Agenda. 7 december 2009, uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur"

Transcriptie

1 Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens dit half uur vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Aansluitend zal de raadsvergadering beginnen. 1. Opening en loting t.b.v. stemming en volgorde sprekers 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. 3. Vaststellen agenda 4. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 28 september 2009 en 9 november 2009 notulen 28 september notulen 9 november 5. Ingekomen stukken en mededelingen raadsvoorstel Hamerstukken zonder stemverklaring 6. Uitwerkingsnotitie Verbreding en verdieping Wmoloket Sliedrecht raadsvoorstel met raadsbesluit uitwerkingsnotitie 7. Intrekken verordeningen raadsvoorstel met 8. 1 e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht Behandelingswijze Rekenkamercommissie-rapport 'Sturen met de buren: Samen werken werkt!' Debatstukken De raadsleden debatteren in navolging van de opiniërende bijeenkomst over de volgende agendapunten en nemen een besluit over de voorliggende raadsvoorstellen raadsbesluit raadsvoorstel met raadsbesluit verordening raadsvoorstel met raadsbesluit 10. Definitief plan Burgemeester Winklerplein raadsvoorstel met raadsbesluit 11. Financiële rapportage Het Plaatje raadsvoorstel met raadsbesluit 12. Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009 raadsvoorstel met raadsbesluit 13. Deelname aan het regionale Informatie en Expertise Centrum Zuid-Holland Zuid raadsvoorstel met raadsbesluit 14. Lex silencio positivo raadsvoorstel met besluit afvalstoffenverordening brandbeveiligingverordening marktverordening

2 Veegbesluit december 2009 raadsvoorstel met raadsbesluit Hamerstuk met stemverklaring 16. Actualisering Voorrangsregeling Woonruimteverdeling raadsvoorstel met raadsbesluit 17. Invoeringsbesluit fusie openbaar primair onderwijs in Sliedrecht en Papendrecht per 1 januari 2010 raadsvoorstel met raadsbesluit 18. Verordening leerlingenvervoer Gemeente Sliedrecht 2010 raadsvoorstel met raadsbesluit verordening 19. Belastingverordeningen 2010 raadsvoorstel verordening 1 verordening 2 verordening 3 verordening 4 verordening 5 verordening 6 verordening 7 verordening 8 verordening 9 verordening Sluiting Sliedrecht, 26 november 2009 De voorzitter van de gemeenteraad, M.C. Boevée Vergaderstukken De (digitale) agenda en de achterliggende stukken staan op onder het kopje Bestuur & Organisatie. De (papieren) agenda en de achterliggende stukken liggen ter inzage in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30. De agenda, de notulen en de raadsvoorstellen liggen ook in de publiekshal van het gemeentekantoor Industrieweg 11 en in de bibliotheek aan het Bonkelaarplein 1 ter inzage.

3 GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OM UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Overbeek Verslag: mevrouw E. Verveer, bureau Getikt (af tapes) Aanwezig: Afwezig: Wethouders 17 leden: de heer D. van Meeuwen, mevrouw G.J. Visser-Schlieker, mevrouw C.A. de Bruin, de heren B. van der Plas, W.H. Blanken, mevrouw M.J. Bisschop-Roodbeen, de heren A. van Gameren, A.J. den Besten, F. van der Klis, L.A. Huijser, T.C.C. den Braanker en mevrouw C. Galle-Prins, de heren J.J. Huisman, J.C. Buchner, M. Visser, L. van den Heuvel, mevrouw C.E. Verschoor. 2 leden: de heer T. W. Pauw, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, J.P. Tanis VRAGENUURTJE De voorzitter Dames en heren, hartelijk welkom. Als ik bij het begin mag beginnen, dan constateer ik dat met betrekking tot artikel 45 geen vragen zijn ingediend zodat het vragenhalfuurtje niet aan de orde is vanavond. 1. OPENING EN LOTING T.B.V. STEMMING EN VOLGORDE SPREKERS De voorzitter Dan ben ik bij de opening en de loting ten behoeve van de stemming en de volgorde van de sprekers. Maar voor we daar aan beginnen, zou ik het op prijs stellen als u even ging staan, om een kort moment aandacht te besteden aan het heengaan van de heer Jan Koppelaar. Dames en heren, met leedwezen heeft het gemeentebestuur van Sliedrecht kennis genomen van het overlijden van de heer Jan Koppelaar, drager van de gemeentepenning, op 14 augustus We kennen Jan als een gedreven man die zich altijd heeft ingezet voor het welzijn van de burgers van Sliedrecht, met name voor de zwakkere groepen in de samenleving. Dit kwam onder andere tot uiting in zijn activiteiten als gemeenteraadslid, ombudsman en binnen de vakbond. Hiervoor heeft de gemeente Sliedrecht hem in 2003 de gemeentepenning overhandigd. Tot het laatste moment is Jan werkzaam geweest als voorzitter van de lokale Cliëntenraad wet werk en bijstand Sliedrecht en als

4 vicevoorzitter van de regionale Cliëntenraad wet werk en bijstand Drechtsteden. Op 19 augustus heeft de crematie van Jan plaatsgevonden. Met veel respect en waardering gedenken wij Jan s inzet voor ons gemeenschap. Ik verzoek u om enige momenten van stilte om bij het heengaan van Jan stil te kunnen staan. Dank u wel. Ik moet overigens een aantal uwer verontschuldigen. Dat zijn de heer Pauw en mevrouw Dekker. Nummer 13, dat is de heer Van den Heuvel. We constateren nog een aantal zaken. Voor zover u het al niet gelezen heeft: mevrouw Danser heeft haar verjaardag gevierd, recentelijk, op 22 september. Dat was voor haar aanleiding om u vanavond van een traktatie te voorzien, waardoor dank. U heeft waarschijnlijk kunnen constateren dat er een handtekening te veel is gezet en dat die handtekening te veel door een andere handtekening is vervangen en dat daarmee de situatie weer is hersteld. Door zijn enthousiasme heeft de loco een handtekening gezet onder deze openbare raadsvergadering, terwijl dat voorbehouden was aan de heer Van Meeuwen als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Inmiddels is het hersteld. Kijk, in alle opzichten worden we kritisch beoordeeld en als zaken niet helemaal gegaan zijn zoals ze behoren te gaan, dan moeten we dat gewoon even herstellen. Als u goed geluisterd heeft, heeft u dat gehoord; we gaan het niet herhalen. De heer Van Meeuwen Ik weet er echt niks van, in ieder geval. De voorzitter Dat is ook heel prima, denk ik dan. Aan de andere kant is het niet helemaal goed. Maar het is bij afwezigheid geweest en misschien is het u allen niet opgevallen. 2. SPREEKRECHT BURGERS OVER GEAGENDEERDE ONDERWERPEN Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen dienen dit uiterlijk vóór uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. De voorzitter Met betrekking tot agendapunt 2 is ons geen inspreker bekend geworden, dus daarmee is dat snel afgedaan. 3. VASTSTELLEN AGENDA De voorzitter In uw opiniërende bijeenkomst heeft u gesproken over het voorkeursrecht Baanhoek. Dat vraagt om een duidelijk raadsbesluit en wel voor het comptabiliteitsbesluit. Als het goed is, heeft u inmiddels een concept raadsbesluit op uw tafel aangetroffen met het verzoek om daarmee in te willen stemmen voordat u het comptabiliteitsbesluit neemt. Dus het voorstel is om de agenda in die zin te wijzigen dat het voorkeursrecht Baanhoek onder 12.a. wordt geagendeerd en onder 12.b. dan het comptabiliteitsbesluit. Dan heeft u ingestemd met de wijziging van de agenda. 4. VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 6 JULI 2009 De voorzitter Er zijn geen opmerkingen binnengekomen; de notulen worden als zodanig conform vastgesteld. 5. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 1. Aanvullende Artikel 44 Reglement van orde vragen PRO Sliedrecht over het gebruik van het Burgemeester Winklerplein en de antwoorden van het college 2. Artikel 44 Reglement van orde vragen PRO Sliedrecht over declaraties van de gemeente Sliedrecht en antwoorden

5 Motie gemeente Spijkenisse over bezuinigingen politie 4. Motie gemeente Liesveld tegen het voorstel van de Regio Zuid-Holland Zuid 5. Motie gemeente Meerssen over gemeentefonds 6. Motie gemeente Nuth over compensatie voor hypotheekrenteaftrek voor grenswerkers in Duitsland De voorzitter Het voorstel is aan u gedaan om bovenstaande ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen. Hierbij zijn ze gepasseerd. Ik kan u de heuglijke mededeling doen dat de stukken met betrekking tot de begroting op 8 oktober worden verzonden. Hamerstukken zonder stemverklaring 6. MANDAATVERLENING VOOR HET ZETTEN VAN EEN DIGITALE HANDTEKENING BIJ RUIMTELIJKE PLANNEN Conform. 7. 1E WIJZIGING VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND EN DE FRACTIEONDERSTEUNING 2006 Conform. 8. VERORDENING OP RECHTSPOSITIE WETHOUDER, RAADS- EN COMMISSIELEDEN VAN DE GEMEENTE SLIEDRECHT Conform. Debatstukken De raadsleden debatteren in navolging van de opiniërende bijeenkomst over de volgende agendapunten en nemen een besluit over de voorliggende raadsvoorstellen 9. WELSTANDSNOTA SLIEDRECHT 2009 De voorzitter Wethouder Lavooi heeft de behoefte om het memo toe te lichten dat op enige punten aanvulling op het voorstel impliceert. Wethouder Lavooi Dank u wel, voorzitter. Aanleiding voor die memo van 24 september 2009 was de behandeling in de opiniërende bijeenkomst. De heer Pauw heeft ten aanzien van twee onderdelen gezegd dat hij overwoog om een motie in te dienen. Dat leidde bij ons tot de reactie: als het echt zwaarwegende punten zijn, dan kunnen we ons dat voorstellen, maar als het punten zijn waarvan we in overleg constateren dat u waarschijnlijk een punt heeft, laten we dan even vooroverleg plegen. Dat vooroverleg heeft plaatsgevonden en heeft er vervolgens toe geleid, zie de vetgedrukte tekst, dat we na overleg met de heer Pauw u voorstellen om de welstandsnota op een tweetal punten aan te passen. Als we die aanpassing doen, is de heer Pauw namens PRO Sliedrecht tevreden, hebben wij begrepen. Wij dachten, waarom zouden we het niet op die manier met elkaar doen? Het concrete voorstel van het college is nu om de welstandsnota op deze twee punten nog aan te passen en dat uiteraard mee te nemen in uw besluitvorming van hedenavond. De voorzitter Dank u wel. Wie van u? De heer van der Klis Voorzitter, dank u wel. Doel van deze nieuwe welstandsnota was om het allemaal wat duidelijker te maken voor de burger door overbodige zaken te schrappen. Ik denk dat dat op zich best wel is gelukt, al moet ik zeggen dat het stuk alsnog heel erg dik is. Ik hoop dan ook dat

6 met deze trend naar een nieuwe opzet in de verre toekomst, wanneer er weer een nieuwe welstandsnota zal komen, die nota nog dunner zal zijn. Ook de screening die nu kan worden gedaan via Internet vinden wij een goede zaak. Dat maakt het voor de burger in ieder geval veel duidelijker wat er nu verwacht wordt. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit zal pakken. We hebben als fractie al eens eerder gezegd: als het over welstandcommissies gaat, zijn we daar niet zo erg enthousiast over. Als je soms ziet wat er door de welstandcommissie heen komt en hoe het er dan uitziet, heb ik altijd het gevoel dat de mooiste gebouwen toch zijn neergezet in de tijd dat er geen welstandcommissie was. Dank u wel. De heer Den Besten Voorzitter, ik sluit me min of meer aan bij de vorige spreker. In die zin complimenten voor het geheel. Laat het boek dan dik zijn, maar in ieder geval is de doelstelling eigenlijk van deze nota dat met name de ambtenaren hieruit een sneltoets kunnen maken, waardoor aanvragen sneller behandeld kunnen worden. Ik ben er van overtuigd dat zoals het nu beschreven staat, dat ook moet kunnen helpen om een aanvraag snel te kunnen beantwoorden naar de mensen die iets aan hun huis willen veranderen. Daarvoor dus complimenten. Ik heb vorige keer wel gevraagd, in het kader van het milieu, dat daar waar een dakkapel is toegestaan, er toch ook eigenlijk zonnepanelen op zouden kunnen. Ik denk dat we met zijn allen de noodzaak daarvan steeds meer gaan onderstrepen naar de toekomst toe. Tot mijn blijdschap en waarschijnlijk die van de hele raad is juist vanavond een stuk overhandigd waarin dat toegestaan wordt, waarvoor hartelijk dank. Mevrouw Visser Kort, voorzitter. Tijdens de behandeling van de welstandsnota in de commissie hebben we inderdaad aangegeven dat bescherming van de monumenten ons heel na aan het hart lag en dat we ook vinden dat de monumentencommissie bij plannen die toch in de directe omgeving van monumenten staan, bij die plannen betrokken moet worden. Die vraag is gehonoreerd; we hoefden dus geen amendement of motie te schrijven en we kunnen instemmen met de welstandsnota. De heer Visser Voorzitter, we hebben in de opiniërende bijeenkomst een discussie gehad over de grote projecten. Ik moet zeggen dat de heer Den Besten toch gelijk had, dat er voor grote projecten geen criteria gesteld kunnen worden. Ook is waar wat anderen gezegd hebben, dat het een stap in de goede richting is. We hopen dat het snelle besluitvorming zal opleveren en minder afkeuring. Ik hoop een nadere keer nog eens met de heer Den Besten in discussie te gaan, maar op het moment dat je moet constateren dat er wijze mensen in de raad zijn die zeggen: hé, bij grote projecten kan dat niet, en het staat ook in de notulen, dan vergelijk je iets met wat al in dezelfde straat staat en of dat wat er aan de gang is, daarbij past. Maar waar ging het nu om? Het ging om grote projecten. Dan moet je erbij zijn op het moment dat die er zijn, want daar wordt in deze welstandsnota geen criterium voor gesteld. Dan moet er een beeldkwaliteitplan komen en dan heb je het gevaar dat als architecten sterk in hun schoenen staan, zij met de welstandcommissie in discussie gaan en dan heel veel bereiken. Dan moeten wij als raad heel alert zijn om ook dan goed op te letten aan de hand van het beeldkwaliteitplan, dat het ook in die gevallen goed komt. Want het kan niet zo zijn dat in de hele wijk de burgers goed in de gaten gehouden worden of ze het wel goed doen, en als er dan een groot project komt, dat er dan van alles kan gebeuren. De heer Den Besten Hartelijk dank, meneer Visser. Ik voelde me net even in de rol nog van de wethouder Ruimtelijke Ordening, maar ik ga er van uit dat wethouder Lavooi daar ook mee kan instemmen. Wethouder Lavooi Dit moet toch een prachtige avond zijn voor de heer Den Besten, want hij krijgt op twee manieren zijn gelijk. Ik was in eerste instantie vergeten om inderdaad te melden dat die suggestie over die dakkapellen wel degelijk van de kant van het CDA is gekomen. En als u gelijk krijgt van de kant van de SGP/ChristenUnie fractie, dan zal u dat ook deugd doen, neem ik aan. Maar ik ga de discussie uit de opiniërende vergadering niet overdoen, want ook toen heb ik al gezegd dat de heer Den Besten naar mijn idee gelijk had. Maar alle eer, wat mij betreft, naar de heer Den Besten. Dank u wel.

7 De voorzitter Wie van u in tweede ronde? Niemand? Dan constateren we dat dit voorstel unaniem uw raad is gepasseerd. 10. APV MET MAATREGELENPLAN ADMINISTRATIEVE LASTENVERLICHTING De voorzitter Wie van u? De heer Van der Klis. De heer Van der Klis Een nieuwe APV die voor ons ligt. We hebben in de opiniërende bijeenkomst al aangegeven dat we hiermee kunnen instemmen. Ik wil er nog een opmerking over maken. We hebben een overzicht gekregen van activiteiten van de BOA. Hierin staat ook het aantal waarschuwingen wat is uitgedeeld en het aantal processen-verbaal. Het lijkt mij, als je bij sommige overtredingen kijkt, bijvoorbeeld het hondenbeleid, dat het nu ook tijd is om de APV die we hebben, ook te gaan handhaven. Dank u wel. De heer Blanken De PvdA fractie is eigenlijk over het algemeen redelijk te spreken over de APV, op een aantal punten na, en dat gaat om het aanwijzen van de gebieden voor handhaving op het gebruik van alcohol en drugs. We hebben nader uitgelegd gekregen over die gebieden, maar we willen toch even een vraag stellen bij de sportvoorziening onder de A15, of die daar dan ook onder valt. En gaat Baanhoek West eveneens onder dezelfde noemer? Daar komt nog bij: graag zien wij toch wel handhaving in het industriegebied, zeker op de handel in drugs. Dan hebben wij, en dat is eigenlijk meer een stemverklaring, toch onze op- en aanmerkingen over het cameratoezicht. Wat ons betreft mag artikel 249 zonder meer uit de APV verdwijnen. We hopen in ieder geval dat de genoemde bepaalde duur van de plaatsing van de camera s beëindigd zal worden. We verwachten daar niet veel van, eerlijk gezegd, maar we spreken dan toch zeker de hoop uit dat het niet zal worden uitgebreid. Dat was het. De heer Van Meeuwen Voorzitter, de SGP/ChristenUnie zet die APV in een wat breder kader, als u ons dat toestaat. Dat kan denk ik vanavond ook wel, want anders zijn we te vroeg klaar. De aanleiding ligt deze keer in een actie van de VNG om modelverordeningen te vereenvoudigen. Het plan deregulering, minder lastige regels kwam in 2005 en het gaat dus om vereenvoudiging van bepalingen; minder administratieve rompslomp en daardoor hopelijk ook makkelijker te handhaven; een wens die we allemaal hebben. Maar, voorzitter, er is meer aan de hand. Wetgeving, dus ook plaatselijke wetgeving, vastgelegd in een APV staat altijd in relatie tot de tijd en de tijdgeest. Meerderheidsopvattingen in een samenleving worden tot regels verheven en in regels vastgelegd. Je zou kunnen zeggen: een APV laat dus gestolde opvattingen over normen en waarden zien, naast natuurlijk de vele gedetailleerde regels die je als spelregels zou kunnen hanteren om een plaatselijke samenleving ook leefbaar te houden en gewoon te regelen. Maar laat ik nu een voorbeeld noemen wat wij hier bedoelen. Een voorbeeld om te laten zien dat zo n APV wel degelijk in relatie tot de tijd staat. Zo n veertig jaar geleden stond in de APV het vloekverbod. We hebben er in de opiniërende vergadering ook al kort over gesproken: het vloekverbod, gebaseerd op het Christelijk geloof en de uiting daarvan in de tien geboden om Gods naam niet te misbruiken. Dat vond men vroeger heel normaal, in die tijd. Het stond in relatie tot de tijd. Want het ging terug op de Joods Christelijke wortels va ons land. De meerderheid van onze samenleving beleed in meer of mindere mate het Christelijk geloof, dat stond er achter. Dor de enorme secularisatie van de afgelopen veertig jaar is die meerderheid geslonken tot een minderheid en dat zie je dus ook terug in de wetgeving en dus ook in een APV. In de meeste gemeenten verdween het vloekverbod uit de APV en zo ook in Sliedrecht. Zo n 18 jaar geleden heeft deze fractie, de SGP/ChristenUnie bij een soortgelijke herziening van de APV zoals vanavond nog eens geprobeerd zo n vloekverbod weer op te nemen. En waarom, zou je dan kunnen vragen? Ik kan me goed voorstellen dat anderen die vraag stellen. Komt dat nou voort uit een religieus fanatisme? Absoluut niet. Het gaat veel meer om een diepgewortelde overtuiging waar we een signaal van af willen geven, en ook een signaal naar de samenleving. Waarom dan toch een vloekverbod? Waarom daar voor gaan als fractie in de APV? Nou, in de eerste plaats omdat het onze overtuiging is dat onze goede God het

8 waard is dat zijn naam met ere genoemd wordt. Maar in de tweede plaats ook als een signaal naar de samenleving: let toch op het taalgebruik en doe dit niet. Nu, het initiatiefvoorstel dat we ingediend hebben, haalde het achttien jaar geleden niet. De meerderheid wilde het niet en wij hebben ons er bij neergelegd dat de situatie in Nederland en dus ook in onze eigen woonplaats Sliedrecht veranderd is. We accepteren dat, en we zullen dus ook vanavond, dat had u al begrepen, echt niet komen met opnieuw een initiatiefvoorstel om een poging te doen om een vloekverbod op te nemen. Hoewel we het vanuit onze overtuiging graag zouden doen. En dat heeft u vanavond hopelijk ook wel kunnen merken. Zie het dus maar als een signaal. Ik wil hier nog wel een detail bij noemen, wat toch eigenlijk wel aardig is na zoveel jaar. Zelf mocht ik de indiener zijn van het voorstel namens de fractie. Dat was in de tijd dat de heer Van Gameren nog gemeentesecretaris was en dus de taak had om alles te doen om de raad te ondersteunen. Hij heeft dat met raad en daad gedaan; ik was toen nog echt een groentje en ik vond het allemaal heel spannend, dat kunt u zich voorstellen. Ik wist ook dat de heer Van Gameren lid van de PvdA was, maar daar hebben we niets van gemerkt. Bij dat initiatiefvoorstel is hij volstrekt objectief geweest, en zo hoort het ook, natuurlijk, bij een ambtenaar. Hij heeft mij later ook nooit meer laten merken hoe hij het gevonden heeft. Ik denk, als ik het nu zou vragen, dat hij gezegd zou hebben jammer van het vele werk, maar hij heeft zijn eigen opvatting helemaal verborgen gehouden. Na achttien jaar is het goed om dat nog even te memoreren en hem daarvoor dank te zeggen. Ik heb dat zeer gewaardeerd, de objectiviteit. Serieus, anders zou ik het niet zeggen vanavond. Ik zei dus: een APV staat altijd in relatie tot de tijd en de tijdgeest. Het weerspiegelt de normen en waarden. Ja, en dat vind ik dus ook in deze nieuwe APV terug. Dan kom ik toch op het punt van de PvdA. In artikel 2 lid 32 wordt gesproken over het openlijk gebruik van drank en softdrugs. U weet, en bloc zeggen we, tenminste vanuit onze fractie: drank is ook een groot kwaad. Drugs vinden wij een groot kwaad, maar drankmisbruik neemt ook hand over hand toe. Maar wat lezen we nou in dat artikel? Dat is ook datgene wat de PvdA naar voren bracht: Het college zal gebieden moeten aanwijzen waar softdrugs niet gebruikt zullen mogen worden. De eerste keer wrijf je je ogen uit. Maar eigenlijk blijf je wrijven, ook na de uitleg van de burgemeester, die overigens een goede uitleg heeft gegeven. Wij weten dat er een flinke groep in de samenleving is die vindt dat drugsgebruik moet kunnen, en dat komt dan ook in wet- en regelgeving, zelfs in de APV naar voren. Voorzitter, hoe je het ook wendt of keert, of nu het OM er achter zit of niet, het is eigenlijk ontstellend. Wij gaan gebieden aanwijzen waar men geen drugs mag gebruiken. In andere gebieden dus wel, is het een vanzelfsprekende zaak. Dat is toch de omgekeerde wereld? Dat blijven wij herhalen. Hier wordt het kwaad eigenlijk goedgepraat. Of, en dat kunnen wij ons niet voorstellen, vinden wij drugsgebruik, en ik zeg met nadruk ook namens de fractie, wij onderscheiden niet in soften harddrugs, dat wordt ook steeds minder houdbaar, u hoeft de kranten maar te lezen hoeveel cannabisslachtoffers er al zijn, dat is niet meer houdbaar. Niemand zal toch zeggen dat drugsgebruik gezond en goed is. Wij vinden het dus belangrijk om het signaal af te geven vanavond, meneer de voorzitter, omdat wij het ook een taak van de overheid vinden om het goede voor te staan en het verkeerde tegen te gaan en dat ook in wet- en regelgeving te laten zien. Wij zijn dus benieuwd naar uw antwoord; we hebben overigens een keurig antwoord van de ambtenaren gekregen hoe het met die gebieden zit. Maar we zijn toch, net als de PvdA, benieuwd hoe u dat nou denkt te gaan doen in de gebieden waar het dan wel zou mogen. Ik dank u. De voorzitter Het is goed om te vernemen dat u in hoofdlijnen kunt instemmen met het vaststellen van de APV en de wijzigingen die daarop zijn voorgesteld. De heer Van Meeuwen Dat heb ik nog niet gezegd; dat komt nog. De voorzitter Ik was even een opbouw aan het plegen met betrekking tot het intrekken van Waarom zeg ik dat nou zo? Omdat ik natuurlijk met u eens ben, meneer Van Meeuwen, dat de APV in relatie staat tot de tijd en de tijdgeest, en dat datgene wat u in een paar hoofdlijnen heeft aangegeven, de basis is om nog eens goed naar de APV te kijken en te bekijken waarom wij wijziging nodig en verstandig achten, zodat wij ook op een aantal punten kunnen optreden en handhaven. Dat laatste is ook uw dringende wens met betrekking tot een aantal beleidsvraagstukken die hier vanavond zijn

9 gepresenteerd. Dat u ook vanuit uw invalshoek nog eens de historie met betrekking tot het vloekverbod aan de orde stelt, dat kan ik me voorstellen. Het is ook niet iets dat datgene wat in de APV staat, het restant is van datgene wat we aan wet- en regelgeving plaatselijk zouden wensen. Daar ligt natuurlijk altijd een stuk waardering en een stuk normen- en waardenbestand achter. Daar ga je niet bij elk punt verder op in, maar het heeft wel natuurlijk zeer nadrukkelijk in zich dat wij een gedrag wenselijk achten op een aantal onderdelen, die wij ook nadrukkelijk gaan handhaven. Dat wil niet zeggen dat wij op een aantal andere onderdelen de gedragingen altijd maar goedpraten, of dat wij niet vinden dat er op een aantal punten wat meer verantwoordelijkheid door die samenleving op een aantal zaken zou kunnen worden genomen en dat men ook een aantal zaken in zou moeten vullen. Daarnaast hebben we ook nog verschil van inzicht, denk ik, hoe ver je daarin moet gaan. Het is goed om hier en daar ook nog even te stipuleren datgene watje feitelijk wenselijk acht en datgene wat je accepteert in een APV om in ieder geval als gemiddelde van datgene wat in deze samenleving wordt beleefd, dan ook echt na te streven. Als ik het vanuit die invalshoek bezie, dan geeft u vanuit de SGP/ChristenUnie aan dat als het aan u gelegen had, er best een vloekverbod in deze verordening had mogen staan. Nogmaals, vanuit uw norm- en waardebesef. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de PvdA die aangeeft: wij zien de opmerkingen met betrekking tot cameratoezicht niet zitten en wij hebben geen behoefte aan dit artikel. Dat is een invalshoek waarbij wij in het verleden hieromtrent nadrukkelijk een discussie hebben gevoerd. Het lijkt nu alsof die discussie niet van belang wordt geacht, maar die discussie is in voldoende mate gevoerd en u stipuleert ook nog even die discussie. U geeft tegelijk aan dat u geen wens heeft om uitbreiding te geven aan het cameratoezicht. Ik denk dat we dat op een andere manier wel weer een keer hier aan de orde zullen hebben. Wat ik verder constateer is dat de heer van der Klis nog eens nadrukkelijk aangeeft dat handhaving in relatie tot het activiteitenoverzicht van de BOA wat hem betreft zeer wense3lijk is. Vanuit de fractie veronderstel ik dat u zeer nadrukkelijk hier aangeeft dat het zo langzamerhand tijd is om niet alleen waarschuwend op te treden, maar ook handhavend en niet bij het vriendelijke woord en de waarschuwing te blijven steken. Dat is overigens ook niet het voornemen. U kunt vanuit het college daar enige activiteiten op tegemoet zien, alhoewel u het wel moet zien binnen de beperkte personele mogelijkheden. Nogmaals, de hoofdlijn was eigenlijk vereenvoudiging en aandacht e andere kant ook deregulering; stel niet meer regels dan strikt nodig is en die je kunt handhaven. Aan de andere kant zit er toch wel een hele intentie achter, heb ik u proberen aan te geven en naar onze opvatting moet je met enige regelmaat naar deze APV kijken en aanpassen op de huidige situatie en actualiteit. Ik hoop hiermee in voldoende mate op uw opmerkingen te zijn ingegaan. Dan nog over het gebied. In de verordening spreken we over gebieden; in de toelichting die ik u gegeven heb, heb ik zoveel mogelijk getracht om dat gebied in een gebied aan te geven en dat zo ruim mogelijk te stellen. Met betrekking tot de opmerking vallen nu de sportvoorzieningen er ook onder? ben ik er van uitgegaan dat het antwoord ja is. Dat lijkt me namelijk wel wenselijk, maar ik zat dat nadrukkelijk laten bezien, want je zou vanuit de beschrijving kunnen constateren dat het niet het geval is. Want wat is nou ten oosten van? Het is dus een ruime omschrijving, ook in de geest van datgene wat u wenselijk achtte en die ruime beschrijving moet misschien op een enkel punt nog wel iets preciezer. Mag ik het zo formuleren? Ik neem uw invalshoek daarbij wel mee. De heer Blanken Voorzitter, ik had ook nog een vraag gesteld over handhaven op het industriegebied, op de handel in drugs, dus ten noorden van de A15. De voorzitter Ik moet een formulering toepassen die enerzijds vrij ruim is en anderzijds niet het gehele werkgebied van Sliedrecht beslaat. Dus geeft u mij alstublieft wat ruimte. Mocht ik aanleiding zien om dat nog daarmee uit te breiden, dan moet ik kunnen steunen op een politionele onderbouwing. Met betrekking tot het eerste zijn we het er vrij snel over eens, met betrekking tot het tweede zal ik een aparte onderbouwing moeten hebben. Mevrouw Visser Een aanvullende vraag. We hebben het over gebruik van alcohol en drugs in bepaalde gebieden; handel is toch een heel ander verhaal, dat heeft toch niks met onze APV van doen?

10 De heer Den Braanker Dat is geregeld in artikel 246, even voor de duidelijkheid. Drugshandel op straat, staat er boven. De voorzitter Maar handel en gebruik loopt nog wel eens in elkaar over, zo denk ik, zal uw opvatting zijn. Maar daar moeten we wel zorgvuldig mee omgaan in het kader van formulering van gebieden. De heer Van Meeuwen Als aanvulling op deze discussie: het gebied Baanhoek West is ook genoemd. Valt dat nu onder de gebieden waar het niet mag of waar het wel mag? Dat is niet onbelangrijk voor een woonwijk. De voorzitter Baanhoek West is met alle respect nog niet echt een functionerend verzorgingsgebied met de daarbij behorende problematiek. Dat is denk ik de actualiteit. Op het moment dat dat een volledige woonwijk is, kunnen we onderbouwen of dit werkgebied daarop van toepassing is. Kijk, we hebben het nu nog over een enkel blok woningen waar nog geen onderbouwing te geven is met betrekking tot; maar dat is bijvoorbeeld weer terug te voeren tot de actualiteit van. Dus we hebben geprobeerd om in onze omschrijving die gebieden onder één noemer te brengen die overlast veroorzaken en de elementen in zich hebben die hard te maken zijn naar het OM. De heer Blanken Maar voorzitter, met alle respect: u kunt dat er toch gewoon bij trekken? U hoeft toch niet te wachten tot die wijk volgebouwd is? De voorzitter Nee, we kunnen het er niet zomaar bij trekken. De heer Blanken Dat verbaast me. De voorzitter Ja, dat kan u verbazen. Ik heb al een keer geprobeerd om dat uit te leggen, maar er moeten argumenten zijn om bepaalde gebieden aan te wijzen in het kader van overlast. En als u heel specifiek Baanhoek West noemt, dan kan ik Baanhoek West nog niet aanwijzen als overlastgebied. De heer Visser Het blijft toch ook het gebied van de Baanhoek? U zou de bestaande dijkbebouwing toch wel aan kunnen wijzen? De voorzitter Dat ben ik met u eens, maar u noemde Baanhoek West. Maar gaat u nou niet al te veel tot in detail, met alle respect. De heer Visser U zou ja kunnen zeggen, maar u zegt, ga niet te veel in detail. De voorzitter Ik heb geprobeerd uit te leggen hoe het gebied tot stand is gekomen en volgens mij moeten wij het daar even bij laten. U zet mijn onderbouwing naar het OM, als u niet uitkijkt, op losse schroeven. Ik heb aangegeven waar de overlastsituaties zich momenteel voordoen; in een algemene onderbouwing heeft dat geleid tot het aanwijzen van een bepaald gebied en ik heb u aangegeven dat daarin alle overlastsituaties vallen. Daar waar mogelijk zullen we dat ook aanpassen. Ik neem uw opmerking mee, maar ik kan er vandaag geen reactie op geven omdat over wat er staat, overleg is geweest en ik dat graag wil koesteren. U heeft mij al het signaal horen geven richting de heer Blanken en dat geef ik ook naar u toe. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Van Meeuwen Kort, voorzitter. Ook de SGP/ChristenUnie wil het u niet moeilijk gaan maken, want we voelen met elkaar de worsteling wel aan waarin u zich bevindt. Dat hebben wij in de opiniërende raad ook wel begrepen, maar dat er een soort van wissel om is in de wet- en regelgeving, dat moeten we met elkaar wel constateren. Ik hoop, en dat willen wij als fractie wel van u vragen, dat u ons informeert hoe het een en ander gaat verlopen en dat u ons op de hoogte houdt, en daar wens ik u maar veel sterkte bij, bij de uitvoering van deze in onze ogen eigenlijk slechte bepaling.

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie