Arbeidsongevallenrapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsongevallenrapport 2013"

Transcriptie

1 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het rapport is een analyse gedaan van de door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen over verschillende jaren. Dit rapport en andere bronnen van ongevallengegevens worden gebruikt door de Inspectie SZW in het kader van risico analyse.voor het tot stand komen van het rapport bedanken we Marja Schouten, John Samadhan, Corina Geschiere en Arjan van der Lugt van de afdeling Onderzoek & Analyse van de Inspectie SZW. Daarnaast gaat onze dank uit naar Piet Venema en Ad van Duijn van het Ministerie van SZW, voor hun constructieve suggesties op de concept versie van dit rapport. Tot slot danken we Marga Zuurbier van de Inspectie SZW voor haar waardevolle suggesties. Marlou Smit en Judith Hoeben 3

4 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inhoudsopgave Inleiding Door Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Slachtoffers naar kenmerken Slachtoffers Leeftijd Geslacht Arbeidsverband Nationaliteit Beroep Slachtoffers naar economische sectoren Hoofdsectoren Prioritaire sectoren Sectoren op basis van eerste twee cijfers SBI code Sectoren op basis van eerste drie cijfers SBI code Handhaving Slachtoffers naar overtreding en boeterapport Welke handhavingsinstrumenten zijn ingezet? Welke wetsartikelen zijn overtreden? Locatie, activiteit, voorwerp en letsel Werklocatie

6 Activiteit Voorwerp Letsel Ongevalsscenario s, oorzaken en arbeidsrisico s Achterliggende oorzaken Scenario s gekoppeld aan risico s Contact met vallende objecten niet van kranen Beknelling tussen verschillende objecten Val van dak, vloer of platform Contact met bewegende delen van een machine Val van ladder of trapje Samenvatting en conclusies Persoonskenmerken Economische sector Handhaving Locatie, activiteit, voorwerp en letsel Arbeidsrisico s, ongevalsscenario s en oorzaken Contact met vallende objecten niet van kranen Beknelling tussen verschillende objecten Val van dak, vloer of platform Contact met bewegende delen van een machine Val van ladder of trapje Bijlage

7 Figuur A Slachtoffers van ongevallen per arbeidsjaren van werknemers en uitzendkrachten naar leeftijd en sector deel Figuur B Slachtoffers van ongevallen per arbeidsjaren van werknemers en uitzendkrachten naar leeftijd en sector deel Tabel I Slachtoffers van arbeidsongevallen in (door de Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken) naar verschillende kenmerken Tabel II Slachtoffers van dodelijke arbeidsongevallen in (door de Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken) naar verschillende kenmerken Tabel III Slachtoffers van arbeidsongevallen in (door de Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken) naar tweecijferige SBI Tabel IV Slachtoffers van arbeidsongevallen in (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken) naar driecijferige SBI code Tabel V Ongevallen naar ongevalslocatie (onderzochte zaken plaatsgevonden in 2012, voorlopige cijfers) Tabel VI Voorwerpen bij specifieke fysieke activiteit (onderzochte zaken plaatsgevonden in 2012, voorlopige cijfers, in procenten van ongevallen) Tabel VII Ongevalsscenario s Tabel VIII ongevallen naar risico, ongevalsscenario en sector (onderzochte zaken plaatsgevonden in 2012, voorlopige cijfers)*

8 1 Inleiding Dit rapport bevat kerncijfers en analyses van arbeidsongevallen. Het gaat om de arbeidsongevallen die door inspecteurs van de Inspectie SZW zijn onderzocht. Dit rapport en andere bronnen van ongevallengegevens worden gebruikt voor produkten van de Inspectie SZW in het kader van risico analyse. In Nederland hadden in 2011 ongeveer werknemers te maken met een ongeval met lichamelijk en/of geestelijk letsel en verzuim. Dit komt overeen met ongeveer ongevallen per werknemers 2. Voor alle ongevallen geldt dat de werkgever het ongevalsrisico, in het kader van de risico inventarisatie en evaluatie, moet evalueren en de risicobeperkende maatregelen moet beschrijven. Arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname zijn meldingsplichtig bij de Inspectie SZW. Ongevallen die op het moment van melding naar verwachting meldingsplichtig zijn, worden onderzocht door de Inspectie SZW, tenzij een andere dienst het onderzoek doet (zoals bij verkeersongevallen). De ongevallen die de Inspectie SZW onderzoekt zijn, gezien de definitie van de meldingsplicht, de ernstiger ongevallen. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de ongevallen die worden onderzocht door de Inspectie SZW en die dus de basis vormen voor de cijfers in dit rapport. In totaal heeft de Inspectie SZW ruim ongevallen per jaar onderzocht in de jaren 2010 tot en met Dit is dus bijna 1% van het totaal aantal arbeidsongevallen met verzuim in Nederland. Indien er bij het onderzoek sprake blijkt te zijn van een causaal verband tussen een overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en het ongeval treedt de Inspectie SZW handhavend op. Bij ongeveer zeven op de tien ongevalsonderzoeken handhaaft de Inspectie SZW. Er is informatie over de arbeidsongevallen die de Inspectie SZW onderzoekt opgenomen in het administratieve systeem van de Inspectie. Deze informatie geeft inzicht in de sectoren waar deze ongevallen zich voordoen en in de kenmerken van de slachtoffers. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde definities. In hoofdstuk 3 worden diverse achtergrondkenmerken van slachtoffers beschreven, zoals hun leeftijd en de aard van het arbeidsverband. Hoofdstuk 4 beschrijft de sectoren waarin de arbeidsongevallen zich hebben voorgedaan en hoofdstuk 5 gaat in op de handhaving. De ongevalslocatie, de activiteit, het letsel en het betrokken voorwerp worden besproken 1 Venema, A., Den Besten, H., Klauw, M. van der. en Ybema, J.F. Arbeidsongevallen in Nederland 2011, TNO, 2013, p. 2 (zie 2 Venema, A., Den Besten, H., Klauw, M. van der. en Ybema, J.F. Arbeidsongevallen in Nederland 2011, TNO, 2013, p. 5. 8

9 in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 gaat in op arbeidsrisico s, ongevalsscenario s en oorzaken van ongevallen. Een samenvatting met conclusies staat in hoofdstuk 8. In de bijlage zijn tabellen opgenomen. 9

10 2 Door Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op arbeidsongevallen die de Inspectie SZW onderzocht heeft. Verder wordt toegelicht hoe tot de cijfers in dit rapport is gekomen. Volgens artikel 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is een arbeidsongeval een aan een werknemer 3 in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. Meldingsplichtig bij de Inspectie SZW zijn die arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname (artikel 9, eerste lid van de Arbowet). Enkel poliklinische behandeling in het ziekenhuis valt hier niet onder. De Inspectie SZW onderzoekt deze meldingsplichtige arbeidsongevallen. Soms worden arbeidsongevallen onderzocht op basis van artikel 10 van de Arbowet (gevaar voor derden). Bij de intake van een ongevalsmelding wordt beoordeeld of het ongeval door een inspecteur moeten worden onderzocht of niet. In het geval dat een ongeval door een inspecteur moet worden onderzocht, wordt de melding een zaak in het administratieve systeem van de Inspectie SZW en gaat een inspecteur ermee aan de slag. In een deel van deze gevallen blijkt dat in een zaak geen uitgebreid onderzoek nodig is. Een reden voor het niet verder onderzoeken van een ongeval kan zijn dat het geen meldingsplichtig arbeidsongeval volgens de Arbowet blijkt te zijn (bijvoorbeeld als het slachtoffer volgens de Arbowet geen werknemer is of als er geen sprake is van vermoedelijk blijvend letsel of ziekenhuisopname). Daarnaast worden sommige arbeidsongevallen door een andere dienst (verder) onderzocht. De politie onderzoekt bijvoorbeeld arbeidsongevallen op de openbare weg. Ook ongevallen in de mijnbouw en een deel van de arbeidsongevallen in de zeescheepvaart worden niet door de Inspectie SZW onderzocht. Er is sprake van een flinke ondermelding van arbeidsongevallen met ziekenhuisopname 4. Naar schatting de helft van alle meldingsplichtige ongevallen wordt niet gemeld bij de Inspectie SZW. Het werkelijke aantal meldingsplichtige arbeidsongevallen is dus groter dan uit deze analyse blijkt. Aan de andere kant zijn er in de cijfers van dit rapport ook niet meldingsplichtige ongevallen meegenomen waar een inspecteur een geheel of gedeeltelijk onderzoek heeft gedaan. De meeste ongevallen in dit rapport zijn echter wel meldingsplichtige ongevallen, maar het is niet mogelijk om aan te geven hoeveel dit er precies zijn. 3 Een zelfstandige zonder personeel die onder gezag werkt, geldt ook als een werknemer. 4 Popma, J. Werkgerelateerde sterfte in Nederland: een verkenning, Amsterdam, FNV,

11 Voor de cijfers in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van dit rapport is zoveel mogelijk aangesloten bij een definitie van ongevallen zoals deze in het jaarverslag van de Inspectie SZW is gehanteerd. Er is in eerste instantie uitgegaan van slachtoffers van door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevalszaken, die zijn afgesloten in de periode 2009 tot en met Zoals hierboven is aangegeven, wordt niet bij alle zaken een uitgebreid ongevalsonderzoek gedaan. De cijfers van hoofdstuk 1 tot en met 5 bevatten ook slachtoffers van ongevallen waar uiteindelijk geen uitgebreid onderzoek nodig bleek te zijn. Een deel van de arbeidsongevallen wordt afgesloten in een ander jaar dan waarin het ongeval heeft plaatsgevonden. Het aantal slachtoffers is de basis voor de aantallen in de tabellen en figuren. Het aantal slachtoffers komt niet overeen met het aantal ongevalszaken. Bij één ongevalszaak kan meer dan één slachtoffer zijn gevallen. Ook komt het voor dat er bij een zaak geen slachtoffergegevens in het administratieve systeem zijn opgenomen. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen slachtoffers waren of dat het, na het besluit dat verder onderzoek niet noodzakelijk was, niet nodig was de slachtoffergegevens in te vullen. In de hoofdstukken 6 en 7 en de laatste paragrafen van hoofdstuk 3 (over nationaliteit en beroep) zijn ongevallen ingedeeld naar het jaar waarin de ongevallen hebben plaatsgevonden. De reden hiervoor is dat de gegevens die gebruikt zijn voor deze hoofdstukken, beschikbaar zijn voor het jaar waarin het ongeval heeft plaatsgevonden en niet (volledig) voor het jaar waarin de ongevalszaak is afgesloten. De cijfers over 2012 die in de tabellen zijn opgenomen zijn voorlopig; er kunnen nog ongevalsonderzoeken worden afgehandeld die betrekking hebben op ongevallen die in 2012 hebben plaatsgevonden. Niet alle ongevallen die (uiteindelijk) leiden tot een afgesloten zaak hoeven volledig te worden onderzocht, dus niet van al deze ongevallen is de toedracht gestructureerd vastgelegd. Om deze reden kunnen de cijfers in deze hoofdstukken lager uitvallen dan in de eerste hoofdstukken. 5 Preciezer geformuleerd gaat het om in het betreffende jaar afgesloten zaken, waarbij het resultaat van de laatste actie van de Inspectie SZW uit de categorie arbo is òf indien er één of meer overtredingen zijn geconstateerd. Zaken die enkel onverrichter zake acties hebben en waarbij ook geen overtreding is geconstateerd, vallen hier niet onder. In de aantallen die gebruikt zijn geldt het laatste jaar van afsluiting, met uitzondering van Zaken die in december 2012 waren afgesloten, blijven die afsluitdatum houden, ook als ze erna heropend zijn, hetgeen betekent dat er iets meer zaken afsluitjaar 2012 kunnen krijgen dan de jaren 2009, 2010 en Zaken waarbij geen slachtoffer is geregistreerd, zijn niet meegenomen in dit rapport. 11

12 3 Slachtoffers naar kenmerken In dit hoofdstuk worden slachtoffers van door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen naar verschillende achtergrondkenmerken weergegeven. Er is uitgegaan van ongevalszaken die de Inspectie SZW in de jaren 2009 tot en met 2012 heeft afgesloten. Niet in alle gevallen heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. In hoofdstuk 2 is toegelicht welke definitie wordt gehanteerd. De ongevallen hebben gedeeltelijk plaatsgevonden in de jaren voor het jaar waarin de zaak werd afgesloten. In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar alle slachtoffers, vervolgens wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd, geslacht, arbeidsverband, nationaliteit en beroep 6. In tabel I en II in de bijlage staan de cijfers die de basis vormen voor de figuren in dit hoofdstuk. Slachtoffers In figuur 1 zijn de slachtoffers per jaar weergegeven van de ongevalsonderzoeken die de Inspectie SZW heeft afgesloten in de periode In de figuur zijn de dodelijke ongevallen ook apart weergegeven 7. In 2009 waren er bijvoorbeeld 2402 slachtoffers betrokken bij de ongevalszaken die in dat jaar zijn afgesloten. Van deze slachtoffers zijn er 81 overleden. Voor het jaar 2012 ging het om 2044 slachtoffers, van wie 60 zijn overleden. In 2009 waren er meer ongevalszaken afgesloten dan in de jaren 2010, 2011 en De daling kan veroorzaakt zijn door een kleiner aantal ongevallen dat heeft plaatsgevonden of dat is gemeld vanaf De crisis heeft effect op de aantallen omdat de productie minder is, zeker in een sector als de Bouw. Uit een nadere analyse van de bouw 8 bleek dat het absolute aantal ongevallen afnam, maar dat het aantal ongevallen gerelateerd aan de productie in de sector ongeveer gelijk bleef (dus het aantal slachtoffers per miljard euro bleef constant). Het verschil in aantal slachtoffers tussen 2009 en de jaren daarna kan ook (mede) een administratieve oorzaak hebben, bijvoorbeeld de wijze van registreren van ongevallen of het eventueel scherper selecteren door de Inspectie SZW van welke ongevallen onderzocht moeten worden en welke niet. De daling van het aantal (slachtoffers van) ongevallen in 2010 ten opzichte van 2009 is veel sterker dan de daling in werknemers. Overigens hebben niet alle ongevallen die zijn afgesloten in 2009, ook plaatsgevonden in Voor nationaliteit en beroep is uitgegaan van een afwijkende periode en van het jaar van plaatsvinden van het ongeval. 7 In de hele periode waren er 15 slachtoffers die een natuurlijke dood waren gestorven. Deze slachtoffers zijn niet meegenomen in de cijfers van dit hoofdstuk. 8 Arbeidsomstandigheden in de Sector Bouw; Sectorrapportage 2011; Leo de Jong en Annet Geurts. 12

13 Figuur 1 Slachtoffers naar jaar (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) Leeftijd Bij de Inspectie SZW is de leeftijd van de slachtoffers doorgaans bekend 9. In figuur 2 zijn alle slachtoffers (dodelijk en niet dodelijk) weergegeven naar leeftijd. Figuur 2 Slachtoffers van ongevallen naar leeftijd (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) Het grootste aantal slachtoffers (3.453) betreft mensen van 25 tot en met 44 jaar. Bijna evenveel slachtoffers (3.267) waren 45 tot en met 64 jaar. 35 slachtoffers waren jonger 9 De geboortedatum is niet in alle gevallen geregistreerd. Als bijvoorbeeld al snel duidelijk is dat het ongeval niet verder onderzocht hoeft te worden door de inspecteur, en de geboortedatum was nog niet bekend, dan is het niet meer nodig deze alsnog te achterhalen. Zeer extreme geboortedata zijn op onbekend gezet, hierbij wordt verondersteld dat er een tikfout is gemaakt. 13

14 dan 15 jaar. Deze kinderen die slachtoffer zijn, waren niet allen werkzaam, maar kunnen bijvoorbeeld ook slachtoffer zijn geworden terwijl ze speelden op de arbeidsplaats. Wanneer de absolute aantallen slachtoffers worden gerelateerd aan het aantal werknemers in die categorie, wordt duidelijk of een bepaalde leeftijdscategorie relatief vaak slachtoffer is van een ongeval. Hierbij is het van belang om de selectie van de slachtoffers die worden meegeteld (in de teller van de breuk) af te stemmen op de definitie van de werknemers (in de noemer van de breuk). Een geschikt en beschikbaar aantal werknemers om de slachtoffers aan te relateren is het arbeidsvolume van werknemers 10. Het arbeidsvolume is de hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren. Het arbeidsvolume telt bijvoorbeeld voltijd en deeltijdbanen naar rato mee (twee halve banen zijn samen een hele). Zelfstandigen vallen hier buiten, uitzendkrachten en stagiairs vallen er wel onder. Van de slachtoffers uit de figuur hiervoor zijn de werknemers en de uitzendkrachten geselecteerd (de derden, zelfstandigen, meewerkende gezinsleden en leerlingen zijn niet geselecteerd, want deze tellen niet mee in het arbeidsvolume van werknemers) en er is een gemiddelde per jaar over de periode berekend. Deze gemiddeldes per leeftijdsklasse zijn gerelateerd aan het arbeidsvolume van werknemers. In figuur 3 zijn de slachtoffers voor verschillende leeftijdscategorieën weergegeven per arbeidsjaren. Voor werknemers van 25 tot en met 44 jaar is het aantal ongevallen per arbeidsjaren kleiner dan voor de andere leeftijdsklassen. Voor de 65 plussers is deze het grootst. Er werken veel minder mensen van 65 jaar en ouder dan in de jongere leeftijdsgroepen. In absolute zin is het aantal slachtoffers van 65 jaar en ouder veel kleiner dan het aantal slachtoffers in de jongere leeftijdsgroepen, maar per arbeidsjaren is dit wel hoger dan bij de mensen jonger dan 65. Het verband tussen het krijgen van een arbeidsongeval en leeftijd lijkt mede afhankelijk te zijn van de definities die worden gekozen. Als de aantallen slachtoffers zouden zijn gerelateerd aan het aantal banen van werknemers (dan telt een deeltijdbaan dus even zwaar als een voltijdbaan) zou een ander beeld te zien zijn, namelijk een waar de werknemers van 45 tot en met 64 jaar relatief het vaakst een arbeidsongeval hebben. Deeltijdbanen komen vaker voor bij jongeren en ouderen. Uit de monitor arbeidsongevallen blijkt dat jongeren niet oververtegenwoordigd zijn bij ongevallen met letsel en verzuim. Er waren in 2011 naar schatting ongevallen met letsel en verzuim, dit bevat voornamelijk ongevallen die niet meldingsplichtig waren bij de Inspectie SZW en niet in deze rapportage zijn 10 Dit is beschikbaar via de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). 11 Monitor arbeidsongevallen in Nederland 2010; TNO;

15 opgenomen. 12 Uit de arbeidsongevallenmonitor van TNO blijkt dat bij de jongeren van 15 tot en met 24 jaar het aantal ongevallen met letsel en verzuim is gedaald in de periode Een daling doet zich ook voor in de handel en de horeca, waar relatief veel jongeren werken. Uit de monitor arbeidsongevallen in Nederland blijkt ook dat de jongeren wel een grotere kans hebben op een ongeval met behandeling op de spoedeisende eerste hulp afdeling van een ziekenhuis. Ongevallen die vervolgens leiden tot ziekenhuisopname gebeuren juist relatief vaker bij ouderen. Figuur 3 Slachtoffers van ongevallen per arbeidsjaren van werknemers en uitzendkrachten naar leeftijd (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, jaargemiddelde, ) In figuur A en B in de bijlage zijn de ongevallen per arbeidsjaren en leeftijd voor verschillende sectoren afgebeeld. De sectoren zijn verdeeld over twee figuren. In figuur A staan de sectoren met de hogere ongevalskansen en in figuur B de sectoren met de lagere ongevalskansen. In deze figuren is te zien dat het patroon uit figuur 3 niet in alle hoofdsectoren te zien is. In de sector waterleidingbedrijven en afvalbeheer, de sector vervoer en opslag en de sector openbaar bestuur is bijvoorbeeld een dalende lijn te zien en hebben de werknemers van 15 tot en met 24 jaar de hoogste kans op een ongeval (per arbeidsjaar). In de gezondheidszorg is een stijgende lijn te zien, waarbij ouderen dus vaker een ongeval hebben dan jongeren. In de industrie is te zien dat de kans op een 12 Venema, A., Den Besten, H., Klauw, M. van der. en Ybema, J.F. Arbeidsongevallen in Nederland 2011, TNO, 2013, p. 2 (zie 15

16 ongeval het hoogst is bij de 65 plussers en daarna bij de werknemers van 15 tot en met 24 jaar. In figuur 4 en 5 zijn de dodelijke slachtoffers weergegeven naar leeftijd. In figuur 4 gaat het om de absolute aantallen slachtoffers. In figuur 5 zijn, net als in figuur 3, de aantallen slachtoffers gerelateerd aan het arbeidsvolume. In figuur 5 is een piek te zien bij 65 plussers. Zij zijn dus relatief vaak het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval. Het gaat daarentegen wel om een klein deel van het totaal aantal slachtoffers, omdat veel minder mensen van 65 jaar en ouder werken. In absolute zin is het aantal dodelijke slachtoffers van 65 jaar en ouder dus veel kleiner dan het aantal slachtoffers in de jongere leeftijdsgroepen, maar per arbeidsjaren is dit wel hoger dan bij de mensen jonger dan 65. Figuur 4 Slachtoffers van dodelijke ongevallen naar leeftijd (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) 16

17 Figuur 5 Slachtoffers van dodelijke ongevallen per arbeidsjaren van werknemers en uitzendkrachten naar leeftijd (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, jaargemiddelde ) Geslacht Het overgrote deel (88%) van de slachtoffers van arbeidsongevallen die door de Inspectie SZW zijn onderzocht, is mannelijk. 8% is vrouw en van 4% is het geslacht onbekend. Als het geslacht onbekend is betekent dit dat het niet is geregistreerd in het administratieve systeem van de Inspectie SZW. Bij de dodelijke ongevallen is een nog groter deel man (95%). In de figuren 6 en 7 zijn deze percentages weergegeven. Figuur 6 Slachtoffers van ongevallen naar geslacht (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) 17

18 Figuur 7 Slachtoffers van dodelijke ongevallen naar geslacht (door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) Arbeidsverband Van de slachtoffers van arbeidsongevallen wordt het arbeidsverband geregistreerd. In figuur 8 zijn de resultaten hiervan weergegeven voor alle ongevallen, en apart voor de ongevallen met dodelijke afloop. Het beeld voor de dodelijke ongevallen wijkt niet sterk af van dat van alle ongevallen. Driekwart van alle slachtoffers betreft werknemers. Van de slachtoffers is 15% uitzendkracht. Uitzendkrachten zijn oververtegenwoordigd in de slachtoffers, want ongeveer 2% tot 3% van de werkzame personen (in heel Nederland) is uitzendkracht 13. Vier procent van alle slachtoffers is zelfstandige, twee procent is leerling/student (bijvoorbeeld leerling in een leerwerkbedrijf of een scholier met een bijbaan) en 1% is als stagiair werkzaam in een bedrijf. Minder dan 1% is meewerkend gezinslid. Twee procent van de slachtoffers zijn derden, deze mensen waren bijvoorbeeld op bezoek bij het bedrijf (klant, werknemer van ander bedrijf, (niet meewerkend) kind van eigenaars en dergelijke). Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, zijn er ook niet meldingsplichtige ongevallen (maar wel door de inspectie (gedeeltelijk) onderzocht) in deze cijfers meegenomen. 13 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). 18

19 Figuur 8 Slachtoffers van ongevallen naar arbeidsverband (in procenten, door Inspectie SZW afgesloten ongevalsonderzoeken, ) Als gekeken wordt naar slachtoffers onder uitzendkrachten per uitzendkrachten (van 15 tot 65 jaar), blijkt dat ze gemiddeld 7 tot 8 keer vaker slachtoffer zijn dan werknemers. Dit verschil met werknemers is zeer groot. Het kan niet worden uitgesloten dat ingeleende werknemers (bijvoorbeeld via een onderaannemer) in een deel van de gevallen als uitzendkracht geregistreerd staan in het administratieve systeem van de Inspectie SZW, terwijl ze geen contract bij een uitzendbureau hebben. Ook is het een mogelijkheid dat de meldingskans van een ongeval voor uitzendkrachten hoger zou liggen, aangezien er twee werkgevers zijn die het ongeval zouden kunnen melden. Als dit het geval is, zou het werkelijke aantal uitzendkrachten dat slachtoffer is van een ongeval lager zijn. TNO heeft ook gekeken naar ongevalskansen van uitzendkrachten en werknemers, en vindt een veel kleiner verschil tussen beide 14. TNO gebruikt in de analyse een veel ruimere definitie van arbeidsongevallen dan de definitie die voor deze rapportage van de Inspectie SZW is gebruikt. Ondanks dit grote verschil in definitie, is het aannemelijk dat er wel een verschil in ongevalskans tussen werknemers en uitzendkrachten is, maar dat deze kleiner is dan de gevonden factor 7 tot 8. Het verschil in ongevalskans tussen uitzendkrachten en werknemers roept de vraag op waarom uitzendkrachten relatief vaker slachtoffer kunnen zijn. Een verklaring kan zijn 14 Hooftman, W. en Meer, L. van der; Arbeidsongevallen van uitzendkrachten , TNO,

20 dat ze vooral in sectoren werken waar het werk gevaarlijker is. Er is binnen de economische hoofdsectoren gekeken naar het aantal slachtoffers per uitzendkrachten en werknemers. Tussen de sectoren zijn verschillen te zien, maar in alle sectoren hebben uitzendkrachten een hogere kans op een ongeval dan werknemers. In sommige sectoren is dit meer dan 7 8 keer zo veel (het totale verschil in ongevalskans tussen uitzendkrachten en werknemers), en in sommige sectoren minder. De meeste slachtoffers onder de uitzendkrachten vallen in de industrie en de bouw. Meer dan de helft van het totale aantal slachtoffers onder uitzendkrachten valt in deze twee sectoren. Dit geldt echter ook voor werknemersslachtoffers. Binnen deze sectoren hebben uitzendkrachten een ongeveer 6 keer grotere kans op een ongeval dan werknemers. Het is dus in elk geval niet zo dat uitzendkrachten relatief veel vaker in de risicovolle hoofdsectoren, zoals de bouw en de industrie, werken en daardoor vaker een ongeval zouden krijgen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat uitzendkrachten binnen de sectoren gevaarlijker werk zouden doen. Gegevens over aantallen uitzendkrachten werkzaam in de deelsectoren zijn echter niet beschikbaar, dus deze analyse kan niet voor een gedetailleerdere indeling naar sectoren worden gedaan. Het is ook mogelijk dat uitzendkrachten binnen de (deel)sectoren bijvoorbeeld vaker productiewerk doen dan administratief werk of leidinggevend werk. Een alternatieve verklaring is dat uitzendkrachten minder goed bekend zijn met de veilige manier van werken dan vaste werknemers. Dit zou kunnen komen doordat zij minder ervaring hebben of minder voorlichting en onderricht hebben gehad, omdat zij korter aan het werk zijn bij het betreffende bedrijf. Op basis van gegevens over oorzaken van ongevallen is door ingenieursbureau RPS gekeken of er oorzaken zijn die vaker voorkomen bij uitzendkrachten dan bij werknemers 15. Er is gekozen voor nadere analyse van een soort ongeval dat relatief vaak voorkomt, namelijk contact met bewegende delen van een machine. In hoofdstuk 7 komt dit ongevalsscenario aan bod. Daar zal ook aandacht worden besteed aan de oorzaken van ongevallen bij uitzendkrachten en werknemers. Nationaliteit In tabel 1 is de nationaliteit weergegeven van slachtoffers van ongevallen die vanaf 2004 tot en met 2009 hebben plaatsgevonden en die zijn onderzocht door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Over de jaren zijn geen cijfers beschikbaar over nationaliteit van de slachtoffers. De cijfers zijn afkomstig uit een analyse gemaakt 15 RPS, Factsheet ongevallen met uitzendkrachten, januari

21 door RPS met gegevens van het Storybuilder model (Analyse ongevallen in alle sectoren, 1 juli 2013, RPS in opdracht van RIVM, rapport referentie VRM R03). Bijna acht op de tien slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Krap drie procent heeft de Duitse nationaliteit. Ruim twee procent heeft de Poolse nationaliteit en 1,3% de Turkse. De andere nationaliteiten in de tabel komen bij minder dan 1% van de slachtoffers voor. Van tien procent van de slachtoffers is de nationaliteit onbekend. Tabel 1 Top tien nationaliteiten slachtoffers arbeidsongevallen ( , ongevallen onderzocht door de Inspectie SZW) Nationaliteit % van de slachtoffers Nederlandse 78,9 Duitsland 2,6 Poolse 2,3 Turkse 1,3 Belgische 0,8 Marokkaanse 0,7 Portugese 0,5 Britse 0,3 Irakese 0,1 Spaanse 0,1 Overig 2,1 Onbekend 10,2 Totaal 100 Bron: Analyse ongevallen in alle sectoren, 1 juli 2013, RPS in opdracht van RIVM, rapport referentie VRM R03 Beroep In tabel 2 zijn de twintig meest voorkomende beroepen weergegeven van slachtoffers van arbeidsongevallen die vanaf 1998 tot en met 2009 hebben plaatsgevonden en die zijn onderzocht door de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). De cijfers zijn afkomstig uit een analyse gemaakt met gegevens van het Storybuilder model (Analyse ongevallen in alle sectoren, 1 juli 2013, RPS in opdracht van RIVM, rapport referentie VRM R03). Het gaat om de beroepen die door de inspecteurs van de Inspectie SZW zijn ingevuld in het administratieve systeem van de Inspectie. Beroep is in een vrij tekstveld ingevuld. Er was dus geen sprake van een lijst met beroepen waaruit gekozen kon worden. Dit betekent dat voor hetzelfde beroep de ene inspecteur een andere naam zou kunnen kiezen dan een andere inspecteur. 21

22 Tabel 2 Top 20 beroepen slachtoffers arbeidsongevallen (door de Inspectie SZW onderzochte ongevallen) Beroep % van de slachtoffers Medewerker productie 7 Timmerman 6 Monteur 6 Chauffeur 4 Medewerker 4 Operator 3 Medewerker magazijn 2 Medewerker algemeen 2 Elektromonteur 2 Schilder 1 Voorman 1 Onderhoudsmonteur 1 Uitzendkracht 1 Metaalbewerker/lasser 1 Schoonmaker 1 Constructiebankwerker 1 Chauffeur vrachtwagen 1 Dakdekker 1 Metselaar 1 Chauffeur vorkheftruck 1 Onbekend 6 Overige beroepen 45 Totaal 100 Bron: Analyse ongevallen in alle sectoren, 1 juli 2013, RPS in opdracht van RIVM, rapport referentie VRM R03 Medewerker productie staat bovenaan in de top 20. Zeven procent van de slachtoffers is medewerker productie. Vier procent is chauffeur. Daarnaast is 1% chauffeur vrachtwagen en 1% chauffeur vorkheftruck. Zes procent is timmerman en eveneens 6% is monteur. Twee procent van de slachtoffers is elektromonteur. Daarnaast is voor 1% van de slachtoffers aangegeven dat hij of zij een onderhoudsmonteur is. Eveneens voor 1% van de slachtoffers is als beroep uitzendkracht ingevuld. Dit betekent niet dat onder de andere slachtoffers geen uitzendkrachten voorkomen. Bijna de helft (45%) van de slachtoffers heeft een beroep dat niet in de top 20 voorkomt. 22

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008

Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Anita Venema Christine Stam Maartje Bakhuys Roozeboom Susanne Nijman Jan Fekke Ybema TNO-rapport Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2008 Nederlandse

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigen zonder personeel Zelfstandigen zonder personeel drs. P. Vroonhof (EIM) drs. H. Tissing (Bureau Bartels) drs. M. Swaters (Bureau Bartels) drs. A. Bruins (EIM) dr. E. Davelaar (Bureau Bartels) Zoetermeer, 10 oktober 2008

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009

Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Opdrachtnemer Panteia / P. Vroonhof, F. Westhof, D. Bleeker Onderzoek Monitor betalingsachterstanden: meting 2009 Startdatum 1 november 2009

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Monitor Jeugd terecht 2005

Monitor Jeugd terecht 2005 Cahier 2005-17 Monitor Jeugd terecht 2005 M. Blom A.M. van der Laan G.L.A.M. Huijbregts a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiece ntrum Exemplaren van deze publicatie kunnen schriftelijk worden besteld

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie