VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING ONTWERP VAN VERORDENING (R.v.O., art. 42, 43, 53) TOT VASTSTELLING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING 1 EN A VOOR HET DIENSTJAAR 2007 Stuk 6B ( ) Nrs. 1 en 2 + Erratum Algemene bespreking Sprekers : de heren Walter Vandenbossche, verslaggever, Guy Vanhengel, collegevoorzitter, Johan Demol, René Coppens, mevrouw Adelheid Byttebier, de heren Jan Béghin, Pascal Smet, collegelid, Jos Chabert en mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid Stemmingen MOTIE VAN OVEREENSTEMMING Stemming INTERPELLATIES (R.v.O., art. 60) van mevrouw Adelheid Byttebier tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken, betreffende de zorgverzekerde bejaarden van het rusthuis Bergamotte Sprekers : mevrouw Adelheid Byttebier, de heer Jos Van Assche, mevrouwen Marie-Paule Quix, Brigitte De Pauw, de heer René Coppens en mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid

2 van de heer Jan Béghin tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken, over de uitvoering van Stedenfonds II en de gevolgen voor een aantal vzw s Sprekers : de heer Jan Béghin, mevrouwen Adelheid Byttebier, Brigitte De Pauw, Brigitte Grouwels, collegelid, Marie-Paule Quix, de heren Guy Vanhengel, collegevoorzitter en Walter Vandenbossche VRAGEN (R.v.O., art. 57) van de heer Jan Béghin aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken over de samenwerking tussen Kind & Gezin en de VGC inzake de Brusselse consultatiebureaus van mevrouw Adelheid Byttebier aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken, in verband met het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de Migrantenconsulent van mevrouw Marie-Paule Quix aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken, over het tekort aan Nederlandstalige huisartsen ACTUALITEITSVRAAG (R.v.O., art. 59) van mevrouw Adelheid Byttebier aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken, betreffende het opdoeken van het Brussels Steunpunt Ouderenmis(be)handeling VRAAG (R.v. O., art. 57) van de heer Frédéric Erens aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Beroepsopleiding en Begroting, betreffende het schrijnend tekort aan medewerkers voor de Brusselse zomerschool ACTUALITEITSVRAAG (R.v.O., art. 59) van mevrouw Carla Dejonghe aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur en Patrimonium, in verband met het dreigende gebrek aan monitoren voor de Brusselse speelpleinen BIJLAGEN TREFWOORDENREGISTER

3 16e vergadering Vrijdag 22 juni 2007 Vergadering van vrijdag 22 juni 2007 OCHTENDVERGADERING De vergadering wordt om 9u32 geopend. Voorzitter : de heer Jean-Luc Vanraes. BERICHT VAN VERHINDERING De voorzitter. Mevrouw Els Ampe heeft zich voor deze vergadering verontschuldigd. ONTWERP VAN VERORDENING (R.v.O., art. 42, 43, 53) TOT VASTSTELLING VAN DE BE- GROTINGSWIJZIGING 1 EN A VOOR HET DIENSTJAAR 2007 Stuk 6B ( ) Nrs. 1 en 2 + Erratum Algemene bespreking De heer Walter Vandenbossche, verslaggever. Ik verwijs naar het schriftelijke verslag, maar wil toch even de aandacht vragen voor een kleine administratieve fout met betrekking tot de vastgestelde kredieten van het Lambermontfonds. De cijfers van de administratie vermeldden ,21 euro, maar de werkelijke som is ,21 euro. Deze correctie geeft een ander beeld van de gelden van het Lambermontfonds. Ten slotte dank ik de diensten voor hun bijdrage bij het totstandkomen van het uitstekend document. De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter. Mits een technische aanpassing, zoals de verslaggever al heeft aangekondigd, verwijs ik namens het College eveneens naar het schriftelijke verslag. De heer Johan Demol. Ik heb twee bedenkingen bij deze begrotingswijziging. Allereerst wordt er voor de post Algemene Administratie een verhoging gepland met euro. Deze bijkomende middelen moeten dienen om externe firma s en consultanten plannen te laten opmaken voor personeelsbeleid, procedures, regie en andere zaken. Volgens de voorstelling van het vernieuwde organisatieconcept op de website van de VGC heeft de administratie heel wat potentieel en deskundigheid in huis. Nieuwe bezems vegen goed, wat in dit geval betekent dat dat er een nieuw managementplan en operationeel plan worden opgesteld. Voor 2007 trekt de VGC een budget uit voor 662,1 voltijds equivalente betrekkingen, waarbij ik 218 gebudgetteerde voltijds gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen buiten beschouwing laat. Er blijven dus nog 444,1 VTE over voor de rest van de administratie. Als we dit nuchter bekijken kan men zich afvragen of de organisatieplannen niet intern kunnen worden opgesteld in plaats van deze taken uit te besteden. Als het werk door anderen moet worden gedaan, vermoed ik dat men het zelf niet aankan. De middelen om alles door anderen te laten doen worden altijd wel ergens gevonden, waardoor het budget voor personeel met euro stijgt. Wij zijn niet gekant tegen de doelstelling om een goed georganiseerde administratie op te zetten, met duidelijk afgebakende objectieven en een 22 juni

4 Demol structuur die aangepast is aan het maatschappelijke doel van de VGC. Ik stel mij vragen over de kwaliteit van de aanpak en de manier waarop externe firma s al te gemakkelijk worden gevoed met overheidsgeld terwijl de administratie en de directies niet de rol vervullen die zij moeten vervullen. De impulsen lijken te moeten komen van buitenaf, terwijl de directies zelf de stuwende kracht kunnen zijn om aan de organisatie te werken. Ten tweede heb ik opmerkingen over de middelen uit het Stedenfonds, waarover momenteel heisa ontstaan is. Ik merk dat er vanuit het reservefonds Stedenfonds euro van de gewone dienst naar de buitengewone dienst wordt overgeboekt. Daarvan wordt euro gebruikt voor de gevelrenovatie van twintig Nederlandstalige scholen. Het is misschien goed om de gevels te renoveren, maar ik heb bedenkingen bij het dagelijkse onderhoud van de scholen. Enkele maanden geleden haalde de heer Jos Van Assche de specifieke sanitaire problemen van vele scholen aan. Maar eigenlijk is er een gebrek aan algemeen onderhoud. Onze scholen lijken vaak op echte varkensstallen. Toen ik op school zat kregen de onderwijsinstellingen veel minder subsidies, maar waren zij wel proper. Waarom kan dat vandaag niet meer? Ik zal niet vragen dat er een externe audit wordt georganiseerd, maar wel dat men vraagt aan de inspectie om haar rol degelijk te vervullen. Wij zijn de ondersteuning van veel Stedenfondsprojecten niet genegen omdat zij vooral de Franstalige zogenaamd kansarmen dienen, terwijl eigenlijk de Franstalige Gemeenschap daarvoor moet instaan. In een artikel op de website van Brusselnieuws over het Stedenfonds onder de titel Het Stedenfonds krijgt klappen wordt beweerd dat de VGC met het Stedenfonds II nieuwe projecten wil ontwikkelen in het zog van de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat de projecten meer Vlaams moeten zijn en meer ten dienste moeten staan van de Vlaamse Brusselaars. Is het feit dat er reguliere middelen van het Stedenfonds naar investeringsprojecten in Nederlandstalige onderwijsinstellingen gaan een goed teken? Wij hopen van wel, zodat de VGC zich eindelijk resoluut zou richten op haar enige echte doelgroep, de Vlaamse Brusselaars. De begroting zou dan een beleidsbegroting worden, in plaats van een subsidiebegroting voor een veelheid van projecten. De heer René Coppens. Ook bij deze begrotingswijziging blijft het College trouw aan zijn doelstelling om een gewone begroting in evenwicht in te dienen. Het tekort op de buitengewone begroting wordt zelfs verkleind. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen werd al besproken in commissie en zal allicht ook verder worden toegelicht door de volgende sprekers. Helaas kon ik de commissievergadering zelf niet bijwonen, zodat ik hier enkele punten zal aanhalen. De begrotingsrekening 2006 sluit af met een hoger dan geraamd overschot, namelijk 5,6 miljoen euro. Ruim de helft van dit bijkomende overschot wordt, al dan niet tijdelijk, geparkeerd in de bestaande reservefondsen. Tevens krijgt het grootste deel van dit overschot een eenmalige bestemming. Dit ligt volledig in de lijn met wat de collegevoorzitter steeds heeft benadrukt, namelijk het gebruik van eenmalige overschotten voor eenmalige uitgaven. Dit is een gezonde keuze die getuigt van een goed financieel beleid. We weten allemaal dat er heel wat middelen nodig zijn om onder meer het investeringsplan van de VGC te realiseren. Ik zou willen vernemen wat de stand van zaken is van de uitvoering van dit plan. Wat de kredietverhogingen betreft in het kader van de realisatie van het management en het operationele plan dat door de leidend ambtenaar van de VGC werd opgemaakt, wil ik graag het volgende zeggen. De werking van de administratie voldoet volgens vroegere audits niet langer op alle vlakken aan de noden op het terrein en de verwachtingen van het beleid. Verandering is bijgevolg noodzakelijk. En dat kost geld. De hervorming van de huidige organisatie naar een meer dienstbare, transparante en efficiënte administratie is geen alledaagse taak en brengt zonder twijfel hoge opstartkosten met zich mee. Een beroep doen op een externe firma voor het voeren van assessments is in tegenstelling tot wat sommigen denken, geen zeldzaamheid meer naar aanleiding van een selectieprocedure zeker niet bij de selectie van kaderleden. Ik ben een absolute voorstander van het gebruik van een grondige en gedragsgerichte evaluatie- en selectiemethode juni 2007

5 Coppens Maar de middelen moeten uiteraard in verhouding staan tot het beoogde resultaat, namelijk een nieuw organisatieconcept waarin, naast een doorgedreven zakelijk beheer, een structureel antwoord wordt geboden om de noden op te vangen. Hierbij sluit het personeelsplan aan. Ik heb gelezen in het uitstekende verslag van collega Walter Vandenbossche dat dit begin 2008 van start zou gaan. Het personeelsplan dient te worden opgemaakt in functie van dit nieuwe organisatieconcept. Ik zou aan collegelid Brigitte Grouwels de vraag willen stellen of de timing nog klopt. Ten slotte wil ik nog een woordje zeggen over taalondersteuning. De prioritaire aandacht van het College voor het stimuleren van het Nederlands in onze hoofdstad blijkt andermaal uit deze begrotingswijziging. De Zomerschool was vorig jaar een succes en wordt dit jaar, zo lees ik in de wijziging, herhaald en zelfs uitgebreid naar een samenwerking met de reguliere vrijetijdsinitiatieven. Ook in de sector van de kinderopvang wordt gezorgd voor bijkomende taalondersteuning. Daarmee handelt het College helemaal in lijn van het Zomerakkoord. Daarin wordt immers gesteld dat de VGC wil focussen op de uitwerking van concrete maatregelen om de tweetaligheid van onze hoofdstad ook voelbaar en hoorbaar te maken. Over de verhoging van de kredieten voor Taalvaart had ik graag van de collegevoorzitter een ruimere motivatie gekregen. Onze fractie is alleszins verheugd over de aandacht die het College blijft opbrengen voor het Nederlands in deze stad, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Onze collegevoorzitter heeft dat belang nog eens in de verf gezet bij de start van het kersverse horecaproject van het Huis van het Nederlands. De belangstelling voor dat project wijst er ook op dat anderstaligen wel degelijk interesse hebben voor onze taal en het belang ervan erkennen. Het lijkt me dus volkomen logisch dat we die kaart blijven trekken. De Open-VLD-fractie zal deze veelal technische, maar zeer leesbare en betekenisvolle begrotingswijziging dan ook met volle overtuiging goedkeuren. Mevrouw Adelheid Byttebier. Het is vervelend dat de rekeningen van vorige dienstjaren pas na het debat over de begrotingswijziging 1 en A voor 2007 worden goedgekeurd. Om er zeker van te zijn dat ik de cijfers op de juiste manier interpreteer, heb ik bij de raadgever van collegevoorzitter Guy Vanhengel aangeklopt. We hebben inderdaad een foutje gevonden. Ik verwacht dan ook dat de cijfers zullen worden aangepast op pagina 1. Het gaat om een bedrag van tot euro dat in mindering moet worden gebracht. Op pagina 15 staat eveneens een som vermeld die niet klopt. Ik heb echter van de raadgever vernomen dat de uitleg bij de nieuwe en de ingeschreven kredieten niet altijd exhaustief is. Ik ben blij deze informatie off the record verkregen te hebben, maar het illustreert tegelijk dat de leesbaarheid van de documenten voor een gewoon parlementslid zonder professionele ondersteuning niet altijd evident is. De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter. Ik wil er even aan herinneren dat iedereen die met vragen rondloopt altijd bij mijn medewerkers terechtkan. (glimlachjes) Mevrouw Adelheid Byttebier. Ik ben er zeker van dat mijn collega-parlementsleden het heerlijk zouden vinden om meteen te beschikken over duidelijke documenten. Zo hoeven we niet achter de schermen te gaan vragen of een som al dan niet moet worden opgeteld. Ik heb vorige keer ook al bij dit punt stilgestaan en hoop op beterschap in de toekomst. Wat de appreciatie van dit ontwerp van verordening betreft, druk ik hier de ongerustheid van Groen! uit. Meestal is een begrotingsherziening de vertaling van een verschuiving of een wijziging die in de loop van het jaar nodig blijkt. Ik denk bijvoorbeeld aan de meerkost voor de programmatie van tv-brussel voor een bedrag van euro naar aanleiding van een extra-uitzending over de federale verkiezingen of aan het extra bedrag van euro voor erkende voorzieningen voor thuiszorg, in plaats van nieuwe. De vraag kan worden gesteld wat het probleem dan wel was met deze nieuwe initiatieven Thuiszorg maar dat is voor een ander debat. De ongerustheid van GROEN! gaat vooral uit naar een bepaalde tendens die ik meen te ontwaren, namelijk dat deze meerderheid ervoor kiest de structuren te versterken en de Vlaamse aanwe- 22 juni

6 Byttebier zigheid alle prioriteit te verlenen waardoor andere verbintenissen die de stad in zijn geheel ten goede komen, niet worden uitgevoerd. Wat kunnen we constateren? Er is 6,5 miljoen euro meer overschot. Dat brengt ons op een totaal van meer dan 7 miljoen euro overschot van de vorige dienstjaren. Er is wel in een herinvestering voorzien, maar de eenmalige uitgaven lopen op tot 4,6 miljoen euro. We hebben vastgesteld dat daarvan grote bedragen naar de administratie gaan. We zien dat euro uit de bijkomende recurrente middelen voor 2007 naar de uitvoering van het personeelsplan 2008 gaat. Daar komt euro uit het overschot bovenop voor een consultancyopdracht voor de herstructurering van de Directie Gebouwen. Dat brengt het totaal op een kleine euro, toch 32 miljoen oude Belgische franken. Voor de reorganisatie van de VGC-administratie wordt 1,5 miljoen euro of 60 miljoen oude Belgische franken uitgetrokken. Welke politieke tendens moeten we daaruit afleiden? Gezien de agenda van vandaag is de tendens duidelijk. Groen! zal permanent waakzaam blijven, nagaan waar het geld naartoe gaat en vooral waar het geld niet langer naartoe gaat. Als ik kijk naar de euro voor consultancy, denk ik onmiddellijk aan de Stedenfondsprojecten die in moeilijkheden verkeren, aan de zorgverzekering of het dossier Ouderenmishandeling. Ik zou haast durven te stellen dat wie zijn Engels wat bijschaaft en voor consultancy opteert, direct geld vindt. Ik wil niet dieper in de details van dit ontwerp van verordening treden. Het is overduidelijk dat wordt geopteerd voor de grote analyses. In de volgende debatten zal eveneens duidelijk blijken dat de keuzes uitgaan naar het versterken van de Vlaamse administratie in Brussel en naar Vlaamse initiatieven in Brussel. De VGC heeft altijd gewerkt vanuit een Vlaamse administratie en heeft Vlaamse initiatieven in Brussel opgezet, maar altijd met het belang van de ontwikkeling van Brussel in zijn geheel voor ogen. Als de werking nu alleen nog uitgaat naar de eigen scholen en projecten, stellen we vragen bij het einddoel. Ik verwijs hiervoor naar de debatten die deze voormiddag nog volgen waarin dit thema zeker nog zal aangehaald worden. De heer Jan Béghin. Ik ben heel even weggeroepen en ik weet niet of de fout op pagina 12 al is rechtgezet. De heer Walter Vandenbossche heeft er als verslaggever al op gewezen dat er op pagina 11 in de cijfers afkomstig van de VGC-administratie 3 miljoen euro ontbreekt, maar op pagina 12 ontbreekt er nog eens 10 miljoen euro in de samentelling van het Stedenfonds Buitengewone Dienst. Dat moet euro zijn. Ik zeg dat alleen opdat het gecorrigeerd zou worden. Ik weet dat men dit document in allerijl heeft moeten opstellen, maar het is toch nuttig om te beschikken over de juiste gegevens. Wat het standpunt van onze fractie over deze begrotingswijziging betreft, kan ik alleen maar herhalen wat ik al in de begrotingscommissie heb gezegd. Volgens mijn berekeningen kom ik aan 1,5 miljoen euro voor allerlei managementplannen, personeelsplannen, doorlichtingen, implementatieplannen enzovoort. Dat lijkt onze fractie wat te veel van het goede, maar omdat dit eenmalige uitgaven zijn, kunnen wij dit voor één keer aanvaarden. De leidend ambtenaar heeft bevestigd dat deze eenmalige grote uitgaven in de komende jaren moeten leiden tot een structurele vermindering van de totale uitgaven van de organisatie. Ik hoop dat dit lukt. In ieder geval zal sp.a-spirit dat nauwgezet blijven opvolgen. De heer Walter Vandenbossche. Om te beginnen sluit ik mij aan bij het standpunt van collega René Coppens, dat deze begrotingswijziging opnieuw evenwichtig is en dat zeer goed en zorgzaam is omgesprongen met de beschikbare centen. Dat is op zichzelf al een belangrijke verdienste. Normaal wordt er over een begrotingswijziging niet veel gedebatteerd, maar nu zijn er toch een aantal verschuivingen die om onze aandacht vragen. Zo stellen we ons vragen bij het uitvoeringsritme van de vorige begrotingen. Er is een indrukwekkend saldo van ongeveer 4,6 miljoen euro dat wordt overgedragen naar de begroting. Ik vraag mij af of dat normaal is. Hebben wij in het verleden een aantal projecten wel op de juiste wijze begroot of moeten wij hier iets herschikken. Het uitvoeringsritme is een belangrijk gegeven en het College moet eens nadenken over de omvang van de middelen die worden uitgetrokken en de prioriteiten waaraan ze worden besteed juni 2007

7 Vandenbossche Verder wil ik aandacht vragen voor de omvangrijke uitgaven die worden uitgetrokken voor de administratie. Dit doet mij eerlijk gezegd denken aan het verhaal over een administratie die een topjurist aanwerft en vervolgens alle juridische adviezen uitbesteed aan een advocatenkantoor. Ik volg de heer René Coppens voor een deel als hij stelt dat een modern management ook beroep kan doen op extern management. Ik heb echter maar één bekommernis, namelijk of de Brusselse Vlaming er beter van wordt en of hij op het terrein ervaart dat de VGC iets doet dat hem ten goede komt. Het doel is namelijk niet de organisatie van de administratie zelf, maar de uitdaging is wél om de administratie op een efficiënte en dynamische manier te moderniseren zodat men dat op het terrein kan merken. Met de nodige voorzichtigheid gaan wij dus akkoord met deze begrotingswijziging, maar de maatstaf moet de Vlaamse gemeenschap in Brussel zijn en daar zullen wij in de toekomst één en ander aan aftoetsen. Ik wil ook mijn zorg uiten over de hervorming van de gemeenschapscentra. Ik hoop dat wij hierover binnenkort kunnen debatteren. Het wordt nu hoog tijd, want de spanning in de gemeenschapscentra en in het verenigingsleven groeit sterk en de geruchtenmolen kan best gestopt worden door beleidsdaden waar wij ons allemaal in kunnen terugvinden. Wanneer zullen wij dit dossier ten gronde bespreken en wanneer zullen wij met een consensus naar buiten kunnen komen? Ten slotte wil ik de aandacht vestigen op een recent politiek gegeven. Bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 behaalden de Nederlandstalige lijsten stemmen. Wij komen van kiezers, zijn vervolgens teruggevallen op en nu dus naar Ik wil mijn bezorgdheid uiten over deze evolutie en vraag dat het College op dit vlak een beleid uittekent, waarbij de herkenning van het Vlaamse politieke beleid door de Brusselse bevolking wordt verstevigd en daarbij misschien ook de keuze voor de Vlaamse politieke partijen. Ik pleit ervoor om na te denken over het feit of wij de onderwijscampagne moeten voortzetten. Onze scholen hebben nu te kampen met andere problemen dan die van de instroom van leerlingen, waar de campagnes in het verleden op gericht waren. Zouden we niet beter denken aan een brede campagne die de Vlaamse gemeenschap ondersteunt? Om af te sluiten wil ik nog zeggen dat de uitspraak van de heer Johan Demol, die onze scholen varkensstallen heeft genoemd, mij stoort. Ik kan begrijpen dat er aandacht gevraagd wordt voor de netheid in de scholen. Volgens mij worden er ernstige inspanningen geleverd door directies en inrichtenden machten om de scholen net te houden. Onze scholen zijn géén varkensstallen. Stop toch met lapidair en zonder enige dossierkennis zaken in de publieke opinie te gooien met de bedoeling de Vlaamse structuren te ondermijnen! Dat is wat de heer Johan Demol vandaag doet. Dat neemt niet weg dat bij eventuele problemen geremedieerd moet worden. Maar dat betekent niet dat onze scholen op een dergelijke wijze moeten omschreven worden. Onze directies, leerkrachten en onderhoudspersoneel verdienen beter. De heer Johan Demol. Wij moeten een imago van degelijkheid uitstralen in Brussel. Dat wil zeggen dat alles perfect moet zijn, zeker de netheid in onze scholen. Misschien zijn er een aantal nette scholen. Zoveel te beter. Ik heb echter enkele scholen bezocht en wat ik daar heb vastgesteld, was niet erg fraai. Ik zou graag hebben dat men dat aspect drastisch verbetert in het voordeel van de Vlamingen en van het imago van de Vlamingen in deze stad. De heer Walter Vandenbossche. U kletst wat uit uw nek! U gaat uit van een persoonlijke vaststelling, maar u hebt geen dossier, geen inspectieverslagen en u scheert iedereen en alles over dezelfde kam. De heer Johan Demol. Het probleem is dat jullie niet zelf op het terrein gaan kijken. Dat is leerrijker dan te wachten op externe audits. De heer Walter Vandenbossche. Van de jaarlijkse inspecties worden verslagen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de directies een beleid ontwikkelen om te remediëren. De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter. Ik zou in eerste instantie de verslaggever willen bedanken, maar ook alle andere collega s voor de opbouwende discussie in de begrotingscommissie. Ik zou er enkele punten willen uitpikken die vandaag of in de commissie het voorwerp zijn geweest van discussie. 22 juni

8 Vanhengel De meeste opmerkingen over foutieve cijfers of optellingen, zijn ondertussen via mails tussen onze administratie en de griffie rechtgezet. Eén van de grootste discussiepunten bij deze begrotingswijziging is de wijze waarop we nu een ambitieus hervormingsplan van onze administratie willen implementeren. De huidige structuur van onze administratie werd begin jaren negentig ontwikkeld en toen was de VGC nog niet de instelling die ze nu is. De structuur is nog een erfenis van de vroegere NCC. Diezelfde structuur heeft door de jaren heen veel grotere opdrachten, verantwoordelijkheden en budgetten gekregen. Na enige jaren ervaring in het College zijn we tot de vaststelling gekomen dat de structuur van de administratie aangepast moet worden aan de evolutie die de VGC heeft gekend. In eerste instantie heeft dit aanleiding gegeven tot het organiseren van een aantal audits. We hebben op een zeer voorzichtige manier onderzocht hoe we dit moeten aanpakken. Nadat we beslist hebben dat we zouden overgaan tot het geven van een totaal nieuwe impuls, namelijk de aanwerving van een nieuwe leidend ambtenaar, hebben we de volgende stap kunnen zetten. Pas dan konden we nagaan hoe het ideale plaatje er in de toekomst zou kunnen uitzien in functie van de VGC, zoals ze nu is en in functie van de Brusselaars, zoals ze nu zijn en hoe de administratie op de beste manier georganiseerd kan worden, zodat zowel horizontaal enkele belangrijke bevoegdheidsgegevens geanalyseerd en bijgestuurd kunnen worden, als verticaal binnen elke domein, zoals Cultuur, Welzijn en Onderwijs een nieuwe dynamiek komt in de organisatie. Het ging om een moeilijke en zware opdracht voor de leidend ambtenaar, die daarvoor net als in de private sector terecht advies heeft ingewonnen bij specialisten. Vandaar die eenmalige studiekosten. Een aantal topfuncties in onze administratie moeten worden ingevuld na pensioneringen of vertrek van ambtenaren. Door de invoering van het mandaatsysteem voor de administratie, moet de leidend ambtenaar overgaan tot de aanwerving van een aantal topambtenaren in zijn administratie en dit op een objectieve, technisch correcte manier en op de meest doelmatige manier. Dat gebeurt nu, net zoals in de administratie van het Vlaams parlement, zoals de heer René Coppens van dichtbij heeft kunnen volgen. Er is een nieuwe methodologie : via geijkte procedures en assessment-methodes zijn er gedragsevaluaties. Men gaat op zoek naar kandidaten die over de nodige sociale vaardigheden beschikken om een leidinggevende functie te vervullen in onze instellingen. Ook in het College stelden wij ons daar vragen over, dat geef ik toe. We zijn er echter van overtuigd dat dit de beste methode van werken is, de slogan van wijlen mijn vader indachtig : Le prix s oublie, la qualité reste. Iets goeds vraagt een grotere investering, maar je hebt er dan ook langer plezier van. Dat proberen we te bereiken met die omvangrijke operatie van change management. De heer Johan Demol sprak in scherpe bewoordingen over de properheid van de Nederlandstalige scholen. Als er echt een probleem is, aarzel dan niet om ons te melden waar zich dat voordoet en dan zullen we eraan werken. Eén van onze doelstellingen is het hebben van mooie, propere en aangename scholen. Een goede infrastructuur heeft ook effect op het pedagogische resultaat en we investeren er dan ook veel in. Het gevelrenovatieplan is één van de projecten die daarop inspeelt. Het is voor jongeren en leerkrachten fijn om binnen te stappen in een mooie school, een school met uitstraling. Die uitstraling in de buurten, die het soms niet gemakkelijk hebben, geeft immers aan dat de gemeenschap in de jeugd investeert. Om die reden hebben we het gevelrenovatieplan, dat overigens goed werkt, opgestart. Naar aanleiding van de opmerkingen over het sanitair van de scholen, hebben we ook een plan opgezet om daar iets aan te doen. Ik ben het er dus mee eens dat we van onze instellingen modelinstellingen moeten maken, niet enkel pedagogisch maar ook infrastructureel. Indien er problemen opduiken en dat kan altijd laat het ons dan weten zodat we die meteen kunnen oplossen. De heer René Coppens had enkele opmerkingen over de zomerschool. Dit project kent inderdaad een groot succes. De bedoeling van de zomerschool is om anderstalige nieuwkomers tijdens de zomer Nederlands bij te brengen op een aangename, speelse manier. Zo hebben de anderstalige kinderen bij de start van het schooljaar in september juni 2007

9 Vanhengel meer kennis van het Nederlands. Deze zomer zullen we in de zomerschool een tachtigtal kinderen opvangen. Ook de mensen die instaan voor het pedagogische aspect vinden we gemakkelijk. Het vinden van de animatoren voor de omkadering is moeilijker, maar lukt toch vrij goed. Ik ben er dus van overtuigd dat alles vlot zal verlopen. De vraag van de onderwijsinstellingen is echter nog steeds groter dan het aanbod. Ik heb nota genomen van de opmerkingen van mevrouw Adelheid Byttebier. In de loop van de komende maanden zullen we extra uitgaven doen voor tv-brussel. We zijn immers tot de bevinding gekomen dat de betalende programma s die worden uitgezonden op tv-brussel, de normale programmatie verstoren en zorgen voor een lagere kijkdichtheid en waardering bij onze Vlaamse Brusselaars. De gemeenschap investeert een kleine 120 miljoen oude Belgische frank per jaar in goede programma s, zoals het magazine en het journaal. De kijker verwacht dan ook geen programma s van bijvoorbeeld de lucht- en landmacht of allerlei autoprogramma s. In overleg met tv-brussel hebben we gevraagd om vanaf juli die extra programma s er tussenuit te laten. Voor hen betekent dat een minderopbrengst van slechts euro, een bedrag dat niet opweegt tegen het rendement van de investering in eigen programma s. We denken er ook aan om de reclame te schrappen. Dan zou de Vlaamse Gemeenschap haar regelgeving moeten veranderen zodat een reclamevrij tv-brussel een must carry-statuut kan krijgen op het volledige Vlaamse kabelnet. Dat kan de uitstraling van de programmatie van tv-brussel ten goede komen. De programma s die nu uitgezonden worden op zaterdagmiddag, kennen in Vlaanderen veel bijval. We zijn er dan ook van overtuigd dat goedgemaakte programma s, zoals het nieuws en de magazines, heel wat kijkers in Vlaanderen zouden boeien. Als je in Vlaanderen op de kabel komt, mag je echter niet in concurrentie treden met de reclamewervers van de grote commerciële zenders. Het reclamevrij maken van tv-brussel, met een must carry-statuut, zou een goede oplossing zijn. Mijns inziens heb ik al geantwoord op de opmerkingen van de heer Jan Béghin over de administratie. Zoals de leidend ambtenaar reeds liet weten, moeten de inspanningen die wij leveren op het vlak van de reorganisatie van onze administratie ertoe leiden dat het aandeel van de kost van de administratie binnen onze structuur gelijk blijft of, door een verhoging van de efficiëntie van de administratie, zelfs krimpt. De heer Pascal Smet, collegelid. Wat de opmerking van mevrouw Adelheid Byttebier over de Vlaamse instellingen betreft, kan ik stellen dat we hier allen zitten als vertegenwoordigers en dienaars van Brussel. Men kan er echter niet omheen dat we de taak hebben om de Vlaamse gemeenschap in Brussel te vertegenwoordigen. Eigenlijk is Nederlandstalige gemeenschap beter dan Vlaamse gemeenschap. We zien het immers ruimer, het is niet onze bedoeling om ons te beperken tot die strikt Vlaamse gemeenschap. Dat is de logica zelve en zo stond het ook in ons Zomerakkoord. Wie daartegen pleit, bewijst de Nederlandstalige gemeenschap geen dienst. Op de vraag van de heer René Coppens over het investeringsplan kan ik antwoorden dat we op dit moment het investeringsplan aan het actualiseren zijn. Ik hoop dat we het op de eerstvolgende vergadering van het College zullen kunnen afronden, zodat we in september of oktober een stand van zaken kunnen geven aan de Raad. Bij de uitvoering van het investeringsplan hebben we vastgesteld dat de manier waarop bepaalde ramingen werden gedaan en de manier waarop de administratie met sommige dossiers omging, redenen waren om tot een hervorming over te gaan. Die hervorming betrof niet enkel de administratie als geheel, maar specifiek ook de dienst Gebouwen en Logistiek. De afgelopen maanden werden er heel wat noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Alle leden van het College kennen uit ervaring het belang van het tot een goed einde brengen van investeringsdossiers, want er is een grotere complexiteit en ook de investeringsbedragen zijn veel hoger. De administratie is nu hervormd en er zijn heel wat moderne managementtechnieken ingevoerd. Op de voorbije vergadering van het College werd ook de aankoop van een softwarepakket voor het beheer van de gebouwen goedgekeurd. Dat is een van de basiselementen die voorheen ontbraken en die er 22 juni

10 Smet nu wel zijn. Daardoor kan alles ook beter gevolgd worden. Wat de opmerking van de heer Walter Vandenbossche over de gemeenschapscentra betreft, klopt het dat het allemaal al veel te lang aansleept, maar de heer Vandenbossche weet beter dan mij hoe dat komt. Hopelijk zullen we in de komende weken duidelijkheid kunnen geven. Ook vanavond zal ik tegen de vele vrijwilligers duidelijke taal spreken. Het is mijn diepste overtuiging dat we de gemeenschapscentra moeten hervormen. Door een goede scheiding tussen de inhoudelijke en de zakelijke leiding moet de vrijwilliger een vrijwilliger kunnen zijn en blijven. In Vlaanderen is dat al lang zo. Dat is, met een citaat van de grote meester van de heer Walter Vandenbossche een grote meester die ongetwijfeld nog veel verder zou willen gaan een grote daad van goed bestuur. De heer Jos Chabert. Collegelid Pascal Smet zegt dat de VGC zich niet mag opsluiten in een cocon. De Vlaamse gemeenschap mag zich niet isoleren van de andere gemeenschappen en van de Brusselse realiteit. De VGC moet ten dienste staan van de hele Nederlandstalige gemeenschap. Ik verwachtte dat het collegelid duidelijk zou zeggen dat zulks een prioriteit is. Hij zegt echter dat de VGC moet openstaan voor de noden van heel Brussel en dus ook voor die van de anderstalige gemeenschappen. Ook deze gemeenschappen zijn dus een prioriteit. Blijft het bedienen van de Nederlandstalige gemeenschap prioritair? Of is er sprake van een koerswijziging? De heer Pascal Smet, collegelid. Ik ben begonnen met te zeggen dat wij Brussel dienen. De realiteit is echter dat de Vlaamse gemeenschap in Brussel een kleine minderheid is. Dat weet iedereen. Brussel is nu eenmaal een stad van minderheden. Zuiver eentalige Vlamingen zijn hier zo goed als niet meer te vinden. Wij moeten ons daarom richten op àlle gemeenschappen, maar dat we ons prioritair op de Nederlandstalige gemeenschap richten, lijkt me nogal evident! De heer Dominiek Lootens-Stael. Ik heb niet zo graag dat u de term minderheid gebruikt De heer Pascal Smet, collegelid. De bestaansreden van de VGC al was het maar om een aantal kwade geesten uit Vlaanderen tegen te houden is net dat we vertrekken vanuit het Nederlands. Dat betekent echter niet dat we niet in andere talen kunnen communiceren of dat we ons moeten afsluiten. Mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid. De heer René Coppens vroeg zich af of de herstructurering van ons ambitieuze managementplan wel binnen de vooropgestelde timing zal kunnen worden gerealiseerd. Ik kan verzekeren dat het nog steeds de bedoeling is om op 1 januari 2008 de assessments achter de rug te hebben en de aanstellingen te doen. Wij zitten vandaag nog steeds op schema. Voorzitter. Ik heb een erratum gekregen, ondertekend door de drie collegeleden, in verband met de artikelsgewijze toelichting van het artikel over boekingen naar het Lambermontfonds. De laatste zin moet gewijzigd worden in ten slotte blijft nog euro niet bestemd. Alle andere technische aanpassingen zijn gebeurd. STEMMINGEN De artikelen van het ontwerp van verordening worden zonder opmerkingen aangenomen. Het ontwerp van verordening wordt aangenomen met negen stemmen tegen zeven. Hebben ja gestemd : Fouad Ahidar, Jan Béghin, Jos Chabert, René Coppens, Carla Dejonghe, Brigitte De Pauw, Marie-Paule Quix, Walter Vandenbossche, Jean-Luc Vanraes. Hebben neen gestemd : Adelheid Byttebier, Johan Demol, Frédéric Erens, Dominiek Lootens-Stael, Erland Pison, Valérie Seyns, Jos Van Assche juni 2007

11 MOTIE VAN OVEREENSTEMMING (R.v.O. art. 54) De motie wordt aangenomen met negen stemmen ; zeven leden hebben zich onthouden. Hebben ja gestemd : Fouad Ahidar, Jan Béghin, Jos Chabert, René Coppens, Carla Dejonghe, Brigitte De Pauw, Marie-Paule Quix, Walter Vandenbossche, Jean-Luc Vanraes. Hebben zich onthouden : Adelheid Byttebier, Johan Demol, Frédéric Erens, Dominiek Lootens- Stael, Erland Pison, Valérie Seyns, Jos Van Assche. INTERPELLATIE (R.v.O., art. 60) VAN ME- VROUW ADELHEID BYTTEBIER TOT ME- VROUW BRIGITTE GROUWELS, COLLEGE- LID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZOND- HEID EN AMBTENARENZAKEN betreffende de zorgverzekerde bejaarden van het rusthuis Bergamotte Mevrouw Adelheid Byttebier. Tijdens de begrotingsbespreking heeft Groen! zijn vrees geuit dat het Vlaamse Brusselbeleid enkel het eigen publiek dient. Groen! vindt immers dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor heel Brussel. Voor ons geldt de norm en dat is meer dan enkel de Vlamingen in Brussel, maar dat is natuurlijk stof voor een volgend debat. Vandaag is de vraag aan de orde of wij wel goed genoeg zorgen voor onze Brusselse Vlamingen. Ook dat is een belangrijk aandachtspunt van Groen! Wij volgen de welzijnssector op de voet, want die is het zorgenkind van de VGC. Een aantal oude Vlamingen voelt zich verward door de situatie in rusthuis Bergamotte. 32 zorgverzekerde bewoners zullen misschien geen zorgverzekering meer krijgen. Eén van de bewoners van rusthuis Bergamotte heeft mij een brief geschreven. Deze bewoner is erg bezorgd over wat er zal gebeuren met haar zorgcheques en heeft de indruk dat er meer dan 30 Vlamingen in Bergamotte verblijven, maar dat die zich wegens hun minderheidspositie niet als dusdanig uiten. Alles gebeurt er wel in de twee talen waardoor de Nederlandstaligen aan alle activiteiten kunnen deelnemen. De uitbetaling van de zorgverzekering is momenteel gebonden aan Vlaamse instellingen of aan instellingen uit de bico die als gelijkwaardig zijn erkend. Groen! heeft in het verleden al gepleit voor een algemeen akkoord tussen de verschillende overheden. Bij gebrek daaraan zijn wij voorstander van een individualisering van de zorgverzekering. Aldus kan elke rechthebbende iedereen die jaarlijkse 25 euro betaalt zijn zorgcheques ontvangen, los van de instelling waar hij verblijft. Eén van de drie Vlaamse rusthuizen, rusthuis Bergamotte in Schaarbeek, is naar eigen zeggen op 5 mei 2007 overgegaan naar de Franse Gemeenschap. Ondertussen heb ik wel vernomen van de Vlaamse Gemeenschap dat het rusthuis nog altijd niet is geschrapt van de lijst. Als het klopt wat de directie van Bergamotte vertelt en het rusthuis nu een erkenning zou hebben gekregen van de Franse Gemeenschap, zal dat niet veel veranderen voor het dagelijkse leven van de 160 rusthuisbewoners. De bewuste bewoner zal dezelfde zorgen en diensten blijven krijgen. Wie daar echter zorgverzekerd is, zal wel zijn 125 euro per maand moeten missen. Dat is althans wat ik concludeer op basis van mijn kennis van de regelgeving. Het is volgens mij niet mogelijk tenzij Vlaams minister Vervotte een ministerieel besluit ter zake zou hebben genomen dat het Zorgfonds de zorgkassen de toestemmingen geeft om de personen uit te betalen die in een Franstalige instelling zitten. Heeft het collegelid dit dossier gevolgd? Ik weet dat zij de regelgeving niet kan veranderen. Het is aan de Vlaamse Gemeenschap om de regelgeving duidelijker af te stellen op de situatie van de Brusselse zorgverzekerde, maar misschien ziet zij in dezen wel een bemiddelende rol weggelegd voor de VGC? Ik wil duidelijkheid krijgen over de situatie van het betrokken rusthuis. Tot welke Gemeenschap behoort het op dit ogenblik? Brussel blijft een kruispunt waar verschillende overheden een welzijnsbeleid voeren. Heeft het collegelid over de erkenningen contact met andere overheden? Weet zij bijvoorbeeld of er rusthuizen zijn die overwegen om over te gaan naar de Vlaamse Gemeenschap? 22 juni

12 Byttebier Zullen de ouderen in kwestie hun zorgcheques blijven ontvangen? Heeft het collegelid een oplossing voor ogen? Wat is haar standpunt over de individualisering van de zorgverzekering. Ik hoop op een duidelijk antwoord en op een concrete politieke oplossing zodat ik die aan de Vlaamse bewoners van het rusthuis kan meedelen. De heer Jos Van Assche. Mevrouw Byttebier deed vier weken geleden nogal schamper over het feit dat onze fractievoorzitter, de heer Lootens- Stael, de problematiek van de zorgverzekering aanraakte naar aanleiding van een verslag van Homeinfo.Het antwoord van collegelid Brigitte Grouwels op die tussenkomst is amper gedrukt of mevrouw Byttebier staat zelf aan de poort te rammelen. Op zich uiteraard niet geheel ten onrechte de problematiek is immers té belangrijk maar ik wil toch even op de halfslachtige houding van de groene éénvrouwsfractie wijzen. Wat is er veranderd sinds de interpellatie van de fractievoorzitter van Vlaams Belang, waarbij iedere fractie zich toen min of meer aansloot? Er werd een aantal problemen aangehaald waarmee de toepassing van de zorgverzekering in Brussel blijft kampen. Collegelid Brigitte Grouwels heeft toen een overzicht gegeven van de inspanningen die er recent werden gedaan en ze heeft eveneens uit de doeken gedaan dat zij betreffende de instap door OCMW s één en ander verwacht van een juridische procedure die nog lopende is. Wat ons betreft, was de slotsom dat wij wel kunnen blijven sleutelen aan de procedures, maar dat er ten gronde niets verandert voor onze Brusselse bejaarden en andere zorgbehoevenden. Steeds is het bang afwachten op de volgende struikelsteen op het parcours terwijl de fundamentele problemen blijven bestaan. De meest recente struikelsteen is nu de overgang van een rusthuis in Schaarbeek met een Vlaamse erkenning naar de Franse Gemeenschap. De problematiek wordt hierdoor enkel maar scherper gesteld maar er wordt zeker niet aan tegemoet gekomen, laat staan geremedieerd. Waarom is erkenning door de Vlaamse Gemeenschap uitgebleven? Onlangs hebben we het ook gehad over de plannen van Vlaamse minister Bert Anciaux in verband met de woonzorgzones. Als ik mij niet vergis kon het Bergamotterusthuis in dat plan een vooraanstaande rol spelen, aangezien het over een belangrijk aantal bedden beschikt. Mogen we nu stellen dat het woonzorgzoneproject afgevoerd mag worden, nog voor het definitief op papier staat? Zal het bijgevolg niet meer geweest zijn dan een trieste, niets betekenende voetnoot in de deprimerende saga van de Vlaamse ouderenzorg in Brussel, het zoveelste fata morgana in de zorgverstrekking vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Een blikvanger, een proefballonnetje dat nu een plaats krijgt in de galerij van alle in de kiem gesmoorde zorgprojecten, naast onder meer het kangoeroewonen en zo veel andere mooie maar wereldvreemde ideeën. Naast de vele praktische vragen voor de bewoners waarop het collegelid ongetwijfeld een antwoord zal geven, gaat mijn interesse ook uit naar de structurele problemen en hun mogelijke oplossingen. Indien ik het goed begrijp, is een aantal raadsleden adept van de individualisering van de zorgverzekering. Collegelid Brigitte Grouwels gaf een maand geleden al aan dat ook zij daarvan een voorstander is. Ik twijfel er echter sterk aan of de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap in de rest van Vlaanderen hiervoor te vinden zijn. Te vaak moeten we immers vaststellen dat velen die weinig of niets met de Vlaamse Gemeenschap te maken hebben, in Brussel gebruik maken van onze Vlaamse instellingen en welzijnsvoorzieningen. In een joviale bui hebben de bewindslieden zichzelf de norm voorgespiegeld. Sinds 10 juni 2007 weten we maar al te goed hoe relatief dit is. Daarbij rijst de vraag of we niet moeten teruggrijpen naar het idee van een gemeenschapskeuze. Ik wil mij hierover nu niet uitspreken maar ik denk wel dat dit zonder taboes moet kunnen worden besproken. Ik had graag geweten wat het standpunt van het collegelid in deze is. Het is misschien het aangewezen ogenblik om eens grondig over de toepassing van het Vlaamse beleid in Brussel na te denken en te discussiëren. Vlaams minister Inge Vervotte werd voortdurend geconfronteerd met deze moeilijkheden en zij staat nu zelf op het punt haar overstap te maken naar het federale niveau. Wij hopen dat zij deze bagage meeneemt in de onderhandelingen en ze daarmee op het gepaste ogenblik ook zal durven uitpakken. Meer nog, tot hiertoe spiegelt de partij van collegelid Brigitte Grouwels en van Vlaams minister Inge Vervotte ons nog steeds een ingrijpende institutio juni 2007

13 Van Assche nele hervorming voor, een staatshervorming die ten goede moet komen aan de mensen. En ik ben de woorden van Vlaams minister-president Yves Leterme nog niet vergeten : Wij wensen dat in de volgende staatshervorming het statuut van Brussel wordt geagendeerd. Uiteraard om een meer loyale invulling van de tweetaligheid en de waarborgen voor de Vlamingen te bewerken, maar vooral om een eind te maken aan de woekerende kanker van de ondoelmatige bestuurlijke inrichting van onze hoofdstad. Einde citaat en tot zover het institutionele evangelie volgens Yves Leterme. Wanneer de Vlaamse hoofdman de ondoelmatige bestuurlijke inrichting van Brussel bedoelt, mogen we onze eigen VGC niet uit het oog verliezen. Vooral wanneer het gaat over de moeilijke toepassing van de Vlaamse gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. Mevrouw Marie-Paule Quix. De zorgverzekering is een dossier dat hier geregeld de kop opsteekt. Het is bovendien een dossier dat ons telkens weer met de neus op de feiten drukt. Sommige vaak goede initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap zijn niet zomaar toepasbaar in Brussel. We moeten in ieder geval steeds het belang van de zorgverzekerde steeds voor ogen houden. De reden waarom rusthuis Bergamotte naar de Franse Gemeenschap overstapt, doet hier niet ter zake. Wel mogen de 32 residenten er niet het slachtoffer van worden. We moeten dus streven naar overgangsmaatregelen. Het kan niet dat de residenten van de ene op de andere dag geen tegemoetkoming meer ontvangen. Er moet een uitdovend systeem komen. OCMW-rusthuizen en privé-ziekenhuizen aangesloten bij de bicommunautaire sector hebben een erkenning nodig van de Vlaamse Gemeenschap, via een overeenkomst. Er wordt hierbij een aantal voorwaarden gesteld, zoals de Nederlandstaligheid van de zorgverlening. Indien een dergelijke instelling een erkenning heeft, kunnen de residenten van een tegemoetkoming genieten. Er is echter een nadeel : als de inrichtende macht de overheid of de OCMW-voorzitter weigert aan te sluiten, is de zorgverzekerde daarvan het slachtoffer, ook als hij of zij in regel is. Zo weigert het OCMW van Brussel aan te sluiten, omdat, zo vindt de voorzitter, Franstalige bewoners dan zouden gediscrimineerd worden. Moeten we niet afstappen van het principe dat instellingen een overeenkomst moeten afsluiten om erkend te worden? We moeten uitgaan van de officiële tweetaligheid van de bicommunautaire instellingen. Residenten en kandidaat-residenten gaan daar ook van uit. Residenten van bicommunautaire instellingen zouden automatisch erkend moeten worden mits ze hun bijdrage betaald hebben. Ik verneem dat daarvoor geen overeenkomst nodig is met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de VGC. Het kan opgenomen worden in het decreet. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat de bicommunautaire instellingen tweetalig zijn. Het is niet gezond dat de Vlaamse regering met de zorgverzekering probeert tweetaligheid af te dwingen. We moeten er op toezien dat de medewerkers goed tweetalig opgeleid worden. Is er zicht op het aantal zorgverzekerden dat uit de boot valt omdat hun bicommunautaire instelling niet erkend wordt? Moeten we in rusthuizen die door de Franse Gemeenschap worden erkend, individuele rechten toekennen? Ik denk dat we daar heel omzichtig mee moeten omspringen. Er is een tekort aan Vlaamse voorzieningen. Er wordt werk van gemaakt, maar zoiets vergt tijd. Daardoor zit een aantal Nederlandstaligen, aangesloten bij de zorgverzekering in een Franstalig rusthuis. Mocht men beslissen, hen eveneens een tegemoetkoming te geven, dan zou het op korte termijn allicht om een klein aantal aangeslotenen gaan. ontvangen. Op lange termijn moeten we ons echter afvragen of niet meer Brusselaars, ook Franstaligen, zich bij de zorgverzekering zullen aansluiten om later een tegemoetkoming te kunnen ontvangen. Nu geldt een wachttijd van tien jaar. De impact zal dus pas over tien jaar duidelijk zijn. Kan men dat nu echter al inschatten? Mevrouw Brigitte De Pauw. We hebben hier recent nog gedebatteerd over de problematiek van de zorgverzekering. Het lijkt alsof we dit debat steeds maar blijven herhalen. Iedereen was het er toch over eens om er bij de Vlaamse Gemeenschap op aan te dringen het uitbetalen van de zorgverzekering in rusthuizen niet langer afhankelijk te maken van de erkenning van de rusthuizen. We 22 juni

14 De Pauw zouden de Vlaamse Gemeenschap vragen het recht op uitbetaling aan het individu toe te kennen. Ik ben er, net zo min als mevrouw Marie-Paule Quix, voorstander van om het systeem toegankelijk te maken voor mensen in rusthuizen die erkend worden door de Franse Gemeenschap. Een uitzondering verkrijgen voor residenten van bicommunautaire instellingen zou al een grote stap vooruit betekenen. We zien opnieuw wat kan gebeuren met rusthuizen waar commercie belangrijker is dan zorg. Rusthuis Bergamotte heeft zijn rekening gemaakt en komt tot het besluit dat een erkenning door de Franse Gemeenschap voordeliger is omdat de normen er lager liggen. Bvba s en nv s willen natuurlijk winst maken en hun beheerders uitbetalen. We kunnen er uiteraard niet mee akkoord gaan dat de Nederlandstalige residenten aangesloten bij de zorgverzekering, het slachtoffer zouden worden van de beslissing van de raad van bestuur van betrokken rusthuis. Er moet een oplossing gezocht worden die als uitzondering geldt. Het is immers een heel specifieke situatie. Ik pleit voor een uitdovend systeem dat enkel geldt voor de huidige bewoners. De regeling hoeft niet te gelden voor nieuwe bewoners. Ik denk dat hier een taak is weggelegd voor de Brusselse leden van het Vlaamse Parlement. Zij moeten daar dit dossier aankaarten. De heer René Coppens. Mag een rusthuis eenzijdig de opnamereglementering en de afspraken met zijn bewoners wijzigen? Het is vanuit contractueel standpunt niet onbelangrijk om dat te weten. Mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid. Het zal u wellicht niet verbazen dat ik de beslissing van het rusthuis Bergamotte om aan te sluiten bij de Franse Gemeenschap, ten zeerste betreur. We hadden inderdaad maar drie Nederlandstalige rusthuizen, die aangesloten waren bij de Vlaamse Gemeenschap. Ik kan u nu al zeggen dat er een mogelijkheid bestaat dat een bicommunautair rusthuis de keuze zal maken voor de Vlaamse Gemeenschap. Ik wil hierop echter niet vooruit lopen en deze mogelijkheid ondergraven door voortijdige uitspraken. De overstap van Bergamotte naar de Franse Gemeenschap is definitief. De VGC kan in dit dossier geen bemiddelende rol meer spelen. De VGC was er ook niet van op de hoogte. De bevoegde administrateur-generaal, de heer Van Der Auwera, heeft besloten om met ingang van 18 april 2007 de erkenning van het rusthuis in te trekken. De brief met het voornemen van intrekking van erkenning werd onlangs aangetekend verstuurd. De effectieve sluiting of stopzetting van erkenning gaat elf dagen na het betekenen van de beslissing tot sluiting in. Het is misschien nuttig om iets over rusthuis Bergamotte te zeggen, want dat kan ons doen nadenken over de kwaliteit van de rusthuizen in Brussel. Het rusthuis had voor een opnamecapaciteit van 118 woongelegenheden een erkenning door de Vlaamse Gemeenschap tot 30 juni Het rusthuis vroeg in de loop van 2006 aan de Vlaamse Gemeenschap om de erkenning uit te breiden met 32 wooneenheden, tot een totaal van 150 wooneenheden. Ondertussen was echter zonder toelating al een uitbreiding gerealiseerd tot 170 wooneenheden. De Vlaamse Gemeenschap heeft in een schrijven van 26 februari 2007 zijn voornemen bekendgemaakt om geen gunstig gevolg te geven aan de uitbreiding van het rusthuis. Daarop heeft het rusthuis een erkenning bij de Cocof aangevraagd. Op basis van de inspectie, uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschap in mei 2006, bleek dat het rusthuis kwalitatief niet voldeed aan de Vlaamse regelgeving. Vooral de kwaliteit van zorg voor mindervalide bejaarden werd als onvoldoende beoordeeld. Het rusthuis heeft toen de kans gekregen om hieraan iets te doen, maar heeft geen inspanningen geleverd om te voldoen aan de Vlaamse kwaliteitsnormen. Het is inderdaad een commercieel rusthuis. Intussen werden de aandelen van het rusthuis overgenomen door de Franse firma Almahe. Dit betekent dus dat er een rusthuis minder is waar de Vlaamse Gemeenschap haar invloed kan uitoefenen, onder meer op het vlak van de kwaliteitseisen. Wat is nu de situatie met betrekking tot het toekennen van zorgcheques in het rusthuis? Er zijn momenteel 18 ouderen die hiervoor in aanmerking komen. Zij zullen de cheque voor de maand juni nog ontvangen. Vanaf juli 2007 zullen de uitbetalin juni 2007

15 Grouwels gen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering echter stopgezet worden. Er zijn 60 ouderen die een bijdrage betaalden met het oog op een tegemoetkoming vanaf Zij zullen geen beroep meer kunnen doen op de Vlaamse zorgverzekering zolang zij in dit rusthuis verblijven en zolang de Vlaamse zorgverzekering in zijn huidige vorm blijft bestaan. Er werd in het verleden door iedereen gepleit om dit soort problemen te voorkomen. Het zou aangewezen zijn om de zorgverzekering afhankelijk te stellen van de personen en niet van de voorzieningen. Het individualiseren van de zorgverzekering voor de Brusselaars zou dus een oplossing kunnen bieden. Ik heb deze denkpiste voorgelegd aan het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister. Daar waarschuwde men mij dat bij het individualiseren van de Vlaamse zorgverzekering, het extra moeilijk wordt om de Vlaamsvriendelijkheid van het betreffende rusthuis te meten, omdat de erkenning van de instelling vanwege de Vlaamse regering wegvalt. We moeten afwegen wat hierin belangrijk is. De kwaliteit van zorg is natuurlijk belangrijk. Het feit dat individuen die hun bijdrage betaald hebben en dus recht hebben op de zorgverzekering, hiervan nu verstoken blijven, is vanzelfsprekend iets wat ons allemaal aangaat. Misschien is het voorstel van mevrouw De Pauw om een soort van overgangsmaatregel voor de betrokken personen in te stellen, een te overwegen mogelijkheid. Dit debat is dus zeker niet afgesloten. In het laatste overleg over de Vlaamse zorgverzekering werd al bekomen dat niet-aangesloten Brusselaars die naar Vlaanderen verhuizen, geen wachttijd moeten doorlopen. De concrete vraag van de heer René Coppens moeten we onderzoeken. Door over te stappen naar een ander regime heeft het rusthuis éénzijdig de mogelijkheid van de bewoners om toegang te krijgen tot financiering, veranderd. We kunnen inderdaad nagaan of dit zondermeer kan, maar ik kan op dit moment geen pasklaar antwoord geven. Mevrouw Adelheid Byttebier. Ik hoop voor de betrokken rusthuisbewoners dat de overgangsmaatregel realiteit kan worden, en dit los van het algemene pleidooi dat we hebben gehouden. Het incident is gesloten INTERPELLATIE VAN DE HEER JAN BÉGHIN TOT MEVROUW BRIGITTE GROU- WELS, COLLEGELID BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN AMBTENA- RENZAKEN over de uitvoering van Stedenfonds II en de gevolgen voor een aantal vzw s De heer Jan Béghin. Mijn collega Marie-Paule Quix maant me aan tot kalmte. Maar zou men niet onrustig worden als men de titels in Brussel Deze Week leest? VGC-College snoeit stevig in wijkwerking, daklozenprojecten en ICT-projecten. En verder : Het sociaal bloedbad dat de VGC heeft willen vermijden, is er dan toch gekomen. Als politieke boodschap voor de buitenwereld kan dit tellen! De voorbije weken raakte bekend dat Maks en Hobo vzw uit de boot zouden vallen bij de uitvoering van Stedenfonds II. Deze vzw s kregen daarover alvast bericht. Maar ook andere sociale initiatieven worden op de helling gezet. Het collegelid heeft waarschijnlijk een zwaar werkjaar achter de rug, maar ik heb de indruk dat er een microbe in haar kabinet woekert die leidt tot een soort Brussel-vervreemding. Het wordt hoog tijd dat ze daar wat aan doet. Misschien kan ze een wandeling door Brussel organiseren in de Marollen of in de stationsbuurten. Misschien kan ze haar medewerkers aanraden wat meer kranten te lezen. Deze week kon je bijvoorbeeld de rangschikking van de armste gemeenten in België in de krant terugvinden. Ik kan ook suggereren dat ze het boek lezen dat vorig jaar werd uitgegeven over armoede in Brussel, of ze kunnen zaterdag een uitstapje maken naar Hobo, die zijn dag van de daklozen organiseert. Er is blijkbaar niet enkel vervreemding. Ook toenadering is onmogelijk, wat bleek uit het feit dat de medewerkers van collegelid Grouwels geweerd 22 juni

16 Béghin werden van een informatievergadering. We moeten dus constateren dat een gebrek aan vertrouwen de dialoog bemoeilijkt en zelfs onmogelijk maakt. De overgang van Stedenfonds I naar II zorgt voor heel wat onzekerheid. Dat alle vzw s die een subsidie kregen uit Stedenfonds I, worden aangeschreven met de boodschap dat Stedenfonds I afloopt en dat het nog niet zeker is dat alle projecten verder gezet worden in Stedenfonds II, is nog te verantwoorden. Maar dat bepaalde vzw s zoals Maks en Hobo nu al gewaarschuwd worden dat ze geen subsidiëring meer zullen krijgen, lijkt me toch heel ongebruikelijk. Eigenlijk voert men Stedenfonds II nu al uit. Er worden beslissingen genomen en vzw s afgeschreven, terwijl Stedenfonds II officieel nog niet besproken is, laat staan goedgekeurd in deze Raad en zonder dat de besprekingen met Vlaanderen werden afgerond. Dit is een hoogst merkwaardige situatie. Tenzij het de bedoeling is om, naast het overleg met de basis en de sector, zelfs het democratische beslissingsproces helemaal ter zijde te schuiven Vanwaar toch deze werkwijze? Los van die principiële en procedurele kwestie, heb ik ook inhoudelijke vragen. Want welke zijn de oorspronkelijke doelstellingen van het Stedenfonds? Het Stedenfonds is eigenlijk in grote mate de opvolger van het Sociaal Impulsfonds. In 1999 kreeg ik als Vlaams parlementslid een decreet goedgekeurd dat 5 miljoen euro middelen voor het Sociaal Impulsfonds naar Brussel deed vloeien. Sta me toe de oorspronkelijke doelstelling van het Sociaal Impulsfonds in herinnering te brengen. Ik citeer : Het Sociaal Impulsfonds heeft als doel om het beleid inzake het herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten en steden en het beleid inzake de bestrijding van de kansarmoede en de bevordering van het welzijn te ondersteunen. Het Sociaal Impulsfonds is later decretaal opgegaan in het Stedenfonds, zowel voor Vlaanderen als voor Brussel, waarbij echter het tegengaan van de dualisering uitdrukkelijk in de tekst is blijven staan. Professor Jan Vranken heeft daarbij de grootste bedenkingen, omdat hij vreest dat de oorspronkelijke basisideeën van het Sociaal Impulsfonds, namelijk de bestrijding van de kansarmoede, zullen verdwijnen in een stedelijk-economische discussie. Dit blijkt het geval te zijn in Vlaanderen. Maar hoe staat het met Brussel? Tijdens een eerste lezing binnen onze fractie van het uiteraard nog niet officiële werkdocument met als titel Krijtlijnen voor Stedenfonds II, waren wij eerder enthousiast en was ik persoonlijk zelfs ronduit positief : gelijke kansen, bestrijding van de kansarmoede, tegengaan van dualisering, tweedekansonderwijs, flexibele leertrajecten voor specifieke doelgroepen en zo verder het staat er allemaal in. Getoetst aan deze algemene doelstellingen van het decreet, maar ook aan de specifieke Brusselse doelstellingen, is het dan ook uiterst merkwaardig dat een aantal vzw s zoals Hobo of Maks uit de boot zouden vallen. Hun doelgroepen zijn daklozen en laaggeschoolden. Hun werking sluit bovendien ook nog eens perfect aan bij de oorspronkelijke doelstelling van het Sociaal Impulsfonds, namelijk het beleid inzake de bestrijding van de kansarmoede te ondersteunen. Kortom : er zijn duidelijke tegenstrijdigheden tussen wat er in de Krijtlijnen voor Stedenfonds II staat en het handelen van collegelid Brigitte Grouwels. Sta me toe om, ter versterking van mijn argumentatie, enkele zinsneden uit die Krijtlijnen te citeren en die te toetsen aan de werkzaamheden van Hobo. Het tweede uitgangspunt van Stedenfonds II is : het tegengaan van dualisering en toe te zien op de toegankelijkheid van voorzieningen en initiatieven. Het is belangrijk dat personen die in een situatie van kwetsbaarheid komen, kansen krijgen om een nieuwe start te maken. Precies op dat vlak is Hobo actief. Ik citeer verder : Het Stedenfonds II staat niet los van het reguliere beleid, maar ligt in het verlengde ervan. Dit wil zeggen dat de initiatieven van het Stedenfonds betrekking hebben op de continuering van een project of dienstverlening. Verder staat er : Het aanbieden van onthaal heeft maar zin indien er na het onthaal een gepast begeleidingsaanbod volgt. Precies daarin is Hobo actief. Nog een citaat : Brussel wordt gekenmerkt door een toenemende armoede. De opbouw van het lokaal sociaal beleid mag niet leiden tot een afbouw juni 2007

17 Béghin van het begeleidingsaanbod. En verder : bestaande aanspreekpunten behouden, evenals het bestaande begeleidingsareaal voor thuislozen. Precies daarin is Hobo actief. Hobo voldoet dus helemaal aan de diverse inhoudelijke elementen die in de Krijtlijnen voor Stedenfonds II staan. Toch wordt Hobo plots van de kaart geveegd. Dit gebeurt nadat het jarenlang als commentaar kreeg dat het een zeer goed initiatief was en een modelwerking voerde op vlak van de thuislozenzorg. Begrijpe wie kan! Nadat het project jarenlang de steun genoot van de voorgangers van collegelid Brigitte Grouwels, wordt het opeens de grond ingeboord. Ik denk hierbij aan de heer Vic Anciaux, die aan de wieg stond van Hobo, en aan mevrouw Grouwels haar partijgenoot Jos Chabert. Deze laatste was overigens professioneel goed geassisteerd door zijn kabinetsmedewerksters. Veel erger nog : collegelid Brigitte Grouwels durft in een bekende Vlaamse krant door haar medewerkster laten verklaren dat haar Vlaamse collega, minister Inge Vervotte, er Hobo regelmatig heeft op gewezen dat ze niet genoeg zouden samenwerken en dat ze al jarenlang teveel hun eigen weg gingen. Dit alles was te lezen in de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad van enkele dagen terug. Ik citeer hier letterlijk. (Ontkennend hoofdschudden van collegelid Brigitte Grouwels) Eén telefoontje met het kabinet van Vlaams minister Inge Vervotte heeft ons veel verduidelijkt. Op Vlaams niveau wordt Hobo als model geprezen. Ik citeer de Stedenfondsmedewerker van minister Vervotte : In geen enkele andere stad wordt een dergelijke volledig geïntegreerde opvang van thuislozen gerealiseerd. Deze globale geïntegreerde benadering is uniek. Naast de uiteraard levensnoodzakelijke bed-bad-brood-opvang van daklozen is juist een geïntegreerde toeleiding voorzien naar huisvesting, naar mogelijke tewerkstelling, naar bijscholing, naar cultuur en een beetje ontspanning en sport. Alle armoedespecialisten pleiten al jaren voor deze geïntegreerde aanpak. Alleen kan het Vlaamse niveau deze werking om financiële redenen niet overnemen. Maar ook omdat Hobo als dusdanig in geen enkel decretaal schuifje past. Maar ik dacht dat het Stedenfonds toch precies dient om dergelijke specifieke projecten te subsidiëren? Nergens staat geschreven dat dit soort projecten zich moet aanpassen aan de hokjes van de decreten teneinde in het zogenaamde reguliere circuit terecht te komen. Collegelid Brigitte Grouwels zou net blij moeten zijn dat Hobo bestaat en dat tientallen medewerkers en vrijwilligers zich al jarenlang voor honderden daklozen hebben ingezet en zich nog steeds inzetten. Denkt collegelid Brigitte Grouwels deze mensen vooruit te helpen met sociale lokalen waar ambtenaren in bureaus met telefoon en computer zullen doorverwijzen naar bestaande sociale diensten? Op dat punt maakt het collegelid een fundamentele redeneringsfout : een dakloze wipt immers s morgens niet even binnen voor een cursus in het Huis van het Nederlands, om dan s middags even met de metro naar een sociaal restaurant te gaan, in de namiddag een cultuurcheque op te halen bij de VGC en hiermee dan s avonds naar de KVS om een voorstelling bij te wonen. Zo werkt het nu eenmaal niet! Met mensen die vaak een zware traumatische ervaring achter de rug hebben en op straat zijn geraakt, werkt het zo absoluut niet! Er wordt maar al te vaak doorverwezen en nieuwe doorverwijzingdiensten worden opgericht vanuit sociale diensten. Dit alles gebeurt terwijl geïntegreerde toeleiding juist het cruciale element is in de strijd tegen kansarmoede. Collegelid Brigitte Grouwels moet haar kabinetsmedewerkers maar eens vragen om de vakliteratuur erop na te lezen. Wat stoort collegelid Brigitte Grouwels zo aan Hobo? Dat het grootste gedeelte van de daklozen geen of weinig Nederlands spreekt? Is het haar daar echt om te doen? Is dit het vernieuwde beleid dat zij wil doorvoeren? En wat doet zij dan met de norm die Vlaanderen ons oplegt? Mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid. Ik vind deze insinuatie van de heer Jan Béghin nogal grof. De heer Béghin weet maar al te goed dat er nergens werd gezegd welke daklozen er precies moeten worden opgenomen. Het beleid van de Vlaamse initiatieven is erop gericht om iedereen te aanvaarden. Wij zullen nooit in dit beleid interveniëren. Ik neem dergelijke insinuaties dus niet! De heer Jan Béghin. Ik heb collegelid Brigitte Grouwels een vraag gesteld. Ik ben blij met haar antwoord. Het gaat al een beetje de goede richting uit. 22 juni

18 Béghin Ik ben tot hiertoe vooral dieper ingegaan op de vzw Hobo. Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld ook de vzw Maks een zeer waardevol project is. Maks doet aan dienstverlening in ICT en verzorgt ook opleidingstrajecten. Samen met de sp.a-spiritfractie betreur ik dat in de voorlopige Krijtlijnen voor Stedenfonds II de ICT-sector niet is opgenomen voor het verhogen van de professionele en sociale vaardigheden van volwassenen in functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. De ICT behoort immers, samen met de sectoren van de bouw, de zorg en de horeca, tot de knelpuntberoepen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de ICT zelfs het belangrijkste knelpuntberoep. Ik besef ook wel dat een ICT-opleiding niet altijd tot tewerkstelling leidt. Iedereen kent toch de problematiek van de digitale kloof? Zowel in Vlaanderen, als in Wallonië als op federaal niveau getroost men zich speciale inspanningen om deze kloof te dichten. Laat ons dus de instellingen die zich hiermee bezighouden, dan ook alsjeblieft niet opdoeken. Want precies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benadrukt iedereen immers het belang van het wegwerken van de digitale kloof. Andere vzw s kregen negatieve berichten omdat ze geen landingsplaats kunnen voorleggen in de reguliere sector. De residentiële opvang voor thuislozen Vrienden van het Huizeke wordt samen met Puerto Begeleid Wonen nog voor twee jaar ondersteund omdat Vlaanderen, na de programmering op het algemeen welzijnswerk, het project misschien niet zal overnemen. Moeten wij nu altijd wachten op de knopen die Vlaanderen doorhakt? Wat is dat voor een argument? Het gaat toch om de kwaliteit van de projecten en over het feit of deze projecten al dan niet aan de stedelijke realiteit van het Brussels hoofdstedelijk gewest beantwoorden? Het gegeven dat geen andere instantie de subsidiëring kan overnemen zou geen argument tégen maar een argument vóór subsidiëring binnen het Stedenfonds moeten zijn. Zich verschuilen achter Vlaamse beslissingen om dergelijke sociale projecten de grond in te boren, vindt mijn fractie onaanvaardbaar. Bovendien wil collegelid Brigitte Grouwels zelf nieuwe projecten in het Brussels hoofdstedelijk gewest financieren met middelen uit het Stedenfonds. Voor deze projecten bestaan er juist wel al Vlaamse decreten. Het gaat hier over de opvoedingswinkels en de uitbouw van het lokale sociale beleid. Collegelid Brigitte Grouwels gebruikt dus projecttoelagen om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zaken die al decretaal werden geregeld, uit te voeren. Sp.a-spirit wil een oplossing voor waardevolle sociale projecten die collegelid Brigitte Grouwels blijkbaar, in strijd met de ontwerpkrijtlijnen van de VGC, wil afschaffen. Verkiest collegelid Grouwels om in de volgende Brussel Deze Week de titel te lezen : De Gouden Ketjes Hobo genomineerd, Stedenfonds II Hobo getorpedeerd? Tenzij er vandaag meer opheldering komt, is dit een suggestie voor de redactie. Het is voor mij en voor de wedstrijdjury van de Gouden Ketjes onverklaarbaar waarom de betrokken vzw s uit de boot vallen. Bovendien is het als politiek signaal onbegrijpelijk in een stadsgewest als Brussel. Hier is de armoedegraad immers tot boven de 25 procent uitgegroeid en stijgt het aantal daklozen. Ik kijk dan ook uit naar het antwoord van collegelid Brigitte Grouwels. Ik ga ervan uit dat andere collega s mijn zorgen voor een groot stuk zullen delen. (Applaus op de publieksbanken) De voorzitter. Ik breng in herinnering dat het publiek niet mag reageren op het debat. Mevrouw Adelheid Byttebier. Ik richt me tot de voorzitter en de collegeleden. Ik spreek wel degelijk van collegeleden. Ik heb immers begrepen dat collegelid Brigitte Grouwels optreedt als coördinerend collegelid voor het Stedenfonds II. Tenzij men mij corrigeert, ga ik er vanuit dat de getroffen beslissing over de nieuwe wending van Stedenfonds II gemeenschappelijk werd genomen. Ik ben even verbaasd als de heer Jan Béghin. Allebei hebben we in de loop der jaren verschillende projecten bezocht. Dezelfde initiatiefnemers ontmoeten we steeds opnieuw. Het gaat immers vaak om mensen die vóór het Stedenfonds I al met fondsen van het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmoedebestrijding (VFIK) hebben gewerkt. Ook al zijn ze misschien niet aanwezig in deze zaal, toch krijgen deze mensen de appreciatie die ze verdienen van de Groen!-fractie juni 2007

19 Byttebier Waarom zijn we zo verbijsterd? We stellen vast dat Stedenfonds II blijkbaar een ongelooflijk ambitieus project zal worden. Wat ons te wachten staat, is tot nu toe ongezien. Ik zal zelfs meer zeggen : we hebben er nog niets van gezien en er is nog niets van geweten. Het enige wat we wel weten over Stedenfonds II is dat het over baanbrekende projecten gaat. Het zijn baanbrekende projecten want een aantal projecten lopen af. Intussen hebben we begrepen dat er 27 keer baanbrekende beslissingen zouden worden genomen. In elk geval is de collateral damage, namelijk het aantal arbeidscontracten dat zal vervallen omwille van de teloorgang van de centrale projectfinanciering, er nog niet inbegrepen. Ik verneem dat het bij dit laatste over 60 arbeidscontracten van voltijdse equivalenten zou gaan. Misschien zouden er zelfs meer mensen hun betrekking verliezen. Als een project wordt gefinancierd vanuit het Stedenfonds I, wordt het mogelijk dat de BGDA ook een duit in het zakje doet. Als dit projectgeld in Stedenfonds II vervalt, gaat ook de BGDA financieel afhaken. Het schrappen van zoveel arbeidscontracten is voor de mensen op het terrein zeer pijnlijk. Het sociaal bloedbad treft echter voornamelijk de sociaal zwaksten. Degenen die als maatschappelijk werkster of als boekhouder aan de deur worden gezet omdat het project wordt gestopt, hebben het moeilijk. Maar de goede reputatie van vele projecten, kan helpen bij de zoektocht naar een nieuwe betrekking. Wie echter als dakloze, vertrouwd met de werking van Hobo of als langdurig werkloze, betrokken bij Maks, morgen voor een gesloten deur komt te staan, heeft lood in de schoenen. Zonder al te veel uitleg begrijpt hij of zij dat er voor hem of haar alweer geen plaats is. Ik wil met dit alles niet goedkoop op het sentiment spelen. De Groen!-fractie wil best meespelen in een verhaal van vernieuwing en verandering. Stedenfonds II moet niet zondermeer de doorslag zijn van Stedenfonds I. Nieuwe keuzes maken mag echter niet betekenen dat projecten die al 10 tot 15 jaar werden opgebouwd, worden afgevoerd en gedumpt. De know how, het vertrouwen dat lokaal is gegroeid en de ervaring moeten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling. Is collegelid Brigitte Grouwels daartoe bereid? Welke ontwikkeling heeft zij voor ogen? Waar wil zij naartoe? Hoe ziet zij de verankering van de projecten op het terrein in het Stedenfonds II? Ik heb begrepen dat collegelid Brigitte Grouwels ervoor opteert om een centralisatie van projecten onder te brengen bij de gemeenschapscentra en de dienstencentra. Wanneer er echter eerst een tactiek van verschroeide aarde wordt toegepast en wanneer er eerst tabula rasa wordt gemaakt, denk ik dat zowel de gemeenschapscentra als de dienstencentra met Stedenfonds II een vergiftigd geschenk zullen krijgen. Ik wil ook nog aanstippen dat doelstelling 3 van het Stedenfonds I de kwaliteit van het democratische proces wilde verhogen. Ik vraag mij af of dit in Stedenfonds II volledig wegviel? We hebben in elk geval nog niets gemerkt van het democratische proces bij de overgang. De Visitatiecommissie van 2005 vond de lokale inbedding een sterk punt, maar de collegeleden vinden wijkontwikkeling geen goed criterium. Volgens de Visitatiecommissie zijn zowel Nederlands als Frans belangrijk in een samenwerking, maar de collegeleden wezen op de bevoegdheden van de Gemeenschapscommissie. Men is trots op integrale werking, maar ik vrees dat met het afvoeren van deze projecten de integrale werking zoek is. Mevrouw Brigitte De Pauw. Bij de overgang van Stedenfonds I naar Stedenfonds II is het logisch dat alle bestaande projecten worden geëvalueerd. Sommige projecten zijn afgelopen of beantwoorden niet meer aan de noden. Andere hadden mooie doelstellingen maar konden die niet in de praktijk omzetten. Ik vind dat men wat bedaarder moet reageren en geen termen hanteren als sociaal bloedbad. Het is uiteraard erg voor projectmedewerkers dat hun project wordt stopgezet, maar die verantwoordelijkheid moet worden gedeeld. De overheid moet de nodige zorg besteden aan begeleiding en outplacement van de medewerkers, zodat zij een andere baan kunnen vinden. Ook de vakbonden en de sector zelf moeten daaraan meewerken. De heer Jan Béghin. Gaat u de daklozen ook outplacement geven? Mevrouw Brigitte De Pauw. Dat onderwerp behandelde ik nog niet. Ik was bezorgd over de stelling dat er een gebrek was aan overleg. Ik blijf geloven in de noodzaak van overleg en het belang van het werken met adviesorganen, zodat we nauw in contact blijven met 22 juni

20 De Pauw de sector. Ik wil ertoe oproepen om daarvan blijvend werk te maken. In vele van mijn interventies en interpellaties komen de thuislozen aan bod. Volgende week houd ik een interpellatie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over het thuislozenplan. Ik stond zelf ook versteld toen ik vernam dat de werking van Hobo zal worden beëindigd, want ik vind dat een uitstekende organisatie die haar nut heeft bewezen. Hobo werd opgericht in 1992, en niet in 1972 zoals Brussel deze week vermeldt, en bewees dat er door samenwerking met diverse thuislozenorganisaties een structureel antwoord kon worden geboden voor de noden van hun doelgroep. Wij moeten de thuislozen hun waardigheid teruggeven en trachten met hen op weg te gaan. Hobo bereikte dat en zorgde ervoor dat zij weer werk vonden. Thuislozen hebben vaak heel wat meegemaakt en hebben nood aan begeleiding. Ik ben blij dat de collegeleden hier alledrie aanwezig zijn. Volgens mij is nergens bewezen dat Hobo niet meer aan de noden beantwoordt. Het jaarverslag geeft duidelijk aan hoeveel mensen de organisatie over de vloer krijgt. Er zijn tal van samenwerkingsprojecten met de BGDA, het Huis van het Nederlands en andere instellingen. Dit project moet meer dan ooit verder worden gesteund. Ik zal ook in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie aandringen, want er moet niet alleen met Casu worden samengewerkt. Wetend dat de VGC jaarlijks over 5 miljoen euro niet gebruikte kredieten beschikt, waarom kan dan geen euro worden uitgetrokken om goede projecten voort te zetten? Mevrouw Marie-Paule Quix. Onze fractie staat volledig achter de interpellatie van de heer Jan Béghin. Ik kan me voorstellen dat collegelid Brigitte Grouwels zich persoonlijk aangevallen voelt, maar dat is niet de bedoeling. Voor velen was dit dossier echter de spreekwoordelijke druppel. In de Raad en daarbuiten hebben we het gevoel dat het College een grote dadendrang aan de dag legt, maar dat wij onze controlefunctie niet voldoende kunnen uitoefenen. Wij hebben de krijtlijnen gezien, maar er was geen enkele informatie over welke vereniging al dan niet verder zou gesubsidieerd worden. Bijna elke dag lezen we op Brusselnieuws dat bepaalde projecten geen geld meer krijgen. Ik denk dat het normaal is dat men daarop reageert, want dat ligt gevoelig, zowel bij de raadsleden als bij de medewerkers in het veld. De thuislozen dreigen nu het grootste slachtoffer te worden. Voor het voeren van een beleid moeten er keuzes worden gemaakt. Als een project geen meerwaarde meer biedt of als het afloopt, moet ermee worden gestopt. Ook als een project regulier kan worden opgevangen, moet dat gebeuren. Een project dat echter een meerwaarde biedt en niet regulier kan worden opgevangen, moet verder worden gesubsidieerd. Ik denk dat deze benadering geldt voor Hobo. De bedoeling van deze heisa is samen een oplossing te vinden. We moeten bekijken welke mogelijkheden er zijn. Mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid. Ik zal mij eerst tot de heer Jan Béghin richten. Hij had opmerkingen over mijn aanwezigheid op het terrein. Zelf kom ik hem echter ook niet vaak tegen. De heer Jan Béghin. Ik denk dat u mijn boek over armoede in Brussel nog niet hebt gelezen. Mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid. De Armoedeatlas en de studies van het observatorium worden door ons gebruikt. Mevrouw Brigitte De Pauw zei al dat dit probleem rustig moet worden aangepakt. Ik begrijp de opmerkingen van mevrouw Marie-Paule Quix. In de procedures rond het Stedenfonds zitten wij in een schema dat ons door de Vlaamse Gemeenschap wordt opgelegd. Ik zal het later hebben over de timing waaraan wij ons moeten houden. De Visitatiecommissie van de Vlaamse Gemeenschap maakte enkele ernstige opmerkingen over het eerste Stedenfonds. Het College kreeg de opdracht om in het tweede Stedenfonds anders tewerk te gaan en duidelijke keuzes te maken. Wij hebben die opdracht ter harte genomen en zijn vertrokken vanuit de nuloefening van Stads 2,de denkoefening van de Adviesraad Stedelijk Beleid, de ideeën van de administratie van de VGC en de beleidsontwikkelingen die Vlaanderen meemaakt en waarbij wij willen aansluiten. De doelstellingen van het nieuwe Stedenfonds noopten tot keuzes. Dit is een pijnlijk proces. Zeven projecten uit Stedenfonds I zijn afgelopen, terwijl er elf worden juni 2007

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE. Voorlopige niet gecorrigeerde versie C133 - OPE12 Zitting 2005-2006 7 februari 2006 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Voorlopige niet gecorrigeerde versie Niet citeren zonder de bron te

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5

Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 Plenaire vergadering nr. 5 (2009) 15 juli 2009 5 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 14.03 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is geopend.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering.

Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5. en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. Plenaire vergadering nr. 4 (2009) 15 juli 2009 5 en gisteren voor 17 uur hebben ingediend, vandaag voor te leggen aan de plenaire vergadering. De voorzitter: Mijnheer Vereeck, in de loop van de dag zal

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens.

De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten door mevrouw Clotilde Nyssens. CRABV 52 COM 397 16/12/2008 1 COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 16 DECEMBER 2008 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 16 DECEMBRE 2008 Matin De vergadering wordt geopend om 10.20 uur en voorgezeten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie