1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober Aan de gemeenteraad,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2012

2

3 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben wij het coalitieprogramma uitgewerkt, op basis van de kaders die uw gemeenteraad met de Perspectiefnota 2011 heeft meegegeven. Totstandkoming Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt de gemeenteraad een programmabegroting vast. De programmabegroting moet voor 15 november 2011 aan de toezichthouder, de provincie Noord- Holland, worden aangeboden. In de eerste helft van 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het coalitieprogramma uitgewerkt in de Perspectiefnota. De gemeenteraad heeft op basis van de Perspectiefnota de financiële en inhoudelijke kaders voor de begroting aangegeven. Op basis van deze kaders heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting opgesteld. Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders binnen de beleidskaders van de programma s geautoriseerd tot besteding van de per programma beschikbare middelen. Vaststelling van deze programmabegroting houdt voor het college van burgemeester en wethouders tevens de opdracht in deze uit te voeren. Opbouw De programmabegroting is opgebouwd uit vier onderdelen. In het eerste hoofdstuk staan zowel inhoudelijk (beleid in het kort) als financieel (financiën in het kort) de belangrijkste (nieuwe) ontwikkelingen. Daarna volgen de programma s, de paragrafen en de overzichten. Er is een nieuwe bijlage toegevoegd waarin de gebruikte afkortingen voluit worden genoemd. Het hoofdstuk Programma s bestaat uit de twaalf programma s die in samenspraak met de gemeenteraad zijn benoemd. In de programma s draait het om de vragen Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag het kosten? Bij dit laatste onderdeel staan ook de investeringen voor het komende jaar. Het hoofdstuk Paragrafen bevat informatie over lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Deze informatie is tevens in meerdere programma s terug te vinden. Door de informatie te concentreren in de opgesomde specifieke paragrafen, wordt het mogelijk gemaakt om sneller en beter inzicht te krijgen in deze onderwerpen. De paragrafen zijn daarmee dwarsdoorsneden van de begroting. Tenslotte vindt u de Overzichten waarin onder andere de samenstelling van het bestuur en de kerngegevens zijn opgenomen. Nieuw is een bijlage waarbij de gebruikte afkortingen voluit worden genoemd. Besluitvorming De Programmabegroting 2012 wordt besproken op 25, 26 en 27 oktober 2011 in de commissievergaderingen. Op dinsdag 8 november 2011 wordt de programmabegroting in de gemeenteraad behandeld. De programmabegroting 2012 van de gemeente Bussum is eveneens te vinden op de website Burgemeester en wethouders van Bussum De secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M.Plantinga dr. M.Schoenmaker 3

4 4

5 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente Bussum Programmabegroting 2012: de hoofdlijnen 9 2 Programma s 17 Programma 1: Algemeen bestuur 19 Programma 2: Openbare orde en veiligheid 25 Programma 3: Verkeer en vervoer 31 Programma 4: Economische zaken 36 Programma 5: Onderwijs 39 Programma 6: Kunst en cultuur 44 Programma 7: Sport en recreatie 48 Programma 8: Zorg en welzijn 52 Programma 9: Werk en inkomen 60 Programma 10: Natuur en milieu 66 Programma 11: Ruimtelijke inrichting 72 Programma 12: Volkshuisvesting 77 Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen 81 3 Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Overzichten Bestuur Kerngegevens Investeringen Vaste activa, voorraden en kapitaallasten Reserves en voorzieningen Lijst met afkortingen 144 5

6 6

7 1. DE GEMEENTE BUSSUM 7

8 8

9 1.1 PROGRAMMABEGROTING 2012: DE HOOFDLIJNEN De Programmabegroting 2012 is de eerste die betrekking heeft op een nieuwe raadsperiode, met als vertrekpunt de verlate verkiezingen in 2010 en het coalitieprogramma In het coalitieprogramma staat dat de gemeente een kader- en voorwaardenscheppende gemeente voor haar inwoners wil zijn en een voorbeeldfunctie wil vervullen. Deze uitgangspunten vormen de basis voor deze begroting. Daarbij wordt uitgegaan van ieders eigen kracht om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving en daarin de wegen te vinden om gebruik te maken van het aanbod aan voorzieningen. Om de uitgangspunten te realiseren zal de gemeente zo goed mogelijk aansluiting blijven zoeken bij de behoeften die onder de inwoners leven, zodat hierop op de juiste wijze kan worden ingespeeld. Beleid in het kort Het zoeken naar kansen voor verbetering van de effectiviteit van beleid en de uitvoering daarvan wordt gezien als een doorlopend proces. Zo wordt de regeldruk aangepakt en is daar expliciet een portefeuillehouder voor verantwoordelijk gesteld. Betere dienstverlening en daardoor tevreden klanten gaan hand in hand met efficiënter werken en bezuinigen. Ook op bestuurlijk niveau wordt ingezet op efficiency en duurzaamheid door onder meer het gebruik van digitale hulpmiddelen. Elektronische dienstverlening wordt verder ontwikkeld, evenals de één-loketgedachte, onder meer door het realiseren van een Klant Contact Centrum. Er wordt nagedacht over hoe de gemeente in de toekomst als speler in de samenleving gaat opereren. Daarbij is het belangrijk dat we aansluiting blijven zoeken bij de behoeften van de inwoners. Dit betekent dat de gemeente op de hoogte moet zijn en blijven van de behoeften die onder haar inwoners leven en de veranderingen daarin. In het coalitieprogramma zijn drie centrale thema s te herkennen, te weten sociale samenhang, duurzaamheid en evenwichtig beleid. Deze drie thema s worden hieronder in algemene zin nader toegelicht en worden concreet uitgewerkt in de programma s. Sociaal Bussum Bussum wil een plaats zijn waar elkaar ontmoeten en met elkaar samenleven centraal staan. Er is een goed en samenhangend stelsel van voorzieningen en er is veel aandacht voor goed onderwijs in al zijn facetten. Bij de herijking van het jeugdbeleid wordt rekening gehouden met de behoeften van de jongeren zelf. Verder is het belangrijk dat er goede afstemming plaatsvindt tussen alle betrokken instellingen om een integrale benadering van kinderen en jongeren in de gevarenzone te bevorderen. Ook bij zorg en welzijn (WMO) vormen de behoeften van inwoners uitgangspunt van beleid en uitvoering. Zo wordt en blijft Bussum in allerlei opzichten toegankelijk voor alle inwoners. De gemeente schept voor haar inwoners de voorwaarden om vanuit de eigen kracht deel te kunnen nemen aan de samenleving en gebruik te maken van het aanbod aan voorzieningen. De gemeentelijke instanties zijn toegankelijk, bereikbaar en aanspreekbaar voor de inwoners. De gemeente streeft naar sociale samenhang en is actief in het voorkomen en bestrijden van armoede en sociaal isolement. Dat doen we door deelname aan het maatschappelijk leven te stimuleren en extra inkomensondersteuning te bieden waar dat nodig is. Ook kunst, cultuur en sport versterken de sociale samenhang. Initiatieven vanuit deze sector worden door de gemeente gestimuleerd. 9

10 Duurzaam Bussum Ruimte is een schaars goed waarbinnen een ieder aan bod dient te komen op het gebied van wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Dat doen we door verantwoorde keuzen te maken tussen ruimtelijke, sociaal-culturele, economische en ecologische belangen. Daarbij is een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefmilieu richtinggevend. Met andere woorden een duurzaam Bussum waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties. Bussum investeert in betrokkenheid en inzet van haar inwoners, bedrijven en (maatschappelijke en culturele) organisaties. Hierbij is de focus gericht op duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkelingskansen, duurzame bedrijfvoering en kwaliteit van ruimte en groen. De ruimtelijke inrichting, stedelijke vernieuwing en de uitvoering van de gebiedsvisie Centrum zullen bijdragen aan een hoogwaardig en duurzaam ingerichte gemeente. Evenwichtig Bussum Bussum is in balans op allerlei gebied en wil dat ook zo houden. Daarbij hoort een solide en sociaal financieel beleid en een stabiel gemeentebestuur. Uitgangspunt -ook op langere termijn- is een sluitende begroting. Een goede, ook in meerjarig opzicht, financiële positie is overigens geen doel op zich, maar wordt als middel beschouwd om het bestuur in staat te stellen voor nu en in de toekomst evenwichtige beslissingen te kunnen blijven nemen. Daarbij gaat het niet om Bussum alleen, maar wordt ook gekeken naar de mogelijkheden binnen de regio. Een duidelijke visie op toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente in het bijzonder van het centrum- versterkt het evenwicht. Een evenwichtige gemeente heeft ook zijn zaken op orde op het gebied van openbare orde en veiligheid. De uitvoering van het huidige beleid, nieuwe prioriteiten, maar ook te nemen maatregelen in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, zullen zo evenwichtig mogelijk worden toegepast. Financiën in het kort De begrotingspositie van Bussum is goed. Uiteraard gaan de huidige economische ontwikkelingen niet aan Bussum voorbij. Er is een evenwichtig pakket aan maatregelen uitgewerkt in de Perspectiefnota 2011 om de begrotingspositie van Bussum ook goed te houden. Bovenstaande drie thema s zijn in onderlinge samenhang hierbij belangrijk, gericht op een zo optimaal mogelijk voorzieningenniveau in combinatie met een aanvaardbaar lastenniveau voor de inwoners van Bussum. In de Perspectiefnota 2011 zijn de ambities en maatregelen neergelegd voor 2012 en verder. In de begroting 2012 zijn deze vertaald en verder uitgewerkt. Er wordt ingezet op een goede balans tussen regels, regeldruk en de kosten die hiermee gepaard gaan. Met de gesubsidieerde instellingen wordt overlegd hoe te komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de gemeentelijke middelen. Met wijzigingen in belastingen, tarieven en leges wordt bewust en evenwichtig omgegaan. Een begroting is een momentopname afgeleid van de actuele kennis en maakt in feite een continue ontwikkeling door. Daar is de bekende planning- en controlcyclus op gebaseerd. Deze cyclus is erop gericht om het verloop van ontwikkelingen te volgen en hier zo goed en tijdig mogelijk op in te kunnen spelen. Hierna wordt kort nog het financiële vertrekpunt van de Perspectiefnota 2011 uiteen gezet. Vervolgens worden de nieuwe ontwikkelingen toegelicht en worden voorstellen gedaan voor de begroting Vertrekpunt: Perspectiefnota 2011 In tabel 1 staat de conclusie van de Perspectiefnota cijfermatig. De conclusie is dat de bezuinigingsnoodzaak en de bezuinigingsmogelijkheden op termijn met elkaar in evenwicht zijn en dat er ook nog ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen/wensen. In 2012 is er sprake van een tekort, waarvoor gekeken wordt naar: de mogelijkheid om besparingen op programma s eerder te realiseren of investeringen te temporiseren; de wenselijkheid om belastinginkomsten (bijvoorbeeld OZB) eerder te verhogen. 10

11 Tabel 1: uitgangspunt Perspectiefnota Financieel beeld PN Nieuwe ontwikkelingen en wensen Bezuinigingsvoorstellen: Programma s Bedrijfsvoering Extra inkomsten Totaal bedragen x Achtereenvolgens worden de ontwikkelingen met financiële consequenties belicht die na dit vertrekpunt bekend zijn geworden. Gestart wordt met het bestuursakkoord en het gemeentefonds. Daarna volgen de overige ontwikkelingen. Bestuursakkoord/gemeentefonds Het zijn en blijven onzekere tijden. Het bestuursakkoord ligt er en hierin staan de afspraken tussen het Rijk en lagere overheden. Het huidige bestuursakkoord gaat uit van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid waarbij de taken over maximaal twee bestuurslagen verdeeld worden en de lokale besturen en lokale democratie de grootst mogelijke vrijheid genieten in de uitvoering daarvan. Het nieuwe bestuursakkoord bevat diverse afspraken met (grote) financiële gevolgen. De belangrijkste onderwerpen zijn: Gemeentefonds: Herstel normeringsystematiek Werk en inkomen Decentralisatie AWBZ-begeleiding (macrobudget, invoerings- en uitvoeringskosten) Decentralisatie Jeugdzorg (macrobudget, invoerings- en uitvoeringskosten) Deze onderwerpen worden hierna kort besproken, waarbij de focus op 2012 wordt gelegd. Ten overvloede wordt vermeld dat er nog veel (financiële) onzekerheden zijn. De duidelijkheid komt op termijn. Op basis van de gegevens die beschikbaar waren bij het opstellen van deze begroting, is het beeld voor Bussum geactualiseerd. Gemeentefonds Vanaf 2012 treedt de normeringsystematiek ( samen de trap op/samen de trap af ) weer in werking, waardoor de medeoverheden evenredig meedelen in ontwikkelingen die zich voordoen op de Rijksbegroting. Dit betekent dat bezuinigingen bij het Rijk ook gevolgen hebben voor de uitkering die gemeenten ontvangen. In deze begroting 2012 is, zoals gebruikelijk, uitgegaan van de meicirculaire voor de berekening van het gemeentefonds. Hierin is het bestuursakkoord verwerkt. In de Perspectiefnota 2011 hebben we aannames gemaakt voor de ontwikkeling van het gemeentefonds in relatie met de kosten van de nominale ontwikkeling, de uitwerking van het bestuursakkoord en de gevolgen van de nieuwe taken voor gemeenten (decentralisaties/specifieke uitkeringen). Op grond van deze aannames kwam het beeld dat er sprake was van een nadeel van circa in 2012 dat opliep naar een nadeel van circa 1,5 miljoen in Op basis van de informatie uit de meicirculaire is het beeld geactualiseerd. Er is sprake van diverse voor- en nadelen. Het landelijke beeld is een toename van het gemeentefonds ten opzichte van de septembercirculaire. Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van een groei van een aantal factoren zoals het aantal bijstandsontvangers, woonruimten en inwoners. Deze autonome groei moet betaald worden uit de toename van het gemeentefonds. De daadwerkelijke toename van de uitkering voor Bussum is per saldolager dan de kostenontwikkeling (loon- en prijsstijgingen) met als gevolg een nadelig effect. De kortingen op enkele taakmutaties (onder andere normering lokaal inkomensbeleid en selectieve en gerichte schuldhulpverlening) zijn iets lager uitgepakt, waardoor er een voordeel ontstaat. De geactualiseerde raming laat een vergelijkbaar beeld zien als bij de Perspectiefnota, al is het nadeel in 2012 ruim hoger. In tabel 2 is dit weergegeven. 11

12 Tabel 2 Bestuursakkoord/Gemeentefonds Eerste beeld gevolgen Bestuursakkoord (meegenomen in de Perspectiefnota 2011) Actualisatie gevolgen bestuursakkoord op basis van de meicirculaire Verschil bedragen x Werk en inkomen Het stelsel Werk en Inkomen ondergaat forse wijzigingen. Met ingang van 2013 worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (alleen gedeeltelijk gehandicapten) en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) samengevoegd in de Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De wet zal worden uitgevoerd door de gemeenten en omvat afbouw van de WSW, bundeling van de re-integratiebudgetten en invoering van de mogelijkheid om uitkeringsgerechtigden met loondispensatie te laten werken. Doordat er tegelijkertijd sprake is van kortingen op de re-integratiebudgetten, is dit een enorme opgave waarbij de gemeente 100% risicodragend is en daarmee dus een groot financieel risico loopt. De uitvoering van de wet zal een groot beslag op de ambtelijke capaciteit gaan leggen en waar mogelijk zal daarom steeds aansluiting gezocht worden bij regionale samenwerking. Daarnaast vindt er in 2012 een aanscherping van de WWB plaats waarbij onder andere de WIJ weer wordt samengevoegd met de WWB. Deze omvangrijke en ingrijpende veranderingen vinden plaats in een economisch ongunstige tijd. Momenteel is het banenaanbod krap, wat effect heeft op de werkloosheid. In Bussum is het beroep op de WWB toegenomen. De voorlopige cijfers over 2011 laten een forse stijging zien in het aantal bijstandsuitkeringen (9%) en het aantal uitkeringen WIJ. De hiermee gepaard gaande extra kosten worden slechts voor een deel gecompenseerd door een hogere vergoeding van het Rijk. De vermelde toename van het aantal klanten WWB en tegelijkertijd een lager vastgesteld budget leiden tot een tekort. In 2012 wordt een tekort verwacht van , in en in Hierbij veronderstellen wij dat de concrete uitstroommaatregelen, zoals opgenomen in de Nota Besteding Re-integratiedeel Participatiebudget , zullen leiden tot voldoende reductie van de kosten van uitkeringen. We kiezen er in Bussum voor om tijdelijk extra middelen en personeel in te zetten om meer mensen aan werk te kunnen helpen. Hiertoe is bij de Perspectiefnota 2011 de reserve Werk ingesteld en wordt bij deze begroting voorgesteld de middelen uit de Reserve Locatie Werk en Inkomen (LWI) hieraan toe te voegen. Transitie AWBZ naar de Wmo De begeleiding voor mensen met een beperking die nu geregeld is in de AWBZ moet vanaf 2013 geregeld zijn in de Wmo. Gemeenten worden dus verantwoordelijk voor deze begeleiding. Zo wordt begeleiding dichterbij de burger gebracht, is het idee. De begeleiding moet vallen onder de compensatieplicht uit de Wmo, bestaande rechten gaan niet over. Tevens wordt er een beperking doorgevoerd van de rechten om een beroep te doen op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor mensen die een nieuw/hernieuwd beroep doen op begeleiding. Een jaar later moet de Wmo voor iedereen gaan gelden die begeleiding krijgt. De AWBZ-indicatie eindigt voor iedereen op 1 januari 2014 of eerder als de indicatie eerder afloopt. Een beleidsplan is vereist hoe gemeenten de kwaliteit van de overgehevelde begeleiding en het toezicht daarop lokaal zullen vormgeven. Ook moeten gemeenten regelmatig onderzoeken doen naar de ervaringen van cliënten die begeleiding en huishoudelijke hulp ontvangen. De voorbereiding hierop is al gestart en zal veel tijd en aandacht in 2012 vragen. Over de financiële gevolgen is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid. Transitie Jeugdbeleid In het kader van de decentralisatie van taken is het voornemen van dit kabinet dat Jeugdzorg in de volle breedte de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt per Uitgangspunt is een systeem dat de jeugdzorg simpeler moet maken en meer prikkels moet bevatten om nadruk te leggen op collectieve preventie en ondersteuning in een vroegtijdig stadium. Zo moet er één (financierings-) systeem komen voor alle vormen van jeugdzorg, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten: preventie, jeugd-ggz (zowel AWBZ als Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten 12

13 jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt door het kabinet de front-office voor alle preventieve jeugdzorg gezien. Dit betekent een doorontwikkeling van het CJG, zodat van hier uit jeugdigen naar passende vormen van jeugdzorg worden doorverwezen. Daarbij staan klantgerichtheid, vraagsturing en resultaatgerichtheid centraal. Het bestaande netwerk wordt versterkt. Hiervoor ontvangen de gemeenten een brede doeluitkering tot eind 2011, vanaf 2012 maken deze middelen onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze middelen bestemmen wij voor het CJG. Uitgangspunt is een budgettair neutrale invulling van deze taken. Meerjarig is er nog veel onzekerheid over de budgettering. Duidelijk is al wel dat het Rijk uit gaat van een efficiencykorting die na 2015 sterk oploopt. Conclusie is dat er met de decentralisatie/transities een nieuw takenpakket naar gemeenten toekomt met een enorme (financiële) omvang. Dit takenpakket bevat veel zogenoemde open-einde regelingen, waardoor ook het financiële risico voor gemeenten sterk toeneemt. In de nota reserves en voorzieningen, die in 2012 wordt voorgelegd, wordt ingegaan op de consequenties voor het weerstandsvermogen. Overige ontwikkelingen Naast de ontwikkelingen die met name te maken hebben met de gevolgen van Rijksbeleid, worden hierna kort enkele ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op Bussum en haar directe omgeving. De onderwerpen uit de Perspectiefnota zijn vertaald in deze begroting. Bij enkele onderwerpen is er sprake van een nieuwe ontwikkeling, waarop hierna wordt ingegaan. Verkiezingen Conform de uitspraak van de raad bij de behandeling van de Perspectiefnota 2011 wordt het voorstel om de kosten van plaatsing en weghalen van verkiezingsborden te verhalen op de politieke partijen niet geëffectueerd. De ingeboekte bezuiniging van vanaf 2014 vervalt hiermee. Regionaal veiligheidshuis In de Perspectiefnota was de ontwikkeling van het regionaal veiligheidshuis opgenomen, maar was de hoogte van de gemeentelijke bijdrage nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie, politie, Raad voor de kinderbescherming, Reclassering, Verslavingszorg, Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, jongerenwerk, gemeenten, etcetera, gaan samenwerken in het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek om een integrale, persoonsgerichte aanpak in objectieve en subjectieve sociale veiligheid te bevorderen. Het Veiligheidshuis is in 2011 nog in opbouw. Door voortzetting van de Rijksbijdrage kan de incidentele gemeentelijke bijdrage aan het Veiligheidshuis op het niveau van 2011 worden gehandhaafd. In 2012 wordt aan het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek definitief vorm gegeven. Voor Bussum wordt de jaarlijkse bijdrage Uitbreiding proef Mobiele portiers In november 2010 is gestart met de inzet van mobiele portiers. Deze zijn na de invoering van de flexibele sluitingstijden tussen 23:00 en 04:00 uur aanwezig in de Stationsweg en de Generaal de la Reijlaan. De maatregel bevalt goed en verdient te worden uitgebreid. De kosten daarvan worden geraamd op structureel en zullen worden opgenomen in deze begroting. Subsidies In de Perspectiefnota staan diverse voorstellen die verband houden met subsidies. Zoals aangegeven wordt gekeken met de subsidieontvangende instanties waar mogelijkheden zijn om te bezuinigingen en worden keuzes gemaakt om met minder middelen onze Visie op Bussum te realiseren. De kaders die hiervoor in de Perspectiefnota zijn opgenomen, zijn verwerkt in de diverse programma s. Het onderdeel grote instellingen was nog niet gespecificeerd. Er was een totaalbedrag aan besparingen opgenomen voor de grote instellingen. Hierbij was aangegeven dat in een later stadium de verdeling zou worden aangegeven. Theater Spant! In het kader van de management buy-out is een eerste bezuiniging afgesproken van Deze besparing is dan ook minimaal vanaf 2012 aan de orde. Vanaf seizoen zullen nadere afspraken worden gemaakt. 13

14 Bibliotheek Na overleg met de bibliotheek is het mogelijk een besparing van te realiseren. Deze besparing zal niet leiden tot het beperken van de openstelling/dienstverlening. De functie van de bibliotheek zal op een voldoende niveau worden gecontinueerd. Zwembad Zandzee Met het zwembad zijn gesprekken gevoerd en de meerjarige afspraken worden nog afgerond. Voor 2012 verwachten wij een besparing te realiseren van tenminste Hiermee kan De Zandzee de bedrijfsvoering continueren zonder beperking van de openstelling/dienstverlening. Versa Welzijn Versa behoort tot de grote instellingen en wordt dan ook bij dit onderdeel betrokken. In het kader van de Perspectiefnota 2011 zijn afspraken gemaakt over toekomstige bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn opgenomen onder het programma Zorg en Welzijn. De genoemde minimale besparingen voor 2012 zijn verwerkt op de programma s 6en 7. Voor de periode is, conform de fasering in de Perspectiefnota, een stelpost op programma 13 opgenomen. Overige Naast de hiervoor genoemde ontwikkelingen is de meerjarenbegroting geactualiseerd. Hierdoor zijn er enkele veranderingen opgetreden op het gebied van de (bespaarde) rente, de opbrengst leges (met name een nadeel bij rijbewijzen (circa ) en zijn er enkele kleine/technische wijzigingen doorgevoerd. Totaal geeft dit een nadeel van circa in 2012, in 2013, in 2014 en in Het totaal van de ontwikkelingen levert een nadeel op van in 2012 dat terugloopt naar 0 in In tabel 3 is dit cijfermatig weergegeven: Tabel 3 Ontwikkelingen Bestuursakkoord/Gemeentefonds Tekort Wwb Verkiezingsborden Regionaal veiligheidshuis Mobiele portiers Subsidies Overige ontwikkelingen Totaal bedragen x Conclusie en voorstellen In tabel 4 is het totaaloverzicht opgenomen van de stand van zaken waarin het laatst bekende saldo uit de Perspectiefnota wordt gewijzigd met de financiële gevolgen van de beschreven ontwikkelingen. Tabel 4 Financieel beeld met ontwikkelingen Uitgangspunt Perspectiefnota Ontwikkelingen Totaal bedragen x Voorstellen: Alle inspanningen blijven erop gericht meer mensen aan werk te helpen. Om onze middelen optimaal in te zetten wordt voorgesteld de reserve LWI toe te voegen aan de reserve Werk. Daarnaast stellen wij voor de incidentele tekorten Wwb te dekken uit de reserve Wwb. Daartoe is een aanvulling noodzakelijk met 1 miljoen vanuit de Algemene Reserve. 14

15 Dit levert het volgende beeld: Tabel 5 Inzet reserve WWB tekort inzet reserve WWB totaal bedragen x Na deze voorstellen is, blijkens bovenstaande tabel, er nog sprake van een tekort van circa in In 2013 en 2014 zijn er incidenteel overschotten en in 2015 is er sprake van een sluitende begroting. In de perspectiefnota is aangegeven dat voor het tekort in 2012 gekeken wordt naar: De mogelijkheid om besparingen op programma s eerder te realiseren of investeringen te temporiseren De mogelijkheid om belastinginkomsten (bijv. OZB) eerder te verhogen. Beide opties zijn bekeken en hieruit zijn de volgende conclusies getrokken. In de Perspectiefnota zijn vanaf 2012 structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor Centrumplan, Ceintuurbaan en achterstallig onderhoud openbare verlichting. Deze projecten zijn volop in ontwikkeling en kunnen voortvarend worden opgepakt, zonder dat dit al in 2012 leidt tot extra lasten in de begroting. Dit komt voort uit de kapitaallastensystematiek, waarbij de kapitaallasten het jaar na realisatie in de exploitatie komen. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheid om belastinginkomsten eerder te verhogen. Dit wordt niet wenselijk geacht, omdat er in de begroting 2012 structureel geen noodzaak is om belastinginkomsten te verhogen. Wij stellen daarom voor om het incidentele tekort in 2012 te dekken vanuit de incidentele voordelen die zich in 2011 hebben voorgedaan (rekeningresultaat 2010 en positieve resultaten bestrap en ). Deze voordelen zijn/worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit betekent dat in 2012 incidenteel onttrokken wordt aan de Algemene Reserve. In lijn hiermee worden de positieve uitkomsten voor de jaren 2013 en 2014 toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarbij dient wel te worden vermeld dat gezien de huidige economische situatie en de invloed die daarvan uitgaat op het financieel perspectief noodzaakt tot voorzichtigheid. Zo is er nog sprake van diverse onzekerheden met betrekking tot het bestuursakkoord. Nieuwe ontwikkelingen in dit kader zijn niet ondenkbaar en zullen zo mogelijk moeten worden ingepast. Het bovenstaande laat het volgende financiële beeld zien: Voorstellen ¹) saldo inzet reserve WWB fasering centrumplan/ceintuurbaan/ov Algemene Reserve: negatieve resultaat: onttrekking Algemene Reserve positieve resultaat: storting in de Algemene Reserve totaal bedragen x ¹) een negatief bedrag betekent hier een nadeel voor de exploitatie. Zo is de storting in de Algemene Reserve het reserveren (uitgave) van het positieve begrotingssaldo. Dit is de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode. Met de voorstellen komen we tot een sluitende begroting in combinatie met een relatief lage lastendruk en een gezonde vermogenspositie. Hiermee ligt er een goede basis voor de realisatie van onze ambities. 15

16 16

17 2. PROGRAMMA S 17

18 18

19 PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR De gemeente Bussum staat dicht bij de inwoners en werkt aan zijn bestuurskracht door regionale en interne bestuurlijke vernieuwing. Algemene doelen Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten 1.1 Kleinere afstand tussen het bestuur en de gemeentelijk organisatie en de inwoners Communicatie kadernota Verdere implementatie verbeterde website (gebruiksvriendelijkheid en content) Communicatie kadernota Actieve berichtgeving over beleid college en raad in relatie met de Bussumse Werkwijze Evaluatie Actievere inzet social media 1.2 Grotere bestuurskracht Wet gemeenschappelijke regelingen Wet algemene regels herindeling Gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek en andere gemeenschappelijke regelingen Herindeling: Pas als de behandeling van het controversieel verklaarde wetsvoorstel GV4 door het parlement in 2011 leidt tot een besluit, worden de concrete acties voor 2012 duidelijk Deelname aan bestuurlijke overleggen Gewest Gooi en Vechtstreek Eventuele actiepunten t.a.v. herindeling zijn afhankelijk van de uitkomsten van de behandeling van het wetsvoorstel GV4 door het parlement Eventuele (vervolg)besluiten naar aanleiding van het rapport van de Klankbordgroep voor regionale samenwerking Het college van B&W neemt actief deel aan alle intergemeentelijke bestuurlijke overleggen 1.3 Internationale samenwerking Millenniumdoelstellingen Samenwerkingsovereen komst met Valasske Mezirici Als millenniumgemeente stimuleert de gemeente Bussum de verbinding tussen lokale en mondiale ontwikkelingen De samenwerking met Valasske Merzirici wordt in dit programma beschreven De prestaties t.a.v. Millenniumgemeente zijn in programma 8 uitgewerkt Uitwisselingen van kennis met Valasske Merzirci volgens gemaakte afspraken 19

20 Algemeen doel 1.1 Een kleinere afstand tussen het bestuur en de gemeentelijke organisatie en de inwoners. Commissie: Bestuur Portefeuillehouder: Milo Schoenmaker / Adriana van den Berg Wat willen we bereiken? Zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor alle inwoners, dat zijn de kernbegrippen die de gemeente Bussum typeren. De gemeente heeft duidelijk voor ogen hoe zij wil zijn: een moderne gemeente, die professioneel wordt geleid, die duidelijk is in wat ze wil en doet. Hiervoor geldt de Bussumse Werkwijze als leidraad. De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen, is constant in dialoog met haar inwoners en streeft naar maatwerk. De gemeente Bussum staat voor duidelijkheid, betrokkenheid en lef en durft keuzes te maken. Wat gaan we daarvoor doen? (prestaties, bestuurlijke actiepunten) Raadscommunicatie, communicatie De communicatie kadernota wordt in het eerste halfjaar van 2012 vastgesteld. In 2012 wordt een vervolg gegeven aan commissievergaderingen nieuwe stijl. In 2011 is hiervoor een werkgroep samengesteld met leden van de raad om tot nadere uitwerking te komen. In 2012 blijft de berichtgeving van de gemeente via de gemeentelijke website, de Bussumse Krant en andere publicaties verlopen. In 2012 zal meer en structureel gebruik worden gemaakt van social media om het beleid van de gemeente Bussum uit te dragen. De kaders hiervan zijn vastgesteld in de communicatie kadernota website, elektronische dienstverlening, communicatiebeleid college Gedurende 2012 vindt een evaluatie plaats van bevindingen van het dit om te bepalen of het wordt voortgezet. Begin 2011 is een verbeterslag gemaakt als het gaat om de inhoud (content) en de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website, het intranet en RIS (Raads Informatie Systeem). Verbetering van deze sites is een continu proces. Daarnaast zal de gemeente inzetten op het gebruik van social media om de afstand tot de burger te verkleinen. Over het gebruik van social media zal in 2011 nog een eerste keuze worden gemaakt (zie de communicatie kadernota ), waarna ook de concrete acties voor 2012 helder worden. Ook de meer uitgewerkte voorstellen ten aanzien van actieve berichtgeving beleid college en raad worden opgenomen in de communicatie kadernota Dienstverlening Burgerzaken Cijfer dienstverlening burgerzaken een 8 De organisatiebrede doelstelling is een 8 voor dienstverlening. Tweejaarlijks wordt gemeten of dit cijfer ook wordt gehaald. In 2012 wordt weer deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek Waar Staat je Gemeente. Aan de hand van de resultaten daarvan zullen verdere verbeterpunten worden opgepakt. In 2011 wordt de mogelijkheid gerealiseerd om parkeervergunningen automatisch te verlengen. Ook zijn in 2011 de opties onderzocht om de facturering/incasso van de kosten volledig te automatiseren en eventueel gelijk te laten verlopen met de jaarlijkse belastingaanslag. Het streven is om vanaf 1 januari 2012 de automatische verlenging aan te bieden en inwoners te attenderen op het verlopen van hun vergunning. Dit vermindert de regeldruk voor de burger en stimuleert efficiëntie. In 2012 zullen we deze nieuwe mogelijkheid actief gaan communiceren. Telefonische dienstverlening In 2011 is in de hele regio als algemeen nummer van de gemeente in gebruik genomen en is veel aandacht besteed aan telefonische bereikbaarheid. Alle afdelingen zijn ingeregeld volgens een nieuwe systematiek, zodat de telefonische bereikbaarheid is verhoogd. Deze werkwijze blijft onveranderd gelden voor

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014

Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Begroting 2011 en Meerjarenbegroting 2012-2014 Aangepaste versie naar aanleiding van de vaststelling door de gemeenteraad op 11 november 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanbiedingsbrief...3 1 Inleiding...5

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15

Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 KADERBRIEF 2015 INHOUD Bladzijde Inleiding 3 Financiën 5 Sociaal-maatschappelijk domein 7 Ruimtelijk-economisch domein 10 Samenwerking 13 Milieu 14 Bedrijfsvoering 15 Bijlagen Bijlage 1: Lijst met voorstellen

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010

VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 VNG-reactie op de Rijksbegroting 2010 bijzondere ledenbrief Inhoudsopgave Woord vooraf 3 I Financiën Algemeen 4 II Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 III Justitie 12 IV Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie