1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober Aan de gemeenteraad,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2012

2

3 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben wij het coalitieprogramma uitgewerkt, op basis van de kaders die uw gemeenteraad met de Perspectiefnota 2011 heeft meegegeven. Totstandkoming Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt de gemeenteraad een programmabegroting vast. De programmabegroting moet voor 15 november 2011 aan de toezichthouder, de provincie Noord- Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het coalitieprogramma uitgewerkt in de Perspectiefnota. De gemeenteraad heeft op basis van de Perspectiefnota de financiële en inhoudelijke kaders voor de begroting aangegeven. Op basis van deze kaders heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting opgesteld. Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders binnen de beleidskaders van de programma s geautoriseerd tot besteding van de per programma beschikbare middelen. Vaststelling van deze programmabegroting houdt voor het college van burgemeester en wethouders tevens de opdracht in deze uit te voeren. Opbouw De programmabegroting is opgebouwd uit vier onderdelen. In het eerste hoofdstuk staan zowel inhoudelijk (beleid in het kort) als financieel (financiën in het kort) de belangrijkste (nieuwe) ontwikkelingen. Daarna volgen de programma s, de paragrafen en de overzichten. Er is een nieuwe bijlage toegevoegd waarin de gebruikte afkortingen voluit worden genoemd. Het hoofdstuk Programma s bestaat uit de twaalf programma s die in samenspraak met de gemeenteraad zijn benoemd. In de programma s draait het om de vragen Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Bij dit laatste onderdeel staan ook de investeringen voor het komende jaar. Het hoofdstuk Paragrafen bevat informatie over lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze informatie is tevens in meerdere programma s terug te vinden. Door de informatie te concentreren in de opgesomde specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt om sneller en beter inzicht te krijgen in deze onderwerpen. De paragrafen zijn daarmee dwarsdoorsneden van de begroting. Tenslotte vindt u de Overzichten waarin onder andere de samenstelling van het bestuur en de kerngegevens zijn opgenomen. Nieuw is een bijlage waarbij de gebruikte afkortingen voluit worden genoemd. Besluitvorming De Programmabegroting 2012 wordt besproken op 25, 26 en 27 oktober 2011 in de commissievergaderingen. Op dinsdag 8 november 2011 wordt de programmabegroting in de gemeenteraad behandeld. De programmabegroting 2012 van de gemeente Bussum is eveneens te vinden op de website Burgemeester en wethouders van Bussum De secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M.Plantinga dr. M.Schoenmaker 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente Bussum Programmabegroting 2012: de hoofdlijnen 9 2 Programma s 17 Programma 1: Algemeen bestuur 19 Programma 2: Openbare orde en veiligheid 25 Programma 3: Verkeer en vervoer 31 Programma 4: Economische zaken 36 Programma 5: Onderwijs 39 Programma 6: Kunst en cultuur 44 Programma 7: Sport en recreatie 48 Programma 8: Zorg en welzijn 52 Programma 9: Werk en inkomen 60 Programma 10: Natuur en milieu 66 Programma 11: Ruimtelijke inrichting 72 Programma 12: Volkshuisvesting 77 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen 81 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Overzichten Bestuur Kerngegevens Investeringen Vaste activa, voorraden en kapitaallasten Reserves en voorzieningen Lijst met afkortingen 144 5

6 6

7 1. DE GEMEENTE BUSSUM 7

8 8

9 1.1 PROGRAMMABEGROTING 2012: DE HOOFDLIJNEN De Programmabegroting 2012 is de eerste die betrekking heeft op een nieuwe raadsperiode, met als vertrekpunt de verlate verkiezingen in 2010 en het coalitieprogramma In het coalitieprogramma staat dat de gemeente een kader- en voorwaardenscheppende gemeente voor haar inwoners wil zijn en een voorbeeldfunctie wil vervullen. Deze uitgangspunten vormen de basis voor deze begroting. Daarbij wordt uitgegaan van ieders eigen kracht om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving en daarin de wegen te vinden om gebruik te maken van het aanbod aan voorzieningen. Om de uitgangspunten te realiseren zal de gemeente zo goed mogelijk aansluiting blijven zoeken bij de behoeften die onder de inwoners leven, zodat hierop op de juiste wijze kan worden ingespeeld. Beleid in het kort Het zoeken naar kansen voor verbetering van de effectiviteit van beleid en de uitvoering daarvan wordt gezien als een doorlopend proces. Zo wordt de regeldruk aangepakt en is daar expliciet een portefeuillehouder voor verantwoordelijk gesteld. Betere dienstverlening en daardoor tevreden klanten gaan hand in hand met efficiënter werken en bezuinigen. Ook op bestuurlijk niveau wordt ingezet op efficiency en duurzaamheid door onder meer het gebruik van digitale hulpmiddelen. Elektronische dienstverlening wordt verder ontwikkeld, evenals de één-loketgedachte, onder meer door het realiseren van een Klant Contact Centrum. Er wordt nagedacht over hoe de gemeente in de toekomst als speler in de samenleving gaat opereren. Daarbij is het belangrijk dat we aansluiting blijven zoeken bij de behoeften van de inwoners. Dit betekent dat de gemeente op de hoogte moet zijn en blijven van de behoeften die onder haar inwoners leven en de veranderingen daarin. In het coalitieprogramma zijn drie centrale thema s te herkennen, te weten sociale samenhang, duurzaamheid en evenwichtig beleid. Deze drie thema s worden hieronder in algemene zin nader toegelicht en worden concreet uitgewerkt in de programma s. Sociaal Bussum Bussum wil een plaats zijn waar elkaar ontmoeten en met elkaar samenleven centraal staan. Er is een goed en samenhangend stelsel van voorzieningen en er is veel aandacht voor goed onderwijs in al zijn facetten. Bij de herijking van het jeugdbeleid wordt rekening gehouden met de behoeften van de jongeren zelf. Verder is het belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken instellingen om een integrale benadering van kinderen en jongeren in de gevarenzone te bevorderen. Ook bij zorg en welzijn (WMO) vormen de behoeften van inwoners uitgangspunt van beleid en uitvoering. Zo wordt en blijft Bussum in allerlei opzichten toegankelijk voor alle inwoners. De gemeente schept voor haar inwoners de voorwaarden om vanuit de eigen kracht deel te kunnen nemen aan de samenleving en gebruik te maken van het aanbod aan voorzieningen. De gemeentelijke instanties zijn toegankelijk, bereikbaar en aanspreekbaar voor de inwoners. De gemeente streeft naar sociale samenhang en is actief in het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal isolement. Dat doen we door deelname aan het maatschappelijk leven te stimuleren en extra inkomensondersteuning te bieden waar dat nodig is. Ook kunst, cultuur en sport versterken de sociale samenhang. Initiatieven vanuit deze sector worden door de gemeente gestimuleerd. 9

10 Duurzaam Bussum Ruimte is een schaars goed waarbinnen een ieder aan bod dient te komen op het gebied van wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Dat doen we door verantwoorde keuzen te maken tussen ruimtelijke, sociaal-culturele, economische en ecologische belangen. Daarbij is een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu richtinggevend. Met andere woorden een duurzaam Bussum waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Bussum investeert in betrokkenheid en inzet van haar inwoners, bedrijven en (maatschappelijke en culturele) organisaties. Hierbij is de focus gericht op duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkelingskansen, duurzame bedrijfvoering en kwaliteit van ruimte en groen. De ruimtelijke inrichting, stedelijke vernieuwing en de uitvoering van de gebiedsvisie Centrum zullen bijdragen aan een hoogwaardig en duurzaam ingerichte gemeente. Evenwichtig Bussum Bussum is in balans op allerlei gebied en wil dat ook zo houden. Daarbij hoort een solide en sociaal financieel beleid en een stabiel gemeentebestuur. Uitgangspunt -ook op langere termijn- is een sluitende begroting. Een goede, ook in meerjarig opzicht, financiële positie is overigens geen doel op zich, maar wordt als middel beschouwd om het bestuur in staat te stellen voor nu en in de toekomst evenwichtige beslissingen te kunnen blijven nemen. Daarbij gaat het niet om Bussum alleen, maar wordt ook gekeken naar de mogelijkheden binnen de regio. Een duidelijke visie op toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente in het bijzonder van het centrum- versterkt het evenwicht. Een evenwichtige gemeente heeft ook zijn zaken op orde op het gebied van openbare orde en veiligheid. De uitvoering van het huidige beleid, nieuwe prioriteiten, maar ook te nemen maatregelen in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, zullen zo evenwichtig mogelijk worden toegepast. Financiën in het kort De begrotingspositie van Bussum is goed. Uiteraard gaan de huidige economische ontwikkelingen niet aan Bussum voorbij. Er is een evenwichtig pakket aan maatregelen uitgewerkt in de Perspectiefnota 2011 om de begrotingspositie van Bussum ook goed te houden. Bovenstaande drie thema s zijn in onderlinge samenhang hierbij belangrijk, gericht op een zo optimaal mogelijk voorzieningenniveau in combinatie met een aanvaardbaar lastenniveau voor de inwoners van Bussum. In de Perspectiefnota 2011 zijn de ambities en maatregelen neergelegd voor 2012 en verder. In de begroting 2012 zijn deze vertaald en verder uitgewerkt. Er wordt ingezet op een goede balans tussen regels, regeldruk en de kosten die hiermee gepaard gaan. Met de gesubsidieerde instellingen wordt overlegd hoe te komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de gemeentelijke middelen. Met wijzigingen in belastingen, tarieven en leges wordt bewust en evenwichtig omgegaan. Een begroting is een momentopname afgeleid van de actuele kennis en maakt in feite een continue ontwikkeling door. Daar is de bekende planning- en controlcyclus op gebaseerd. Deze cyclus is erop gericht om het verloop van ontwikkelingen te volgen en hier zo goed en tijdig mogelijk op in te kunnen spelen. Hierna wordt kort nog het financiële vertrekpunt van de Perspectiefnota 2011 uiteen gezet. Vervolgens worden de nieuwe ontwikkelingen toegelicht en worden voorstellen gedaan voor de begroting Vertrekpunt: Perspectiefnota 2011 In tabel 1 staat de conclusie van de Perspectiefnota cijfermatig. De conclusie is dat de bezuinigingsnoodzaak en de bezuinigingsmogelijkheden op termijn met elkaar in evenwicht zijn en dat er ook nog ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen/wensen. In 2012 is er sprake van een tekort, waarvoor gekeken wordt naar: de mogelijkheid om besparingen op programma s eerder te realiseren of investeringen te temporiseren; de wenselijkheid om belastinginkomsten (bijvoorbeeld OZB) eerder te verhogen. 10

11 Tabel 1: uitgangspunt Perspectiefnota Financieel beeld PN Nieuwe ontwikkelingen en wensen Bezuinigingsvoorstellen: Programma s Bedrijfsvoering Extra inkomsten Totaal bedragen x Achtereenvolgens worden de ontwikkelingen met financiële consequenties belicht die na dit vertrekpunt bekend zijn geworden. Gestart wordt met het bestuursakkoord en het gemeentefonds. Daarna volgen de overige ontwikkelingen. Bestuursakkoord/gemeentefonds Het zijn en blijven onzekere tijden. Het bestuursakkoord ligt er en hierin staan de afspraken tussen het Rijk en lagere overheden. Het huidige bestuursakkoord gaat uit van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid waarbij de taken over maximaal twee bestuurslagen verdeeld worden en de lokale besturen en lokale democratie de grootst mogelijke vrijheid genieten in de uitvoering daarvan. Het nieuwe bestuursakkoord bevat diverse afspraken met (grote) financiële gevolgen. De belangrijkste onderwerpen zijn: Gemeentefonds: Herstel normeringsystematiek Werk en inkomen Decentralisatie AWBZ-begeleiding (macrobudget, invoerings- en uitvoeringskosten) Decentralisatie Jeugdzorg (macrobudget, invoerings- en uitvoeringskosten) Deze onderwerpen worden hierna kort besproken, waarbij de focus op 2012 wordt gelegd. Ten overvloede wordt vermeld dat er nog veel (financiële) onzekerheden zijn. De duidelijkheid komt op termijn. Op basis van de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen van deze begroting, is het beeld voor Bussum geactualiseerd. Gemeentefonds Vanaf 2012 treedt de normeringsystematiek ( samen de trap op/samen de trap af ) weer in werking, waardoor de medeoverheden evenredig meedelen in ontwikkelingen die zich voordoen op de Rijksbegroting. Dit betekent dat bezuinigingen bij het Rijk ook gevolgen hebben voor de uitkering die gemeenten ontvangen. In deze begroting 2012 is, zoals gebruikelijk, uitgegaan van de meicirculaire voor de berekening van het gemeentefonds. Hierin is het bestuursakkoord verwerkt. In de Perspectiefnota 2011 hebben we aannames gemaakt voor de ontwikkeling van het gemeentefonds in relatie met de kosten van de nominale ontwikkeling, de uitwerking van het bestuursakkoord en de gevolgen van de nieuwe taken voor gemeenten (decentralisaties/specifieke uitkeringen). Op grond van deze aannames kwam het beeld dat er sprake was van een nadeel van circa in 2012 dat opliep naar een nadeel van circa 1,5 miljoen in Op basis van de informatie uit de meicirculaire is het beeld geactualiseerd. Er is sprake van diverse voor- en nadelen. Het landelijke beeld is een toename van het gemeentefonds ten opzichte van de septembercirculaire. Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van een groei van een aantal factoren zoals het aantal bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners. Deze autonome groei moet betaald worden uit de toename van het gemeentefonds. De daadwerkelijke toename van de uitkering voor Bussum is per saldolager dan de kostenontwikkeling (loon- en prijsstijgingen) met als gevolg een nadelig effect. De kortingen op enkele taakmutaties (onder andere normering lokaal inkomensbeleid en selectieve en gerichte schuldhulpverlening) zijn iets lager uitgepakt, waardoor er een voordeel ontstaat. De geactualiseerde raming laat een vergelijkbaar beeld zien als bij de Perspectiefnota, al is het nadeel in 2012 ruim hoger. In tabel 2 is dit weergegeven. 11

12 Tabel 2 Bestuursakkoord/Gemeentefonds Eerste beeld gevolgen Bestuursakkoord (meegenomen in de Perspectiefnota 2011) Actualisatie gevolgen bestuursakkoord op basis van de meicirculaire Verschil bedragen x Werk en inkomen Het stelsel Werk en Inkomen ondergaat forse wijzigingen. Met ingang van 2013 worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (alleen gedeeltelijk gehandicapten) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd in de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De wet zal worden uitgevoerd door de gemeenten en omvat afbouw van de WSW, bundeling van de re-integratiebudgetten en invoering van de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden met loondispensatie te laten werken. Doordat er tegelijkertijd sprake is van kortingen op de re-integratiebudgetten, is dit een enorme opgave waarbij de gemeente 100% risicodragend is en daarmee dus een groot financieel risico loopt. De uitvoering van de wet zal een groot beslag op de ambtelijke capaciteit gaan leggen en waar mogelijk zal daarom steeds aansluiting gezocht worden bij regionale samenwerking. Daarnaast vindt er in 2012 een aanscherping van de WWB plaats waarbij onder andere de WIJ weer wordt samengevoegd met de WWB. Deze omvangrijke en ingrijpende veranderingen vinden plaats in een economisch ongunstige tijd. Momenteel is het banenaanbod krap, wat effect heeft op de werkloosheid. In Bussum is het beroep op de WWB toegenomen. De voorlopige cijfers over 2011 laten een forse stijging zien in het aantal bijstandsuitkeringen (9%) en het aantal uitkeringen WIJ. De hiermee gepaard gaande extra kosten worden slechts voor een deel gecompenseerd door een hogere vergoeding van het Rijk. De vermelde toename van het aantal klanten WWB en tegelijkertijd een lager vastgesteld budget leiden tot een tekort. In 2012 wordt een tekort verwacht van , in en in Hierbij veronderstellen wij dat de concrete uitstroommaatregelen, zoals opgenomen in de Nota Besteding Re-integratiedeel Participatiebudget , zullen leiden tot voldoende reductie van de kosten van uitkeringen. We kiezen er in Bussum voor om tijdelijk extra middelen en personeel in te zetten om meer mensen aan werk te kunnen helpen. Hiertoe is bij de Perspectiefnota 2011 de reserve Werk ingesteld en wordt bij deze begroting voorgesteld de middelen uit de Reserve Locatie Werk en Inkomen (LWI) hieraan toe te voegen. Transitie AWBZ naar de Wmo De begeleiding voor mensen met een beperking die nu geregeld is in de AWBZ moet vanaf 2013 geregeld zijn in de Wmo. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor deze begeleiding. Zo wordt begeleiding dichterbij de burger gebracht, is het idee. De begeleiding moet vallen onder de compensatieplicht uit de Wmo, bestaande rechten gaan niet over. Tevens wordt er een beperking doorgevoerd van de rechten om een beroep te doen op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor mensen die een nieuw/hernieuwd beroep doen op begeleiding. Een jaar later moet de Wmo voor iedereen gaan gelden die begeleiding krijgt. De AWBZ-indicatie eindigt voor iedereen op 1 januari 2014 of eerder als de indicatie eerder afloopt. Een beleidsplan is vereist hoe gemeenten de kwaliteit van de overgehevelde begeleiding en het toezicht daarop lokaal zullen vormgeven. Ook moeten gemeenten regelmatig onderzoeken doen naar de ervaringen van cliënten die begeleiding en huishoudelijke hulp ontvangen. De voorbereiding hierop is al gestart en zal veel tijd en aandacht in 2012 vragen. Over de financiële gevolgen is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid. Transitie Jeugdbeleid In het kader van de decentralisatie van taken is het voornemen van dit kabinet dat Jeugdzorg in de volle breedte de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt per Uitgangspunt is een systeem dat de jeugdzorg simpeler moet maken en meer prikkels moet bevatten om nadruk te leggen op collectieve preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Zo moet er één (financierings-) systeem komen voor alle vormen van jeugdzorg, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten: preventie, jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten 12

13 jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt door het kabinet de front-office voor alle preventieve jeugdzorg gezien. Dit betekent een doorontwikkeling van het CJG, zodat van hier uit jeugdigen naar passende vormen van jeugdzorg worden doorverwezen. Daarbij staan klantgerichtheid, vraagsturing en resultaatgerichtheid centraal. Het bestaande netwerk wordt versterkt. Hiervoor ontvangen de gemeenten een brede doeluitkering tot eind 2011, vanaf 2012 maken deze middelen onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen bestemmen wij voor het CJG. Uitgangspunt is een budgettair neutrale invulling van deze taken. Meerjarig is er nog veel onzekerheid over de budgettering. Duidelijk is al wel dat het Rijk uit gaat van een efficiencykorting die na 2015 sterk oploopt. Conclusie is dat er met de decentralisatie/transities een nieuw takenpakket naar gemeenten toekomt met een enorme (financiële) omvang. Dit takenpakket bevat veel zogenoemde open-einde regelingen, waardoor ook het financiële risico voor gemeenten sterk toeneemt. In de nota reserves en voorzieningen, die in 2012 wordt voorgelegd, wordt ingegaan op de consequenties voor het weerstandsvermogen. Overige ontwikkelingen Naast de ontwikkelingen die met name te maken hebben met de gevolgen van Rijksbeleid, worden hierna kort enkele ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op Bussum en haar directe omgeving. De onderwerpen uit de Perspectiefnota zijn vertaald in deze begroting. Bij enkele onderwerpen is er sprake van een nieuwe ontwikkeling, waarop hierna wordt ingegaan. Verkiezingen Conform de uitspraak van de raad bij de behandeling van de Perspectiefnota 2011 wordt het voorstel om de kosten van plaatsing en weghalen van verkiezingsborden te verhalen op de politieke partijen niet geëffectueerd. De ingeboekte bezuiniging van vanaf 2014 vervalt hiermee. Regionaal veiligheidshuis In de Perspectiefnota was de ontwikkeling van het regionaal veiligheidshuis opgenomen, maar was de hoogte van de gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de kinderbescherming, Reclassering, Verslavingszorg, Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, jongerenwerk, gemeenten, etcetera, gaan samenwerken in het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek om een integrale, persoonsgerichte aanpak in objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Het Veiligheidshuis is in 2011 nog in opbouw. Door voortzetting van de Rijksbijdrage kan de incidentele gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis op het niveau van 2011 worden gehandhaafd. In 2012 wordt aan het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek definitief vorm gegeven. Voor Bussum wordt de jaarlijkse bijdrage Uitbreiding proef Mobiele portiers In november 2010 is gestart met de inzet van mobiele portiers. Deze zijn na de invoering van de flexibele sluitingstijden tussen 23:00 en 04:00 uur aanwezig in de Stationsweg en de Generaal de la Reijlaan. De maatregel bevalt goed en verdient te worden uitgebreid. De kosten daarvan worden geraamd op structureel en zullen worden opgenomen in deze begroting. Subsidies In de Perspectiefnota staan diverse voorstellen die verband houden met subsidies. Zoals aangegeven wordt gekeken met de subsidieontvangende instanties waar mogelijkheden zijn om te bezuinigingen en worden keuzes gemaakt om met minder middelen onze Visie op Bussum te realiseren. De kaders die hiervoor in de Perspectiefnota zijn opgenomen, zijn verwerkt in de diverse programma s. Het onderdeel grote instellingen was nog niet gespecificeerd. Er was een totaalbedrag aan besparingen opgenomen voor de grote instellingen. Hierbij was aangegeven dat in een later stadium de verdeling zou worden aangegeven. Theater Spant! In het kader van de management buy-out is een eerste bezuiniging afgesproken van Deze besparing is dan ook minimaal vanaf 2012 aan de orde. Vanaf seizoen zullen nadere afspraken worden gemaakt. 13

14 Bibliotheek Na overleg met de bibliotheek is het mogelijk een besparing van te realiseren. Deze besparing zal niet leiden tot het beperken van de openstelling/dienstverlening. De functie van de bibliotheek zal op een voldoende niveau worden gecontinueerd. Zwembad Zandzee Met het zwembad zijn gesprekken gevoerd en de meerjarige afspraken worden nog afgerond. Voor 2012 verwachten wij een besparing te realiseren van tenminste Hiermee kan De Zandzee de bedrijfsvoering continueren zonder beperking van de openstelling/dienstverlening. Versa Welzijn Versa behoort tot de grote instellingen en wordt dan ook bij dit onderdeel betrokken. In het kader van de Perspectiefnota 2011 zijn afspraken gemaakt over toekomstige bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn opgenomen onder het programma Zorg en Welzijn. De genoemde minimale besparingen voor 2012 zijn verwerkt op de programma s 6en 7. Voor de periode is, conform de fasering in de Perspectiefnota, een stelpost op programma 13 opgenomen. Overige Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Hierdoor zijn er enkele veranderingen opgetreden op het gebied van de (bespaarde) rente, de opbrengst leges (met name een nadeel bij rijbewijzen (circa ) en zijn er enkele kleine/technische wijzigingen doorgevoerd. Totaal geeft dit een nadeel van circa in 2012, in 2013, in 2014 en in Het totaal van de ontwikkelingen levert een nadeel op van in 2012 dat terugloopt naar 0 in In tabel 3 is dit cijfermatig weergegeven: Tabel 3 Ontwikkelingen Bestuursakkoord/Gemeentefonds Tekort Wwb Verkiezingsborden Regionaal veiligheidshuis Mobiele portiers Subsidies Overige ontwikkelingen Totaal bedragen x Conclusie en voorstellen In tabel 4 is het totaaloverzicht opgenomen van de stand van zaken waarin het laatst bekende saldo uit de Perspectiefnota wordt gewijzigd met de financiële gevolgen van de beschreven ontwikkelingen. Tabel 4 Financieel beeld met ontwikkelingen Uitgangspunt Perspectiefnota Ontwikkelingen Totaal bedragen x Voorstellen: Alle inspanningen blijven erop gericht meer mensen aan werk te helpen. Om onze middelen optimaal in te zetten wordt voorgesteld de reserve LWI toe te voegen aan de reserve Werk. Daarnaast stellen wij voor de incidentele tekorten Wwb te dekken uit de reserve Wwb. Daartoe is een aanvulling noodzakelijk met 1 miljoen vanuit de Algemene Reserve. 14

15 Dit levert het volgende beeld: Tabel 5 Inzet reserve WWB tekort inzet reserve WWB totaal bedragen x Na deze voorstellen is, blijkens bovenstaande tabel, er nog sprake van een tekort van circa in In 2013 en 2014 zijn er incidenteel overschotten en in 2015 is er sprake van een sluitende begroting. In de perspectiefnota is aangegeven dat voor het tekort in 2012 gekeken wordt naar: De mogelijkheid om besparingen op programma s eerder te realiseren of investeringen te temporiseren De mogelijkheid om belastinginkomsten (bijv. OZB) eerder te verhogen. Beide opties zijn bekeken en hieruit zijn de volgende conclusies getrokken. In de Perspectiefnota zijn vanaf 2012 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor Centrumplan, Ceintuurbaan en achterstallig onderhoud openbare verlichting. Deze projecten zijn volop in ontwikkeling en kunnen voortvarend worden opgepakt, zonder dat dit al in 2012 leidt tot extra lasten in de begroting. Dit komt voort uit de kapitaallastensystematiek, waarbij de kapitaallasten het jaar na realisatie in de exploitatie komen. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheid om belastinginkomsten eerder te verhogen. Dit wordt niet wenselijk geacht, omdat er in de begroting 2012 structureel geen noodzaak is om belastinginkomsten te verhogen. Wij stellen daarom voor om het incidentele tekort in 2012 te dekken vanuit de incidentele voordelen die zich in 2011 hebben voorgedaan (rekeningresultaat 2010 en positieve resultaten bestrap en ). Deze voordelen zijn/worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit betekent dat in 2012 incidenteel onttrokken wordt aan de Algemene Reserve. In lijn hiermee worden de positieve uitkomsten voor de jaren 2013 en 2014 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarbij dient wel te worden vermeld dat gezien de huidige economische situatie en de invloed die daarvan uitgaat op het financieel perspectief noodzaakt tot voorzichtigheid. Zo is er nog sprake van diverse onzekerheden met betrekking tot het bestuursakkoord. Nieuwe ontwikkelingen in dit kader zijn niet ondenkbaar en zullen zo mogelijk moeten worden ingepast. Het bovenstaande laat het volgende financiële beeld zien: Voorstellen ¹) saldo inzet reserve WWB fasering centrumplan/ceintuurbaan/ov Algemene Reserve: negatieve resultaat: onttrekking Algemene Reserve positieve resultaat: storting in de Algemene Reserve totaal bedragen x ¹) een negatief bedrag betekent hier een nadeel voor de exploitatie. Zo is de storting in de Algemene Reserve het reserveren (uitgave) van het positieve begrotingssaldo. Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Met de voorstellen komen we tot een sluitende begroting in combinatie met een relatief lage lastendruk en een gezonde vermogenspositie. Hiermee ligt er een goede basis voor de realisatie van onze ambities. 15

16 16

17 2. PROGRAMMA S 17

18 18

19 PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR De gemeente Bussum staat dicht bij de inwoners en werkt aan zijn bestuurskracht door regionale en interne bestuurlijke vernieuwing. Algemene doelen Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten 1.1 Kleinere afstand tussen het bestuur en de gemeentelijk organisatie en de inwoners Communicatie kadernota Verdere implementatie verbeterde website (gebruiksvriendelijkheid en content) Communicatie kadernota Actieve berichtgeving over beleid college en raad in relatie met de Bussumse Werkwijze Evaluatie Actievere inzet social media 1.2 Grotere bestuurskracht Wet gemeenschappelijke regelingen Wet algemene regels herindeling Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek en andere gemeenschappelijke regelingen Herindeling: Pas als de behandeling van het controversieel verklaarde wetsvoorstel GV4 door het parlement in 2011 leidt tot een besluit, worden de concrete acties voor 2012 duidelijk Deelname aan bestuurlijke overleggen Gewest Gooi en Vechtstreek Eventuele actiepunten t.a.v. herindeling zijn afhankelijk van de uitkomsten van de behandeling van het wetsvoorstel GV4 door het parlement Eventuele (vervolg)besluiten naar aanleiding van het rapport van de Klankbordgroep voor regionale samenwerking Het college van B&W neemt actief deel aan alle intergemeentelijke bestuurlijke overleggen 1.3 Internationale samenwerking Millenniumdoelstellingen Samenwerkingsovereen komst met Valasske Mezirici Als millenniumgemeente stimuleert de gemeente Bussum de verbinding tussen lokale en mondiale ontwikkelingen De samenwerking met Valasske Merzirici wordt in dit programma beschreven De prestaties t.a.v. Millenniumgemeente zijn in programma 8 uitgewerkt Uitwisselingen van kennis met Valasske Merzirci volgens gemaakte afspraken 19

20 Algemeen doel 1.1 Een kleinere afstand tussen het bestuur en de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: Milo Schoenmaker / Adriana van den Berg Wat willen we bereiken? Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor alle inwoners, dat zijn de kernbegrippen die de gemeente Bussum typeren. De gemeente heeft duidelijk voor ogen hoe zij wil zijn: een moderne gemeente, die professioneel wordt geleid, die duidelijk is in wat ze wil en doet. Hiervoor geldt de Bussumse Werkwijze als leidraad. De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen, is constant in dialoog met haar inwoners en streeft naar maatwerk. De gemeente Bussum staat voor duidelijkheid, betrokkenheid en lef en durft keuzes te maken. Wat gaan we daarvoor doen? (prestaties, bestuurlijke actiepunten) Raadscommunicatie, communicatie De communicatie kadernota wordt in het eerste halfjaar van 2012 vastgesteld. In 2012 wordt een vervolg gegeven aan commissievergaderingen nieuwe stijl. In 2011 is hiervoor een werkgroep samengesteld met leden van de raad om tot nadere uitwerking te komen. In 2012 blijft de berichtgeving van de gemeente via de gemeentelijke website, de Bussumse Krant en andere publicaties verlopen. In 2012 zal meer en structureel gebruik worden gemaakt van social media om het beleid van de gemeente Bussum uit te dragen. De kaders hiervan zijn vastgesteld in de communicatie kadernota website, elektronische dienstverlening, communicatiebeleid college Gedurende 2012 vindt een evaluatie plaats van bevindingen van het dit om te bepalen of het wordt voortgezet. Begin 2011 is een verbeterslag gemaakt als het gaat om de inhoud (content) en de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website, het intranet en RIS (Raads Informatie Systeem). Verbetering van deze sites is een continu proces. Daarnaast zal de gemeente inzetten op het gebruik van social media om de afstand tot de burger te verkleinen. Over het gebruik van social media zal in 2011 nog een eerste keuze worden gemaakt (zie de communicatie kadernota ), waarna ook de concrete acties voor 2012 helder worden. Ook de meer uitgewerkte voorstellen ten aanzien van actieve berichtgeving beleid college en raad worden opgenomen in de communicatie kadernota Dienstverlening Burgerzaken Cijfer dienstverlening burgerzaken een 8 De organisatiebrede doelstelling is een 8 voor dienstverlening. Tweejaarlijks wordt gemeten of dit cijfer ook wordt gehaald. In 2012 wordt weer deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek Waar Staat je Gemeente. Aan de hand van de resultaten daarvan zullen verdere verbeterpunten worden opgepakt. In 2011 wordt de mogelijkheid gerealiseerd om parkeervergunningen automatisch te verlengen. Ook zijn in 2011 de opties onderzocht om de facturering/incasso van de kosten volledig te automatiseren en eventueel gelijk te laten verlopen met de jaarlijkse belastingaanslag. Het streven is om vanaf 1 januari 2012 de automatische verlenging aan te bieden en inwoners te attenderen op het verlopen van hun vergunning. Dit vermindert de regeldruk voor de burger en stimuleert efficiëntie. In 2012 zullen we deze nieuwe mogelijkheid actief gaan communiceren. Telefonische dienstverlening In 2011 is in de hele regio als algemeen nummer van de gemeente in gebruik genomen en is veel aandacht besteed aan telefonische bereikbaarheid. Alle afdelingen zijn ingeregeld volgens een nieuwe systematiek, zodat de telefonische bereikbaarheid is verhoogd. Deze werkwijze blijft onveranderd gelden voor

V a s t g e s t e l d o p 8 n o v e m b e r

V a s t g e s t e l d o p 8 n o v e m b e r PROGRAMMABEGROTING 2012 V a s t g e s t e l d o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV

Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur. 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Transitieavond Maandag 16 april 2012 19.30 uur 22.00 uur 1.Inleiding 2.Jeugdzorg 3.AWBZ 4.WWNV Kabinet Rutte Gemeenten zijn in staat de eigen kracht en de mogelijkheden van burgers en hun sociale netwerk

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen

Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen B&W.nr. 11.0990, d.d. 4-10- 2011 Onderwerp Vaststelling brief aan de raad over actuele financiele ontwikkelingen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg.

Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Onderwerp Decentralisatie Jeugdzorg Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de stand van zaken op het terrein van decentralisatie van de jeugdzorg. Inleiding Gemeenten worden verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2005/16502

Raadsvoorstel 2005/16502 Raadsvoorstel 2005/16502 Plan van aanpak Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Portefeuillehouder M. Steffens-van de Water/ H. Tuning Steller J. Sinke Collegevergadering 21 juni 2005 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie