Vermeerzaal Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma Peiling Vrijstelling bestemmingsplan De Terp (art 19.1 Wro) Voorbereiding besluit Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit 19:30 Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling Voorbereiding besluit 20:00 Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling Beleidskader Cultuur (voortgezette bijeenkomst) Peiling Milieubeleidsplan Voorbereiding besluit 21:00 21:15 1

2 Tijd Raadzaal :30 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom Besluiten zonder debat 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast. x. Moties Einde 2

3 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 december 2007 Aanvang: 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Veiligheidsprogramma Peiling Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling

4 Vragen raadsleden aan college Informatie Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Richard-Pronk ( ) Portefeuillehouder: Niet van toepassing Opsteller: Richard-Pronk Samenvatting: De fractievoorzitters hebben besloten te experimenteren met de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen aan het college. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers) De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan) Reden van aanbieding: Van de raad wordt gevraagd: Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Opmerkingen presidium: Spelregels Vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaand aan de dinsdag van Het Besluit, voor uur aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen eind van de maandagmiddag door aan raad en college. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Besluitenlijst

5 Veiligheidsprogramma Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Wernand ( ) Portefeuillehouder: Van Vliet-Kuiper Opsteller: Wernand Samenvatting: Eind 2004 zijn in de meerjarennota Amersfoort Veilig de kaders geschetst voor het Amersfoortse veiligheidsbeleid. Passend binnen deze kaders is in het Integrale Veiligheidsprogramma 2008/2009 de veiligheidsaanpakvoor de komende twee jaar beschreven. Anders dan voorgaande jaren kiezen we voor een termijn van twee jaar (in plaats van 1 jaar) omdat dat betere mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de veiligheidsmaatregelen. Het veiligheidsprogramma gaat uit van een aanpak op 3 sporen: naast de reguliere activiteiten en de verschillende projecten springen vooral de toppunten in het oog. Met de keuze van de toppunten maken we duidelijk waarop we de komende twee jaar, samen met onze veiligheidspartners, inzetten en wat onze prioriteiten zijn. Reden van aanbieding: De gemeenteraad van Amersfoort heeft opdracht gegeven de stad aantoonbaar veiliger te maken. Wij willen de raad graag betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onze veiligheidsaanpak. In het Integrale Veiligheidsprogramma 2008/2009 staat beschreven hoe en met wie we dat gaan doen. Van de raad wordt gevraagd: Peiling van ons voorstel om het Integraal veiligheidsprogramma een looptijd toe te kennen van twee jaar, een aanpak te voeren op drie sporen, vier thema s als Toppunt te benoemen en drie wijken aan te wijzen als hotspot. Vervolgtraject: Begin 2008 start de uitvoering van het programma 2008/2009. Aan het eind van het eerste jaar wordt een tussenstand opgemaakt, op basis waarvan wordt bekeken of bijstelling op onderdelen wenselijk of noodzakelijk is. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?id=182491) : /smartsite.shtml?id=182492

6 Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Hoogzaad ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Hoogzaad Samenvatting: Het innovatieprogramma geeft beleidsmatig richting aan onze activiteiten voor het stimuleren van innovatie in de stad. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in drie programmalijnen; 1. Amersfoort Creatieve Stad, 2. ICT en Breedband en 3. Kennis en Groei. We werken samen met diverse partners die nauw zijn betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Het is onze bedoeling om een coalitie te vormen voor het uitbouwen en financieren van deze activiteiten (co-financiering). Hiermee kunnen we kansrijk inzetten op externe subsidieprogramma s als EFRO, Pieken in de Delta en provinciale programma s. Reden van aanbieding: De ontwikkeling van dit Innovatieprogramma is een belangrijke actie uit de "Economische Acties tot 2008" (Plan van Aanpak Economie), daarom willen wij graag uw mening hierover peilen. Van de raad wordt gevraagd: Peiling van uw mening over het Innovatieprogramma en de (financiële) strategie om dit programma met onze eigen inzet en die van onze partners uit te bouwen, mede door samen aanspraak te maken op externe subsidieprogramma s (onder meer Europees). Vervolgtraject: Vormen van een coalitie met onze partners en verder uitwerken en vorm geven van de drie programmalijnen Amersfoort Creatieve Stad, ICT en Breedband en Kennis en Groei. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?id=182494) : Innovatieprogramma , incl. bijlagen (nr. /smartsite.shtml?id=182495)

7 Het Besluit Datum: dinsdag 11 december 2007 Aanvang: 21:30 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom Besluiten zonder debat 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast. x. Moties Einde

8 Besluiten met debat

9 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Reg.nr.: (pdf)

10 Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom

11 Besluiten zonder debat

12 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Reg.nr.: Reg.nr.: Bijlage (pdf) (pdf) (pdf)

13 Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken

14 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Reg.nr.: Reg.nr.: (pdf) (pdf)

15 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast.

16 x. Moties Reg.nr.:

17 Einde

18 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 13 november 2007 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-1 TITEL Reactienota en wijzigingen in concept ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt BESLISPUNTEN 1. Ontwerp Reactienota concept ontwikkelingslannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek- Schuilenburg Vernieuwt vast te stellen; 2. Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt inclusief de voorgestelde wijzigingen n.a.v. reacties en ambtshalve aanpassingen vast te stellen. AANLEIDING Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland. Amersfoort Vernieuwt verbetert de kwaliteit van de wijken in Amersfoort, altijd in nauw overleg met bewoners en andere partijen uit de wijk. Afgelopen jaar is al intensief overlegd met bewoners en partners en dit heeft geleid tot de conceptontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt. Op 12 juni 2007 zijn de concept ontwikkelingsplannen (reeds in uw bezit) door de raad voor inspraak vrijgegeven. De inspraakreacties zijn verwerkt in voorliggende reactienota, waarin antwoord wordt gegeven hoe wordt omgegaan met de afzonderlijke reacties. Ook wordt aangegeven welke wijzigingen in de concept ontwikkelingsplannen worden voorgesteld. 1.1 Gevolgde procedure De inspraak ging over de concept ontwikkelingsplannen als geheel. Er kon nog niet gereageerd worden op de invulling van de aparte projecten die in de wijken worden uitgevoerd. Deze projecten werken we eerst samen met de bewoners en andere belanghebbenden verder uit. We maken onderscheid tussen drie vormen van bewonersparticipatie: inspraak, consultatie en coproductie. Per project is aangegeven in de ontwikkelingsplannen welke vorm van participatie aan de orde is. Op 12 juni 2007 zijn de concept ontwikkelingsplannen door de raad voor inspraak vrijgegeven. De volgende toezeggingen zijn aan de raad gedaan: - Na de zomer zal in De Ronde worden stilgestaan bij het proces, de kaders, de rol van de raad (ook punt van de bouwschade komt dan aan de orde); Deze bijeenkomst vindt op 4 december plaats. De volgende onderwerpen staan op de agenda: Deel 1: Beschrijving van de rol van de raad en over welke onderwerpen c.q. projecten hij wordt geïnformeerd c.q. betrokken; Deel 2: Startnotitie om te komen tot een helder en eenduidig monitoringsinstrument van de doelstellingen uit de Woonvisie (Motie-1.1, 18 september 2007); Deel 3 : De woonprogrammering van de AV wijken. - Inspraakperiode loopt tot ongeveer eind september; Inspraakperiode liep t/m 26 september. - Na de zomer komt er een rapport over de wijkeconomie beschikbaar; In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de aanpak stimulering wijkeconomie in de Amersfoort Vernieuwt wijken. In de bijlage zijn strategieën en initiatieven opgenomen. Inlichtingen bij: W. Ramsoender, SOB/EO, (033)

19 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort - Er komt een overzicht over de planning van bouw en sloop; In de notitie Rol van de raad, die op 4 december besproken wordt, komt in deel 3 de woningprogrammering aan de orde. - Aan het presidium is verzocht om dit onderwerp gedurende een hele avond te bespreken; Deze bijeenkomst vindt op 4 december plaats. - In het najaar volgt een startnotitie over de driehoek Zwarteweg; Het stedenbouwkundigplan wordt aan de raad voorgelegd. - Het college zal na de peiling beslissen om de plannen al dan niet gewijzigd in de inspraak te brengen. De plannen zijn ongewijzigd de inspraak ingebracht. De concept ontwikkelingsplannen hebben gedurende drie weken voor de zomervakantie en drie weken na de zomervakantie (4 juli t/m 26 september 2007) voor inspraak ter visie gelegen waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld om schriftelijk of via te reageren. Hiervan is gedurende de genoemde termijn gebruik gemaakt door 69 insprekers. Veel van de reacties zijn vragen ter verduidelijking. Reactie 24 t/m 39 zijn mondelinge reacties die tijdens de Inspraakbus 1 naar voren kwamen. Reactie 42 t/m 62 zijn gelijksoortige reacties met betrekking tot de toekomst van de woningen aan het Kwikstaartpad. 1.2 Wat valt op? De binnengekomen reacties zien wij als een steun in de rug voor onze gezamenlijke plannen. Ze bevestigen dat we op de goede weg zijn. Verder bevatten ze veel ideëen en suggesties waar we in de verdere uitwerking mee aan de slag kunnen. De reacties zijn in de reactienota verdeeld onder Algemeen Amersfoort Vernieuwt, Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt. Een deel van de inspraakreacties gaat over gelijksoortige onderwerpen. Deze worden hieronder genoemd. Algemeen Amersfoort Vernieuwt Veel positieve en meedenkende reacties; Verheugd over de nadruk op sociale problematiek; Omvang kernvoorraad/ aantal betaalbare huurwoningen; Aantal woningen (marges, duidelijkheid over cijfers); Eerst bouwen dan slopen (haalbaarheid/transparantie); De paragraaf werkgelegenheid is te mager; Bewonersparticipatie versterken/coproductie met bewoners/bewoners betrekken bij straat/buurt; Concreetheid doelstellingen/ SMART/ toetsen van verbetering; Liendert-Rustenburg Vernieuwt Suggesties om betrokkenheid bij de wijk en sociale cohesie tussen elkaar te versterken; Tegen sloop van woningen aan het Kwikstaartpad; Veel reacties i.r.t. het Waterwingebied (parel, schitterend, behouden blijven, sloop garageboxen); Pluspunt hoeveelheid beschikbare groen + ruimte opzet van de wijk; Betrekken ecologie; Overlast van jongeren; Activiteiten en speelvoorzieningen (voetbal/basketbal) voor kinderen; Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt Vragen t.a.v. sloop (o.a. seniorenwoningen); Realiseren faunapassages; 1 Op woensdagmiddag 19 september 2007 reed een Amersfoort Vernieuwt bus door de wijk Liendert-Rustenburg. Bewoners konden via een videoboodschap inspreken op de concept ontwikkelingsplannen.

20 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Verzoek om transparant proces bij de groene saldoregeling; Het Operaplein als hart van de wijk; 1.3 Wijzigingen in de ontwikkelingsplannen Naar aanleiding van de reacties stellen we voor om het volgende te wijzigingen in de ontwikkelingsplannen: Wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen reacties Concept ontwikkelingsplan/reactienota (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Paragraaf werkgelegenheid in beide Onder het kopje Werken En dit is de manier op pagina ontwikkelingsplannen aanvullen. 23 van het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg en op pagina 24 van Liendert-Rustenburg toevoegen: - arbeidsparticipatie bevorderen van niet uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit doen we door gebruik te maken van beschikbare en beproefde reintegratie- en activeringsinstrumenten (die we nu al inzetten voor bijstandsgerechtigden). - De AV-teams benutten om mensen te wijzen op hun mogelijkheden binnen het minima-beleid, waaronder sociale activering. - Met partners (o.a. corporaties) gaat de gemeente actief Werk Mee-banen creëren in en voor de eigen wijk. Het gaat hierbij om mensen met een Gebruik van term Liendert en Rustenburg i.p.v. Liendert- Rustenburg Verzoek van de inspreker om het waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg groen in te kleuren en dit gebied meenemen in het op te stellen inrichtings- en beheerplan en als onlosmakelijk onderdeel van het geheel te ontwikkelen. Verzoek van de inspreker om onder wat op pagina 105 van het ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg toe te voegen: ondergrondse faunapassage ter hoogte van het waterwingebied. Inspreker geeft aan dat de verhoging van de kruising met de Wiekslag niet snelheidswerend werkt. Verzoek van de inspreker om het belang van ecologische verbindingszones tussen Valleikanaal en Waterwingebied op te nemen. Verzoek van de inspreker om bij de toekomstige ABCschool in Rustenburg een natuurlijke speelplaats te realiseren. Wijkeconomie is van belang. grote afstand tot de arbeidsmarkt. In ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg waar de term Liendert-Rustenburg wordt gebruikt wijzigen in Liendert en Rustenburg. Op pagina 101 onder H1 Herinrichting Waterwingebied toevoegen dat bij verdere planvorming als overweging het waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg in het op te stellen inrichtings- en beheerplan wordt meegenomen. Op pagina 105 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat in het projectplan herinrichting van Randwijcklaan een ondergrondse faunapassage wordt meegenomen. Op pagina 105 opnemen dat bij aanpassing van de weg opnieuw wordt gekeken naar snelheidswerende maatregelen en het huidige functioneren hiervan. Op pagina 109 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat het belang van een ecologische verbindingszone tussen Valleikanaal en Waterwingebied wordt meegenomen in het projectplan. Op pagina 89 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat wordt onderzocht of het schoolplein (deels) kan worden ingericht als natuurlijke speelplaats. In het projectendeel van beide ontwikkelingsplannen is het project wijkeconomie als volgt opgenomen: 31/36 (respectievelijk Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenbrug) Stimulering wijkeconomie wat: Er wordt een projectleider wijkeconomie aangesteld voor Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg, maar ook voor Kruiskamp en het Soesterkwartier. De projectleider trekt de wijk in en spoort mensen op die nu al zeer kleinschalig, vrijwillig of onprofessioneel een bedrijfje gestart zijn en stimuleert en ondersteunt hen om dit te professionaliseren. De projectleider verknoopt beginnende ondernemers met elkaar om de kans van slagen te vergroten. De projectleider maakt concrete afspraken met corporaties en andere vastgoedeigenaren

21 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort Verzoek van de inspreker om conform Randenbroek ook bij Schuilenburg: versterken relaties met de groenstructuur, beken en het Valleikanaal op te nemen. Tabel 1 Wijzigingen naar aanleiding van de reacties om goedkope bedrijfsruimte ter beschikking te stellen. De projectleider onderzoekt met de gemeente Amersfoort (Sociale Zekerheid) de mogelijkheden van loonkostensubsidies. waarom: stimulering van wijkeconomie in de Amersfoort Vernieuwt wijken. wie: de Alliantie, Portaal en de Gemeente Amersfoort doelgroep: beginnende ondernemers in de wijken participatie: coproductie planning: 2008 t/m 2010 Op pagina 29 ontwikkelingsplan Randenbroek- Schuilenburg toegevoegd onder Schuilenburg, Kansen zijn: Relaties met de groenstructuur, beken en het Valleikanaal versterken. Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Liendert-Rustenburg Concept ontwikkelingsplan (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Rug van het plan Wijzigen in Achterkant openingstijden informatiecentrum de Groene Openingstijden zijn aangepast in maandag t/m vrijdag: Stee uur. Voettekst overzicht projecten Randenbroek Schuilenburg. Op pagina 7 en 11 staat: Met dit concept ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. Er is het afgelopen jaar al intensief overlegd met bewoners en partners en zijn de plannen bijna klaar voor inspraak. Na vaststelling door de gemeenteraad, waarschijnlijk december 2007, kan de uivoering van Amersfoort Vernieuwt van start. Op pagina 18 en 19 zijn de kopjes zwart gedrukt. In de tabel op pagina 39 wordt een aantal keer Randenbroek en Schuilenburg genoemd. Aanpassen in Liendert en Rustenburg. Wijzigen in: Met dit ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. In 2007 is intensief overlegd met bewoners en partners en hebben de plannen voor inspraak ter visie gelegen. Eind 2007 zijn de ontwikkelingsplannen vastgesteld, zodat de uitvoering kan starten. Op pagina 18 en 19 kopjes in grijs drukken. Wijzigen in Liendert en Rustenburg. Daarnaast cijfers aanpassen. Op pagina 39 subdoelstelling werken 1 en 2 anders formuleren en toevoegen ambititie Pagina 40, bijlage 1 doelstellingen, procesdoelstelling: Voor het ontwikkelingsplan meting eind 2007 aanpassen. 1.Verminderen van het aantal bewoners met een werkeloosheidsuitkering in de richting van het Amersfoort gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage niet-werkende werkzoekenden gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 8,6% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Liendert 8,6% Rustenburg 4,7% 2. Verminderen van het aantal bewoners met een bijstandsuitkering in de richting van het Amersfoortse gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage bijstandsontvangers gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 4,7% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Liendert 4,7% Rustenburg 1,6% Gewijzigd in begin Bij het woonprogramma op pagina 41 staat p.m. Woonprogramma is ingevuld. Hier is bijlage 4: woningvoorraad in AV wijken 2007 en 2020 van het Woonprogramma Amersfoort Vernieuwt gebruikt.

22 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort In bijlage 4 vanaf pagina 45 wordt een verkeerde nummering gehanteerd. Genummerd zoals bij het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg. Pagina 45, Bijlage 4 Wijkanalyse de cijfers van De cijfers zijn gewijzigd. Liendert telde op 1 januari 2007 wijzigen in cijfers per (aantal inwoners) inwoners, Rustenburg inwoners. Op pagina 59: Buurtoverstijgende projecten, Toegevoegd bij 3. Voortburgeren: wie Alleato. 3. Voortburgeren mist als partij (wie) Alleato. Pagina 60, Project 5 Vrouwennetwerk en pagina 63, 5. Vrouwennetwerk project 10 Informatiepunt Allochtone vrouwen wat: activiteiten en stimuleren activering van samenvoegen en nummering aanpassen. (allochtone)vrouwen. waarom: participatie bevorderen en netwerk opbouwen. Verder tekst van 5. Pagina 69, Project 34: Voorstel om voor handhaving een Gewijzigd in: Verbeteren handhaving en toezicht. nieuw project te maken, naam wijzigen. Bij de AV-teams staat bij het participatie-model in het Bij AV-teams coproductie wijzigen in n.v.t. ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg coproductie. Echter bij de uitwerking van het projectvoorstel is geen sprake van participatie, dus hier moet n.v.t. staan voor zover dit het projectvoorstel betreft, de uitvoering is in feite wel met bewoners samen op basis van vrijwilligheid. Pagina 74, bij A3 en A4 planning aanpassen. Planning gewijzigd in bij beide projecten. Pagina 77, kaartje van het project ABC-school De Lidl is toegevoegd aan het kaartje. aanpassen. Bij B6 ontwikkeling Driehoek op pagina 77 staat bij Corproductiemodel gewijzigd in consultatiemodel. participatievorm per abuis coproductiemodel. Bij B6 ontwikkeling Driehoek op pagina 77 klopt de kaart niet. In het oranje kader staat het Gronden ten noorden van de Zwarteweg liggen in het plangebied (oranje). volkstuinencomplex ten zuiden van de Zwarteweg ingekleurd. Pagina 78, B5 AV team Liendert-3 planning Planning gewijzigd in aanpassen. Pagina 81, C1 Speelplek bij Moskee El Fath wordt in Planning gewijzigd in 2008 i.p.v gerealiseerd ipv Pagina 89, E2 Kunstgrasveld wordt in 2008 gerealiseerd Planning gewijzigd in 2008 i.p.v ipv Tabel 2 Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Liendert-Rustenburg Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Randenbroek-Schuilenburg Concept ontwikkelingsplan (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Op pagina 7 en 11 staat: Met dit concept ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. Er is het afgelopen jaar al intensief overlegd met bewoners en partners en zijn de plannen bijna klaar voor inspraak. Na vaststelling door de gemeenteraad, waarschijnlijk december 2007, kan de uivoering van Amersfoort Vernieuwt van start. Op pagina 37 subdoelstelling werken 1 en 2 anders formuleren en toevoegen ambititie Wijzigen in: Met dit ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. In 2007 is intensief overlegd met bewoners en partners en hebben de plannen voor inspraak ter visie gelegen. Eind 2007 zijn de ontwikkelingsplannen vastgesteld, zodat de uitvoering kan starten. 1.Verminderen van het aantal bewoners met een werkeloosheidsuitkering in de richting van het Amersfoort gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage niet-werkende werkzoekenden gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 8,6% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Schuilenburg 8,6% Randenbroek 8,6% 2. Verminderen van het aantal bewoners met een bijstandsuitkering in de richting van het Amersfoortse gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage bijstandsontvangers gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het

23 raadsvoorstel pagina 6 Gemeente Amersfoort De tabel op pagina 38 is niet volledig ingevuld. Pagina 43, Bijlage 4 Wijkanalyse de cijfers van wijzigen in cijfers per (aantal inwoners). Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 4,7% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Schuilenburg 4,7% Randenbroek 4,7% Tabel op pagina 39 is in zijn geheel ingevuld. De cijfers zijn gewijzigd. Randenbroek telde op 1 januari inwoners, Schuilenburg inwoners. Bij het woonprogramma op pagina 39 staat p.m. Woonprogramma is ingevuld. Hier is bijlage 4: woningvoorraad in AV wijken 2007 en 2020 van het Woonprogramma Amersfoort Vernieuwt gebruikt. Op pagina 47 onder het kopje Onderwijs moet tekst worden toegevoegd. Bij de AV-teams staat bij het participatie-model in het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg inspraakmodel. Echter bij de uitwerking van het projectvoorstel is geen sprake van participatie, dus hier moet n.v.t. staan voor zover het het projectvoorstel betreft, de uitvoering is in feite wel met bewoners samen op basis van vrijwilligheid. Bij A7c Operaplein op pagina 72 staat bij participatievorm per abuis coproductiemodel. Gebruik van term Randenbroek en Schuilenburg en i.p.v. Randenbroek-Schuilenburg Pagina 75, project B1 Samen Buurten heeft zich in Schuilenburg (projectgebied A) in plaats van Randenbroek afgespeeld. Pagina 97, 40 Randenbroek 2en pagina 98, 43 Randenbroek 1 samenvoegen. Pagina 97, 41 Randenbroek 6: andere straten. Tabel 3 Onder het kopje onderwijs, Wat zeggen de bewoners? is toegevoegd: De wijk heeft voldoende scholen. De vraag van bewoners richtte zich met name op of opvoedingsondersteuning geboden kan worden en dan met name vanuit de plekken waar kinderen en jongeren komen. Dus vanuit scholen en buitenkasten. Bij AV-teams inspraakmodel wijzigen in n.v.t. Coproductiemodel gewijzigd in consultatiemodel. In ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg waar de term Randenbroek-Schuilenburg wordt gebruikt wijzigen in Randenbroek en Schuilenburg. Het project Samen Buurten, hulpverlening- en participatieproject is toegevoegd bij projectgebied A. Project 40 en 43 zijn samengevoegd (straten en kaartje aangepast). Straten zijn gewijzigd in Chopinstraat en Lisztstraat. Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Randenbroek-Schuilenburg BEOOGD EFFECT Het vaststellen van twee ontwikkelingsplannen voor de wijken Liendert-Rustenburg en Randenbroek- Schuilenburg voor de komende 12 jaar, waarin de bewoners en de partners zich kunnen vinden. Zodat gestart kan worden met de uitvoering. ARGUMENTEN 1.1 Betrokkenheid bewoners en partners De komende 12 jaar vormen participatie en communicatie de smeerolie voor de vitalisering van Liendert- Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg. Projecten en plannen worden door, voor en met de wijkbewoners ontwikkeld. De mens staat immers centraal. Dus heel belangrijk daarbij is dat de bewoners en de partners zich in de ontwikkelingsplannen kunnen vinden. KANTTEKENINGEN 1.1 Proces van volhouden en een lange adem Het vaststellen van de ontwikkelingsplannen is een belangrijke stap in het proces van stedelijke vernieuwing. Het geeft een basis voor de uitvoering. De uitvoering van de afzonderlijke projecten geven pas echt de resultaten. Sommige projecten zijn direct uitvoerbaar, andere projecten vragen meer voorbereiding. Dit betekent dat ook met de vaststelling van de ontwikkelingsplannen het stedelijke vernieuwingsproces een proces van volhouden en lange adem is.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. o~~çëîççêëíéä= Jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2008 RA08.0015 A 9 07/188 = låçéêïéêéw= Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieleden c.a. Portefeuillehouder: C. Bijl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2008, inzake de Verordening voorzieningen wethouder, raads- en commissielid Schiermonnikoog 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Molendijkzaal 0.01. Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018 OVERZICHT De Ronde 14-10-2014 Aanvang: 19:00 Tijd Externe locatie: De Observant Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Gesprek met inwoners en organisaties over conceptbegroting 2015-2018

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

HANDBOEK COLLEGE. Handboek College 2014

HANDBOEK COLLEGE. Handboek College 2014 HANDBOEK COLLEGE 2014 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 A. Kandidaat-wethouders 7 B. Informatie voor aangetreden collegeleden 9 1. Bezoldiging en rechtspositionele zaken 9 2. Voorzieningen voor collegeleden

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie