Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN NUR 783. Fiscale beloning 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013"

Transcriptie

1

2 Fiscale cijfers 2013 ISBN NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers. In Fiscale beloning 2013 zijn alle actualiteiten uit het Belastingplan 2013 opgenomen. Hiermee heeft u een duidelijk overzicht van alle fiscale aspecten van belonen en kostenvergoeding in handen, inclusief praktische tips SRA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912), dient men zich tot SRA te wenden. Voorwoord Voor u ligt Fiscale cijfers 2013, het praktische belastingkompas dat u door het oerwoud van fiscale en financiële cijfers leidt. Met het tref woordenregister vindt u gemakkelijk uw weg naar de fiscale en financiële cijfers voor Daarnaast ziet u in één oogopslag de belangrijkste wijzigingen. Ook hebben wij de vergelijkende cijfers over 2012 en 2011 vermeld. De tekst is bijgewerkt tot en met 31 december Voor een actuele stand van zaken kunt u terecht op de opgenomen internetpagina s op pagina 141. Fiscale cijfers 2013 wordt uitgegeven onder copyright van SRA, de grootste organisatie van zelfstandige accountantskantoren die het SRA-Keurmerk dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de inhoud van dit boekje u in de loop van het jaar regelmatig van pas komt en wensen u veel gebruiksplezier met Fiscale cijfers 2013! SRA Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist mocht blijken, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich graag aanbevolen. SRA T Marconibaan 41 F Postbus 335 E 3430 AH Nieuwegein 2 Fiscale cijfers 2013 INDEX 3

3 Inhoudsopgave I INKOMSTENBELASTING 9 Nieuw in Algemeen Boxensysteem Partnerregeling Berekening van de inkomstenbelasting Aanslag- en teruggavegrens 18 2 Box 1: Inkomen uit werk en woning Opbouw box Tarieven box Belastbare winst uit onderneming Reizen Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en vrijgestelde publiekrechtelijke uitkeringen Belastbare inkomsten uit eigen woning Kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning Kamerverhuurvrijstelling Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Verliesverrekening Middeling Persoonsgebonden aftrek 48 3 Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Aanwezigheid aanmerkelijk belang Wat behoort niet tot een aanmerkelijk belang? Schema belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang Tarief Voordelen uit aanmerkelijk belang Tijdstip aftrek Financieringsrente Genietingsmoment reguliere voordelen Genietingsmoment vervreemdingsvoordelen 58 4 Fiscale cijfers 2013 INDEX 5

4 INHOUDSOPGAVE 3.10 Verlies uit aanmerkelijk belang 58 4 Box 3: inkomen uit sparen en beleggen 59 Nieuw in Grondslag Tarief Bezittingen Waardering genotsrechten (vruchtgebruik) Schulden Vrijgestelde vermogensbestanddelen Kapitaalverzekeringen (overgangsrecht) Heffingvrij vermogen Kindertoeslag Ouderentoeslag 67 II LOONBELASTING 69 Nieuw in Werkkostenregeling 69 2 Vergoedingen en verstrekkingen 72 3 Loon in natura en 40-jarig dienstverband 82 5 Vergoeding vrijwilligers 83 6 Spaarloonregeling 83 7 Levensloopregeling 83 8 Gebruikelijkloonregeling aanmerkelijkbelanghouder 85 9 Kleinebanenregeling Tarieven Standaardloonheffingskortingen Tabellen eindheffing Afdrachtverminderingen 90 Nieuw in III VENNOOTSCHAPSBELASTING 93 Nieuw in Tarieven 93 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek/Energie-/ Milieu-investeringsaftrek/desinvesteringsbijtelling 93 3 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 94 4 Afschrijving bedrijfsmiddelen 94 5 Verliesverrekening 94 6 Van aftrek uitgesloten algemene kosten 94 7 Thin-capitalisationregeling 95 8 Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente 96 9 Innovatiebox Research & Development Aftrek 97 IV DIVIDENDBELASTING 99 1 Tarief 99 2 Tijdstip van inhouding 99 3 Achterwege blijven inhouding 99 V OMZETBELASTING 101 Nieuw in 2013/ Tarieven/vrijgestelde bedragen Kleine ondernemersregeling (KOR) Landbouwregeling Onroerende zaken Aangiftetijdvak Suppletie omzetbelasting Factuurvereisten 105 VI BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER 107 Nieuw in Assurantiebelasting Overdrachtsbelasting Belastbaar feit Maatstaf van heffing Tarief en vrijstellingen Waardering canon, retributie of huur Overige situaties (niet onder de tabellen vallend) Vruchtgebruik of daarmee gelijk te stellen rechten Wijze van heffing 112 VII ERF- EN SCHENKBELASTING 113 Nieuw in Vrijstellingen erfbelasting Vrijstellingen schenkbelasting Tarieven Waarderingsregels Periodieke uitkering Overige situaties (niet onder de tabel vallend) Vruchtgebruik Bedrijfsopvolgingsregeling Fiscale cijfers 2013 INDEX 7

5 INHOUDSOPGAVE 4.5 Latente inkomstenbelastingschulden 118 VIII TOESLAGEN 119 Nieuw in Inleiding Begrippen Termijnen Uitbetaling Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Huurtoeslag Zorgtoeslag Bestuurlijke boete toeslagen 130 IX DIVERSEN Premies volksverzekeringen Premies werknemersverzekeringen Verpakkingenbelasting Wet verhuurderheffing Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Kosten en rentetarieven Kosten Belastingrente/heffingsrente Invorderingsrente Rentetarieven Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst De Zorgverzekeringswet Minimumloon Werkdagen 140 Terminologie, AOW-leeftijd, relevante internetadressen en afkortingen 141 Trefwoorden 143 I Inkomstenbelasting Nieuw in 2013 De doorwerkbonus is vervangen door de werkbonus. 1 ALGEMEEN 1.1 BOXENSYSTEEM Inkomensbestanddelen worden ingedeeld in drie boxen. box 1: Inkomen uit werk en woning; box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang; box 3: Inkomen uit sparen en beleggen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Te conserveren inkomen behoort niet tot het verzamelinkomen. De diverse inkomensbestanddelen worden per box afzonderlijk in de heffing betrokken, volgens eigen regels en tarieven. De behandeling in de verschillende boxen kunt u vinden in de paragrafen 2, 3 en PARTNERREGELING Fiscale partners zijn: echtgenoten en geregistreerde partners tenzij: zij niet meer op hetzelfde woonadres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en er een verzoek tot echtscheiding is ingediend; ongehuwde meerderjarigen die op hetzelfde adres ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en: een notarieel samenlevingscontract hebben gesloten of samen een kind hebben gekregen of waarbij de ene partner het kind van de andere partner heeft erkend of 8 Fiscale cijfers 2013 INDEX 9

6 I INKOMSTENBELASTING ALGEMEEN waarbij een kind van één van beiden inwoont (vanaf 2012) of 1) gezamenlijk eigenaar zijn van een eigen woning of waarvan de partner is aangewezen als begunstigde voor een partnerpensioen of in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar fiscale partners waren; partners waarbij de samenwoning wordt beëindigd door opname in een verpleegtehuis. 1) Er geldt een tegenbewijsregeling in de situatie waarin sprake is van (onder)huur. 1.3 BEREKENING VAN DE INKOMSTENBELASTING De verschuldigde inkomstenbelasting bestaat uit het gezamenlijke bedrag van de verschuldigde belasting over box 1, box 2 en box 3, minus de heffingskortingen. Heffingskortingen belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd (belasting- en volledige premieplicht) heffingskortingen algemene heffingskorting arbeidskorting inkomen (2011: ; 2011: ) (maximaal) tot 57 jaar 57, 58 of 59 jaar 1) 60 of 61 jaar 1) 62, 63 of 64 jaar 1) arbeidskorting inkomen > (2012: ; 2011: ) tot 57 jaar 57, 58 of 59 jaar 1) 60 of 61 jaar 1) 62, 63 of 64 jaar 1) werkbonus doorwerkbonus (maximaal) 61 jaar 62 jaar 63 jaar 64 jaar inkomensafhankelijke combinatiekorting alleenstaande-ouderkorting aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) jonggehandicaptenkorting levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) 4,24 4,18 4,11 tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen (maximaal) korting groene beleggingen 2) 0,7% 0,7% 1% korting directe beleggingen durfkapitaal/culturele beleggingen/sociaalethische beleggingen 2) - 0,7% 1% 942 1) De verhoging van de arbeidskorting voor belastingplichtigen van 57 tot en met 64 jaar is vanaf 2012 vervallen. 2) Van de vrijstelling in box Fiscale cijfers 2013 INDEX 11

7 I INKOMSTENBELASTING ALGEMEEN belastingplichtigen van AOW-leeftijd en ouder (belasting- en volledige premieplicht) heffingskortingen algemene heffingskorting arbeidskorting inkomen (2012: ; 2011: ) arbeidskorting inkomen > (2012: ; 2011: ) doorwerkbonus (maximaal) 65 jaar 66 jaar en ouder inkomensafhankelijke combinatiekorting alleenstaande-ouderkorting aanvullende alleenstaande-ouderkorting (maximaal) ouderenkorting inkomen (2012: ; 2011: ) ouderenkorting inkomen > (2012: ; 2011: ) alleenstaande ouderenkorting korting groene beleggingen 1) 0,7% 0,7% 1% korting directe beleggingen durfkapitaal/ culturele beleggingen/sociaal-ethische beleggingen 1) - 0,7% 1% 1) Van de vrijstelling in box 3. Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting. Partners hebben ieder zelfstandig recht op deze korting. Zij kunnen de korting niet overdragen aan hun partner. Als een van de partners de eigen heffingskorting niet (helemaal) gebruikt, kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden (een deel van) het bedrag rechtstreeks uitbetaald krijgen van de Belastingdienst. Voorwaarde is dat de andere partner voldoende belasting verschuldigd is. Voor deze uitbetalingsregeling geldt een beperking. De berekening van het uit te betalen bedrag is gemaximeerd op een percentage van de algemene heffingskorting. De hoogte van het uit te betalen bedrag is afhankelijk van: de geboortedatum van de minst verdienende partner of het gedurende meer dan zes maanden een kind onderhouden dat bij aanvang van het kalenderhaar nog geen 6 jaar is. Het kind moet in die periode op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. categorie maximale uitbetaling algemene heffingskorting 2013 % 2012 % 2011 geboren vóór geboren op/na maar vóór of > zes maanden een kind onderhouden dat bij aanvang van het kalenderjaar < 6 jaar was 1) % 73 1/3 86 2/3 100 overige gevallen 2) 66 2/3 73 1/3 80 1) Dit percentage wordt in de jaren 2012 tot en met 2014 versneld afgebouwd met 13 1/3%-punt per jaar, zodat deze categorie na 2014 gelijk wordt aan de categorie overige gevallen. 2) Dit percentage wordt jaarlijks met 6 2/3%-punt verlaagd. Arbeidskorting Bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft u recht op de arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het totale inkomen uit deze bronnen (de arbeidskortingsgrondslag). 2013/2012 Vanaf 2012 is de verhoogde arbeidskorting voor personen vanaf 57 jaar vervallen leeftijd 1 e deel: grondslag percentage bedrag totaal (maximaal) tot AOW-leeftijd , vanaf AOW-leeftijd , e deel: tot AOW-leeftijd , vanaf AOW-leeftijd , Bij een arbeidskortingsgrondslag van meer dan wordt de maximale arbeidskorting gekort. Deze korting bedraagt 4% van de arbeids kortingsgrondslag voor zover deze grondslag meer bedraagt dan De korting bedraagt maximaal Voor de categorie van de AOW-gerechtigde leeftijd en ouder bedraagt de korting 2,06649% met een maximum van Fiscale cijfers 2013 INDEX 13

8 I INKOMSTENBELASTING ALGEMEEN 2012 leeftijd 1 e deel: grondslag percentage bedrag totaal (maximaal) tot AOW-leeftijd , vanaf AOW-leeftijd , e deel: tot AOW-leeftijd , vanaf AOW-leeftijd , Bij een arbeidskortingsgrondslag van meer dan wordt de maximale arbeidskorting gekort. Deze korting bedraagt 1,25% van de arbeidskortingsgrondslag voor zover deze grondslag meer bedraagt dan De korting bedraagt maximaal 78. Voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder bedraagt de korting 0,577% met een maximum van De arbeidskorting bestaat maximaal uit de som van het bedrag dat in de tabel hierna staat vermeld onder 1 e deel en het bedrag dat staat vermeld onder 2 e deel 2011 leeftijd 1 e deel: grondslag percentage bedrag totaal (maximaal) tot 65 jaar , vanaf 65 jaar , e deel: jonger dan 57 jaar , , 58 of 59 jaar , of 61 jaar , , 63, 64 jaar , jaar en ouder , Bij een arbeidskortingsgrondslag van meer dan wordt de maximale arbeidskorting gekort. Deze korting bedraagt 1,25% van de arbeidskortingsgrondslag voor zover deze grondslag meer bedraagt dan De korting bedraagt maximaal 77. Voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder bedraagt de korting 0,571% met een maximum van 35. Werkbonus 2013 In 2013 is de doorwerkbonus vervangen door de werkbonus. U heeft recht op de werkbonus als u aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar, maar nog niet de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt. De werkbonus bedraagt 57,763% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan , met een maximum van Dit bedrag wordt verminderd met 10,502% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan Doorwerkbonus 2012/2011 Op deze bonus heeft u recht als u bij het begin van het kalenderjaar minimaal 61 jaar (2011: 61 jaar) bent en in het kalenderjaar een arbeidskortingsgrondslag heeft van minimaal (2011: 9.209). De bonus is leeftijdsafhankelijk en bedraagt een percentage van de doorwerkbonusgrondslag. Deze grondslag is gelijk aan de arbeidskortingsgrondslag minus (2011: 9.209). De arbeidskortingsgrondslag is maximaal (2011: ). De doorwerkbonus geldt niet voor loon uit de levensloopregeling leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar doorwerkbonus bonus maximaal 61 jaar 1,5% jaar 6% jaar 8,5% jaar 2% jaar 2% jaar en ouder 1% leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar doorwerkbonus bonus maximaal 61 jaar 5% jaar 7% jaar 10% jaar 2% jaar 2% jaar en ouder 1% Fiscale cijfers 2013 INDEX 15

9 I INKOMSTENBELASTING ALGEMEEN Inkomensafhankelijke combinatiekorting De inkomensafhankelijke combinatiekorting geldt voor de minst verdienende partner en de alleenstaande ouder 1) die meer dan (2012: 4.814; 2011: 4.734) aan inkomen geniet (winst uit onderneming, loon of resultaat uit overige werkzaamheden) of die in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek. Deze persoon moet dan wel een kind onderhouden dat bij het begin van het kalenderjaar nog geen 12 jaar is. Het kind moet ten minste zes maanden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. 1) De belastingplichtige die in het kalenderjaar minder dan zes maanden een fiscale partner heeft, komt toch in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting als hij in het kalenderjaar een hoger arbeidsinkomen heeft dan deze partner. De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt (4% van de arbeidskortingsgrondslag minus 4.814) (2012: (4% van de arbeidskortingsgrondslag minus 4.814); 2011: (3,8% van de arbeidskortingsgrondslag minus 4.734)). De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt maximaal (2012: 2.133; 2011: 1.871). Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een arbeidsinkomen van (2012: ; 2011: ). (Aanvullende) alleenstaande-ouderkorting De alleenstaande-ouderkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar meer dan zes maanden: geen partner heeft; een huishouding voert met een kind dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden en op hetzelfde woonadres staat ingeschreven; deze huishouding voert met geen ander dan kinderen jonger dan 18 jaar (2012: 18 jaar; 2011: 27 jaar) bij aanvang van het kalenderjaar. De belastingplichtige heeft recht op de aanvullende alleenstaandeouderkorting als hij of zij: recht heeft op de alleenstaande-ouderkorting; tegenwoordige arbeid verricht; meer dan zes maanden een kind onderhoudt dat bij de aanvang van het kalenderjaar nog geen 16 jaar (2012 en 2011: 16 jaar) is en in die tijd op hetzelfde woonadres is ingeschreven. De aanvullende alleenstaande-ouderkorting bedraagt 4,3% van de inkomsten uit werkzaamheden buiten de huishouding, maar met een maximum van (2012: 1.319; 2011: 1.513). Ouderenkorting Ouderenkorting geldt voor de belastingplichtige die: aan het einde van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt; een verzamelinkomen heeft van niet meer dan (2012: ; 2011: ). Vanaf 2013 bedraagt bij een verzamelinkomen van meer dan de ouderenkorting 150. Alleenstaande-ouderenkorting Voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar in aanmerking komt voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden geldt een aanvulling op de ouderenkorting. Jonggehandicaptenkorting De jonggehandicaptenkorting geldt voor de belastingplichtige die in het kalenderjaar een uitkering ontvangt op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Ook de belastingplichtige die wel recht heeft op een Wajong-uitkering, maar aan wie deze niet wordt uitbetaald wegens een samenloop met een andere uitkering of omdat hij te veel ander inkomen uit arbeid geniet, heeft recht op de jonggehandicaptenkorting. Levensloopverlofkorting De levensloopverlofkorting is een extra heffingskorting voor werknemers die via de levensloopregeling hebben gespaard voor verlof. Deze korting op de te betalen belasting is afhankelijk van het bedrag dat wordt onttrokken aan de levenslooprekening en het aantal jaren dat is ingelegd. De korting bedraagt maximaal 205 (2012: 205; 2011: 201) per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling minus de al eerder ontvangen levensloopverlofkorting. Vanaf 2012 is de opbouw van de levens loop verlofkorting vervallen. Ouderschapsverlofkorting Voor de belastingplichtige die gebruikmaakt van het recht op ouderschapsverlof geldt de ouderschapsverlofkorting. De korting bestaat uit het aantal uren ouderschapsverlof in een kalenderjaar, vermenigvuldigd met 50% van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur en bedraagt maximaal 4,24 (2012: 4,18; 2011: 4,11) per verlofuur of maximaal de terugval in het belastbaar loon ten opzichte van het voorafgaande jaar. 16 Fiscale cijfers 2013 INDEX 17

10 I INKOMSTENBELASTING BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen 2013 Deze korting geldt voor de belastingplichtige die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en die een uitkering geniet ingevolge een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding waarop de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZWV wordt ingehouden. De heffingskorting bedraagt 1% van deze uitkering met een maximum van 182. Korting voor groene beleggingen De korting voor groene beleggingen bedraagt 0,7% (2012: 0,7%; 2011: 1%). Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal/culturele beleggingen/ Deze korting is in 2013 afgeschaft. Voor directe beleggingen in durfkapitaal/culturele beleggingen en sociaal-ethische beleggingen gold in 2012 een korting van 0,7% (2011: 1%) van het bedrag dat voor dit kapitaal en deze beleggingen was vrijgesteld in box AANSLAG- EN TERUGGAVEGRENS Aanslaggrens Er wordt een aanslag opgelegd als de verschuldigde inkomstenbelasting het saldo van de gezamenlijke voorheffingen en de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de heffingskorting zijn vastgesteld met meer dan 45 1) (2012: 45 1) ; 2011: 44 1) ) overtreft. 1) Niet van toepassing als de belastingplichtige in de loop van het jaar de AOW-leeftijd bereikt en het verzamelinkomen uitsluitend uit een AOW-uitkering bestaat. Teruggavegrens De grens voor een teruggaveverzoek op grond van te veel ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen bedraagt 14 (2012 en 2011: 14). Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven die uitsluitend met het oog op de heffingskorting zijn vastgesteld. 2 BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING 2.1 OPBOUW BOX 1 Belastbare winst uit onderneming Belastbaar loon Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare inkomsten uit eigen woning Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Negatieve persoonsgebonden aftrekposten -/- Uitgaven voor inkomensvoorzieningen -/- Persoonsgebonden aftrek Inkomen -/- Verliezen Belastbaar inkomen 2.2 TARIEVEN BOX 1 alleen belasting (geen premies volksverzekeringen) 2013 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen jonger dan AOW-leeftijd (belasting en premies volksverzekeringen) 2013 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 18 Fiscale cijfers 2013 INDEX 19

11 I INKOMSTENBELASTING BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING belastingplichtigen AOW-leeftijd en geboren in 1946 of later (belasting en premies volksverzekeringen) 2013 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % belasting 1 e schijf , e schijf , e schijf , e schijf meerdere boven ,00 alleen belasting (geen premies volksverzekeringen) 2012 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1 januari 1946 (belasting en premies volksverzekeringen) 2013 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing belasting % 1 e schijf , e schijf , e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen jonger dan 65 jaar (belasting en premies volksverzekeringen) 2012 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen van 65 jaar en geboren in 1946 (belasting en premies volksverzekeringen) 2012 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen van 65 jaar en ouder, geboren voor 1 januari 1946 (belasting en premies volksverzekeringen) 2012 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 20 Fiscale cijfers 2013 INDEX 21

12 I INKOMSTENBELASTING BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING alleen belasting (geen premies volksverzekeringen) 2011 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen jonger dan 65 jaar (belasting en premies volksverzekeringen) 2011 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen van 65 jaar en ouder (belasting en premies volksverzekeringen) 2011 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven ,00 belastingplichtigen van 65 jaar en ouder, geboren voor 1 januari 1946 (belasting en premies volksverzekeringen) 2011 belastbaar inkomen uit werk en woning heffing % 1 e schijf , e schijf , belasting e schijf , e schijf meerdere boven , BELASTBARE WINST UIT ONDERNEMING Ondernemer Ondernemer is de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks verbonden is voor verbintenissen van de onderneming. Naast ondernemers genieten medegerechtigden (bijvoorbeeld commanditaire vennoten) en personen die voordelen hebben uit schuldvorderingen, winst uit onderneming. Die schuldvorderingen moeten dan onder zodanige voorwaarden zijn aangegaan dat zij functioneren als eigen vermogen. Medegerechtigden en schuldeisers genieten wel winst uit onderneming, maar hebben geen recht op ondernemersfaciliteiten. Bovendien is het te verrekenen verlies voor medegerechtigden gemaximeerd. Urencriterium Het urencriterium is van belang voor de toepassing van de: oudedagsreserve; zelfstandigenaftrek; aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk; meewerkaftrek. Om aan het urencriterium te voldoen, moet de ondernemer meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd en minimaal uur per kalenderjaar aan het voor eigen rekening drijven van een onderneming besteden. Voor startende ondernemers geldt een soepeler criterium. Zij moeten wel voldoen aan het urencriterium, maar nog niet aan het criterium meer dan de helft van de tijd. Bij het bepalen van het aantal bestede uren wordt er bij zwangere onderneemsters van uitgegaan dat zij in de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof de werkzaamheden niet hebben onderbroken. Gebruikelijkheidscriterium Wanneer iemand een samenwerkingsverband is aangegaan met een verbonden persoon, moeten bepaalde werkzaamheden buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling van het aantal bestede uren. Bedoeld zijn de werkzaamheden voor een samenwerkingsverband: dat tussen niet-verbonden personen ongebruikelijk zou zijn en de werkzaamheden hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn of dat verband houdt met een onderneming die wordt gedreven door een verbonden persoon, maar niet door de belastingplichtige zelf (bijvoorbeeld ondermaatschap). 22 Fiscale cijfers 2013 INDEX 23

13 I INKOMSTENBELASTING BOX 1: INKOMEN UIT WERK EN WONING Verbonden personen zijn: degenen die tot het huishouden van de belastingplichtige behoren en bloed- of aanverwanten van de belastingplichtige en/of diens partner in de rechte lijn alsmede diegenen die tot het huishouden van die bloedof aanverwanten behoren. Zelfstandigenaftrek Ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan de gerealiseerde winst en mag niet in mindering worden gebracht op overige positieve inkomsten in box 1. Als de zelfstandigenaftrek niet volledig kan worden benut, wordt het restant in een van de volgende negen jaar als een verhoging van de dan van toepassing zijnde zelf standigenaftrek in aanmerking genomen. De beperking van de zelfstandigenaftrek geldt niet voor starters. Zij mogen de zelf standigenaftrek in mindering brengen op andere positieve inkomsten in box /2012 De zelfstandigenaftrek bestaat uit een vast aftrekbedrag van (2012: 7.280). Voor ondernemers die bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de zelfstandigenaftrek (2012: 3.640) De zelfstandigenaftrek geldt zowel voor degenen die bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn als voor degenen die bij het begin van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn. Voor de laatste groep bedraagt de aftrek 50% van het bedrag van de zelfstandigenaftrek dat in de tabel is vermeld. bij een winst van meer dan maar niet meer dan zelfstandigenaftrek Startersaftrek Voor ondernemers die in een van de vijf voorafgaande jaren niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek hebben genoten, wordt het bedrag van de zelfstandigenaftrek gedurende maximaal drie jaar verhoogd met (2012 en 2011: 2.123). Voor starters die bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de verhoging 50% van het hiervoor genoemde bedrag. Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt voor ondernemers die na 31 december 2006 ondernemer zijn geworden en: in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer zijn geweest en in het kalenderjaar recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet voldoen aan het urencriterium van uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur en bij het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De aftrek bedraagt het eerste jaar (2012 en 2011: ), het tweede jaar (2012 en 2011: 8.000) en het derde jaar (2012 en 2011: 4.000), maar nooit meer dan de winst in het desbetreffende jaar. Speur- en ontwikkelingswerk Voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen en ten minste 500 (2012 en 2011: 500) uur besteden aan speur- en ontwikkelingswerk, bedraagt deze aftrek (2012: ; 2011: ). Als de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet meer dan tweemaal de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk heeft genoten, wordt de aftrek verhoogd met (2012: 6.157; 2011: 6.054). Meewerkaftrek/reële arbeidsbeloning De meewerkaftrek geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet en van wie de partner werkzaamheden in de onderneming verricht zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen. 24 Fiscale cijfers 2013 INDEX 25

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD

Belastingen en premieheffingen, uitkeringen en minimumloon per 1 januari 2008 INHOUD INHOUD 1. Inleiding... 5 2. Inkomstenbelasting... 6 2.1 Tarieven... 6 2.1.1 Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)... 6 2.1.2 Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)...

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2010 Op dinsdag 22 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2010, het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2010,

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie

TOELICHTING AANGIFTEBILJET A. Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009. Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ. Algemene informatie TOELICHTING AANGIFTEBILJET A Belastingjaar 1-1-2009 t/m 31-12-2009 Inkomstenbelasting Premies AOV/AWW en AVBZ Voor belastingplichtigen die op de Nederlandse Antillen wonen. Algemene informatie 1 De Inspectie

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie