelen Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE LEON SPILLIAERTSTRAAT 31 8400 OOSTENDE TEL. 059/701692 E-MAIL: ka1.oostende@g-o.be WEBSITE: www.ka1centrumoostende.be SCHOOLJAAR 2014-2015 Inhoud

Nadere informatie

schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2012-2013 Pagina 1 van 94

schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2012-2013 Pagina 1 van 94 schooljaar 2011-2012 schooljaar 2014-2015 Pagina 1 van 94 Aandachtspunten Waar in dit model verwezen wordt: Naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3

Nadere informatie

Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom

Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom Schoolreglement basisschool de Wingerd leefschool de Vuurboom Schooljaar 2015-2016 Inhoud 2 Welkom in onze school BS de Wingerd en leefschool de Vuurboom... 5 1.:algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3

Nadere informatie

schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2015-2016 Pagina 1 van 100

schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KA Geraardsbergen 2015-2016 Pagina 1 van 100 2011-2012 schooljaar 2015-2016 Pagina 1 van 100 Aandachtspunten Waar in dit model verwezen wordt: Naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Basisschool De Lettertuin Weg naar Opoeteren 13 3660 Opglabbeek tel.: 089 85 44 63 2 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 7 1 Schoolbestuur... 8 2 Pedagogisch project...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 GO! middenschool en atheneum Courtmanslaan Mevrouw Courtmanslaan 80 9990 Maldegem (+32) 50 72 88 80 info@couma.be www.couma.be Inhoud Inhoud...3 Welkom in onze school...4 Aandachtspunten...5

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM WILLEBROEK 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

Aandacht... 5 Welkom op onze school... 6

Aandacht... 5 Welkom op onze school... 6 schoolreglement schooljaar 2016-2017 Inhoud Aandacht... 5 Welkom op onze school... 6 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INFORMATIE 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 9 3. Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

Inhoudstabel schoolreglement

Inhoudstabel schoolreglement Inhoudstabel schoolreglement Welkom op onze campus! 4 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Schoolbestuur 5 2 Pedagogisch project 5 3 Actief pluralisme 6 4 Participatie 6 5 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator

SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator SCHOOLREGLEMENT Maritiem Instituut Mercator Schooljaar 2014-2015 MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOLENGROEP AAN ZEE MISSION STATEMENT VAN DE SCHOLENGROEP AAN ZEE VOOR HET LEERPLICHTONDERWIJS De Scholengroep aan

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT ATHENEUM KLEIN-BRABANT 2014-2015 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 1 2016-2017 1 Dit schoolreglement werd goedgekeurd door de RVB op 13/06/2016 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie... 7 1. Schoolbestuur... 8 2. Pedagogisch project... 9 3. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. BS De sprong 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. BS De sprong 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT BS De sprong 2014-2015 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Burgemeester Philipslaan 78, 3680 Maaseik Tel.: 089 / 56 04 82 E-mail: Website: www. desprongmaaseik.be Inhoudsopgave Aandacht...

Nadere informatie

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar

Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar Model van schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 06-07 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 000 Brussel Inhoud.Algemene

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar 2012-2013

Schoolreglement. Schooljaar 2012-2013 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Schoolreglement Schooljaar 2012-2013 Campus De Vesten Augustijnenlaan 31/32 2200 Herentals

Nadere informatie

KONINKLIJK ATHENEUM HALLE

KONINKLIJK ATHENEUM HALLE KONINKLIJK ATHENEUM HALLE Auguste Demaeghtlaan 40 1500 Halle SCHOOLREGLEMENT zoals vastgesteld op 01/09/2016 De ouders en meerderjarige leerlingen ondertekenen het schoolreglement voor akkoord, minderjarige

Nadere informatie

Schoolreglement Talentenschool Turnhout

Schoolreglement Talentenschool Turnhout campus boomgaard campus zenit Schoolreglement Talentenschool Turnhout Schooljaar 2015-2016 Campus Boomgaard Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout Campus Zenit Merodelei 220, 2300 Turnhout 1 Inhoud Inleiding...4

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Campus Harmonie Karel Oomsstraat 24 2018 ANTWERPEN Tel: 03/216 02 36 Fax: 03/248 54 22 kunsthumaniora@telenet.be www.kunsthumaniora.be Campus Ieperman Kerkelei 43 2610 Wilrijk

Nadere informatie

GO! technisch atheneum 3 Elfde Liniestraat 22 3500 Hasselt 032/ (0)11 307 730

GO! technisch atheneum 3 Elfde Liniestraat 22 3500 Hasselt 032/ (0)11 307 730 GO! technisch atheneum 3 Elfde Liniestraat 22 3500 Hasselt 032/ (0)11 307 730 Schoolreglement Hotelschool Hasselt Schooljaar 2014-2015 Aandacht Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en

Nadere informatie

Schoolreglement De Passer

Schoolreglement De Passer Schoolreglement De Passer Schooljaar 2015-2016 Het schoolreglement kan u raadplegen op www.de-passer.be Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie...5 1. Schoolbestuur...6 2. Pedagogisch project...6 3.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Middenschool 2 Campus Herckerhof

SCHOOLREGLEMENT Middenschool 2 Campus Herckerhof Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel SCHOOLREGLEMENT Middenschool 2 Campus Herckerhof Schooljaar 2016-2017 Inhoud Deel 1 Algemene

Nadere informatie

===== Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016. Pagina 1

===== Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016. Pagina 1 ===== Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoud Welkom in onze school...4 Aandachtspunten...4 Deel 1 Algemene informatie...5 1 Schoolbestuur... 6 2 Pedagogisch project... 7 3 Levensbeschouwelijke kentekens...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Campus De Vesten Augustijnenlaan 31/32 MSDV Tel. 014/21 16 88 info@msherentals.be ADV Tel. 014/ 21 61 06 info@campusdevesten.be Inhoud

Nadere informatie

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Koninklijk Atheneum Dendermonde Schooljaar 2015-2016 Op basis van de status van de regelgeving op 30/06/ 15. Wijzigingen worden in een addendum toegevoegd. Aandacht Het schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE

SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE SCHOOLREGLEMENT VAN KONINKLIJK ATHENEUM CENTRUM OOSTENDE LEON SPILLIAERTSTRAAT 31 8400 OOSTENDE TEL. 059/701692 E-MAIL: info@ka1centrumoostende.be WEBSITE: www.ka1centrumoostende.be SCHOOLJAAR 2015-2016

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai Brussel.

Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai Brussel. Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Inhoud Welkom in onze school... 6 Deel 1 Algemene

Nadere informatie

Schoolreglement KTA Brugge. Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement KTA Brugge. Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement KTA Brugge Schooljaar 2015-2016 Inhoud AANDACHT 1. ALGEMENE INFORMATIE 6 1.1 Schoolbestuur 7 1.2 Pedagogisch project 8 1.3 Levensbeschouwelijke kentekens 8 1.4 Samenstelling van de scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 Basisschool Tovertuin Basisschool Tovertuin A.Dezaegerplein 12A 2830 Willebroek 03/8866639 dir.bs.tovertuin@g-o.be Inhoud Inhoud... 1 Welkom in onze school... 3 Aandachtspunt...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT MIDDENSCHOOL DEN BRANDT 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom

Nadere informatie

Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016 Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement MSKA Roeselare Schooljaar 2015-2016 Inhoud Aandacht Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen. voorgesteld na indiening van het verslag stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 6 12 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen voorgesteld Stukken in het

Nadere informatie

Schoolreglement Scholen Da Vinci. Schooljaar

Schoolreglement Scholen Da Vinci. Schooljaar Schoolreglement Scholen Da Vinci Schooljaar 2016-2017 Inhoud Deel 1 Algemene informatie... 6 1. Schoolbestuur... 7 2. Pedagogisch project... 8 3. Levensbeschouwelijke kentekens... 9 4. Samenstelling van

Nadere informatie

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement. Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Samen ondernemen Basisschool en internaat Heikamp inspireert en daagt jongeren uit om samen te ondernemen. Spelenderwijs verkennen we samen met jouw kind de verschillende

Nadere informatie

Secundaire ziekenhuisschool Opleidingsvorm 4 Type 5 Gehecht aan het Zeepreventorium

Secundaire ziekenhuisschool Opleidingsvorm 4 Type 5 Gehecht aan het Zeepreventorium Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Secundaire ziekenhuisschool Opleidingsvorm 4 Type 5 Gehecht aan het Zeepreventorium Schoolreglement

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS BS De Horizon Koleneind Hamont-Achel

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS BS De Horizon Koleneind Hamont-Achel SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS 2015-2016 BS De Horizon Koleneind 1 3930 Hamont-Achel 011 44 53 34 www.bs-dehorizon.be Schoolreglement basisschool De Horizon versie 01 september 2015 2 Inhoudstafel Inhoudstafel.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM WILLEBROEK

SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM WILLEBROEK SCHOOLREGLEMENT GO! ATHENEUM WILLEBROEK 2016-2017 Inhoudstafel Inhoudstafel 2-3 Welkom in onze school 4 Aandachtspunt 4 Visie van onze school 5 Deel 1: Algemene informatie 6 1. Schoolbestuur 6 2. Pedagogisch

Nadere informatie

Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden

Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden Orde- en tuchtmaatregelen: Orde- en tuchtmaatregelen: Veelgestelde vragen en antwoorden 11-9-2015 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. Definitieve

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! middenschool Domein Speelhof Sint-truiden te Borgloon

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! middenschool Domein Speelhof Sint-truiden te Borgloon Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie