Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: Waarschuw daarnaast altijd de receptie voor 3mE: en de receptie voor IO: BIJ STORING AAN CENTRALE VOORZIENINGEN Servicepunt voor 3mE: Servicepunt voor IO: 89807

2 VOORWOORD Dit Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO, is een gids voor huisregels- en arbo- en milieu zaken en is uitgebracht voor het bereiken van een zo goed mogelijke omgang in het Complex van gebouwen, voor de gebouwgebruikers en hun processen. De gids is bestemd voor iedereen binnen het complex, dus zowel voor medewerkers, bezoekers, huurders, als voor studenten. Voor zover noodzakelijk kunnen in onderzoeksruimten en werklokalen aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden. Deze voorschriften zijn dan door het management ter plekke aangegeven. Ondanks de zorg die is besteed aan deze gids, is het mogelijk dat onjuistheden over het hoofd zijn gezien of dat sinds de totstandkoming van deze uitgave, situaties reeds zijn veranderd waardoor de gids op onderdelen niet langer correct is. U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om suggesties, tips of opmerkingen over de gids aan mij door te geven zodat de eerst volgende keer een nieuwe verbeterde versie kan worden uitgebracht. Voor de niet Nederlandstalige gebruikers in de gebouwen is een Engelse tekst voorzien. Leen Paauw Arbo Milieuadviseur 3mE 2

3 1 WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVALLEN, ONTRUIMING OF STORINGEN? 1.1 Algemeen alarmnummer 1.2 Telefoonnummer recepties van het Complex 3mE en IO 1.3 Wat te doen bij brand? 1.4 Wat te doen bij ontruiming? 1.5 Wat te doen bij brand elders in het gebouw? 1.6 Wat te doen bij een ongeval? 1.7 Wat te doen bij storing? 2 ARBO- EN MILIEUWETGEVING 2.1 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 2.2 Arbeidsinspectie 2.3 Milieuwetgeving 3 ARBO- EN MILIEUZORGORGANISATIE 3.1 Arbo-/milieuorganisatie 3.2 De Arbo- en milieuadviseur (AMa) 3.3 Aanvals- en ontruimingsplan 3.4 Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) 3.5 TU alarmcentrale 4 HUISREGELS 4.1 Openingstijden 4.2 Werken buiten diensttijd 4.3 Beëindiging van het dienstverband 4.4 Ziekmelding 4.5 Melden van een bedrijfsongeval of gevaarlijke situatie 4.6 Het verstrekken van sleutels 4.7 Toegangsaanwijzingen binnen het gebouw 4.8 Voorzieningen voor minder validen 4.9 Tijdelijk parkeren van apparatuur - helium- en stikstofvaten 4.10 Stalling van voertuigen 4.11 Verzekeringen en het melden van schade 4.12 Eten en drinken 4.13 Orde en netheid 4.14 Melding van diefstal 4.15 Rookverbod 4.16 Seksuele intimidatie, agressie en geweld 4.17 Telecommunicatie voorzieningen 4.18 Regeling huisregels en ordemaatregelen studenten en bezoekers TU Delft (handhaving) 4.19 Verplichtingen voor de huurders in het Complex 3mE en IO 3

4 5 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 5.1 Algemene veiligheids- en milieuaanwijzingen 5.2 Melding van milieu- en veiligheidsincidenten en klachten 5.3 Wettelijke milieu- en veiligheidseisen 5.4 Milieu- en veiligheidsinformatiebladen 5.5 Gebouw Leeghwaterstraat 44 6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 6.1 VEILIGHEID Brandveiligheid Elektrische veiligheid Werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen Werken met gassen en cryogene stoffen Werken met ioniserende en niet-ioniserende straling en lasers Persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheid en culturele diversiteit Vijvers Werken met beeldschermen en laptops 6.2 MILIEU Gevaarlijk en overig bedrijfsafval Watergebruik en lozing afvalwater Gebruik van vluchtige organische stoffen Energiebesparing 7 TELEFOONNUMMERS 4

5 1. WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVALLEN, ONTRUIMING OF STORINGEN 1.1 Algemeen alarmnummer Alarmnummer in geval van een ongeval of brand: tel. 112 Of met een GSM-toestel: Dit alarmnummer van de TU Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar. Het personeel van de alarmcentrale draagt zorg voor doormelding naar de locale bedrijfshulpverlening of externe hulpverlening (politie, brandweer, ambulance). NB: met belt u niet naar buiten de TU en wordt u niet verbonden met de regionale meldkamer (regio Haaglanden) maar doorgeschakeld naar de TU Alarmcentrale! 1.2 Telefoonnummer Recepties van het Complex 3mE en IO Telefoonnummer van de recepties van het complex 3mE en IO: 3mE tel en IO tel Wat te doen bij brand? Bij een brand dienen de volgende acties ondernomen te worden: 1. Activeer de dichtstbijzijnde handbrandmelder of bel het alarmnummer: 112 (via een GSM: ) Bel tevens de receptie: voor 3mE tel en voor IO tel Red, zo mogelijk in gevaar zijnde personen zonder uzelf daarbij in gevaar te brengen. 3. Begin te blussen met de aanwezige blusmiddelen indien: u zichzelf niet in gevaar brengt u niet alleen bent de brandweer nog niet aanwezig is 4. Indien u niet kunt helpen, verlaat dan het gebouw via de kortst mogelijke vluchtroutes (liften bij brand niet gebruiken). 1.4 Wat te doen bij ontruiming? Als u het ontruimingssignaal hoort (slow whoop signaal) moet u het volgende doen: 1. Na dit signaal dient u: kalm te blijven; na te gaan of gehandicapten op de afdeling zijn, zo ja: neem contact op met de receptie (voor 3mE tel en voor IO tel ); de locale bedrijfshulpverlening zal vervolgens voor de gehandicapte zorgdragen; uw tas en jas te pakken, uw deur dicht te doen (maar niet op slot! Let op uw persoonlijke eigendommen!); zich via het dichtstbijzijnde trappenhuis naar de begane grond te begeven (de liften zijn in dergelijke situaties niet beschikbaar). U zult vervolgens door een lid van de locale bedrijfshulpverlening verwezen worden naar een verzamelplaats. Om een collegiale aanwezigheidstoets uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om op een aangewezen plaats te verzamelen. De toets geeft aan dat er geen achterblijvers meer in de gevaren zone aanwezig zijn. 5

6 De verzamelplaatsen van het Complex zijn: - voorzijde van het gebouw, nabij de hoofdingang van afdeling 3mE aan de Mekelweg 2 en nabij de hoofdingang van de afdeling IO aan de Landbergstraat 15 - achterzijde van het Complex op een door de locale bedrijfshulpverlening aangewezen plaats langs de Leeghwaterstraat - voorzijde van het Proces and Energy Laboratory op een door de locale bedrijfshulpverlening aangewezen plaats langs de Leeghwaterstraat / Drebbelweg 1.5 Wat te doen bij brand elders in het gebouw? 1. Onderbreek uw telefoongesprekken om voorrang te kunnen verlenen aan de hulpverlening. 2. Begin geen nieuwe telefoongesprekken voordat de receptie of een lid van de locale bedrijfshulpverlening heeft medegedeeld dat alles weer normaal is. 3. Ga niet naar de brand, maar werk gewoon door. Let op berichten via uw telefoon. 4. Gebruik geen lift. 5. Schakel in de omgeving van de brand uw eigen apparaten uit. 1.6 Wat te doen bij een ongeval? Bij een ongeval dient u zo spoedig mogelijk een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) te waarschuwen of te laten waarschuwen. Indien in de nabijheid van uw afdeling geen BHV-er is gestationeerd of niet te vinden, bel dan tel. 112 en neem contact op met de receptie, voor 3mE tel en voor IO tel Wat te doen bij storing? Alle storingen aan centrale voorzieningen worden automatisch gemeld via het gebouwbeheerssysteem en doorgemeld naar de semafoon van Gebouwbeheer. Storingen buiten de diensturen worden eveneens via bovenvermeld systeem geregistreerd. Binnen de diensturen kunt u bovendien contact op nemen met het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel ARBO- EN MILIEUWETGEVING 2.1 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Werknemers en werkgevers in Nederland hebben te maken met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en de beleidsregels. De Arbowet heeft betrekking op de veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid en omvat algemene verplichtingen voor werkgever en werknemer, voorschriften voor samenwerking en overleg tussen werkgever, werknemers en deskundigen en het toezicht door de overheid. Deze wet vormt het algemene wettelijke kader. Materiële bepalingen zijn in het Arbobesluit opgenomen. Tenslotte zijn er de Arbobeleidsregels waarin neergelegd is hoe de Arbeidsinspectie omgaat met bepaalde, meer globale voorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit. De Arbobeleidsregels zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Een werkgever mag andere maatregelen nemen dan in de beleidsregels zijn aangegeven. Als deze maatregelen tenminste hetzelfde beschermingsniveau opleveren als de beleidsregels voorschrijven. 6

7 Met de inwerkingtreding van de beleidsregels zijn de Publicatiebladen (P-bladen) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de arbo-informatiebladen (AI-bladen) gekomen die toegankelijke informatie bevatten over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en Arbobeleidsregels. Deze Informatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleidsregel. Het aantal uitgebrachte AI-bladen is nog beperkt. Bijvoorbeeld het Arbo- Informatieblad, dat speciaal voor laboratoria van belang is en waarvan iedereen in die gevallen waar het van toepassing is, kennis van dient te nemen, is: AI-18 "Laboratoria. Dit blad besteedt aandacht aan zaken als bouw en inrichting van laboratoria, technische voorzieningen, opslag van chemicaliën, de veiligheidsorganisatie, het werken met chemicaliën en gassen. Het handelt tevens over persoonlijke beschermingsmiddelen, eerste hulp, brand, brandgevaar en etikettering. De Arbo-Informatiebladen alsmede de tekst van het Arbobesluit zijn ter inzage via de webpagina van de bibliotheek TUD. Ook is veel informatie op het internet te vinden, bijvoorbeeld op de webpagina 2.2 Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en doet dit door periodieke controlebezoeken, door analyse van ernstige bedrijfsongevallen en door gerichte inspectie op verzoek van werknemers. 2.3 Milieuwetgeving De milieuwetgeving, waarvoor het bevoegd gezag ligt bij het waterschap, gemeente, provincie of ministerie (VROM), reguleert de invloed van bedrijven en instellingen op hun directe omgeving, en ook voor wat betreft hun regionale en mondiale milieueffecten. De regulering vindt plaats door afgifte van vergunning voor het uitvoeren van omschreven activiteiten; dit is de vergunning Wet Milieubeheer (voorheen de Hinderwetvergunning) en de vergunning Wet Verontreiniging Oppervlakte Water. Van oudsher werden de vergunde bedrijfsactiviteiten nauwkeurig bepaald en het was niet toegelaten om een activiteit te wijzigen zonder toestemming van het bevoegde gezag. Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs karakteriseren zich juist door een sterk wisselend patroon van activiteiten en het laat zich raden dat de gebruikers van het complex 3mE en IO door dat wisselend patroon in het verleden wel eens in conflict zijn gekomen met voorschriften in hun milieuvergunningen. De gebruikers van het Complex zullen dus steeds aantoonbaar moeten maken dat zij de risico s van hun activiteiten naar redelijkheid beheersen. 3. ARBO- EN MILIEUZORGORGANISATIE 3.1 Arbo- milieuorganisatie Het College van Bestuur is als werkgever van de TU Delft verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van personeel, bezoekers en studenten. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de decanen van de faculteiten en de directeuren van de centrale diensten. Binnen het Complex 3mE en IO is de uitvoering van het arbo- en milieubeleid in handen van de Complexbeheerder. De decaan van 3mE voert deze rol uit. Hij / zij wordt hierin bijgestaan door de Arbo Milieuadviseurs van de TU Delft. 7

8 Het Complex heeft een Regeling Veiligheidszorg. In deze regeling wordt duidelijk gemaakt hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld. De regeling is van toepassing op alle bewoners en gebruikers binnen het Complex 3mE en IO. Er wordt inzicht verschaft wat de belangrijkste taken op Arbo- en Milieugebied zijn en hoe deze taken zijn ingebed in zowel de organisatie in het Complex als in de TUDelft organisatie. De Regeling Veiligheidszorg is ter inzage bij het lijnmanagement. 3.2 De Arbo- en milieuadviseur (AMa) De Arbo- en Milieuadviseur is de veiligheidsadviseur van het Complex; hij / zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Complexbeheerder. De Arbo- en Milieuadviseur adviseert tevens decaan, afdelingsvoorzitters, sectieleiders en leidinggevenden over veiligheidszaken en hij / zij kan door medewerkers om advies worden gevraagd. De Arbo- en Milieuadviseur heeft ook een aantal beleidsvoorbereidende taken op centraal TU niveau en is het ambtelijk contact voor veiligheidszaken, m.n. richting overheid. De Arbo- en Milieuadviseur werkt vanuit de universiteitsdienst, domein Personeel en Organisatie. Het management kan ook worden geadviseerd door de decentrale medezeggenschap (OdC) en bij faculteit overstijgende onderwerpen door de centrale medezeggenschap (OR). Het team met Ama s voor het Complex 3mE en IO is momenteel gehuisvest in bouwdeel 8F-1-24, tel 86647, en Aanvals- en ontruimingsplan Het complex beschikt over een drietal aanvals en ontruimingsplannen, voor de locaties Leeghwaterstraat 44, Mekelweg 2 en Landbergstraat 15. In de aanvalsplannen zijn de belangrijkste risico s beschreven ten behoeve van de gemeente brandweer zodat deze de calamiteit op de juiste wijze kan bestrijden. In de ontruimingsplannen is op hoofdlijnen beschreven hoe ingeval van een calamiteit de gebouwen ontruimd worden. 3.4 Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) Iedere werkgever dient conform wettelijk voorschrift te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bij de vormgeving en samenstelling van de BHV is gelet op de risico's in de laboratoria evenals de omvang van het personeels- en studentenbestand. Binnen de diensturen is een geoefende en goed toegeruste bedrijfshulpverleningsgroep beschikbaar voor het afhandelen van brand of een andere calamiteit. Het oproepen van de BHV vindt plaats via de TU alarmcentrale (tel 112), of via het indrukken van een handmelder. Na het oproepen van de BHV organisatie dient u de receptie (3mE tel en IO tel ) te informeren. Oproep met een GSM-toestel is mogelijk: via TU alarmcentrale De TU Delft beschikt over een eigen alarmcentrale die 24 uur per dag bemand is door professionele centralisten. De alarmcentrale is gevestigd in de loge van het RID, omdat deze loge toch al 24 uur bemand is. Als het TU-alarmnummer 112 (via een GSM: ) wordt gedraaid, neemt de centralist op en krijgt tevens op zijn computer de locatie te zien van het TU toestel waar vanaf gebeld wordt. De centralist zal zonodig aanvullende vragen stellen over de alarmmelding en inschatten welke hulpdienst(en) moet worden opgeroepen; dit kan bij een licht ongeval alleen de BHV-ploeg van het betrokken gebouw zijn, bij een zwaarder ongeval 8

9 of brand wordt zowel de BHV-ploeg als ambulance, brandweer en politie gealarmeerd. De alarmcentrale beschikt hiervoor over directe lijnen met de externe hulpdiensten. In de alarmcentrale kan verder ook worden gezien of er brandmelders zijn ingeschakeld, en voor calamiteiten buiten kantooruren beschikt de centralist over call-out -lijsten waarop per gebouw de privé-telefoonnummers van personen met sleutelposities staan aangegeven. De alarmcentrale heeft overzicht op de noodsituaties binnen de TU en coördineert de alarmering tijdens de eerste minuten. Op die manier wordt niet alleen een efficiënte inzet van de BHV gewaarborgd, maar is ook de lijn naar de externe hulpdiensten kort en duidelijk, en kunnen de ingeroepen hulpdiensten zonodig telefonisch naar de calamiteit worden gegidst. Voor een snelle alarmering is inschakeling van de TU Alarmcentrale (tel. 112) dan ook essentieel. 4. HUISREGELS 4.1 Openingstijden Gebouw De hoofdingangen van het gebouw Leeghwaterstraat 44, Mekelweg 2 en Landbergstraat 15 en de zij- en achteringangen in de bouwdelen 3, 6 en 8 zijn op werkdagen vrij toegankelijk van tot uur. Andere ingangen zijn tijdens deze uren alleen toegankelijk met een campuskaart. Deze kaart dient geactiveerd en geautoriseerd te zijn. Hoe u een campuskaart kunt verkrijgen treft u aan onder 4.6. Op gelet: op vrijdagen geldt de openingstijd tot uur. Tijdens de openingsuren is altijd een receptionist met EHBO diploma aanwezig in de loge. Van de vermelde openingstijden kan door de Complexbeheerder worden afgeweken, bijvoorbeeld ingeval de bezetting in een vakantieperiode zeer laag is. Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van ouders of medewerkers. Bibliotheek IO De bibliotheek IO is geopend op werkdagen tussen en uur. Verder kunnen bezitters van een codekaart (zie punt 4.6) ook op andere tijdstippen gebruik maken van de bibliotheek. De bibliotheek bevindt zich in bouwdeel 10, eerste verdieping. Personeel & Organisatie De afdeling Personeel & Organisatie voor 3mE is geopend op werkdagen van uur en bevindt zich in bouwdeel 8F-1 kamer 7, 8 en 10. De afdeling Personeel & Organisatie voor IO op maandag van en dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur en bevindt zich in bouwdeel 10-4B kamer 06, 08 en 11. Magazijn IO Het magazijn IO voor kantoorartikelen, dictaten en dergelijke kunt u vinden op de begane grond in bouwdeel 10. Dit magazijn is op werkdagen geopend tussen tot uur en tussen tot uur. 9

10 4.2 Werken buiten kantooruren Buiten kantooruren mag in het gebouw geen werk worden verricht indien u alleen bent. Tussen 's avonds en 7.30 uur 's ochtends is het gebouw elektronisch beveiligd volgens een bepaalde zone indeling. Besef goed dat u vanaf genoemd tijdstip (22.00 uur) ingesloten kunt worden in het gebouwdeel waarin u zich bevindt. Zodra u een beveiligde zone waarvoor u niet geautoriseerd bent betreedt of verlaat, gaat er een stil alarm af. Na normale kantoor uren (22.00 uur) mag kantoorwerk alleen worden verricht onder de volgende voorwaarden: Promovendi, technici en studenten dienen formeel toestemming te vragen aan hun onderzoeksleider c.q. leidinggevende om buiten kantooruren te mogen werken In het geval dat men beschikt over een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart informeert de leidinggevende de receptie hierover en geeft naam en telefoonnummer door van degene die in geval van calamiteit gewaarschuwd kunnen worden. In het geval men nog niet over een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart beschikt dient de leidinggevende bij het servicepunt (voor 3mE tel en voor IO tel ) een verzoek om autorisatie in. Aansluitend wordt de campuskaart geactiveerd en geautoriseerd. Door middel van het aanbieden van de campuskaart op de kaartlezer kan de voordeur geopend worden. U heeft nu 30 seconden om het gebouw te verlaten of te betreden. Voor de bescherming van have en goed is het complex in zones beveiligd en zowel inwendig als uitwendig van detectie apparatuur voorzien. Men dient bij het betreden de gangen te volgen en direct naar de werkplek te gaan. Om onnodige alarm afhandelingen te voorkomen, is zwerven in het complex niet toegestaan, evenals gesloten deuren te forceren. Kosten van onnodige alarmafhandelingen kunnen aan de betreffende afdeling worden doorbelast. In geval van een calamiteit zijn alle elektronisch afgesloten deuren zonder hulpmiddelen te openen. Men dient op de hoogte te zijn van de interne veiligheidsregels en voldoende op de hoogte te zijn van de risico's waaraan men tijdens het werk is blootgesteld. Het is uit het oogpunt van veiligheid verplicht dat 2 personen hun arbeid verrichten in elkaars nabijheid. Indien dit om een belangrijke reden niet mogelijk is, dan is het voorschrift te zorgen voor een regelmatig contact. Het gebruik van een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart bij het betreden en het verlaten van het gebouw is verplicht in verband met aanwezigheidsregistratie voor het geval zich een calamiteit zou voordoen. Specifiek voor bouwdeel 10 (industrieel Ontwerpen) geldt het navolgende: Na het informeren en autoriseren wordt naast de campuskaart een toegangscode toegekend om het inbraakalarm te bedienen. Volg hiertoe de instructies van de huismeester op. De toegangscode is steeds eenmalig. 10

11 Apparatuur buiten kantooruren Apparatuur en onderzoeksopstellingen dienen slechts in uiterste noodzaak na diensttijd te worden aangelaten. U kunt hierbij denken aan duurproeven en dergelijke. Men is verplicht zorg te dragen voor optimale beveiliging om calamiteiten door storingen van buitenaf (bijvoorbeeld stroom- of wateruitval, overdruk en dergelijke) te voorkomen. Apparatuur die buiten de kantooruren in bedrijf wordt gelaten, dient te zijn voorzien van een instructiekaart waarop staat aangegeven: naam gebruiker, telefoonnummer(s) in geval van nood, beknopte beschrijving proces, bijzondere risico s, uit-/afschakelprocedure. 4.3 Beëindiging van het dienstverband Bij beëindiging van het dienstverband dient men eigendommen van de Afdeling terug te geven. Vergeet niet alle sleutels inclusief de campuskaart in te leveren bij de huismeester. Materialen zoals apparatuur, glaswerk, chemicaliën en preparaten dienen in overleg met de desbetreffende sectie aan de opvolger, leidinggevende of onderzoeksleider te worden overgedragen. 4.4 Ziekmelding Indien u vanwege ziekte/ongeval thuis blijft, bent u op grond van de gestelde voorschriften verplicht dit te melden bij uw eenheid (leidinggevende, secretariaat, collega) en wel voor 9.00 uur op de eerste dag van uw ziekteverzuim. Indien uw ziekteverzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval moet dit uitdrukkelijk worden vermeld, evenals uw verblijfplaats (ziekenhuis, thuis of elders). U dient zelf uw directe werkomgeving op de hoogte te stellen. Vanzelfsprekend meldt u zich dan ook beter op de eerste werkdag waarop u uw werkzaamheden heeft hervat. De uitgebreide regeling betreffende ziek- en herstelmelding kunt u vinden op de webpagina 4.5 Melden van een bedrijfsongeval of gevaarlijke situatie Alle bedrijfsongevallen - maar zo mogelijk ook bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties dienen te worden gemeld door het invullen van een ongevallen-melding formulier verkrijgbaar bij de AMa, tel 86647, en 84868, de receptie of de BHV-ers. Het ingevulde formulier wordt dezelfde dag nog doorgezonden naar de AMa die de gebeurtenis analyseert en er zorg voor draagt dat actie wordt ondernomen om herhaling te voorkomen. Bij ernstig letsel wordt de Arbeidsinspectie gewaarschuwd. 4.6 Het verstrekken van sleutels Sleutels (kamer- en groepssleutels e.d.) zijn verkrijgbaar bij via het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel De campuskaart kunt u aanvragen door middel van het laten maken van een pasfoto bij Multi Media Service, Zuidplantsoen 2 (vergeet uw legitimatie bewijs niet mee te nemen). De aangemaakte campuskaart wordt via het servivepunt ingevoerd en gewaardeerd als codekaart met toegang tot de voor u betreffende beveiligingszones. De gereed gemaakte kaart wordt aansluitend verstrekt aan de aanvrager door het servicepunt. Beschadiging, diefstal of verlies van sleutel of codekaart dient direct te worden gemeld bij het servicepunt. Om misbruik te voorkomen worden de gegevens van de kaart terstond gedeactiveerd. 11

12 4.7 Toegangsaanwijzingen binnen het gebouw De aanwijzingen die op de toegangsdeuren van werkruimten zijn aangebracht, dienen strikt te worden opgevolgd. Voorbeelden hiervan zijn het rookverbod en de verplichting om een veiligheidsbril en/of -helm te dragen waar dit is aangegeven. Gasten kunnen een veiligheidsbril of -helm lenen. Sommige ruimten mogen alleen betreden worden onder begeleiding van deskundig personeel van de betrokken afdeling. Deze aanwijzingen gelden natuurlijk ook buiten de bedrijfstijden. 4.8 Voorzieningen voor mindervaliden Het complex 3ME EN IO is redelijk toegankelijk voor mindervaliden. Via de hellingbaan aan de voorzijde van het gebouw en via de zij-ingang van bouwdeel 6. De liften in bouwdeel 5, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8G en 10, geven toegang tot de verdiepingen. De aangepaste toiletgroep bevindt zich in bouwdeel 4 op de eerste verdieping, in bouwdeel 6 op de begane grond, in bouwdeel 7 op de eerste verdieping, in bouwdeel 10 op de begane grond en de eerste verdieping en zijn vrij toegankelijk. Indien er zich onverhoopt nog problemen mochten voordoen ten aanzien van bereikbaarheid in het gebouw, neem dan contact op met het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Het complex beschikt niet over een ringleiding voor slechthorenden. 4.9 Tijdelijk parkeren van apparatuur, meubilair en dergelijk Bovengenoemde objecten dienen zodanig te worden opgesteld c.q. geparkeerd dat zij geen belemmering veroorzaken in de verkeersruimte (gangen en hallen) Stalling van voertuigen Parkeren is alleen toegestaan in de vakken op de parkeerterreinen rondom het gebouw. Het is in principe niet toegestaan (brom)fietsen mee te nemen in het gebouw. De fietsenstalling voor het personeel bevindt zich in de kelder van bouwdeel 8C, aan de achterzijde van bouwdeel 4 en 10 en in de kelder van bouwdeel 10. Vast personeel kan voor gebruik hiervan een sleutel en/of een geautoriseerde en geactiveerde campuskaart verkrijgen. Voor studenten bevindt de fietsenstalling zich achter bouwdeel 8F en langs de linkerzijde van het voorterrein van bouwdeel 10. Het voorterrein van zowel de Mekelweg 2, de Leeghwaterstraat 44 en Landbergstraat 15, straalt het imago van het complex 3mE en IO uit, houdt daar rekening mee bij het plaatsen van fietsen en materialen Verzekeringen en het melden van schade Schade aan persoonlijke eigendommen, ontstaan bij de dienstuitoefening, kan in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) worden vergoed. Melding hiervan dient te geschieden bij de afdeling Personeel & Organisatie. Schade aan TU-eigendommen, ontstaan door een calamiteit of ongeval, dient te worden gemeld bij het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel 89807) Eten en drinken Eten en drinken in een laboratoriumruimte is ten strengste verboden. Opslag en behandeling van etenswaren in of met laboratoriumapparatuur, zoals bijvoorbeeld koelkasten, ovens en dergelijke, is evenmin toegestaan. Het gebruik van elektrische huishoudelijke apparatuur, zoals koffiezetters, waterkokers, broodroosters, magnetrons en dergelijke, in werkruimten is niet toegestaan. 12

13 Consumptie van alcoholhoudende dranken. Op grond van artikel 78 van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement is het verboden alcoholische dranken te nuttigen buiten het Bedrijfsrestaurant in de Aula. De Complexbeheerder kan, bij uitzondering, voor een ruimte en gebruikersgroep dispensatie geven Orde en netheid Van een ieder wordt verwacht dat men zich houdt aan de gebruiksregels van het gebouw. Obstakels in de werk- en verkeersruimtes en fietsen op het voorterrein zijn niet toegestaan Melding van diefstal Indien men een diefstal constateert, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het servicepunt. Daarnaast moet men zelf aangifte doen bij de politie, ook voor TU eigendommen. Een kopie van de aangifte geeft u af aan de balie van het servicepunt. Aan het voorkomen van diefstallen kan iedereen meewerken door geld en andere waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter te laten en de kamerdeuren, bij afwezigheid, af te sluiten Rookverbod Op grond van een ministeriële verordening geldt er een rookverbod in openbare gebouwen. Het rookverbod geldt ook voor werkkamers. Het complex 3mE en IO heeft de beschikking over speciale ruimten waar gerookt mag worden. Deze ruimten bevinden zich op de eerste verdieping van bouwdeel 8A en 8D en op de eerste verdieping van bouwdeel Seksuele intimidatie, agressie en geweld Sedert 1989 heeft de TU Delft een klachtenregeling "Ongewenste intimiteiten" met een daarin genoemde klachtencommissie en twee vertrouwenspersonen op centraal niveau. De TU Delft wil seksuele intimidatie voorkomen en tegengaan en heeft daarom een klachtenregeling ingesteld. Studenten en medewerkers (V/M) kunnen voor opvang, hulp en advies terecht een vertrouwenspersoon van de TU Delft. Deze vertrouwenspersonen zijn te vinden op: bfc17fe&lang=nl 4.17 Telecommunicatie voorzieningen Telecommunicatie voorzieningen voor spraak en data kunt u aanvragen bij de het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Regeling huisregels en ordemaatregelen studenten en bezoekers TU Delft Het College van Bestuur heeft het wenselijk geacht nadere regels te stellen voor het naleven van gestelde regels, richtlijnen en aanwijzingen. Deze regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de voorzieningen van de TUDelft. Hierbij dient men zich in ieder geval zodanig te gedragen, dat hij / zij: o aan de TU Delft dan wel aan andere personen, die zich eveneens bevinden in de gebouwen of op de terreinen van de TU Delft dan wel gebruik maakt van de voorzieningen van de TU Delft, direct noch indirect schade berokkent of onaanvaardbare hinder veroorzaakt; o geen inbreuk maakt op een recht van de TU Delft of van andere personen, die zich bevinden in de gebouwen of terreinen van de TU Delft of gebruikmaken van de voorzieningen van de TU Delft; 13

14 o o Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO niet in strijd handelt met enige wettelijke verplichting; niet in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens een anders persoon of goed. Op grond van deze TU regeling kan de Complexbeheerder jegens de student of bezoeker, die het gestelde in deze regeling niet navolgt, de volgende maatregelen treffen, met inachtneming van de in de regeling beschreven procedure. o o o o een ontzegging van de toegang tot (één of meer onderdelen van) de gebouwen en de terreinen van de TU Delft, met dien verstande dat aan een student de toegang tot die gebouwen en terreinen geheel of gedeeltelijk voor de tijd van ten hoogste een jaar kan worden ontzegd; een ontzegging van het gebruik van de voorzieningen van de TU Delft; een geldboete, wanneer zulks contractueel is overeengekomen of berust op een wettelijke bepaling; een schriftelijke berisping Verplichtingen voor de huurders in het Complex 3mE en IO In de praktijk komt het voor dat meerdere faculteiten, verschillende UD domeinen en derden als huurders op een gezamenlijke locatie zijn gehuisvest. Het mandateren van de decaan van een faculteit en/of de directeur van een dienst en het hanteren van huurvoorwaarden heeft als resultaat dat meerdere gemandateerden op dezelfde locatie zitten. In zo n geval spreken we van een Complex. Als procesverantwoordelijk is door het College van Bestuur een Complexbeheerder aangesteld. In het geval voor het Complex van 3mE en IO is dit momenteel de decaan van 3mE. De Complexbeheerder toetst de processen van de complexbewoners naar aard en omvang op Arbo- Milieugebied om niet alleen in de vergunningen op te kunnen nemen maar ook bijvoorbeeld de BHV op af te stemmen. De Complexbeheerder, als medeondertekenaar van het huurcontract, draagt de bewoners en gebruikers van het Complex op de volgende specifieke taken te verrichten: Het voldoen aan het huurcontract en de huurvoorwaarden; Het (laten) bijhouden van een afvalregistratie en een registratie van het gebruik van chemicaliën en gassen; Het beschikken over een actueel vergunningbestand en het voldoen aan de daarin gestelde voorschriften: o vergunning Wet milieubeheer; o vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater (indien relevant); o Vergunning Kernenergiewet (indien relevant); o het voldoen aan de Kernenergiewet voorschriften van het RID (indien relevant); o o gebruiksvergunning (brandveiligheid); vergunning voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (indien relevant); Het voldoen aan de regelgeving m.b.t. Legionellabeheersing; Het voldoen aan het Huishoudelijk Reglement van het Complex 3mE en IO; Het (zonodig) aan de Complexbeheerder verstrekken van: o o o een door de medezeggenschap geaccordeerde Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief het Plan van Aanpak; een kopie van aanvragen, beschikkingen, voorschriften en meldingen in zake vergunningen; afschriften van bezoeken van Milieubeheer, Arbeidsinspectie, Brandweer, politie en dergelijke; Het voldoen aan de regelgeving voor vervoer, opslag, gebruik en afvoer van milieugevaarlijke stoffen en de uitvoeringsregelingen die Logistieke- en Milieuservices (L&M) namens de TU Delft hieraan geeft; 14

15 Aanschaf chemicaliën via L&M. Bijdragen aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie; 5. ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 5.1 Algemene veiligheids/milieu-aanwijzingen Het spreekt vanzelf dat werkzaamheden veilig moeten verlopen. Dat is van belang voor het eigen welzijn en voor het welzijn van de personen die zich in uw directe omgeving bevinden. Niet alleen de veiligheid van personen is van belang, maar ook het succes van experimenten en het voorkomen van schade aan apparatuur, gebouw en omgeving. Veiligheid is daarom een natuurlijk onderdeel van de werkzaamheden. Om inzicht te krijgen zijn ondermeer Arbo-Informatiebladen voorhanden. Deze bladen bevatten toegankelijke informatie over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels. Deze Informatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleidsregel. Het aantal uitgebrachte AI-bladen is nog beperkt. Bijvoorbeeld bij het werken in laboratoria wordt het Arbo-Informatieblad AI-18 "Laboratoria" als leidraad gehanteerd. Deze AI-bladen zijn ter inzage via de webpagina van de Bibliotheek TUD. Daarnaast dient men zich in het gebouw te houden aan de voorschriften en regels die zijn samengevat in deze publicaties. Bovendien moet men attent blijven op niet vermoede risico's en nieuwe risico's die zich in een onderzoekinstelling gemakkelijk voordoen. De functie als onderwijs- en onderzoekinstelling vereist dat de veiligheid voortdurend onder de aandacht van studenten en nieuwkomers wordt gebracht. Als men in een laboratoriumruimte werkt, dient men zich vooraf terdege op de inrichting van de ruimte te oriënteren. Daarbij verdient de situering van de veiligheidsvoorzieningen, zoals noodstoppen, handbrandmelders, brandblussers, branddouches, verbandtrommels, telefoon, nooddouche, oogspoelfontein en vluchtdeuren bijzondere aandacht. Functionarissen die bevoegd zijn voor het uitschakelen van de elektriciteit-, gas-, water- en persluchtvoorzieningen kunt u bereiken via het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Meldingen van milieu- en veiligheidsincidenten en klachten Om klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu naar wettelijk voorschrift af te handelen beschikt het complex 3mE en IO over een meldingsformulier ongevallen, incidenten en BHV. Het meldingsformulier is verkrijgbaar bij de AMa, tel 86647, en 84868, de receptie voor 3mE tel en voor IO tel of bij de BHV-ers. 5.3 Wettelijke milieu- en veiligheidseisen De wettelijke milieueisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden binnen het gebouwen complex 3mE en IO zijn beschreven in vergunningvoorwaarden en voorschriften van de WVO- en WM-vergunningen. Deze vergunningen zijn ter inzage bij de AMa, tel 86647, en

16 5.4 Milieu- en veiligheidsinformatiebladen Voor het veilig- en milieuverantwoord gebruik van chemische stoffen worden bij de levering van chemische stoffen veiligheidsinformatiebladen bijgevoegd. Deze veiligheidsinformatiebladen dienen aanwezig te zijn op de plaats waar er met de betreffende stoffen wordt gewerkt. Indien de informatiebladen niet aanwezig zijn kunnen deze worden verkregen bij de beheerder van het centrale magazijn L&M of bij de externe leverancier. 5.5 Gebouw Leeghwaterstraat 44 In het gebouw Leeghwaterstraat 44 vindt U het Proces and Energy Laboratory. Voorafgaande werkzaamheden in dit Laboratory dient u kennis te nemen van het rode veiligheidsboekje. Het boekje is gericht op het veilig werken en is in het Lab te verkrijgen. 6. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS- EN MILIEU-INSTRUCTIES 6.1 Veiligheid Brandveiligheid Inleiding Deze brandveiligheidsinstructie geeft beknopt weer op welke wijze de brandveiligheid in het complex 3mE en IO gerealiseerd is. Aan de orde komen het voorkomen van brand en de brandblusvoorzieningen. Preventie Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om het ontstaan van een brand te voorkomen: 1. Op een zorgvuldige manier omgaan met (open)vuur en heet materiaal. 2. De brandveiligheidcoördinator dient derden die beroepshalve met vuur bezig zijn (bijvoorbeeld dakdekkers) te controleren op de aanwezigheid van mobiele blusmiddelen bij de uitvoering van de werkzaamheden. 3. Het rookverbod dat in het complex geldt, dient in acht genomen te worden. De afdelingsmanager dient sancties te nemen bij overtreding van dit verbod. In ruimten waar gerookt mag worden dienen de juiste voorzieningen aanwezig te zijn: zoals asbakken en/of vlamdovende afvalbakken. Brandblusvoorzieningen In het gebouw bevinden zich: kleine brandblussers in de laboratoria en werkruimtes; grote poederblussers en slanghaspels. 1. Kleine brandblusmiddelen dienen altijd zichtbaar te zijn opgehangen en vrij toegankelijk te zijn. 2. Om de middelen op een goede manier te gebruiken kan jaarlijks voor eigen kosten een brandblusinstructie gevolgd worden. U kunt zich voor deze instructie opgeven bij de centrale BHV coördinator TU Delft, tel De middelen worden periodiek gekeurd. De datum van de volgende keuring staat op de stickers op de blusapparaten weergegeven. 4. Gebruikte blussers dienen te worden gemeld bij het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel

17 6.1.2 Elektrische veiligheid Inleiding In deze instructie wordt onderscheid gemaakt tussen werken met elektriciteit en de aanleg of wijziging van een elektrische installatie. Voor de aanleg en de wijziging van een elektrische installatie heeft de werkgever binnen een aantal afdelingen daarvoor opgeleid personeel aangewezen. Deze personen zijn bevoegd om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de laagspanningdeskundige (tel ). Voor het werken met elektriciteit dient rekening gehouden te worden met het onderstaande. Werken met elektriciteit Stel u altijd vooraf goed op de hoogte van de risico s van het werken met elektriciteit en met de voorzorgsmaatregelen die u moet treffen om veilig te werken. Raadpleeg zonodig deskundigen via bijvoorbeeld uw leidinggevende. Werk nooit aan onder spanning staande delen. Werken onder spanning is door de wetgever verboden. Het is verboden om als onbevoegde te werken aan het laagspanningsnet van het Complex. Informatie omtrent netspanningbeveiliging is te verkrijgen via het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen Inleiding Het werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen vereist speciale voorzorgsmaatregelen. In deze instructie wordt onderscheid gemaakt in bestellen, afhalen, gebruik en opslag van gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen. De overheid heeft het werken met kankerverwekkende stoffen aan zeer strenge regels gebonden. Men dient te voldoen aan het gestelde in het arbobesluit artikel alvorens men over genoemde stoffen kan beschikken. Hierbij moet worden geregistreerd: o welke personen met welke stof werken en/of in welk proces toepassen o de reden waarom men de stof gebruikt o de aanduiding van de eenheid waarin men werkt o de benaming van het gevaar, o de hoeveelheden die gebruikt worden, dan wel opgeslagen liggen o de soort arbeid o het aantal blootgestelde medewerkers en de getroffen maatregelen. Voor deze gegevens bestaat een wettelijk vastgelegde bewaartermijn (40 jaar). De registratie wordt beheerd door de leidinggevende en ondergebracht in het medische dossier. Bestellen en opslaan 1. Lever een (interne) bestelbon in bij de financiële administratie. 2. Registreer de verplichte gegevens bij de leidinggevende. 3. Controleer bij aflevering van de stof of de verpakking nog intact is en of er informatiebladen zijn bijgevoegd. 4. Bepaal de wijze van transport van de gevaarlijke of kankerverwekkende stof naar 17

18 verschillende interne gebruikslocaties. 5. Bepaal in overleg met de leidinggevende de wijze van opslag van de gevaarlijke of kankerverwekkende stof (maak daarbij gebruik van de bijgevoegde informatiebladen). Gebruik 1. Raadpleeg de bijgevoegde informatiebladen voor de juiste informatie betreffende het gebruik van de stof. Voor het gebruik van kankerverwekkende stoffen kan tevens Arbo- Informatieblad 6 Kankerverwekkende stoffen en processen worden geraadpleegd. Ook op de site van chemwatch( ) is veel productinformatie te vinden. 2. Ga bij twijfel niet aan het werk, maar raadpleeg de leidinggevende Werken met gassen en cryogene stoffen Inleiding Het werken met gassen en cryogene stoffen vereist speciale voorzorgsmaatregelen. Onderscheid kan gemaakt te worden in het afhalen, het gebruik en de opslag van deze stoffen. Afhalen en opslag van gasflessen 1. Stel u, voordat u de gasfles bij het magazijn afhaalt, op de hoogte van de juiste vervoerswijze van de gasfles en van de juiste wijze en locatie van opslag van de gasfles. Informatie hierover kunt u inwinnen bij het magazijn Logistiek en Milieu (L&M tel ). 2. Vervoer de gasfles op locatie overeenkomstig de ingewonnen informatie. 3. Sla de gasfles op overeenkomstig de ingewonnen informatie, of plaats de gasfles voor het gebruik op de daarvoor bestemde plaats. Borg gasflessen altijd tegen omvallen. Gebruik van gasflessen 1. Bepaal in overleg met de leidinggevende de wijze waarop en de locatie waar de gasfles geplaatst dient te worden. 2. Neem voor gebruik van gasflessen de gebruiksaanwijzing door. Deze gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar via LMS. Raadpleeg bij onduidelijkheden of bij twijfel de leidinggevende of AMa tel 86647, en Afhalen en opslag van cryogene vloeistoffen Vervoer is toegestaan indien dit gebeurt in metalen dewar- of drukvaten (meestal rolcontainers). In liften mogen niet gelijktijdig cryogene vloeistoffen en personen aanwezig zijn. Gebruik van cryogene vloeistoffen In de praktijk wordt voornamelijk helium en stikstof als cryogene vloeistof gebruikt. Bij het overbrengen van een hoeveelheid cryogene vloeistof in een ander vat dient van de kraan op de container gebruik gemaakt te worden (niet overschenken of -hevelen!). Bij het hanteren van cryogene vloeistoffen dienen in elk geval handschoenen en bril te worden gedragen. 18

19 6.1.5 Werken met ioniserende en niet-ioniserende straling en lasers Inleiding Het werken met apparatuur die straling uitzendt brengt bepaalde risico s met zich mee. Onderscheid wordt gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling is elektromagnetische straling waarvan de energie niet groot genoeg is om materie te ioniseren (bijvoorbeeld radiogolven, microgolfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht en UV-straling). Een laser is een stralingsbron die een zeer intense bundel van elektromagnetische straling uitzendt. Ioniserende straling is deeltjes- of elektromagnetische straling die in staat is om materie te ioniseren (bijvoorbeeld alfastraling, betastraling, gammastraling, neutronenstraling en röntgenstraling). Veiligheid bij stralingsapparatuur 1. Het werken met ioniserende straling is gebonden aan TU voorschriften. Men dient zich op de hoogte te stellen van deze voorschriften alvorens men van start gaat met de desbetreffende werkzaamheden. Deze voorschriften zijn te verkrijgen via de Stralingsdeskundige van het Reactor Instituut Delft (RID). In overleg met de Stralingsbeschermingdienst van het RID (tel 87927) dienen de voorzieningen en de werkwijze te worden vastgesteld op basis waarvan veilig gewerkt kan worden. 2. Werken met niet-ioniserende straling is aan meer algemene regels gebonden. Stel met de Stralingsbeschermingdienst van het RID (tel 87927) de specifieke voorzieningen en werkwijze vast op basis waarvan veilig gewerkt kan worden Persoonlijke beschermingsmiddelen Inleiding Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vormen de laatste line of defence om blootstelling te beperken. Het beschermingsmiddel hangt af van de soort en de mate van blootstelling. Bij bepaalde werkzaamheden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Werken met chemicaliën: verplichte beschermingsmiddelen Bij het werken met chemicaliën is het dragen van een (veiligheids)bril en een laboratoriumjas verplicht. Werken met chemicaliën: bestellen van beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) kunnen worden besteld bij het magazijn L&M (tel ). Ook is bij L&S alle informatie omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te verkrijgen. Beeldschermbrillen Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Zo rond het ste levensjaar komt een moment waarbij een leesbril (leesafstand ca. 35cm) noodzakelijk kan zijn om goed te kunnen lezen. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril ontstaat de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het werken aan een beeldscherm: de beeldschermbril (leesafstand ca. 60cm). Indien een beeldschermbril noodzakelijk is, moet de werkgever ze kosteloos verstrekken aan werknemers die structureel beeldschermwerk verrichten (langer dan 2 uur per dag); betaling van deze specifiek voor het werk bestemde 19

20 bril door de werknemer zelf zou immers onredelijk zijn. Beeldschermbrillen zijn speciaal bedoeld voor beeldschermwerk en minder geschikt voor algemeen gebruik. Beeldschermbrillen kunnen via de AMa, tel 86647, en 84868, worden aangevraagd. Normale brillen voor algemene correctie vallen niet onder de wetgeving. Aanvragen van beeldschermbrillen 1. Vraag de AMa, tel 86647, en 84868, om uw werkplek te inspecteren. Zonodig geeft de AMa advies over verbetering van uw werkplek. 2. Als de AMa concludeert dat een beeldschermbril voor u relevant is, meet hij / zij de werkplek op en noteert de gegevens op het beeldschermformulier. 3. De werknemer gaat met het beeldschermformulier en bestelbon naar de opticien. (Groeneveld). In bijzondere gevallen en na goedkeuring door de AMa is het mogelijk om de bril bij een afwijkende opticien te laten vervaardigen; er dient dan met gedeeltelijke vergoeding rekening te worden gehouden. 4. Als de bril klaar is stuurt de opticien de bril naar de werknemer en de factuur naar de Financiële administratie. Het is mogelijk dat de opticien de bril niet opstuurt, maar u verzoekt om de bril zelf op te halen; dit doet hij / zij, omdat hij / zij verwacht dat de brug of de veren van de bril nog wat versteld moeten worden voor een optimale pasvorm. Toezicht en advies gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen De leidinggevenden houden toezicht op het gebruik van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook geven deze functionarissen adviezen ten aanzien van passende beschermingsmiddelen bij alle soorten werkzaamheden Veiligheid versus culturele diversiteit Net als in de Nederlandse samenleving groeit de culturele diversiteit ook gestaag bij de universiteit ten gevolge van de instroom van studenten en medewerkers met een verschillende culturele achtergrond. Veiligheid en culturele achtergrond kunnen echter conflicteren. Het complex 3mE en IO volgt de vuistregel: Veiligheid en gezondheid komen altijd op de eerste plaats en culturele achtergrond op de tweede. Een voorbeeld is: Tijdens het experimenteren met chemische stoffen, is blootstelling aan zo n stof realistisch te veronderstellen. In geval van besmetting met bepaalde chemische stoffen zal, voorafgaande het gebruik van de nooddouche, alle besmette kleding verwijderd moeten worden. Stel dit scenario voor in relatie tot het vrouw zijn en / of het dragen van een hoofddoek. Het niet goed snappen van bepaalde veiligheidsinstructies, omdat ze geïnterpreteerd worden tegen een andere culturele achtergrond is mogelijk een groter probleem. Dit stelt eisen aan instructeurs om zich er goed van te vergewissen dat instructies goed zijn begrepen. Dit zijn slechts voorbeelden in relatie tot het werk, van een myriade van mogelijkheden binnen de aandachtsgebieden veiligheid en culturele diversiteit. Voor sommige groeperingen kunnen dit soort situaties tot dramatische problemen leiden. In zulke gevallen zullen deze mensen zelf hun eigen belangen vooraf moeten afwegen en daarmee de consequenties 20

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering

Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen. Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Regelgeving en richtlijnen beheer en gebruik gebouwen Vastgesteld door CvB op 16 oktober 2003, 1380 e vergadering Voorwoord Het College van Bestuur besluit in haar vergadering van 9 oktober 2003 het document

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie