JAARREKENING GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart A.B. 22 juni 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007"

Transcriptie

1 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007

2 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening Balans per 31 december Rekening van baten en lasten Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de rekening van baten en lasten Voorstel tot resultaatbestemming 46 Deel IV Overige gegevens Accountantsverklaring 49 Deel V Bijlagen Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2006 (Staat C) Staat van reserves en voorzieningen 2006 (Staat D) Overzicht bijdragen per gemeente

3 DEEL I JAARVERSLAG DAGELIJKS BESTUUR 3

4 JAARVERSLAG DAGELIJKS BESTUUR 1. Algemene inleiding De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Zuid-Limburg (GHOR Zuid-Limburg) is een hulpverleningsdienst die middels een gemeenschappelijke regeling in stand gehouden wordt door de 19 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Voor een overzicht van de 19 deelnemende gemeenten wordt verwezen naar deel II van deze jaarrekening. 2. Doelstelling van de GHOR Zuid-Limburg De GHOR Zuid-Limburg is een hulpverleningsdienst die, ten behoeve van de 19 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg, verantwoordelijk is voor de hulpverlening bij een ramp c.q. een grootschalig ongeval (de operationele GHOR-organisatie). Dit is gericht op de drie deelprocessen van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Somatisch, Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Preventieve Openbare Gezondheidszorg: hulpverlening bij infectieziekte- en milieugerelateerde calamiteiten). Daarnaast omvat de GHOR een voorbereidingsorganisatie, die via monodisciplinaire, multidisciplinaire en Euregionale samenwerking en afstemming ervoor zorg draagt dat de operationele GHOR-organisatie zo optimaal mogelijk functioneert. 3. Gevoerd beleid gedurende het verslagjaar Voor een uiteenzetting met betrekking tot het gevoerde beleid alsmede de activiteiten op het gebied van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen gedurende het verslagjaar wordt verwezen naar het separate (kwaliteits-) jaarverslag van de GHOR Zuid-Limburg over Ter ondersteuning van de financiële verantwoording vindt u bijgaand een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtsgebieden. Beleid en Bestuur ( ) Overeenkomst Veiligheidsbestuur en bestuur GGD Zuid Limburg Het bestuur van de GGD Zuid Limburg en het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg tekenden op 26 september 2006 een overeenkomst die in bestuurlijke en juridische zin de samenhang regelt tussen veiligheid en openbare gezondheidszorg in deze regio. In het belang van zijn inwoners hecht het openbaar bestuur in Zuid-Limburg veel waarde aan een veilige én gezonde samenleving. De inhoudelijke samenhang tussen veiligheid en openbare gezondheidszorg vraagt om een verbindende schakel: de GHOR. Deze werkt immers zowel op het terrein van de fysieke veiligheid als de openbare gezondheidszorg. Door de overeenkomst is de GHOR ingebed in zowel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als in de GGD Zuid Limburg en kan zij als verbindende schakel functioneren. 4

5 Onderstaand schema geeft de samenhang weer tussen de Veiligheidsregio en de GGD Zuid Limburg. Regionaal College Algemeen Bestuur Hoofdofficier Justitie Dagelijks Bestuur GGD Zuid Limburg Veiligheidsdirectie Korpsleiding Coördinerend Regionaal RGF gemeentesecretaris commandant Politie Gemeente Brandweer GHOR Bij de GHOR is kwaliteit een van de belangrijkste pijlers van haar functioneren. Elke medewerker levert een bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en aan een continue verbetering. De organisatie hanteert het uitgangspunt dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig geïntegreerd dient te zijn in de normale bedrijfsvoering. De medewerkers worden daarom actief gestimuleerd verbetervoorstellen in te brengen en doelgericht een bijdrage te leveren aan verbeterprojecten. Het behalen van het kwaliteitscertificaat HKZ in 2006 is voor de GHOR een kroon op het werken aan het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitscertificaat mag dan een bewijs zijn dat de GHOR zijn zaakjes goed op orde heeft, maar dit wordt absoluut niet als eindpunt gezien. Met de werkhouding: sturen op risico s, vandaag weer een beetje beter presteren dan gisteren en de drang steeds te vernieuwen, legt de GHOR Zuid-Limburg het niveau van de dienstverlening steeds een streepje hoger. Pro-actie & Preventie ( ) Pro-actie betreft het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van onveilige situaties. Preventie is erop gericht om risico s zo klein mogelijk te houden en de gevolgen van eventuele ongevallen te beperken. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: Advisering over ruimtelijk beleid (o.a. infrastructurele projecten); Veiligheid van geneeskundige hulpverleners op het rampterrein; Risicocommunicatiebeleid; Vergunningverlening voor evenementen; Veiligheidsnet. Advisering over ruimtelijk beleid Multidisciplinaire beleidsvisie externe veiligheid De GHOR Zuid-Limburg werkt mee aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire beleidsvisie externe veiligheid voor gemeenten en de Provincie in Limburg. Op strategisch, inhoudelijk en uitvoerend niveau wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke richting we op willen met externe veiligheid. 5

6 Het project is opgezet in het kader van het provinciale programma Veiligheid maken we samen. Hieraan verlenen behalve de GHOR Zuid-Limburg, tien gemeenten, de provincie Limburg, de regionale brandweer Zuid-Limburg en de VROM-inspectie regio Zuid hun medewerking. Eerste doel is het opstellen van een beleidsverkennend startdocument begin Regionale risicokaart voor professionals Limburg heeft een risicokaart bedoeld voor inwoners van Limburg die meer willen weten over risico s in hun eigen woon- en werkomgeving. Deze risicokaart wordt verder ontwikkeld voor professioneel gebruik. Hulpverleners en gemeenten kunnen zich met gedetailleerdere en uitgebreidere informatie beter voorbereiden op een incident. Ook de versie voor professionals is een multidisciplinair project op Limburgse schaal. Veiligheidsplan tunneltraverse A2 Op verzoek van de gemeente Maastricht heeft een multidisciplinaire groep deskundigen, waaronder de GHOR Zuid-Limburg, een veiligheidsplan voor de twee kilometer lange tunnel opgesteld. Alle aspecten met betrekking tot veiligheid zijn hierin meegenomen, zoals een risico-analyse, doorgang van gevaarlijke stoffen, maatregelen om risico s te voorkomen (preventie), ontruiming, zelfredzaamheid en aanrijtijd en route van ambulances. Instructie pro-actie en preventie De ervaringen van ambulancehulpverleners in hun dagelijkse werk kunnen heel waardevol zijn voor het pro-actie- en preventiebeleid van de GHOR. In de praktijk blijkt veelal heel duidelijk waar zich mogelijke knelpunten of risicovolle situaties voordoen. Om het belang van die informatie duidelijk te maken, stonden pro-actie, preventie en preparatie (in de veiligheidsketen) dit jaar op het programma tijdens de ambulancetrainingen GHOR. In het kader van preparatie werd tijdens deze trainingen onder meer de instructieklapper GHOR geïntroduceerd; een map met praktische informatie over met name alarmering, het aanrijden en werkinstructies. Nieuwe en aangepaste rampbestrijdingsplannen Twee rampbestrijdingsplannen zijn in 2006 geactualiseerd: Chemelot en Maastricht Aachen Airport. De GHOR heeft hierbij de gezondheidskundige aspecten en geneeskundige hulpverlening waar nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn twee nieuwe rampbestrijdingsplannen opgesteld: een Trein-Incident- Managementplan (TIM) en een Vaarweg-Incident-Managementplan (VIM). Het treinplan is opgesteld om de bestrijding van spoorwegincidenten samen met de calamiteitenorganisatie van de spoorwegbranche te bevorderen. Het vaarwegplan voorziet in een gecoördineerde aanpak van incidenten op of aan waterwegen. Deze plannen zijn in nauwe samenwerking met buurregio Noord- en Midden-Limburg tot stand gekomen en vastgesteld door de Veiligheidsdirectie. Veiligheid geneeskundige hulpverleners op het rampterrein De GHOR heeft, mede in het kader van de Arbo-wet, een Veiligheidsplan opgesteld. Dit plan beoogt ongevallen te voorkomen en de gezondheid van geneeskundige hulpverleners zo veel mogelijk te beschermen tijdens oefeningen, evenementen en inzetten. Ook milieu en hygiëne komen aan bod. Risicocommunicatiebeleid Vooruitlopend op een regionaal plan heeft de GHOR Zuid-Limburg een beleidsplan risicocommunicatie opgesteld. Het is een dynamisch plan aangezien de samenleving voortdurend verandert, risico s kunnen wijzigen en de opvattingen daarover ook. Risicocommunicatie is echter een onderwerp dat een regionale, multidisciplinaire en integrale aanpak vraagt. Daarom zal de GHOR haar plan afstemmen met een regionaal risicocommunicatieplan. In 2006 zijn landelijk kaders en middelen ontwikkeld voor risicocommunicatie. 6

7 De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is van plan hiervan gebruik te maken in haar risicocommunicatie. Vergunningverlening voor evenementen In totaal zijn er voor Zuid Limburg in evenementen aangemeld waarvan tien meerdaagse evenementen. Hiervoor werd gevraagd en ongevraagd een geneeskundig advies aan de betreffende gemeenten afgegeven ter beoordeling voor de vergunningverlening. Bij negen evenementen was de GHOR vanuit haar repressietaak betrokken door de plaatselijke coördinatie te verzorgen. Een aantal evenementen (Bundeskoninginnentreffen, Pinkpop, Limburgs Mooiste, Amstel Gold toerversie en de Tour de France) is benut om diverse functionarissen zoals centralisten, hoofden actiecentrum, ondersteunend medewerkers actiecentrum en verbindingsfunctionarissen te trainen. In 2007 wordt deze lijn voortgezet. Er zijn twee evenementenboxen aangekocht met alle materialen voor hulpverlening op niveau I (EHBO hulpverlening). De projectgroep regionaal beheersplan rampenbestrijding heeft in 2006 een regionaal evenementenbeleid opgesteld, gebaseerd op het monodisciplinaire evenementenbeleid van de GHOR. Alle evenementen met een multidisciplinaire inzet worden volgens het regionale evenementenbeleid opgepakt. Veiligheidsnet Veiligheidsnet is een beveiligde internetsite waarop de partners in de Zuid-Limburgse rampenbestrijding informatie kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren, zowel tijdens inzetten als in de voorbereiding daarop. Om de implementatie van Veiligheidsnet te bevorderen, is een implementatiecoördinator aangesteld. Deze ziet toe op het doorvoeren van verbeteringen en nieuwe producten en het stimuleren van het gebruik van Veiligheidsnet. In 2006 is: een archieffunctie toegevoegd aan Veiligheidsnet; de vormgeving gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden; een voorstel uitgewerkt voor autorisatie (wie krijgt toegang tot Veiligheidsnet) en authenticatie (hoe wordt toegang verleend); de mogelijkheid om informatie over incidenten grafisch weer te geven via een Geografisch Informatie Systeem onderzocht; gewerkt aan een nieuwe, technische versie van Veiligheidsnet vanwege de continuïteit, stabiliteit, veiligheid en compatibiliteit; een koppeling gemaakt tussen Veiligheidsnet en het geïntegreerd meldkamersysteem om informatie te kunnen delen met de meldkamer; Veiligheidsnet nu ook te benaderen vanaf het politienetwerk. Dit was vanwege de strenge beveiligingseisen eerst niet mogelijk; het beheer per 1 januari 2006 ondergebracht bij de meldkamer Zuid-Limburg. Hiermee is ondersteuning aan de gebruikers gegarandeerd; een tweetal cursussen over het gebruik van Veiligheidsnet gegeven: een voor secretariële ondersteuners en een voor algemene gebruikers. Preparatie, Repressie, Nazorg ( ) Preparatie omvat de voorbereiding op de bestrijding van ongevallen en rampen. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: Evaluatie en optimalisatie van de paraatheidsregelingen voor GHOR-functionarissen; Multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleid; De Geneeskundige Combinatie; Samenwerking tussen meldkamers in de Euregio Maas-Rijn; (Euregionale) afspraken op het gebied van ambulancebijstand en gewondenspreiding; (Euregionaal) opleiden van hulpverleners; zie overzicht opleidingen en trainingen. 7

8 Evaluatie en optimalisatie van de paraatheidsregelingen voor GHOR-functionarissen De GHOR Zuid-Limburg wil een aantal piketfuncties doorontwikkelen en verbeteren, zodat de paraatheid in kwaliteit en kwantiteit nog beter wordt geregeld. Het gaat om de functies van officier van dienst geneeskundig, coördinator gewondenvervoer en de verbindingscoördinator. Hierover zijn in 2006 de eerste gedachten en ideeën gevormd. De doorontwikkeling van deze functies hangt samen met een aantal externe (landelijke) en interne (GGD) ontwikkelingen. Multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleid De projectgroep regionaal beheersplan rampenbestrijding, waarin ook de GHOR Zuid- Limburg is vertegenwoordigd, heeft in 2006 een multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan opgesteld voor Zuid-Limburg. Het opleidings- en oefenbeleidsplan is een integraal onderdeel van het regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR). De monodisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen van de GHOR zijn eveneens gebaseerd op het multidisciplinaire opleidings- en oefenbeleidsplan, zodat ook deze in overeenstemming zijn met de afspraken vastgelegd in het regionaal beheersplan rampenbestrijding. Daarnaast baseert de GHOR haar jaarlijkse opleidings-, trainings- en oefenplan op de in 2006 opgezette inzetbaarheidsmatrix. Hierin is in kaart gebracht aan welke opleidingen, trainingen en oefeningen elke GHOR(piket)functionaris moet deelnemen om inzetbaar te blijven voor de geneeskundige rampenbestrijding. Deze inzetbaarheidsmatrix is gebaseerd op de landelijke GHOR-functiebeschrijvingen en competentieprofielen, waarvan de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een regionale vertaling heeft gemaakt. In 2007 wordt de inzetbaarheidsmatrix geëvalueerd. De Geneeskundige Combinatie Discussie en onderzoek hebben in 2005 geleid tot een landelijke heroriëntatie op de Geneeskundige Combinatie, een operationele eenheid van voertuigen, geneeskundige materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen die het ministerie van Binnenlandse Zaken aan alle GHOR-bureaus ter beschikking stelt. Dit ministerie heeft in 2006 besloten de Geneeskundige Combinatie te handhaven. Landelijk beleid is om de Geneeskundige Combinatie breder in te zetten dan alleen bij incidenten, zoals nu veelal het geval is. Bijvoorbeeld bij (grotere) evenementen kan de Geneeskundige Combinatie preventief worden ingezet of om lichtgewonden op te vangen. De GHOR Zuid-Limburg zet de Geneeskundige Combinatie al breed in, bijvoorbeeld bij de Tour de France (Valkenburg) en Pinkpop. Samenwerking tussen de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn Sinds de oprichting van de GHOR Zuid-Limburg vindt er onder haar leiding vier maal per jaar overleg plaats tussen de hoofden van de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn. Doel hiervan is een netwerk van meldkamers in de Euregio tot stand te brengen, zodat de bereikbaarheid en inzetbaarheid van hulpverleners en hulpmiddelen gegarandeerd is. In het meldkameroverleg worden zaken besproken die belangrijk zijn voor de operationele (dagelijkse en grootschalige) samenwerking. Dit gebeurt onder voorzitterschap en met secretariële ondersteuning van de GHOR Zuid-Limburg. Vanwege de ambitie de Euregionale monodisciplinaire samenwerking te verbreden naar multidisciplinaire samenwerking, nemen sinds 2006 ook de hoofden van de brandweermeldkamers deel aan dit overleg. De thema s zijn daardoor medisch, brandweertechnisch en multidisciplinair van aard. Afspraken op het gebied van ambulancebijstand en gewondenspreiding Het ambulancebijstands- en gewondenspreidingsplan van de GHOR Zuid Limburg is in 2006 afgerond. De implemententatie verloopt voorspoedig. In het plan heeft de GHOR met de betreffende (euregionale) ketenpartners vastgelegd hoe de bijstand van extra ambulances en de verdeling van patiënten over ziekenhuizen is geregeld. Hierbij is gekeken naar specialisaties en capaciteit van de traumazorg. Omdat ambulancebijstand 8

9 en gewondenspreiding nauw met elkaar samenhangen, zijn beide processen op elkaar afgestemd in één plan gebundeld. In het plan zijn operationele afspraken opgenomen met België en Duitsland over ambulancebijstand (Eumed Ambu) en gewondenspreiding (Eumed Hospital). Deze grensoverschrijdende afspraken zijn noodzakelijk voor Zuid-Limburg, omdat hulpverleners uit het aangrenzende buitenland bij een zwaar ongeval of ramp eerder ter plekke kunnen zijn dan collega s uit bijvoorbeeld Noord- en Midden-Limburg. Dankzij Eumed Ambu kan de GHOR Zuid-Limburg per 1 januari 2006 binnen een uur beschikken over 22 extra hulpverleningsvoertuigen, naast de voertuigen afkomstig van de RAV Zuid-Limburg en de voertuigen afkomstig uit Noord- en Midden-Limburg. Dankzij Eumed Hospital is de beddencapaciteit voor de opvang van slachtoffers per 1 januari 2006 vergroot. In negen ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn kunnen zo n veertig T1-slachtoffers binnen de vereiste tijd de juiste zorg krijgen. In 2006 is Eumed geoefend en maakte het onderdeel uit van opleidings- en trainingsprogramma van de GHOR. GHOR-trainingen voor ambulancehulpverleners Voor het eerst sinds haar oprichting in 1999 is het de GHOR Zuid-Limburg gelukt alle ambulancehulpverleners in Zuid-Limburg een trainingsdag te laten volgen die helemaal gericht was op de grootschalige geneeskundige hulpverlening. MIMMS-cursus in Zuid-Limburg MIMMS staat voor Major Incident Medical Management and Support. Het is een internationaal scholingsprogramma voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige inzetten of rampomstandigheden en bereidt hulpverleners voor op een gestructureerde inzet bij grootschalige incidenten. In 2006 werd de MIMMS-cursus voor het eerst niet alleen bij de stichting MIMMS in Tilburg gegeven, maar ook in het Euregionaal Veiligheidscentrum in Heerlen. De samenwerking tussen de stichting MIMMS en de GHOR Zuid-Limburg, die de cursus in Heerlen voorbereidde en faciliteerde, is zo goed bevallen dat er ook in 2007 weer cursussen op deze locatie worden gehouden. Diverse medewerkers van de GHOR Zuid- Limburg zijn zelf MIMMS-provider of -instructor en weten uit ervaring waar ze op moeten letten voor een goed verloop van een MIMMS-cursus. Door de ligging van het Heerlense Veiligheidscentrum is het ook een prima locatie voor MIMMS-cursussen met deelnemers uit zowel (Zuid) Nederland als België en Duitsland. Preparatie in multidisciplinair Euregionaal verband Vanuit de Euregionale werkgroep Openbare Orde & Veiligheid is onder leiding van de provincie Limburg een Interreg aanvraag gedaan voor het project EMR-IC (Euregio Maas- Rijn Interventie in geval van Crisis). Deze aanvraag werd in 2006 gehonoreerd. Het project loopt tot eind In samenwerking met de partners in de Euregio Maas-Rijn worden binnen het project EMR-IC drie multidisciplinaire, Euregionale deelprojecten uitgevoerd, te weten: Euregionale risicokaart De Limburgse risicokaart is vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Er wordt nu een Euregionale versie gemaakt. Op basis van deze risicokaart kan de GHOR inventariseren welke bedrijven in de Euregio Maas-Rijn bij een calamiteit een gevaar vormen voor de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. Euregionaal Veiligheidsportaal De partners in de Zuidlimburgse rampenbestrijding beschikken over een beveiligde internetsite, Veiligheidsnet, waarop zij informatie kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren, zowel tijdens inzetten als in de voorbereiding daarop. Een dergelijke voorziening wordt ook ontwikkeld voor de Euregionale partners in de rampenbestrijding. Euregionale samenwerkingsmodellen en oefeningen Er worden afspraken gemaakt over Euregionaal multidisciplinair optreden bij grootschalige incidenten, waarbij toegewerkt wordt naar mogelijkheden tot (meer) 9

10 samenwerking tussen brandweer en geneeskundige diensten. De leiding van dit project is in handen van de GHOR Zuid-Limburg. De (Eu)regionale multidisciplinaire samenwerking wordt zodoende verstevigd en vanuit één punt, in nauwe samenwerking met de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, vormgegeven. Er heeft in 2006 een herinrichting plaatsgevonden van de bovengenoemde Euregionale werkgroep Openbare Orde & Veiligheid. Deze werkgroep gaat in afgeslankte vorm verder als Stuurgroep Openbare Veiligheid en Rampenbestrijding. De GGD Zuid Limburg heeft daarin zitting. Vanuit deze stuurgroep worden ook contacten onderhouden met Euregionale en Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van politie, gezondheidszorg en de MAHHLsteden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen, Luik). Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van rampen met inzet van de benodigde hulpdiensten en andere betrokken partners zoals gemeenten. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op de uitwerking van de inzetevaluatie. Uitwerking inzetevaluatie Leren van ervaringen is de basis voor het verbeteren van de hulpverlening. Dit begint met een evaluatie van de ingezette geneeskundige hulpverlening. Om leerpunten en verbeteringen inzichtelijker te maken, is in 2006 een evaluatieprocedure opgesteld. Deze is in het kwaliteitssysteem van de GGD Zuid Limburg opgenomen. Na elke inzet vullen de betrokken GHOR-functionarissen via intranet een (standaard) evaluatieformulier in. Op basis van deze formulieren wordt een evaluatierapport geschreven. Hiervoor is een standaard format ontwikkeld. Alle stappen van het hulpverleningsproces worden behandeld: van alarmering, opschaling, eerste ambulance en geneeskundige hulp tot registratie, gewondenvervoer, communicatie en nazorg. Aan de hand van het evaluatierapport wordt bepaald of er acties, maatregelen of verbeteringen nodig zijn en kunnen trends worden gesignaleerd. De geneeskundige hulpverlening kan op deze wijze telkens worden verbeterd. Bij multidisciplinaire inzetten vormen de monodisciplinaire evaluatierapporten de basis voor een multidisciplinair evaluatierapport. Ook hier wordt gewerkt aan een uniforme aanpak. Nazorg is erop gericht om, voor zover mogelijk, de situatie van vóór het incident te herstellen, zowel in materiële als immateriële zin. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp; Opleidings- en oefenprogramma voor de psychosociale zorg; Samenwerkingsovereenkomsten met de GGZ-instellingen. Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp Om de psychosociale hulp bij grote ongevallen en rampen (PSHOR) in Zuid-Limburg efficiënt te kunnen coördineren is in 2006 een actiecentrum PSHOR opgezet. Dit is ondergebracht bij de Mondriaan Zorggroep in Heerlen. In dit actiecentrum komen de kernteamleiders bij elkaar en wordt onder meer de verdere opschaling geregeld. Vier keer per jaar bespreken de kernteamleiders de lopende zaken in de eigen regio. Om de landelijke ontwikkelingen bij te houden en kennis en ervaring uit te wisselen, nemen de kernteamleiders deel aan het overleg van Opron, de landelijke organisatie voor PSHOR. De stuurgroep GGZ, die bestaat uit directieleden van de GGZ-instellingen, maatschappelijk werk en slachtofferhulp in Zuid-Limburg, is akkoord gegaan met het opleidingsplan voor PSHOR. Hiermee geeft de stuurgroep aan dat zij veel belang hecht aan de PSHOR. Er is veel ruimte gegeven voor opleidingen, terwijl de medewerkers van deze instellingen tijdens deze aanzienlijke tijdsinvestering niet beschikbaar zijn voor hun reguliere werkzaamheden en de kostenvergoeding nog niet is geregeld. Dit blijft een aandachtspunt. 10

11 Opleidings- oefenprogramma voor de psychosociale zorg Voor de piketfunctionarissen psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) heeft de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een opleidingsprogramma opgesteld. Het betreft de functies van kernteamleider, kernteamlid, leider opvangteam en lid opvangteam. Het gaat in totaal om zo n negentig functionarissen. Voor het opleidingsprogramma is een extern bureau ingeschakeld dat gespecialiseerd is in deskundigheidsbevordering op het gebied PSHOR. De nadruk ligt hierbij op de grootschalige hulpverlening. Samenwerkingsovereenkomsten met de GGZ-instellingen De Zuidlimburgse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en Slachtofferhulp hebben eind 2005 een convenant gesloten voor de uitvoering van de psychosociale hulpverlening bij grote ongevallen en rampen. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over onder meer een piketdienst, de aanstelling van een regiocoördinator PSHOR en opleidingen. Het convenant wordt na twee jaar geëvalueerd waarbij met name de kosten worden bekeken. De aangestelde regiocoördinator heeft inmiddels diverse acties ondernomen (zie Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp). Ook bestaat er sinds januari 2006 een harde piketdienst voor kernteamleiders. Daarnaast is er een (onbetaalde) harde piket voor de kernteamleden vanuit het algemeen maatschappelijk werk. In het kader van Euregionale samenwerking zijn er afspraken gemaakt met het aangrenzende België en Duitsland hoe wordt opgeschaald naar buitenlandse psychosociale bijstand als dat nodig mocht zijn. Projecten Naast de primaire doelstellingen zoals beschreven in de begroting 2006 heeft de GHOR Zuid-Limburg in het verslagjaar ook een bijdrage geleverd aan een paar belangrijke landelijke projecten. De resultaten van deze projecten betekenen een grote vooruitgang voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vanuit de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen en de landelijke overheid wordt een beroep gedaan op de GHOR-bureaus om hun kennis en ervaring in te brengen en deel te nemen aan projectgroepen. De GHOR Zuid-Limburg heeft in 2006 aan drie projecten haar medewerking verleend door medewerker(s) beschikbaar te stellen. Nieuwe Nederlandse slachtofferregistratiekaart Nederland heeft in 2006 een nieuwe slachtofferregistratiekaart gekregen. Het is een uniforme nationale kaart met als doel eenvormige triage en registratie van gewonden. Door een barcode met een uniek nummer is de kaart in geautomatiseerde systemen te gebruiken, zodat altijd te achterhalen is waar slachtoffers zich bevinden. De kaart is ontwikkeld op basis van bestaande internationale kaarten en NAVOstandaarden. Hierdoor zou de Nederlandse slachtofferregistratiekaart ook geschikt zijn voor gebruik in de Euregio Maas-Rijn. De GHOR Zuid-Limburg leverde de projectleider voor de landelijke projectgroep. De kaart is opgenomen in de lesstof van de MIMMS, de SOSA, de basisleerstof GHOR en de Zuid-Limburgse HOC-opleiding. Ook in regionale opleidingen en trainingen zal aandacht worden besteed aan de nieuwe registratiekaart die in 2007 in gebruik wordt genomen. Project Octopus: interregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding Bij grootschalige incidenten is vaak regiogrensoverschrijdende bijstand nodig. Voor een optimale opschaling van ambulances uit andere regio s is het zaak dat meldkamers zicht hebben op de beschikbaarheid van ambulances uit andere regio s. Hetzelfde geldt voor de gewondenspreiding. Voor een optimale spreiding van gewonden is het zaak zicht te hebben op de opvangcapaciteit van ziekenhuizen in andere regio s. 11

12 In het project Octopus (voorheen GHORIS) worden informatiesystemen van alle meldkamers ambulancezorg in Nederland aan elkaar gekoppeld ten behoeve van de interregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding. Meldkamers hebben zo altijd een actueel overzicht van beschikbare ambulances en ziekenhuisbedden in andere regio s. Dit betekent een verbetering van de geneeskundige hulpverlening én tijdswinst. Het idee voor Octopus is afkomstig van de GHOR Zuid-Limburg die ook de projectleider levert. In 2006 zijn de modules voor ambulancebijstand en gewondenspreiding bij drie meldkamers getest. Volgens planning is het systeem in 2007 nationaal functioneel en start de opleiding voor centralisten die gekoppeld is aan de reguliere bijscholing. Een uitbreiding van het systeem met een module voor de registratie van slachtoffers is in ontwikkeling. De nieuwe slachtofferregistratiekaart sluit hier goed op aan. Indien mogelijk zoekt het project Octopus aansluiting bij andere landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke meldkamer ambulancezorg. Landelijk protocol decontaminatie Samen met de GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een protocol decontaminatie afgerond. In 2003 werd de basis gelegd voor dit protocol met de verschijning van het rapport Protocol Decontaminatie van de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit rapport behandelt de wijze waarop slachtoffers die besmet zijn met chemische, biologische of nucleaire stoffen moeten worden ontsmet. In 2005 werd een vervolgproject gestart met als doel de operationele implementatie van het protocol Decontaminatie. De directe aanleidingen hiervoor waren: toenemend transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen; behoefte aan één protocol voor brandweer én geneeskundig personeel; in Nederland bleek multidisciplinair niets geregeld te zijn voor de slachtoffers van besmettingen met gevaarlijke stoffen. In eerste instantie werd alleen de kleinschalige, chemische besmetting en de daarbij behorende ontsmetting uitgewerkt. In een gezamenlijke brandweer-ghor oefening werd nagegaan wat een juiste werkwijze voor decontaminatie kon zijn. Hieraan werkten onder meer de GHOR Zuid-Limburg, de brandweer Born en de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Limburg mee. Tegelijkertijd ontwikkelde de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) een (brandweer)protocol voor de (massa)ontsmetting van slachtoffers. Beide rapporten werden op elkaar afgestemd en samengevoegd met als resultaat een multidisciplinair, landelijk gedragen protocol dat in Nederland als standaard geldt voor decontaminatie. In 2007 gaat een implementatietraject van start. Zo wordt een instructie-dvd gemaakt waarop te zien is hoe het protocol decontaminatie in praktijk moet worden toegepast. 4. Financiële paragrafen Algemeen De voorliggende jaarrekening vormt de zevende jaarrekening van deze organisatie. Bij het opstellen van de begroting 2006 is uitgegaan van de op dat moment bekende feiten en gegevens. Het jaar 2004 is het eerste jaar van de ingezette meerjarencyclus op weg naar het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau In het verslagjaar is sprake geweest van een vertraagde ingroei op een aantal deelterreinen alsmede een aantal incidentele extra baten. Bij de betreffende onderdelen van de jaarrekening wordt een nadere toelichting gegeven. De keuze voor een voorzichtig financieel beleid hebben geleid tot een positief exploitatiesaldo. Het beleid heeft zich met name gericht op de inbedding als onderdeel van de GGD Zuid Limburg. 12

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst

Inhoudsopgave. Bijlagen I. Investeringsbegroting II. Afkortingenlijst Begroting 2011 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Tel: 075-6811811 Fax: 075-6174141 E-mail : info@vrzw.nl Website: www.vrzw.nl Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan

[T»> Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ONTVANGEN OP - 9 APR. 2010. Gemeente Oostzaan '^a..^:.., -.aj..«e4s.-5.^-«-; ONTVANGEN OP Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland [T»> - 9 APR. 21 Gemeente Oostzaan Aan de raden-t^n-de-gerrreerrteneebivister, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland

Jaarstukken 2014. Veiligheidsregio. Noord- en Oost-Gelderland Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Apeldoorn, 1 juli 2015 2 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Inhoud 1. Nota van aanbieding 3 2. Resultaatbestemming 4

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie