concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden"

Transcriptie

1 concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012

2 2

3 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding Programma s Bureau Drechtsteden Manden Maken Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Rechtmatigheid Jaarrekening Resultaatbestemming Programmarekening Balans Toelichtingen Controleverklaring Vaststelling.101 Bijlagen 102 Bijlage 1 Stand van zaken fonds Manden Maken.102 Bijlage 2 Overzicht investeringen Bijlage 3 SISA-bijlagen..104 Bijlage 4 Interne verrekeningen Bijlage 5 Lijst met genomen besluiten

4 4

5 1. Inleiding Het jaar 2011: Zeilen tegen de wind in maar wind zorgt voor energie en beweging! Inleiding op het jaarverslag Het jaar 2012 is in volle gang. Via het nieuws bereiken ons wisselende berichten over de economische positie van ons land en de discussies over verdergaande bezuinigingen binnen de overheid gaan onverminderd door. Hoe de besluitvorming over aanvullende taakstellingen en mogelijke nieuwe decentralisaties voor onze regio zich ook zullen ontwikkelen, één ding weten we zeker: de GRD-organisatie moet de ingezette ontwikkeling doorzetten. Een doorontwikkeling van een organisatie in de kinderschoenen met de welbekende kinderziektes, naar een volwassen, professionele, zakelijke organisatie waarin we beleid en dienstverlening voor onze eigenaren, inwoners en partners met minder middelen beter en slimmer uitvoeren. In dit document blikken we terug op de inspanningen en resultaten van Daarbij richten we ons in eerste instantie op de inhoud: de activiteiten die binnen de diverse beleidsvelden van het regionale meerjarenprogramma zijn uitgevoerd en de resultaten die hiermee zijn behaald. Daarna lichten wij u toe hoe de bedrijfsvoering van de GRD-organisatie verder op orde is gebracht, en hoe we daarmee de dienstverlening aan onze eigenaren verbeteren en de kosten en risico s willen verminderen. Wij hebben het jaar 2011 ervaren als zeilen tegen de wind in. Met beperkte middelen is binnen de gehele organisatie gewerkt om toch vooruit te komen. Het mooie van wind is dat het ook een energiebron is. En die energie hebben wij zo goed als mogelijk ingezet binnen de GRD-organisatie om doelen dichterbij te brengen. Wij lichten graag de belangrijkste punten aan u toe. In dit jaarverslag lichten wij ook de belangrijkste (financiële) afwijkingen toe, evenals de te nemen besluiten ter vaststelling van dit document. Inzet op speerpunt Economie en Arbeidsmarkt Het afgelopen jaar is een nieuwe impuls gegeven, zowel bestuurlijk als ambtelijk, aan de economische agenda en het arbeidsmarktbeleid. Er is veel inzet gepleegd om de vitaliteit van de sector te stimuleren, op basis van de uitvoeringsagenda Economie en Arbeidsmarkt, zoals de Proeftuin Maritieme Innovatie. Door vroegtijdig en actief te participeren in diverse netwerken zijn we in staat geweest onze Drechtstedenagenda te verknopen aan de bovenregionale en landelijke agenda s, zoals de Zuidvleugelagenda en het Topsectorenbeleid. De Drechtsteden hebben daarmee een betere positie verkregen om, samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden verder te werken aan realisatie van ambities. Doelstelling op daling bijstandsuitkeringen is gehaald We hebben zeer ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Deze doelstelling stond haaks op de landelijke ontwikkeling van stijgende werkloosheid. Wij zijn trots te kunnen melden dat de ambities waar zijn gemaakt. Begin 2011 ontvingen mensen een bijstandsuitkering. Tot in maart 2011 liep dit aantal zelfs op tot ca klanten. Op 31 december 2011 waren dat er 4.674, terwijl ons doel een daling naar was. Dit betekent een daling van ruim 8,2%. Een opmerkelijk resultaat omdat de landelijk gezien sprake was van een stijging van ruim 2,5%. In de benchmark grote gemeenten is onze regionale sociale dienst een van de weinige dalers en verreweg de grootste daler. Dat is, gezien de vele reacties, (inter)nationaal, niet onopgemerkt gebleven. De daling is te danken aan de inzet op instroombeperking, het inzetten van de nieuwe werkgeversbenadering met BaanBrekend Drechtsteden en de doorontwikkeling van de klantbenadering Partner in Zelfstandigheid. Het ongewijzigd doorzetten van het beleid van de afgelopen jaren, zou hebben geleid tot een tekort van de beschikbare gemeentelijke budgetten van ongeveer 18,9 miljoen, oplopend tot 25 miljoen structureel. Met het vaststellen van de begroting 2011 is bepaald de kosten in 2011 met ruim 11,1 miljoen terug te brengen en voorbereidingen te treffen om oplopend 25 miljoen structureel te bezuinigen. Zowel de opgaven voor 2011 als (bestuurlijk) besluitvorming voor de verdere benodigde maatregelen zijn gerealiseerd. Aandacht voor de woningmarkt en bereikbaarheid van onze regio Net als in andere delen van ons land, is de woningmarkt binnen onze regio zeer kwetsbaar. Een recordaantal woningen staat in de verkoop en staat langer te koop. Het aantal verkochte 5

6 nieuwbouwwoningen is fors gedaald. Projecten hoeven nog niet stilgelegd te worden, maar het geprogrammeerde aanbod aan appartementen kan mogelijk niet meer gedekt worden door de vraag. Voorlopig zal in ieder geval geen nieuwbouw aan het programma worden toegevoegd. In 2011 is de second opinion op de grondexploitatie Noordoevers uitgevoerd, en is besluitvorming voorbereid over de doorontwikkeling van het gebied en het gezamenlijk dragen van de risico s. Daarnaast is er in 2011 verder gewerkt aan de goede bereikbaarheid van onze regio door het versterken van het openbaar vervoer (via het project HOV-D) én door de verbeteringen van de aansluitingen met de A15 en A16. Decentralisaties zorgen voor stevige beweging De gemeenten bereiden zich in regionale samenwerking- voor op de drie door het rijk aangekondigde decentralisaties: alle jeugdzorgtaken, de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen en de AWBZ-functie 'Begeleiding'. In regionaal verband vinden de voorbereidingen voor deze drie decentralisaties plaats, onder meer door kennisontwikkeling en gezamenlijke bestuursopdrachten. In het kader van de gedecentraliseerde WMO-taak Hulp in de huishouding, werd een tweejarig project De Kanteling voorbereid en gestart. Dit project introduceert een nieuw concept voor het compenseren van zorgbehoeften met als doel het ontwikkelen van eigen kracht van burgers. Invulling kaders voor duurzame regio, verbetering luchtkwaliteit en veiligheid In 2011 heeft de Drechtraad het Regionaal Milieubeleidsplan vastgesteld. Aan dit beleid is afgelopen jaar actief invulling gegeven, onder meer via het programma Natuur- en Milieueducatie, het programma Luchtkwaliteit, het Energieprogramma Drechtsteden en het programma Duurzaamheid en Externe veiligheid. Mooi concreet resultaat is het in werking treden van de walstroomkasten op de Drechtstedenoevers. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een betere luchtkwaliteit in onze regio. Doorontwikkeling van het regionale netwerk In 2010 is het programma Netwerkdemocratie geformuleerd. In het kader daarvan heeft de Drechtraad in december 2011 de visie op de strategische communicatie vastgesteld. Deze visie richt zich op drie doelen: het op de kaart zetten van de Drechtsteden als stedelijk gebied, het leveren van een bijdrage aan de realisering van beleidsdoelen en het geven van invulling aan het profiel van de Drechtsteden. Verder is een evaluatie uitgevoerd van de Drechtstedendinsdag. Met de aanbevelingen uit dat rapport werken we in 2012 verder aan de doorontwikkeling van het concept als regionaal platform voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke partners. De in 2011 gestarte lokale verkenningen over de toekomst van de gemeenten en de regionale samenwerking leiden in 2012 middels gesprekken in de Drechtraad tot concretisering van plannen voor de toekomst van de bestuurlijke netwerkorganisatie. De GRD-organisatie: de basis op orde en publieke zakelijkheid De bedrijfsvoering op orde, dat is een veelgehoorde uitspraak binnen ons netwerk. De afgelopen tijd is veel inspanning gepleegd om de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de GRD-organisatie op een hoger niveau te brengen. Een niveau dat we hebben aangeduid als de basis op orde, gedefinieerd in het Programma Bedrijfsvoering dat het bestuur na de zomer heeft vastgesteld stond vooral in het teken van financieel en organisatorisch in control raken. Zo heeft de Drechtraad een financiële strategie vastgesteld waarin de kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd. Binnen de bedrijfsvoering van de dochters zijn keuzes gemaakt om dreigende tekorten weg te werken en om bezuinigingen te realiseren. Daarnaast is organisatorisch gekeken of de Drechtstedendochters nog goed waren ingericht om de gewenste doorontwikkeling te maken. Bij drie van de zes dochters is een formele reorganisatie gestart en neemt de basisformatie af. Bij alle dochters wordt de invulling van de taakstellingen gecombineerd met het implementeren van nieuwe processen, werken aan verbeterde dienstverlening en het waar mogelijk verminderen van de formatieomvang. Voor 2011 is de generieke GRD-taakstelling voor 91% gerealiseerd. In het topmanagement van de GRD hebben zich in 2011 enkele wisselingen van de wacht voorgedaan. Ook is het aantal externen fors teruggedrongen. Daarnaast zijn soms harde keuzes 6

7 gemaakt om ondanks dreigende tekorten toch binnen de begroting te blijven. Zo is dat bij het IPAprogramma gelukt door het ambitieniveau naar beneden bij te stellen. Publieke zakelijkheid is in 2011 geïntroduceerd. Voor het management van de GRD draait dit om het zo zakelijk en innovatief mogelijk te zijn in een publieke omgeving. Het gaat om grenzen verleggen, het tonen van eigenaarschap en ondernemerschap. Het draait om het tonen van lef en passie voor het werk in de publieke omgeving én om flexibiliteit en creativiteit in het zoeken naar mogelijkheden om méér met minder te doen. Publieke zakelijkheid is ook in 2012 één van de basisprincipes voor de verdere doorontwikkeling van de GRD-organisatie. Financiële uitkomst De jaarrekening van de GRD sluit 2011 met een negatief saldo van 2.0 miljoen. Bij de 2 e burap 2011 lag het geprognosticeerde tekort nog tussen de 4,2 en 5,2 miljoen. In het jaarverslag is per GRDdochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien als gevolg van lagere personele lasten en een lagere besteding van het werkprogramma wat grotendeels het gevolg is van het vervallen of vertragen van projecten. Het negatieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden is het gevolg van het negatieve resultaat op inkomensondersteuning, incidentele kosten uit voorgaande jaren op de WMO huishoudelijke hulp, een voordeel op de apparaatskosten door de ingevoerde bezuinigingsmaatregelen en het moeten vormen van een voorziening voor frictiekosten. Bij de 2 e burap 2011 lag het geprognosticeerde tekort op inkomensondersteuning tussen de 4 en 5 miljoen. Het tekort is door extra inspanningen niet boven de 2 miljoen uitgekomen. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2011 af met een negatief resultaat als gevolg van het deels niet kunnen realiseren van de taakstelling en onvoldoende matching tussen de vraag en aanbod in de huidige markt. Bij het IBD worden de huidige functies niet voor 100% benut, terwijl deze wel volledig in de loonkosten zijn opgenomen. Het Servicecentrum Drechtsteden heeft een klein positief resultaat gerealiseerd. Het saldo van het Onderzoekcentrum is conform de begroting het jaar sluitend geëindigd. Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen. Het positief resultaat bij de algemene dekkingsmiddelen is ontstaan door de herwaardering van de Landsbanki voorziening, de toegewezen claim op de rente en lagere gemeenschappelijke kosten. Programma Bedrag Bestemmingsvoorstel Bureau Drechtsteden 113 Toevoegen aan de exploitatiereserve Inkomensondersteuning, extra bijdrage van de gemeenten Saldo WMO huishoudelijke hulp onttrekken uit de WMO reserve Sociale Dienst Drechtsteden 19 Toevoegen aan preserve minimabeleid 100 Deel saldo apparaatskosten toevoegen aan de innovatiereserve 613 Saldo apparaatskosten uitbetalen aan de gemeenten Voorziening frictiekosten onttrekken aan de algemene reserve Ingenieursbureau Drechtsteden -129 Onttrekken aan de exploitatiereserve IBD -64 Extra bijdrage van de gemeente Dordrecht Service Centrum Drechtsteden 2 Toevoegen aan de exploitatiereserve Gemeentebelastingen Drechtsteden 24 Toevoegen aan de exploitatiereserve 146 Uitbetalen aan de gemeenten e orde effect OCD uitbetalen aan gemeenten Algemene dekkingsmiddelen -101 Onttrekken aan de algemene reserve GRD Totaal bestemmingsvoorstellen Toevoegen aan reserve Noordoevers 7

8 2 Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden legt zich van oudsher toe op het adviseren, faciliteren en ondersteunen van het bestuurlijke en ambtelijke netwerk van de Drechtsteden. De ondersteuning varieert van strategisch advies, (regie op) beleidsontwikkeling en uitvoering, tot logistieke ondersteuning. Daarnaast is er binnen het bureau een concernstaf die zich richt op de bedrijfsvoering van het concern GRD. De verschillende beleidsvelden van Bureau Drechtsteden worden in deze paragraaf als deelprogramma toegelicht. In 2011 is binnen de kaders van het rmjp vooral aandacht besteed aan de economische agenda in relatie tot het arbeidsmarktbeleid. Vanuit de noodzaak voor een goed vestigingsklimaat hierbij is tevens veel aandacht uitgegaan naar bereikbaarheid en wonen, naast meer randvoorwaardelijke aspecten als de landelijke Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Provinciale Structuurvisie. Ook het sociaal domein, waarin in 2011 duidelijk is geworden dat sprake zal zijn van drie grote decentralisaties en transitiedossiers (Wet Werken naar Vermogen, Begeleiding AWBZ en Jeugd) is in 2011 stevig in beweging geweest. In het afgelopen jaar is ook ingezet op betere sturingsrelaties, zowel op het concern Drechtsteden als op de inhoud. De nieuwe sturingsfilosofie is in 2011 uitgangspunt geweest bij de herpositionering van het Bureau Drechtsteden en heeft geleid tot andere rolopvatting. Conclusies Het afgelopen jaar heeft Bureau Drechtsteden wederom veel aandacht besteed aan het op orde krijgen en houden van de financiën. De eerder ingezette lijn van afbouwen externe inhuur van buiten de Drechtsteden en het beter sturen op personele invulling van het Bureau is vervolgd. De invulling van de taakstelling in het kader van de brede doorlichting is voor 2011 bereikt. Wel blijven er voor de toekomst zorgen in het kader van het wegvallen van de incidentele bijdragen vanuit BLS-middelen en BWS-reserves voor de komende jaren. De in 2011 bijna tot afronding gekomen herpositionering biedt hiervoor mede mogelijkheden. Programma economie Wat hebben wij bereikt? Versterken maritiem cluster De Drechtsteden hebben van oudsher een sterke positie in de maritieme sector. In 2011 is extra inzet gepleegd om de vitaliteit van deze sector te stimuleren. In samenwerking en in samenhang met het nieuwe economisch beleid van Rijk (Topsectorenbeleid) en Zuidvleugel (Economische Agenda Zuidvleugel) is een regionaal uitvoeringsprogramma Economie en Arbeidsmarkt Drechtsteden tot stand gebracht. Het programma beschrijft de inspanningen die we moeten plegen om, met het maritiem cluster, optimaal in te spelen op de economische agenda s van het Rijk en Zuidvleugel. De 7 investeringsprojecten die in het regionale programma zijn benoemd, worden in 2012 uitgewerkt in samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden. De Uitvoeringsagenda vormt een plus op de activiteiten die in het rmjp zijn benoemd om het maritiem cluster te versterken. Een van die rmjp-activiteiten is de Proeftuin Maritiem Innovatie (PMI) waarvan de Drechtsteden co-financier zijn. Na een wat moeizame start is de proeftuin nu op koers. Vanwege de vertraagde start is dit jaar bij mede-subsidiegever EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) verlenging van de looptijd van het project aangevraagd voor de periode van 1 jaar. Dit is toegekend. Dit heeft geen effect op de totale financiële bijdrage van de Drechtsteden. Wel wordt deze bijdrage nu uitgesmeerd over 4 in plaats van 3 jaar. Aan de promotie/acquisitie van het maritiemcluster is in 2011 met beperkt budget gewerkt. Vanuit dat budget is in de tweede helft van het jaar (bij ROM-D) een strategisch adviseur acquisitie aangesteld 8

9 die de regionale samenwerking op het dit gebied moet stimuleren en coördineren. Dit heeft o.a. geresulteerd in het opstellen van een regionaal bidbook, voor een toonaangevend bedrijf uit de regio dat op zoek is naar een nieuwe kantoorlocatie. Stimuleren vrijetijdseconomie Om de economische structuur en werkgelegenheid in de regio te versterken zetten we ook in op het stimuleren van de vrijetijdseconomie. In dat kader hebben we ons in 2011 enerzijds gericht op het afronden van de activiteiten van het programma Hollands Glorie en anderzijds op aanscherpen en herijken van ons activiteitenpallet. De VVV is opdracht gegeven het aanbod van regionale voorzieningen en bezienswaardigheden te promoten. Daarbij is de focus gelegd op onze iconen (Werelderfgoed Kinderdijk, Binnenstad Dordrecht en Hollandse Biesbosch) en is aangesloten bij het Molenjaar Het gegeven dat de VVV ook andere financieringsbronnen heeft weten aan te trekken voor de promotie-activiteiten vergroot de effectiviteit van ons budget. Vanuit Hollands Glorie is de afgelopen jaren onder andere ingezet op het realiseren en verbeteren van de verbindingen over water. In dat kader zijn diverse projecten het afgelopen jaar afgerond en de hiervoor ontvangen subsidies verantwoord. Ook was een onderzoek beoogd naar vervoerssystemen over water, als aanvulling op de Waterbus. Dit onderzoek is door de noodzakelijke bezuiniging op het werkprogramma niet uitgevoerd, mede omdat naar verwachting nu geen bereidheid bij gemeenten bestaat structureel extra exploitatiemiddelen hiervoor vrij te maken. Om meer werkgelegenheid te creëren is ingezet op het stimuleren van ondernemerschap en het stimuleren van arrangementen. Daartoe is aangesloten op het landelijk project Dijk van een Delta en is in samenwerking met de provincie opdracht gegeven voor het regionale project Nieuwe markten. De eerste fase van nieuwe markten is in 2011 afgerond en heeft geresulteerd in een tussenrappotage. Op basis van deze rapportage wordt in 2012 besloten over een mogelijk vervolgtraject. Ruimte om te ondernemen De bedrijfsterreinen in de regio zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Voortvloeiend uit de regionale bedrijfsterreinenstrategie is in 2011 een Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen opgesteld. Dit programma wordt in 2012 in besluitvorming gebracht. Daarnaast is via het DelTriplatform een start gemaakt met het opstellen van een bedrijfsterreinenstrategie in het gebied van de logistieke Delta: van 2 e Maasvlakte tot en met West- Brabant. Doel hiervan is een scherpere keuze in de positionering van bedrijfsterreinen in dit gebied. Deze strategie zal in 2012 worden afgerond. De kantorenmarkt is de afgelopen jaren verslechterd. Dit uit zich een toenemende leegstand van bestaande kantoorpanden en afnemende vraag naar nieuwe locaties. Gelet op deze ontwikkelingen is in 2011 het regionale planaanbod van nieuwe kantoren geactualiseerd. Daarnaast is een startnotitie vastgesteld voor de actualisatie van de regionale kantorenstrategie. Binnen de begroting is geen ruimte gevonden om hiermee al in 2011 daadwerkelijk een start te maken. Ook de markt van winkelvastgoed is in beweging, o.a. door veranderend consumentengedrag en teruglopende bestedingen. Mede gezien deze ontwikkelingen was in 2011 een actualisatie gepland van het regionale detailhandelsbeleid. Omdat nog bezuinigd moest worden binnen het werkprogramma, is deze actualisatie uitgesteld. In 2012 zal een voorstel gedaan worden om deze actualisatie alsnog te doen. ROM-D Voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen is de ROM-D een belangrijke speler. Door de effecten van de crisis op de bankensector en de woningmarkt is de ROM-D echter in financieel zwaar weer geraakt. Om de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf te versterken hebben de gemeenten medio dit jaar besloten onder voorwaarden een pro-rato garantie te verstrekken van totaal 8,5 miljoen. Ter bepaling van een finaal standpunt over de garantie is in de tweede helft van het jaar een second opinion uitgevoerd over de grondexploitatie van het project Noordoevers. Na nadere overweging over de mogelijkheden voor de Noordoevers en afweging van consequenties heeft het Drechtstedenbestuur in december een principebesluit genomen tot een gefaseerde doorontwikkeling van het project. Voorstel is de financiële consequenties daarvan onder alle Drechtstedengemeenten te verdelen, op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het project en het principe van solidariteit. De second opinion was niet voorzien in het werkprogramma 2011 maar is gefinancierd door ROM-D en respectievelijk de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido- Ambacht en Dordrecht. 9

10 Kritische succesfactor Prestatie-indicator 0-waarde Realisatie 2011 Economische structuur Totale bedrijvigheid (aantal vestigingen met minimaal 1 werkzame persoon die 12 uur per week werkt) ( ) ( ) Bedrijvigheid in maritieme cluster 820 ( ) Aantal startende ondernemers (2009) (2011) Werkgelegenheid Totale werkgelegenheid (aantal werkzame personen 12 uur per week) ( ) ( ) Werkgelegenheid maritiem cluster Drechtsteden ( ) Kwaliteit van het werkklimaat Oordeel van ondernemers (0=2008) 6,6 (2008) 6,8 (2010) Uitgifte bedrijventerreinen Uitgifte t.o.v. aanbod nieuw areaal 7,9% (2009) 8,2% (2010) Bedrijfs- en kantoorruimte Leegstand winkelruimte Ratio s (t.o.v. landelijk)* Kantorenmarkt bedrijfsruimtenmarkt Leegstand winkelruimte - aantal verkoopruimten - aantal m2 vvo 22% (19%) (2008) 23% (26%) (2008) (2009) 12% (16%) (2011) 12% (28%) (2011) (2011) Bezoek aan toeristische iconen Binnenstad Dordrecht Werelderfgoed Kinderdijk Hollandse Biesbosch (2008) (2008) (2008) (2010) (2011) Niet beschikbaar (2011) * De kantorenratio is de verhouding tussen het aanbod van kantoren en de opname daarvan door de markt in een bepaalde periode. Vuistregel is dat de markt gezond is als deze ratio meer dan 50% bedraagt. Dit betekent dat meer dan de helft van het aanbod in de betreffende periode is opgenomen door de markt. De cijfer over 2011 maken duidelijk dat landelijk het aanbod vele malen groter was dan de opname met ratio's ver onder de 50%. De situatie binnen de Drechtsteden was in 2011 nog iets ongunstiger dan het landelijke beeld. 10

11 Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Proeftuin Maritieme Innovatie Relatiebeheer en promotie maritiem cluster Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Detailhandelsbeleid Promotie vrijetijdseconomie Stimuleren ondernemerschap vrijetijdseconomie Stimuleren personenvervoer over water tussen de toeristisch/recreatieve kwaliteiten van de regio Initiëren en uitvoeren van collectieve innovatieprojecten bij bedrijven, zoveel mogelijk met studenten van MBO en HBO. Promoten van de regio door als maritiem topregio en versterken contacten met het bedrijfsleven in deze sector Opstellen en vaststellen van een regionaal uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen. Actualiseren van de regionale structuurvisie detailhandel en horeca Drechtsteden Uitvoeren van een pakket aan samenhangende promotieactiviteiten op het gebied van vrijetijdseconomie Stimuleren van ondernemersinitiatieven en arrangementen op het gebied van vrijetijdseconomie. Een verkenning uitvoering naar een model voor aanvullend vervoer over water Na een voorzichtige start is de proeftuin nu beter bij onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aangetakt. Dit resulteert in een oplopend aantal projecten. De looptijd van het project is met een jaar verlengd. De ROM-D heeft vanuit een van de gemeenten een strategisch adviseur acquisitie aangesteld, die nader uitwerking geeft aan deze activiteit zoals het uitbrengen van regionale bidbooks aan bedrijven en het organiseren van gemeentelijk accountmanagementoverleg. In de eerste helft van 2011 is een eerste concept programma opgesteld. Dit wordt in het derde kwartaal door elke gemeente besproken met het lokale bedrijfsleven. Vervolgens wordt het programma definitief gemaakt en begin 2012 vastgesteld. Deze activiteit is in verband met de bezuinigingen niet uitgevoerd. De VVV Zuid-Holland Zuid heeft in opdracht van de Drechtsteden een pakket aan promotieactiviteiten uitgevoerd en hiervoor co-financiering van derden aangetrokken. Daarnaast is financieel bijgedragen aan de uitbreiding van de beeldenboulevard in Papendrecht en het project Molenjaar. Deelgenomen is aan het bovenregionale traject Dijk van een delta. Daarnaast is in samenwerking met de provincie de 1e fase van het project Nieuwe markten afgerond Deze activiteit is in verband met de bezuinigingen niet uitgevoerd. Netwerkvorming en strategisch samenwerken Actievere inzet in bestaande en nieuwe netwerken Het DelTri platform heeft in 2011 steeds meer vorm en inhoud gekregen. Er zijn een tweetal breed samengestelde Bestuurlijk Platformbijeenkomsten georganiseerd en afspraken gemaakt over de verdere samenwerking op economie (m.n. bedrijventerreinen), infrastructuur / bereikbaarheid, arbeidsmarkt en de zogeheten dubbele doelstelling (samenhang met natuur en landschap. Het nieuwe Vlaams-NederlandsOverleg is het vervolg van de voormalige Rijn Schelde-Delta en bestaat uit de betrokken zes provincies (Nederland: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland). Dit overleg heeft eveneens de economische ontwikkeling van de delta op de agenda, maar omvat een groter, internationaal gebied. Drechtsteden heeft een bijdrage geleverd aan de nieuwe opzet. 11

12 Programma fysiek, deelprogramma bereikbaarheid Wat hebben wij bereikt? In 2011 is verder gewerkt aan een goede bereikbaarheid van de regio. De voorbereiding van de aansluitingen A15 en A16 op het hoofdwegennet en het versterken van het openbaar vervoer stonden daarin centraal. Het project A16-mijlweg, betreft het aanpassen van de op en afritten met de A16 en het verbreden van de Mijlweg. Met deze maatregel wikkelt het verkeer beter af van de A16 op het onderliggende wegennet. De A16 - N3 is een van de grootste knelpunten in de Drechtsteden. Op dit moment wordt nog gestudeerd op het ontwerp. De regio Drechtsteden is er van overtuigd dat de realisatie van een goed uitgewerkt ontwerp bijdraagt aan een aanzienlijke reductie van de dagelijkse fileproblematiek. Het ontwerp voor de A15 N3 is gereed. Daarnaast is de uitvoering van de projecten uit de tweede fase Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden verder voorbereid en (deels) in uitvoering gekomen. Op 6 oktober 2011 heeft het DSB ingestemd met het concept regionaal mobiliteitsplan en deze vrijgegeven voor inspraak. Dit plan geeft een samenhangend beeld van de belangrijkste regionale knelpunten en oplossingsrichtingen van personen- en goederenvervoer. Uit dit nieuwe plan vloeien voor de komende jaren een nieuw uitvoeringsprogramma voort. Zorgen zijn er wel over de aanhaking op de nationale netten (weg en spoor) en de kwaliteit daarvan. Zo is in 2011 intensief gelobbyd voor het alsnog door het Rijk laten uitvoeren van een studie naar oplossingsrichtingen voor verbetering van de doorstroming op de A15. Helaas heeft de Minister, ondanks oproepen daarvoor vanuit de Tweede Kamer, besloten deze studie niet uit te laten voeren in verband met het ontbreken van uitvoeringsgeld. Daarnaast is eind 2011 duidelijk geworden dat de regio de dupe dreigt te worden van het oplossen van de financiële tekorten binnen de HSA-concessie (High Speed Alliance). De minister wil gewone intercities toestaan op het HSL-spoor en hierdoor dreigt Dordrecht en dus ook de regio Drechtsteden de intercityverbinding met de Brabantse Stedenrij te verliezen. Hoewel dit besluit al jaren werd verwacht, is de periode waarbinnen dit effect gaat hebben (vanaf 2015) wel een vervelende verrassing. De reeds jaren lopende lobby op dit traject is dan ook eind 2011 verstevigd. Hoe hebben we gemeten? Kritische succesfactor Prestatie-indicator Realisatie 2011 Idem Idem oordeel ondernemers over bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer oordeel inwoners over het openbaar vervoer auto: 7,4 openbaar vervoer: 6,3 (2008) 64 % van de bevolking (zeer) tevreden over het openbaar vervoer Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Aanpassen aansluitingen A16/N3, A16/mijlweg en A15/N3 Voorbereiden uitvoering Voorbereiding uitvoering loopt naar verwachting door tot begin/medio 2012 HOV-D tweede fase Start projecten tweede fase uiterlijk eind 2011; ook in 2012 toetst op uitvoering Uitvoering projecten in voorbereiding Verkeersveiligheid Uitvoeren MJP MJP in uitvoering Mobiliteitsmanagement Afronden traject tot 1 juli Voortzetting na 1 juli 2011 van het traject mobiliteitsmanagement, zakelijk, slim, mobiel Afronding eerste fase en verzoek tot verlenging tot 1 januari 2013 wordt voorbereid. 12

13 Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Herziening Mobiliteitsplan Doorstroming A15 Papendrecht Gorinchem PHS / StedenbaanPlus Herzien mobiliteitsplan + concept uitvoeringsprogramma Erkenning door minister I&M van problematiek en inzet middelen ter oplossing. Actievere inzet in bestaande en nieuwe netwerken 6 oktober voorlopige instemming DSB en vrijgegeven voor inspraak Er is stevige lobby gevoerd via diverse kanalen. Helaas heeft de minister van I&M besluit genomen geen vervolgstudie te doen naar oplossingsmogelijkheden vanwege het ontbreken van financiële middelen voor deze oplossing. Een via Drechtsteden geïnitieerde motie in de Tweede Kamer om dit wel te gaan doen behaalde onvoldoende steun. Programma Hoogfrequent Spoor: Doel van dit Programma is om middels infrastructuur aanpassingen op verschillende corridors meer personenvervoer te realiseren. In 2011 speelde de uitvoering van de PHS maatregelen op de corridor Den Haag-Eindhoven, in combinatie met mogelijke wijzigingen in de dienstregeling per Inmiddels is duidelijk geworden dat de NS concessie per 2015 wordt opengebroken en dat de hogesnelheidslijn onderdeel uit gaat maken van deze concessie. Dit heeft, voor station Dordrecht en dus voor Drechtsteden negatieve gevolgen voor de dienstregeling naar het zuiden (Breda). Hier zullen als het aan de NS ligt de intercity s gaan verdwijnen. Met de provincies Noord Brabant en Zuid Holland, de StedenbaanPlus organisatie en de steden Breda en Dordrecht is in 2011 een aanzet gegeven om een dienstregelingmodel te ontwerpen dat de spoorbediening tussen Dordrecht en Breda op peil houdt. (Bestuurlijke) afronding zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2012, waarna actie in de richting van zowel I&M als de 2e kamer moet volgen. Binnen StedenbaanPlus is daarnaast met name aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling in de Drechtsteden als gevolg van de externe veiligheidsproblematiek. Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de gehele vervoersketen (P&R, fietsenstallingen e.d.). Programma fysiek, deelprogramma wonen Wat hebben wij bereikt? Het jaar 2011 heeft onverminderd in het teken gestaan van de economische crisis. De effecten hiervan op de woningmarkt kunnen voor de Drechtsteden dramatisch worden genoemd. Een recordaantal koopwoningen staat in de verkoop terwijl deze woningen ook gemiddeld steeds langer te koop staan. Na een korte opleving in 2010 moet worden geconstateerd, dat het aantal maandelijks verkochte nieuwbouwwoningen fors is ingezakt; van gemiddeld 76 woningen per maand in 2007, naar ruim 30 woningen gemiddeld per maand in In totaal werden binnen de DS 360 nieuwe woningen verkocht. Dit leidt tot grote financiële problemen bij ontwikkelaars, corporaties en gemeenten. Tegelijk nemen de kansen voor de middengroepen af als gevolg van de EU-regelgeving. Ook dit draagt bij aan de financiële problemen van de corporaties, hun externe financieringsmogelijkheden nemen af. Daardoor nemen hun mogelijkheden om te investeren in woningen en in andere voorzieningen af. Voor de Drechtsteden komt daar een matig imago bij. De kwaliteiten die we wel hebben komen onvoldoende over het voetlicht. 13

14 Met de betrokken partijen is op meerdere momenten van gedachten gewisseld over deze problematiek. In algemene zin is geconcludeerd dat het ondanks de sterk verminderde verkopen, (nog) niet noodzakelijk is projecten stil te leggen. Wel is geconcludeerd dat er een probleem kan ontstaan bij de appartementen, doordat het nu geprogrammeerde aanbod niet wordt gedekt door de vraag. Afgesproken is om in ieder geval geen nieuwe woningbouwprojecten toe te voegen. Het overleg met de marktpartijen zal meerdere malen per jaar plaatsvinden, om de vinger aan de pols te houden. Hoe hebben we gemeten? Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Kwaliteit en kwantiteit woningbouwproductie Gemiddelde WOZ waarde van woningen Realisatie 2010 Realisatie per Oordeel inwoners over hun woonomgeving 7,3 7,0 Er is een jaarlijkse woonmonitor en tweejaarlijks het verhuisonderzoek. Deze maken onderdeel uit van de jaarrapportage Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Regionaal programmeren Verbeteren beleid en afstemming op stagnerende woningmarkt De resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken rond het wonen zijn opgenomen in de rapportage wonen in de Drechtsteden Platform DS bouwt Delen ontwikkelingen woningmarkt Congres najaar heeft op 29 september 2011 plaatsgevonden Jaarplan wonen in de Drechtsteden 2011 Woonpromotie Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT) Coördinatie Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) Beter inzicht in functioneren van en daardoor afstemming op woningmarkt Drechtsteden via woondag (jaarlijks) op de kaart zetten Bevorderen samenwerking gemeentencorporaties d.m.v. gerichte prestatieafspraken Vastleggen prestatieafspraken rijkssubsidie voor stedelijke vernieuwing De rapportage wonen in de Drechtsteden is op 23 juni 2011door het DSB vastgesteld De woondag heeft op 8 oktober in afgeslankte vorm plaatsgevonden Op 13 december 2010 zijn de nieuwe Afspraken Lange Termijn officieel ondertekend In 2011 is hierover nog een raadsinformatiebrief verzonden aan de Drechtraad, met nieuwe informatie naar aanleiding van gewijzigde regelgeving. Midterm review in 2012 Platform kwaliteitsbeleid Verbeteren kwaliteit nieuwbouw Afwikkeling besluitvorming GPR afgerond; opgenomen op website Drechtsteden Woonruimteverdeling (incl. klachtencie. en voorrangscie.) Beleid volgen, beoordelen en zonodig regionaal bijstellen Continue proces Programma fysiek, deelprogramma Ruimtelijke ordening Wat hebben wij bereikt? Voor het beleidsveld Ruimtelijke Ontwikkeling stond 2011 met name in het licht van de Uitwerking van de Realisatiestrategie Ruimte geven. Het meest belangrijke project daarin was het Regiopark Merwedezone, zijnde een onderdeel van de As Rivier en Land, met daarin het Recreatief Steunpunt 14

15 Sliedrecht. Daarnaast is vanuit dit beleidsveld door middel van actieve participatie veel kracht gezet om het beleid van de regio Drechtsteden op een goede manier terug te zien in de 2 e Herziening van de Provinciale Structuurvisie, de Rijks Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en in de MIRT Verkenning Antwerpen - Rotterdam. Tevens is ingesproken op de door het Havenbedrijf Rotterdam opgestelde concept Havenvisie 2030, omdat daarin de te verwachten ontwikkelingen zijn beschreven met betrekking tot de Mainport Rotterdam. Dit heeft geleid tot het opnemen in de definitieve versie van alle door Drechtsteden ingebrachte punten. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/activiteit/project Beoogd resultaat Bereikt resultaat Uitwerking Realisatiestrategie Ruimte geven: Regiopark Merwedezone. Via deelname in de stuurgroep (en projectgroep) en (laten) opstellen van een Ruimtelijke visie de realisering dichterbij brengen door middel van ondermeer opname in de 2e herziening Provinciale Structuurvisie. Het Regiopark Merwedezone (incl. Recreatief Steunpunt Sliedrecht) is door de provincie vastgesteld. Het Regiopark Merwedezone is in de (concept) 2e herziening Provinciale Structuurvisie opgenomen. De herziening staat gepland om te worden vastgesteld door Provinciale Staten op 29 februari De Transformatie Merwedezone (en het Regiopark Merwedezone) zijn hierdoor in de uitvoeringsfase gekomen. Evaluatie Drechtoeverproject. De uitwerking van de As Rivier en Land en de Realisatie-strategie ruimte geven. De Evaluatie Drechtoeverproject is vastgesteld in het Drechtstedenbestuur van 13 april In het kader daarvan is tevens de Vouwkaart Drechtoevers uitgebracht. De eindrapportage zal een digitale verbeelding via internet toegankelijk zijn. Participatie in de 2e herziening van de Provinciale Structuurvisie. Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland. Rijks Structuur Visie Infrastructuur en Ruimte De belangen van de Drechtsteden veiligstellen. Het stroomlijnen van ruimtelijke procedures. Belangen Drechtsteden borgen 21 juni 2011 heeft een Bestuurlijke Tafel RO plaatsgevonden met Gedeputeerde mw. Spies. Hierbij zijn onderwerpen RO; EZ en Deltapoort besproken. Op 15 december 2011 heeft de tweede Bestuurlijke Tafel RO plaatsgevonden. De nadruk van de bespreking lag met name op samenwerking van de provincie met alle regio s groot en klein, alsmede op het onderwerp Windenergie. Ook de wenselijkheid van een nieuwe bijgestelde Regionale Structuurvisie Drechtsteden werd daarbij kenbaar gemaakt. Dit mede in het licht van de uitvoering van de Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid-Holland. De vaststelling van de 2e herziening van de Provinciale Structuurvisie staat gepland voor 29 februari De provincie heeft aangekondigd te willen komen tot één jaarlijkse herziening van de Provinciale Structuurvisie, waarbij het uitdrukkelijk de bedoeling is dat de Regionale Structuurvisie Drechtsteden, daar waar noodzakelijk, vervolgens ook jaarlijks wordt aangepast. Dit is belangrijk in verband met het veiligstellen van de vrijheid van de gemeentelijke speelruimte op het gebied van ruimtelijke ordening. De Regionale Structuurvisie Drechtsteden dient hierbij voor de provincie als toetsingskader. Het Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland is door alle partijen getekend op 8 april 2011 en wordt nu als zodanig gehanteerd. Het kabinet heeft in 2011 een nieuwe visie op het ruimtelijk, mobiliteits- en infra-structuurbeleid voorbereid: de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Als Drechtsteden hebben we daarop een zienswijze ingebracht evenals op de nieuwe AMVB-Ruimte die tegelijkertijd is voorbereid en per 1 januari 2012 is ingevoerd. Elementen van de zienswijze betroffen: het ontbreken van Robel/bypass bij Dordrecht, de positie van de 15

16 Drechtsteden in de ontwikkeling van Mainport- Rotterdam/Logistieke Delta, de relatie met ruimtelijke kwaliteit, rijksbetrokkenheid bij de realisatie van de Externe Veiligheidsnormen bij goederenvervoer per spoor en de brede vrijwaringszones aan beide zijden van de bestaande infrastructuur: A-16, A-15 en vaarwegen. In de Nota van Antwoord van het Kabinet is ten aanzien van het dit laatste tegemoet gekomen met de toezegging dat hierover nader overleg volgt. Verder is mede n.a.v. vergelijkbare zienswijzen van andere partijen de ontwikkeling van een Kernnetwerk Logistiek toegezegd. Havenvisie / Port Compass 2030 MIRT-verkenning Antwerpen- Rotterdam visie Dynamische Delta Deltapoort Belangen Drechtsteden borgen Belangen Drechtsteden borgen Goede ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied tussen Rotterdam-Zuid-Oost en de noordzijde van de Drechtsteden Het afgelopen jaar is door het Havenbedrijf Rotterdam een lange termijnvisie opgesteld: Port Compass Ook hier is vanuit de Drechtsteden een zienswijze op ingediend. Op alle aspecten zijn deze overgenomen in de definitieve versie die eind december door de gemeenteraad van Rotterdam is vastgesteld. Van belang is vooral, dat het Havenbedrijf het pleidooi voor een bypass voor het goederenvervoer per spoor bij Dordrecht als onderdeel van Robel heeft overgenomen. De in het kader van deze verkenning opgestelde visie op dit gebied (incl. Zeeland) is voorjaar 2011 door alle betrokken regionale, provinciale en Rijkspartners vastgesteld. Het betreft de ontwikkeling van een logistieke delta (havens, bedrijventerreinen en verbindingen) binnen het groen-blauwe raamwerk. Voor Drechtsteden is vooral van belang de Erkenning van de Klem op Stedelijke Ontwikkeling a.g.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor dwars door Dordrecht/Zwijndrecht. De uitwerking van deze visie vind plaats via gremia als: Deltri, Vlaams-Nederlands Overleg en gebiedsagenda s. In 2011 is een gebiedsvisie voorbereid voor dit gebied die in 2012 ter bestuurlijke vaststelling aan alle partners wordt voorgelegd. Tegelijkertijd zijn er een aantal zogeheten QuickWins in uitvoering Programma fysiek, deelprogramma Groen, Water, Milieu Wat hebben wij bereikt? Voor de beleidsvelden Groen, Water en Milieu heeft 2011 met name in het teken gestaan van de verdere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma GroenBlauw Netwerk, de vaststelling van een Wateragenda Drechtsteden, waarbij waterveiligheid als centraal element geldt. Daartoe is actief deelgenomen aan het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden. In 2011 is tevens ten behoeve van een samenhangend regionaal milieubeleid een Regionaal Milieubeleidsplan opgesteld dat door de Drechtraad op 21 juni 2011 is vastgesteld. Daarna is het stuk ter bekrachtiging doorgeleid naar de afzonderlijke gemeenteraden. Aan het Milieubeleid is in 2011 actief invulling gegeven via onder meer het (onderwijs-) programma Natuur- en Milieueducatie (NME), het programma Luchtkwaliteit en het Energieprogramma Drechtsteden , het programma Duurzaamheid en Externe Veiligheid. Tevens zijn in 2011 de walstroomkasten in werking gegaan. Hoewel er nog wel een aantal technische problemen zijn op te lossen, kan gesteld worden dat hiermee een belangrijke stap is gezet in het bereiken van een betere luchtkwaliteit in de regio. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Product/activiteit/project Beoogd resultaat Bereikt resultaat Uitvoeringsprogramma GroenBlauw Netwerk. Bestuurlijke ondersteuning en afstemming; opstellen van een Groenprogramma In 2011 is het Regionaal Groen Programma vastgesteld. Dit is een belangrijk document omdat hiermee een onderlegger bestaat voor de regionale inbreng in de nieuwe provinciale 16

17 groenagenda. Via deze groenagenda zal de provincie Zuid-Holland haar investeringen inzetten. Dit is van belang omdat door decentralisatie van groen- en natuurbeleid vanuit het Rijk naar de provincies de provincie de belangrijkste bepaler en financier zal zijn van dit type opgaven. Wateragenda Drechtsteden Het vergroten van de waterveiligheid, het veiligstellen van de economische concurrentiepositie en zoetwatervoorziening. Het uitvoeringsprogramma heeft bewust focus aangebracht en is daarmee een realistisch programma voor de uitvoering van de Drechtsteden waterambities de komende drie jaar. Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden Regionaal Milieubeleidsplan. Borgen belangen Drechtsteden Het vaststellen van een Regionaal Milieubeleidsplan in de Drechtsteden. De inbreng in het Deltaprogramma heeft vooral vanuit het beleidsveld milieu/water plaatsgevonden, omdat het accent in 2011 vooral heeft gelegen op het onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de waterveiligheid. Daarnaast heeft het Deltaprogramma enkele discussies georganiseerd over de trends in de ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn en de mogelijke effecten daarvan op de keuzes voor de veiligheids- en zoetwatermaatregelen. In deze discussies is geparticipeerd. In 2012 wordt e.e.a. verder uitgewerkt. In 2014 moet dit leiden tot Deltabesluiten. Het Regionaal Milieubeleidsplan , opgebouwd vanuit bestaande beleidskaders en programma s, is vastgesteld in de Drechtraad van 21 juni 2011 en ter bekrachtiging doorgeleid naar de gemeenteraden van de zes Drechtstedengemeenten. Programma Natuur- en Milieueducatie (NME). De uitvoering van het Werkplan 2011, te weten het betrekken van de bevolking, in het bijzonder de scholen, bij het milieu. De nadruk wordt hierbij gelegd op het duurzaam denken en handelen met betrekking tot het milieu. Het NME heeft uitvoering gegeven aan het vastgestelde programma Luchtkwaliteit Energieprogramma Drechtsteden Exploitatie Walstroomvoorzieningen. Rijden op aardgas. De realisering van een structurele verbetering van de luchtkwaliteit in de Drechtsteden. Dit mede door het oplossen van (nieuwe) knelpunten en het formeren van een update van het regionaal programma luchtkwaliteit. Dit lopende project is gericht op energiebesparing. Dit wordt mede bereikt door het opstellen van een meerjarenprogramma voor de Drechtstedengemeenten-sec en de Drechtsteden gezamenlijk. Inzet is het terugdringen van luchtverontreiniging door zorg te dragen voor een continu aanbod van walstroom. Dit project ziet op het verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanbieden In 2011 is gewerkt aan een update van het programma luchtkwaliteit, de coördinatie van de uitvoering, alsmede de uitvoering van regionale maatregelen en het verzorgen van zogenaamde overall-werkzaamheden. Einde van het jaar een Midtermreview Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden Er wordt aan dit programma invulling gegeven door de partijen die de op dit onderwerp betrekking hebbende intentie-overeenkomst hebben ondertekend. In het Pfo Fysiek van 1 november 2011 heeft de ondertekening plaatsgevonden van het Convenant Energiebesparing Supermarkten. De walstroomkasten zijn geplaatst. Wat resteert zijn praktische vragen van de binnenvaartschippersvereniging Schuttevaer. Deze vragen zien vooral op aansluitproblemen van (wat oudere) schepen. Het onderwerp heeft nadrukkelijk ambtelijke en bestuurlijke aandacht. Tevens zal de handhaving regionaal gelijkluidende moeten zijn bij het niet gebruiken van deze voorziening door schippers. Het betreft hier met name een provinciaal subsidieproject. Doel is daarbij om aardgasvulpunten binnen de Drechtsteden te 17

18 (Deelname in) provinciaal project Restwarmte Externe Veiligheid. (Deelname in) provinciaal project Leve de Molens van meer aardgasvulpunten. Gestreefd wordt om te komen tot energiebesparing door benutting van industriële restwarmte ten behoeve van verwarming van onder meer woningen. Inzet is de coördinatie van de inzet vanuit de Drechtsteden, alsmede monitoring en het versterken van de positie van de gezamenlijke Drechtsteden op het gebied van Externe Veiligheid door middel van externe lobby werd door de provincie uitgeroepen tot Molenjaar. Medio februari 2011 werd bekend gemaakt dat de gezamenlijke projectaanvraag van de regio s Drechtsteden en de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden met de titel De Molens Leven. Leve de Molens werd gehonoreerd. Vooraf was door de regio s afgesproken dat de regio Drechtsteden zou fungeren als projecttrekker. Het project voorzag in het vergroten van de kennis van bewoners en bezoekers van de provincie Zuid- Holland over de molens in de provincie. Dit door middel van het organiseren van publieksevenementen en educatieve realiseren. In 2011 is in Sliedrecht één vulpunt geopend is het laatste jaar van de subsidieregeling. Een vulpunt binnen Dordrecht is inmiddels in vergunningprocedure gebracht. Er wordt naar gestreefd om die procedure in 2012 af te ronden. Daarnaast wordt er naar gestreefd om bedrijven binnen de Drechtsteden op aardgas te laten rijden. Dit project heeft geleid tot participatie in het lopend provinciaal project: Stroomversneller. Het project bevindt zich nu in fase 6. Dit betekent een verdere uitwerking van de business case en een second opinion : Inventariserende Business Case Restwarmtelevering Drechtsteden. Het betreft hier een doorlopende activiteit, bestaande uit: coördinatie van de regionale inzet, ondersteuning van het bestuur in het proces om te komen tot Basisnet, de voorbereiding van gesprekken met ministerie(s), het verzorgen van de omgevingsanalyse, het afstemmen van de inzet bij de planstudie betreffende de routering van het spoorgoederenvervoer, alsmede de coördinatie van de externe lobby op het gebied van Externe Veiligheid. In 2011 zijn de volgende resultaten behaald: Voorbereid is een bezoek van de vast commissie voor infrastructuur en milieu van de 2e kamer in het kader van de behandeling wet basisnet in de tweede kamer. Dit bezoek is op het laatste moment door de commissie afgezegd. Ter compensatie is deelgenomen aan een ronde tafel conferentie Basisnet (wethouder Mos). Hier zijn de belangen van de Drechtsteden op het gebied van externe veiligheid voor het voetlicht gebracht. In het kader van het programma hoogfrequent spoor (PHS) is deelgenomen aan de bestuurlijke conferentie. Hier is een pleidooi gehouden voor de aanleg van de boog bij Meteren en het realiseren van veiligheidswinst voor de Drechtsteden. Ambtelijk is gezamenlijk met de Brabantse steden naar het Ministerie van I&M gereageerd op de wet basisnet. Benutting treinpaden (capaciteit spoor) zodat deze niet kunnen worden door ingenomen door paden. Het project is door het Bureau Drechtsteden in eigen beheer uitgevoerd in nauwe samenwerking met de andere betrokken partijen, waaronder de Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard Vijfheerenlanden (SIMAV). In het kader van dit project is een nieuwe website Molens Leven in het leven geroepen; zijn er drie nieuwe fietsroutes; twee vaarroutes en één wandelroute uitgezet; is er nieuw kaartmateriaal ontworpen; zijn er overeenkomsten gesloten met tal van partijen om te zorgen dat de nieuwe producten minimaal vijf jaar blijven bestaan. Bij de evenementen en activiteiten in het kader van dit project is er steeds naar gestreefd om zoveel partijen, in de vorm van ondernemers, verenigingen/stichtingen en overheden in het gebied met elkaar in het contact te brengen. Dit met de bedoeling om te komen tot een blijvende samenwerking ten behoeve van een structurele 18

19 activiteiten waarbij de molens centraal staan. economische impuls in beide betrokken regio s op het gebied van vrije tijd en recreatie. De inzet is immer geweest om de evenementen en activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden. Er is zoveel mogelijk getracht om het publiek en meer in het bijzonder de jeugd daarbij te betrekken. Tijdens de officiële eindmanifestatie op 4 november 2011 werd het project Molens Leven geprezen als een voorbeeldproject. Ook de samenwerking tussen beide regio s werd geprezen. Programma Sociaal, deelprogramma maatschappij Wat hebben wij bereikt? Jeugd Mede door de inzet van middelen van de provincie Zuid- Holland is door samenwerking in onze regio bijgedragen aan het aanbieden van een adequaat hulpaanbod aan jeugdigen door middel van cliëntcontacturen (ccu) in het kader van preventief jeugdbeleid, de zogenaamde Regionale Agenda Samenleving. Door middel van de zogenaamde regionale opgaven is in hetzelfde kader RAS Jeugd bijgedragen aan verdere afstemming, verdieping en ontwikkeling van het preventief jeugdbeleid in de Drechtsteden. Een van de onderdelen van het project Zorg voor Jeugd, een wettelijk registratie instrument van zorgcoördinatie Een voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015, voortkomend uit het bestuursakkoord met het rijk, vond plaats, onder meer door kennisontwikkeling en het maken van een bestuuropdracht WMO Regionale afstemming in de regiegroep WMO kende meerdere onderdelen; Een afstemming en voorbereiding met de Sociale Dienst Drechtsteden voor uitvoering van de gedecentraliseerde WMO taak Hulp in de Huishouding, een daaraan gerelateerde Klanttevredenheidonderzoek, relatie WMO adviesraad en dergelijke. Een tweejarig project De Kanteling werd voorbereid en gestart (2011/2012). Dit project dient bij uitstek het ontwikkelen van eigen kracht van burgers, als nieuw gemeentelijk concept voor het compenseren van zorgbehoeften. Het omvangrijke programma extramurale begeleiding voortkomend uit de decentralisatieopgave Awbz, werd voorbereid en uitgewerkt in een bestuursopdracht. In het verlengde van de Palt-afspraken en Manden Maken werd het convenant - gespreide huisvesting en zorg voor bijzondere doelgroepen geëvalueerd. Een meer eenvoudig afsprakenkader kwam voor het convenant in de plaats Meerdere trajecten werden gecoördineerd en uitgevoerd onder de noemer tweedelijnsondersteuning. Het betreft een wettelijke provinciale ondersteuningstaak vormgegeven in de RAS. Het betrof cursussen en trainingen op het gebied van hulpverlening aan jeugdigen, ondersteuning van vrijwilligerswerk, het ontwikkelen burgerparticipatie en project De kanteling. Cultuurparticipatie Vele vernieuwende producties op het gebied van kunst en cultuur werden ondersteund om in de regio deelname aan een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod te stimuleren. 19

20 Wat hebben wij daarvoor gedaan? De provincie heeft aangekondigd de RAS-bijdrage voor jeugd af te bouwen na 2012 en voor cultuurparticipatie te stoppen na Dit heeft invloed op de beschikbare budgetten voor preventief jeugdbeleid na De provincie heeft per 1 januari aangekondigd dat de jeugdzorg en de WMO/begeleiding gedecentraliseerd worden naar gemeenten. Anticiperend op deze maatregel is in 2011 gestart met voorbereidingen. In 2011 is de samenwerking voortgezet ten aanzien van programmering Cultuur- participatie en netwerk Cultuureducatie. De regio heeft hierbij de taak om de middelen voor cultuurparticipatie van rijk en provincie voor de kleinere gemeenten, na matching, te besteden. Deze taak is opgenomen in de Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving met de Provincie Zuid Holland. De specifieke afspraken voor 2011 zijn tijdens het Bestuurlijk Overleg RAS nader vastgelegd. Dit jaar is het laatste jaar van het meerjarenprogramma. Product/activiteit/project Beoogd resultaat Stand van zaken Preventief jeugdbeleid (RAS) Er is minimaal cliëntcontacturen niet-geïndiceerde vroegtijdige hulp ingezet. Vanuit de provinciale bijdrage is voor een bedrag van uitgezet aan projecten als Reset, Ex Ouders, Schoolcoach, Gezinscoach, e.d. Regionale Opgaven (RAS) Een bijdrage te leveren aan preventief jeugdbeleid binnen de kaders en budgetten van de provincie. Vanuit de provinciale bijdrage is beschikbaar en uitgezet. - Zorg voor Jeugd Betere samenwerking van organisaties rondom jeugd door inzet signaleringssysteem en verbeteren signaleringssysteem. 263 deelnemende organisaties in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard Vijfheerenlandgemeenten 4241 ketenregistraties Drechtsteden / AV in Samenwerking t.a.v. CJG en Integrale Jeugd Gezondheidszorg (IJGZ) Voorbereiden CJG als frontoffice gedecentraliseerde jeugdzorg In voorbereiding is een notitie over de wijze waarop het CJG de front-ffice functie kan vervullen. - Borging RAS na 2012 In stand houden van de RASactiviteiten na De projectgroep jeugd heeft diverse stappen ondernomen en komt in het 1 e kwartaal van 2012 met een advies. - Inventarisatie coördinerende netwerken jeugd - Inventarisatie weerbaarheidstrainingen - Ontwikkelen en implementeren van nazorg aan ex-gedetineerden Maken van een overzicht van alle in de regio actieve netwerken waarin jongeren worden besproken. Inzage geven in aanbod weerbaarheidstrainingen op scholen. Opstellen plan van aanpak voor wegnemen (mogelijke) lacunes in zorgaanbod aan ex-gedetineerden. In de regio is een groot aantal zorgnetwerken actief. Een aantal aspecten zou nader onderzocht moeten worden. Scholen hebben geen structurele aandacht voor dit punt. Niet gerealiseerd. - Passend Onderwijs Vormgeven aan afstemming met zorgstructuren onderwijs door proces Route 41 (passend onderwijs) te volgen (doorlopend). Er wordt een miniconferentie aangekondigd maar is nog niet uitgevoerd. - Aanpak multiproblem jongeren - Uitwisselen aanpak jongerenwerk Inventariseren aanbod en formuleren gezamenlijke aanpak. Verzamelen afzonderlijke notities en bundelen tot 1 notitie om zo inzage te krijgen inde verschillende werkwijzen en doelstellingen van het jongerenwerk in de DS. Inventarisatie uitgevoerd. Over gezamenlijke aanpak wordt nog overleg gevoerd. Notitie is wel in voorbereiding maar nog niet afgerond in Cultuurparticipatie (RAS) Uitvoering programma CP projecten uitgevoerd 20

21 Uitvoering Educatie Bieden van Educatie incl. Vavo en aanbod laaggeletterden. Educatie incl. Vavo uitgevoerd vlgs. Prestatieovereenkomst Coördinatie WMO (Doorlopend) Coördinatie en afstemming van de lopende wmoactiviteiten om voorbereiden op de aankomende decentralisatie. WMO De Kanteling Stimuleren vd eigen kracht vd burger Gecollecteerde middelen voor inzet Decentralisatie WMO Decentralisatie Jeugdzorg Voorbereiding op de aankomende decentralisatie. Voorbereiding op de aankomende decentralisatie. In voorbereiding. Er is een bestuursopdracht in voorbereiding die op ZHZ niveau uitgevoerd zal worden. Evaluatie convenant bijzonder groepen Convenant evalueren en desgewenst voortzetten en bijstellen. De evaluatie is afgerond en heeft opgeleverd dat een nieuw convenant niet wordt opgesteld. Er zal vooralsnog met een afsprakenkader gewerkt worden.. Programma Sociaal, deelprogramma arbeidsmarktbeleid Wat hebben wij bereikt? Het programma Arbeidsmarktbeleid, opgezet en gecoördineerd door de gemeente Dordrecht en integraal onderdeel van het Regionaal MJP , is in het najaar van 2010 van start gegaan. Missie arbeidsmarktbeleid. Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt in onze regio door het optimaliseren van een drietal transities, te weten de transities: (1) van school naar werk, (2) van werk naar werk (3) van uitkering naar werk. Het uitgangspunt voor het arbeidsmarktbeleid en de daaruit voortvloeiende veranderopgaven is de volgende missie: wij ontwikkelen een arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet kunnen. Vier programmalijnen Het programma arbeidsmarktbeleid richt zich op de sectoren techniek, metaal en zorg en verdeelt zijn inspanningen over vier programmalijnen, welke zowel de bovenkant als de onderkant van de arbeidsmarkt aanspreken: (1) Vergroten uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag/aanbod (2) Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt (3) Verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio; het organiseren van hoger onderwijs in de regio en het aantrekken van studenten (4) Het vergroten van het urgentiebesef bij werkgevers over toekomstige (sectorale) tekorten op de arbeidsmarkt d.m.v. regionale arbeidsmarktinformatie en communicatie. Vier veranderopgaven Bovenop de vier programmalijnen zijn in het eerste jaar van de uitvoering, in 2011, vier veranderopgaven geïnitieerd: (1) Een impuls aan de onderkant van de arbeidsmarkt: creëren van zogenaamde Community jobs (2) Uitrol van een Werkschool (3) Leer/Werk- en Werk naar Werk bedrijven (4) Maritieme Campus Drechtsteden 21

22 Arbeidsmarktontwikkelingen in 2011 Eind 2011 is de Arbeidsmarktmonitor van de regio verschenen en vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De monitor brengt de ontwikkelingen in onze regio in beeld, en schetst de uitdagingen naar de toekomst, ook gelet op de demografische veranderingen. In een reeks van 11 lunchbijeenkomsten dit najaar heeft de regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen met vele vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en werkgevers gesproken over concrete initiatieven om de uitdagingen zoals geschetst in de monitor op te pakken. De verslagen van de lunchbijeenkomsten staan op Wat hebben wij daarvoor gedaan? Thema Resultaat 2011 Matching vraag/aanbod Aansluiting O&A Hoger Onderwijs Vergroten Urgentiebesef Baanbrekend Drechtsteden: 554 plaatsingen Succesvolle afronding actieplan jeugdwerkloosheid: draagvlak voor doorstart 2 werkgeverservicepunten (zorg & welzijn en techniek) operationeel: 130 plaatsingen, waarvan 80 van werk naar werk 11 lunchbijeenkomsten: nieuwe initiatieven in de regio Start met invoering wet werken naar vermogen (Plan van aanpak in maart 2012 gereed) Uitrol masterplan beroepsonderwijs VMBO MBO: perspectief en draagvlak voor regionale samenwerking beroepsonderwijs Bundeling van organisatiekracht in de Stichting Talent voor Techniek Een grote groei van duale trajecten Leren & Werken in Drechtsteden: ongeveer 1000 in 2011 University College Dordrecht: verankering in topsectorenbeleid/economische agenda Zuidvleugel Groei aantal studenten Hoger Onderwijs: > oa via Associate Degree-trajecten. Magneetproject in zorg: upgrading van kwalificatieniveau zorg (MBO-HBO) Monitor arbeidsmarkt opgeleverd: opgave in beeld. Verdieping met techniek (IVA-onderzoek) Diverse bijeenkomsten: gesprekken met de regio Alle communicatie-instrumenten op orde: nieuwsbrief, website en signaleringsbericht. Toenemende aandacht van partijen/overheden buiten de regio (Rijk/VNG, andere regio s) voor de aanpak van het arbeidsmarktbeleid in de Drechtsteden ( Grand design Arbeidsmarkt ). Programma Bestuur en communicatie Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? Meerjarenprogramma Van samen stad aan het water naar samen stad in uitvoering. Dat is het onderliggende devies van het Meerjarenprogramma zoals dat in december 2010 door de Drechtraad is vastgesteld. In het Meerjarenprogramma (rmjp) zijn, zoals de Drechtraad heeft verzocht, de Pieken in de Drechtsteden onderdeel geworden van het rmjp, en daarbij is zoals gevraagd een sterke focus aangebracht. In het rmjp zijn drie prioriteiten benoemd: economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en woonklimaat, waarbij specifiek wordt ingezet op drie speerpuntsectoren: zorg, maritiem en vrijetijdseconomie. In 2011 zijn, met accent op deze prioritaire beleidsterreinen en speerpuntsectoren, in de verschillende deelprogramma s projecten en voorstellen uitgewerkt en in uitvoering gebracht. Naast de drie voornoemde prioriteiten is ook in 2011 samengewerkt op twee thema s die overschrijdend zijn voor de grenzen van onze gemeenten: externe veiligheid en bereikbaarheid. Er is bij de totstandkoming van het rmjp bewust gekozen voor een programma op hoofdlijnen, om zo als het nodig is gedurende de bestuursperiode te kunnen bijsturen om de in het programma gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen. Daarom wordt ook jaarlijks het rmjp vertaald naar een werkprogramma met concrete plannen en budgetten voor dat desbetreffende jaar. Inmiddels is voor het jaar 2012 het werkprogramma opgesteld en in februari 2012 ter kennis gebracht van de Drechtraad. Netwerkontwikkeling In 2010 zijn in het programma Netwerkdemocratie Drechtsteden vier dossiers geformuleerd waarmee invulling wordt gegeven aan de opdracht van de Drechtraad. In 2011 is een aantal belangrijke stappen gezet in deze dossiers. 22

23 Strategische communicatie In 2011 is gewerkt aan een visie op strategische communicatie. Deze visie is op 6 december 2011 vastgesteld door de Drechtraad. De visie benoemt drie doelen: 1. de kwaliteit van de Drechtsteden als stedelijk gebied op de kaart zetten ten behoeve van de sociaal-economische opgave, 2. een bijdrage leveren aan realisering van de beleidsdoelen zoals zijn vastgelegd in het rmjp, 3. vanuit de onderliggende waarden en betekenis van de samenwerking invulling geven aan het profiel van de Drechtsteden. In 2012 wordt deze visie uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan. Dit plan zal in de eerste helft van 2012 ter kennis van de Drechtraad worden gebracht. Externe allianties en lobby In het rmjp is aangegeven dat er bewust voor gekozen wordt netwerkpartners te betrekken bij de agendering, uitvoering en sturing op de deelprogramma s en prioriteiten. De Drechtstedendinsdag kan hiervoor goed als vehikel dienen. Dat is ook een van de conclusies van de in 2011 uitgevoerde evaluatie van de Drechtstedendinsdag. Dat blijkt ook al uit de ondertitel van het evaluatierapport: Van goed naar beter doorontwikkeling Drechtstedendinsdag als regionaal platform voor bestuurders, raadsleden en maatschappelijke partners. De Drechtraad heeft het rapport op 6 december 2011 vastgesteld en daarbij het Drechtstedenbestuur en de agendacommissie opdracht gegeven de aanbevelingen uit te voeren. In 2012 zullen acties worden ingezet om de gewenste verbeterslag op het van buiten naar binnen werken, en intensivering van de samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden te bewerkstelligen. Toekomst netwerkbestuur Door de respondenten in de evaluatie van de Drechtstedendinsdag is aangegeven dat een meer eenvoudig en lean en mean regionaal bestuursmodel zou moeten worden georganiseerd om als regio en gemeenten goed gesteld te staan voor de realisatie van de inhoudelijke programma s en daarin effectief en efficiënt als verlengd lokaal bestuur samen te werken en in te spelen op de visie van het kabinet over de bestuurlijke inrichting van Nederland. In 2011 en het begin van 2012 is in alle gemeenteraden debat gevoerd over het toekomstperspectief van de eigen gemeenten en de Drechtsteden. In die verkenningen is, in elke gemeente in een eigen proces, gesproken over het netwerkbestuur, het lokale bestuur, het regionale bestuur en de verbindingen daartussen. In 2012 wordt hieraan vervolg gegeven en wordt met de Drechtraad de wensen en mogelijkheden voor de toekomst van de bestuurlijke netwerkorganisatie besproken, en zullen waar gewenst concrete plannen worden geformuleerd en gerealiseerd. Daarbij zal vanzelfsprekend ook de visie van het kabinet en de door de Provincie Zuid-Holland aangekondigde reactie daarop worden meegewogen. Wat heeft het gekost? Actuele begroting 2011 Resultaat 2011 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaat taakstelling Resultaat Verslagleggingregels staan niet toe dat in de geconsolideerde exploitatierekening lasten en baten worden opgenomen die in feite geen werkelijke lasten of baten zijn. Door de resultaten van de brede doorlichting toe te voegen aan bovenstaande tabel wordt duidelijk wat het resultaat over 2011 van dit programma is. 23

24 Resultaatanalyse Lasten Voordelen Nadelen Inc. Struct. Inc. Struct. Totaal Analyse verwijzing Kosten ondersteunen en faciliteren bestuur A Communicatie-visie B Lagere besteding werkprogramma C Personele lasten D Walstroom-exploitatie/investeringen E Aanvullend gecollecteerd bij gemeenten F HOV-D G Projecten gefinancierd door middelen derden H Oude verplichtingen en overig I Subtotaal Baten Walstroom investeringen E Aanvullende bijdrage vangemeenten F HOV-D G Projecten gefinancierd door middelen derden H Overhevelen reserve VCC J Oude verplichtingen en overig I Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming K Totaal na bestemming In de tweede burap is er een tekort van gemeld. Daarbij is voorgesteld om dit te financieren uit de algemene dekkingsmiddelen. Het jaar 2011 wordt nu afgesloten met een positief saldo van A. Hogere kosten ondersteunen en faciliteren bestuur De ondersteuning en faciliteren van het algemeen en dagelijks bestuur leidt tot een budgetoverschrijding van ruim Dit heeft twee oorzaken. In 2011 zijn de organisatiekosten (huur, catering, audio, notulen) van de Drechtstedendinsdag erg hoog geweest. Het blijkt dat sommige locaties (te) duur zijn. Gemiddeld kostte de Drechtstedendinsdag per keer De duurste locatie was theater de Willem in Papendrecht met bijna Voor 2012 is afgesproken dat een Drechtstedendinsdag gemiddeld mag kosten. Daarnaast is er een uitbreiding van faciliteiten voor de Drechtraadleden geweest. Via de website kunnen geluidsfragmenten van Drechtraadvergaderingen worden beluisterd. De implementatie van deze faciliteit heeft gekost. Per jaar gaat deze faciliteit ca extra kosten. B. Opstellen strategische communicatie-visie Een onderdeel van het programma netwerkdemocratie is het opstellen van een strategische communicatie-visie. Voor deze visie heeft Bureau Drechtsteden extern ingehuurd aangezien geen eigen personeel hiervoor beschikbaar was. Dit levert een overschrijding op van C. Lagere besteding werkprogramma 2011 In de eerste marap is gemeld dat er een tekort dreigde op de uitvoer van het werkprogramma 2011 van het rmjp. Bij de tweede burap hebben we gemeld dat dit tekort was weggewerkt door in de het werkprogramma keuzes te maken om activiteiten niet uit te voeren. Nu blijkt dat er uiteindelijk een onderbesteding is van % wordt veroorzaakt door het vervallen of vertragen van projecten, ca 20% van de kosten is in 2011 op een andere wijze gefinancierd. De laatste 20% is het 24

25 gevolg van lagere projectkosten. Het werkprogramma wordt deels gefinancierd uit de BWS-reserve. De onderbesteding betekent een lagere bijdrage vanuit de BWS-reserve. D. Lagere personele lasten Bureau Drechtsteden heeft een taakstelling van op personele lasten voor Tevens is bureau Drechtsteden bezig met een herpositionering van de kerntaken. In 2012 zal dit leiden tot een lagere formatie. Als gevolg van deze ontwikkeling is in 2011 de vacature-ruimte alleen ingevuld als dit noodzakelijk was. Dit heeft geleid tot een overschot op de begrote personele lasten, maar bij bijvoorbeeld communicatie heeft dit geleid tot externe inhuur. E. Walstroom De walstroomvoorzieningen zijn halverwege 2011 in gebruik genomen. De exploitatiebudgetten zijn begroot voor een heel jaar. Dit levert voor 2011 een klein voordeel op energielasten op van In 2011 is geïnvesteerd aan de Walstroomvoorziening. De investeringen worden gefinancierd uit EFRO-subsidies en FES-gelden van de Provincie. F. In Drechtstedenverband zijn een aantal projecten opgepakt. Eén voorbeeld is het project Toekomstperspectief in de Drechtsteden. Er is voor gekozen om de budgetten voor deze projecten onder te brengen bij de GR Drechtsteden. Door middel van een aanvullende bijdragen van de Drechtstedengemeenten worden deze projecten gefinancierd. G. Hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden (HOV-D) Vanuit de provincie Zuid-Holland ontvangt Bureau Drechtsteden subsidies voor het uitvoeren van projecten ten behoeve van HOV-D. HOV-Drechtsteden (HOV-D) is een programma dat tot doel heeft de kwaliteit van het Openbaar Vervoer te verbeteren en meer reizigers te trekken binnen de Drechtsteden. Voor twee projecten zijn voorschotten ontvangen. Deze projecten zijn het plaatsen en installeren van 111 DRIS-displays in de Drechtsteden en het inbouwen van alle benodigde hard- en sofware in 74 verkeersregeiïnstallaties, zodat de geprioriteerde afwikkeling van het busverkeer via Korte Afstand Radio kan worden geregeld. In 2011 is ca 1,3 miljoen geïnvesteerd. H. Projecten gefinancierd door middelen van derden Naast de bovenstaande HOV-D gelden ontvangt Bureau Drechtsteden van en via de provincie Zuid Holland voor andere projecten en investeringen subsidies. Te denken valt aan subsidie voor het verbeteren van de Luchtkwaliteit in de Drechtsteden, ISV3 en subsidie voor het Molenjaar In 2011 hebben wij uitgegeven aan deze projecten. I. Vrijval oude verplichtingen en overig Door opschoonacties in de administratie is een vrijval van middelen geweest. Daarnaast zijn er wat kleine plussen en minnen op budgetten. J. Overheveling reserves VCC Bij de 2 e burap is gemeld dat eind 2011 een nieuw reserve zou worden gevormd, het exploitatiereserve VCC. Dit reserve is afkomstig van de Stichting Zuid Holland Zuid Duurzaam bereikbaar en is bestemd voor activiteiten in het kader van mobiliteitmanagement. De liquidatie van deze stichting is echter vertraagd, zodat het reserve in 2012 wordt overgeheveld. K. Mutaties reserves/resultaatbestemming De punten C en G leiden tot een mutatie in de reserves. Bij deze twee punten staat een verdere toelichting opgenomen. 25

26 2.2 Manden Maken Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan? De afronding van Manden Maken is behandeld en akkoord bevonden in het Drechtstedenbestuur van 13 april De Drechtraad is hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 19 april Het DSB heeft aan alle colleges in mei 2011 een brief gezonden waarin de gemeenten wordt gevraagd middelen vrij te maken in hun begroting voor de aangekondigde bijstorting. Inhoudelijk stelden wij eerder vast dat het grootste deel van de investeringsprojecten conform de afspraak (ruim) voor eind 2007 de uitvoeringsfase heeft bereikt; alle ontwikkelingsprojecten waren ten tijde van de evaluatie 2008 opgepakt en voor een aanzienlijk deel afgerond. Alle projecten zullen in 2012 voor wat betreft Manden maken administratief worden afgewikkeld. Wat heeft het gekost? Actuele begroting 2011 Resultaat 2011 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaat taakstelling Resultaat Verslagleggingregels staan niet toe dat in de geconsolideerde exploitatierekening lasten en baten worden opgenomen die in feite geen werkelijke lasten of baten zijn. Door de resultaten van de brede doorlichting toe te voegen aan bovenstaande tabel wordt duidelijk wat het resultaat over 2011 van dit programma is. Resultaatanalyse Voordelen Nadelen Inc. Struct. Inc. Struct. Totaal Lasten Hogere uitbetalingen Subtotaal Analyse Verwijzing Baten Niet ontvangen gelden Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming Toelichting In de 2 e burap is gemeld dat bij de afronding van het programma Manden Maken een aanvullende bijdrage opgehaald wordt bij de gemeenten. Dit is gerealiseerd. Tevens is er vanuit gegaan dat er een aanvullende bijdrage vanuit de Provincie Zuid Holland zou worden gestort. Dit is in 2011 nog niet ontvangen, maar zal in 2012 zijn beslag krijgen. Dit levert voor deze jaarrekening een nadeel op van 1,9 miljoen. 26

27 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden Het jaar 2011 stond grotendeels in het teken van de economische crisis. Teruglopende budgetten en grootschalige bezuinigingen door zowel Rijk als gemeenten, met daarbij een stijgende vraag naar dienstverlening van de SDD. In weerwil van economische perikelen presenteerde de SDD haar begroting 2011 met de titel Keuze voor Ambitie. Uitgangspunt was dat volop werd ingezet om de budgetkortingen zoveel mogelijk op te vangen en daarbij de zelfstandigheid van de burgers te vergroten. Ongewijzigde voortzetting van beleid van de afgelopen jaren, zou hebben geleid tot een tekort van de beschikbare gemeentelijke budgetten van ongeveer 18,9 miljoen, oplopend tot 25 miljoen structureel. Met het vaststellen van de begroting 2011 is bepaald de kosten in 2011 met ruim 11,1 miljoen terug te brengen en voorbereidingen te treffen om oplopend 25 miljoen structureel te bezuinigen. Zowel de opgave voor 2011 als (bestuurlijke) besluitvorming voor de verder benodigde maatregelen zijn gerealiseerd. De ambities van 2011 zijn in de begroting, naast de genoemde bezuinigingen, vertaald in de volgende doelstellingen waarop wij onze inzet hebben gefocust: 1. Het aantal mensen dat eind 2011 een bijstandsuitkering ontvangt is maximaal De programmakosten Wmo individuele voorzieningen dalen met 5% ten opzichte van 2010 (= 2 miljoen). De doelstellingen zijn in 2011 gerealiseerd! Begin 2011 ontvingen mensen een bijstandsuitkering. Tot in maart 2011 is dit aantal zelfs toegenomen tot ca klanten. 5 oktober bereikten we echter toch de klanten. 31 december 2011 waren dat er Dit betekent een daling van ruim 8,2%. Een opmerkelijk resultaat gezien de landelijke ontwikkeling, met een stijging van ruim 2,5%. In de benchmark grote gemeenten is de SDD een van de weinige dalers en verreweg de grootste. Dat is, gezien de vele reacties, (inter)nationaal, niet onopgemerkt gebleven. De daling is te danken aan de inzet op instroombeperking, het inzetten van de nieuwe werkgeversbenadering met BaanBrekend Drechtsteden en de doorontwikkeling van de klantbenadering Partner in Zelfstandigheid. Overigens blijkt de afnemende daling van eind 2011 begin 2012 om te slaan in een forse stijging. Ondanks het behalen van de doelstelling heeft de SDD het financiële nadeel van de eerste maanden van het jaar op het Inkomensdeel maar beperkt kunnen inlopen. Daar tegenover staat dat het ministerie van SZW de claim voor een Incidentele Aanvullende Uitkering in het tekort 2010 geheel heeft toegekend. Dit betekent een extra inkomst van 2,5 miljoen in Met de toekenning geeft het ministerie ook nadrukkelijk een positief oordeel over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren in de Drechtsteden. Voor 2012 was het budgettaire beeld op het Inkomens-deel, als gevolg van de bestandsdaling 2011 en de herstelde financieringssystematiek op rijksniveau, een klein positief resultaat. Gezien de achterblijvende aantallen in de eerste maanden 2012 lopen we echter onverminderd grote risico s op het Inkomensdeel. Risico s die met de Wet Werken naar vermogen in 2013 alleen maar toe zullen nemen. Bij de 2 e Burap 2011 was de verwachting nog dat de Wmo budget-doelstelling niet geheel zou worden gehaald. Nu kunnen wij melden dat de (extra) genomen beleidsmaatregelen alsnog hun vruchten hebben afgeworpen. Het resultaat 2011 op de totale Wmo, na aftrek van de incidentele correcties voorgaande jaren, bedraagt 1,3 miljoen voordeel. Dit bovenop het in de begroting reeds met zo n 2 miljoen taakstellend afgeraamde budget. De doelstelling is daarmee ruimschoots gehaald. Alhoewel we, los van de incidentele bijzondere uitgaven in 2011, daarmee op zowel Huishoudelijke hulp als op Hulpmiddelen op de begroting uitkomen is er in feite nog wel sprake van een tekort ten opzichte van het budget dat de gemeenten van het rijk krijgen voor de huishoudelijke hulp voor ongeveer 8 ton. Ook vormt de jaarlijkse autonome groei van het beroep op de WMO een fors financieel risico (indicatie 5%, dat wil zeggen 2 miljoen jaarlijks). Het jaar 2011 heeft ook in het licht gestaan van de organisatieverandering. De SDD heeft gedurende 2011 een veranderingstraject uitgevoerd onder de naam Partner in Zelfstandigheid. Partner in Zelfstandigheid is ook het motto van de dienst. Vanuit de overtuiging dat ieder mens zelfstandig wil zijn, zelf de regie over zijn of haar leven wil voeren, heeft de dienst al zijn dienstverlening aangaande de uitvoering van de WWB/WIJ tegen het licht gehouden. Herontwerp van de processen was de kern 27

28 van het veranderingstraject. Voor de klant betekent dit dat hij snellere en betere dienstverlening krijgt, en een vaste contactpersoon. Vanuit de nieuwe processen, die aangepast zijn op maximale zelfsturing door de klant, is naar de overige aspecten van de bedrijfsvoering gekeken. Als gevolg van het kritisch herbezien van de processen binnen de organisatie (lean management) en versterking van de focus op de eigen verantwoordelijkheid van de klant kon de uitvoeringscapaciteit van de SDD sterk worden verkleind. Eind 2011 zijn alle contracten met extern ingehuurde medewerkers van de toenmalige sectoren Werk en Inkomen beëindigd. Van de vaste formatie hebben wij van 22 medewerkers, in alle lagen van de organisatie, afscheid genomen. Dit zal uiteindelijk een structurele besparing opleveren van 3,6 miljoen. In 2012 starten wij met een vergelijkbaar innovatieprogramma bij de WMO en de Schuldhulpverlening. Actuele begroting 2011 Resultaat 2011 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaat taakstelling Resultaat Participatiebudget* WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO Budgetadvies en schuldbemiddeling Apparaatskosten Frictiekosten * Saldo participatiebudget van 6,7 miljoen wordt meegenomen naar 2012 conform reserveringsregeling. Verslagleggingregels staan niet toe dat in de geconsolideerde exploitatierekening lasten en baten worden opgenomen die in feite geen werkelijke lasten of baten zijn. Door de resultaten van de brede doorlichting toe te voegen aan bovenstaande tabel wordt duidelijk wat het resultaat over 2011 van dit programma is. Participatiebudget Dit programma omvat de onderdelen Re-integratie, Inburgering en Educatie. Wat hebben wij bereikt? Doelstelling 2011: Het aantal mensen dat eind 2011 een bijstandsuitkering ontvangt is maximaal oktober is deze doelstelling bereikt en eind 2011 bedroeg het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontving Ontwikkeling klantenaantallen WWB / WIJ per einde jaar 2007 t/m ,0% Benchmark ontwikkeling WIJ/WWB < 65 jaar ,7% 8,1% 7,0% 6,2% ,0% 3,0% 4,0% 4,3% 2,2% 3,9% 3,7% 2,3% ,0% -0,1% 1,2% -0,1% ,0% -3,0% Breda Arnhem Groningen Tilburg Nijmegen Drechtsteden Amsterdam Den Bosch Enschede Utrecht Eindhoven Rotterdam Almere Apeldoorn Gemiddelde ,0% -4,4% -3,1% Jaar -7,0% -9,0% -8,2% 28

29 12 Hoe hebben wij dit gemeten? Dit wordt realtime in het management informatiesysteem van de SDD gemonitord. Gaandeweg het jaar toen duidelijk werd dat, als er geen extra maatregelen zouden worden genomen, het bestand flink verder zou toenemen hebben wij onze sturing en focus versterkt. De ontwikkelingen en resultaten werden wekelijks in het MT, met de afdelingshoofden en in de teams besproken zodat wij in staat waren tijdig te anticiperen en acties bij te stellen. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Realisatie Omvang klantenbestand Wat hebben wij daarvoor gedaan? Daling klantenbestand met 400 ten opzichte van per Klantenbestand (stand 31/12). Dit is ten opzichte van 1 januari 2011 een daling van 419 uitkeringen (ten opzichte van het hoogste punt een daling van 526). Re-integratie De sterke stijging die zich begin 2011 aftekende hebben we weten te keren ondanks het hogere aantal meldingen aan de poort. Dit is gelukt door het nemen van een aantal maatregelen op onder andere het gebied van preventie, focus op specifieke klantgroepen, de doorontwikkeling van de professionaliteit van de klantmanager, de werkgeversbenadering met BaanBrekend Drechtsteden (BBD) en versterkte handhaving. Dit vanuit een sterke focus op werk en op de eigen verantwoordelijkheid van (potentiële) klanten daarbij. Daarbij is er sprake geweest van een integrale en flexibele benadering van de klanten. De uitstroomprestaties zijn in 2011 geleverd in weerwil van het economisch tij. Het voorzichtige herstel van de economie in de eerste helft van het jaar is in de laatste twee kwartalen weer omgeslagen in krimp. Hiermee verkeerde Nederland in de tweede helft van 2011 volgens de gangbare definitie opnieuw in recessie en heeft de angst voor een dubbele dip zich bewaarheid. Dit is terug te vinden in de landelijke werkloosheidscijfers, die sinds de zomer verder zijn opgelopen. Ook in de Drechtsteden zien we in het najaar een scherpe daling in het aantal vacatures op de arbeidsmarkt (UWV). Ook de WW, een indicator voor het beroep op de WWB neemt in de Drechtsteden toe. Desondanks is het juist ook gedurende de krimpmaanden gelukt om de instroom relatief beperkt te houden en de uitstroom juist relatief hoog WW Drechtsteden en Nederland, 2010 en 2011, indices = Drechtsteden Nederland Echter nadat we in oktober onze doelstelling hadden behaald, bleek het wel steeds lastiger de daling voort te zetten. De laatste maanden van 2011 is de daling gestagneerd en sinds januari 2012 is het bestand weer toegenomen. In februari overschreden we de Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de uitstroom weer verder te versterken. Ook is onderzoek bij het OCD uitgezet om meer grip proberen te krijgen op de externe ontwikkelingen rond de instroom. Bij de 1 e Burap 2012 zal hier nader over worden gerapporteerd. Inburgering De Wet Inburgering (WI) is uitgevoerd conform de Inburgeringsagenda Daarbij stonden twee uitgangspunten centraal: inburgering is gekoppeld aan re-integratie en het budget (dat wil zeggen het meerjarige aandeel binnen het participatiebudget dat het Rijk voor inburgering heeft bestemd ) bepaalt wie een aanbod krijgt. Met betrekking tot het budget is uitgegaan van de prognose voor de komende jaren, waarbij de Rijksmiddelen voor inburgering sneller zullen worden afgebouwd dan de verplichtingen voor de gemeenten. 29

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp risicomanagement grondexploitaties Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 17 juli 2012 17 juli 2012 1 5 vertrouwelijke bijlages Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit

agendapunt 04.B.19 Aan Commissie Waterkwaliteit agendapunt 04.B.19 1130764 Aan Commissie Waterkwaliteit AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET TEN BEHOEVE VAN EEN BIJDRAGE PUTTENVELD EN BOOSTERGEMAAL GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00139* GR16.00139 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 12 oktober 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 25 oktober 2016 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2011-10566 Uitvoering snelfietsroute 13 december 2011 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 192 van de gemeentewet

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013

Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland. Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Programmabegroting 2014 Provincie Flevoland Ans Hoenderdos, Peter Bakhuizen, Filip den Eerzamen 25 september 2013 Verdere professionalisering begroting 2011 Nulmeting SMARTheid doelstellingen programmabegroting

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht

Drechtsteden DE DRECHTSTEDEN APRIL Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht L Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel Hendrik-ldo-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht BESTUURLIJK VOORTGANGSVERSLAG DE DRECHTSTEDEN APRIL 2005 Bureau Weizigtweg 33 Postbus 365 3300 AJ Dordrecht

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018

CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018 CONTOUREN RAADSPROGRAMMA DRECHTRAAD 2014-2018 Versie 24-06-2014 Wens voor de Drechtsteden, basis voor het raadsprogramma 2014-2018 Samen stad aan het water. Dat is waar de regionale samenwerking in de

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 Onderwerp vulling promotiefonds Wij stellen uw raad voor om voor de uitvoering van promotie- en acquisitieactiviteiten voor 2007 tot

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie