Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen"

Transcriptie

1 Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen S. Hendriks (AZL)

2 Artikel Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? Een onderzoek naar mogelijke juridische hindernissen BNR.nl van 13 april 2011: Pensioenorganisaties klaar voor strijd door Saskia van Huijgevoort Gepensioneerden hebben weinig vertrouwen in de plannen om de aanvullende pensioenen 'toekomstbestendig' te maken. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) de stichting Pensioen Fatsoen opgericht, maakte ze woensdag bekend. De stichting zei zich op te maken voor een langdurige politieke en juridische strijd tegen een 'onwelvallig pensioenakkoord'. Het ministerie van Sociale Zaken, de vakbonden en de werkgevers onderhandelen al maanden over afspraken om de aanvullende pensioenen 'toekomstbestendig' te maken. De NVOG heeft weinig vertrouwen in de plannen "die achter de schermen worden ontwikkeld''. Volgens NVOG-voorzitter Martin van Rooijen zal de Stichting een slecht pensioenakkoord tot en met de hoogste instantie aanvechten. Het overleg over het pensioenakkoord ligt op dit moment voor korte tijd stil. Hierboven zomaar een kop op het internet die vorig jaar april door diverse media werd opgepikt. Waarom strijdlustig? Dit nieuwsbericht was het gevolg van het feit dat in april 2011, vlak voor de te sluiten aanvullende pensioenafspraken op het Pensioenakkoord 2010 tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (STAR) enerzijds en de overheid anderzijds, een grote groep gepensioneerden (die overigens niet deelnamen aan de onderhandelingsgesprekken) steeds ongeruster begon te worden over het mogelijk collectief invaren van hun bestaande pensioenrechten. Vandaar de strijdlustige roep in de media om het Pensioenakkoord met een lange adem op alle mogelijke manieren aan te vechten. Inmiddels heeft Minister Kamp, in vervolg op deze pensioenafspraken van 2011, op 30 mei 2012 de Hoofdlijnennotitie herziening FTK gepresenteerd en wordt de koers van collectief invaren doorgezet. Zodra het collectieve invaren zal worden toegepast is het vrijwel zeker dat o.a. gepensioneerden zullen proberen rechtszaken aan te spannen tegen de overheid, sociale partners en pensioenfondsen. De vraag is echter of het voorgestelde collectieve invaren juridisch mogelijk is. Wat is collectief invaren? Het begrip invaren zorgt ervoor dat in Nederland inmiddels de emoties behoorlijk oplopen. Met name onder de gepensioneerden. Een ander woord voor invaren is onderbrengen. Met betrekking tot het gesloten Pensioenakkoord 2010 en de uitwerking daarvan in 2011 (het zogenaamde Uitwerkingsmemorandum) betreft het de positie van de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten: mogen deze pensioenen bij pensioenfondsen zomaar vanuit het huidige pensioenstelsel worden ondergebracht in een nieuw pensioenstelsel waarbij deze pensioenen veranderen van harde rechten (min of meer onvoorwaardelijk) naar zachte rechten (voorwaardelijk)? Mr. S. Hendriks, Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? (30 juli 2012) Pagina 2

3 Waarom weerstand tegen invaren? Met name gepensioneerden in Nederland vrezen bij het zacht worden van hun pensioenen voor een forse daling van hun maandelijkse pensioenuitkering, want niet alleen zal de hoogte van hun pensioenuitkering onder het nieuwe pensioenstelsel stijgen/dalen met de aandelenbeurzen en stijgen met een hogere levensverwachting, maar ook kan bij de huidige dekkingsgraden naar verwachting de stap van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe voor een daling van hun inkomen zorgen. Dit komt omdat bij de berekening van de dekkingsgraad in het nieuwe stelsel al rekening wordt gehouden met de uitbetaling van de toekomstige compensatie voor de inflatie. Hier wordt bij het oude stelsel geen rekening gehouden en hoeft geen geld voor de toekomst te worden gereserveerd, waardoor de dekkingsgraad in het oude stelsel hoger is. Waar komt de noodzaak van invaren vandaan? De Commissies Goudswaard en Frijns hebben met hun rapporten begin 2010 duidelijk gemaakt dat de houdbaarheid van het huidige pensioenstelsel in gevaar is en daarom dringend aanpassingen nodig zijn. De STAR en de Nederlandse overheid hebben deze rapporten serieus genomen waardoor het Pensioenakkoord 2010 tussen sociale partners kon worden gesloten, maar ook een Uitwerkingsmemorandum in 2011 tot stand kwam. Minister Kamp heeft het Uitwerkingsmemorandum verder uitgewerkt met de Hoofdlijnennotitie herziening FTK en daarbij aan de hand van berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) de generatie-effecten laten uitrekenen van het nieuwe pensioenstelsel. Vervolgens heeft hij een pleidooi gehouden dat een overstap naar een nieuw pensioenstelsel nodig is, omdat het in het algemeen meer pensioen zal opleveren dan onder het huidige pensioenstelsel en hoogstwaarschijnlijk slechts beperkt discriminerend zal zijn. Overigens heeft de Nederlandse regering destijds twee juridische adviezen omtrent invaren heeft ingewonnen, waaronder dat van de landsadvocaat, maar deze zijn nooit openbaar gemaakt. Overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zal volgens Minister Kamp alleen maar succesvol zijn indien gekozen wordt voor collectief invaren (de pensioenen worden voor iedereen bij het pensioenfonds omgezet) en niet als alleen een gedeelte bij een pensioenfonds besluit tot invaren. Wat is nodig om invaren mogelijk te maken en de risico s? Van een verplichte keuze tot collectief invaren (indien gekozen wordt voor het nieuwe pensioenstelsel) vanuit de overheid is geen sprake: sociale partners en pensioenfondsen zullen zelf deze keuze moeten maken en de overheid zal alleen maar een ondersteunende rol hebben door het aanpassen van wetgeving. Om collectief invaren mogelijk te maken zal de huidige Nederlandse wet aangepast moeten worden. Met name de huidige Pensioenwet (PW). Minister Kamp heeft laten weten dat hij zich bewust is van het feit dat een wetswijziging juridisch zorgvuldig zal moeten geschieden om geen internationaal recht te schenden, aangezien dit recht voorrang heeft op de Nederlandse wet. Bestudering van de Hoofdlijnennotitie herziening FTK van Minister Kamp wijst uit dat de juridische positie van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden onder Nederlands recht nog niet duidelijk is (in principe is deze groep niet gebonden aan nieuwe pensioenafspraken) en verder onderzocht moet worden. Dit is vreemd te noemen, omdat deze positie een belangrijke juridische hindernis kan zijn om collectief invaren mogelijk te maken. Het risico van het wettelijk mogelijk maken van en toepassen van invaren kan zijn dat het in strijd is met internationaal recht waardoor rechtszaken kunnen worden aangespannen. Met name het Mr. S. Hendriks, Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? (30 juli 2012) Pagina 3

4 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een beroep op dit Verdrag is eigenlijk alleen bedoeld bij geschillen tussen Overheid en burgers, maar de uitleg daarvan kan in het Nederlandse recht ook gelden tussen burgers onderling. Dit is belang bij de vraag bij wie uiteindelijk besluit tot collectief invaren. Collectief invaren kan mogelijk in strijd met het recht van eigendom, artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM, en het recht op gelijke behandeling, artikel 14 EVRM en in het Twaalfde Protocol bij het EVRM (geen ongerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie). Leeftijdsdiscriminatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als door het collectief invaren ouderen uiteindelijk relatief veel meer pensioen zullen ontvangen dan jongeren. Uit een analyse van de rechtspraak met betrekking tot artikel 9 EVRM blijkt dat met een overtuigende onderbouwing van een bepaalde ingrijpende maatregel (zoals collectief invaren) niet snel sprake zal zijn van een inbreuk op het eigendomsrecht door de Staat, tenzij specifieke groepen veel harder worden geraakt en de gevolgen voor deze specifieke groepen disproportioneel zijn. Hoewel minister Kamp het CPB berekeningen heeft laten maken van de generatie-effecten blijft het de vraag welke waarde de gehanteerde modellen en veronderstellingen hebben. Immers, de wereldwijde financiële crisis heeft naar mijn mening geleerd dat modellen en veronderstellingen moesten worden vernieuwd, omdat de werkelijkheid ingewikkelder is gebleken. Daarnaast is het de vraag of het verstandig is dat we, gezien de grote financiële belangen (eind 2011: ongeveer EUR 870 miljard) van ons bedrijfspensioen in Nederland, vertrouwen op de uitkomsten van slechts één deskundigheidsrapport (CPB). Indien de invaarmaatregel onvoldoende overtuigend is onderbouwd, kan de nodige juridische noodzaak om collectief in te varen vooralsnog op losse schroeven komen te staan. Maar ook in het geval dat een overtuigende onderbouwing wordt gegeven, blijft het de vraag hoe het Europese Hof voor de Rechten van de Mens daar, na jaren van juridische procedures, zelf over denkt. Indien leeftijdsdiscriminatie het gevolg is van collectief invaren kan dit op grond van artikel 14 EVRM gerechtvaardigd zijn indien een wettelijk doel wordt nagestreefd en als de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Voordat besloten wordt tot daadwerkelijk collectief invaren zou het wel verstandig zijn om te onderzoeken welk mogelijk leeftijdsonderscheid zou kunnen optreden en of dit te rechtvaardigen is. Wat is de stand van zaken met betrekking tot invaren? De vraag is echter of het daadwerkelijk tot collectief invaren zal komen, omdat het er op dit moment op lijkt dat niemand op rechtszaken zit te wachten. Minister Kamp heeft met de Hoofdlijnennota herziening FTK aangegeven dat wat hem betreft collectief invaren door sociale partners en pensioenfonds moet gebeuren. De overheid zal, zoals eerder gezegd, collectief invaren niet verplicht opleggen, maar slechts ondersteunen met een aanpassing van de wet. De STAR en Pensioenfederatie zijn hier zeer ongelukkig mee, omdat dan met name de juridische risico s op het bord van sociale partners en pensioenfondsen komen te liggen en zij dit absoluut niet zitten. Met deze tegenstelling lijkt het er op dat de pensioengerechtigden voorlopig nog even opgelucht adem kunnen halen. Conclusie Gezien vorenstaande is naar mijn mening duidelijk geworden dat het er op dit moment op lijkt dat er nog enkele juridische hindernissen zijn die de haalbaarheid van het collectieve invaren vooralsnog Mr. S. Hendriks, Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? (30 juli 2012) Pagina 4

5 onzeker maken. Zo lang deze onduidelijkheid niet wordt weggenomen, geeft dit alleen meer aanleiding voor tegenstanders om juridische procedures te starten, zodra besloten zou worden om collectief invaren wettelijk mogelijk te maken en invaren te gaan toepassen. Mr. S. Hendriks, Collectief invaren van bestaande pensioenen: juridisch mogelijk? (30 juli 2012) Pagina 5

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING

MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Doel wetsvoorstel De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, mede namens de minister van Financiën, op 4 november 2013

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

Opzettelijk veroorzaakte ziekte. Mr. P. Willems 1

Opzettelijk veroorzaakte ziekte. Mr. P. Willems 1 Opzettelijk veroorzaakte ziekte Mr. P. Willems 1 In mijn artikel in Tijdschrift Arbeidsrecht 2005/1 met de titel Ziekte na een cosmetische ingreep: is artikel 7:629 lid 3 onder a BW toe aan cosmetische

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel

Pensioen ZZP-er is niet zo bijzonder! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel ! Een inventarisatie van het fiscale en juridische pensioenkader voor zelfstandigen zonder personeel In de reeks brochures toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet

VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet DE EERSTE OVERHEID VNG-Commissie Gemeentewet en Grondwet Den Haag, juni 2007 0947.1018_Binnenwerk_WT.indd 1 18-05-07 15:20:39 Inhoud VOORWOORD 1. DE GEMEENTE EERST 2. RUIMTE OM TE DOEN: VERSTERKING VAN

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie