Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel"

Transcriptie

1 Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call ( 0,10 per minute plus any additional costs charged by your operator if you are calling from a mobile phone) or from outside the Netherlands. Or see the website: to order or download this application form. Lees eerst de toelichting op deze en de volgende twee pagina s voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een Nederlandse verblijfsvergunning regulier (vvr). U kunt dit formulier alleen gebruiken als u: geen geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) (nodig) heeft; of een mvv heeft voor een bepaald verblijfsdoel, maar u wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor een ander verblijfsdoel; of uw verblijfsvergunning met een bepaald verblijfsdoel wilt wijzigen in een verblijfsvergunning voor een ander verblijfsdoel; of een verandering heeft in uw persoonlijke situatie en u een nieuwe aanvraag moet indienen; of een verandering in de situatie van uw verblijfgever heeft en u een nieuwe aanvraag moet indienen. In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. Op pagina 2 van dit formulier kunt u lezen met welk formulier u uw aanvraag kunt indienen. Let op! Wilt u verblijven als wetenschappelijk onderzoeker in de zin van Richtlijn 2005/71/EG? Richt u zich dan tot de onderzoeksinstelling. Zij moet namens u de aanvraag indienen. Hoe vult u dit formulier in? Vul voor iedere persoon voor wie een aanvraag wordt ingediend één formulier in. Het formulier bestaat uit 19 pagina s en 21 bijlagen. Kruis bij 6 (pagina 7) het hokje aan bij het verblijfsdoel waarvoor u een aanvraag voor een verblijfsvergunning indient. Welke bijlagen u moet invullen, hangt af van uw situatie. Zowel bij de vragen als op de bijlagen is dit aangegeven. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig heeft ingevuld en alle gevraagde documenten en bewijsstukken heeft verzameld, dus niet in gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de behandeling. U kunt per aanvraagformulier slechts één verblijfsdoel aankruisen. Minderjarige kinderen Als u de ouder of wettelijk vertegenwoordiger bent van een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of aanvrager, dan wordt het kind bedoeld. Vul voor ieder kind één formulier in. Beantwoord alle vragen namens het kind. Als het kind 12 jaar of ouder is, dan mag hij/zij het formulier zelf ondertekenen. Als het kind jonger is dan 12 jaar, hoeft 3, Antecedentenverklaring, niet ingevuld te worden. Let op! Het is mogelijk dat het minderjarige kind van rechtswege de Nederlandse nationaliteit heeft en helemaal geen verblijfsvergunning nodig heeft. Hier kan sprake van zijn in de volgende gevallen: bij de geboorte van het kind woonde de vader in Nederland en zijn vader of moeder woonde in Nederland toen hij geboren werd; of bij de geboorte van het kind woonde de moeder in Nederland en haar vader of moeder woonde in Nederland toen zij geboren werd. Voor meer informatie kunt u terecht bij het (im)migratieloket of de afdeling Burgerzaken van de gemeente van uw woonplaats. Verblijft u drie jaar of langer bij uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner? Heeft u al drie jaar of langer een verblijfsvergunning voor verblijf bij een persoon die voor onbepaalde tijd in Nederland mag verblijven of een Nederlander? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning met als doel voortgezet verblijf. Het voordeel van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf is, dat de verlenging van de geldigheidsduur van deze verblijfsvergunning niet afhankelijk is van uw gezinssituatie. Daarom wordt de verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf ook wel een zelfstandige verblijfsvergunning genoemd. Hoe dient u deze aanvraag in? U levert de aanvraag in door eerst te bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) om een afspraak te maken bij het IND-loket in uw regio. U hoort dan meteen welke gegevens u mee moet nemen naar de afspraak. Iedere persoon die een aanvraag doet, moet aanwezig zijn als de aanvraag wordt ingediend. Ondertekening door de vreemdeling (de aanvrager) Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Ik weet dat de ingevulde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 worden verwerkt en worden doorgegeven aan instanties die deze gegevens daarvoor nodig hebben. Wijzigingen in de situatie die betrekking hebben op het verblijfsrecht, geef ik direct door aan de IND. Naam Plaats en datum Handtekening Plaats Dag maand jaar Ik lever dit formulier en bijlagen/bewijsstukken in. Aantal IND6007_M35A/12C

2 2 van 19 Originelen U moet van alle gevraagde documenten en bewijsstukken de originelen meenemen. De IND verifieert en kopieert deze documenten, waarna u alle originele documenten weer terugkrijgt. De kopieën worden bij uw aanvraag gevoegd. IND-loketten De IND heeft loketten in Zwolle, Utrecht, Rijswijk, Den Haag,Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Amsterdam en Hoofddorp. Hier dient u uw aanvraag in. Kijk op voor het dichtstbijzijnde IND-loket. Wat gebeurt er met uw aanvraag? Als u uw aanvraag heeft ingediend bij één van de IND-loketten en u heeft de kosten voor uw aanvraag betaald (leges) dan zal uw aanvraag door de IND worden beoordeeld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag niet goed worden beoordeeld. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een niet complete aanvraag leiden tot vertraging bij de behandeling. De IND mag volgens de wet in beginsel 6 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, ontvangt u een brief met informatie over waar u uw verblijfsdocument kunt afhalen. Geldigheidsduur verblijfsvergunning Met dit formulier vraagt u een verblijfsvergunning regulier (vvr) voor bepaalde tijd aan. De vvr is één jaar geldig tenzij u binnen het jaar niet langer blijkt te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het verblijfsdoel dat u in deze aanvraag opgeeft. U moet dit formulier ook gebruiken als u nu in het bezit bent van een vvr voor studie en na voltooiing van deze studie gebruik wil maken van de zogenaamde zoekperiode Kennismigranten. U kunt nooit voor meer dan één verblijfsdoel een vvr aanvragen. Kosten voor aanvragen (leges) Het aanvragen van een verblijfsvergunning kost geld. Deze kosten moet u betalen op het moment dat u de aanvraag inlevert. De kosten zijn afhankelijk van het verblijfsdoel dat u aanvraagt. Over de kosten of de eventuele vrijstelling van het betalen van leges vindt u in dit formulier geen informatie. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn, kijk op www. ind.nl of bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde verblijfsvergunning, krijgt u geen geld terug. Andere formulieren Heeft u een geldige mvv en wilt u voor hetzelfde doel een verblijfsvergunning aanvragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsvergunning met mvv. Heeft u de nationaliteit van Bulgarije of Roemenië? Of bent u familielid van een persoon met de EU/EER of Zwitserse nationaliteit? Dan kunt u, als u dat wilt, in plaats van een vvr een bewijs van rechtmatig verblijf aanvragen op basis van het gemeenschapsrecht van de EU. Gebruik daarvoor niet dit formulier, maar het formulier Aanvraag om toetsing aan het gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf ). Bent u burger van de EU of een familielid van een burger van de EU en verblijft u gedurende 5 jaar of langer onafgebroken rechtmatig in Nederland? Gebruik dan het formulier Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden. Dit formulier kunt u ook gebruiken indien u een burger van de EU bent die na arbeid in loondienst of als zelfstandige heeft verricht, gepensioneerd of vervroegd uittreder, blijvend arbeidsongeschikt of grensarbeider bent geworden. Wilt u uw huidige verblijfsvergunning verlengen? Gebruik dan het formulier Aanvraag verlenging verblijfsvergunning. Onder bepaalde voorwaarden kunnen voormalig geprivilegieerden, vreemdelingen die met toepassing van artikel 8 Remigratiewet zijn geremigreerd, en meerderjarigen die in aanmerking komen voor wedertoelating als bedoeld in artikel 3.92 van het Vreemdelingenbesluit een vvr voor onbepaalde tijd aanvragen. Gebruik dan het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. Als u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning om redenen die gebaseerd zijn op asielgerelateerde gronden dan kunt u dit formulier niet gebruiken. U moet asiel aanvragen bij het Aanmeldcentrum Ter Apel. Voor meer informatie bel ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). Let op! Voor het verblijfsdoel Studie geldt het volgende: Wilt u een studie volgen aan het hoger onderwijs en heeft u geen machtiging tot voorlopig verblijf? Gebruik dan niet dit formulier maar richt u tot de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling dient namens u de aanvraag in te dienen. Nieuwe pasfoto, handtekening en Bijlage fotokaart Bij dit formulier hoort een fotokaart, die nodig is voor het maken van uw verblijfsdocument. Plaats uw kleurenpasfoto en uw handtekening op deze fotokaart. De pasfoto komt op een chip op het verblijfsdocument. Ook uw handtekening wordt opgenomen op het verblijfsdocument. Eisen kleurenpasfoto Uw kleurenpasfoto, die u op de bijgevoegde fotokaart moet plaatsen, moet aan de volgende eisen voldoen: Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt en moet goedgelijkend zijn. Daarnaast moet uw pasfoto voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen. Deze eisen kunt u vinden op nederlands/reisdocumenten/pasfoto. Als uw pasfoto niet aan deze eisen voldoet, kan er geen verblijfsdocument worden aangemaakt en aan u worden uitgereikt. Het is dus belangrijk dat u een goede pasfoto meestuurt. Laat daarom altijd een nieuwe pasfoto maken door een beroepsfotograaf die bekend is met de eisen die in Nederland aan pasfoto s worden gesteld. Eis handtekening Iedere persoon vanaf 12 jaar moet zelf zijn of haar handtekening plaatsen op de fotokaart. Neem vervolgens de fotokaart mee bij het indienen van uw aanvraag. Document voor grensoverschrijding U moet als u uw aanvraag gaat indienen ook uw geldige document voor grensoverschrijding (bijvoorbeeld paspoort) meenemen. Hierin wordt een sticker aangebracht en er wordt een kopie van gemaakt. Deze kopie gaat bij uw aanvraag. Gemeentelijke basisadministratie De IND controleert de gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Bij de redenen waarvoor u een verblijfsvergunning kunt aanvragen staat vermeld of u ingeschreven moet staan in de Gemeentelijke basisadministratie. Buitenlandse documenten Officiële buitenlandse documenten over personen die worden gevraagd, moeten zijn gelegaliseerd of voorzien van apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. Dit betreft bijvoorbeeld documenten, zoals geboorteakten, ongehuwdverklaringen (niet ouder dan 6 maanden), huwelijksakten, rechterlijke beslissingen inzake adoptie en voogdij. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Begin dan ook enkele maanden voor het indienen van de aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over de legalisatie of apostillevereisten voor documenten per land en de uitzonderingen hierop kunt u bellen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, telefoon (+31)(0) of kijk op: Taal van bij te voegen documenten Alle documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Laat de documenten dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd, en lever de vertaling en het document samen met de aanvraag in bij het IND-loket. Indien u het document niet in Nederland laat vertalen door een bij de Nederlandse rechtbank beëdigd vertaler, maar in het buitenland, dient niet alleen het document, maar ook de vertaling gelegaliseerd te zijn of voorzien van apostillestempel door de bevoegde autoriteiten van het land van afgifte. IND6007_M35A/12C

3 Aanvraag 3 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Tewerkstellingsvergunning (twv) Veelal is voor arbeid in loondienst een twv verplicht. Voor nadere informatie omtrent de twv kunt u terecht bij UWV WERKbedrijf ( Tuberculose Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. U moet dit met een ingevulde en door de Nederlandse GGD ondertekende verwijzingsformulier TBC-onderzoek aantonen als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen met een nationaliteit van een EU/EER land, Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland. U hoeft ook geen TBC-onderzoek te ondergaan als u in het bezit bent van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of zijn/haar gezinslid bent en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene bent toegelaten. Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht de IND u te informeren dat de IND de organisatie is die de gegevens van uw verzoek of aanvraag verwerkt. De IND doet dit om uw verzoek of aanvraag te kunnen behandelen. Vragen die u hebt over deze gegevensverwerking kunt u stellen door een brief te sturen naar de IND, Postbus 287, 7600 AG Almelo. U kunt hier ook vragen om een overzicht van de over u verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Meer informatie Voor meer informatie over dit aanvraagformulier of over uw situatie belt u met de IND. Het telefoonnummer is ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon), op werkdagen van tot uur. Vanuit het buitenland belt u , of kijk op: Ook kunt u terecht bij één van de IND-loketten. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde loket is? Kijk dan op of bel met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). 1 Gegevens vreemdeling (de aanvrager) Ik vraag aan (voor de maximale geldigheidsduur) voor mijzelf/mijn kind/het kind dat ik wettelijk vertegenwoordig: > Geef aan welke situatie op u van toepassing is a. n Een eerste verblijfsvergunning b. n Wijziging van het verblijfsdoel van de verblijfsvergunning, (samen met verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning) 1.1 V-nummer n Ja n Nee (Het V-nummer kunt u terugvinden in eerdere correspondentie van de IND of op uw eerdere verblijfsvergunning) 1.2 Burgerservicenummer (indien bekend) 1.3 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 1.4 Geslacht n Man n Vrouw 1.5 Woonadres Straat Postcode Dag maand jaar Plaats Nummer 1.6 Geboortedatum 1.7 Geboorteplaats 1.8 Geboorteland 1.9 Nationaliteit 1.10 Burgerlijke staat 1.11 Contact Telefoonnummer Heeft u een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen in een andere lidstaat? n Ja n Nee IND6007_M35A/12C

4 4 van 19 2 Gegevens referent (de verblijfgever) Vul hieronder alle gevraagde gegevens in van de verblijfgever. De verblijfgever is de persoon bij wie u wilt verblijven of de organisatie die uw verblijf in Nederland bekostigt. Als u in Nederland wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of voor (voorbereiding) studie, vul dan de gegevens in van de organisatie waar u gaat werken of studeren en haar contactpersoon. 2.1 Burgerservicenummer (indien bekend) 2.2 Naam Achternaam zoals in het document voor grensoverschrijding Voornamen 2.3 Geslacht n Man n Vrouw 2.4 Woonadres Straat Postcode Dag maand jaar Plaats Nummer 2.5 Geboortedatum 2.6 Geboorteplaats 2.7 Geboorteland 2.8 Nationaliteit 2.9 Burgerlijke staat 2.10 Contact 2.11 Verblijfstatus > Onderstaand alleen invullen bij werk/studie 2.12 Naam organisatie Telefoonnummer n Nederlandse nationaliteit n Geen n Geprivilegieerd n In afwachting van behandeling aanvraag van een verblijfsvergunning n Verblijfsvergunning 2.13 Contactpersoon 3 Antecedentenverklaring Let op! Als u deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben. Geef de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent. a. n Ik verklaar dat: ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende maatregel; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf ben veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een onvoorwaardelijke geldboete opgelegd heb gekregen; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heb aanvaard; ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf een strafbeschikking opgelegd heb gekregen; ik op dit moment niet vanwege het plegen van een misdrijf, ben onderworpen aan strafvervolging; ik nooit verantwoordelijk ben geweest voor één van de volgende categorieën handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingen-verdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); en het mij bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsweigering of verblijfsbeëindiging. b. n Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren: IND6007_M35A/12C

5 Aanvraag 5 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4 Tuberculose Landen die tot de Europese Unie (EU) behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling van tuberculose ondergaan. Als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt, moet met het verwijzingsformulier TBC-onderzoek worden aangetoond dat u dit onderzoek heeft ondergaan. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld (zie de toelichting op de achterkant van dit formulier). Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is. Als u als pleegkind of adoptiekind met goed gevolg een TBC-keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit een te overleggen recente medische verklaring, dan hoeft u geen TBC-onderzoek te ondergaan. a. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen b. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb een geldige EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen afgegeven door een ander EU-land, of ik ben zijn/haar gezinslid en in een ander EU-land reeds als gezinslid van de langdurig ingezetene toegelaten c. n Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik ben in Nederland geboren en ik heb mijn hoofdverblijf sinds mijn geboorte niet buiten Nederland verplaatst. d. n Ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in verband met mijn eerste aanvraag voor verblijf en mijn nieuwe aanvraag betreft voortzetting van dat verblijf e. n Ik heb een andere nationaliteit en n ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een originele recente verwijzingsformulier TBC-onderzoek. Dit formulier is het bewijs dat u een TBC-onderzoek heeft ondergaan en mag niet ouder zijn dan 6 maanden. n ik heb nog geen TBC-onderzoek ondergaan in Nederland: Voeg bij de aanvraag een ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek waaruit blijkt dat u bereid bent een TBC-onderzoek te ondergaan. Gebruik hiervoor de Bijlage intentieverklaring TBC-onderzoek. Daarna dient u een afspraak voor dit onderzoek te maken. U kunt hiervoor terecht bij de GGD in de regio waar u verblijft (zie voor meer informatie Gebruik hiervoor de Bijlage Verwijzingsformulier TBConderzoek. 5 Vrijstelling mvv-plicht en bijzondere situaties Meestal hebt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig om een Nederlandse verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Een mvv vraagt u aan bij de Nederlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in uw land van herkomst, uw land van bestendig verblijf of, bij gebreke daarvan, het dichtstbijzijnde land waar wel een vertegenwoordiging is gevestigd. Een land van bestendig verblijf is in de regel het land waar u langer dan 3 maanden op grond van een verblijfstitel die het verblijf rechtmatig maakt mag verblijven. Met een geldige mvv mag u Nederland in en mag u een verblijfsvergunning aanvragen voor hetzelfde verblijfsdoel. In sommige gevallen heeft u geen mvv nodig. Hieronder worden deze situaties genoemd en toegelicht. Lees eerst alle situaties door. Kruis hieronder de situatie aan die het meest op u van toepassing is. Als uw situatie hieronder niet wordt genoemd, heeft u waarschijnlijk een mvv nodig.. n Ik heb een geldige verblijfsvergunning De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Neem uw verblijfsvergunning mee als u uw aanvraag bij het IND loket indient. n Ik heb een nationaliteit waarvoor geen mvv nodig is Personen die de nationaliteit van één van de volgende landen bezitten, hebben geen mvv nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland. n De geldigheidsduur van mijn verblijfsvergunning is verlopen De geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning staat op uw verblijfsdocument. Als u niet in staat bent geweest binnen 2 jaar na het verlopen van uw document, uw verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen, moet u in een aparte brief aangeven wat daarvan de reden is. Alleen als er sprake is geweest van omstandigheden waar u niets aan kunt doen, heeft u geen mvv nodig. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag om uw verhaal te onderbouwen. Als u nog in het bezit bent van deze verblijfsvergunning, neem deze mee als u uw aanvraag bij het IND loket indient. n Ik verblijf als gezinslid bij iemand die een geprivilegieerde status heeft gehad. Mijn gezinslid komt zelf in aanmerking voor een vergunning voor onbepaalde tijd. Als u als gezinslid bij iemand met een geprivilegieerde status verblijft en op dit moment zelf ook een geprivilegieerde status bezit, heeft u geen mvv nodig. Dit geldt alleen als het gezinslid bij wie u verblijft gelijktijdig met u een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft ingediend. Medewerkers van een buitenlandse diplomatieke of consulaire post of een internationale verdragsorganisatie hebben bijvoorbeeld een geprivilegieerde status. n Ik kan om gezondheidsredenen geen mvv in mijn land van herkomst aanvragen Als het voor u om medische redenen niet verantwoord is om te reizen naar uw land van herkomst, hoeft u geen mvv aan te vragen. U moet dat bewijzen met de volgende bewijsstukken en documenten: Een door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring over uw medische situatie. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, moeten met een nieuwe medische verklaring kenbaar worden gemaakt. De door u ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere behandelaars, dient voor elke behandelaar afzonderlijk toestemming te worden gegeven. Er dient zowel toestemming te worden gegeven voor het benaderen van de behandelaar in Nederland als de behandelaar in het land van herkomst. n Ik ben een minderjarig kind en heb tenminste drie jaar feitelijk in Nederland verbleven U hebt geen mvv nodig indien u: minderjarig bent; ten minste drie jaar feitelijk in Nederland hebt verbleven; schoolgaand bent; en verblijf beoogt bij een rechtmatig verblijvende ouder. n Ik wil verblijven bij een gezinslid met een verblijfsvergunning asiel, maar heb een andere nationaliteit dan dit gezinslid U hebt geen mvv nodig indien u: het verzoek om gezinshereniging indient binnen drie maanden nadat aan uw in Nederland verblijvende gezinslid een verblijfsvergunning asiel is verleend; niet kunt verblijven in een land waarmee u bijzondere banden heeft (bijvoorbeeld uw land van herkomst). IND6007_M35A/12C

6 6 van 19 n Ik vraag een verblijfsvergunning voor wedertoelating aan Een verblijfsvergunning voor wedertoelating is voor oud-nederlanders en voor vreemdelingen die in het verleden meerdere jaren in Nederland een verblijfsvergunning hebben gehad. Als u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning in het kader van wedertoelating bent u meestal vrijgesteld van het mvv-vereiste. Hierna worden de situaties genoemd waarin u een aanvraag om een verblijfsvergunning voor wedertoelating kunt indienen. Daarbij is vermeld of vrijstelling van het mvv-vereiste wordt verleend. u bent oud-nederlander en u bent in Nederland geboren en getogen (Er geldt geen algemene vrijstelling van het mvv-vereiste. Echter, het kan zijn dat u om een andere reden toch bent vrijgesteld van het mvv-vereiste, bijvoorbeeld omdat u de nationaliteit heeft van één van de landen waarvoor de mvv-plicht niet geldt. Wilt u hierover meer informatie, bel dan met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon)); of u bent oud-nederlander en u bent buiten Nederland geboren (Er geldt geen algemene vrijstelling van het mvv-vereiste. Echter, het kan zijn dat u om een andere reden toch bent vrijgesteld van het mvv-vereiste, bijvoorbeeld omdat u de nationaliteit heeft van één van de landen waarvoor de mvv-plicht niet geldt. Wilt u hierover meer informatie, bel dan met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon)). Voor onderstaande situaties hebt u geen mvv nodig: u bent oud-nederlander en u heeft afstand gedaan van uw Nederlandse nationaliteit om aanspraak te kunnen maken op de voorzieningen van de Remigratiewet; u bent oud-nederlander en u heeft uw Nederlandse nationaliteit verloren doordat deze is ingetrokken omdat u niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit; u bent oud-nederlander omdat u zelf afstand heeft gedaan van uw Nederlandse nationaliteit omdat deze anders zou worden ingetrokken omdat u niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit; u heeft bij de rechtbank te s-gravenhage een verzoek ingediend tot vaststelling van uw Nederlanderschap en dat verzoek is naar het oordeel van de Minister niet klaarblijkelijk van elke grond ontbloot; u heeft buiten Nederland verbleven in verband met gevangenschap of militaire dienst. n Ik heb 7 jaar of langer op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat gewerkt Als u aantoonbaar 7 jaren of langer heeft gewerkt op een Nederlands zeeschip of op het continentaal plat, heeft u geen mvv nodig. Neem de bewijsstukken mee als u uw aanvraag bij het IND loket indient. n Ik heb de Turkse nationaliteit en heb het afgelopen jaar legaal in Nederland gewerkt Als u de Turkse nationaliteit heeft en u heeft het afgelopen jaar legaal in Nederland gewerkt, heeft u op grond van een internationaal verdrag geen mvv nodig. Dit verdrag geldt alleen als u in Nederland in loondienst wilt blijven werken en hiervoor een verblijfsvergunning aanvraagt. n Ik ben (ex-)gezinslid van een werknemer met de Turkse nationaliteit en heb met deze werknemer met de Turkse nationaliteit samengewoond Als u drie jaar als gezinslid van een werknemer met de Turkse nationaliteit legaal in Nederland met hem hebt samengewoond heeft u op grond van een internationaal verdrag geen mvv nodig. n Ik heb een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is afgegeven door een andere lidstaat of ik ben de echtgeno(o)t(e), de (geregistreerde) partner of minderjarig kind van de hoofdpersoon en ik was in de andere lidstaat toegelaten als gezinslid van de langdurig ingezetene Als u in een andere lidstaat van de EU een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft of u bent de echtgeno(o)t(e), de (geregistreerde) partner of het minderjarig kind van een persoon die de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft én u vormde in de andere lidstaat een gezin met die persoon dan heeft u geen mvv nodig. n Ik ben het kind van iemand met een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen in een andere lidstaat. Ik ben ongehuwd én meerderjarig. In de andere lidstaat was ik ook toegelaten als gezinslid van de langdurig ingezetene omdat ik om gezondheidsredenen niet in staat ben zelf in mijn levensonderhoud te voorzien Als u het ongehuwde meerderjarige kind bent van iemand die de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft en u was in de andere lidstaat toegelaten als gezinslid van de langdurig ingezetene en u bent om gezondheidsredenen niet in staat zelf in uw levensonderhoud te voorzien dan moet u bij uw aanvraag hiervan bewijsstukken meesturen. n Ik kan niet uit Nederland vertrekken Als u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken, omdat u niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding en u om geldige redenen niet in het bezit gesteld kan worden van vervangende reisdocumenten, dan heeft u geen mvv nodig. Onder 20. Verblijfsvergunning in het kader van buitenschuld staan de documenten en aanvullende bewijsstukken opgenoemd waarmee u dit moet bewijzen. n Ik kan niet uit Nederland vertrekken, omdat dit in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens U bent van mening dat u niet uit Nederland kunt vertrekken omdat het gezinsleven dat u in Nederland uitoefent beschermd moet worden door artikel 8 EVRM. Lever bij deze aanvraag bewijsstukken in waaruit de band met het in Nederland verblijvende gezinslid / de in Nederland verblijvende gezinsleden blijkt. U dient daarnaast inzichtelijk te maken op welke wijze u aan het gezinsleven invulling geeft. Toon tevens met stukken aan dat u en uw gezinsleden in de kosten van het levensonderhoud kunnen voorzien (bijvoorbeeld met een arbeidscontract, loonstroken, etc). Indien u, noch uw gezinsleden beschikken over middelen van bestaan, toon dan met bewijsstukken aan wat u en uw gezinsleden hebben ondernomen om over een inkomen te kunnen beschikken of toon aan dat sprake is van arbeidsongeschiktheid of vrijstelling van sollicitatieverplichting. n Anders U wilt een Nederlandse verblijfsvergunning aanvragen en beschikt niet over een geldige of juiste mvv. Alleen als er sprake is van bijzondere en individuele omstandigheden, kunt u mogelijk een verblijfsvergunning krijgen zonder een mvv. Dit geldt alleen als van u niet kan worden verwacht dat u een mvv aanvraagt in uw land van herkomst of een land van bestendig verblijf buiten Nederland. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten bij uw aanvraag. n Ik heb de Turkse nationaliteit en ik wil in Nederland arbeid als zelfstandige verrichten Als u de Turkse nationaliteit heeft en u wilt in Nederland arbeid als zelfstandige verrichten, wordt het mvv-vereiste u niet op voorhand tegengeworpen als u bij de indiening van uw aanvraag voor het verrichten van arbeid als zelfstandige direct een ondernemingsplan overlegt en u blijkt te beschikken over voldoende persoonlijke ervaring en uw beroep of bedrijf een toegevoegde waarde heeft voor de Nederlandse economie. Als bij de behandeling van uw aanvraag blijkt dat u voldoet aan alle inhoudelijke toelatingsvoorwaarden voor arbeid als zelfstandige, heeft u op grond van een internationaal verdrag geen mvv nodig. n Ik ben in Nederland geboren, ben 12 jaar of jonger en heb mijn hoofdverblijf niet buiten Nederland verplaatst Een kind van 12 jaar of jonger dat in Nederland is geboren en tot het gezin van de verblijfgever (die eveneens het hoofdverblijf niet buiten Nederland heeft verplaatst) behoort, heeft geen mvv nodig. De ouder(s) moet(en) rechtmatig in Nederland verblijven. n Ik ben slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel Als u slachtoffer of getuige-aangever bent van mensenhandel, moet u aangifte doen bij de politie. Op basis van deze aangifte kunt u een verblijfsvergunning krijgen. U bent niet verplicht om hiervoor een aparte aanvraag in te dienen. U heeft in dat geval geen mvv nodig. IND6007_M35A/12C

7 Aanvraag 7 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 6 Doel van het verblijf in Nederland Geef hieronder de hoofdreden (doel) van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aankruisen en de instructie daarbij opvolgen. n bij partner of familie- of gezinslid Als u wilt verblijven bij partner, familie- of gezinslid die in Nederland woont. > Ga naar 7 op pagina 8 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken in loondienst of als stagiair/praktikant Als u als werknemer of als stagiair/praktikant wilt gaan werken voor een in Nederland gevestigd bedrijf. > Ga naar 8 op pagina 11 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken als zelfstandige Als u een zelfstandig beroep of bedrijf wilt uitoefenen in Nederland. > Ga naar 9 op pagina 12 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om na voltooiing van uw studie een baan te zoeken als kennismigrant of een innovatief bedrijf te starten en gebruik te maken van het zoekjaar > Ga naar 10 op pagina 13 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te werken op grond van een internationaal verdrag > Ga naar 11 op pagina 14 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als houder van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die is afgegeven door een andere lidstaat van de EU Als u een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft die is afgegeven door een andere lidstaat van de EU, kunt u voor de volgende verblijfsdoelen in Nederland verblijven: Om te werken in loondienst > Ga naar 8 op pagina 11 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. Om te werken als zelfstandige > Ga naar 9 op pagina 12 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. Om te studeren > Ga naar 13 op pagina 14 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. Om andere redenen (anders dan arbeid, studie of beroepsopleiding) > Ga naar 12 op pagina 14 voor verblijfsdoel economisch niet actieve en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. Als geen van bovenstaande verblijfsdoelen van toepassing is maar een ander doel in dit formulier, volg dan de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om te studeren > Ga naar 13 op pagina 14 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voor uitwisseling Als u via het Working Holiday Scheme, Working Holiday Program of een particuliere organisatie kennis wilt maken met de Nederlandse samenleving en cultuur. > Ga naar 14 op pagina 15 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als au pair Als u in een gastgezin als au pair wilt verblijven om zo kennis te maken samenleving en cultuur. > Ga naar 15 op pagina 15 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n voortgezet verblijf In de volgende gevallen komt u mogelijk in aanmerking: u heeft de Turkse nationaliteit en u heeft voorafgaand aan de aanvraag voor voortgezet verblijf een verblijfsvergunning gehad voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst na verbreking van het huwelijk; u bent minderjarig en heeft minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij ouders of adoptie- of pleegouders; u heeft voorafgaand aan de aanvraag voor voortgezet verblijf minimaal 3 jaar onafgebroken een verblijfsvergunning gehad voor gezinshereniging of gezinsvorming, medische behandeling, alleenstaande minderjarige vreemdeling of omdat u buiten uw schuld niet uit Nederland kunt vertrekken; u heeft voorafgaand aan de aanvraag voor voortgezet verblijf een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner en uw echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner is overleden; u heeft voorafgaand aan de aanvraag voor voortgezet verblijf een verblijfsvergunning gehad voor verblijf bij uw echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner en u kunt aantonen dat u slachtoffer bent van huiselijk geweld; u heeft een verblijfsvergunning gehad omdat u slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel bent; u heeft een verblijfsvergunning gehad, maar u kunt wegens bijzondere omstandigheden Nederland niet verlaten. > Ga naar 21 op pagina 18 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n u bent slachtoffer van huiselijk geweld, of eergerelateerd geweld, of u bent slachtoffer van mensenhandel en u kan of wil geen aangifte doen of anderszins medewerking verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband met een ernstige bedreiging en/of een medische of psychische beperking. > Ga naar 22 op pagina 19 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n u kunt niet uit Nederland vertrekken, omdat u staatloos bent of om andere redenen Als u niet in het bezit bent van een geldig reisdocument en u kunt buiten uw schuld niet in het bezit gesteld worden van een vervangend reisdocument. In andere gevallen hoeft u geen aanvullende bewijsstukken te overleggen. Als de IND nog vragen heeft, krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief toegezonden. Voor meer informatie kunt u bellen met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon). n anders, vanwege bijzondere en individuele omstandigheden Geef in een aparte brief aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten van de bijzondere omstandigheid bij uw aanvraag. Als de IND nog vragen heeft, krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief toegezonden. n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden Als u in Nederland wil verblijven bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie. > Ga naar 16 op pagina 15 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n wedertoelating Als u al eerder in Nederland hebt gewoond, als Nederlander of met een verblijfsvergunning. > Ga naar 17 op pagina 16 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n om medische redenen Als u in Nederland wilt verblijven omdat u hier een medische behandeling moet ondergaan. > Ga naar 18 op pagina 17 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel > Ga naar 19 op pagina 17 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. n in het kader van buitenschuld > Ga naar 20 op pagina 17 en volg de instructie op die bij dit verblijfsdoel staat. IND6007_M35A/12C

8 8 van 19 7 Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner of een familie- of gezinslid Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent gehuwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont (320, 324, 340, 344) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Lever bij uw aanvraag de volgen de aanvullende bewijsstukken en documenten in: Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Als het om een huwelijk gaat, lever dan ook mee De huwelijksakte (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Als het om een geregistreerd partnerschap gaat, lever dan ook mee De akte van het geregistreerd partnerschap Als de verblijfgever een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, u een andere nationaliteit dan de verblijfsgever heeft, en de aanvraag is binnen 3 maanden na verlening van de asielvergunning aan de verblijfgever ingediend, lever dan ook mee: Bewijsstukken dat het gezinsleven niet in een derde land waarmee u of de verblijfgever bijzondere banden heeft, kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bewijs dat u of de verblijfgever niet tot dat land wordt toegelaten. U hoeft in dat geval geen bewijsstukken van inkomen van de verblijfgever mee te sturen n u bent ongehuwd partner van iemand (de verblijfgever) die in Nederland woont (322, 342) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Uw ongehuwdverklaring, afkomstig uit uw land van herkomst, of het land waar u langer dan 3 maanden op grond van een verblijfsvergunning mag verblijven (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) De ongehuwdverklaring van uw verblijfgever. De ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn uit het land van herkomst van uw verblijfgever, tenzij uw verblijfgever de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd bezit (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) De door u en uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage relatieverklaring De door u ingevulde en ondertekende Bijlage vragenlijst voor verblijf bij partner Als de verblijfgever een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, u een andere nationaliteit dan de verblijfsgever heeft, en de aanvraag is binnen 3 maanden na verlening van de asielvergunning aan de verblijfgever ingediend, lever dan ook mee: Bewijsstukken dat het gezinsleven niet in een derde land waarmee u of de verblijfgever bijzondere banden heeft, kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bewijs dat u of de verblijfgever niet tot dat land wordt toegelaten. U hoeft in dat geval geen bewijsstukken van inkomen van de verblijfgever mee te sturen n u bent een minderjarig kind (niet in Nederland geboren) en woont op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) (326) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Uw geboorteakte, of - als uit uw geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en de verblijfgever niet blijkt - andere documenten met betrekking tot die familierechtelijke relatie (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag van de verblijfgever ten aanzien van u (indien u tijdens het huwelijk van uw ouders geboren bent, volstaat een geboorteakte) Als u 15 jaar of ouder bent, lever dan ook mee Een originele door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn Als u een kind bent uit een vorige relatie van de verblijfgever, lever dan ook mee De ondertekende toestemmingsverklaring van de achterblijvende ouder betreffende uw vertrek uit het buitenland (indien er sprake is van gedeeld gezag) Een kopie van het identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder Als de verblijfgever een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, u een andere nationaliteit dan de verblijfsgever heeft, en de aanvraag is binnen 3 maanden na verlening van de asielvergunning aan de verblijfgever ingediend, lever dan ook mee: Bewijsstukken dat het gezinsleven niet in een derde land waarmee u of de verblijfgever bijzondere banden heeft, kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bewijs dat u of de verblijfgever niet tot dat land wordt toegelaten. U hoeft in dat geval geen bewijsstukken van inkomen van de verblijfgever mee te sturen n u bent gehuwd of u bent de geregistreerd partner van iemand (de verblijfgever) die een EG-verblijfsvergunning heeft voor langdurig ingezetenen. Deze EG-verblijfsvergunning is afgegeven door een andere lidstaat. De verblijfgever woont rechtmatig (dat wil zeggen met een Nederlandse verblijfsvergunning) in Nederland (320, 324); of n u bent het minderjarig kind van iemand (de verblijfgever) die een EGverblijfsvergunning heeft voor langdurig ingezetenen, afgegeven door een andere lidstaat, en die rechtmatig (met een Nederlandse verblijfsvergunning) in Nederland woont (326) Uw verblijfsvergunning (of een kopie daarvan) waaruit blijkt dat u in de andere lidstaat bent toegelaten als gezinslid van de langdurig ingezetene (de verblijfgever) Bewijsstukken dat u al dan niet tezamen met de langdurig ingezetene duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan, zie Bijlage bewijsstukken inkomen n u bent het meerderjarige kind van iemand (de verblijfgever) die een EGverblijfsvergunning heeft voor langdurig ingezetenen, afgegeven door een andere lidstaat en die rechtmatig (met een Nederlandse verblijfsvergunning) in Nederland woont (328) Een kopie van uw verblijfsvergunning waaruit blijkt dat u in de andere lidstaat bent toegelaten als gezinslid van de langdurig ingezetene (de verblijfgever) Bewijsstukken dat u al dan niet tezamen met de langdurig ingezetene duurzaam en zelfstandig beschikt over voldoende middelen van bestaan, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Het bewijs dat achterlating in de eerste lidstaat onevenredig hard is (bewijsstukken waaruit blijkt dat u wegens uw gezondheidstoestand kennelijk niet in staat bent zelf in uw levensonderhoud te voorzien) IND6007_M35A/12C

9 Aanvraag 9 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n u bent een familielid van iemand in Nederland (de verblijfgever), maar niet het minderjarige kind of echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner en woont op hetzelfde adres als uw verblijfgever (330) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door uw verblijfgever (en eventueel zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner) volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Een originele door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn De ongehuwdverklaring van u (deze ongehuwdverklaring moet afkomstig zijn uit uw land van herkomst) (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten met betrekking tot uw gezinsleven met uw verblijfgever voordat uw verblijfgever zich in Nederland vestigde (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten met betrekking tot uw gezinsleven met uw verblijfgever nadat muw verblijfgever zich in Nederland vestigde (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten met betrekking tot familie bij wie u in het land van herkomst verbleef of kan verblijven (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Het bewijs dat uw achterlating in het land van herkomst onevenredig hard is (Bijvoorbeeld bewijsstukken waaruit blijkt dat er geen familie meer in het land van herkomst aanwezig is, dat u afhankelijk bent van het familielid bij wie u in Nederland wil verblijven en/of dat u zich niet zelfstandig staande kunt houden in het land van herkomst (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken betreffende de bijdragen in de kosten van uw opvoeding en/ of levensonderhoud door uw verblijfgever vanaf het moment van vestiging van de verblijfgever in Nederland (bijvoorbeeld stortingsbewijzen van geld of bankafschriften) Als u een meerderjarig kind bent, lever dan ook mee Documenten met betrekking tot de uitoefening van het feitelijk gezag over u (bijvoorbeeld bewijsstukken waaruit blijkt dat de verblijfgever betrokken is (geweest) bij belangrijke beslissingen inzake uw opvoeding en/of uw verzorging, waaronder beslissingen ten aanzien van uw schoolkeuze, huisvesting en sociale ontwikkeling) Als de verblijfgever een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, u een andere nationaliteit dan de verblijfsgever heeft, en de aanvraag is binnen 3 maanden na verlening van de asielvergunning aan de verblijfgever ingediend, lever dan ook mee: Bewijsstukken dat het gezinsleven niet in een derde land waarmee u of de verblijfgever bijzondere banden heeft, kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bewijs dat u of de verblijfgever niet tot dat land wordt toegelaten. U hoeft in dat geval geen bewijsstukken van inkomen van de verblijfgever mee te sturen. n u bent de biologische of juridische ouder van een minderjarige vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (de verblijfgever) (347) Een kopie van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning van de verblijfgever Bewijsstukken dat u bloedverwant bent van de eerste graad in rechtstreeks opgaande lijn (vader of moeder) van de verblijfgever (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Als u een andere nationaliteit heeft dan uw verblijfgever, lever dan ook mee Bewijsstukken dat het gezinsleven niet in een derde land waarmee u of de referent bijzondere banden heeft, kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld een bewijs dat u of de verblijfgever niet tot dat land wordt toegelaten. Als de aanvraag wordt ingediend meer dan 3 maanden nadat aan uw verblijfgever een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd is verleend, lever dan ook mee Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als uw verblijfgever inmiddels de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, lever dan ook mee Een bewijs dat de Nederlandse rechter vanwege het geestelijk vermogen van uw verblijfgever een curator of mentor heeft benoemd n u bent de vader of moeder van een kind (de verblijfgever) dat in Nederland woont én u bent 65 jaar of ouder én alleenstaand. Uw verblijfgever heeft de Nederlandse nationaliteit, een Nederlandse verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel) of een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (332) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever en eventueel zijn/ haar echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door uw verblijfgever (en eventueel zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner) volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) De echtscheidingsakte of de overlijdensakte van uw echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner of het uittreksel uit het bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) uit het land van herkomst waaruit blijkt dat u alleenstaand bent Documenten met betrekking tot uw oorspronkelijke gezinssamenstelling (aantal kinderen) Documenten met betrekking tot de verblijfsgegevens van al uw kinderen (waar zij woonachtig zijn) Als u nog andere in Nederland verblijvende kinderen heeft die garant voor u staan, lever dan ook mee Bewijsstukken van hun inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen De door de kinderen die garant voor u staan volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van hun Nederlands paspoort of identiteitskaart. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Hebben zij niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren n u bent een minderjarig kind en in Nederland geboren en woont sindsdien ononderbroken op hetzelfde adres als uw ouder of uw wettelijk vertegenwoordiger (de verblijfgever) (764) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Uw geboorteakte (Let op: het betreft hier een afschrift van de akte van de Burgerlijke Stand, dit is een ander document dan het uittreksel uit de GBA). Als uit uw geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en de verblijfgever niet blijkt - andere documenten met betrekking tot die familierechtelijke relatie (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) n u wilt op grond van artikel 8 EVRM het gezinsleven uitoefenen met uw in Nederland verblijvende familie- of gezinslid (334) Let op! Als u de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner bent van uw verblijfgever, of het minderjarige kind, dan moet u een aanvraag indienen voor verblijf bij echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, of een aanvraag voor verblijf bij ouder(s). Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw familie- of gezinslid. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw familie- of gezinslid niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Neder- IND6007_M35A/12C

10 10 van 19 landse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijsstukken waaruit de familierechtelijke relatie tussen u en uw familieof gezinslid blijkt (bijvoorbeeld een geboorteakte. Zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt op welke wijze u invulling geeft en hebt gegeven aan het gezinsleven met uw familie of gezinslid. Bewijsstukken van het inkomen van uw familie- of gezinslid, zie Bijlage bewijsstukken inkomen. Als u niet voldoet aan de huidige inkomensnorm (de normen kunt u vinden op de internetsite van de IND) dient u aan te tonen welke inspanningen u hebt verricht om aan het middelenvereiste te voldoen. n u bent pleegkind van iemand (de verblijfgever). De verblijfgever woont in Nederland (352) Let op! Het dient hier te gaan om een familiepleegkind. De verblijfgever mag alleen een grootouder, broer, zuster, oom of tante van het pleegkind zijn. Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Een, ten behoeve van u, in het land van herkomst afgegeven medische verklaring (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) er mee instemmen dat u bij de verblijfgever in Nederland gaat wonen. Indien het land van herkomst dit vereist, dient u tevens bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de autoriteiten in het land van herkomst instemmen met uw verblijf in het gezin van de verblijfgever (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Een schriftelijke motivering van uw bijzondere omstandigheden of die van uw familieleden in het land van herkomst, waaruit blijkt dat u niet of moeilijk kan worden verzorgd door familieleden die in het land van herkomst wonen (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) De door uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Verklaring van de bevoegde autoriteiten dat het gezag over het pleegkind berust bij de pleegouders, bijvoorbeeld een voogdijverklaring n u bent gezinslid van iemand (de verblijfgever) met een verblijfsvergunning voor medische behandeling (415, 416, 417, 418) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning van uw verblijfgever of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als u een minderjarig kind bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van het minderjarig kind (indien het kind tijdens uw huwelijk is geboren, volstaat een geboorteakte) Als u een ouder bent van de verblijfgever, lever dan ook mee: Documenten met betrekking tot het ouderlijk gezag ten aanzien van u (indien u tijdens het huwelijk van uw ouders geboren bent, volstaat een geboorteakte) n u bent nog niet geadopteerd, maar wordt wel ter adoptie opgenomen in het gezin van uw verblijfgever (350) n u bent door een adoptie-uitspraak meteen geadopteerd in het gezin van uw verblijfgever. De verblijfgever woont in Nederland (356) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Een kopie van de beginseltoestemming van het ministerie van Veiligheid en Justitie - DG Preventie Jeugd en Sancties Een kopie van de verklaring waaruit blijkt dat gebruik is gemaakt van een daartoe bevoegde bemiddelingsorganisatie. Indien geen gebruik is gemaakt van een daartoe bevoegde bemiddelingsorganisatie: een verklaring van toestemming van het ministerie van Veiligheid en Justitie DG Preventie Jeugd en Sancties De officiële beslissing van de daartoe bevoegde autoriteiten in het land van herkomst (bijvoorbeeld een officiële uitspraak van de rechtbank in het land van herkomst), alsmede een vertaling hiervan. Hieruit moet blijken dat u in het gezin mag worden opgenomen en dat de autoriteiten van het land van herkomst instemmen met uw adoptie door de verblijfgever (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Documenten waaruit blijkt dat uw ouder(s) afstand doet (doen) van u (die toestemming kan blijken uit bovengenoemde uitspraak of een aparte officiële afstandverklaring (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Een in het land van herkomst recent afgegeven medische verklaring over de gezondheidstoestand (niet ouder dan 6 maanden), zoals bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) Als de vreemdeling door een adoptie-uitspraak meteen door u geadopteerd is en er sprake is van een adoptiebeslissing die is genomen door een buitenlandse instantie die het Haags Adoptieverdrag heeft toegepast, lever dan ook mee Een verklaring van conformiteit n u bent gezinslid van een ex-geprivilegieerde (de verblijfgever) en bent van hem/haar afhankelijk (464, 465, 466, 467) Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een originele verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken waaruit blijkt dat u direct voorafgaand aan de aanvraag verblijf had op grond van een geprivilegieerde status als afhankelijk gezinslid bij de verblijfgever Document waaruit blijkt dat u samenwoont met de verblijfgever Bewijsstukken waaruit blijkt dat u een huishouding voert met de verblijfgever Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie: - In geval van echtgen(o)t(e): de huwelijksakte - In geval van partner: documenten die gezamenlijk partnerschap en het samenwonen in het land van herkomst aantonen - In geval van kind: de geboorteakte Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. U moet dan in ieder geval direct voorafgaand aan de aanvraag 10 jaar aaneengesloten verblijf op grond van een geprivilegieerde status als afhankelijk gezinslid bij de verblijfgever hebben gehad. Gebruik dan het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd IND6007_M35A/12C

11 Aanvraag 11 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n u bent gezinslid van niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (de verblijfgever) (461, 462, 463) Een door de werkgever van uw verblijfgever volledig ingevulde en ondertekende Bijlage werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden) Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Bewijsstukken over uw gezins- of familierelatie met de verblijfgever: - In geval van echtgeno(o)t(e): de huwelijksakte - In geval van kind jonger dan 21 jaar: de geboorteakte - In geval van bloed- of aanverwant (ook kinderen ouder dan 21 jaar): het document waaruit de familierelatie blijkt en bewijsstukken waaruit blijkt dat u ten laste komt van de verblijfgever of de echtgeno(o)t(e)van de verblijfgever Als uw verblijfgever niet staat ingeschreven in de GBA, lever dan ook mee Bewijsstukken dat het hoofdverblijf van uw verblijfgever in Nederland is n u bezoekt een familielid (de verblijfgever) in Nederland (langer dan 3 maanden en maximaal 6 maanden) (470) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen. Als u zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt moet uw verblijfgever of een andere relatie van u in Nederland, de Bijlage garantverklaring volledig invullen en ondertekenen Bewijsstukken van het inkomen van uw verblijfgever en eventueel zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw verblijfgever. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Documenten met betrekking tot de familierechtelijke relatie met uw verblijfgever (een kopie van bijvoorbeeld een trouwboekje, geboorteakte of familie-uittreksel van de burgerlijke stand) (zie de toelichting Buitenlandse documenten en Taal op pagina 2 van dit formulier) 8 Verblijfsvergunning om te werken Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n als werknemer in loondienst (370) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n voor het zoeken of verrichten van arbeid al dan niet in loondienst na verbreking van het huwelijk en u heeft de Turkse nationaliteit (336) Bewijsstukken waaruit blijkt dat u tenminste 3 jaar gehuwd bent geweest en dat het huwelijk is ontbonden Bewijsstukken waaruit blijkt dat u op grond van het huwelijk ten minste 1 jaar rechtmatig verblijf heeft gehad (een kopie van uw verblijfsvergunning) n als stagiair (374, 404) Bewijsstukken van uw inkomen gedurende uw verblijf als stagiair, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) De stageovereenkomst Als u stage gaat lopen in het kader van het Young Workers Exchange Program (YWEP), lever dan ook mee Een bewijs waaruit blijkt dat u de Canadese nationaliteit heeft en dat u woonachtig bent in Canada Een bewijs dat u op moment van de aanvraag studeert, of waaruit blijkt dat u niet langer dan 12 maanden geleden bent afgestudeerd n als praktikant (375) Bewijsstukken van uw inkomen gedurende het verblijf als praktikant, zie Bijlage bewijsstukken inkomen De practicumovereenkomst Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n als u de EG-verblijfsvergunning heeft voor langdurig ingezetenen die is afgegeven door een andere lidstaat (370) De door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (of een kopie daarvan) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Een (kopie van uw aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage(n) werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden); of De (concept) arbeidsovereenkomst waaruit (mede) het inkomen blijkt n als gastdocent of bezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (394, 395) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker (387) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Een bewijsstuk dat is afgegeven door een beursverlener of de Europese Unie, waaruit blijkt dat aan u een beurs is toegekend, of bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen n als directeur-grootaandeelhouder (456) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw huidige arbeidsovereenkomst door uw werkgever is aangemeld bij de Belastingdienst Het bewijs dat uw belang in de onderneming minder dan 25% is en dat u een door derden vastgesteld salaris ontvangt (als u een groter belang heeft, dan moet u arbeid als zelfstandige aanvragen) IND6007_M35A/12C

12 12 van 19 n als geestelijk voorganger of als godsdienstleraar (376) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring geestelijk voorganger/godsdienstleraar Informatie over de geloofsgemeenschap waarvoor u de werkzaamheden zal gaan uitoefenen n als grensoverschrijdende dienstverrichter (500) Als u (de dienstverrichter) geen EU-/EER nationaliteit heeft, maar wel in een EU-/EER-land woont en werkt, én in opdracht van uw werkgever (de dienstverlener) tijdelijk diensten gaat verrichten. Uw verblijfsvergunning en uw werkvergunning waaruit blijkt dat u gerechtigd bent in het land van vestiging van de dienstverlener te verblijven en daar in dienst van de dienstverlener arbeid te verrichten (indien u deze heeft) Uw arbeidsovereenkomst (met de dienstverlener) n voor het doorbrengen van verlof in Nederland (alleen als u werkzaam bent op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat) (383) Een brief van uw werkgever met een uiteenzetting waarom u een verblijfsvergunning nodig heeft voor verlof in Nederland; Bewijsstukken waaruit blijkt dat nog tenminste één jaar over een arbeidsplaats op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat wordt beschikt, waarmee duurzaam voldoende middelen van bestaan wordt verworven, zie Bijlage bewijsstukken inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen n na 7 jaar of langer gewerkt te hebben op een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat (371) Een brief met een uiteenzetting waarom u naar Nederland wil komen (voor werk op Nederlands grondgebied, of voor een verlofperiode, of wegens ziekte, of wegens werkloosheid) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Bewijsstukken van uw arbeidsverleden aan boord van een Nederlands zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat (bijvoorbeeld uw monsterboekje of arbeidscontract). Als dit arbeidsverleden onderbroken is geweest: documenten met betrekking tot de duur en reden van deze onderbreking en indien van toepassing: documenten met betrekking tot uitkeringen die u heeft ontvangen Bewijsstukken van de sociale verzekering uit hoofde van uw dienstbetrekking ingevolge van een door Nederland gesloten sociaal zekerheidsverdrag dan wel voor de Nederlandse sociale verzekeringen Een overzicht van de perioden waarin u werkeloos was of wanneer u niet heeft gewerkt aan boord van een zeeschip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat. Voor zover u verlof wil doorbrengen in Nederland: - Bewijsstukken dat tijdens het arbeidsverleden de verlofperioden nagenoeg geheel in Nederland zijn doorgebracht - Bewijsstukken dat nog tenminste één jaar over een arbeidsplaats aan boord van een Nederlands schip of op een mijnbouwinstallatie op het continentaal plat wordt beschikt, waarmee duurzaam voldoende middelen van bestaan wordt verworven n als niet-geprivilegieerd NAVO-personeel (460) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Als u als niet-geprivilegieerd burgerpersoneel niet in de GBA wordt ingeschreven: bewijsstukken dat u in Nederland woont 9 Verblijfsvergunning om te werken als zelfstandige Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n als zelfstandige (in economische zin) (377) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van een document afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of bedrijf uit te oefenen Een kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat: - Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inkomenssituatie, financiële verplichtingen, opleidingen en beroepservaring) - Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat werken,startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats) - Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handelsnaam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leveringsvoorwaarden) - Commerciële aspecten (marktpotentie): omschrijving van het type bedrijf en product (kenmerken, toepassing, behoefte, het innovatieve karakter ervan, unique selling points); marktanalyse (beschrijving en omvang van de markt, potentiële klanten/marktaandeel), concurrenten, toetredingsbarriëres, samenwerking, risico s; prijsopbouw e.e.a. onderbouwd met contracten en referenties. - Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw onderneming, benodigde competenties en de omvang van het personeelsbestand) - Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan, aflossingsplan, (openings)balans, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose) Let op! Het ondernemingsplan moet onderbouwd zijn met aanvullende documenten zoals jaarrekeningen, belastinggegevens, referenties enz. Financiële documenten moeten zijn opgesteld of beoordeeld door een onafhankelijk deskundige. Eventuele arbeidscreatie moet aannemelijk zijn door ofwel de inhoud van het ondernemersplan, waarbij vooral de haalbaarheid van de financiële aspecten een rol spelen ofwel door arbeidscontracten. Een kopie van de oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijkheden en winstdeling onder de vennoten blijkt (in het geval van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Ingeval van freelance werkzaamheden als zelfstandige: Overeenkomst(en) van opdracht(en) waaruit blijkt dat de vreemdeling in opdracht werkzaamheden als freelancer gaat uitvoeren Het is uw verantwoordelijkheid om uw aanvraag zoveel mogelijk te onderbouwen met stukken waaruit blijkt dat uw onderneming een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie kan leveren. Hiervoor levert u eveneens in tweevoud en niet ingebonden de volgende stukken mee: Afschriften van behaalde diploma s (als het diploma in het buitenland is behaald, moet het diploma door het Nuffic te zijn erkend. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen.); Afschriften of getuigschriften van (Nederlandse) opleiding (diploma, promotie); Bewijsstukken van eventuele eerdere ondernemerschapservaring; als er sprake is van een onderneming in het land van herkomst lever dan ook een akte van de oprichting en statuten van de onderneming mee; Bewijsstukken van eerdere werkervaring via bijvoorbeeld referentie(s), en of getuigschriften, arbeidscontract(en) van/met voormalige werkgever(s); Opgaaf inkomen over de laatste 12 maanden voor de aanvraag, via bijvoorbeeld jaaropgaven, belastingaanslag, arbeidscontract(en); Bewijsstukken van ervaring met Nederland, bijvoorbeeld contract(en) of referenties van Nederlandse (zaken)partners, omzetgegevens van de Nederlandse markt; Let op! Als u uw aanvraag onvoldoende met de hiervoor genoemde stukken onderbouwt, zal uw aanvraag niet voor advies worden voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Als u de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft die is afgegeven door een andere lidstaat, lever dan ook mee De door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (of een kopie daarvan) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Een kopie van uw ondernemingsplan zoals bovengenoemd. Dit ondernemingsplan hoeft echter geen omschrijving van het innovatieve karakter van het bedrijf en het product te bevatten. IND6007_M35A/12C

13 Aanvraag 13 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n als zelfstandige (in economische zin), u heeft de Turkse nationaliteit (377) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van een document afgegeven door de bevoegde Nederlandse autoriteit waaruit blijkt dat u bevoegd bent een beroep of bedrijf uit te oefenen Een kopie van uw ondernemingsplan, dat bevat: - Gegevens van u, de ondernemer (personalia, gezins- en inkomenssituatie, financiële verplichtingen) - Bedrijfsgegevens (gegevens over de branche waarin u gaat werken,startdatum van uw onderneming en vestigingsplaats) - Juridische aspecten (rechtsvorm van uw onderneming, handelsnaam, vergunningen, aansprakelijkheid, verzekeringen en leveringsvoorwaarden) - Commerciële aspecten (marktpotentie): omschrijving van het type bedrijf en product (kenmerken, toepassing, behoefte, unique selling points); marktanalyse (beschrijving en omvang van de markt, potentiële klanten/marktaandeel), concurrenten, toetredingsbarriëres, samenwerking, risico s; prijsopbouw e.e.a. onderbouwd met contracten en referenties. - Managementaspecten (omschrijving van de organisatie van uw onderneming, benodigde competenties en de omvang van het personeelsbestand) - Financiële aspecten (investeringsbegroting, financieringsplan, aflossingsplan, (openings)balans, exploitatiebegroting en liquiditeitsprognose) Let op! Het ondernemingsplan moet onderbouwd zijn met aanvullende documenten zoals jaarrekeningen, belastinggegevens, referenties enz. Financiële documenten moeten zijn opgesteld of beoordeeld door een onafhankelijk deskundige. Eventuele arbeidscreatie moet aannemelijk zijn door ofwel de inhoud van het ondernemersplan, waarbij vooral de haalbaarheid van de financiële aspecten een rol spelen ofwel door arbeidscontracten. Een kopie van de oprichtingsakte waaruit bevoegdheden, verantwoordelijkheden en winstdeling onder de vennoten blijkt (in het geval van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap) Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel Ingeval van freelance werkzaamheden als zelfstandige: Overeenkomst(en) van opdracht(en) waaruit blijkt dat de vreemdeling in opdracht werkzaamheden als freelancer gaat uitvoeren Het is uw verantwoordelijkheid om uw aanvraag zoveel mogelijk te onderbouwen met stukken waaruit blijkt dat uw onderneming een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie kan leveren. Let op! Als u uw aanvraag onvoldoende met de hiervoor genoemde stukken onderbouwt, zal uw aanvraag niet voor advies worden voorgelegd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Als u de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen heeft die is afgegeven door een andere lidstaat, lever dan ook mee De door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (of een kopie daarvan) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Een kopie van uw ondernemingsplan zoals bovengenoemd. Dit ondernemingsplan hoeft echter geen omschrijving van het innovatieve karakter van het bedrijf en het product te bevatten. 10 Verblijfsvergunning zoekjaar afgestudeerde Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n zoekjaar afgestudeerde (501) Als u binnen een jaar na voltooiing van uw studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool een baan wilt zoeken als kennismigrant en gebruik wilt maken van het zoekjaar Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk of document in: Een gewaarmerkte kopie van het diploma waaruit de datum van afstuderen blijkt. Het betreft hier het diploma van een studie aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling; of De volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring afronding studie/ afmelding student n zoekjaar hoogopgeleide (508) Als u als hoogopgeleide binnen drie jaar na voltooiing van uw studie een baan wilt zoeken als kennismigrant of een innovatief bedrijf wilt starten en gebruik wilt maken van het zoekjaar. U dient als master of doctor te zijn afgestudeerd of gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit of hogeschool of aan een buitenlandse onderwijsinstelling die is opgenomen in de top 200 van de in 2011 gepubliceerde lijsten van de Times Higher Education Supplement of de Jiao Tong Shanghai University Een gewaarmerkte kopie van het master of doctor diploma van een geaccrediteerde opleiding, als opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) waaruit de datum van afstuderen of promotie blijkt. Dit diploma mag niet ouder zijn dan drie jaar. Of een gewaarmerkte kopie van het master of doctor diploma van een buitenlandse onderwijsinstelling die is opgenomen in de top 200 van de in 2011 gepubliceerde lijsten van de Times Higher Education Supplement of de Jiao Tong Shanghai University met bijhorende cijferlijst. Bij het diploma moet ook de schriftelijke diplomawaardering van het Nuffic (Informatiecentrum Diplomawaardering) worden ingeleverd Als u punten wilt behalen in het puntensysteem lever dan ook mee (voor zover mogelijk) Uw arbeidscontract of uw werkgeversverklaring, als u in het verleden zes maanden of langer in Nederland heeft gewerkt Het bewijs van deelname aan een in Nederland genoten studie die u zes maanden of langer heeft gevolgd Het diploma Nederlands als Tweede Taal (NT2) op A2 niveau; Als u niet bent afgestudeerd in een Engelstalig land: een verklaring of diploma van een taalinstituut waaruit blijkt dat u de Engelse taal spreekt op niveau 6 van het International English Language Testing System (IELTS) Een diploma waaruit blijkt dat u (eerder) een Bachelor, Master of Doctorgraad heeft behaald in een land aangesloten bij de Bologna verklaring. Als het diploma niet in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal opgesteld is moet u het diploma laten vertalen. IND6007_M35A/12C

14 14 van Verblijfsvergunning om te werken op grond van een internationaal verdrag Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n arbeid in loondienst in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is, anders dan het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag, het Nederlands-Japans Handelsverdrag, het Turks associatiebesluit of het Nederlands-Duits Vestigingsverdrag (370) Bewijsstukken waaruit blijkt dat in het kader van een EU-actieprogramma of een Internationale Overeenkomst waarbij Nederland partij is tijdelijk betaald onderzoek of betaald werk wordt verricht Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen n arbeid in loondienst op grond van het Nederlands-Duits Vestigingsverdrag (450) Lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in: Bewijsstukken waaruit blijkt dat u voor de duur van uw verblijf beschikt over voldoende middelen van bestaan. Dit mag een eigen verklaring of een verklaring van een derde zijn n arbeid in loondienst als sleutelpersoneel op grond van het Nederlands- Amerikaans vriendschapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag (454, 511) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken dat u werkzaam bent als sleutelpersoneel n arbeid als zelfstandige op grond van het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag of het Nederlands-Japans Handelsverdrag (453, 510) Een recent origineel uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming/het bedrijf Bewijsstukken waaruit de ondernemingsvorm blijkt Bewijsstukken waaruit blijkt dat u een aanzienlijk kapitaal heeft geïnvesteerd in uw onderneming of uw bedrijf. n arbeid in loondienst op grond van het EG-Turkije 1/80 associatiebesluit (337) Bewijsstukken van uw inkomen, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Indien nodig: een (kopie van de aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) Bewijsstukken dat u ten minste 1 jaar in dienst bent van een Nederlandse onderneming (kan ook een transportonderneming zijn) en dat uw huidige werkgever nog 1 jaar arbeid in loondienst voor u heeft 12 Als economisch niet-actieve langdurig ingezeten derdelander n als economisch niet-actieve met een verblijfsvergunning als langdurig ingezeten derdelander in een andere lidstaat (507/763) De door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (of een kopie daarvan) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over zelfstandige en duurzame middelen van bestaan, zoals uit een uitkering van de lidstaat die de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aan u heeft gegeven (het moet daarbij wel gaan om een uitkering die in Nederland kan worden ontvangen) of een inkomen uit vorige arbeid buiten Nederland (zoals een salaris of (bedrijfs)pensioen of wegens vervroegd uittreden) of inkomen uit vermogen 13 Verblijfsvergunning om te studeren aan het voortgezet of beroepsonderwijs Wilt u een studie volgen aan het hoger onderwijs of aan een universiteit? Gebruik dan niet dit formulier maar richt u zich tot de onderwijsinstelling n studie aan voortgezet of beroepsonderwijs (393) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. Indien uw studie door een financier wordt bekostigd, dient ook uw financier ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie Bewijsstukken van uw (voorlopige) inschrijving aan of toelating tot de instelling. De bewijsstukken moeten zijn afgegeven door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring studie Bewijsstukken, bijvoorbeeld een verklaring van het Ministerie van Onderwijs van uw het land van herkomst, waaruit blijkt dat de opleiding of een soortgelijke opleiding niet bestaat in uw het land van herkomst. In het geval van een MBO opleiding kan dit ook worden aangetoond met een verklaring van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, voorheen Colo (informatie via Bewijsstukken, bijvoorbeeld een verklaring van de autoriteiten van uw land van herkomst, waaruit blijkt dat de u met deze opleiding een positieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van uw land van herkomst Bewijsstukken, bijvoorbeeld geboorteakten, verblijfsdocumenten waaruit blijkt dat u familiebanden heeft met reeds in Nederland verblijvende personen Bewijsstukken, bijvoorbeeld diploma s en/of certificaten van gevolgde taalcursussen, waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal machtig bent Als u een studiebeurs ontvangt, lever dan ook mee Het document waaruit blijkt dat de studiebeurs is toegekend Als u of een derde (bijvoorbeeld een particulier of een rechtspersoon) in het buitenland de studie (gedeeltelijk) betaalt, lever dan ook mee Een bankafschrift, van een bankrekening mede of uitsluitend op uw naam, met het saldo dat voor het studiejaar ter beschikking staat; of Een originele verklaring van de bank waaruit blijkt welk bedrag maandelijks ten gunste van u wordt overgemaakt op een mede of uitsluitend op uw naam staande bankrekening Als een derde (bijvoorbeeld een particulier of een rechtspersoon) in Nederland de studie betaalt, lever dan ook mee Een door uw financier en de eventuele echtgeno(o)t (e) of (geregistreerd) partner volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Bewijsstukken van het inkomen van de financier en van de eventuele echtgeno(o)t (e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van uw financier en van de eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft uw financier en eventuele echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren. Als u de EG-verblijfsvergunning heeft voor langdurig ingezetenen die is afgegeven door in een andere lidstaat dan mag u de studie ook in deeltijd volgen. U hoeft de Bijlage bewustverklaring studie niet in te vullen en te ondertekenen. Lever ook mee De door de andere lidstaat afgegeven EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (of een kopie daarvan) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering IND6007_M35A/12C

15 Aanvraag 15 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 14 Verblijfsvergunning voor uitwisseling Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n uitwisseling via een particuliere organisatie (403) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw gastgezin. De door de particuliere organisatie volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring uitwisselingsorganisatie De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn Als het gaat om vrijwilligerswerk, lever dan ook mee Een (kopie van uw aanvraag) tewerkstellingsvergunning (twv) (zie de toelichting op pagina 2 van dit formulier) n uitwisseling op basis van het Working Holiday Scheme of Working Holiday Program (402) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Het retourticket of bewijsstukken waaruit blijkt dat u over voldoende middelen beschikt voor het aanschaffen van een retourticket 15 Verblijfsvergunning voor au pair n als au pair (400) Let op! U bent op het moment van de aanvraag van de verblijfsvergunning in Nederland minimaal 18 jaar en jonger dan 26 jaar oud. Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie op het adres van uw verblijfgever. Een kopie van alle pagina s van het identiteitsbewijs van uw gastgezin (de verblijfgever) als hij of zij Nederlander zijn of van de voor- en achterkant van de verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens, (reis) stempels en aantekeningen van het geldige document voor grensoverschrijding waarin de verblijfsvergunning van uw gastgezin is aangetekend. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring burgerlijke staat, waaruit blijkt dat u ongehuwd bent en niet de zorg draagt voor kinderen van uzelf of voor kinderen die van u afhankelijk zijn De door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring au pair Een door u en uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage overeenkomst au pair - gastgezin Een door uw gastgezin volledig ingevulde en ondertekende Bijlage Garantverklaring Een beschrijving van de wijze waarop u kennis zult maken met de Nederlandse samenleving en cultuur Bewijsstukken van het inkomen van uw gastgezin, zie Bijlage bewijsstukken inkomen. Het inkomen van het gastgezin dient een minimale hoogte te hebben van het op het gastgezin van toepassing zijnde bestaansminimum, aangevuld met het bestaansminimum voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder zijn 16 Verblijfsvergunning om te verblijven bij religieuze of levensbeschouwelijke organisatie n op religieuze of levensbeschouwelijke gronden (378) Het klooster of de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie levert bij de aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken en documenten in: Een schriftelijke uitleg over de behoefte aan het verblijf van de vreemdeling bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie Schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat de vreemdeling ten tijde van de aanvraag reeds deel uitmaakte van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie Een gedetailleerde beschrijving van de activiteiten die de vreemdeling bij of door tussenkomst van de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie gaat uitvoeren Een schriftelijke opgave van de middelen waarmee het verblijf van de vreemdeling bekostigd wordt (welke voorzieningen ontvangt de vreemdeling op kosten van de organisatie) Een volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewust- en garantverklaring religieuze en levensbeschouwelijke organisaties Een volledige ingevulde en ondertekende Bijlage bewustverklaring overgangsregeling religieuze of levensbeschouwelijke gronden Schriftelijke bewijsstukken waarmee de organisatie of het klooster aantoont over voldoende financiële middelen te beschikken en te kunnen voorzien in het levensonderhoud van de vreemdeling Als verblijf wordt beoogd bij een andere organisatie dan: de Stichting Jeugd met een Opdracht te Heerde; of de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen te Dordrecht; of Centraal Missie Commissariaat te Den Haag; of de Syrisch Orthodoxe Kerk te Losser; of Stichting Congregatie FIC te Maastricht; of Maharishi European Research University/Maharishi Vedic University te Vlodrop; of Stichting International Buddhist Progress Society Holland te Amsterdam; of bij een individueel klooster dan dient de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie of het klooster tevens te overleggen: Bewijsstukken waaruit blijkt dat in de vijf jaren voorafgaand aan de ingangsdatum van deze regeling (8 januari 2004) aan een vreemdeling verblijf op religieuze of levensbeschouwelijke gronden is verleend bij de organisatie waarbij verblijf wordt beoogd. Hiermee wordt niet gedoeld op verblijf in het kader van studie of arbeid in loondienst. IND6007_M35A/12C

16 16 van Verblijfsvergunning voor wedertoelating Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft vanaf uw 4e levensjaar 10 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven (360) Documenten en gegevens met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland Documenten en gegevens waaruit blijkt dat in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien n u bent minderjarig, in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien en u heeft voor het indienen van de aanvraag 5 jaar rechtmatig (of als Nederlander) in Nederland verbleven en Nederland is voor u het meest aangewezen land (360) Documenten en gegevens met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland Documenten en gegevens waaruit blijkt dat in uw opvang en wettelijke vertegenwoordiging in Nederland is voorzien Let op! Voor de beoordeling of Nederland voor u het meest aangewezen land is, is van belang dat uw banden met Nederland sterker zijn dan met uw land van herkomst. Bij dat oordeel kunnen de volgende factoren worden betrokken: de reden van remigratie; de duur van het verblijf in Nederland en in het land van herkomst; de in Nederland en in het buitenland gevolgde schoolopleiding; de in Nederland en in het buitenland opgedane werkervaring en de kennis van de Nederlandse taal. U moet hierover bij uw aanvraag zoveel mogelijk gegevens verstrekken. n u komt in aanmerking voor terugkeer op grond van artikel 8 Remigratiewet (uw situatie na remigratie) (315) Als u direct voor uw remigratie uit Nederland: gedurende een ononderbroken periode van tenminste drie jaar in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in Nederland verbleef; of in het bezit van een geldige verblijfsvergunning in Nederland verbleef als minderjarig kind van een persoon die zelf op grond van de Remigratiewet in aanmerking komt voor wedertoelating, voor zover u beiden gelijktijdig uit Nederland bent geremigreerd en gelijktijdig een aanvraag om wedertoelating indient; of in het bezit van een geldige verblijfsvergunning in Nederland verbleef als minderjarig kind van een persoon met rechtmatig verblijf, u met deze persoon uit Nederland bent geremigreerd op grond van artikel 8 van de Remigratiewet en u binnen een jaar na remigratie meerderjarig bent geworden en binnen dat jaar een aanvraag om wedertoelating indient. De beschikking van de SVB, waarin het recht op de basisvoorzieningen of de remigratievoorzieningen is toegekend en waarin de vertrekdatum is vermeld De bijlage bij de beschikking van de SVB, waaruit de ingangsdatum van de eerder verleende verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel en de ononderbroken duur van uw eerdere verblijf in Nederland blijkt Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (als u direct voor uw remigratie in Nederland verbleef als Nederlander, als houder van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of als u gedurende een ononderbroken periode van tenminste vijf jaar houder was van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd). Gebruik dan het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd n u heeft buiten Nederland verbleven in verband met gevangenschap of militaire dienst (360) Een kopie van de voor- en achterkant van uw laatste verblijfsvergunning Documenten en gegevens met betrekking tot uw gevangenschap in het buitenland en de beëindiging daarvan of met betrekking tot het vervullen en de beëindiging van uw militaire dienstplicht n u heeft bij de rechtbank te s-gravenhage een verzoek ingediend tot vaststelling van uw Nederlanderschap (361) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Volledige kopie van uw verzoek aan de rechtbank met betrekking tot de vaststelling van uw Nederlanderschap (ex. art. 17 RWN) n u bent oud-nederlander en u bent in Nederland geboren en getogen (362) Lever bij uw aanvraag het volgende aanvullende bewijsstuk in: Documenten en gegevens met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland n u bent oud-nederlander en u heeft afstand gedaan van uw Nederlandse nationaliteit om aanspraak te kunnen maken op de voorzieningen van de Remigratiewet (uw situatie vóór remigratie) (364) Een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat dat in beginsel positief zal worden beslist op uw aanvraag om remigratievoorzieningen, mits u afstand doet van de Nederlandse nationaliteit. Uw verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit. Een verklaring van de ambtenaar burgerzaken dat uw verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit is ontvangen. n u bent oud-nederlander, u heeft uw Nederlandse nationaliteit verloren doordat deze is ingetrokken omdat u niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit (als u op het moment waarop u Nederlander werd minimaal 3 jaren aaneengesloten rechtmatig in Nederland verbleef) (314) Documenten met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland De kennisgeving tot naturalisatie Brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin u wordt gewezen op de verplichting afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit Een afschrift van het besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (als u op het moment waarop u Nederlander werd minimaal 5 jaren aaneengesloten rechtmatig in Nederland verbleef). Gebruik dan het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd. n u bent oud-nederlander omdat u zelf afstand heeft gedaan van uw Nederlandse nationaliteit omdat deze anders zou worden ingetrokken omdat u niet al het mogelijke hebt gedaan om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit (313) Documenten en gegevens met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland De kennisgeving tot naturalisatie Brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin u wordt gewezen op de verplichting afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit Let op! Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (als u op het moment waarop u Nederlander werd minimaal 5 jaren aaneengesloten rechtmatig in Nederland verbleef). Gebruik dan het formulier Aanvraag of wijziging van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd n u bent oud-nederlander, 18 jaar of ouder, u woont in een ander land dan waarvan u onderdaan bent en u heeft bijzondere banden met Nederland (360) Documenten en gegevens met betrekking tot de duur en de aard van uw eerdere verblijf in Nederland Documenten en gegevens waaruit blijkt dat u in een ander land woont dan waarvan u de nationaliteit heeft Documenten en gegevens waaruit blijkt dat u in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, Sint Eustatius of Saba minstens de helft van het basisonderwijs heeft gevolgd of gedurende uw minderjarigheid een opleiding heeft gevolgd die meer dan destijds gebruikelijk was op Nederland was gericht of door andere omstandigheden zoals opvoeding, maatschappelijke positie en/of dienstbetrekking nauwe banden met Nederland heeft verkregen. IND6007_M35A/12C

17 Aanvraag 17 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 18 Verblijfsvergunning om medische redenen n voor medische behandeling (410, 411) Een door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, moeten met een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Een bewijs van verzekering voor in Nederland te maken ziektekosten of een ander bewijs waaruit blijkt dat de financiering van de kosten van de medische behandeling deugdelijk is geregeld Een schriftelijke uiteenzetting, waarom Nederland het meest aangewezen land is voor het ondergaan van de betreffende medische behandeling(en). Stuur zoveel mogelijk bewijsstukken met de aanvraag mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt voor de kosten van uw levensonderhoud tijdens uw verblijf in Nederland Als u zelf niet over voldoende middelen van bestaan beschikt lever dan ook mee: Een door een familielid of andere relatie van u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage garantverklaring Bewijsstukken van het inkomen van de garantsteller en eventueel zijn/haar echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner, zie Bijlage bewijsstukken inkomen Een kopie van de pagina s met identiteitsgegevens van het Nederlands paspoort of identiteitskaart van de garantsteller. Kopieer ook de pagina s met reisstempels. Heeft de garantsteller niet de Nederlandse nationaliteit, dan een kopie van de voor- en achterkant van de Nederlandse verblijfsvergunning of van de pagina s met identiteitsgegevens van het geldige document voor grensoverschrijding (paspoort) waarin de verblijfsvergunning is aangetekend. Kopieer ook de pagina s met reisstempels en de verblijfsvergunning. Het is niet nodig om lege pagina s te kopiëren Bent u een onderdaan van Suriname, lever dan ook mee Het op medische indicatie afgegeven visum 19 Verblijfsvergunning voor slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel n als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel (420) Ga met dit aanvraagformulier naar de politie en doe aangifte van mensen handel of verleen medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel. De politie zal u verder helpen met het aanvragen van de verblijfsvergunning. Als u deze aanvraag indient zonder dat u naar de politie bent geweest en geen aangifte heeft gedaan of geen medewerking heeft verleend, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. 20 Verblijfsvergunning in het kader van buitenschuld n in het kader van buitenschuld (491) Documenten waaruit blijkt dat u zelfstandig heeft geprobeerd om uw vertrek uit Nederland te realiseren en dat dit u niet is gelukt. Aangetoond moet worden dat u zich heeft gewend tot de diplomatieke vertegenwoordiging van uw land of andere landen, waar u eerder verblijf heeft gehad en/ of landen waarvan kan worden aangenomen dat u daar toegang zal worden verleend en dat het verzoek om het verstrekken van reisdocumenten niet is ingewilligd. U kunt hierbij met name denken aan verklaringen van betreffende autoriteiten, waaruit blijkt dat u zich aantoonbar heeft gewend tot die diplomatieke vertegenwoordigingen, en waarin staat dat een verzoek om het verstrekken van reisdocumenten niet is ingewilligd. Documenten waaruit blijkt dat u zich geeft gewend tot Internationale Organisatie voor Migratie ter facilitering van uw vertrek en dat deze organisatie u heeft bericht dat zij niet in staat is uw vertrek te realiseren vanwege het feit dat u stelt niet te kunnen beschikken over reisdocumenten, dan wel dat deze organisatie heeft verklaard uw vertrek verder te kunnen faciliteren, wanneer u beschikt over reisdocumenten. Documenten waaruit blijkt dat u zich gewend heeft tot de Dienst Terugkeer & Vertrek, met het verzoek om samen met u een aanvraag in te dienen voor een vervangend reisdocument, een zogenaamd laissez passer. De Dienst Terugkeer & Vertrek is ook bereid om u te assisteren bij een of meerdere diplomatieke vertegenwoordigingen bij het verkrijgen van de benodigde reisdocumenten. IND6007_M35A/12C

18 18 van Verblijfsvergunning voortgezet verblijf Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u heeft de Turkse nationaliteit en u heeft een verblijfsvergunning voor het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst na verbreking van het huwelijk (304) Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uiterlijk op het moment dat de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning verstrijkt voor ten minste 1 jaar over een arbeidsplaats beschikt n op grond van art. 7 van het associatiebesluit 1/80 EG-Turkije (301) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u op dit moment en gedurende de afgelopen drie jaar ingeschreven te (hebben) (ge)staan in de GBA op het adres van uw verblijfgever Bewijsstukken dat de hoofdpersoon een werknemer met de Turkse nationaliteit is geweest gedurende drie jaar dat u met hem hebt samengewoond Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering n na 3 jaar verblijf bij echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner (301); of n na 3 jaar verblijf als meerderjarig kind bij ouder (301); of n na 3 jaar verblijf als ouder bij kind (301) Let op! Bij deze verblijfsdoelen dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omstandigheden Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering De door u volledig ingevulde Bijlage inburgeringsvereiste (voortgezet verblijf na gezinshereniging of -vorming) n na 1 jaar verblijf als minderjarig kind bij ouder of adoptie- of pleegouder (301); of n na 3 jaar verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling (301); of n na 3 jaar verblijf wegens buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten (301) Let op! Bij deze verblijfsdoelen dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omstandigheden Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering n huwelijk, (geregistreerd) partnerschap: klemmende redenen van humanitaire aard (301) Let op! Bij dit verblijfsdoel dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omstandigheden Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard n huwelijk, (geregistreerd) partnerschap: na overlijden echtgeno(o)t( e) of (geregistreerd) partner (302); of n minderjarig kind na overlijden ouder of adoptie- of pleeg-ouder (302); of n meerderjarig kind na overlijden ouder (302) Let op! Bij deze verblijfsdoelen dient u ingeschreven te staan in de Gemeentelijke basisadministratie. De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omstandigheden Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering De overlijdensakte van uw (huwelijks/geregistreerd) partner of van uw ouder of uw adoptie- of pleegouder n medische behandeling (301) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage verklaring omstandigheden De door uw arts volledig ingevulde en ondertekende Bijlage bewijs omtrent uw medische situatie. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand. Wijzigingen in uw medische situatie die van belang kunnen zijn voor een te nemen beslissing, moeten met een nieuw bewijs omtrent medische situatie kenbaar worden gemaakt. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet door elke arts afzonderlijk een bijlage worden ingevuld en ondertekend De door u volledig ingevulde en ondertekende Bijlage toestemmingsverklaring medische gegevens. Als er sprake is van meerdere artsen dan moet voor elke arts afzonderlijk toestemming worden gegeven. Zowel voor het benaderen van de arts in Nederland als de arts in het land van herkomst Bewijsstukken waaruit blijkt dat de financiering van de in Nederland te maken ziektekosten voldoende is geregeld Een schriftelijke uiteenzetting, waarom Nederland het meest aangewezen land is voor het ondergaan van de betreffende medische behandeling(en) n slachtoffer huiselijk geweld (303) Een bewijs van een op uw naam afgesloten ziektekostenverzekering Bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van aantoonbaar ondervonden huiselijk geweld: - het proces-verbaal van de aangifte bij de politie én een verklaring van een (vertrouwens)arts; of - een verklaring van het Openbaar Ministerie danwel de Korpschef waaruit blijkt dat ambtshalve vervolging tegen de dader is ingesteld én een verklaring van een (vertrouwens)arts n slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel (301) Bent u slachtoffer van mensenhandel, lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in: De rechterlijke uitspraak die gevolgd is op uw aangifte mensenhandel danwel op uw medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel en waarbij de verdachte is veroordeeld (een veroordeling op grond van één van de andere in de strafzaak ten laste gelegde misdrijven is ook relevant, mits mensenhandel een onderdeel vormt van de tenlastelegging); of De rechterlijke uitspraak die gevolgd is op uw aangifte mensenhandel danwel op uw medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel en waarbij de verdachte niet is veroordeeld (een veroordeling op grond van één van de andere in de strafzaak ten laste gelegde misdrijven is ook relevant, mits mensenhandel een onderdeel vormt van de tenlastelegging), maar de uitspraak anderszins luidt; en indien u korter dan drie jaar in het bezit bent van een verblijfsvergunning op grond van de B9-regeling tevens bewijsstukken waaruit blijkt dat u niet kunt terugkeren naar het land van herkomt (bijvoorbeeld omdat er sprake is van wraakacties) of bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard die naar uw mening dienen te leiden tot voortgezet verblijf (bijvoorbeeld psychische problemen waarvoor u in Nederland in behandeling bent of de zorg die u heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren of een opleiding volgen) Indien u langer dan 3 jaar in het bezit bent van een verblijfsvergunning op grond van de B9-regeling en het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, de verklaring van de politie danwel het OM dat de strafzaak nog loopt Als uw aangifte danwel uw medewerking aan de opsporing en vervolging van mensenhandel heeft geleid tot een sepot, lever dan ook mee Bewijsstukken waaruit blijkt dat u niet kunt terugkeren naar het land van herkomt (bijvoorbeeld omdat er sprake is van wraakacties) of bewijsstukken waaruit blijkt dat er sprake is van klemmende redenen van humanitaire aard die naar uw mening dienen te leiden tot voortgezet verblijf (bijvoorbeeld psychische problemen waarvoor u in Nederland in behandeling bent of de zorg die u heeft voor kinderen die in Nederland zijn geboren of een opleiding volgen) Bent u getuige-aangever van mensenhandel, lever bij uw aanvraag de volgende aanvullende bewijsstukken in Een kopie van de veroordeling die op uw aangifte mensenhandel is gevolgd; Bewijsstukken waaruit blijkt dat u niet kunt terugkeren naar uw land van herkomst wegens gevaar voor represailles IND6007_M35A/12C

19 Aanvraag 19 van 19 Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Immigratie- en Naturalisatiedienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties n na 1 jaar verblijf op grond van (dreigend) eergerelateerd geweld (303); of n na 1 jaar verblijf op grond van (een reële dreiging van) huiselijk geweld (303) Bewijsstukken waaruit blijkt dat de dreiging op grond waarvan de vergunning is verleend voortduurt Geef in een aparte brief een beschrijving van de situatie waarin u verkeert en de reden waarom u niet kunt terugkeren naar het land van herkomst, voeg bij deze brief zoveel mogelijk bewijsstukken. n na 1 jaar verblijf als slachtoffer van mensenhandel die geen aangifte kan of wil doen of anderszins medewerking kan of wil verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar (301) Bewijsstukken waaruit blijkt dat de dreiging op grond waarvan de vergunning is verleend voortduurt óf waaruit blijkt dat u, gezien uw medische of psychische gesteldheid, nog immer niet in staat bent medewerking te verlenen aan het strafproces. Geef in een aparte brief een beschrijving van de situatie waarin u verkeert en de reden waarom u niet kunt terugkeren naar het land van herkomst, voeg bij deze brief zoveel mogelijk bewijsstukken. 22 Slachtoffer van geweld Geef hieronder de specifieke reden aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt en volg de instructie op die daarbij staat vermeld. U moet de belangrijkste reden aankruisen. Andere redenen voor uw verblijf mag u niet aangeven. Als u meer dan één reden aangeeft, wordt uw aanvraag alleen op de eerst aangegeven reden beoordeeld. n u bent slachtoffer van huiselijk geweld (422) Recente gegevens van de politie, bijvoorbeeld de recente melding van een incident, of een recent proces-verbaal van de aangifte; en Recente informatie van een (vertrouwens)arts of een andere hulpverlener; de vertrouwensarts hoeft niet de eigen huisarts te zijn; of Recente gegevens over verblijf in een blijf-van-mijn-lijfhuis; of Andere recente gegevens, voor zover het gaat om objectieve gegevens uit betrouwbare bron Bewijsstukken waaruit blijkt dat u zich niet aan het geweld kan onttrekken door vestiging in het land van herkomst n u bent slachtoffer van eergerelateerd geweld (423) Geef in een aparte brief aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt. Voeg deze brief en zoveel mogelijk bewijsstukken en documenten van de bijzondere omstandigheid bij uw aanvraag. Als de IND nog vragen heeft, krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief toegezonden. n u bent slachtoffer van mensenhandel en u kan of wil geen aangifte doen of anderszins medewerking verlenen aan de strafrechtelijke opsporing en vervolging van de mensenhandelaar in verband meteen ernstige bedreiging en/of een medische of psychische beperking (421) Een verklaring van de politie waaruit blijkt dat u slachtoffer bent van mensenhandel; en Indien van toepassing een verklaring van de politie waaruit blijkt dat van u niet verwacht kan worden medewerking te verlenen aan het strafproces in verband met ernstige bedreigingen hier te lande door de mensenhandelaar; of Indien van toepassing medische informatie waaruit blijkt dat een fysieke of psychische aandoening aan het verlenen van medewerking aan het strafproces in de weg staat. De medische informatie moet afkomstig zijn van een behandelaar die hetzij in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg hetzij in het register van het Nederlands Instituut van Psychologen is ingeschreven 23 Indienen van uw aanvraag 1. Plaats uw kleurenpasfoto en handtekening op de Bijlage fotokaart die u bij dit formulier aantreft. Uw pasfoto mag niet eerder voor een verblijfsdocument zijn gebruikt, moet goedgelijkend zijn en voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (zie nederlands/reisdocumenten/pasfoto). 2. Controleer of u het formulier volledig heeft ingevuld. 3. Voeg bij uw aanvraag alle gevraagde bijlagen, bewijsstukken en documenten. Gebruik geen nietjes of paperclips. 4. Onderteken nu dit formulier op de voorzijde. Aanvraag inleveren Bel eerst met ( 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon) om een afspraak te maken voor een bezoek bij het IND-loket in uw regio. Ook als u dit formulier heeft gedownload van moet u een afspraak maken. Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u de aanvraag inleveren bij het IND-loket. IND6007_M35A/12C

20

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd

Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd of verlenging bepaalde tijd M35J-1 / 06A Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning asiel voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 07A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier?

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie

INTERNATIONAL OFFICE. Gebruik hoofdletters: HU student ID :... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie INTERNATIONAL OFFICE Aanmelding MVV visum voor studie Gebruik hoofdletters: HU student ID :..... Begin datum opleiding :.../../... (dd/mm/yy) Aanmelding MVV Visum voor Studie Familienaam :.......... Voornaam

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Wilt u een aanvraag doen voor uw in Nederland geboren kind? U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca 2014 (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen.

WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. WAAROM DIT FORMULIER? MODEL 1 Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf indienen. 1. REDEN AANVRAAG eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf de

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv, overgangsrecht Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling)

Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Aanvraag voor de overige verblijfsdoelen (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u als vreemdeling een aanvraag doen voor

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel arbeid in loondienst (convenant Aziatische horeca 2014) (GVVA referent, 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel vermogende vreemdeling ( buitenlandse investeerder )

Aanvraag voor het verblijfsdoel vermogende vreemdeling ( buitenlandse investeerder ) Aanvraag voor het verblijfsdoel vermogende vreemdeling ( buitenlandse investeerder ) (641) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag. met het verblijfsdoel seizoenarbeid. (vreemdeling)

Aanvraag. met het verblijfsdoel seizoenarbeid. (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een onderneming/mobile ICT (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent) Als de vreemdeling in het bezit is van een Intra Corporate Transferees vergunning afgegeven door een andere lidstaat, gebruik dan dit formulier. Aanvraag voor het verblijfsdoel Overplaatsing binnen een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling bent.

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Leges voor verblijf in Nederland

Leges voor verblijf in Nederland Startpagina ind.nl Leges voor verblijf in Nederland Leges zijn de kosten voor de behandeling van de aanvraag. Dit is afhankelijk van het soort verblijfsdocument dat de vreemdeling aanvraagt. Leges huwelijk,

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de erkend referent U kunt dit formulier niet gebruiken als de vreemdeling in het bezit is van de Zuid-Koreaanse nationaliteit en wil deelnemen aan de WHP-pilot. De vreemdeling dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) U kunt deze aanvraag ook online indienen. U kunt de online aanvraag starten op www.ind.nl. Klik op de knop Aanvraag indienen en beantwoord de vragen. Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (referent) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to download this application form. Lees

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute) or +31 20 8893045 from outside the Netherlands.

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling)

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een langdurig ingezeten derdelander (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - regulier (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV

Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Justitie Ministerie van Justitie Immigratie- en Naturalisatiedienst Aanvraag verblijfsvergunning of wijziging beperking zonder MVV Lees eerst deze pagina en de achterkant van dit formulier voordat u begint

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging)

Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) JU Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (31ste wijziging) Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 23 december 2004, nr. INDUit04-8306 (AUB), houdende wijziging van het Voorschrift

Nadere informatie

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland

Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Voor wie is deze brochure? 4 3 Aan welke voorwaarden moet u voldoen bij 5 gezinshereniging en gezinsvorming? 4 Welke documenten

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV

Aanvraag verblijfsvergunning met MVV Aanvraag verblijfsvergunning met MVV M35A-1 / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst - convenant Aziatische horeca (referent) (GVVA 370) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier

Nadere informatie

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling)

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling) Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen?

Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag indienen? Aanvraag voor het verblijfsdoel lerend werken (erkend referent) Young Workers Exchange Program Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA 404) 1 Voor wie is dit formulier en wie kan deze aanvraag

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid als zelfstandige (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u een vreemdeling

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel Europese blauwe kaart (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? U kunt dit formulier gebruiken als u de referent bent

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling) Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie