5. Aandachtpunten van de Raad van Bestuur, Bureau, Technische Commissies en Secretariaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Aandachtpunten van de Raad van Bestuur, Bureau, Technische Commissies en Secretariaat"

Transcriptie

1 Activiteitenrapport voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van 11 juni 2012 Rapport d activités présenté lors de l Assemblée Générale du 11 juin 2012 Activiteitenrapport Rapport d activités

2 INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord 2. Wie zijn wij? 3. Onze vertegenwoordigers 4. De BVVM in cijfers 5. Aandachtpunten van de Raad van Bestuur, Bureau, Technische Commissies en Secretariaat 5.1 Herziening van de IMD : welke vooruitgang kan men er van verwachten? 5.2 Deontologie 5.3 Best terms and conditions (coinsurance) 5.4 Opleiding 5.5 De sociale zaken 5.6 De zaken leven 5.7 Transport 6. Besluiten 2 Activiteitenrapport

3 TABLE DE MATIERES 1. Avant-propos 2. Qui sommes-nous? 3. Nos représentants 4. L UPCA en chiffres 5. Thématiques ayant retenu l attention du Conseil d Administration, du Bureau, des Commissions techniques et du Secrétariat 5.1 Révision de la DIA : quelles avancées peut-on en attendre? 5.2 Déontologie 5.3 Best terms and conditions (coinsurance) 5.4 Formation 5.5 Les affaires sociales 5.6 Les affaires vie 5.7 Le transport 6. Conclusions Rapport d activités

4 Raad van Bestuur Voorzitter Vice-Voorzitter Leden Secretaris-Generaal Patrick Claerhout Johan Tack - tot 11/06/2012 Mark Leysen - vanaf 12/06/2012 Philippe Bioul (Marsh) René Van den Bosch (ADD) Pascal Van Eyken (Gras Savoye) Jaap van der Hoek (Concordia) Bartel Janssens (Agallis) Philippe Alliet (Aon) - vanaf 12/06/2012 Marcel Vanstiphout (Induver) André Van Varenberg Bureau Voorzitter Vice-Voorzitter Patrick Claerhout Johan Tack Mark Leysen (tot 11/06/2012) (vanaf 12/06/2012) Bestuurder Philippe Bioul (vanaf 12/06/2012) Secretaris-Generaal André Van Varenberg 4 Activiteitenrapport

5 Conseil d Administration Président Patrick Claerhout Vice-Président Johan Tack - jusqu au 11/06/2012 Mark Leysen - à partir du 12/06/2012 Membres Philippe Bioul (Marsh) René Van den Bosch (ADD) Pascal Van Eyken (Gras Savoye) Jaap van der Hoek (Concordia) Bartel Janssens (Agallis) Philippe Alliet (Aon) - à partir du 12/06/2012 Marcel Vanstiphout (Induver) Secrétaire Général André Van Varenberg Bureau Président Patrick Claerhout Vice-Président Johan Tack - jusqu au 11/06/2012 Mark Leysen - à partir du 12/06/2012 Administrateur Philippe Bioul - à partir du 12/06/2012 Secrétaire Général André Van Varenberg Rapport d activités

6 1. Voorwoord Dames en heren, U zult in dit jaarverslag de essentiële thema's ontdekken die alle aandacht van onze teams hebben opgeëist. Het weze mij toegelaten in dit verslag enkele becijferde tendensen in het licht te zetten, die de weerspiegeling zijn van de aktiviteit van onze leden. Het jaar 2011 wordt gekenmerkt door een stijging van de omzet die logischerwijze gepaard gaat met een stijging van de premies. De plaatsing van de premies op de Belgische markt stijgt ten nadele van de buitenlandse markt. Het rendement gaat er ook op vooruit. Deze resultaten werden gerealiseerd in een context van een wetgevende en administratieve inflatie (corporate governance, compliance ) die niet alleen de workload altijd maar zwaarder maakt maar ook de daarmee gepaard gaande kosten. We moeten ook vaststellen dat de toegevoegde waarde van de makelaars van de BVVM meer en meer gesolliciteerd wordt om aan de gesofistikeerde noden van de traditionele economie te beantwoorden alsmede de verschijning van de risico s eigen aan de nieuwe economie. Dankzij hun creativiteit, hun innovatiecapaciteit en het aanbrengen van op maat gesneden oplossingen, bevestigen onze leden hun statuut van onvermijdelijke helpers in de wereld van de ondernemers. Deze akte van geloof in de toekomst van ons beroep gaat gepaard met een respect dat waakt over een onberispelijke deontologie zonder dewelke een gezonde en loyale concurrentie onmogelijk blijkt. Ik besluit met een woord van dank aan al diegenen die op verschillende wijzen hebben bijgedragen tot het verwezenlijken van de aan de BVVM voorbehouden taken. Patrick Claerhout Voorzitter 6 Activiteitenrapport

7 1. Avant-propos Mesdames, Messieurs, Vous découvrirez dans le présent rapport annuel l'essentiel des thèmes qui ont mobilisé les équipes de l'upca au cours des douze derniers mois. Qu'il me soit permis, ici, de mettre en exergue quelques tendances chiffrées, reflet de l'activité de nos membres. L année 2011 se caractérise par la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires qui logiquement va de pair avec l'augmentation du volume des primes. Le placement des primes sur le marché belge est en hausse, au détriment de l'étranger. Le rendement progresse également. Ces résultats ont été obtenus dans un contexte d'inflation législative et administrative (corporate governance, compliance...) qui vient grever la charge de travail et les coûts exposés par nos membres. Constatons, par ailleurs, que la valeur ajoutée des courtiers UPCA est sans cesse plus sollicitée pour répondre à la sophistication des besoins de l'économie traditionnelle et à l'émergence des risques liés à l'économie nouvelle. Grâce à leur créativité, à leur capacité d'innovation et à l'apport de solutions sur mesure, nos membres confirment leur statut d'auxiliaires incontournables du monde entrepreneurial. Cet acte de foi en l'avenir de notre profession va de pair avec le respect vigilant d'une déontologie irréprochable sans laquelle aucune concurrence saine et loyale ne s'avèrerait possible. Pour conclure, j'ai plaisir à remercier tous ceux qui, à des titres divers, ont contribué au bon accomplissement des tâches dévolues à l'upca. Patrick Claerhout Président Rapport d activités

8 2. Wie zijn wij? Drie beroepsfederaties vertegenwoordigen en verdedigen de Belgische verzekeringsfederaties in België. Een van hen, de BVVM, onderscheidt zich door volgende specificiteiten: - Onze leden zijn allen makelaars die hoofzakelijk gericht zijn op de bedrijfsmarkt. - Hun klanten zijn bijgevolg voornamelijk: o De bedrijven o De publieke instellingen en organisaties o De handelaars en de vrije beroepen o De affinities - De partikulieren zijn uiteraard welkom - Het service pakket is zeer breed en gediversifieerd (raadgeving, het plaatsen van risiko s, het beheer ervan, risk-management, preventie ). Zij omhelst het geheel van de verzekeringstakken leven (employee benefits) en niet-leven (zowel marine als non-marine) - De klanten worden overal bediend, zij het op onze lokale markt of op alle continenten via internationale netwerken, waartoe onze leden behoren. De toegevoegde waarde die de BVVM-makelaars genereren is terug te vinden op 3 niveau s: - advies: het ontwerpen en oplossingen naar voor schuiven die zowel competitief als vernieuwend zijn en de noden van de klanten dekken. - het plaatsen van de risico s: laat toe om de onderzoekskosten van de tegenpartij te laten dalen, de onzekerheid tussen verzekerden en risicodragers te verminderen en de asymmetrie van de onderhandelingskracht recht te trekken. - het beheer: het nauw opvolgen van de veranderingen tijdens de levensduur van een contract, alsmede een efficiënte steun in geval van schade. 8 Activiteitenrapport

9 2. Qui sommes-nous? Trois fédérations professionnelles représentent et défendent le courtage d assurances en Belgique. Parmi elles, l UPCA se distingue par plusieurs spécificités : - Nos membres sont toutes des maisons de courtage principalement orientées vers le marché des "entreprises". - leurs clients sont dès lors essentiellement : o lesdites entreprises, o les institutions et organisations publiques, o les commerçants et les professions libérales, o les groupes affinitaires. - Les particuliers sont, bien entendu, les bienvenus. - La palette des services offerts est très large et diversifiée (conseil, placement, gestion, risk management, prévention ). Elle embrasse l ensemble des branches d assurance vie (employee benefits) et non-vie (tant marine que non-marine). - Les clients sont desservis partout sur notre marché domestique mais aussi sur tous les continents au travers des réseaux internationaux dont nos membres relèvent. La valeur ajoutée apportée par les courtiers UPCA se situe aux trois échelons indissociables de leurs activités : - le conseil : il s agit de concevoir et d apporter des solutions compétitives, voire innovantes aux besoins des clients. - le placement : permet de diminuer les frais de recherche de la contrepartie, de réduire l incertitude entre assurés et porteurs des risques, de corriger l asymétrie du pouvoir de négociation. - la gestion : suit au plus près les changements survenant au cours de la vie du contrat et implique un appui efficace en cas de sinistre. Rapport d activités

10 3. Onze vertegenwoordigers Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Patrick Claerhout André Van Varenberg FSMA Patrick Claerhout André Van Varenberg PORTIMA Raad van Bestuur Marc Kegelaers Patrick Claerhout (plaatsvervanger) Gemengde productiviteitscommissie Luc Clément Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Paritair comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen (commissie 307) Didier Pissoort : woordvoerder Carine Lomba Heidi Rohaert André Van Varenberg Raad van Bestuur van het Paritair Fonds voor Bestaanszekerheid (CEPOM) Didier Pissoort VZW Ombudsdienst verzekeringen André Van Varenberg BIPAR André Van Varenberg Patrick Claerhout (plaatsvervanger) Commissie voor Verzekeringen Benoeming volgt per Koninklijk Besluit Sectoraal overleg Level I : Patrick Claerhout André Van Varenberg Level II : André Van Varenberg VBO Patrick Claerhout André Van Varenberg (plaatsvervanger) 10 Activiteitenrapport

11 3. Nos représentants Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre des Finances Patrick Claerhout André Van Varenberg FSMA Patrick Claerhout André Van Varenberg PORTIMA Conseil d'administration Marc Kegelaers Patrick Claerhout (suppléant) Commission mixte de productivité Luc Clément Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances (commission 307) Didier Pissoort : porte-parole Carine Lomba Heidi Rohaert André Van Varenberg Conseil d'administration du Fonds d'existence paritaire (CEPOM) Didier Pissoort ASBL Service Ombudsman Assurances André Van Varenberg BIPAR André Van Varenberg Patrick Claerhout (suppléant) Commission des Assurances En phase de désignation par Arrêté Royal Concertations sectorielles Level I : Patrick Claerhout André Van Varenberg Level II : André Van Varenberg FEB Patrick Claerhout André Van Varenberg (suppléant) Rapport d activités

12 Herverzekeringen Réassurances Jan D Hondt 02/ allis.be Marnix Meert 02/ alliare.be Jean-François Walhin Patrick Claerhout 03/ belgibo.be Annette Tenenbaum 0475/ rdia.be Auto Syst. Org. Process Frank Roman 09/ / almarisk.be Johan Clerinx 02/ agallis.be Michel Huyghens 03/ michel.huyghen Monique Bosmans 03/ monique.bosm e Johan Langbeen Raoul Maas 02/ urobrokers.be Jan Van Baekel 02/ be Geert Celie 016/ d.be Danielle Laforce 02/ Emmanuel Roelandts 02/ Beni Van Goethem 03/ lgibo.be Wim Baert Ginny Seghers 09/ ia.be Olivier van Innis 02/ Silvio Iacolino 04/ grassavoye.be Technische Commissies - Commissions techniques AO Acc.Travail ADD Paul Caekebeke 09/ AGALLIS Francis Rondas 02/ ALLIA INSURANCE BROKERS AON BELGIUM Henri Tahon 02/ aon.be BELGIBO Sophie Verbruggen 03/ sophie.verbrug be BA RC Marc Rodeyns 016/ dd.be Eddy Van Regemoorter 02/ eddy.vanregemo Filip Desmedt , lia.be Kurt Dierick 02/ Koenraad Maes 03/ belgibo.be CALLANT Pieter De Laet lant.be CONCORDIA Karin Marlier 09/ a.be EUROBROKERS Philippe Amand 02/ be GRAS SAVOYE Francis BELGIUM Fortemps 04/ francis.fortemp be Karen Dossche 09/ Julie Vande Wiele 02/ Brand Incendie Lea Depae 09/ be Jean Caluwe 02/ llis.be Bart Demeulenaere 03/ bart.demeulenaer Anne Dobbelaere 02/ Koenraad Maes 03/ belgibo.be Luc Deroover 03/ lant.be Eric Coplo 09/ be Jean-Pierre Haas 02/ be Peter Braet 02/ savoye.be Transport Transport Guido Termote 09/ dd.be Thierry Dhooghe 03/ allia.be Olivier Thomas aon.be Wouter Van den Daele 03/ wouter.van.den.d Johan Langbeen callant.be Ann Dely 09/ be Bart De Wit 02/ avoye.be Soc. aangelegenh. Quest. Soc. Heidi Rohaert 016/ d.be Wim Vermeersch 02/ Erik Roose 03/ be Carine Lomba 02/ / on.be Kathleen Hautekiet 09/ dia.be Christel Verdoodt 02/ Leven Vie Rudy Peeters add.be Francis Rondas 02/ Jan Van Walleghem 03/ jan.vanwallegh Werner Keeris 02/ aonhewitt.com Monique Bosmans 03/ monique.bosm be Jurgen Tuttens Sartor Steve 0473/ ia.be Philippe Lescot 02/ Benoît Halbart 02/ grassavoye.be Eur./Jurid./aang elegenheden. Quest.eur./jur. Inge Vermassen 09/ Eddy Van Regemoorter 02/ eddy.vanregemo Erik Roose 03/ be Gregory Van Gossum 02/ gregory.van.goss Pieter De Laet lant.be André Van Varenberg 02/ Vinciane Standaert 02/ vinciane.standaer Fin. risico Risques Fin. Kris Busschots 09/ Jan D Hondt 02/ allis.be Erik Roose 03/ a.be Herman Kerremans 02/ herman_kerrem Yvan Moerenhout 03/ Dirk Decavel 09/ /

13 Herverzekeringen Réassurances Bruno Bogaerts 02/ Alain Van Noten 03/ com Johan Segers 03/ vanbreda.be Auto Syst. Organ., Process Roger Vangesselen 011/ roger.vangesse sselt.be Philippe Vandiest 02/ philippe.vandie Ludo Orens 056/ Jan Lecat 03/ reda.be Luc Hardeel 03/ vrico.be Geert Celie 016/ M. Vanderstichelen 02/ Luc Clement 0478/ et.be HAVRICO INSURANCE AO Acc.Travail INDUVER Roger Vangesselen 011/ roger.vangesse sselt.be KEGELS & VAN Erik Verlinden ANTWERPEN 03/ kegelsvanantw erpen.be MARSH Peter Ceulemans 03/ peter.ceuleman BA RC Luc De Pooter 03/ uverantwerpen.be Erik Verlinden 03/ kegelsvanantwer pen.be Denis van der Elst 02/ / Brand Incendie Luc Haeck 09/ ergent.be Inge Peeters 03/ gelsvanantwerpe n.be Marika Hoet 02/ rsh.com Transport Transport Charles Vrints 03/ avrico.be Ronny Tourne 03/ uverantwerpen.be Antoon Stappaerts 03/ antoon.stappaert Soc. aangelegenh. Quest. Soc. Pierino Santocono 03/ Annick Janssen 02/ / marsh.com Leven Vie Staf Van Agtmael 03/ staf.vanagtmae erpen.be Christophe Versin 02/ christophe.versi MERCER David Feyaerts Eur./Jurid./aang elegenheden. Quest.eur./jur. Jo Berghs 011/ erhasselt.be Erik Marissen 02/ arsh.com Fin. risico Risques Fin. Joris Meirsschaut 02/ Q EN O Stefanie Clement 056/ be VANBREDA Pieterjan INTERNATIONAL Eelen 03/ m VANBREDA RISK & BENEFITS Geert De Krem 03/ / vanbreda.be Stefanie Clement 056/ be Koen Messely 03/ anbreda.be Lieven Valcke 056/ Erik Verstraeten 03/ vanbreda.be Lieven Valcke 056/ Staf Van den Bogaert 03/ staf.vandenbogae Jef Gorrebeeck 03/ anbreda.be Bieke Van Dessel 03/ Els Van Hoeck 03/ nbreda.be Didier Pissoort kynet.be Annelies Vlaemynck 056/ Erwin Minsaer 03/ com Kris Heyman 03/ anbreda.be Stefanie Clement 056/ be Annemie Luyts 03/ / anbreda.com Jan Van Hecke 03/ vanbreda.be PS: in rood = huidige Voorzitter v/d Technische Commissie le président de chacune des Commissions techniques est repris en rouge

14 4. De BVVM in cijfers De impact van onze leden werd groter in 2011 : Omzet Premies Belgische markt (78,36%) (75,03%) (78,21%) Buitenlandse markt (21,64%) (24,97%) (21,79%) Totaal (100%) (100%) (100%) Aantal F.T.E 2.270,7 personen personen 2.256,8 personen Enkele ratios: Productiviteit pro capita (FTE) Omzet/FTE = Omzet/FTE = Omzet/FTE = Gemiddelde omzet t.o.v. bruto premies 10,62% 10,52% 10,96% In 2011 evalueert Assuralia de inning van de brutopremies door haar leden op 29,141 miljard. Onze leden hebben hierin een aandeel van 11,2% zonder rekening te houden met de buitenlandse markt. Erratum: we hebben onze cijfers 2010, die in ons jaarverslag zijn verschenen en onjuist waren, rechtgezet. 14 Activiteitenrapport

15 4. L'UPCA en chiffres Les membres de l UPCA ont accru leur impact en 2011 : Chiffre d affaires Primes Marché belge (78,36%) (75,03%) (78,21%) Marché étranger (21,64%) (24,97%) (21,79%) Total (100%) (100%) (100%) Nombre de F.T.E 2.270,7 personnes personnes 2.256,8 personnes Quelques ratios: Productivité pro capita (FTE) CA/FTE = CA/FTE = CA/FTE = Chiffre d affaires moyen par rapport aux primes brutes 10,62% 10,52% 10,96% En 2011, Assuralia évalue l encaissement de ses membres à 29,141 milliards. Nos membres y participent à hauteur de 11,2%, hors placements à l étranger. Erratum: nos chiffres 2010 publiés l'année dernière ont été rectifiés. Ils faisaient l'objet d'une erreur. Rapport d activités

16 5. Aandachtpunten van de Raad van Bestuur, Bureau, Technische Commissies en Secretariaat 5.1 Herziening van de IMD : welke vooruitgang kan men er van verwachten? Nadat deze lijnen neergepend werden, namen wij kennis van een officieuze versie van een projecttekst met betrekking tot de herziening van de Richtlijn m.b.t. de verzekeringsbemiddeling (IMD). Deze tekst zou kortelings door de Europese Commissie aan het parlement moeten voorgelegd worden. Deze nieuwe fase van de medebeslissing (co-decision) kan aldus starten conform het Verdrag van Lissabon. Na jarenlange intense consultatie van de stakeholders door de Europese Commissie, periode tijdens dewelke de BVVM haar stem heeft laten horen via de BIPAR, zal men vandaag kennis kunnen nemen van de aangeprezen maatregelen. Om deze beter te situeren, laat ons terugkomen op de objectieven van de Commissie die eens te meer naar voor zijn gebracht door Commissaris Barnier tijdens de publieke audiëntie van 10 december Waarover gaat het? - Het uitmonden in een betere bescherming van de consument - Een betere integratie toelaten van de eenheidsmarkt van de verzekeringen Met het oog op dit dubbel perspectief wil de Commissie de remmen en de tekortschietingen die ontdekt werden tijdens de enquête, die 5 jaar terug plaats vond door de Algemene Directie Concurrentie, bestrijden. Teneinde uw geheugen even te verfrissen, werden volgende kritische vaststellingen gedaan: een zekere juridische onzekerheid met betrekking tot de toepassingsfeer van de Richtlijn en haar vrijstellingen de kwaliteit van de inlichtingen die aan de consument werden gegeven werd als voldoende bestempeld. de "conflict of interest" die hoofdzakelijk verbonden is aan het mechanisme van de remuneratie van de bemiddelaars werd benadrukt. het systeem van de officiële kennisgeving tussen de verschillende competente overheden werd bestempeld. Deze gedachtengang ging vooraf het deponeren van de tekst aan de Commissie. Het ging om de prioritaire thema s rond dewelke de BVVM campagne gevoerd heeft binnen de BIPAR, onze europese federatie (die 51 nationale beroepsverenigingen groepeert binnen de 32 EU landen + Zwitserland, Noorwegen, Turkije, Libanon en Israël). De BIPAR is de enige gesprekspartner bij de europese instanties. Bij nadere analyse van de officieuze tekst in ons bezit, wordt het gemakkelijk de balans over de tevredenheid en de ontgoocheling op te stellen met betrekking tot de 4 thema s die op ons prioriteitslijstje stonden. 16 Activiteitenrapport

17 5. Thématiques ayant retenu l attention du Conseil d Administration, du Bureau, des Commissions techniques et du Secrétariat 5.1 Révision de la DIA : quelles avancées peut-on en attendre? Après que ces lignes aient été écrites, nous avons pris connaissance d'une version officieuse du projet de texte révisant la Directive sur l'intermédiation en assurance (DIA) que la Commission européenne devrait déposer incessamment sous peu devant le Parlement. Cette nouvelle phase du processus de codécision conforme au Traité de Lisbonne pourra dès lors démarrer. Après des années de consultations intenses des stakeholders par la Commission européenne, période au cours de laquelle l'upca a pu faire entendre sa voix au travers du BIPAR, on peut aujourd'hui prendre connaissance des mesures préconisées. Pour situer celles-ci au mieux, revenons aux objectifs de la Commission évoqués une nouvelle fois par le Commissaire Barnier lors de l'audition publique du 10 décembre Il s'agit : - d'aboutir à une meilleure protection des consommateurs - de permettre une meilleure intégration du Marché unique de l'assurance. Dans cette double perspective, la Commission entend s'attaquer aux freins et carences notamment décelés lors de l'enquête menée, il y a déjà cinq ans, par la DG Concurrence en matière d'assurances "entreprises". Pour mémoire, les constatations critiques suivantes étaient relevées : une certaine incertitude juridique concernant le champ d'application de la Directive et ses exonérations devait être corrigée la qualité des informations fournies aux consommateurs était jugée insuffisante les conflits d'intérêts, essentiellement liés au mécanisme de rémunération des intermédiaires, étaient soulignés la lourdeur du système de notification entre autorités compétentes était regrettée. Les réflexions ci-dessous sont antérieures au dépôt du texte de la Commission. Elles portent sur les thèmes prioritaires autour desquels l'upca a fait campagne au sein du BIPAR, notre fédération européenne (regroupant 51 associations nationales émanant de 32 pays UE 27 + Suisse, Norvège, Turquie, Liban, Israël) et interlocuteur unique auprès des instances européennes. A l'analyse en cours du texte officieux en notre possession, il sera aisé de faire le bilan des satisfactions et des déceptions au regard des quatre thèmes qui nous ont préoccupés par priorité. Rapport d activités

18 Welk is de toepassingsgebied voor de herziene IMD? De ambitie van de Commissie is concurrentiecondities op touw te zetten die juist en gelijk zijn tussen alle operatoren van de distributie van de verzekeringen. Het is dus imperatief om de toepassingsgebied te verbreden voor de direkte distributie van de verzekeringen en tegelijkertijd ook voor de autoleasingmaatschappijen voor de reisagentschappen en de sites die zorgen voor tariefvergelijkingen enerzijds, en anderzijds de draagwijgte van de huidige uitzonderingen te reduceren. Deze level playing field zou een gelijkschakeling van de eisen moeten inhouden met betrekking tot informaties, de gedragsregels en de vorming zoals dit het geval is bij de verzekeringsbemiddelaars. Deze maatregel zou tot het fundamenteel resultaat moeten leiden om eenzelfde beschermings- en informatieniveau van de consument te bekomen, onafgezien tot welk distributiekanaal zij zich richten Welk lot moet men voorbehouden aan de notie raadgeving? De bestaande definitie van de bemiddelingsakte" vermeldt niets over de raadgeving. De afwezigheid hiervan verderft zodoende de perceptie van ons beroep. Laat ons eraan herinneren dat de onafhankelijke bemiddeling werd opgebouwd op basis van 3 niet los te koppelen componenten: de raadgeving, het plaatsen en het beheer. Elk van deze componenten draagt in zich een substantiële toegevoegde waarde. Deze tekortkoming rechtrekken zou ons beroep haar ware gezicht kunnen teruggeven. In termen van toegevoegde waarde heeft: o de raadgeving als roeping het concipiëren en het tot stand brengen van een oplossing voor de noden van onze klanten. o met betrekking tot het plaatsen van risiko s en zoals de Swiss Re het ons duidelijk maakt in haar Sigma blad dat sprak over de makelaardij die aktief is op de industriële markt, deze laat ons toe: - De kosten m.b.t. het vinden van de tegenpartij verminderen - De onzekerheid tussen de co-contractanten beperken - De asymmetrie van de onderhandelingskracht recht te trekken. o Het beheer waakt over de permanente adequaatheid van de contractuele garanties met de veranderingen die voorvallen binnen de verzekerde bedrijven. Ze houdt ook een competente steun in geval van schade in. Men meent te weten dat indien er een toevoeging zou bijkomen, de definitie van "raadgeving" geïnspireerd zou worden door MiFID Hoe kunnen we het best de conflicts of interest regelen en een intelligente transparantie bekokstoven zonder perverse effecten? Niemand zal tegen een betere informatie van de consument ingaan m.b.t. hun onderhandelingspartner en/of verzekeringsbemiddelaar. De zogenaamde visitekaartje oplossing zou de manoeuvreerruimte van de bemiddelaar moeten bepalen. Het gaat om de onafhankelijke raadgeving (onpartijdige analyse) en vrijheid van plaatsing. Schijnbaar wil men verder gaan dan de huidige schikkingen m.b.t precontractuele informaties. Het spreekt vanzelf dat de BVVM zonder enig voorbehoud de zorgen van de BIPAR deelt dat niet alleen de bemiddelaarsgemeenschap, maar ook de direkte verzekeraars duidelijk en voldoende informaties aan haar klanten zou geven teneinde dat deze laatste beslissingen zou kunnen nemen met kennis van zaken m.b.t het aankopen van verzekeringsproducten en de aard van de aangeboden diensten. 18 Activiteitenrapport

19 5.1.1 Quel champ d'application pour la DIA révisée? La Commission ambitionne d'assurer des conditions de concurrence justes et égales entre tous les opérateurs de la distribution de l'assurance. Il est donc impératif d une part d'élargir le champ d'application à la distribution directe des assurances, concomitamment aux sociétés de leasing automobiles, aux agences de voyages ou encore aux sites de comparaison tarifaire, et d autre part, de réduire la portée des exonérations actuelles. Ce "level playing field" tant revendiqué devrait impliquer l'alignement des exigences en matière d'informations, de règles de conduite et de formation sur celles applicables aux intermédiaires d'assurances. Cette mesure aurait également comme résultat fondamental d'assurer le même niveau de protection et d'information aux consommateurs, indépendamment du canal de distribution auquel ils s'adresseraient Quel sort réserver à la notion de "conseil"? La définition en vigueur d'un "acte d'intermédiation" fait l'impasse sur le "conseil". Ce grand absent dénature ainsi la perception de notre métier. Rappelons que l'intermédiation indépendante est une activité construite au départ de trois composantes indissociables : le conseil, le placement et la gestion. Chacune d'entre elles est porteuse d'une valeur ajoutée substantielle. Corriger ce manquement permettrait de restituer à notre profession son vrai visage. En termes de valeur ajoutée, o le conseil a pour vocation de concevoir et d'apporter une solution aux besoins de nos clients. o Quant au placement, il permet, comme le soulignait si pertinemment la Swiss Re dans son numéro "Sigma" consacré au courtage actif sur le marché des entreprises : - de diminuer les frais de recherche de la contrepartie - de réduire l'incertitude entre les co-contractants - de corriger l'asymétrie du pouvoir de négociations. o La gestion veille à l adéquation permanente des garanties contractuelles aux changements survenant au sein des entreprises assurées. Elle comprend un appui compétent en cas de sinistre. On croit savoir que si ajout il devait y avoir, la définition du "conseil" sera inspirée de MiFID Comment régler au mieux les conflits d'intérêt et mettre en œuvre une transparence intelligente, exempte d'effets pervers? Nul ne trouvera à redire à une meilleure information des consommateurs concernant leur interlocuteur - intermédiaire d'assurances. La solution dite de la "carte de visite" doit permettre de mesurer la marge de manœuvre de l'intermédiaire, qu'il s'agisse de son indépendance de conseil (analyse impartiale) et de sa liberté de placement. Il semblerait que l'on veuille aller plus loin que ce que requièrent les dispositions actuelles en matière d'informations précontractuelles. L'UPCA appuie bien entendu sans réserve le souci du BIPAR de voir la communauté des intermédiaires mais aussi celle des assureurs directs fournir aux clients des informations claires et suffisantes pour que ces derniers puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause quant à l achat des produits d assurances et à la nature des services offerts. Rapport d activités

20 Het tweede luik m.b.t. de transparantie problematiek heeft de onthulling van de remuneratie van de bemiddelaars in het vizier. Het is schijnbaar nodig. Niemand zal het postulaat om een goede keuze te maken, moet een consument de vergoeding van de bemiddelaar kennen, d.w.z de samenstelling van de commissie die begrepen is in de premie nog betwisten. Met andere woorden, hoe een paar schoenen kopen zonder de prijs te kennen van de veters? Is de consument wel vragende partij? Als het maar daarover gaat, jammer voor hem indien hij denkt dat de totale premie van de verzekering het essentieel criterium is voor zijn keuze. Het is een teken dat hij er niets van begrepen heeft, behoudens de tak leven waar het sowieso elementair is dat een verzekerde geinformeerd wordt over de hoogte van de premie die in de reserve geïnvesteerd wordt. Wat denkt de BVVM erover? Veel van onze belangrijke klanten (in premievolume uitgedrukt) gaan een contract aan op basis van honoraria. In dit businessmodel is de transparantie totaal gezien een makelaarscontract m.b.t. de honoraria, de gepresteerde diensten detailleert. Wat de commissies betreft, hebben de leden van de BVVM 10 jaar terug een akkoord afgesloten met de BELRIM: een akkoord waarbij de makelaars zich engageren om op aanvraag, hun commissie te onthullen. Vooraleer verder te gaan, kunnen wij de onverschilligheid op Europees niveau van de direkties van de KMO s om de remuneratie van de makelaars niet verzwijgen. Zij houden het bij de vergelijking en dit in het kader van de scherpe concurrentie, van de totale premies die hen aangeboden worden, en bewijzen daarmee een onverdraagzaam gezond boerenverstand. Dit gezegd zijnde, en op straffe van ons te laten taxeren van beeldenstormer, is het vanzelfsprekend voor de BVVM, steeds op de voorgrond in het debat over de transparantie, om zich zonder voorbehoud aan te leunen bij de positie van de BIPAR die van mening is dat de bemiddelaars hun klanten moeten inlichten over de aard van hun vergoeding vóór het afsluiten van een contract. Zij moeten ook, op aanvraag van hun klanten, hun vergoeding onthullen in het kader van hun contract. Volgens BIPAR zou een dergelijk systeem de mogelijkheid tot dialoog tussen klant en bemiddelaar m.b.t. de prijs, de kwaliteit en oplossingen kunnen garanderen en zou terzelfdertijd een adequaat niveau van transparantie aangeboden kunnen worden zonder te veel administratieve belasting voor de operatoren. De BIPAR stelt zich vragen over de relevantie van dergelijk systeem voor de privé consument. Ze stellen zich inderdaad de vraag of de totale premie niet het beste vergelijkingselement zou zijn voor partikuliere risico s. Het gaat hier in het bijzonder over de basisproducten (commodities) waar de globale prijs de key-factor is. De concurrentie tussen de verschillende distributiekanalen is sterk en garandeert de competitiviteit van de markt. Indien dergelijk systeem zou ingevoerd worden, dan is de BIPAR van mening dat eenzelfde niveau van transparantie zou moeten toegepast worden op de alternatieve vormen van de distributie niet alleen om evenwichtige concurrentiecondities te garanderen, maar ook om een betere vergelijking van de produkten te verzekeren, alsmede een betere bescherming van de consument. Elk ander systeem zou negatieve effecten hebben op de concurrentie en op de consumenten in die zin dat ze bedrieglijke of ongeschikte informaties zouden ontvangen, en zich zelfs tot andere bemiddelaarskanalen kunnen wenden. Deze laatste zijn een onvergelijkbare troef om de conflict of interest terug in evenwicht te brengen. De conflict of interest is het hart van de uitvoering van het verzekeringscontract en het regelen van de schades. 20 Activiteitenrapport

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES

CHAPITRE II - INFORMATION IMPORTANTE POUR LES OUVRIERS ET OUVRIERES ASSURES Neerlegging-Dépôt: 10/06/2009 Regist.-Enregjstr.: 14/09/2009 N : 94307/CO/109 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2009 CONCERNANT L'APPLICATION DU TITRE III DE LA LOI DU 25 JUIN 1992 CONCERNANT

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances

Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Commission paritaire 307 pour entreprisres de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 20 mars 2000, instituant un Fonds Paritaire pour developpement de I'emploi et de la formation

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Neerlegging-Dépôt: 16/09/2013 Regist.-Enregistr.: 01/10/2013 N : 117175/C01120.02 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 SEPTEMER 2013 TOT VERLENGING VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque.

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque. '21~1y5_ Paritair Comité voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les sociétés de bourse Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014)

(Belgisch Staatsblad, 7 maart 2014) (Moniteur belge, 7 mars 2014) 21 FEBRUARI 2014 21 FÉVRIER 2014 K ONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 27 MAART 1995 BETREFFENDE DE VERZEKERINGS- EN HERVERZEKERINGSBEMIDDELING EN DE DISTRIBUTIE VAN VERZEKERINGEN ARRÊTÉ ROYAL

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Hoofdstuk" - Fonds voor vorming - risicogroepen - vormingsinspanningen

Hoofdstuk - Fonds voor vorming - risicogroepen - vormingsinspanningen Neerlegging-Dépôt: 25/02/2016 Regist.-Enregistr.: 25/04/2016 N : 132778/CO/333 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 21 JANUARI 2016 GESLOTEN IN HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE TOERISTISCHE ATTRACTIES BETREFFENDE

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008

Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Conférence-débat BRUGEL Debat conferentie BRUGEL 04.06.2008 Position des fournisseurs Standpunt van de leveranciers Objectifs de la libéralisation des marchés d énergie (1) Objectifs des Directives européennes

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan Paritair Comité voor de bedienden uit de Voedingsnijverheid (PC220) Commission paritaire des employés de l'industrie alimentaire (CP220) Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

december B.S (met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers);».

december B.S (met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers);». Service public fédéral Concertation Emploi, Travail et sociale Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVEARBEIDSBETREKKINGEN

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008

21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 21 AUGUSTUS 2008 21 AOUT 2008 Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Collectieve

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming.

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming. SYNDICALE VORMING CAO VAN 27 JUNI 2011 HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED - VOORWERP Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Neerlegging-Dépôt: 03/03/2014 Regist.-Enregistr.: 29/04/2014 N : 120912/C0/110 TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Artikel 1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie