Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: Waarschuw daarnaast altijd de receptie voor 3mE: en de receptie voor IO: BIJ STORING AAN CENTRALE VOORZIENINGEN Servicepunt voor 3mE: Servicepunt voor IO: 89807

2 VOORWOORD Dit Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO, is een gids voor huisregels- en arbo- en milieu zaken en is uitgebracht voor het bereiken van een zo goed mogelijke omgang in het Complex van gebouwen, voor de gebouwgebruikers en hun processen. De gids is bestemd voor iedereen binnen het complex, dus zowel voor medewerkers, bezoekers, huurders, als voor studenten. Voor zover noodzakelijk kunnen in onderzoeksruimten en werklokalen aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden. Deze voorschriften zijn dan door het management ter plekke aangegeven. Ondanks de zorg die is besteed aan deze gids, is het mogelijk dat onjuistheden over het hoofd zijn gezien of dat sinds de totstandkoming van deze uitgave, situaties reeds zijn veranderd waardoor de gids op onderdelen niet langer correct is. U wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om suggesties, tips of opmerkingen over de gids aan mij door te geven zodat de eerst volgende keer een nieuwe verbeterde versie kan worden uitgebracht. Voor de niet Nederlandstalige gebruikers in de gebouwen is een Engelse tekst voorzien. Leen Paauw Arbo Milieuadviseur 3mE 2

3 1 WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVALLEN, ONTRUIMING OF STORINGEN? 1.1 Algemeen alarmnummer 1.2 Telefoonnummer recepties van het Complex 3mE en IO 1.3 Wat te doen bij brand? 1.4 Wat te doen bij ontruiming? 1.5 Wat te doen bij brand elders in het gebouw? 1.6 Wat te doen bij een ongeval? 1.7 Wat te doen bij storing? 2 ARBO- EN MILIEUWETGEVING 2.1 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 2.2 Arbeidsinspectie 2.3 Milieuwetgeving 3 ARBO- EN MILIEUZORGORGANISATIE 3.1 Arbo-/milieuorganisatie 3.2 De Arbo- en milieuadviseur (AMa) 3.3 Aanvals- en ontruimingsplan 3.4 Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) 3.5 TU alarmcentrale 4 HUISREGELS 4.1 Openingstijden 4.2 Werken buiten diensttijd 4.3 Beëindiging van het dienstverband 4.4 Ziekmelding 4.5 Melden van een bedrijfsongeval of gevaarlijke situatie 4.6 Het verstrekken van sleutels 4.7 Toegangsaanwijzingen binnen het gebouw 4.8 Voorzieningen voor minder validen 4.9 Tijdelijk parkeren van apparatuur - helium- en stikstofvaten 4.10 Stalling van voertuigen 4.11 Verzekeringen en het melden van schade 4.12 Eten en drinken 4.13 Orde en netheid 4.14 Melding van diefstal 4.15 Rookverbod 4.16 Seksuele intimidatie, agressie en geweld 4.17 Telecommunicatie voorzieningen 4.18 Regeling huisregels en ordemaatregelen studenten en bezoekers TU Delft (handhaving) 4.19 Verplichtingen voor de huurders in het Complex 3mE en IO 3

4 5 ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 5.1 Algemene veiligheids- en milieuaanwijzingen 5.2 Melding van milieu- en veiligheidsincidenten en klachten 5.3 Wettelijke milieu- en veiligheidseisen 5.4 Milieu- en veiligheidsinformatiebladen 5.5 Gebouw Leeghwaterstraat 44 6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 6.1 VEILIGHEID Brandveiligheid Elektrische veiligheid Werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen Werken met gassen en cryogene stoffen Werken met ioniserende en niet-ioniserende straling en lasers Persoonlijke beschermingsmiddelen Veiligheid en culturele diversiteit Vijvers Werken met beeldschermen en laptops 6.2 MILIEU Gevaarlijk en overig bedrijfsafval Watergebruik en lozing afvalwater Gebruik van vluchtige organische stoffen Energiebesparing 7 TELEFOONNUMMERS 4

5 1. WAT TE DOEN BIJ BRAND, ONGEVALLEN, ONTRUIMING OF STORINGEN 1.1 Algemeen alarmnummer Alarmnummer in geval van een ongeval of brand: tel. 112 Of met een GSM-toestel: Dit alarmnummer van de TU Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar. Het personeel van de alarmcentrale draagt zorg voor doormelding naar de locale bedrijfshulpverlening of externe hulpverlening (politie, brandweer, ambulance). NB: met belt u niet naar buiten de TU en wordt u niet verbonden met de regionale meldkamer (regio Haaglanden) maar doorgeschakeld naar de TU Alarmcentrale! 1.2 Telefoonnummer Recepties van het Complex 3mE en IO Telefoonnummer van de recepties van het complex 3mE en IO: 3mE tel en IO tel Wat te doen bij brand? Bij een brand dienen de volgende acties ondernomen te worden: 1. Activeer de dichtstbijzijnde handbrandmelder of bel het alarmnummer: 112 (via een GSM: ) Bel tevens de receptie: voor 3mE tel en voor IO tel Red, zo mogelijk in gevaar zijnde personen zonder uzelf daarbij in gevaar te brengen. 3. Begin te blussen met de aanwezige blusmiddelen indien: u zichzelf niet in gevaar brengt u niet alleen bent de brandweer nog niet aanwezig is 4. Indien u niet kunt helpen, verlaat dan het gebouw via de kortst mogelijke vluchtroutes (liften bij brand niet gebruiken). 1.4 Wat te doen bij ontruiming? Als u het ontruimingssignaal hoort (slow whoop signaal) moet u het volgende doen: 1. Na dit signaal dient u: kalm te blijven; na te gaan of gehandicapten op de afdeling zijn, zo ja: neem contact op met de receptie (voor 3mE tel en voor IO tel ); de locale bedrijfshulpverlening zal vervolgens voor de gehandicapte zorgdragen; uw tas en jas te pakken, uw deur dicht te doen (maar niet op slot! Let op uw persoonlijke eigendommen!); zich via het dichtstbijzijnde trappenhuis naar de begane grond te begeven (de liften zijn in dergelijke situaties niet beschikbaar). U zult vervolgens door een lid van de locale bedrijfshulpverlening verwezen worden naar een verzamelplaats. Om een collegiale aanwezigheidstoets uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om op een aangewezen plaats te verzamelen. De toets geeft aan dat er geen achterblijvers meer in de gevaren zone aanwezig zijn. 5

6 De verzamelplaatsen van het Complex zijn: - voorzijde van het gebouw, nabij de hoofdingang van afdeling 3mE aan de Mekelweg 2 en nabij de hoofdingang van de afdeling IO aan de Landbergstraat 15 - achterzijde van het Complex op een door de locale bedrijfshulpverlening aangewezen plaats langs de Leeghwaterstraat - voorzijde van het Proces and Energy Laboratory op een door de locale bedrijfshulpverlening aangewezen plaats langs de Leeghwaterstraat / Drebbelweg 1.5 Wat te doen bij brand elders in het gebouw? 1. Onderbreek uw telefoongesprekken om voorrang te kunnen verlenen aan de hulpverlening. 2. Begin geen nieuwe telefoongesprekken voordat de receptie of een lid van de locale bedrijfshulpverlening heeft medegedeeld dat alles weer normaal is. 3. Ga niet naar de brand, maar werk gewoon door. Let op berichten via uw telefoon. 4. Gebruik geen lift. 5. Schakel in de omgeving van de brand uw eigen apparaten uit. 1.6 Wat te doen bij een ongeval? Bij een ongeval dient u zo spoedig mogelijk een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) te waarschuwen of te laten waarschuwen. Indien in de nabijheid van uw afdeling geen BHV-er is gestationeerd of niet te vinden, bel dan tel. 112 en neem contact op met de receptie, voor 3mE tel en voor IO tel Wat te doen bij storing? Alle storingen aan centrale voorzieningen worden automatisch gemeld via het gebouwbeheerssysteem en doorgemeld naar de semafoon van Gebouwbeheer. Storingen buiten de diensturen worden eveneens via bovenvermeld systeem geregistreerd. Binnen de diensturen kunt u bovendien contact op nemen met het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel ARBO- EN MILIEUWETGEVING 2.1 Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Werknemers en werkgevers in Nederland hebben te maken met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en de beleidsregels. De Arbowet heeft betrekking op de veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid en omvat algemene verplichtingen voor werkgever en werknemer, voorschriften voor samenwerking en overleg tussen werkgever, werknemers en deskundigen en het toezicht door de overheid. Deze wet vormt het algemene wettelijke kader. Materiële bepalingen zijn in het Arbobesluit opgenomen. Tenslotte zijn er de Arbobeleidsregels waarin neergelegd is hoe de Arbeidsinspectie omgaat met bepaalde, meer globale voorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit. De Arbobeleidsregels zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Een werkgever mag andere maatregelen nemen dan in de beleidsregels zijn aangegeven. Als deze maatregelen tenminste hetzelfde beschermingsniveau opleveren als de beleidsregels voorschrijven. 6

7 Met de inwerkingtreding van de beleidsregels zijn de Publicatiebladen (P-bladen) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de arbo-informatiebladen (AI-bladen) gekomen die toegankelijke informatie bevatten over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en Arbobeleidsregels. Deze Informatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleidsregel. Het aantal uitgebrachte AI-bladen is nog beperkt. Bijvoorbeeld het Arbo- Informatieblad, dat speciaal voor laboratoria van belang is en waarvan iedereen in die gevallen waar het van toepassing is, kennis van dient te nemen, is: AI-18 "Laboratoria. Dit blad besteedt aandacht aan zaken als bouw en inrichting van laboratoria, technische voorzieningen, opslag van chemicaliën, de veiligheidsorganisatie, het werken met chemicaliën en gassen. Het handelt tevens over persoonlijke beschermingsmiddelen, eerste hulp, brand, brandgevaar en etikettering. De Arbo-Informatiebladen alsmede de tekst van het Arbobesluit zijn ter inzage via de webpagina van de bibliotheek TUD. Ook is veel informatie op het internet te vinden, bijvoorbeeld op de webpagina 2.2 Arbeidsinspectie De Arbeidsinspectie is belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en doet dit door periodieke controlebezoeken, door analyse van ernstige bedrijfsongevallen en door gerichte inspectie op verzoek van werknemers. 2.3 Milieuwetgeving De milieuwetgeving, waarvoor het bevoegd gezag ligt bij het waterschap, gemeente, provincie of ministerie (VROM), reguleert de invloed van bedrijven en instellingen op hun directe omgeving, en ook voor wat betreft hun regionale en mondiale milieueffecten. De regulering vindt plaats door afgifte van vergunning voor het uitvoeren van omschreven activiteiten; dit is de vergunning Wet Milieubeheer (voorheen de Hinderwetvergunning) en de vergunning Wet Verontreiniging Oppervlakte Water. Van oudsher werden de vergunde bedrijfsactiviteiten nauwkeurig bepaald en het was niet toegelaten om een activiteit te wijzigen zonder toestemming van het bevoegde gezag. Het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs karakteriseren zich juist door een sterk wisselend patroon van activiteiten en het laat zich raden dat de gebruikers van het complex 3mE en IO door dat wisselend patroon in het verleden wel eens in conflict zijn gekomen met voorschriften in hun milieuvergunningen. De gebruikers van het Complex zullen dus steeds aantoonbaar moeten maken dat zij de risico s van hun activiteiten naar redelijkheid beheersen. 3. ARBO- EN MILIEUZORGORGANISATIE 3.1 Arbo- milieuorganisatie Het College van Bestuur is als werkgever van de TU Delft verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van personeel, bezoekers en studenten. Deze verantwoordelijkheid is overgedragen aan de decanen van de faculteiten en de directeuren van de centrale diensten. Binnen het Complex 3mE en IO is de uitvoering van het arbo- en milieubeleid in handen van de Complexbeheerder. De decaan van 3mE voert deze rol uit. Hij / zij wordt hierin bijgestaan door de Arbo Milieuadviseurs van de TU Delft. 7

8 Het Complex heeft een Regeling Veiligheidszorg. In deze regeling wordt duidelijk gemaakt hoe bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld. De regeling is van toepassing op alle bewoners en gebruikers binnen het Complex 3mE en IO. Er wordt inzicht verschaft wat de belangrijkste taken op Arbo- en Milieugebied zijn en hoe deze taken zijn ingebed in zowel de organisatie in het Complex als in de TUDelft organisatie. De Regeling Veiligheidszorg is ter inzage bij het lijnmanagement. 3.2 De Arbo- en milieuadviseur (AMa) De Arbo- en Milieuadviseur is de veiligheidsadviseur van het Complex; hij / zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Complexbeheerder. De Arbo- en Milieuadviseur adviseert tevens decaan, afdelingsvoorzitters, sectieleiders en leidinggevenden over veiligheidszaken en hij / zij kan door medewerkers om advies worden gevraagd. De Arbo- en Milieuadviseur heeft ook een aantal beleidsvoorbereidende taken op centraal TU niveau en is het ambtelijk contact voor veiligheidszaken, m.n. richting overheid. De Arbo- en Milieuadviseur werkt vanuit de universiteitsdienst, domein Personeel en Organisatie. Het management kan ook worden geadviseerd door de decentrale medezeggenschap (OdC) en bij faculteit overstijgende onderwerpen door de centrale medezeggenschap (OR). Het team met Ama s voor het Complex 3mE en IO is momenteel gehuisvest in bouwdeel 8F-1-24, tel 86647, en Aanvals- en ontruimingsplan Het complex beschikt over een drietal aanvals en ontruimingsplannen, voor de locaties Leeghwaterstraat 44, Mekelweg 2 en Landbergstraat 15. In de aanvalsplannen zijn de belangrijkste risico s beschreven ten behoeve van de gemeente brandweer zodat deze de calamiteit op de juiste wijze kan bestrijden. In de ontruimingsplannen is op hoofdlijnen beschreven hoe ingeval van een calamiteit de gebouwen ontruimd worden. 3.4 Bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) Iedere werkgever dient conform wettelijk voorschrift te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Bij de vormgeving en samenstelling van de BHV is gelet op de risico's in de laboratoria evenals de omvang van het personeels- en studentenbestand. Binnen de diensturen is een geoefende en goed toegeruste bedrijfshulpverleningsgroep beschikbaar voor het afhandelen van brand of een andere calamiteit. Het oproepen van de BHV vindt plaats via de TU alarmcentrale (tel 112), of via het indrukken van een handmelder. Na het oproepen van de BHV organisatie dient u de receptie (3mE tel en IO tel ) te informeren. Oproep met een GSM-toestel is mogelijk: via TU alarmcentrale De TU Delft beschikt over een eigen alarmcentrale die 24 uur per dag bemand is door professionele centralisten. De alarmcentrale is gevestigd in de loge van het RID, omdat deze loge toch al 24 uur bemand is. Als het TU-alarmnummer 112 (via een GSM: ) wordt gedraaid, neemt de centralist op en krijgt tevens op zijn computer de locatie te zien van het TU toestel waar vanaf gebeld wordt. De centralist zal zonodig aanvullende vragen stellen over de alarmmelding en inschatten welke hulpdienst(en) moet worden opgeroepen; dit kan bij een licht ongeval alleen de BHV-ploeg van het betrokken gebouw zijn, bij een zwaarder ongeval 8

9 of brand wordt zowel de BHV-ploeg als ambulance, brandweer en politie gealarmeerd. De alarmcentrale beschikt hiervoor over directe lijnen met de externe hulpdiensten. In de alarmcentrale kan verder ook worden gezien of er brandmelders zijn ingeschakeld, en voor calamiteiten buiten kantooruren beschikt de centralist over call-out -lijsten waarop per gebouw de privé-telefoonnummers van personen met sleutelposities staan aangegeven. De alarmcentrale heeft overzicht op de noodsituaties binnen de TU en coördineert de alarmering tijdens de eerste minuten. Op die manier wordt niet alleen een efficiënte inzet van de BHV gewaarborgd, maar is ook de lijn naar de externe hulpdiensten kort en duidelijk, en kunnen de ingeroepen hulpdiensten zonodig telefonisch naar de calamiteit worden gegidst. Voor een snelle alarmering is inschakeling van de TU Alarmcentrale (tel. 112) dan ook essentieel. 4. HUISREGELS 4.1 Openingstijden Gebouw De hoofdingangen van het gebouw Leeghwaterstraat 44, Mekelweg 2 en Landbergstraat 15 en de zij- en achteringangen in de bouwdelen 3, 6 en 8 zijn op werkdagen vrij toegankelijk van tot uur. Andere ingangen zijn tijdens deze uren alleen toegankelijk met een campuskaart. Deze kaart dient geactiveerd en geautoriseerd te zijn. Hoe u een campuskaart kunt verkrijgen treft u aan onder 4.6. Op gelet: op vrijdagen geldt de openingstijd tot uur. Tijdens de openingsuren is altijd een receptionist met EHBO diploma aanwezig in de loge. Van de vermelde openingstijden kan door de Complexbeheerder worden afgeweken, bijvoorbeeld ingeval de bezetting in een vakantieperiode zeer laag is. Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van ouders of medewerkers. Bibliotheek IO De bibliotheek IO is geopend op werkdagen tussen en uur. Verder kunnen bezitters van een codekaart (zie punt 4.6) ook op andere tijdstippen gebruik maken van de bibliotheek. De bibliotheek bevindt zich in bouwdeel 10, eerste verdieping. Personeel & Organisatie De afdeling Personeel & Organisatie voor 3mE is geopend op werkdagen van uur en bevindt zich in bouwdeel 8F-1 kamer 7, 8 en 10. De afdeling Personeel & Organisatie voor IO op maandag van en dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur en bevindt zich in bouwdeel 10-4B kamer 06, 08 en 11. Magazijn IO Het magazijn IO voor kantoorartikelen, dictaten en dergelijke kunt u vinden op de begane grond in bouwdeel 10. Dit magazijn is op werkdagen geopend tussen tot uur en tussen tot uur. 9

10 4.2 Werken buiten kantooruren Buiten kantooruren mag in het gebouw geen werk worden verricht indien u alleen bent. Tussen 's avonds en 7.30 uur 's ochtends is het gebouw elektronisch beveiligd volgens een bepaalde zone indeling. Besef goed dat u vanaf genoemd tijdstip (22.00 uur) ingesloten kunt worden in het gebouwdeel waarin u zich bevindt. Zodra u een beveiligde zone waarvoor u niet geautoriseerd bent betreedt of verlaat, gaat er een stil alarm af. Na normale kantoor uren (22.00 uur) mag kantoorwerk alleen worden verricht onder de volgende voorwaarden: Promovendi, technici en studenten dienen formeel toestemming te vragen aan hun onderzoeksleider c.q. leidinggevende om buiten kantooruren te mogen werken In het geval dat men beschikt over een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart informeert de leidinggevende de receptie hierover en geeft naam en telefoonnummer door van degene die in geval van calamiteit gewaarschuwd kunnen worden. In het geval men nog niet over een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart beschikt dient de leidinggevende bij het servicepunt (voor 3mE tel en voor IO tel ) een verzoek om autorisatie in. Aansluitend wordt de campuskaart geactiveerd en geautoriseerd. Door middel van het aanbieden van de campuskaart op de kaartlezer kan de voordeur geopend worden. U heeft nu 30 seconden om het gebouw te verlaten of te betreden. Voor de bescherming van have en goed is het complex in zones beveiligd en zowel inwendig als uitwendig van detectie apparatuur voorzien. Men dient bij het betreden de gangen te volgen en direct naar de werkplek te gaan. Om onnodige alarm afhandelingen te voorkomen, is zwerven in het complex niet toegestaan, evenals gesloten deuren te forceren. Kosten van onnodige alarmafhandelingen kunnen aan de betreffende afdeling worden doorbelast. In geval van een calamiteit zijn alle elektronisch afgesloten deuren zonder hulpmiddelen te openen. Men dient op de hoogte te zijn van de interne veiligheidsregels en voldoende op de hoogte te zijn van de risico's waaraan men tijdens het werk is blootgesteld. Het is uit het oogpunt van veiligheid verplicht dat 2 personen hun arbeid verrichten in elkaars nabijheid. Indien dit om een belangrijke reden niet mogelijk is, dan is het voorschrift te zorgen voor een regelmatig contact. Het gebruik van een geactiveerde en geautoriseerde campuskaart bij het betreden en het verlaten van het gebouw is verplicht in verband met aanwezigheidsregistratie voor het geval zich een calamiteit zou voordoen. Specifiek voor bouwdeel 10 (industrieel Ontwerpen) geldt het navolgende: Na het informeren en autoriseren wordt naast de campuskaart een toegangscode toegekend om het inbraakalarm te bedienen. Volg hiertoe de instructies van de huismeester op. De toegangscode is steeds eenmalig. 10

11 Apparatuur buiten kantooruren Apparatuur en onderzoeksopstellingen dienen slechts in uiterste noodzaak na diensttijd te worden aangelaten. U kunt hierbij denken aan duurproeven en dergelijke. Men is verplicht zorg te dragen voor optimale beveiliging om calamiteiten door storingen van buitenaf (bijvoorbeeld stroom- of wateruitval, overdruk en dergelijke) te voorkomen. Apparatuur die buiten de kantooruren in bedrijf wordt gelaten, dient te zijn voorzien van een instructiekaart waarop staat aangegeven: naam gebruiker, telefoonnummer(s) in geval van nood, beknopte beschrijving proces, bijzondere risico s, uit-/afschakelprocedure. 4.3 Beëindiging van het dienstverband Bij beëindiging van het dienstverband dient men eigendommen van de Afdeling terug te geven. Vergeet niet alle sleutels inclusief de campuskaart in te leveren bij de huismeester. Materialen zoals apparatuur, glaswerk, chemicaliën en preparaten dienen in overleg met de desbetreffende sectie aan de opvolger, leidinggevende of onderzoeksleider te worden overgedragen. 4.4 Ziekmelding Indien u vanwege ziekte/ongeval thuis blijft, bent u op grond van de gestelde voorschriften verplicht dit te melden bij uw eenheid (leidinggevende, secretariaat, collega) en wel voor 9.00 uur op de eerste dag van uw ziekteverzuim. Indien uw ziekteverzuim het gevolg is van een bedrijfsongeval moet dit uitdrukkelijk worden vermeld, evenals uw verblijfplaats (ziekenhuis, thuis of elders). U dient zelf uw directe werkomgeving op de hoogte te stellen. Vanzelfsprekend meldt u zich dan ook beter op de eerste werkdag waarop u uw werkzaamheden heeft hervat. De uitgebreide regeling betreffende ziek- en herstelmelding kunt u vinden op de webpagina 4.5 Melden van een bedrijfsongeval of gevaarlijke situatie Alle bedrijfsongevallen - maar zo mogelijk ook bijna-ongevallen of gevaarlijke situaties dienen te worden gemeld door het invullen van een ongevallen-melding formulier verkrijgbaar bij de AMa, tel 86647, en 84868, de receptie of de BHV-ers. Het ingevulde formulier wordt dezelfde dag nog doorgezonden naar de AMa die de gebeurtenis analyseert en er zorg voor draagt dat actie wordt ondernomen om herhaling te voorkomen. Bij ernstig letsel wordt de Arbeidsinspectie gewaarschuwd. 4.6 Het verstrekken van sleutels Sleutels (kamer- en groepssleutels e.d.) zijn verkrijgbaar bij via het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel De campuskaart kunt u aanvragen door middel van het laten maken van een pasfoto bij Multi Media Service, Zuidplantsoen 2 (vergeet uw legitimatie bewijs niet mee te nemen). De aangemaakte campuskaart wordt via het servivepunt ingevoerd en gewaardeerd als codekaart met toegang tot de voor u betreffende beveiligingszones. De gereed gemaakte kaart wordt aansluitend verstrekt aan de aanvrager door het servicepunt. Beschadiging, diefstal of verlies van sleutel of codekaart dient direct te worden gemeld bij het servicepunt. Om misbruik te voorkomen worden de gegevens van de kaart terstond gedeactiveerd. 11

12 4.7 Toegangsaanwijzingen binnen het gebouw De aanwijzingen die op de toegangsdeuren van werkruimten zijn aangebracht, dienen strikt te worden opgevolgd. Voorbeelden hiervan zijn het rookverbod en de verplichting om een veiligheidsbril en/of -helm te dragen waar dit is aangegeven. Gasten kunnen een veiligheidsbril of -helm lenen. Sommige ruimten mogen alleen betreden worden onder begeleiding van deskundig personeel van de betrokken afdeling. Deze aanwijzingen gelden natuurlijk ook buiten de bedrijfstijden. 4.8 Voorzieningen voor mindervaliden Het complex 3ME EN IO is redelijk toegankelijk voor mindervaliden. Via de hellingbaan aan de voorzijde van het gebouw en via de zij-ingang van bouwdeel 6. De liften in bouwdeel 5, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8G en 10, geven toegang tot de verdiepingen. De aangepaste toiletgroep bevindt zich in bouwdeel 4 op de eerste verdieping, in bouwdeel 6 op de begane grond, in bouwdeel 7 op de eerste verdieping, in bouwdeel 10 op de begane grond en de eerste verdieping en zijn vrij toegankelijk. Indien er zich onverhoopt nog problemen mochten voordoen ten aanzien van bereikbaarheid in het gebouw, neem dan contact op met het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Het complex beschikt niet over een ringleiding voor slechthorenden. 4.9 Tijdelijk parkeren van apparatuur, meubilair en dergelijk Bovengenoemde objecten dienen zodanig te worden opgesteld c.q. geparkeerd dat zij geen belemmering veroorzaken in de verkeersruimte (gangen en hallen) Stalling van voertuigen Parkeren is alleen toegestaan in de vakken op de parkeerterreinen rondom het gebouw. Het is in principe niet toegestaan (brom)fietsen mee te nemen in het gebouw. De fietsenstalling voor het personeel bevindt zich in de kelder van bouwdeel 8C, aan de achterzijde van bouwdeel 4 en 10 en in de kelder van bouwdeel 10. Vast personeel kan voor gebruik hiervan een sleutel en/of een geautoriseerde en geactiveerde campuskaart verkrijgen. Voor studenten bevindt de fietsenstalling zich achter bouwdeel 8F en langs de linkerzijde van het voorterrein van bouwdeel 10. Het voorterrein van zowel de Mekelweg 2, de Leeghwaterstraat 44 en Landbergstraat 15, straalt het imago van het complex 3mE en IO uit, houdt daar rekening mee bij het plaatsen van fietsen en materialen Verzekeringen en het melden van schade Schade aan persoonlijke eigendommen, ontstaan bij de dienstuitoefening, kan in bepaalde gevallen (gedeeltelijk) worden vergoed. Melding hiervan dient te geschieden bij de afdeling Personeel & Organisatie. Schade aan TU-eigendommen, ontstaan door een calamiteit of ongeval, dient te worden gemeld bij het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel 89807) Eten en drinken Eten en drinken in een laboratoriumruimte is ten strengste verboden. Opslag en behandeling van etenswaren in of met laboratoriumapparatuur, zoals bijvoorbeeld koelkasten, ovens en dergelijke, is evenmin toegestaan. Het gebruik van elektrische huishoudelijke apparatuur, zoals koffiezetters, waterkokers, broodroosters, magnetrons en dergelijke, in werkruimten is niet toegestaan. 12

13 Consumptie van alcoholhoudende dranken. Op grond van artikel 78 van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement is het verboden alcoholische dranken te nuttigen buiten het Bedrijfsrestaurant in de Aula. De Complexbeheerder kan, bij uitzondering, voor een ruimte en gebruikersgroep dispensatie geven Orde en netheid Van een ieder wordt verwacht dat men zich houdt aan de gebruiksregels van het gebouw. Obstakels in de werk- en verkeersruimtes en fietsen op het voorterrein zijn niet toegestaan Melding van diefstal Indien men een diefstal constateert, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het servicepunt. Daarnaast moet men zelf aangifte doen bij de politie, ook voor TU eigendommen. Een kopie van de aangifte geeft u af aan de balie van het servicepunt. Aan het voorkomen van diefstallen kan iedereen meewerken door geld en andere waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter te laten en de kamerdeuren, bij afwezigheid, af te sluiten Rookverbod Op grond van een ministeriële verordening geldt er een rookverbod in openbare gebouwen. Het rookverbod geldt ook voor werkkamers. Het complex 3mE en IO heeft de beschikking over speciale ruimten waar gerookt mag worden. Deze ruimten bevinden zich op de eerste verdieping van bouwdeel 8A en 8D en op de eerste verdieping van bouwdeel Seksuele intimidatie, agressie en geweld Sedert 1989 heeft de TU Delft een klachtenregeling "Ongewenste intimiteiten" met een daarin genoemde klachtencommissie en twee vertrouwenspersonen op centraal niveau. De TU Delft wil seksuele intimidatie voorkomen en tegengaan en heeft daarom een klachtenregeling ingesteld. Studenten en medewerkers (V/M) kunnen voor opvang, hulp en advies terecht een vertrouwenspersoon van de TU Delft. Deze vertrouwenspersonen zijn te vinden op: bfc17fe&lang=nl 4.17 Telecommunicatie voorzieningen Telecommunicatie voorzieningen voor spraak en data kunt u aanvragen bij de het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Regeling huisregels en ordemaatregelen studenten en bezoekers TU Delft Het College van Bestuur heeft het wenselijk geacht nadere regels te stellen voor het naleven van gestelde regels, richtlijnen en aanwijzingen. Deze regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de voorzieningen van de TUDelft. Hierbij dient men zich in ieder geval zodanig te gedragen, dat hij / zij: o aan de TU Delft dan wel aan andere personen, die zich eveneens bevinden in de gebouwen of op de terreinen van de TU Delft dan wel gebruik maakt van de voorzieningen van de TU Delft, direct noch indirect schade berokkent of onaanvaardbare hinder veroorzaakt; o geen inbreuk maakt op een recht van de TU Delft of van andere personen, die zich bevinden in de gebouwen of terreinen van de TU Delft of gebruikmaken van de voorzieningen van de TU Delft; 13

14 o o Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO niet in strijd handelt met enige wettelijke verplichting; niet in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens een anders persoon of goed. Op grond van deze TU regeling kan de Complexbeheerder jegens de student of bezoeker, die het gestelde in deze regeling niet navolgt, de volgende maatregelen treffen, met inachtneming van de in de regeling beschreven procedure. o o o o een ontzegging van de toegang tot (één of meer onderdelen van) de gebouwen en de terreinen van de TU Delft, met dien verstande dat aan een student de toegang tot die gebouwen en terreinen geheel of gedeeltelijk voor de tijd van ten hoogste een jaar kan worden ontzegd; een ontzegging van het gebruik van de voorzieningen van de TU Delft; een geldboete, wanneer zulks contractueel is overeengekomen of berust op een wettelijke bepaling; een schriftelijke berisping Verplichtingen voor de huurders in het Complex 3mE en IO In de praktijk komt het voor dat meerdere faculteiten, verschillende UD domeinen en derden als huurders op een gezamenlijke locatie zijn gehuisvest. Het mandateren van de decaan van een faculteit en/of de directeur van een dienst en het hanteren van huurvoorwaarden heeft als resultaat dat meerdere gemandateerden op dezelfde locatie zitten. In zo n geval spreken we van een Complex. Als procesverantwoordelijk is door het College van Bestuur een Complexbeheerder aangesteld. In het geval voor het Complex van 3mE en IO is dit momenteel de decaan van 3mE. De Complexbeheerder toetst de processen van de complexbewoners naar aard en omvang op Arbo- Milieugebied om niet alleen in de vergunningen op te kunnen nemen maar ook bijvoorbeeld de BHV op af te stemmen. De Complexbeheerder, als medeondertekenaar van het huurcontract, draagt de bewoners en gebruikers van het Complex op de volgende specifieke taken te verrichten: Het voldoen aan het huurcontract en de huurvoorwaarden; Het (laten) bijhouden van een afvalregistratie en een registratie van het gebruik van chemicaliën en gassen; Het beschikken over een actueel vergunningbestand en het voldoen aan de daarin gestelde voorschriften: o vergunning Wet milieubeheer; o vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewater (indien relevant); o Vergunning Kernenergiewet (indien relevant); o het voldoen aan de Kernenergiewet voorschriften van het RID (indien relevant); o o gebruiksvergunning (brandveiligheid); vergunning voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (indien relevant); Het voldoen aan de regelgeving m.b.t. Legionellabeheersing; Het voldoen aan het Huishoudelijk Reglement van het Complex 3mE en IO; Het (zonodig) aan de Complexbeheerder verstrekken van: o o o een door de medezeggenschap geaccordeerde Risico Inventarisatie & Evaluatie, inclusief het Plan van Aanpak; een kopie van aanvragen, beschikkingen, voorschriften en meldingen in zake vergunningen; afschriften van bezoeken van Milieubeheer, Arbeidsinspectie, Brandweer, politie en dergelijke; Het voldoen aan de regelgeving voor vervoer, opslag, gebruik en afvoer van milieugevaarlijke stoffen en de uitvoeringsregelingen die Logistieke- en Milieuservices (L&M) namens de TU Delft hieraan geeft; 14

15 Aanschaf chemicaliën via L&M. Bijdragen aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie; 5. ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN MILIEUINSTRUCTIES 5.1 Algemene veiligheids/milieu-aanwijzingen Het spreekt vanzelf dat werkzaamheden veilig moeten verlopen. Dat is van belang voor het eigen welzijn en voor het welzijn van de personen die zich in uw directe omgeving bevinden. Niet alleen de veiligheid van personen is van belang, maar ook het succes van experimenten en het voorkomen van schade aan apparatuur, gebouw en omgeving. Veiligheid is daarom een natuurlijk onderdeel van de werkzaamheden. Om inzicht te krijgen zijn ondermeer Arbo-Informatiebladen voorhanden. Deze bladen bevatten toegankelijke informatie over hoe werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels. Deze Informatiebladen zijn uitdrukkelijk bedoeld als voorlichting en niet als bindend voorschrift of beleidsregel. Het aantal uitgebrachte AI-bladen is nog beperkt. Bijvoorbeeld bij het werken in laboratoria wordt het Arbo-Informatieblad AI-18 "Laboratoria" als leidraad gehanteerd. Deze AI-bladen zijn ter inzage via de webpagina van de Bibliotheek TUD. Daarnaast dient men zich in het gebouw te houden aan de voorschriften en regels die zijn samengevat in deze publicaties. Bovendien moet men attent blijven op niet vermoede risico's en nieuwe risico's die zich in een onderzoekinstelling gemakkelijk voordoen. De functie als onderwijs- en onderzoekinstelling vereist dat de veiligheid voortdurend onder de aandacht van studenten en nieuwkomers wordt gebracht. Als men in een laboratoriumruimte werkt, dient men zich vooraf terdege op de inrichting van de ruimte te oriënteren. Daarbij verdient de situering van de veiligheidsvoorzieningen, zoals noodstoppen, handbrandmelders, brandblussers, branddouches, verbandtrommels, telefoon, nooddouche, oogspoelfontein en vluchtdeuren bijzondere aandacht. Functionarissen die bevoegd zijn voor het uitschakelen van de elektriciteit-, gas-, water- en persluchtvoorzieningen kunt u bereiken via het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Meldingen van milieu- en veiligheidsincidenten en klachten Om klachten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu naar wettelijk voorschrift af te handelen beschikt het complex 3mE en IO over een meldingsformulier ongevallen, incidenten en BHV. Het meldingsformulier is verkrijgbaar bij de AMa, tel 86647, en 84868, de receptie voor 3mE tel en voor IO tel of bij de BHV-ers. 5.3 Wettelijke milieu- en veiligheidseisen De wettelijke milieueisen die van toepassing zijn op de werkzaamheden binnen het gebouwen complex 3mE en IO zijn beschreven in vergunningvoorwaarden en voorschriften van de WVO- en WM-vergunningen. Deze vergunningen zijn ter inzage bij de AMa, tel 86647, en

16 5.4 Milieu- en veiligheidsinformatiebladen Voor het veilig- en milieuverantwoord gebruik van chemische stoffen worden bij de levering van chemische stoffen veiligheidsinformatiebladen bijgevoegd. Deze veiligheidsinformatiebladen dienen aanwezig te zijn op de plaats waar er met de betreffende stoffen wordt gewerkt. Indien de informatiebladen niet aanwezig zijn kunnen deze worden verkregen bij de beheerder van het centrale magazijn L&M of bij de externe leverancier. 5.5 Gebouw Leeghwaterstraat 44 In het gebouw Leeghwaterstraat 44 vindt U het Proces and Energy Laboratory. Voorafgaande werkzaamheden in dit Laboratory dient u kennis te nemen van het rode veiligheidsboekje. Het boekje is gericht op het veilig werken en is in het Lab te verkrijgen. 6. SPECIFIEKE VEILIGHEIDS- EN MILIEU-INSTRUCTIES 6.1 Veiligheid Brandveiligheid Inleiding Deze brandveiligheidsinstructie geeft beknopt weer op welke wijze de brandveiligheid in het complex 3mE en IO gerealiseerd is. Aan de orde komen het voorkomen van brand en de brandblusvoorzieningen. Preventie Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om het ontstaan van een brand te voorkomen: 1. Op een zorgvuldige manier omgaan met (open)vuur en heet materiaal. 2. De brandveiligheidcoördinator dient derden die beroepshalve met vuur bezig zijn (bijvoorbeeld dakdekkers) te controleren op de aanwezigheid van mobiele blusmiddelen bij de uitvoering van de werkzaamheden. 3. Het rookverbod dat in het complex geldt, dient in acht genomen te worden. De afdelingsmanager dient sancties te nemen bij overtreding van dit verbod. In ruimten waar gerookt mag worden dienen de juiste voorzieningen aanwezig te zijn: zoals asbakken en/of vlamdovende afvalbakken. Brandblusvoorzieningen In het gebouw bevinden zich: kleine brandblussers in de laboratoria en werkruimtes; grote poederblussers en slanghaspels. 1. Kleine brandblusmiddelen dienen altijd zichtbaar te zijn opgehangen en vrij toegankelijk te zijn. 2. Om de middelen op een goede manier te gebruiken kan jaarlijks voor eigen kosten een brandblusinstructie gevolgd worden. U kunt zich voor deze instructie opgeven bij de centrale BHV coördinator TU Delft, tel De middelen worden periodiek gekeurd. De datum van de volgende keuring staat op de stickers op de blusapparaten weergegeven. 4. Gebruikte blussers dienen te worden gemeld bij het servicepunt voor 3mE tel en voor IO tel

17 6.1.2 Elektrische veiligheid Inleiding In deze instructie wordt onderscheid gemaakt tussen werken met elektriciteit en de aanleg of wijziging van een elektrische installatie. Voor de aanleg en de wijziging van een elektrische installatie heeft de werkgever binnen een aantal afdelingen daarvoor opgeleid personeel aangewezen. Deze personen zijn bevoegd om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de laagspanningdeskundige (tel ). Voor het werken met elektriciteit dient rekening gehouden te worden met het onderstaande. Werken met elektriciteit Stel u altijd vooraf goed op de hoogte van de risico s van het werken met elektriciteit en met de voorzorgsmaatregelen die u moet treffen om veilig te werken. Raadpleeg zonodig deskundigen via bijvoorbeeld uw leidinggevende. Werk nooit aan onder spanning staande delen. Werken onder spanning is door de wetgever verboden. Het is verboden om als onbevoegde te werken aan het laagspanningsnet van het Complex. Informatie omtrent netspanningbeveiliging is te verkrijgen via het servicepunt, voor 3mE tel en voor IO tel Werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen Inleiding Het werken met gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen vereist speciale voorzorgsmaatregelen. In deze instructie wordt onderscheid gemaakt in bestellen, afhalen, gebruik en opslag van gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen. De overheid heeft het werken met kankerverwekkende stoffen aan zeer strenge regels gebonden. Men dient te voldoen aan het gestelde in het arbobesluit artikel alvorens men over genoemde stoffen kan beschikken. Hierbij moet worden geregistreerd: o welke personen met welke stof werken en/of in welk proces toepassen o de reden waarom men de stof gebruikt o de aanduiding van de eenheid waarin men werkt o de benaming van het gevaar, o de hoeveelheden die gebruikt worden, dan wel opgeslagen liggen o de soort arbeid o het aantal blootgestelde medewerkers en de getroffen maatregelen. Voor deze gegevens bestaat een wettelijk vastgelegde bewaartermijn (40 jaar). De registratie wordt beheerd door de leidinggevende en ondergebracht in het medische dossier. Bestellen en opslaan 1. Lever een (interne) bestelbon in bij de financiële administratie. 2. Registreer de verplichte gegevens bij de leidinggevende. 3. Controleer bij aflevering van de stof of de verpakking nog intact is en of er informatiebladen zijn bijgevoegd. 4. Bepaal de wijze van transport van de gevaarlijke of kankerverwekkende stof naar 17

18 verschillende interne gebruikslocaties. 5. Bepaal in overleg met de leidinggevende de wijze van opslag van de gevaarlijke of kankerverwekkende stof (maak daarbij gebruik van de bijgevoegde informatiebladen). Gebruik 1. Raadpleeg de bijgevoegde informatiebladen voor de juiste informatie betreffende het gebruik van de stof. Voor het gebruik van kankerverwekkende stoffen kan tevens Arbo- Informatieblad 6 Kankerverwekkende stoffen en processen worden geraadpleegd. Ook op de site van chemwatch( ) is veel productinformatie te vinden. 2. Ga bij twijfel niet aan het werk, maar raadpleeg de leidinggevende Werken met gassen en cryogene stoffen Inleiding Het werken met gassen en cryogene stoffen vereist speciale voorzorgsmaatregelen. Onderscheid kan gemaakt te worden in het afhalen, het gebruik en de opslag van deze stoffen. Afhalen en opslag van gasflessen 1. Stel u, voordat u de gasfles bij het magazijn afhaalt, op de hoogte van de juiste vervoerswijze van de gasfles en van de juiste wijze en locatie van opslag van de gasfles. Informatie hierover kunt u inwinnen bij het magazijn Logistiek en Milieu (L&M tel ). 2. Vervoer de gasfles op locatie overeenkomstig de ingewonnen informatie. 3. Sla de gasfles op overeenkomstig de ingewonnen informatie, of plaats de gasfles voor het gebruik op de daarvoor bestemde plaats. Borg gasflessen altijd tegen omvallen. Gebruik van gasflessen 1. Bepaal in overleg met de leidinggevende de wijze waarop en de locatie waar de gasfles geplaatst dient te worden. 2. Neem voor gebruik van gasflessen de gebruiksaanwijzing door. Deze gebruiksaanwijzing is verkrijgbaar via LMS. Raadpleeg bij onduidelijkheden of bij twijfel de leidinggevende of AMa tel 86647, en Afhalen en opslag van cryogene vloeistoffen Vervoer is toegestaan indien dit gebeurt in metalen dewar- of drukvaten (meestal rolcontainers). In liften mogen niet gelijktijdig cryogene vloeistoffen en personen aanwezig zijn. Gebruik van cryogene vloeistoffen In de praktijk wordt voornamelijk helium en stikstof als cryogene vloeistof gebruikt. Bij het overbrengen van een hoeveelheid cryogene vloeistof in een ander vat dient van de kraan op de container gebruik gemaakt te worden (niet overschenken of -hevelen!). Bij het hanteren van cryogene vloeistoffen dienen in elk geval handschoenen en bril te worden gedragen. 18

19 6.1.5 Werken met ioniserende en niet-ioniserende straling en lasers Inleiding Het werken met apparatuur die straling uitzendt brengt bepaalde risico s met zich mee. Onderscheid wordt gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende straling. Niet-ioniserende straling is elektromagnetische straling waarvan de energie niet groot genoeg is om materie te ioniseren (bijvoorbeeld radiogolven, microgolfstraling, infraroodstraling, zichtbaar licht en UV-straling). Een laser is een stralingsbron die een zeer intense bundel van elektromagnetische straling uitzendt. Ioniserende straling is deeltjes- of elektromagnetische straling die in staat is om materie te ioniseren (bijvoorbeeld alfastraling, betastraling, gammastraling, neutronenstraling en röntgenstraling). Veiligheid bij stralingsapparatuur 1. Het werken met ioniserende straling is gebonden aan TU voorschriften. Men dient zich op de hoogte te stellen van deze voorschriften alvorens men van start gaat met de desbetreffende werkzaamheden. Deze voorschriften zijn te verkrijgen via de Stralingsdeskundige van het Reactor Instituut Delft (RID). In overleg met de Stralingsbeschermingdienst van het RID (tel 87927) dienen de voorzieningen en de werkwijze te worden vastgesteld op basis waarvan veilig gewerkt kan worden. 2. Werken met niet-ioniserende straling is aan meer algemene regels gebonden. Stel met de Stralingsbeschermingdienst van het RID (tel 87927) de specifieke voorzieningen en werkwijze vast op basis waarvan veilig gewerkt kan worden Persoonlijke beschermingsmiddelen Inleiding Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vormen de laatste line of defence om blootstelling te beperken. Het beschermingsmiddel hangt af van de soort en de mate van blootstelling. Bij bepaalde werkzaamheden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Werken met chemicaliën: verplichte beschermingsmiddelen Bij het werken met chemicaliën is het dragen van een (veiligheids)bril en een laboratoriumjas verplicht. Werken met chemicaliën: bestellen van beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s) kunnen worden besteld bij het magazijn L&M (tel ). Ook is bij L&S alle informatie omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te verkrijgen. Beeldschermbrillen Met het stijgen van de leeftijd vermindert het accommodatievermogen van de ooglens. Het wordt steeds moeilijker om op korte afstand details scherp te zien. Zo rond het ste levensjaar komt een moment waarbij een leesbril (leesafstand ca. 35cm) noodzakelijk kan zijn om goed te kunnen lezen. Enige tijd na het in gebruik nemen van de eerste leesbril ontstaat de behoefte aan een aparte brilsterkte voor het werken aan een beeldscherm: de beeldschermbril (leesafstand ca. 60cm). Indien een beeldschermbril noodzakelijk is, moet de werkgever ze kosteloos verstrekken aan werknemers die structureel beeldschermwerk verrichten (langer dan 2 uur per dag); betaling van deze specifiek voor het werk bestemde 19

20 bril door de werknemer zelf zou immers onredelijk zijn. Beeldschermbrillen zijn speciaal bedoeld voor beeldschermwerk en minder geschikt voor algemeen gebruik. Beeldschermbrillen kunnen via de AMa, tel 86647, en 84868, worden aangevraagd. Normale brillen voor algemene correctie vallen niet onder de wetgeving. Aanvragen van beeldschermbrillen 1. Vraag de AMa, tel 86647, en 84868, om uw werkplek te inspecteren. Zonodig geeft de AMa advies over verbetering van uw werkplek. 2. Als de AMa concludeert dat een beeldschermbril voor u relevant is, meet hij / zij de werkplek op en noteert de gegevens op het beeldschermformulier. 3. De werknemer gaat met het beeldschermformulier en bestelbon naar de opticien. (Groeneveld). In bijzondere gevallen en na goedkeuring door de AMa is het mogelijk om de bril bij een afwijkende opticien te laten vervaardigen; er dient dan met gedeeltelijke vergoeding rekening te worden gehouden. 4. Als de bril klaar is stuurt de opticien de bril naar de werknemer en de factuur naar de Financiële administratie. Het is mogelijk dat de opticien de bril niet opstuurt, maar u verzoekt om de bril zelf op te halen; dit doet hij / zij, omdat hij / zij verwacht dat de brug of de veren van de bril nog wat versteld moeten worden voor een optimale pasvorm. Toezicht en advies gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen De leidinggevenden houden toezicht op het gebruik van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook geven deze functionarissen adviezen ten aanzien van passende beschermingsmiddelen bij alle soorten werkzaamheden Veiligheid versus culturele diversiteit Net als in de Nederlandse samenleving groeit de culturele diversiteit ook gestaag bij de universiteit ten gevolge van de instroom van studenten en medewerkers met een verschillende culturele achtergrond. Veiligheid en culturele achtergrond kunnen echter conflicteren. Het complex 3mE en IO volgt de vuistregel: Veiligheid en gezondheid komen altijd op de eerste plaats en culturele achtergrond op de tweede. Een voorbeeld is: Tijdens het experimenteren met chemische stoffen, is blootstelling aan zo n stof realistisch te veronderstellen. In geval van besmetting met bepaalde chemische stoffen zal, voorafgaande het gebruik van de nooddouche, alle besmette kleding verwijderd moeten worden. Stel dit scenario voor in relatie tot het vrouw zijn en / of het dragen van een hoofddoek. Het niet goed snappen van bepaalde veiligheidsinstructies, omdat ze geïnterpreteerd worden tegen een andere culturele achtergrond is mogelijk een groter probleem. Dit stelt eisen aan instructeurs om zich er goed van te vergewissen dat instructies goed zijn begrepen. Dit zijn slechts voorbeelden in relatie tot het werk, van een myriade van mogelijkheden binnen de aandachtsgebieden veiligheid en culturele diversiteit. Voor sommige groeperingen kunnen dit soort situaties tot dramatische problemen leiden. In zulke gevallen zullen deze mensen zelf hun eigen belangen vooraf moeten afwegen en daarmee de consequenties 20

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

VEILIGHEID OP DE CAMPUS

VEILIGHEID OP DE CAMPUS VEILIGHEID OP DE CAMPUS Als student breng je een belangrijk deel van je tijd door op de campus. De universiteit zorgt daarom voor goede verlichting, inbraakdetectie, camera s en deskundige bedrijfshulpverleners.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

RISICO S EN PROCEDURES

RISICO S EN PROCEDURES RISICO S EN PROCEDURES Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INLEIDING

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Algemene veiligheid voor Bachelors MS&T, LS&T, BFW

Algemene veiligheid voor Bachelors MS&T, LS&T, BFW Algemene veiligheid voor Bachelors MS&T, LS&T, BFW Marjolijne Samwel-Luijt September 2015 Arbo- en Milieudienst W&N We gaan het hebben over Veiligheid, gevaar en risico s Melden van incidenten en ongevallen

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Algemene veiligheid. Marc Fluttert. Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen

Algemene veiligheid. Marc Fluttert. Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Algemene veiligheid Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 Inleiding

Nadere informatie

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN

ALGEMENE PREVENTIEVE RICHTLIJNEN Om in de Regio Rotterdam Rijnmond tot een uniforme lay-out van het ontruimingsplan te komen verdient het aanbeveling om de volgorde van de onderdelen zoals hier onder vermeld aan te houden. * voorblad

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis

Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Ontruimingsplan Emmauskerk Middelharnis Versie: 2.0 Datum: september 2016 1 Algemeen In dit ontruimingsplan is beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de Emmauskerk Middelharnis

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys

Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys Artikel 7.57 h WHW geeft het instellingsbestuur (de Raad van Bestuur) de mogelijkheid huisregels en ordemaatregelen vast te stellen om de goede gang van zaken

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

Veiligheid Tata Steel Orkest

Veiligheid Tata Steel Orkest Veiligheid Tata Steel Orkest 1 Veiligheid Tata Steel Orkest De veiligheid en gezondheid van iedereen die voor of met het Tata Steel Orkest muziek maakt of daarbij ondersteuning verleent, is onze hoogste

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Huisregels Christelijke Hogeschool Windesheim

Huisregels Christelijke Hogeschool Windesheim Huisregels Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Preambule... 3 Artikel 1 Reikwijdte... 3 Artikel 2 Algemene gedragsregels... 3 Artikel 3 Legitimatie... 3 Artikel 4 Gebouwen

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Regeling gebruik gebouwen, terreinen en voorzieningen studenten en bezoekers TU Delft 1 HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overwegende, dat het wenselijk is dat nadere regels

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht

1. Begrippen. 2. Doel van het Cameratoezicht Protocol cameratoezicht Stichting Stadgenoot Dit protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens, verkregen door middel van het gebruik van videocamera s door stichting Stadgenoot (Sarphatistraat 370

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie