beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 beleidsplan

2

3 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum

4 1nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo nieuwe missie: inspireren en vertellen Friesland is een unieke provincie. Als Fries Museum vertellen we onze bezoekers over Friesland: een eigenzinnig stukje buitenland in Nederland. Over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. De schilderijen van Gerrit Benner, het zwaard van Grutte Pier en de film De Overval: de voorwerpen uit onze collectie vertellen samen het verhaal van Friesland. In het najaar van 2013 opent het Fries Museum op het Wilheminaplein in Leeuwarden. We hebben dan een goed geoutilleerd gebouw, dat is bedacht en ontwikkeld vanuit de museale taken en de eisen van deze tijd. De kern van elk museum is zijn collectie. Die is hetzelfde gebleven. Wat we er mee doen is veranderd. Want voor het nieuwe museum hebben we een nieuwe missie opgesteld: Het Fries Museum inspireert Friezen en niet- Friezen door de kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland te laten leven. De museumcollectie blijft daarbij onze inspiratiebron. Wij zijn immers bekend door de bodemschatten uit de Friese terpen, de historische modecollectie, de nalatenschap van Mata Hari, het fameuze Friese zilver en de aansprekende verzamelingen moderne en hedendaagse kunst. Deze laten we echter niet meer zien als zelfstandige en geïsoleerde collecties, maar plaatsen we telkens weer in de context van de verhalen die we vertellen. Basiswaarde Fries: authentiek, eigenzinnig Als we iets doen, doen we het goed. We doen wat we beloven. We gaan uit van de kracht van traditie en vakmanschap, maar doen het net even anders. We gebruiken heldere taal. Onderscheidende merkwaarde betrokken: open, midden in de samenleving We betrekken onze omgeving bij wat wij doen en vragen input van bezoekers. We zijn gastvrij. Onze organisatie is toegankelijk. We werken samen met andere partijen. We spelen in op de actualiteit. We zijn ook actief buiten het museum op locatie, we zoeken mensen op. Onderscheidende merkwaarde dynamisch: prikkelend en levendig We bieden verrassende inzichten. We prikkelen mensen. We geven ruimte aan vele waarheden en vele schoonheden. We hebben een wisselende programmering. Er is altijd iets te doen in het museum, er zijn veel evenementen en activiteiten. 4 Beleidsplan Fries Museum

5 Daarnaast vervullen we sterker dan voorheen een podiumfunctie. We laten nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse kunst zien en plaatsen die in de context van het verhaal over Friesland. Uiteraard kiezen we daarbij voor onderwerpen die actueel zijn of vanuit onverwachte hoek een nieuwe kijk bieden op vraagstukken die voor Friesland belangrijk zijn. Ook zijn we een plek voor initiatieven van anderen. We gaan daarbij middenin de samenleving staan en brengen de onderwerpen dicht bij onze bezoeker. Dit doen we door de mens centraal te stellen, parallellen te trekken met actuele gebeurtenissen en door onderwerpen van verschillende kanten te belichten. Met volop ruimte voor de eigen mening en inbreng van bezoekers. We werken daarbij nauw samen met partners en andere partijen in voor het museum relevante netwerken. En we zijn buiten het museum actief. Zowel fysiek als digitaal zoeken we de bezoeker op. merkwaarden: betrokken & dynamisch In aansluiting op de missie hebben wij onze basisen merkwaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn de leidraad bij alles wat we doen: wat we laten zien, hoe we het laten zien en het samenspel met onze doelgroepen. Onze basiswaarde is Fries; het museum is Fries in hart en nieren. Onze onderscheidende waarden zijn betrokken en dynamisch. onze kerndoelgroepen: friezen, toeristen en cultuurliefhebbers Wij zijn een gastvrij museum en iedereen is welkom. In de uitwerking van ons programma richten wij ons specifiek op: de inwoners van Friesland leerlingen van het primair onderwijs toeristen cultuurliefhebbers Onder de publiekstaak lichten wij de keuze voor deze kerndoelgroepen toe. Beleidsplan Fries Museum

6 onze doelstellingen: culturele topattractie, kerncollecties openbaar Het goed beheren en ontsluiten van de collectie en deze beschikbaar stellen aan het publiek vinden we een vanzelfsprekende voorwaarde voor alles wat wij ondernemen en is dus een basistaak van het museum. Onze ambities reiken veel verder: we willen in 2016 de culturele top attractie van Friesland zijn. Dat hebben we vertaald in de volgende strategische doelstellingen: In 2016 trekt het Fries Museum bezoekers. In 2016 waardeert de bezoeker het Fries Museum met een 8 of hoger. In 2016 heeft het Fries Museum een naamsbekendheid van 95% binnen Friesland. In 2016 is 60% van de bezoekers aan het Fries Museum afkomstig uit Friesland. Het Fries Museum is de culturele Must-See attractie voor het Primair Onderwijs in Friesland in In 2016 heeft 60% van de basisscholen in Friesland het museum ten minste een keer bezocht. Wij verbeteren de exploitatie van het museum door het presenteren van een aantrekkelijk en publieksgericht programma, het ontwikkelen van arrangementen en het ontplooien en opbouwen van activiteiten die inkomsten genereren. Ook onze bijzondere winkel en het museumcafé leveren hier een onmisbare bijdrage aan. In 2014 is ons eigen inkomstenpercentage 25,4%. In 2016 is het 29,0%. 1 onze partners: keramiekmuseum princessehof, film in friesland en tresoar Als museum middenin de samenleving zijn wij een netwerkorganisatie. We werken in projecten samen met musea, archieven, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Keramiekmuseum Princessehof is onze vaste partner. De beide museumorganisaties zijn sinds 1 januari 2011 geïntegreerd, waardoor we optimaal van elkaar profiteren. De missie en doelstellingen, de doelgroepen en de inhoud van beide musea zijn echter heel anders. 2 1 Wij hanteren hiervoor de wijze van berekenen van de Rijksoverheid. Zie hiervoor de toelichting bij het Verdienmodel aan het slot van hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering, 2 Keramiekmuseum Princessehof is een gespecialiseerd museum, trekt een landelijk publiek van cultuurliefhebbers en heeft de volgende missie: Keramiekmuseum Princessehof vertelt verhalen over keramiek uit Azië en Europa aan een brede groep van kunst- en cultuurliefhebbers. Het museum presenteert daarvoor een eigentijds en publieksgericht programma, al dan niet in samenwerking met (inter)nationale partners. Belangrijke partners zijn natuurlijk ook onze grote bruikleengevers van de museumcollectie, zoals het Koninklijk Fries Genootschap, de Ottema- Kingma Stichting en de Provinsje Fryslân. En onze founders, die de bouw van het museum mogelijk hebben gemaakt. We hebben veel museale partners. Met een deel daarvan werken we structureel samen. Samen met de andere drie provinciaal gesubsidieerde musea presenteren we beeldbepalende onderdelen van Friesland: de natuur, landschap en landbouw, de scheepvaart en de geschiedenis, kunst & cultuur. We vertellen gezamenlijk de verhalen van Fryslân. In een aparte notitie met als titel De skets tegen het licht gehouden (juni 2011) en de recente inleiding daarop zijn onze uitgangspunten en bijdragen aan de samenleving nader toegelicht. Met Museum Belvédère worden afspraken gemaakt over verzamel- en presentatiebeleid op het gebied van de moderne kunst. Andere voorbeelden van afstemming voor een beter aanbod en verwervingen zijn die met het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, het Zuiderzee Museum en Vijversburg met zijn historische huis en park waarin kunstmanifestaties worden georganiseerd. Aan de Friese musea verstrekken wij ruimhartig korte en langlopende bruiklenen. Vanuit onze missie en doelstellingen hebben we twee strategische partners: Film in Friesland en Tresoar. Film in Friesland en het Fries Museum dragen beide vanuit hun missie en doelstellingen bij aan de beleving van de cultuur in Friesland: op het gebied van erfgoed en op het gebied van beeldcultuur. Dat doen we door te inspireren en ontmoetingen te creëren. We zijn er beide voor een breed publiek: Fries en niet-fries. De inhuizing van Film in Friesland in ons museumgebouw is een prachtkans om film en beeldende kunst met elkaar te verbinden en zowel materieel als audiovisueel erfgoed in te zetten om de verhalen over Friesland te vertellen. Historisch filmmateriaal wordt getoond in en bij de presentaties van het Fries Museum, bij tentoonstellingen worden passende films geprogrammeerd en op het gebied van mediakunst werken en programmeren we samen. Op facilitair gebied gaan we intensief samenwerken. Fries Museum en Tresoar vinden elkaar in een van de belangrijkste processen die een maatschappij 6 Beleidsplan Fries Museum

7 tot een complete samenleving maken: cultuuroverdracht. Beide zijn we actief op dit terrein, in complementaire gebieden. Het museum is sterk in de presentatie van kunst, cultuur en geschiedenis, heeft kennis van het materieel erfgoed en de overdracht daarvan. Tresoar heeft historische kennis en is sterk in informatiemanagement. Wij onderzoeken een vergaande samenwerking tussen Tresoar en het Fries Museum, met als doel de cultuuroverdracht van het erfgoed van Friesland te optimaliseren. Met de Stichting Verzetsmuseum Friesland heeft het museum een bijzondere band. Het Verzetsmuseum is begin jaren negentig gefuseerd met het Fries Museum en maakt integraal onderdeel uit van alles wat we doen. Het Fries Verzetsmuseum is een submerk van het Fries Museum: de missie, visie, merkwaarden en doelgroepen van het Fries Museum gelden in grote lijnen ook voor het Verzetsmuseum, al is voor het Fries Verzetsmuseum educatie extra belangrijk en is het museum met name aantrekkelijk voor Friezen en scholieren. Overal waar Fries Museum staat, wordt Fries Museum en Fries Verzetsmuseum bedoeld. Het Fries Verzetsmuseum zelf werkt nauw samen met de andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland op het gebied van collectievorming en tentoonstellingen. Ook werken we samen met Omrop Fryslân, Wetterskip Fryslân, Fryske Akademy, Rijksuniversiteit Groningen, Rijksuniversiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en het NIOD. Om een goed en passen aanbod voor het onderwijs te ontwikkelen, hebben we structureel contact met scholen en onderwijs- of kunsteducatieorganisaties als CEDIN, de NHL Hogeschool, Stenden, Arttrip Ljouwert, Keunstwurk, de werkgroep Friese canon en Kunstkade. We stemmen af met andere aanbieders op ons terrein zoals Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden en Film in Friesland. onze waarde: publieks- en collectietaak Musea onderscheiden zich van andere presentatieinstellingen door het beheer van collecties. Wij beheren namens de Friese gemeenschap een belangrijk deel van het materiële verleden van Friesland. Daarmee vormen we een deel van het geheugen van Friesland. We zorgen er ook voor dat dat geheugen wordt overgedragen aan toekomstige generaties. De collectietaak is een kerntaak van het museum. Beleidsplan Fries Museum

8 achtergrond en toelichting: klaar voor de 21 ste eeuw Met ons nieuwe gebouw, de nieuwe missie en onze producten wordt de transformatie van ons museum goed zichtbaar. Het Fries Museum was een klassiek provinciaal museum. Het is in de 19de eeuw opgericht door het Fries Genootschap en kwam voort uit de idealen van de verlichting (verspreiding van kennis) en vooral uit de romantiek (eigen omgeving, cultuur). In de loop van de tijd breidde het museum zich steeds verder uit (gebouw en collectie) en paste het zich aan aan de vragen en ontwikkelingen van zijn tijd. Er werden taken en activiteiten toegevoegd, zoals tentoonstellingen, educatie en communicatie in de tweede helft van de 20 ste eeuw en recent digitalisering en het online presenteren van collecties. Maar in de kern veranderde het museum niet. De indeling en de presentatie van de collectie waren gebaseerd op 19 de -eeuwse academische indelingen, met een aparte zilverkelder, textielafdeling, schilderijenzaal enzovoorts. Het museum opereerde aanbodgericht en topdown, als een klassiek kennisinstituut. Dankzij het Bonnema-legaat in 2002 kregen we de unieke kans om een nieuw museumgebouw te ontwikkelen. Hiervoor was een goede opgave nodig van onze rol en doelstellingen; een uitgelezen moment om die opnieuw onder de loep te nemen. De volgende ontwikkelingen waren en zijn daarbij voor ons bepalend. snel veranderende samenleving De samenleving verandert in een razend tempo, vrij radicaal en op alle mogelijke gebieden. Voor het museum belangrijke ontwikkelingen daarin zijn: Andere samenstelling van de bevolking Diversiteit: internationaler en diverser. Dat betekent de komst van mensen met andere achtergronden, andere kennis, andere competenties, nieuwe en andere visies op de wereld en de samenleving. Als museum moet je daarop in spelen. Wij bieden dan ook ruimte voor verschillende standpunten en laten vanzelfsprekendheden los. Vergrijzing: relatief veel ouderen (50 plus) bezoeken musea. Zij zijn actief, mobiel, zelfstandig, hebben tijd en zijn geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en cultuur. Verdieping, zingeving, kennismaking en inspiratie zijn drijfveren om naar musea te gaan. Ons museum speelt in zijn voorzieningen en aanbod in op de behoeften van ouderen. Mening van de burgers telt Mensen bepalen veel meer dan in het verleden zelf hun standpunt en zoeken zelf informatie. Voor het Fries Museum betekent dat een verschuiving van het presenteren van de eigen visie naar een platformfunctie waar ruimte is voor andere meningen en belevingen. Burgers gaan meer dan voorheen zelf op pad Cultuurtoerisme biedt kansen voor ons museum. De cultuurtoerist is dan ook een belangrijke doelgroep. Globalisering gaat hand in hand met lokalisering Zelfs in het kleinste dorp van Friesland krijgen de inwoners te maken met globalisering. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte aan kennis van de eigen regio en geschiedenis, en authenticiteit. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in de duiding van de wereld waarin wij leven. Ook presentaties en tentoonstellingen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Wij kunnen de vorming en betekenis van Friesland laten zien in relatie tot ontwikkelingen in Nederland en de wereld. En tegelijkertijd ook aandacht hebben voor universele waarden en betekenissen. Razendsnel veranderende communicatie- en informatietechnologie Daardoor nemen de mogelijkheden toe om bezoekers en niet-bezoekers te informeren en op andere manieren om te gaan met informatie: (sociale) netwerken zijn belangrijk, beschikbaarheid van informatie zonder tussenkomst van autoriteiten, zappen in plaats van kop-romp-staart denken, toename van visuele informatie enzovoort. Dat vergt een andere houding van het museum. Van zenden naar interactie met bezoekers, van autoriteit en topdown naar netwerkspeler. Wij maken rechtstreeks contact met onze bezoekers en zij met ons. Ook kinderen worden overspoeld door beelden en informatie. Om je staande te houden te midden van dit mediageweld is het van groot belang dat kinderen mediawijs worden gemaakt in de ruimste zin van het woord. Wij geven daar in onze onderwijsprogramma s vorm aan. Terugtrekkende overheid en krimpende economieën Al in de ontwerpfase van het nieuwe museum werd duidelijk dat de overheid steeds meer aan de markt en de samenleving overlaat en dat de economische groei niet oneindig door zou gaan. Om onze ambities te realiseren hebben wij commerciële publieksfuncties als horeca, winkel en 8 Beleidsplan Fries Museum

9 mogelijkheden voor ontvangsten meegenomen in de ontwikkeling van het museumgebouw. 3 Veranderingen in het onderwijs De genoemde ontwikkelingen vertalen zich ook naar het onderwijs. Daarnaast zijn er voor het onderwijs nog specifieke ontwikkelingen: Innovatie De jongste generatie is ambitieus en ziet dankzij de vrijwel onbeperkte stroom aan informatie een oplossing voor ongeveer elk probleem. De zogenaamde generatie Z wil geprikkeld worden en heeft tegelijkertijd veel behoefte aan elementaire kennis. Van abstracte naar zintuiglijke cultuur Langzaam gaan we van een abstracte cultuur over naar een zintuiglijke cultuur. Van een wereld waarin alles draaide om kennis en informatie, naar een wereld waarin beleven en ervaren centraal staan. Daarin is voor het museum een belangrijke rol weggelegd. In ons onderwijsaanbod sluiten we aan bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. ontwikkelingen in Friesland Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Friesland. Daarnaast is er in Friesland een aantal ontwikkelingen dat kansen biedt voor het museum: Toerisme Het toerisme in Friesland richtte zich sterk op water, de wadden en de elf steden. Met een verbreding van het toerisme van water naar land en het verlengen van het seizoen van zomer naar voor- en naseizoen is het museum de plek om kennis te maken met Friesland, een goede tijdsbesteding bij slecht weer en met grote tentoonstellingen een belangrijke trekker. Door digitalisering en informatietechnologie kan het museum de collectie virtueel ook op locatie tonen. Van landbouwprovincie naar? Friesland is op zoek naar mogelijkheden om de economie te verbreden en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Het is een bekend gegeven dat de aanwezigheid van culturele instellingen een factor van betekenis is voor jonge kenniswerkers en voor de vestigingskeuze van bedrijven. Wij dragen daar met een fris en eigentijds museum aan bij. ontwikkelingen in de kunstwereld en erfgoedsector De erfgoedsector is sterk in beweging en de kunstsector komt in beweging, in aansluiting op de genoemde veranderingen in de samenleving. Kunst naar de burger De kloof tussen de gewone man en geïnstitutionaliseerde cultuur is de afgelopen decennia steeds groter geworden, culminerend in het wegzetten van kunst als linkse hobby. Inmiddels lijkt de wal het schip te keren en wordt steeds duidelijker hoe cultuur bijdraagt aan ons Bruto Nationaal Geluk. Wij positioneren ons middenin de samenleving. We streven naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de collectie voor publiek en vinden onze bezoekers belangrijk. Dat betekent voor ons een verschuiving van de traditionele presentatie van aparte collectieonderdelen (academische indelingen in groepen en periodes) naar een aantrekkelijke en aansprekende ingang voor de bezoeker via verhalen en context. Erfgoed Het begrip erfgoed verbindt monumenten, archiefen museumcollecties. De focus verschuift van de aparte onderdelen naar het totaal. Muren binnen de erfgoedsector worden neergehaald. Wij presenteren dan ook niet langer de afzonderlijke collecties, maar zetten onze en andere collecties in om het verhaal van Friesland te vertellen. Voor het museum betekenen deze ontwikkelingen dat we ons op een nieuwe manier tot de samenleving gaan verhouden. We bewegen ons van de zijlijn naar het midden van de samenleving, we zoeken onze bezoekers op door publieksgericht te programmeren, interactie aan te gaan met onze bezoekers, de collectie naar buiten te brengen, een podiumfunctie te vervullen en in te spelen op actuele thema s en onderwerpen. Met ons open en transparante gebouw in het stadshart van de hoofdstad van Friesland staan we nu bovendien letterlijk midden in de samenleving. 3 De bankencrisis en de huidige recessie is niet voorzien. Beleidsplan Fries Museum

10 Naast de collectietaak is de publiekstaak van musea essentieel. Musea zijn publieke instellingen. We presenteren de collecties aan het publiek in presentaties en tentoonstellingen, maar ook in boeken en via websites, Tv-programma s enzovoorts. Als Fries Museum vertegenwoordigen we daardoor verschillende waarden: 4 Verbindende waarde We verbinden groepen mensen, dragen bij aan burgerparticipatie en de mienskip. Educatieve waarde We hebben een directe relatie met het onderwijs en spelen een belangrijke rol in de cultuuroverdracht. Belevingswaarde Door bijzondere presentaties en programma s hebben we een belangrijke belevingswaarde voor de vrijetijdssector, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Economische waarde We dragen bij aan het vestigingsklimaat en het toerisme in Friesland en kunnen een rol spelen in allianties tussen bedrijfsleven, publieke sector en burgers. Daarmee vertegenwoordigen we een economische waarde. zich vertalen naar de publiekstaak van het museum. We ontwikkelen ons van een aanbodgerichte instelling tot een publieksgericht museum dat midden in de samenleving staat. Een effectieve marketing van het nieuwe Fries Museum is daarvoor van groot belang. Daar besteden we apart aandacht aan binnen de toelichting op onze publiekstaak in hoofdstuk 2. De kern van het museum wordt gevormd door de collectie. Ons collectiebeleid staat in hoofdstuk 3 beschreven. Het 4 de en laatste hoofdstuk is gewijd aan de bedrijfstaak. Onderdeel daarvan is ons verdienmodel. Met het nieuwe Fries Museum geven we de publiekstaak vorm. In het volgende hoofdstuk is uitgewerkt hoe de nieuwe missie en doelstellingen 4 Zie Meer dan waard. De maatschappelijke betekenis van musea. Nederlandse Museumvereniging Beleidsplan Fries Museum

11 2publiekstaak Wij willen onze bezoekers inspireren en de kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland voor hen tot leven brengen. Dat doen we door de manier waarop we met onze bezoekers omgaan en met onze publieksproducten, zoals de presentaties, de onderwijsprogramma s en ons aanbod online. Om de publiekstaak goed vorm te kunnen geven hebben wij een uitgebreide situatie- en SWOTanalyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het publieksbeleid van het museum. De belangrijkste vraagstukken voor het museum zijn: Hoe zet het Fries Museum zijn collectie optimaal in met het oog op de toenemende belangstelling voor Fries cultureel erfgoed en het toenemende aantal toeristen in Noord-Nederland? Hoe buigt het Fries Museum zijn onduidelijke profiel om tot een heldere en onderscheidende positionering, gericht op die toenemende belangstelling voor Fries cultureel erfgoed en de toename van toeristen in Noord-Nederland? onze kerndoelgroepen: friezen en toeristen Wij hebben de markt gesegmenteerd en komen tot vier kerndoelgroepen: Inwoners van Friesland Hieronder verstaan we alle inwoners van Friesland en Friezen die buiten de provincie wonen, ook zij die nooit een museum bezoeken. Binnen deze doelgroep besteden we bijzondere aandacht aan de doelgroep Leeuwarders. Het potentieel van deze doelgroep is groot. Friesland heeft inwoners (van wie in Leeuwarden). Het oude Fries Museum bereikte jaarlijks circa Friezen. In het nieuwe Fries Museum groeit het aantal Friese bezoekers naar gemiddeld per jaar. Friezen zijn geen fervente museumbezoekers, het percentage museumkaarthouders in Friesland ligt 50 procent onder het landelijk gemiddelde. Maar Friezen zijn erg begaan met de omgeving, het landschap en de geschiedenis van hun provincie. Daar ligt een kans voor het museum. Primair onderwijs in Friesland Er zijn basisschoolleerlingen in Friesland. 40% van de 500 Friese basisscholen bracht wel eens een bezoek aan het oude Fries Museum. In 2016 heeft 60% van de scholen het Fries Museum bezocht. Toeristen Hieronder verstaan we iedereen die voor een vakantie in onze provincie verblijft, met name stedentrippers en watersporters, en die een uitje zoekt voor een (regenachtige) vakantiemiddag. Het aantal (nationale en internationale) toeristen in Noord-Nederland is circa 1,4 miljoen en is groeiende, in tegenstelling tot de landelijke dalende trend. Jaarlijks brengen maximaal toeristen een bezoek aan een museum in Friesland (7% van het totaal aantal toeristen). Cultuurliefhebbers Hieronder verstaan we iedereen in Nederland die interesse heeft in cultuur. Een goede indicatie is bijvoorbeeld het bezit van een Museumkaart ( Nederlanders). Een deel van de toeristen valt onder deze groep die genegen is om speciaal voor het museum naar Friesland af te reizen. Circa museumkaarthouders van buiten Friesland bezochten jaarlijks het oude museum. Beleidsplan Fries Museum

12 onze publieksproducten: presentaties over friesland Het ontwerp van het nieuwe museumgebouw draagt de boodschap van het museum uit: het staat middenin de samenleving en is open en transparant. De presentaties in de prachtige nieuwe zalen gaan over Friesland en over thema s die onze provincie raken. We brengen de historische collecties dichtbij de bezoeker. Dat doen we door verhalen te vertellen vanuit invalshoeken die aansluiten bij de belevingswereld van de bezoeker van nu. We laten zien hoe de cultuur en de geschiedenis van Friesland zich al eeuwen ontwikkelen in relatie tot de ons omringende wereld. En we plaatsen verhalen en thema s in het licht van relevante ontwikkelingen elders. Geregeld actualiseren we onze onderwerpen en de betekenis van de collectie. Ook hedendaagse kunst is een middel om thema s te verbeelden die in Friesland spelen. Het nieuwe museum is een levendige plek, waar verschillende disciplines elkaar vinden. Waar historische collecties, verschillende meningen en de actualiteit samen een kleurrijk venster op de wereld bieden. Een plek voor herkenning, verwondering en inspiratie. Deze manier van presenteren is mogelijk dankzij de uitzonderlijk rijke collectie van het Fries Museum, die een onuitputtelijke bron vormt om verhalen uit en over Friesland te vertellen. een dynamisch museum: altijd iets te zien en te doen De programmering in het nieuwe Fries Museum omvat het hele gebouw en maakt de presentaties en activiteiten tot een samenhangend geheel. Traag wisselende basispresentaties, sneller wisselende tentoonstellingen, tweejaarlijkse blockbusters en doorlopende activiteiten zorgen er voor dat er altijd iets nieuws en inspirerends is te zien en te doen. Door het hele gebouw heen wordt ruimte vrij gehouden om te kunnen inspelen op de actualiteit. Het museum wil de bezoeker als het ware voeden en wil zelf voelen wat er in de samenleving speelt. We bieden ons publiek verrassende inzichten dankzij de gekozen thematiek en invalshoeken. We geven 12 Beleidsplan Fries Museum

13 hedendaagse kunst daarin de rol die haar goed past: prikkelen, schuren en mensen aan het denken zetten over de thema s die spelen in Friesland, zoals identiteit, het landschap, water, duurzaamheid en krimp. Kortom, de uiteenlopende doelgroepen vinden in het Fries Museum altijd iets van hun gading. Om ervoor te zorgen dat elke doelgroep passende informatie krijgt, maken we museumspecials. Dat kan van alles zijn: filmpjes, boeken, digitale informatievoorzieningen zoals apps en games, spelletjes en uiteraard ook pakkende teksten bij de presentaties. Dat alles leidt tot een aantrekkelijk, gevarieerd en samenhangend aanbod. startprogrammering: over friesland en de toekomst Twee presentaties vormen samen de inhoudelijke basis van het nieuwe Fries Museum. Zij gaan in op verleden, heden en toekomst van Friesland. De Creatie van Friesland Een presentatie met de werktitel De Creatie van Friesland laat vanuit drie perspectieven zien waarom Friesland is zoals het is: hoe mensen het land hebben ingericht, de mensen zelf en hun voortdurende zoektocht naar wat typisch Fries is en tenslotte de manier waarop dichters, kunstenaars, zangers en filmmakers Friesland in beeldbrengen. Deze tentoonstelling is de introductie op het Fries Museum en speelt in op de verwachtingen van de bezoeker. Zij is zo opgezet dat iedereen er zijn of haar eigen beeld van Friesland in kan herkennen. Horizonnen In de tweede basisexpositie met als titel Horizonnen laten we zien hoe kunstenaars op zoek gaan naar nieuwe beelden van Friesland. Kunstenaarsvisies op voor Friesland belangrijke thema s komen aan het licht en de bezoeker wordt meegenomen in die zoekende manier van kijken. Daarop voortbordurend geeft de expositie vanuit een creatieve invalshoek ruimte aan toekomstscenario s voor Friesland. Filmmakers, kunstenaars en architecten vertellen ons hun ideeën. Een voorbeeld is Claudy Jongstra, een internationaal doorgebroken ontwerpster die werkt vanuit Friesland. Ze is op zoek naar duurzame productiemethoden voor textiel en bedenkt daarvoor bijvoorbeeld innovatieve manieren om uit gebruik geraakte agrarische gebieden nieuwe bestemmingen te geven. In andere presentaties gaan we dieper in op de beleving van de Friese cultuur en geschiedenis. Een daarvan is het Fries Verzetsmuseum: een speciaal onderdeel van het Fries Museum, dat vanwege zijn bijzondere aandeel over de Friese geschiedenis uiteraard terugkeert in het nieuwe museum: Fries Verzetsmuseum Het Fries Verzetsmuseum vertelt over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. We doen dat aan de hand van herkenbare verhalen. De indrukwekkende collectie van het Fries Verzetsmuseum leent zich daar bij uitstek voor. Door de keuze voor het Friese perspectief onderscheidt deze presentatie zich sterk van andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. Speciale aandacht is er voor de directe betrokkenheid van inwoners van Friesland, bijvoorbeeld naar aanleiding van oorlogsmonumenten in de eigen omgeving. Tentoonstellingen als Oud Geld Een belangrijke periode in de Friese geschiedenis is de 17 de eeuw. We starten daarom met een tentoonstelling die gaat over de macht en rijkdom van de Friese elite in de 17 de eeuw: Oud Geld, ons kent ons in de Gouden Eeuw. Dit onderwerp benaderen we vanuit het persoonlijke perspectief van vijf hoofdpersonen: smaakmakers, bestuurders, adel. Zij laten ons zien hoe cultuur en economie met elkaar verknoopt waren en hoe de samenleving en cultuur werden bepaald door hun old boys network. Jort Kelder is degene die in onze tijd commentaar levert op de elite en hij doet dat ook voor deze tentoonstelling. Het levert een verrassend beeld op van de Gouden Eeuw, in een aantrekkelijke en toegankelijke vorm. voorgenomen blockbusters: rembrandt, laurens alma-tadema en mata hari Wij programmeren om de paar jaar een grote tentoonstelling die veel landelijk publiek trekt over een onderwerp dat ook over Friesland gaat. Voorbeelden zijn: Rembrandt en zijn Friese bruid Saskia, over de sterke persoonlijke band van Rembrandt met Friesland en over de relaties tussen Friesland en Holland in het algemeen. In samenwerking met een buitenlands museum. Laurens Alma-Tadema, over de beroemdste Friese schilder, die rond 1900 de wereld veroverde met zijn voorstellingen van vooral de Romeinse Oudheid. Het Fries Museum heeft de grootste collectie van zijn werk in Nederland en een unieke verzameling objecten uit zijn atelier. Tadema was een meester in het vertellen van verhalen en zijn werk werd een inspiratiebron voor Hollywood. De set- Beleidsplan Fries Museum

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting

2. Stand van zaken 2.1 Indeling en taakopvatting Musea 1. Inleiding Musea hebben een tweeledige taak. De wortel van hun bestaan is gelegen in het beheren van collecties. Maar hun bestaansrecht ontlenen ze aan wat ze daar namens en ten behoeve van de

Nadere informatie

advies over actieve cultuurparticipatie

advies over actieve cultuurparticipatie advies over actieve cultuurparticipatie Inhoud Samenvatting 5 1. Aanleiding, adviesaanvraag en aanpak 13 2. De waarde van actieve cultuurparticipatie 23 3. Stand van zaken en probleemanalyse 33 4 Vijf

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Beleidsplan (2013 2016)

Beleidsplan (2013 2016) Beleidsplan (2013 2016) De verborgen parel van Amsterdam Opgesteld door Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege SAMENVATTING In dit document staan de eerste plannen voor de oprichting van

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD

NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD NATIONALE KENNISAGENDA VOOR HET MUSEALE VELD Nationale Kennisagenda voor het Museale Veld Colofon Redactie: Anne Versloot Beeldredactie: Karen te Brake-Baldock Vormgeving: CreaBea, Amersfoort Druk: Drukkerij

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites

Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie. Achtergronden, literatuur en websites Zicht op ontwikkelingen in museumeducatie Achtergronden, literatuur en websites Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2008 Inhoud Vooraf 4 Ontwikkelingen in museumducatie 6 Vooraf Begin oktober 2008 verscheen

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht

INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht INLEIDING De Retailgids Brabantse Netwerkbibliotheek is bedoeld ter informatie én inspiratie van alle Brabantse bibliotheken. De gids geeft inzicht in wat de invoering van retailmanagement binnen bibliotheekorganisaties

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie