Juridisch raadgever (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridisch raadgever (M/V)"

Transcriptie

1 Contractuele functie EV Vacaturenummer Juridisch raadgever (M/V) EV/2017/011/CD Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Afdeling Centrale diensten Rang A111 Graad Adjunct van de directeur Standplaats Merelbeke Plaats van tewerkstelling Burg. Van Gansberghelaan 92 FUNCTIECONTEXT Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, beleidsdomein Landbouw en Visserij. Het ILVO is een multidisciplinaire instelling met focus op de ondersteuning van een duurzame landbouw, tuinbouw en visserij. Het bestaat uit 4 eenheden die gevestigd zijn in Merelbeke, Melle en Oostende. Het ILVO beschikt over een proefoppervlakte van 200 ha en een uitgebreide infrastructuur van laboratoria, proefstallen, serres, loodsen, aquaria en een proefzuivelfabriek. Het ILVO, met een totaal van 570 personeelsleden, schakelt ongeveer 275 onderzoekers in. Ongeveer 40% van de personeelsleden werkt voor de Vlaamse overheid; het overige personeel is tewerkgesteld bij het Eigen Vermogen van ILVO op basis van project- en contractonderzoek. Voorliggende functie wordt opengesteld binnen de context van ons Eigen vermogen en positioneert zich binnen de Centrale diensten van het ILVO. JE TAKENPAKKET Doel van de functie Je staat interne klanten bij via ontwikkeling en het uitbouwen van in hoofdzaak juridische dienstverlening, teneinde ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden. Jouw takenpakket zal in hoofdzaak bestaan uit het leveren van adviezen en opvolgen van regelgeving en procedures. Daarnaast zal ook gevraagd worden om de organisatie te ondersteunen op operationeel vlak, meer specifiek binnen de context van de financiële cel en de cel onderzoekscoördinatie. Voor de financiële cel zal u instaan voor het adviseren, controleren, bijsturen en opvolgen van dossiers overheidsopdrachten. Voor de cel onderzoekscoördinatie zal u instaan voor het uitwerken van overeenkomsten met betrekking tot onderzoekssamenwerking en de valorisatie van de resultaten hiervan. 1

2 Resultaatgebieden Behoeftenanalyse Je analyseert de behoeften van de organisatie en interne klanten teneinde een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden. Dienstverlening uitbouwen Werkinstrumenten Adviesverlening Je bespreekt behoeften en opportuniteiten inzake juridische ondersteuning met het management Je anticipeert op problemen en knelpunten binnen de organisatie Je volgt ontwikkelingen en tendensen op de voet Je analyseert ad hoc vragen en problemen Je evalueert de huidige dienstverlening en informeert het management Je staat in voor het definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functionele domein op basis van het beleid en de behoefteanalyse teneinde de interne klant en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen. Context: in overleg en in samenwerking met het lijnmanagement Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van de dienstverlening vanuit je juridische specialisatie, en dit op een pragmatische, klantgerichte wijze. Je denkt actief mee bij het formuleren van voorstellen en coördineert juridische acties. Je ondersteunt collega s bij het uitschrijven van procedures o.a. in kader van de wetgeving overheidsopdrachten. Je staat in voor het ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, methoden en technieken in nauw overleg met de interne klant teneinde door algemeen toepasbare of maatgerichte producten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren. Je ontwerpt instrumenten en hulpmiddelen, verbetert deze en/of maakt ze toegankelijk Je werkt aan een duidelijk kader waarbinnen de juridische dienstverlening centraal staat Je werkt procedures en richtlijnen uit Je adviseert - zowel op vraag als proactief - interne klanten vanuit het functionele domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen. Je antwoordt op vragen van personeelsleden en management. 2

3 Kwaliteitsborging Communicatie en contacten (stafmedewerker) Je signaleert proactief knelpunten o.a. m.b.t. de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten en intellectueel eigendomsrecht. Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot juridische zaken met betrekking tot de volledige breedte van het juridisch veld. Je adviseert het management over thema s die te maken hebben met de u toegekende opdrachten Je speelt in op specifieke juridische vragen van het management Je verspreidt documentatie naar belanghebbenden Je adviseert gebruikers over interpretatie van richtlijnen en procedures Je staat in voor het opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening teneinde een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Je bewaakt een correcte toepassing van wetgeving, reglementaire bepalingen, procedures, normen,... en je ziet erop toe dat de regelgeving wordt gerespecteerd. Je bewaakt mee de kwaliteit van de dienstverlening van anderen binnen de organisatie vanuit juridisch oogpunt. Je verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot de u toegekende opdrachten. Je doet voorstellen voor verbetering van de werking. Je overlegt over een éénvormige dossierafhandeling Je communiceert over de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te informeren en hen te stimuleren om van de dienstverlening gebruik te maken. Je maakt de dienstverlening waarvoor jij verantwoordelijk bent proactief kenbaar. Je kan en durft standpunten en stellingen innemen en verdedigen i.f.v. het gewenste resultaat Je zorgt voor een goede interne en externe netwerking. Je organiseert of participeert aan infosessies over juridische kwesties. Je organiseert en/of neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen (zowel intern als extern) waar relevant. Je fungeert als aanspreekpunt en communiceert zodat eenieder de info begrijpt 3

4 Projectdeelname Kennis m.b.t. het vakgebied (stafmedewerker) Je leidt (deel)projecten of neemt eraan deel teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Je ondersteunt de werking van de financiële cel en de cel onderzoekscoördinatie op juridisch vlak Je staat in voor het adviseren, controleren, bijsturen en opvolgen van dossiers overheidsopdrachten Je staat in voor het uitwerken van overeenkomsten met betrekking tot onderzoekssamenwerking en de valorisatie van de resultaten hiervan Je houdt je kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied actief bij en wisselt deze uit teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren. Je houdt vakliteratuur bij Je volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet Je blijft op de hoogte van nieuwe regelgeving Je neemt deel aan vormingsactiviteiten binnen je vakgebied Je onderhoudt je kennis over de regelgeving o.a. binnen het vakgebied overheidsopdrachten en m.b.t. intellectueel eigendomsrecht JE COMPETENTIEPROFIEL Deelnemingsvoorwaarden Je bent houder van een masterdiploma vanuit de afstudeerrichting Rechten. Specifiek verwachte competenties - Je communiceert vlot (meertalig Nederlands Engels) en past je communicatie aan gericht op de doelgroep - Je bent een netwerker van nature - Je bent een probleemoplosser en een pragmaticus wanneer nodig - Je kan makkelijk gegevens interpreteren, actief luisteren en verbanden leggen - Je kan snel schakelen tussen opdrachten en te behandelen thema s - Je werkt op een gestructureerde, ordelijke en nauwkeurige manier 4

5 Algemene persoonsgebonden competenties Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie Niveau 2 Handelt in het belang van de organisatie Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit Communiceren Informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen Niveau 2 Verzorgt de interactie Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of eigenheden van het doelpubliek Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief, interactief, ) Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn gedachtegang mee Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, ) Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om inbreng, ) Analyseren Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie Niveau 2 Legt verbanden en ziet oorzaken Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie Benoemt de oorzaken van problemen Detecteert onderliggende problemen Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 5

6 Oordeelsvorming Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria Niveau 1 Trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese Komt tot een synthese van de verzamelde informatie Evalueert de beschikbare informatie met een gezonde kritische ingesteldheid Weegt alternatieven tegen elkaar af Redeneert logisch en ziet de voor de hand liggende effecten van acties Formuleert hypothesen voor problemen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen Niveau 1 Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen Gaat uit zichzelf achter informatie aan Ziet werk liggen en gaat over tot actie Grijpt de kansen die zich aandienen Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren Niveau 1 Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening 6

7 WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING Solliciteren kan tot en met dinsdag 19 december 2017 Om te solliciteren je een motivatiebrief met CV naar Je vermeldt in het onderwerp van de mail het vacaturenummer. VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE - Screening van cv s n motivatiebrief op woensdag 20 december Selectiegesprekken: eerste helft van januari 2018 (na uitnodiging) ONS AANBOD - We bieden een voltijdse tewerkstelling en een contract van onbepaalde duur. - Streefdatum start tewerkstelling: 1 februari 2018, al is een latere indiensttreding ook bespreekbaar. - Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor hoogkwalitatief onderzoek en innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. - Je krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen. - Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie. Zo bieden wij je 35 dagen vakantie per werkjaar en een systeem van glijdende werktijden. - Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. - Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. Een belangrijk deel hiervan wordt door de werkgever betaald; het andere deel door de werknemer via een maandelijkse inhouding op het nettosalaris. - Je zal aangeworven worden met salarisschaal A111. Indien het je interesseert kan je zelf via een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage. - Het Eigen Vermogen van het ILVO wil net zoals de Vlaamse overheid de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. INFO Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Björn Possé Katrien De Bruyn Onderzoekscoördinator Diensthoofd cel financiën ILVO Centrale Diensten ILVO Centrale Diensten Burg. Van Gansberghelaan 92, Merelbeke Burg. Van Gansberghelaan 92, Merelbeke Tel.: Tel.:

8 Voor meer informatie over de selectieprocedure en/of arbeidsvoorwaarden kan je terecht bij: Sven Van wettere HR Business Partner ILVO Centrale Diensten Burg. Van Gansberghelaan 92, Merelbeke Tel.:

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V)

JURIDISCH MEDEWERKER (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

STAFMEDEWERKER STATISTICUS eenheid PLANT M/V)

STAFMEDEWERKER STATISTICUS eenheid PLANT M/V) Contractuele functies EV Vacaturenummer STAFMEDEWERKER STATISTICUS eenheid PLANT M/V) EV/2018/026/Plant39 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor

Nadere informatie

Boekhouder (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Boekhouder (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functie EV Vacaturenummer Boekhouder (M/V) EV/2017/010/CD Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Nadere informatie

PROJECTMEDEWERKER KUIKEMIS (M/V)

PROJECTMEDEWERKER KUIKEMIS (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer PROJECTMEDEWERKER (M/V) EV/2018/013/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij-

Nadere informatie

2 Financieel Projectbeheerders (M/V)

2 Financieel Projectbeheerders (M/V) We zoeken voor spoedige indiensttreding Vacaturenummer 2 Financieel Projectbeheerders (M/V) EV/2019/003/CD Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen (EV) - Instituut

Nadere informatie

Administratief medewerker (M/V)

Administratief medewerker (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer Administratief medewerker (M/V) EV/2018/006/Plant39 Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Afdeling Plant Rang B111 (of

Nadere informatie

.NET Developer (M/V)

.NET Developer (M/V) Contractuele functie Vacaturenummer.NET Developer (M/V) EV/2018/028/CD Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Vlaamse overheid - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Nadere informatie

1 wetenschappelijk adviseur rundvee (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

1 wetenschappelijk adviseur rundvee (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functies EV Vacaturenummer 1 wetenschappelijk adviseur-pluimvee (M/V) 1 wetenschappelijk adviseur rundvee (M/V) EV/2018/001/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functie EV Vacaturenummer Onderzoeksondersteuner Varkenshouderij (M/V) EV/2017/012/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor

Nadere informatie

.NET Developer (M/V)

.NET Developer (M/V) Contractuele functie Vacaturenummer.NET Developer (M/V) EV/2018/016/Dier1 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Vlaamse overheid - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functie EV Wetenschappelijk medewerker - Rundveeonderzoek (M/V) Vacaturenummer EV/2017/003/Dier 68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

RASSENONDERZOEK (M/V)

RASSENONDERZOEK (M/V) Contractuele functies EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER RASSENONDERZOEK (M/V) Vacaturenummer EV/2018/017/Plant109 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER / VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER PROCESCOÖRDINATOR MESTVERWERKING EN PRODUCTIE Contract van onbepaalde duur Niveau A Ingenieur Brussel / De Vlaamse Landmaatschappij, met als missie

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert aankoop

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert aankoop De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist expert aankoop Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden

Nadere informatie

(halftijds) Administratief medewerker (M/V)

(halftijds) Administratief medewerker (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer (halftijds) Administratief medewerker (M/V) EV/2018/004/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur

Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiebeschrijving: Begrotingsadviseur Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en wendbare organisatie

Nadere informatie

TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE (M/V)

TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE (M/V) Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werft aan in statutair dienstverband TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE (M/V) Afdeling Beleidsdomein Niveau Graad Standplaats : ILVO Directie : Landbouw

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA

Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA Functiebeschrijving: Stafmedewerker Data analist PCA Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1.

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist expert Aankoop Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist

De Vlaamse Waterweg nv. Functiebeschrijving: jurist De Vlaamse Waterweg nv Functiebeschrijving: jurist Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek Landbouw & Maatschappij

Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek Landbouw & Maatschappij Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) EV/2017/001/L&M Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Functiebeschrijving: HR-consulent A1

Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiebeschrijving: HR-consulent A1 Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie

Nadere informatie

DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT AHOVOKS)

DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT AHOVOKS) De afdeling Hoger Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) zoekt een statutaire DESKUNDIGE: ORGANISATOR EXAMENS (HORIZONTALE MOBILITEIT

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Milieutechniek (M/V)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Milieutechniek (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Milieutechniek (M/V) EV/2018/025/T&V115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie

Dierenverzorger / Melker (M/V)

Dierenverzorger / Melker (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer Dierenverzorger / Melker (M/V) EV/2018/008/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij-

Nadere informatie

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) EV/2017/001/L&M Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats tewerkstelling FUNCTIECONTEXT

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI

Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI Functiebeschrijving: Stafmedewerker voorzieningenbeleid team IBI Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1.

Nadere informatie

ADVISEUR COMMUNICATIE EN PR (M/V)

ADVISEUR COMMUNICATIE EN PR (M/V) Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werft aan in statutair dienstverband: ADVISEUR COMMUNICATIE EN PR (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Directie Landbouw

Nadere informatie

Functiebeschrijving: HR Business Partner

Functiebeschrijving: HR Business Partner Functiebeschrijving: HR Business Partner Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening HR Business Partner_20180321.doc 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE - DESKUNDIGE

TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE - DESKUNDIGE TECHNISCH SPECIALIST BOUWKUNDE - DESKUNDIGE Ref. LBJ-756 voltijds onbepaalde duur 05-10-2013 Beleidsdomein Landbouw en Visserij 1030-Brussel Over 1 FUNCTIECONTEXT Beleidsdomein Landbouw en Visserij t.a.v.

Nadere informatie

communicatieverantwoordelijke EIP-Agri Service Point en dienst Communicatie (M/V)

communicatieverantwoordelijke EIP-Agri Service Point en dienst Communicatie (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in contractueel dienstverband: communicatieverantwoordelijke EIP-Agri Service Point en dienst Communicatie (M/V) Afdeling: Algemene Diensten Graad en rang: adjunct

Nadere informatie

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur): ONDERZOEKER

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur): ONDERZOEKER Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur): ONDERZOEKER Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Stafdienst Informatie

Nadere informatie

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET

JURIST (M/V) Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: FUNCTIECONTEXT JE TAKENPAKKET Het Agentschap Zorginspectie werft aan voor een tijdelijk contract: JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Diensten van de Administrateur-generaal Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Technisch specialist bouwkunde

Technisch specialist bouwkunde Technisch specialist bouwkunde Ref. LBJ-755 voltijds onbepaalde duur 05-10-2013 Beleidsdomein Landbouw en Visserij 1030-Brussel Over 1 FUNCTIECONTEXT Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is samengesteld

Nadere informatie

Dierenverzorger Kleinveehouderij (M/V)

Dierenverzorger Kleinveehouderij (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer Dierenverzorger Kleinveehouderij (M/V) EV/2018/032/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functie EV Vacaturenummer Wetenschappelijk medewerker pluimveewelzijn (M/V) EV/2017/005/Dier68 Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Afdeling Dier Rang A165

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Burgemeester Van Gansberghelaan 96-bus 1, 9820 Merelbeke

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Burgemeester Van Gansberghelaan 96-bus 1, 9820 Merelbeke Contractuele functie EV Vacaturenummer PROGRAMMEUR (database ontwikkelaar) EV/2013/001/Directie Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-

Nadere informatie

Stafmedewerker. Niveau: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer:

Stafmedewerker. Niveau: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer: Stafmedewerker Afdeling: Beheer Niveau: A1 Graad: Adjunct van de directeur Standplaats: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel Vacaturenummer: 201606 FUNCTIECONTEXT Het agentschap

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding Contractuele functie EV Vacaturenummer TECHNIEKER specialisatie elektronica EV/2016/010/T&V115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-

Nadere informatie

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V)

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in tijdelijk contractueel verband: Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Afdeling: Informatie en Communicatie Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur

Nadere informatie

OPERATOR PRODUCTIE - FOOD PILOT (M/V)

OPERATOR PRODUCTIE - FOOD PILOT (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer OPERATOR PRODUCTIE - FOOD PILOT (M/V) EV/2018/024/T&V370 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER CropExplore (M/V)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER CropExplore (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER CropExplore (M/V) EV/2018/039/Plant39 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Budgethouder

Functiebeschrijving: Budgethouder Functiebeschrijving: Budgethouder Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1. Waarden

Nadere informatie

DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT

DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is momenteel op zoek naar een: PROEFVELDTECHNICUS (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - Plattelandsontwikkeling - Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen

Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - Plattelandsontwikkeling - Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - Plattelandsontwikkeling - Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen Vacaturenummer EV/2018/031/L&M115 Entiteit Afdeling Rang Graad

Nadere informatie

Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling

Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling Ontwerp functiebeschrijving: Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling Voor ontvangst Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + handtekening Verantwoordelijke Loopbaanontwikkeling_21

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Informaticus

Functiebeschrijving: Informaticus Functiebeschrijving: Informaticus Graad: Informaticus Functiefamilie organisatie ondersteunende functies 1. Context van de functie 1.1. Waarden van de Vlaamse overheid De Vlaamse overheid is een open en

Nadere informatie

Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V)

Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in tijdelijk contractueel verband: Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V) Afdeling: Onderzoek en Bescherming Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur

Nadere informatie

Onderzoeksondersteuner Melkveehouderij (M/V)

Onderzoeksondersteuner Melkveehouderij (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer Onderzoeksondersteuner Melkveehouderij (M/V) EV/2018/034/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA)

Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA) Functiebeschrijving: Budgethouder Personeel, Communicatie en Academie (PCA) Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum

Nadere informatie

Deskundige B1 administratieve ondersteuning invoering datagegevensbeschermingsrichtlijn

Deskundige B1 administratieve ondersteuning invoering datagegevensbeschermingsrichtlijn In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers realiseert

Nadere informatie

EXPERT BIOGASINSTALLATIES (M/V)

EXPERT BIOGASINSTALLATIES (M/V) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid

Nadere informatie

modellering en GIS Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Landbouw & Maatschappij

modellering en GIS Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Landbouw & Maatschappij Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - modellering en GIS Vacaturenummer EV/2018/009/L&M115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie

Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie Functiebeschrijving: Expert digitale communicatie Functiefamilie organisatieondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten

FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING : Verantwoordelijke Duurzame Overheidsopdrachten //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) zoekt 1 schoonmaak(st)er (M/V) Contractueel

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Contractuele functie EV Vacaturenummer Wetenschappelijk medewerker Plant (M/V) EV/2017/006/Plant Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Afdeling Plant Rang A165 (of A166)

Nadere informatie

duurzame landbouw _ Onderzoeksgroep Bedrijfs-en sectorontwikkeling

duurzame landbouw _ Onderzoeksgroep Bedrijfs-en sectorontwikkeling Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) duurzame landbouw _ Onderzoeksgroep Bedrijfs-en sectorontwikkeling EV/2017/019/L&M Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats

Nadere informatie

Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - duurzame leefbaarheid landbouw en platteland

Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - duurzame leefbaarheid landbouw en platteland Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER (M/V) - duurzame leefbaarheid landbouw en platteland Vacaturenummer EV/2018/011/L&M115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoeker Biologie (M/V)

Wetenschappelijk onderzoeker Biologie (M/V) Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker Biologie (M/V) Vacaturenummer EV/2018/007/Dier 1 Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Afdeling Dier Aquatisch

Nadere informatie

PROJECTMEDEWERKER LEGLANGER-PLUIMVEE (M/V)

PROJECTMEDEWERKER LEGLANGER-PLUIMVEE (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer PROJECTMEDEWERKER LEGLANGER-PLUIMVEE (M/V) EV/2018/027/Dier68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband. Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Niveau:

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband. Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Niveau: Het Bloso werft aan in statutair dienstverband EEN HR-MEDEWERKER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Personeel Cultuur, Jeugd, Sport en Media A Adjunct van de directeur Arenberggebouw,

Nadere informatie

de cel departementaal management van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan Ankerpunt organisatiebeheersing

de cel departementaal management van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan Ankerpunt organisatiebeheersing www.onderwijs.vlaanderen.be de cel departementaal management van het Departement Onderwijs en Vorming werft aan Ankerpunt organisatiebeheersing Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs

Nadere informatie

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V)

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Intersectorale medewerker lokaal team

Functiebeschrijving: Intersectorale medewerker lokaal team Functiebeschrijving: Intersectorale medewerker lokaal team Functiefamilie organisatie ondersteunend Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening Gevalideerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding

hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER (POST DOC) hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) EV/2014/005/T&V370 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek

Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek Contractuele functie EV Vacaturenummer PROEFVELDMEDEWERKER (M/V) EV/2018/002/Plant39 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,Visserij-

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Departement Cultuur, Jeugd en Media zoekt Selectieverantwoordelijke

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

POLYVALENTE ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER

POLYVALENTE ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een POLYVALENTE ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau en rang:

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Project duurzame fruitteelt (M/V)

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Project duurzame fruitteelt (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werft aan in voltijds dienstverband een tijdelijk WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Project duurzame fruitteelt (M/V) Afdeling:

Nadere informatie

DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT

DE FUNCTIE EN ZIJN CONTEXT Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is momenteel op zoek naar een: LABORANT (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid Plant - Gewasbescherming

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer.

De medewerker kwaliteitszorg rapporteert aan de teamverantwoordelijke kwaliteitszorg van de afdeling Kennisbeheer. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FUNCTIEOMSCHRIJVING: Medewerker Kwaliteitszorg ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Chemie (M/V)

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Chemie (M/V) Contractuele functie EV WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER Chemie (M/V) Vacaturenummer EV/2018/019/Dier 1 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw-,

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

PROJECTMEDEWERKER VARKENSONDERZOEK (M/V)

PROJECTMEDEWERKER VARKENSONDERZOEK (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is op zoek naar een PROJECTMEDEWERKER VARKENSONDERZOEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER / VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER JURIST contract van onbepaalde duur niveau A adjunct van de directeur Brussel / De Vlaamse Landmaatschappij, met als missie Samen investeren in de

Nadere informatie

Kwaliteitsverantwoordelijke (m/v)

Kwaliteitsverantwoordelijke (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband: Kwaliteitsverantwoordelijke (m/v) Afdeling: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Niveau:

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

2 DESKUNDIGEN GOEDKEURING VOERTUIGEN

2 DESKUNDIGEN GOEDKEURING VOERTUIGEN Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 DESKUNDIGEN GOEDKEURING VOERTUIGEN Beleidsdomein: Afdeling: Niveau:

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V)

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau en rang: Graad Standplaats Strategie en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker adoptie

Functiebeschrijving: Stafmedewerker adoptie Functiebeschrijving: Stafmedewerker adoptie Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van

Nadere informatie

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband via horizontale mobiliteit binnen de Vlaamse overheid

Het Bloso werft aan in statutair dienstverband via horizontale mobiliteit binnen de Vlaamse overheid Het Bloso werft aan in statutair dienstverband via horizontale mobiliteit binnen de Vlaamse overheid 1 AANKOOPVERANTWOORDELIJKE - JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein Niveau: Graad: Standplaats: Algemene

Nadere informatie

DIERENVERZORGER / MELKER (M/V)

DIERENVERZORGER / MELKER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werft aan: DIERENVERZORGER / MELKER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: ILVO Eenheid Dier Landbouw

Nadere informatie

Allergenen (M/V) Vlaamse overheid - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Technologie en Voeding

Allergenen (M/V) Vlaamse overheid - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Technologie en Voeding Contractuele functie Laborant Moleculaire Biotechnologie / GGO s - Allergenen (M/V) Vacaturenummer EV/2018/014/T&V115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Vlaamse overheid

Nadere informatie

ADJUNCT REGIOMANAGER CENTRUM (M/V) (ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU B)

ADJUNCT REGIOMANAGER CENTRUM (M/V) (ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU B) ADJUNCT REGIOMANAGER CENTRUM (M/V) (ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU B) Facilitair management, jouw ding? In deze gevarieerde functie word je de rechterhand van de regiomanager. Je biedt ondersteuning bij het implementeren

Nadere informatie

Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) Environmental biotech en metagenomics (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1

Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) Environmental biotech en metagenomics (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1 Contractuele functie EV Wetenschappelijk onderzoeker (postdoc positie) (M/V) Vacaturenummer EV/2017/004/Dier 1 Entiteit Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek Eenheid Dier

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Verantwoordelijke infrastructuur (M/V) statutaire functie, rang B1 graad deskundige met standplaats Melle Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Selectienummer 17912 1. Functiecontext

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad:

Nadere informatie

Contractuele functie EV TECHNISCH ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER VARKENSLOKET Vacaturenummer EV/2014/015/Dier 68

Contractuele functie EV TECHNISCH ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER VARKENSLOKET Vacaturenummer EV/2014/015/Dier 68 Contractuele functie EV TECHNISCH ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER VARKENSLOKET Vacaturenummer EV/2014/015/Dier 68 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoeker Milieutechniek (M/V)

Wetenschappelijk onderzoeker Milieutechniek (M/V) Contractuele functie EV Vacaturenummer Wetenschappelijk onderzoeker Milieutechniek (M/V) EV/2018/003/T&V115 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling Eigen Vermogen - Instituut

Nadere informatie