5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit"

Transcriptie

1 AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 10 december 2014 Tijdstip uur Plaats Vergaderruimte Meet & Greet 3 e verdieping Huys Azië / BNA Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam Opening 1 Ingekomen post en mededelingen - Opvolging voorzitter BNA - Ontwerpend Nederland 2 Verslag en besluiten vergadering op 8 oktober Verslag ledenraad op 8 oktober 2014 (bijlage) - Besluitenlijst ledenraad op 8 oktober 2014 (bijlage) 3 Verenigingszaken a Benoemingen en herbenoemingen in College van Toezicht en Raad van Beroep (bijlage) b Herbenoemingen in het bestuur BNA (bijlage) c Wijziging huishoudelijk reglement (bijlage) 4 De BNA in 2015 a Vaststelling jaarplan 2015 (bijlage) b Vaststelling begroting 2015 (bijlage) c Voorstel investering impuls ledenwerving en binding (bijlage) 5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit 6 Rondvraag en sluiting

2 LEDENRAAD 10 december 2014 Agendapunt 2 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering ledenraad op 8 oktober 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht het verslag en de besluitenlijst van de vergadering op 8 oktober 2014 vast te stellen. Bijlagen Verslag vergadering op 8 oktober 2014 Besluitenlijst vergadering op 8 oktober 2014 Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

3 VERSLAG C O N C E P T ter vaststelling in de ledenraad op 10 december 2014 Vergadering Ledenraad op 8 oktober 2014 Locatie BNA Huys Azië Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Janneke Bierman, Roel Bosch, Hugo de Clercq, Maarten Engelman, Arnoud Gelauff, Micha de Haas, Mark Ibelings, Adriaan Mout, Klaas Kingma, Max Pape, Svetla Stefanova, Siebold Nijenhuis, Irma van Oort, Machiel Spaan, Gijs Jan van der Schoot. Bestuursleden Willem Hein Schenk (voorzitter), Ronald Schleurholts. Roger Tan en Jeroen Wouters. Gasten Bureau Maarten Polkamp en Oscar Vos(tot agendapunt 5c). Saskia Dijkstra, Joep Habets (secretaris), Edwin Hageman, Simone Olsthoorn (agendapunt 8), Fred Schoorl (directeur). Afwezig: Ledenraad Bestuur Thomas Bedaux, Daniel Jauslin, Björn van Rheenen,Henk te Kiefte, Arnoud Olie, Wilco Scheffer en Frank van der Wiel. Joost Ector, Marianne Loof en Maartje Luisman. 1 Opening Schenk heet iedereen welkom en in het bijzonder de kandidaat-bestuursleden Oscar Vos en Maarten Polkamp, die nog in aantocht is. 2 Ingekomen post en mededelingen Aandacht in de media Het is in de afgelopen periode goed gelukt om in de media aandacht te krijgen voor de zaken die de BNA van belang vindt. Onder meer zijn er verschillende interviews geweest met Schenk dan wel Schoorl in het RTL-nieuws, bij BNR Nieuwsradio en in Cobouw. Loof en Schoorl gaan afwisselend een veertiendaagse column in Cobouw schrijven. Om de banden met de media aan te halen is onlangs een persontbijt georganiseerd, de follow up daarvan krijgt nu aandacht. 1

4 BNA-specials De eerste digitale BNA-special is verschenen en er komen er meer. De specials moeten deels de functie overnemen van het inmiddels verdwenen BNA-blad. De stand van zaken in de branche De laatste cijfers van het Pensioenfonds wijzen erop dat de daling van het aantal werknemers bij architectenbureaus is gestopt en er is zelfs sprake van een zeer bescheiden groei. Ontwerpend Nederland Het is in de afgelopen maand duidelijk geworden dat NLingenieurs nog niet toe is aan een vorm van intensieve samenwerking in Ontwerpend Nederland. Het bestuur bekijkt nu hoe op eigen kracht, waar mogelijk met andere partijen, Ontwerpend Nederland kan worden gerealiseerd. Het bestuur zal de ledenraad in de vergadering van december informeren over het plan van aanpak. Bosch vraagt welke partijen het bestuur daarbij op het oog heeft. Schoorl zegt dat het de al bekende partijen uit de ontwerpende sector zullen zijn. 3 Verslag Vaststellen verslag ledenraad 18 juni 2014 Het verslag van de vergadering van de ledenraad op 18 juni 2014 wordt vastgesteld. Drie actiepunten zijn afgewerkt. Aan het vierde punt wordt nog gewerkt. Voor de tussentijdse invulling van vacante plaatsen in de ledenraad op dit moment zijn er twee plaatsen vacant - is een statutenwijziging nodig. Dat zal gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. 4 Terugkoppeling jaarplan 2014 Schenk brengt in zijn inleiding in herinnering dat de ledenraad heeft gevraagd om meer inhoudelijke terugkoppeling over de uitvoering van het jaarplan. Dit maal wordt daaraan gehoor gegeven met informatie over de onderwerpen private kwaliteitsborging en de beroepservaringperiode. 4a Private kwaliteitsborging De ledenraad heeft vragen noch opmerkingen naar aanleiding van de notitie over de stand van zaken bij de invoering van een systeem van private kwaliteitsborging. 4b Beroepservaringperiode Schenk vermoed dat de notitie over de beroepservaringperiode gezien de actualiteit meer aanleiding tot discussie zal geven. 2

5 Afgestudeerden Academie van Bouwkunst Spaan informeert naar de regeling van de beroepservaringperiode voor de afgestudeerden aan de Academie van Bouwkunst. Habets antwoordt dat er voor de afgestudeerden aan de Academies van Bouwkunst een vrijstellingsregeling komt. Die wordt een dezer dagen gepubliceerd. Spaan vraagt waarom dat in de notitie niet aan de orde komt. Habets zegt dat de notitie waarschijnlijk niet buiten de ledenraad wordt gebruikt. Mocht dat wel gebeuren dan is het geen probleem de mogelijkheden tot vrijstelling toe te voegen als dat meer duidelijkheid schept. Spaan vraagt waarom de BNA zich niet onvoorwaardelijk heeft uitgesproken voor een vrijstellingsregeling voor de afgestudeerden aan de Academie van Bouwkunst. Habets antwoordt dat er twee obstakels te overwinnen waren. Ten eerste wordt in de Nederlandse regelgeving en in de Europese richtlijn gesproken over beroepservaring ná afronding van de masters. De BNA wil voorkomen dat de Nederlandse inschrijving in het register in het buitenland niet wordt erkend omdat de beroepspraktijkervaring niet aan dit vereiste voldoet. Ten tweede bleek dat de praktijkervaring opgedaan aan de Academies van Bouwkunst van te wisselend en soms onvoldoende niveau was om een generieke vrijstelling te rechtvaardigen. Inmiddels, zegt Habets, zijn deze obstakels weggenomen. De Academies van Bouwkunst moeten waarborgen dat de praktijkervaring opgedaan tijdens de studie van voldoende niveau is. En in de regeling wordt deze praktijkervaring niet gelijkgesteld aan de beroepservaringperiode maar is het een grond voor vrijstelling van de beroepservaringperiode. Dat is vermoedelijk voldoende om eventuele formele bezwaren weg te nemen. Gebruik titel tijdens de beroepservaringperiode Kingma stelt het gebruik van de titel architect aan de orde. Habets zegt het ongelukkig te vinden dat een afgestudeerde die de beroepservaringperiode volgt niet de titel architect of aankomend architect o.i.d. mag voeren. We hebben nu de vreemde situatie dat een deelnemer aan de beroepservaringperiode ervaring met architectenwerkzaamheden moet opdoen zonder dat hij of zij zich architect mag noemen. Het was beter het model voor advocaten te volgen. Advocaten krijgen een voorlopige inschrijving als advocaat gedurende de periode dat zij hun beroepservaringperiode volgen. Het is iets om mee te nemen bij de evaluatie van de Wet op de architectentitel in Ontwikkeling beroepspraktijk Bierman heeft zich zeer gestoord aan de passage in de notitie over de verdwijnende traditionele beroepspraktijk. Zij vindt dat onzin, de traditionele beroepspraktijk bestaat nog steeds en is waardevol. Bierman heeft zeer goede ervaringen met De Beroepservaring, die biedt jonge architecten een goede introductie in de beroepspraktijk waar ook de bureaus veel aan hebben. Habets geeft aan dat De Beroepservaring SLA (voorheen Het Experiment en Bejas) wordt voortgezet in PEP (Professional Experience Program). Informatie en voorlichting Mout vraagt zich af of de bureaus voldoende op de hoogte zijn van de verplichte beroepservaringperiode. Hij dringt aan op goede voorlichting. 3

6 Habets meldt dat onder auspiciën van Bureau Architectenregister in de loop van november een door ArchiNed beheerde BEP-website de lucht ingaat. De website moet het centrale informatiepunt over de beroepservaringsperiode worden voor deelnemers, bureaus, mentoren en aanbieders. De BNA zal in de komende periode op de website en in de nieuwsbrief regelmatig aandacht geven aan de beroepservaringperiode. Inmiddels is ook een bijeenkomst van het BNA-netwerk van personeelsmanagers aan het onderwerp gewijd. 7 Benoeming bestuursleden In het bestuur ontstaat per 1 januari 2015 een vacature door het vertrek van Jeroen Wouters die het bestuur na vijf jaar verlaat. Het profiel voor zijn opvolger is aan de leden bekend gemaakt. Er is door de leden geen kandidaat voorgedragen. Het bestuur maakt wel gebruik van zijn recht bestuurskandidaten voor te dragen. Er is met een aantal potentiële kandidaten gesproken. Uit de gesprekken kwamen twee geschikte kandidaten naar voren. Beiden voldoen ze aan het profiel maar de verwachting is dat ze elk op eigen wijze een waardevolle bijdrage aan het werk van het bestuur kunnen leveren. Deze constatering leidt tot het voorstel aan de ledenraad om beide kandidaten, Oscar Vos en Maarten Polkamp te benoemen. In de nieuwe samenstelling zou het bestuur met acht personen net boven het statutaire minimum van zeven maar ruim onder het maximum van elf leden liggen. Oscar Vos is in 2008 samen met twee partners het Amsterdamse bureau De Nieuwe Generatie gestart. Dat is niet opgelegd door de crisis, maar omdat ze dat zelf wilden. De Nieuwe Generatie beschouwt het bouwen als de essentie van architectuur. Ze spelen in op de huidige stedelijke opgaven van transformatie, hergebruik en tijdelijkheid. De basis van hun werk is duurzaam strategisch denken. Vos beschouwt de wil om kennis te delen als het kenmerk van de nieuwe generatie architecten. Hij heeft veel zin in het bestuurslidmaatschap. Maarten Polkamp drijft met een partner het Rotterdamse bureau Personal Architecture. Hij oefent al veertien jaar de architectenpraktijk uit, ruim voor de crisis dus. Het bureau kiest voor een integrale benadering van de opgave en een strak georganiseerd proces vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en het beheer. Polkamp was al als student actief binnen de BNA. Hij was lid van de onderwijscommissie, van de commissie permanente beroepsontwikkeling en van het kringbestuur Rijnmond. Polkamp wil graag een steentje bijdragen aan de professionalisering van de vakbeoefening. Het bestuur beveelt de benoeming van zowel Polkamp als Vos van harte aan. De ledenraad gaat akkoord met de benoeming van Oscar Vos en Maarten Polkamp als bestuurslid van de BNA voor een eerste termijn van twee jaar per 1 januari De ledenraad stemt bij acclamatie in met de benoeming. Regionale spreiding bestuursleden Spaan merkt op dat vrijwel alle leden van het bestuur uit de Randstad komen. Hij ervaart dat men zich daardoor in de rest van het land niet vertegenwoordigd voelt. Spaan adviseert daar op te letten bij de vervulling van nieuwe vacatures en ook buiten de Randstad te zoeken naar 4

7 nieuwe kandidaten. Habets zegt dat tot enige jaren geleden bij de samenstelling van het bestuur werd gekeken naar onder meer spreiding in leeftijd, bureaugrootte en regio. Voor de zogenoemde branche-organisatie 3.0, die de BNA graag wil zijn, is een vertegenwoordigend bestuur minder belangrijk en ligt de nadruk op innovatief vermogen en bestuurlijke kwaliteiten. Dat mag zo zijn, stelt Spaan, maar die mensen zijn ook in de regio s te vinden. Wouters merkt als scheidend bestuurslid van buiten de Randstad op dat hij de regionale verschillen bij het bestuurswerk niet als belangrijk heeft ervaren, verschillen in bureaugrootte zijn wel relevant. Voorzitterswisseling in 2015 Schenk meldt dat medio volgend jaar de benoeming van een nieuwe voorzitter aan de orde is. Hij bereikt op 1 september 2014 het einde van zijn tweede termijn van twee jaar. Schenk is niet herkiesbaar, hij heeft bij zijn aantreden al aangegeven maximaal vier jaar als voorzitter beschikbaar te zijn. Zijn opvolging wordt voorbereid. Zo wordt er binnen het bestuur gewerkt aan het profiel, waarbij ook wordt gereflecteerd op de relatie met de buitenwereld, de BNAorganisatie en het bestuur. De ledenraad wordt in een latere fase bij dit proces betrokken. 5 Jaarplan en begroting a Concept jaarplan 2015 Schenk geeft een toelichting op het concept jaarplan. Voor het komende jaar is het opnieuw lastig om een jaarplan te maken. De branche verkeert nog steeds in een moeilijke situatie en we moeten opnieuw keuzes maken. Daarbij blijft het beleidsplan het uitgangspunt. Uit het beleidsplan zijn inmiddels belangrijke projecten opgepakt, maar er loopt ook een aantal zaken niet zo als we zouden willen. Bij Ontwerpend Nederland blijkt NL Ingenieurs niet of nog niet toe aan een vorm van samenwerking zoals de BNA zou willen. Voor de paritaire voorwaarden geldt dat de opdrachtgevende partijen er niet voor gaan. In het kader van de prioriteiten voor 2015 laten we die nu even voor wat ze zijn. De zes voorgestelde prioriteiten zijn gerelateerd aan het beleidsplan. Het voorstel is om voor 2015 te kiezen voor de volgende prioriteiten: - Erkenningsregeling private kwaliteitsborging (Versterken bureaus) - Meer zichtbaar op lobby (Versterken bureaus) - Keurmerk BNA (Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij) - Promotie bij opdrachtgevers (Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij) - Ledenwerving en ledenbinding (Vereniging) - Visieontwikkeling over toekomst bouw en architectenbureaus (Vereniging) Onderstaande activiteiten kunnen niet of moeten zonder extra financiële middelen plaatsvinden: - Kwaliteitslabels voor specifieke markten en/of diensten en/of producten - Buitenlandse projecten voor BNA-international 5

8 - Paritaire voorwaarden - BNA Onderzoek In de ogen van het bestuur zijn BNA International en BNA Onderzoek van belang voor de netwerken, vooral ook waar het gaat om kennisuitwisseling. Het blijven belangrijke activiteiten maar we moeten het op een andere manier gaan doen. Voor wat betreft BNA Onderzoek is er budget beschikbaar voor 2015, daarna niet meer. We hebben nog een jaar om na te denken over en te werken aan het vervolg. Voor BNA International bestaat ook geen twijfel over het belang. Maar binnen het beschikbare budget en de beschikbare menskracht kunnen we nu geen vuist maken. Daarbij speelt dat het voor de ledenwerving en binding voor een kleine groep leden van groot belang is. De kwestie is nu of het verantwoord is om voor een beperkt aantal leden deze activiteit een impuls te geven. Schenk vraagt de ledenraadsleden of dit de juiste uitgangspunten zijn en of het bestuur met dit voorstel de juiste snaar raakt. Schenk beklemtoont dat het in deze vergadering nog niet gaat om het vaststellen van het jaarplan en de begroting. Dat gebeurt in de ledenraad van december. Mede op basis van wat de ledenraad in deze vergadering naar voren brengt komt het bestuur in december met het definitieve voorstel voor het jaarplan en de begroting. Prioriteiten De Haas ziet de onzekere toekomst voor BNA Onderzoek en BNA International als de zere punten in het voorstel van het bestuur. Bierman deelt zijn mening. BNA International is belangrijk nu steeds meer architecten in buitenland werken. Ook op het vlak van BNA Onderzoek moet iets gebeuren. Mout spreekt zijn steun uit voor de zes voorgestelde prioriteiten. Nijenhuis is het eens met de prioritering. Hij vraagt zich af of er wel een verdienmodel voor architecten schuilt in private kwaliteitsborging. Hij herkent dat nog niet. Schenk antwoordt dat het inderdaad onzeker is, maar we moeten het goed uitzoeken. Een aanzet daarvoor is het onderzoek dat de Brink Groep in opdracht van de BNA heeft uitgevoerd. Schenk zegt toe dat het rapport beschikbaar komt voor de ledenraad. Hij wijst erop dat er niet meer over kwaliteitstoetsing maar over kwaliteitsborging wordt gesproken. De essentie is niet de toetsing van het Bouwbesluit, maar de garantie die je moet geven dat wat je levert goed is. Van der Schoot kan zich vinden in de voorgelegde prioriteiten. Hij zou hoog willen inzetten op activiteiten waar de leden wat aan hebben. Directe ondersteuning van de leden is van belang en ook onderzoek kan heel belangrijk zijn. Van der Schoot vindt ledenwerving en binding het belangrijkst. Hoe groter de BNA is, des te sterker kan ze opereren. Van Oort vindt het niet mogelijk om nu al in te stemmen met de voorgestelde prioriteiten. Daarvoor is meer informatie nodig en inzicht in alle kosten die met een prioriteit zijn gemoeid. Nu zijn alleen de out-of-pocket kosten genoemd, niet de inspanning in uren. Met de uren is verreweg het grootste deel van de kosten gemoeid. Nu zijn de consequenties van de gemaakte keuzen niet duidelijk. Van Oort stelt dat je een afweging moet kunnen maken. Nu lijkt 6

9 bijvoorbeeld BNA International weinig te kosten en veel op te leveren. Dat maakt verschil bij het bepalen van de prioriteiten. Ook Engelman zou graag meer informatie willen hebben om zich te kunnen uitspreken over de prioriteiten. In de reacties van de ledenraadsleden op het voorstel komen verschillende onderwerpen aan de orde. Voor het verslag zijn de reacties per onderwerp verzameld. Ledenwerving en - binding De Haas merkt op dat nieuwe leden niet komen omdat er zo n mooie campagne wordt gevoerd, maar omdat de BNA goede dingen voor ze doet. Hij denkt dat BNA Onderzoek voor ledenbinding zorgt. Onderzoek zorgt voor evolutie in het werkveld. Spaan illustreert met zijn eigen lidmaatschapsgeschiedenis dat aansprekende, voor de leden zinvolle activiteiten maken dat je lid van de BNA wordt. t Zit hem niet in een ledenwerfcampagne op zichzelf. Pape ziet potentie voor ledenbinding in een keurmerk en in kennisdeling. Daarmee moet je leden kunnen trekken. Vanuit de ledenraad wordt gevraagd naar het potentieel aan nieuwe leden. Hoeveel architectenbureau zijn er geen lid van de BNA? Tan zegt dat het potentieel wordt onderzocht. Bierman betwijfelt of in de huidige omstandigheden bureaus daadwerkelijk lid zullen worden. Willen is één, maar ze moeten het zich financieel ook kunnen veroorloven. BNA International Stefanova is van mening dat BNA International een goede rol vervult en moet blijven. Schoorl zegt dat de vraag is hoe we het moeten financieren. BNA International werkt nu noodgedwongen met kleinere budgetten en met minder menskracht. Dat levert te weinig op, als we niet meer financiering weten te vinden is het beter om te stoppen. Mout onderschrijft dat BNA International meer moet zijn dan het nu is. Lukt dat niet dan kunnen we er beter mee stoppen. Verschillende ledenraadsleden geven aan dat het gezien de voortgaande internationalisering onverstandig is om te stoppen met BNA International. De Europese dimensie van de vakbeoefening maakt dat we ons niet meer alleen op Nederland kunnen richten. Wel zou kunnen worden gedacht aan een andere invulling of het verleggen van de focus. Engelman informeert of buitenlandse architecten in Nederland ook ondersteuning kunnen krijgen van de BNA. Nee, zegt Schoorl. Habets vult aan dat ze waar mogelijk worden doorverwezen naar instellingen als de Netherlands British Chamber of Commerce in Den Haag. BNA Onderzoek Kingma beschouwt BNA Onderzoek als onderscheidend voor de BNA. 7

10 Ook Stefanova vindt BNA Onderzoek van belang. Schenk merkt op dat het belang niet ter discussie staat. We moeten een vorm vinden die past binnen de prioriteiten, maar ook te financieren is en daarmee BNA Onderzoek levensvatbaar maakt. De Clercq heeft wisselende ervaringen met het nut en de noodzaak van BNA-onderzoek. Spaan ziet goede mogelijkheden om de prioriteiten promotie bij opdrachtgevers, ledenwerving & - binding en visieontwikkeling over toekomst bouw en architectenbureaus te ondersteunen in het kader van BNA Onderzoek. Ibelings vindt dat het onderzoek altijd een wezenlijke bijdrage moet leveren aan de visieontwikkeling. Hij zou het als een aderlating beschouwen als BNA Onderzoek verdwijnt. De Haas zegt dat visieontwikkeling belangrijk is voor de toekomst. Dat kan goed bij BNA Onderzoek gebeuren. Het onderzoek zou met name gericht moeten zijn op de veranderende beroepspraktijk. De prioriteiten uit het beleidsplan moeten in het onderzoeksplan geïntegreerd zijn. Bosch, Gelauff en Van Oort denken dat er meer fondsen zijn aan te boren voor BNA Onderzoek. Daar zou energie in kunnen worden gestoken dan wel specialisten voor kunnen worden ingeschakeld. Schoorl zegt dat het al gebeurt, maar dat de mogelijkheden minder groot zijn dan men veronderstelt. Schenk concludeert dat we hoe dan ook BNA Onderzoek dichter bij de kern van de BNA moeten brengen. Keurmerk Gelauff ziet niets in keurmerken, zeker niet als die worden verleend op basis van een betaald lidmaatschap. Pape is juist een groot voorstander van keurmerken en een erkenningsregeling. Engelman merkt naar aanleiding van de prioriteiten kwaliteitsborging en keurmerk op dat negen van de tien contracten met architecten van anderen komen. Volgens hem zijn architecten de enige beroepsgroep die zich dat laat welgevallen. Hij heeft de ervaring dat het contract in België beter wordt afgewikkeld en dat architecten daar beter beschermd zijn. Kwaliteitsborging en een keurmerk beginnen met een goed contract. Schleurholts herkent de door Engelman geschetste situatie niet. Het komt wel eens voor dat er met andere contracten wordt gewerkt, maar het uitgangspunt is dat we als architecten in DNR onze eigen voorwaarden hebben. Je moet in principe niet met andere voorwaarden willen werken. Schenk beschouwt de opmerkingen van Engelman als steun voor de voorstelde prioriteit. Dat klopt, zegt Engelman, maar het gaat om de invulling. 5b Begroting 2015 Tan geeft een toelichting op de begroting: - Er is gerekend met een daling van inkomsten ten opzichte van dit jaar. Dat is een redelijke aanname op basis van wat we nu weten van opzeggingen en aanmeldingen, 8

11 de economische ontwikkeling, de groei van het aantal kleine bureaus en de daling van de omvang van bureaus. - De begroting komt op nul uit. Uiteraard blijven het voorspellingen maar het vorm een leidraad en het is de basis voor een reëel jaarplan. Het betekent de facto dat we weer de broekriem moeten aanhalen en prioriteiten moeten stellen. - De balans tussen vaste kosten en out of pocketkosten is volgend jaar verre van ideaal, maar het is op dit moment de realiteit. Het komt op de besteding van de beschikbare uren aan. - De gekozen prioriteiten zijn te herkennen in de begroting, dat wil niet zeggen dat er geen uitgaven zijn voor andere activiteiten. Schenk opent de discussie over de concept begroting. Hij geeft aan dat vragen over de details buiten de vergadering kunnen worden gesteld. Het gaat nu over de hoofdlijnen. Projectbegroting Verschillende ledenraadsleden geven aan dat de projectbegroting een vertekend beeld geeft. De personeelskosten zijn er niet in opgenomen en daarmee is het leeuwendeel van het budget gemoeid. Bosch is blij met de projectbegroting, daar was door de ledenraad om gevraagd. Hij heeft nu meer inzicht in de verdeling van de kosten over de activiteiten. Er moet nu nòg een stap worden gezet. De inzet van personeel hoort er ook in. Tan geeft aan dat de discussie over financiën niet op gedetailleerd projectniveau moet worden gevoerd. Dat doet het bestuur ook niet. Hij kan zich echter goed voorstellen dat de ledenraad meer inzicht wil hebben in de consequenties die besluiten over prioriteiten en begroting hebben. Een strategische afweging is niet te maken zonder te weten wat de gevolgen zijn. Tan zegt toe dat het bestuur komt met een begroting op een niet al te gedetailleerd projectniveau die inzicht geeft in de verdeling van alle kosten. Kringen Op een vraag uit de ledenraad antwoordt Schenk dat de BNA inderdaad meer energie steekt in themagerichte netwerken dan in de kringen. Dat neemt niet weg dat kringen kunnen worden gezien als geografische netwerken en dat goede initiatieven altijd welkom zijn. De kringen beschikken over een behoorlijk vermogen, al geldt dat niet voor elke kring. Het is de bedoeling dat de kringen eerst de eigen middelen inzetten, als deze niet toereikend zijn kan een beroep worden gedaan op het kringbudget uit de BNA-begroting. Dat wordt door het bestuur toegekend op basis van een door de betreffende kring ingediend plan. Schoorl vult aan dat de accountant een beter beheer en betere controle van de kringgelden noodzakelijk acht. Dat doet niets af aan de waardering voor de inzet van de kringbesturen, maar een en ander moet goed geregeld zijn. Onderzoekfonds Van der Schoot vraagt waar het geld van het Onderzoekfonds vandaan komt. Het is afkomstig van de studiestichtingen en van een bijdrage van de BNA aan het fonds. Van der Schoot vindt 9

12 het in de begroting onduidelijk. BNA Onderzoek lijkt nu geld op te leveren, maar eigenlijk komt het uit een ander potje. Engelman spoort het bestuur aan gewoon op te schrijven zoals het is, dat voorkomt een verkeerd beeld. 5c Investeringsimpuls Tan geeft een toelichting op het voorstel voor een investeringsimpuls. Het doel van de investeringsimpuls is een dreigende negatieve spiraal te doorbreken, groei tot stand te brengen en daardoor nieuwe leden te trekken. We willen iets extra s doen wat helpt om nieuwe leden te werven en op termijn de inkomsten duurzaam vergroot. - Schoorl vult aan dat het om een investering gaat. Als het goed verdienen we het geld terug aan extra inkomsten. - Wat de exacte bestemming gaat zijn, vervolgt Tan, is nog niet bekend. Daarover wordt nog nagedacht. Het gaat niet om het afgeven van een blanco check. Het bedrag zal in elk geval substantieel zijn. Het is de bedoeling het geld gefaseerd in te zetten en de resultaten te monitoren. In de discussie komt opnieuw een aantal inzichten naar voren die eerder bij de behandeling van de prioriteit ledenwerving en binding naar voren zijn gebracht. Van Oort vat ze samen: leden werf je door de keuzes die je maakt. Bosch vindt de volgorde verkeerd. Er moet eerst een overtuigend verhaal zijn over wat we willen daarna komt pas het geld aan de orde. Bierman stelt dat het bestuur geen geld kan vragen zonder aan te geven waarvoor het is bestemd. Van Oort zegt dat ze graag het vertrouwen wil geven aan het bestuur, maar dat kan niet worden gevraagd op basis van deze summiere gegevens. Tenminste één ledenraadslid merkt op dat vertrouwen sowieso wel te hebben. Het bestuur stelt dat het nu niet om de inhoudelijke invulling gaat. Uiteraard moet de ledenraad instemmen met de bestemming van de gelden, maar dat komt later aan de orde. Het bestuur vraagt de ledenraad nu om de intentie te steunen. Het zou zonde van de inspanning zijn als er een voorstel wordt uitgewerkt terwijl de ledenraad helemaal niet bereid is om geld aan de reserves te onttrekken. De Haas zegt dat de ledenraad zich vorig jaar al positief heeft uitgesproken over de intentie. De suggestie om de reserves aan te spreken kwam zelfs uit de ledenraad. Het bestuur is er in eerste instantie niet op ingegaan. Van Oort toont zich verbaasd over de vraag. De ledenraad heeft al ingestemd met de intentie om een deel van de reserve in te zetten, mits daaraan een plan ten grondslag ligt. Het is nu aan het bestuur om met een voorstel te komen. Andere ledenraadsleden steunen deze visie. Spaan verklaart, in de geest van de vergadering, een heel goed voorstel tegemoet te zien. 10

13 6 Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur 6a Presentatie resultaten onderzoek Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur De afgelopen maanden is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur van de BNA. Bureau van Spaendonk heeft een ledenonderzoek uitgevoerd, er zijn ledenpanels gehouden en er is gesproken met een aantal brancheorganisaties die ons op deze weg zijn voorgegaan. Schoorl presenteert de resultaten van het onderzoek. De Powerpoint-presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. Schoorl zegt dat de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur minder gemakkelijk is als het eerst leek. De invoering van nieuwe, veelbelovende verdienmodellen is bij andere brancheorganisaties lang niet altijd een succes gebleken. Het is een proces waarin zorgvuldig en weloverwogen moet worden gehandeld. Uit de ledenraad komt de vraag of een en ander leidt tot verlaging van de contributie. Schoorl zegt dat het afhangt van het gekozen model en van het succes van de diensten die betaald worden aangeboden. Er zijn organisaties die de basiscontributie hebben weten te verminderen en daarnaast veel inkomsten genereren uit activiteiten die niet uit de basiscontributie worden betaald maar door de directe afnemers. Andere organisaties daarentegen zijn er niet in geslaagd een nieuw verdienmodel te vinden, zijn zien hun slagkracht teruglopen. De Powerpoint-presentatie wordt na de vergadering toegezonden aan de ledenraadsleden. 6b Werksessie: Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur Wegens tijdgebrek komt de geplande werksessie te vervallen. 8 Presentatie nieuwe BNA-website Simone Olsthoorn, communicatiemedewerker bij de BNA, verzorgt een presentatie van de nieuwe website van de BNA. Op vragen vanuit de ledenraad antwoordt Olsthoorn dat: - de website wordt ongeveer 6000 keer per maand bezocht. De meeste bezoeken komen via Twitter en de nieuwsbrief. Via Google komt te weinig, dat moet verbeteren. - de nieuwe website eind van het jaar de lucht in gaat, mogelijk al eerder. Knelpunt is de koppeling aan het financieel-administratief systeem van de BNA. Mocht dat problemen opleveren dan gaat de website eerder online, maar nog zonder koppeling. 11

14 9 Rondvraag en sluiting Rondvraag Gelauff wordt in toenemende mate geconfronteerd met afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die grote invloed hebben op de ontwerpvrijheid van de architect. Zo komen uit de hoek van de branchevereniging van glazenwassers regels en voorschriften die de allerlei beperkingen opleggen aan het gevelontwerp. Gelauff wil in eerste instantie weten waar hij moet zijn om daar invloed op uit te oefenen en hij denkt dat er ook een rol voor de BNA is weggelegd. Schenk zegt toe het punt mee te nemen. Hij vindt het wel een logische ontwikkeling dat bij een integrale benadering van de bouwopgave er meer eisen zullen worden gesteld vanuit het beheer, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen. Sluiting Schenk vindt het jammer dat we een onderdeel van de agenda hebben moeten schrappen wegens tijdgebrek. Daar staat tegenover dat de ledenraadsleden bij de andere agendapunten een belangrijke inbreng hebben geleverd. 12

15 Besluitenlijst Ledenraad op 8 oktober 2014 De ledenraad: - stemt in met de benoeming van Oscar Vos en Maarten Polkamp als bestuurslid van de BNA voor een eerste termijn van twee jaar per 1 januari Stelt het verslag van de vergadering op 18 juni 2014 vast. Actiepunten Ledenraad op 8 oktober 2014 Secretaris: - zorgt voor de toezending van de presentatie over de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur. - zorgt voor de toezending van het rapport over kwaliteitsborging door architectenbureaus dat de Brink Groep in opdracht van de BNA heeft opgemaakt. - zet plan van aanpak Ontwerpend Nederland op de agenda van de ledenraad in december. Schoorl: - laat uitzoeken waar Gelauff terecht kan met zijn bezwaren tegen afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die de ontwerpvrijheid beperken. 13

16 Vernieuwing diensten en contributie Ledenraad 8 oktober 2014 Wat willen we? Onderzoeken of en hoe het contributiesysteem vernieuwd kan worden Dat het dienstenaanbod beter aansluit op de behoeften van de verschillende groepen leden 1

17 Waarom? Beleidsplan : 2016: 3 pijlers 1. Versterken bureaus 2. Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij 3. Modernisering branchevereniging 2

18 Beleidsdoelstellingen 2016 Modernisering branchevereniging Branchevereniging 3.0 Het aantal aangesloten bureaus is verhoogd met 5% De ledentevredenheid is gestegen naar 7 Dienstenpakketten, merken en netwerken op basis wensen en behoeften ledengroepen Het contributiesysteem sluit daarbij aan Hoe? Samenstelling en behoeften verschillende ledengroepen in kaart gebracht Verkenning mogelijke vernieuwing van diensten en contributie Getoetst bij leden Ervaringen andere brancheverenigingen verzameld Plan in voorbereiding Na besluitvorming gefaseerde implementatie 3

19 Contributie 3 modellen 4

20 Model 1: All-in Alle (nieuwe) producten en diensten worden uit de algemene contributie gefinancierd, behalve de BNA Academie en deels de platforms en netwerken Platforms en netwerken Lobby Algemene voorwaarden Algemene promotie Cao BNA Online Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Platforms en netwerken Trendrapporten Markt- en dienstenkaarten BIM Beste Gebouw van het Jaar BNA Onderzoek BNA International BNA Academie Scenario 2: We & me : introductie van een basiscontributie met pluspakket diensten Breed basispakket aan diensten met de BNA-merken, platforms en netwerken waar separaat voor wordt betaald. Lagere basiscontributie. Ook eventuele nieuwe diensten die worden ontwikkeld, kunnen buiten de basiscontributie vallen. BNA Acade mie Lobby Algemene voorwaarden Algemene promotie Cao BNA Online Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Platforms Trendrapporten netwerken Beste Markt- Gebouw en dienstenkaarten van het Jaar BNA Onderzoek BIM Beste BNA Gebouw International van het Jaar BNA Onder zoek Platforms en netwerken? Nieuwe dienst BNA Internat ional 5

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

jaaroverzicht bna 13

jaaroverzicht bna 13 jaaroverzicht bna 13 inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. DE RESULTATEN 4 2. TRANSITIE, TRANSFORMATIE EN DE TOEKOMSt 8 3. VERSTERKEN BUREAUS 10 4. KANSRIJKE MARKTEN 14 5. MEERWAARDE VAN ARCHITECTENBUREAUS 18

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen

Goed georganiseerd. tips voor ondernemende verenigingen Goed georganiseerd tips voor ondernemende verenigingen 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 Bestuurlijke organisatie...7 1.1 Organisatievormen... 9 1.2 Procedures...11 1.3 Voorbeeld statuten...13 1.4 Voorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

KNGF 262ste Algemene Vergadering

KNGF 262ste Algemene Vergadering KNGF 262ste Algemene Vergadering Agenda en Stukken Amersfoort 8 juni 2011 - 2 - KNGF 262 ste Algemene Vergadering INHOUDSOPGAVE Agenda 5 Bijlage bij agendapunt 2 Ingekomen stukken en mededelingen 7 Bijlage

Nadere informatie