Over scholarisatie en kwalificaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over scholarisatie en kwalificaties"

Transcriptie

1 Over scholarisatie en kwalificaties Vlaanderen kende de afgelopen decennia een enorme stijging in het onderwijsniveau van de bevolking. Voor de maatschappij is deze toenemende scholarisatie een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle omschakeling naar een meer door kennis gedreven en innovatieve economie. Ook voor inclusie op de arbeidsmarkt is een hogere scholingsgraad van belang. Het wordt immers net belangrijker om een kwalificatie of diploma te behalen naarmate meer anderen dat al hebben. Het is precies de snelle toename van het aandeel hooggeschoolden dat op zijn beurt weer leidt tot een relatieve verslechtering van de kansen van kortgeschoolden. In dit artikel schetsen we hoe de scholingsgraad tijdens de voorbije decennia vrij spectaculair gestegen is. We zetten deze evolutie ook in een internationaal vergelijkend perspectief. Scholing in Vlaanderen In figuur 1 delen we de Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar 1 op in drie groepen volgens het hoogst behaalde diploma en brengen we de evolutie van deze onderwijsniveaus in kaart. Een eerste vaststelling is dat het aandeel laaggeschoolden (namelijk personen zonder einddiploma secundair onderwijs) op twintig jaar tijd met de helft is gedaald. Het aandeel laaggeschoolden slonk van 48,3% in 1993 naar 24,6% in Een tegenovergestelde trend zien we bij de midden- en de hooggeschoolden. Het aandeel middengeschoolden (met een diploma secundair onderwijs) nam tussen 1993 en 2013 toe met bijna 10 procentpunten van 30,1% in 1993 tot 39,4% in De groep hooggeschoolden (personen met een diploma hoger onderwijs) kende echter een nog sterkere aanwas met meer dan 15 procentpunten. Het aandeel hooggeschoolden is gestegen van 21,6% in 1993 naar 36,0% in Uitgedrukt in aantal personen gaat het om hooggeschoolde Vlamingen tussen 25 en 64 jaar, tegenover in Deze stijgende scholarisatie van de bevolking op arbeidsleeftijd hangt grotendeels samen met de uitbreiding van het onderwijsaanbod en de onderwijsdifferentiatie, de democratisering van het onderwijs en de feminisering van de studentenpopulatie (Pelleriaux, 2001). Dat laatste blijkt ook uit een verdere opdeling van de cijfers naar geslacht. Hierbij is vooral het bewandelde pad van vrouwen opvallend. Twintig jaar geleden lag het aandeel hooggeschoolden nog iets hoger bij de mannen (22,3%) dan bij de vrouwen (21,0%). Op twee decennia tijd hebben vrouwen een heus inhaalmanoeuvre verricht. Rond de eeuwwisseling konden zij de koppositie overnemen en nadien werd de kloof ten opzichte van de mannen steeds groter. In 2013 was bijna vier op tien vrouwen (38,8%) in het bezit van een diploma hoger onderwijs, tegenover slechts een derde van de mannen (33,2%). Het cohorte-effect ontrafeld In globale termen kunnen we stellen dat het aandeel laaggeschoolden daalt, terwijl het aandeel hooggeschoolden toeneemt. Deze evolutie kunnen we toewijzen aan een generatie-effect en een cohorte-effect: doordat het opleidingsniveau van de nieuwe generaties jongeren geleidelijk toeneemt (generatie-effect), wordt naarmate zij ouder worden ook het globale onderwijsniveau van de bevolking steeds verder opgekrikt (cohorte-effect) (figuur 2). 96 OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/2015

2 Figuur 1. Evolutie van het aandeel laag-, midden- en hooggeschoolden (25-64 jaar) (Vlaams Gewest; ) 48, , , , , , Hooggeschoold Middengeschoold Laaggeschoold Het generatie-effect kunnen we aantonen door een specifieke leeftijdscategorie over de tijd heen te analyseren. Van de personen die in 1993 een leeftijd hadden tussen 25 en 29 jaar was 31,0% hooggeschoold en 28,8% laaggeschoold. Bij personen die tien jaar later geboren zijn, en dus de leeftijd jaar hadden in 2003, steeg het aandeel hooggeschoolden tot 41,3%, terwijl de groep laaggeschoolden slonk tot minder dan één op vijf (17,7%). Nog eens een decennium later heeft deze trend zich verder gezet, zij het aan een veel trager tempo dan voorheen. Anno 2013 was bijna 45% van de jongeren tussen 25 en 29 jaar hooggeschoold, terwijl het aandeel laaggeschoolden nog 14,0% bedroeg. Kortom, nieuwe generaties van jonge mensen zijn steeds hoger opgeleid dan hun voorgangers. Deze hogergeschoolde generaties krikken naarmate ze ouder worden eveneens het globale onderwijsniveau van de bevolking verder op. Om dit cohorteeffect te illustreren volgen we de personen geboren tussen 1964 en 1968 doorheen de tijd. In het jaar 1993 is deze cohorte tussen 25 en 29 jaar. Op dat moment wordt deze cohorte gekenmerkt door een voor die tijd groot aandeel hooggeschoolden (31,0%). Tijdens de daaropvolgende jaren konden ze dit aandeel nog lichtjes opkrikken. In 2003 is deze cohorte tien jaar ouder en vormen zij de leeftijdscategorie van de 35- tot 39-jarigen, met iets meer dan een derde hooggeschoolden (34,0%). Nog eens tien jaar later (in 2013) is deze cohorte tussen 45 en 49 jaar en telt ze nog steeds 34,2% hoogopgeleiden. Op deze manier schuift het hoge startniveau, met relatief veel hooggeschoolden op jonge leeftijd, mee op met het ouder worden. Dankzij dit cohorte-effect kunnen we verwachten dat het globale onderwijsniveau van de bevolking ook in de volgende jaren nog verder zal toenemen. Indien we de cohorte-verschuivingen voor alle leeftijdsgroepen tien jaar doortrekken, dan zou het aandeel hooggeschoolden in de bevolking tussen OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/

3 Figuur 2. Evolutie van het aandeel laag-, midden- en hooggeschoolden (25-64 jaar) naar leeftijd (Vlaams Gewest; 1993, 2003 en 2013) ,0 41,3 44, Hooggeschoold Middengeschoold Laaggeschoold ,8 17,7 14, en 64 jaar verder stijgen van 36% in 2013 tot 41% in Omgerekend naar aantal personen, komt dit overeen met in totaal hoogopgeleide Vlamingen tussen 25 en 64 jaar in 2023, wat een aangroei van hooggeschoolden betekent. Dit aantal kan nog hoger oplopen op voorwaarde dat het hoger beschreven generatie-effect (waarbij jongeren steeds vaker hooggeschoold zijn dan hun voorgangers) zich ook de volgende jaren nog manifesteert. We zagen echter dat dit effect aan het afzwakken is. Indien deze groei zou stilvallen, is uiteindelijk ook het cohorte-effect uitdovend. Vlaanderen in Europa De aangehaalde onderwijsevoluties zijn niet uniek voor Vlaanderen. In alle Europese lidstaten nam het onderwijsniveau van de bevolking over de laatste decennia toe. Deze toename is ook noodzakelijk om het Europese streefdoel van meer hooggeschoolden te realiseren. Volgens de EU 2020-strategie zou 40% van de 30- tot 34-jarigen tegen 2020 een diploma van het hoger onderwijs moeten behalen. Vlaanderen legde de lat nog wat hoger in haar Hervormingsprogramma en trok de eigen doelstelling op tot 47,8%. Reeds in 2004 behaalde Vlaanderen de Europese doelstelling met een score van 40,7%. Nadien steeg dit aandeel verder en anno 2013 was 44,1% van de 30- tot 34-jarigen hoogopgeleid (figuur 3). Hiermee plaatst Vlaanderen zich een eind boven het Europees gemiddelde (38,2% voor de EU-15 en 37,0% voor de EU-27 in 2013). Toch is er geen reden voor euforie. Het Vlaams Gewest moet nog acht EU-lidstaten laten voorgaan en zelfs indien Vlaanderen haar doelstelling behaalt, is er nog steeds een aanzienlijke kloof met Europese landen zoals Ierland, Luxemburg of Litouwen. 3 In een oogopslag lijkt de Vlaamse doelstelling van 47,8% haalbaar. Vlaanderen kende immers de afgelopen decennia een sterke stijging van het aandeel 98 OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/2015

4 Figuur 3. Evolutie van het aandeel hooggeschoolden bij 30- tot 34-jarigen (Vlaams Gewest, EU-15 en EU-27; ) 40 47,8% Vlaamse doelstelling 40,0% Europa 2020-doelstelling 40,7 44, , Vlaams Gewest EU-15 EU-27 hooggeschoolden bij de 30- tot 34-jarigen. Als we de gemiddelde groei van de voorbije twintig jaar doortrekken tot 2020 (+0,8 procentpunt per jaar) dan zou het aandeel hooggeschoolden in deze leeftijdsgroep oplopen tot 49,7% tegen 2020, een percentage dat ruim boven de Vlaamse doelstelling ligt. In de figuur is echter duidelijk merkbaar dat het groeiritme over de jaren heen sterk afgenomen is. In de laatste vijf jaar ( ) vertraagde de gemiddelde groei van het aandeel hooggeschoolden bij de 30- tot 34-jarigen tot amper 0,09 procentpunt per jaar. Dit betekent dat er nauwelijks nog sprake is van enige vooruitgang. Met dit groeiritme halen we in 2020 zelfs geen 45%. Om de doelstelling alsnog te halen, moet het groeiritme dus opnieuw de hoogte in. Werkzaamheidsgraad per onderwijsniveau Het onderwijsniveau dat men behaalt, speelt een cruciale rol bij de deelname aan de arbeidsmarkt. In het algemeen geldt dat een hoger onderwijsniveau niet enkel leidt tot een grotere kans op het vinden van werk, maar eveneens resulteert in een gemiddeld hogere verloning (OECD, 2014). Ook in Vlaanderen zien we dat laaggeschoolden beduidend minder aan het werk zijn dan middenen hooggeschoolden (figuur 4). Anno 2013 was nagenoeg de helft van alle laaggeschoolden (52,5%) werkzaam, terwijl het bij de midden- en hooggeschoolden om respectievelijk 77,6% en 86,4% ging. Vergelijken we de werkzaamheidsgraad van hoogen laaggeschoolden dan stellen we vast dat het aandeel werkenden bij hooggeschoolden liefst 33 procentpunten hoger lag dan het aandeel werkenden bij laaggeschoolden. Kortom, de werkzaamheidsgraad hangt sterk samen met het niveau van het behaalde diploma: hoe hoger iemands diploma, hoe groter de kans dat die persoon werk vindt. In het voorgaande artikel zagen we al dat de globale werkzaamheidsgraad een sterke stijging kende tijdens de voorbije decennia 4 en dat de feminisatie van de arbeidsmarkt hierbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Daarnaast is ook het toegenomen OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/

5 onderwijsniveau van de Vlaamse bevolking een gewichtige factor om de stijging van de werkzaamheidsgraad te verklaren. Wat dit betreft, kan de toename van de Vlaamse werkzaamheidsgraad ontleed worden in twee afzonderlijke effecten. Een eerste effect resulteert uit een eventuele stijging van de werkzaamheid binnen elk onderwijsniveau afzonderlijk. In figuur 4 zien we echter dat de werkzaamheidsgraden per onderwijsniveau de laatste twee decennia nauwelijks toegenomen zijn. Hoewel hierachter tegengestelde tendensen voor mannen en vrouwen schuilgaan (Sourbron & Herremans, 2011), betekent dit toch dat er een andere, meer doorslaggevende verklaring moet zijn waarom de globale werkzaamheidsgraad groeide. Een tweede effect vloeit voort uit de toename van het aandeel hooggeschoolden in de Vlaamse bevolking, voor wie de arbeidsmarktkansen beduidend beter zijn: hooggeschoolden hebben een hogere werkzaamheidsgraad en als deze groep een groter deel van de bevolking op arbeidsleeftijd gaat uitmaken, zorgt dit op voorwaarde van een gelijkblijvend werkzaamheidsniveau bij de hooggeschoolden voor een verhoging van de globale werkzaamheidsgraad. Dit effect wordt bevestigd in de tijdreeksen: hoewel het aanbod van hooggeschoolde Vlamingen sterk toenam (figuur 1), ging dit niet ten koste van de werkzaamheid voor deze groep (figuur 4). Aangezien de steeds groter wordende groep van hogergeschoolden doorgaans gemakkelijk aan het werk geraakt, reflecteerde de toename van het gemiddelde onderwijsniveau een reële vraag naar hogergeschoolde werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt. Van cruciaal belang hierbij is dat dit arbeidsaanbod ook aansluiting vindt bij de arbeidsvraag en dat er voldoende jobs gecreëerd worden om de toenemende groep van hooggeschoolden te absorberen. Zo niet, bestaat het risico dat de hoger geschoolden het werk van lager geschoolden innemen waardoor het effect van het toegenomen onderwijsniveau gedeeltelijk tenietgedaan wordt door verdringing Figuur 4. Evolutie van de werkzaamheidsgraad (25-64 jaar) naar onderwijsniveau (Vlaams Gewest; ) 90 86,8 86, ,4 64,7 77,6 74, ,8 52, Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold Totaal 100 OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/2015

6 op de arbeidsmarkt. Volgens Cedefop kunnen we naast een verdere stijging van het onderwijsniveau, ook een stijging verwachten van het aantal hooggekwalificeerde jobs. Toch waarschuwt Cedefop eveneens voor het risico op mismatches indien de opleiding of vaardigheden van de nieuwe schoolverlaters niet aansluiten bij de jobvereisten. Dit kan tot overscholing leiden, maar eveneens tot personeelstekorten in specifieke segmenten van de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld bij technische profielen) (Cedefop, 2013). Om zulke mismatches te vermijden, is het noodzakelijk dat de tendens naar een hoger opgeleide bevolking steevast gepaard gaat met een adequate afstemming tussen het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt. Synthese Het onderwijsniveau van de bevolking op arbeidsleeftijd is de laatste decennia sterk toegenomen en ook de volgende jaren kunnen we een verdere toename van het aandeel hooggeschoolden verwachten. Tussen 1993 en 2013 is het aandeel hooggeschoolde Vlamingen tussen 25 en 64 jaar toegenomen met meer dan 15 procentpunten, van 21,6% in 1993 naar 36,0% in Uitgedrukt in aantal personen gaat het om hooggeschoolde Vlamingen in 2013, tegenover in Deze trend is te verklaren aan de hand van twee effecten. Het generatie-effect leidt ertoe dat het opleidingsniveau van de nieuwe generaties jongeren geleidelijk toeneemt en naarmate deze jongeren ouder worden, zorgt het cohorte-effect ervoor dat ook het globale onderwijsniveau opgekrikt wordt. Bovendien kunnen we dankzij dit cohorte-effect verwachten dat het globale onderwijsniveau van de bevolking ook in de volgende jaren nog verder zal toenemen. Indien we de cohorte-verschuivingen doortrekken, dan zou het aandeel hooggeschoolden bij de 25- tot 64-jarigen verder stijgen tot 41% in 2023 ( personen). Het proces van scholarisatie levert tot op vandaag zowel op individueel als maatschappelijk vlak voordelen op. Een (hoger) diploma vergroot immers de kans op een succesvolle inschakeling op de arbeidsmarkt. De tendens naar meer hoger opgeleiden vraagt echter een adequate afstemming tussen de aangeboden en de gevraagde kwalificaties. Indien het opleidingsniveau of de vaardigheden van de beroepsbevolking niet aansluiten bij de jobvereisten kan dit immers leiden tot overscholing en verdringing, maar eveneens tot personeelstekorten in specifieke segmenten van de arbeidsmarkt. Ariane Rober Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie Noten 1. We hanteren een leeftijdsafbakening van 25 tot en met 64 jaar om de bevolking in te delen volgens hun hoogst behaalde diploma. Op deze manier kunnen we de jongeren die hun studies nog niet afgerond hebben grotendeels uit de analyse weren. 2. Dit is het zuivere effect van de cohorte-verschuivingen per leeftijdsgroep: het percentage hooggeschoolden bij de 25- tot 29-jarigen in 2013, wordt in 2023 toegekend aan de 35- tot 39-jarigen, enzovoort. Bij de jongeren (25-34 jaar) hielden we het aandeel hooggeschoolden stabiel op het niveau van De volgende landen gaan Vlaanderen vooraf: Ierland (52,6%), Luxemburg (52,5%) Litouwen (51,3%), Zweden (48,3%), Cyprus (47,8%), het Verenigd Koninkrijk (47,6%) en Finland (45,1%) (cijfers voor 2013 op basis van Eurostat). 4. Waar in ,5% van de Vlaamse bevolking tussen 25 en 64 jaar tewerkgesteld was, is deze globale werkzaamheidsgraad op twintig jaar tijd gestegen tot 74,6%. Bibliografie Cedefop. (2013). Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025 (Briefing Note June 2013). OECD. (2014). Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing. Pelleriaux, K. (2001). Demotie en burgerschap. De culturele constructie van ongelijkheid in de kennismaatschappij. Brussel: VUB Press. Sourbron, M., & Herremans, W. (2011). De vruchten van het hoger onderwijs. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 21(3), Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie/Uitgeverij Acco. OVER. WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco 1/

De vruchten van het hoger onderwijs

De vruchten van het hoger onderwijs De vruchten van het hoger onderwijs Het onderwijsniveau van de bevolking op arbeidsleeftijd is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij vrouwen is deze stijging meer uitgesproken dan bij de mannen. Sinds

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

1 Het onderwijsniveau van de Vlamingen tussen 25 en 54 jaar

1 Het onderwijsniveau van de Vlamingen tussen 25 en 54 jaar HET ONDERWIJSNIVEAU VAN DE BEVOLKING IN VLAANDEREN Hoofstuk 12 Wendy Slenders & Tom Vandenbrande Enkele tientallen jaren geleden werd een proces van hogere scholarisatie ingezet dat nu nog steeds verder

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen

Langdurige werkloosheid in Vlaanderen Langdurige werkloosheid in Vlaanderen In 2015 daalde de kortdurige werkloosheid, maar steeg de langdurige werkloosheid sterk. Hierdoor bleef de totale werkloosheid een heel jaar min of meer status quo.

Nadere informatie

Vlaanderen binnen Europa

Vlaanderen binnen Europa Vlaanderen binnen Europa Een gekleurde blik op de arbeidsmarkt Voorjaar 2016 steunpuntwerk.be/vlaanderen-binnen-europa werk.be/vlaanderen-binnen-europa europa.vdab.be Steunpunt Werk Naamsestraat 61, 3000

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Terugblik op de Vlaamse arbeidsmarkt

Terugblik op de Vlaamse arbeidsmarkt Terugblik op de Vlaamse arbeidsmarkt Ontwikkelingen sinds de jaren tachtig Wim Herremans Wouter Vanderbiesen Ariane Rober Sarah Vansteenkiste Boie Neefs Gert Theunissen Luc Sels Michelle Sourbron 2015

Nadere informatie

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006

Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 april 2007 Trends op de arbeidsmarkt tussen 1986 en 2006 De laatste 20 jaar zijn er 740.000 werkende personen bijgekomen. Dat is een

Nadere informatie

De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit?

De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit? De hardwerkende Vlaming: mythe of realiteit? Arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Tielens, M. & Herremans, W. 2007. Leuven: Steunpunt WSE. Klopt het beeld van de hardwerkende Vlaming; van

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 WERK, GEZIN OF BEIDE? VERSCHILLEN TUSSEN LAAG- EN. Karen Geurts HOOGGESCHOOLDEN

Hoofdstuk 17 WERK, GEZIN OF BEIDE? VERSCHILLEN TUSSEN LAAG- EN. Karen Geurts HOOGGESCHOOLDEN VERSCHILLEN TUSSEN LAAG- EN HOOGGESCHOOLDEN Hoofdstuk 17 Karen Geurts In de huidige generatie jonge volwassenen (25-39 jaar) hebben vrouwen met kinderen nog altijd minder vaak een betaalde baan dan mannen

Nadere informatie

Opleidingsmismatch tussen vraag en aanbod. De positie van Vlaanderen in Europa

Opleidingsmismatch tussen vraag en aanbod. De positie van Vlaanderen in Europa Opleidingsmismatch tussen vraag en aanbod. De positie van Vlaanderen in Europa In dit artikel gaan we in navolging van de International Labour Organization (ILO, 2014) dieper in op de opleidingsmismatch

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie.

De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie. Bestemming Lissabon De voortgang van Vlaanderen en de Europese landen met betrekking tot de Europese werkgelegenheidsstrategie. Al geruime tijd staat het werkgelegenheidsbeleid in alle Europese lidstaten

Nadere informatie

ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9

ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 Tom Vandenbrande Op het vlak van de gelijke vertegenwoordiging van kansengroepen op de arbeidsmarkt bengelt Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton.

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief

5.6 Het Nederlands hoger onderwijs in internationaal perspectief 5.6 Het s hoger onderwijs in internationaal perspectief In de meeste landen van de is de vraag naar hoger onderwijs tussen 1995 en 2002 fors gegroeid. Ook in gaat een steeds groter deel van de bevolking

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Feiten en cijfers over arbeid en gezin

Feiten en cijfers over arbeid en gezin Gezin en arbeid Feiten en cijfers over arbeid en gezin Geurts, K. (2003), Minder gezin, meer arbeid? De arbeidsdeelname van de bevolking naar gezinspositie. Een situering van Vlaanderen in Europa, In:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar?

Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Vlaanderen-Wallonië: wie werkt hoe en waar? Is de werkende Vlaming vergelijkbaar met zijn Waalse landsgenoot? Waar situeren zich de knelpunten in beide gewesten? Hoe flexibel zijn Walen en Vlamingen? Welke

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar...

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Van Dongen, W. 2010. Naar een meer democratische verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen

Nadere informatie

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere

FACTS & FIGURES Bioscoopbezoek Mathijs De Baere Inleiding Al begin 20ste eeuw opende de eerste bioscopen hun deuren in België en midden de jaren twintig van de 20 e eeuw telde België al meer dan 1000 bioscopen (Convents, 2007; Biltereyst & Meers, 2007)

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

Cijferen met jongeren

Cijferen met jongeren Cijferen met jongeren Een doorlichting van de arbeidsmarktsituatie van jongeren in Vlaanderen en Europa Tielens, M. & Vermandere, C. 2007.. WSE-report 2007. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie en

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De Vlaamse werkloosheid bereikt haar kantelpunt

De Vlaamse werkloosheid bereikt haar kantelpunt De Vlaamse werkloosheid bereikt haar kantelpunt In de loop van 2014 is de groei van de Vlaamse werkloosheid sterk vertraagd en zien we bij bepaalde groepen zelfs al een werkloosheidsdaling. Dit lijkt er

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

OVER UREN Hoofdstuk 13

OVER UREN Hoofdstuk 13 OVER UREN Hoofdstuk 13 Seppe Van Gils & Mieke Booghmans Kort samengevat Hoewel de arbeidswet een principieel verbod op overuren voorschrijft, presteert zo n 14% van de Vlaamse loontrekkenden overuren.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JULI 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa

Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Over arbeidsvolume en arbeidsduur in Vlaanderen en Europa Maarten Tielens Wim Herremans Steunpunt WSE 10-2007 WSE Report Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303 3000 Leuven T:32(0)16

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Obstakels en ongelijkheden in opleidingsdeelname in Europees perspectief

Obstakels en ongelijkheden in opleidingsdeelname in Europees perspectief Obstakels en ongelijkheden in opleidingsdeelname in Europees perspectief De cijfers over deelname aan opleiding die Eurostat levert op basis van de Labour Force Survey (LFS) fungeren als een belangrijke

Nadere informatie

Jongeren op de Vlaamse Arbeidsmarkt

Jongeren op de Vlaamse Arbeidsmarkt Jongeren op de Vlaamse Arbeidsmarkt Over startkwalificaties, intredejobs en arbeidsmarktprestaties Goed begonnen is half gewonnen. Zo hangen ook de arbeidsmarktprestaties van jongeren in grote mate af

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

Bijlage bij dienstencheques: een vraagstuk van erkenning

Bijlage bij dienstencheques: een vraagstuk van erkenning Bijlage bij dienstencheques: een vraagstuk van erkenning FRANK VANDENBROUCKE In deze bijlage brengen we de ontwikkeling van het aantal werkende vrouwen in, en de vijftien EU-landen, die in al lid waren,

Nadere informatie

Via Warschau naar Lissabon

Via Warschau naar Lissabon Via Warschau naar Lissabon Een verkenning van de arbeidsmarkt(en) in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie Eef Stevens Seppe Van Gils September 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Delagrange, H. (2014). Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5

EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID Hoofdstuk 5 Maarten Tielens Het afgelopen jaar stabiliseerde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze stabilisatie verbergt enerzijds een stijging van de kortdurige

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België Samenvatting en kernboodschappen

De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België Samenvatting en kernboodschappen De evolutie van de sociale situatie en de sociale bescherming in België 2017 Samenvatting en kernboodschappen Juli 2017 ANNEX 5 : NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING EN KERNBOODSCHAPPEN VAN DE ANALYSE VAN DE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21

VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 VOLTIJDS LOONTREKKEND DOOR HET LEVEN Hoofdstuk 21 Seppe Van Gils Kort samengevat In dit hoofdstuk volgen we de loopbaan van de voltijds en uit het tweede kwartaal van 1998 op tot en met het derde kwartaal

Nadere informatie

De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume

De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume De toekomstige arbeidsmarkt in een vergrijzende Europese Unie: het effect van meer deeltijdwerk op het arbeidsvolume Ekamper, P. 2007. Qualitative scenario study of the European labour force. Research

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Indicatoren competitiviteitspact

Indicatoren competitiviteitspact Indicatoren competitiviteitspact 1 Loonkost per eenheid product 2 Marktaandelen 3 Globale werkzaamheidsgraad 4 Jeugdwerkloosheidsgraad 5 Aandeel langdurig werklozen 6 Bruto binnenlandse uitgaven aan O&O

Nadere informatie