5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit"

Transcriptie

1 AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 10 december 2014 Tijdstip uur Plaats Vergaderruimte Meet & Greet 3 e verdieping Huys Azië / BNA Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam Opening 1 Ingekomen post en mededelingen - Opvolging voorzitter BNA - Ontwerpend Nederland 2 Verslag en besluiten vergadering op 8 oktober Verslag ledenraad op 8 oktober 2014 (bijlage) - Besluitenlijst ledenraad op 8 oktober 2014 (bijlage) 3 Verenigingszaken a Benoemingen en herbenoemingen in College van Toezicht en Raad van Beroep (bijlage) b Herbenoemingen in het bestuur BNA (bijlage) c Wijziging huishoudelijk reglement (bijlage) 4 De BNA in 2015 a Vaststelling jaarplan 2015 (bijlage) b Vaststelling begroting 2015 (bijlage) c Voorstel investering impuls ledenwerving en binding (bijlage) 5 Branchevereniging 3.0 a Strategische beleidsdiscussie over Gedragsregels / Code kwaliteit & integriteit 6 Rondvraag en sluiting

2 LEDENRAAD 10 december 2014 Agendapunt 2 Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering ledenraad op 8 oktober 2014 Behandeling in de ledenraad De ledenraad wordt verzocht het verslag en de besluitenlijst van de vergadering op 8 oktober 2014 vast te stellen. Bijlagen Verslag vergadering op 8 oktober 2014 Besluitenlijst vergadering op 8 oktober 2014 Jollemanhof 14 Postbus GP Amsterdam T F KvK

3 VERSLAG C O N C E P T ter vaststelling in de ledenraad op 10 december 2014 Vergadering Ledenraad op 8 oktober 2014 Locatie BNA Huys Azië Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Janneke Bierman, Roel Bosch, Hugo de Clercq, Maarten Engelman, Arnoud Gelauff, Micha de Haas, Mark Ibelings, Adriaan Mout, Klaas Kingma, Max Pape, Svetla Stefanova, Siebold Nijenhuis, Irma van Oort, Machiel Spaan, Gijs Jan van der Schoot. Bestuursleden Willem Hein Schenk (voorzitter), Ronald Schleurholts. Roger Tan en Jeroen Wouters. Gasten Bureau Maarten Polkamp en Oscar Vos(tot agendapunt 5c). Saskia Dijkstra, Joep Habets (secretaris), Edwin Hageman, Simone Olsthoorn (agendapunt 8), Fred Schoorl (directeur). Afwezig: Ledenraad Bestuur Thomas Bedaux, Daniel Jauslin, Björn van Rheenen,Henk te Kiefte, Arnoud Olie, Wilco Scheffer en Frank van der Wiel. Joost Ector, Marianne Loof en Maartje Luisman. 1 Opening Schenk heet iedereen welkom en in het bijzonder de kandidaat-bestuursleden Oscar Vos en Maarten Polkamp, die nog in aantocht is. 2 Ingekomen post en mededelingen Aandacht in de media Het is in de afgelopen periode goed gelukt om in de media aandacht te krijgen voor de zaken die de BNA van belang vindt. Onder meer zijn er verschillende interviews geweest met Schenk dan wel Schoorl in het RTL-nieuws, bij BNR Nieuwsradio en in Cobouw. Loof en Schoorl gaan afwisselend een veertiendaagse column in Cobouw schrijven. Om de banden met de media aan te halen is onlangs een persontbijt georganiseerd, de follow up daarvan krijgt nu aandacht. 1

4 BNA-specials De eerste digitale BNA-special is verschenen en er komen er meer. De specials moeten deels de functie overnemen van het inmiddels verdwenen BNA-blad. De stand van zaken in de branche De laatste cijfers van het Pensioenfonds wijzen erop dat de daling van het aantal werknemers bij architectenbureaus is gestopt en er is zelfs sprake van een zeer bescheiden groei. Ontwerpend Nederland Het is in de afgelopen maand duidelijk geworden dat NLingenieurs nog niet toe is aan een vorm van intensieve samenwerking in Ontwerpend Nederland. Het bestuur bekijkt nu hoe op eigen kracht, waar mogelijk met andere partijen, Ontwerpend Nederland kan worden gerealiseerd. Het bestuur zal de ledenraad in de vergadering van december informeren over het plan van aanpak. Bosch vraagt welke partijen het bestuur daarbij op het oog heeft. Schoorl zegt dat het de al bekende partijen uit de ontwerpende sector zullen zijn. 3 Verslag Vaststellen verslag ledenraad 18 juni 2014 Het verslag van de vergadering van de ledenraad op 18 juni 2014 wordt vastgesteld. Drie actiepunten zijn afgewerkt. Aan het vierde punt wordt nog gewerkt. Voor de tussentijdse invulling van vacante plaatsen in de ledenraad op dit moment zijn er twee plaatsen vacant - is een statutenwijziging nodig. Dat zal gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. 4 Terugkoppeling jaarplan 2014 Schenk brengt in zijn inleiding in herinnering dat de ledenraad heeft gevraagd om meer inhoudelijke terugkoppeling over de uitvoering van het jaarplan. Dit maal wordt daaraan gehoor gegeven met informatie over de onderwerpen private kwaliteitsborging en de beroepservaringperiode. 4a Private kwaliteitsborging De ledenraad heeft vragen noch opmerkingen naar aanleiding van de notitie over de stand van zaken bij de invoering van een systeem van private kwaliteitsborging. 4b Beroepservaringperiode Schenk vermoed dat de notitie over de beroepservaringperiode gezien de actualiteit meer aanleiding tot discussie zal geven. 2

5 Afgestudeerden Academie van Bouwkunst Spaan informeert naar de regeling van de beroepservaringperiode voor de afgestudeerden aan de Academie van Bouwkunst. Habets antwoordt dat er voor de afgestudeerden aan de Academies van Bouwkunst een vrijstellingsregeling komt. Die wordt een dezer dagen gepubliceerd. Spaan vraagt waarom dat in de notitie niet aan de orde komt. Habets zegt dat de notitie waarschijnlijk niet buiten de ledenraad wordt gebruikt. Mocht dat wel gebeuren dan is het geen probleem de mogelijkheden tot vrijstelling toe te voegen als dat meer duidelijkheid schept. Spaan vraagt waarom de BNA zich niet onvoorwaardelijk heeft uitgesproken voor een vrijstellingsregeling voor de afgestudeerden aan de Academie van Bouwkunst. Habets antwoordt dat er twee obstakels te overwinnen waren. Ten eerste wordt in de Nederlandse regelgeving en in de Europese richtlijn gesproken over beroepservaring ná afronding van de masters. De BNA wil voorkomen dat de Nederlandse inschrijving in het register in het buitenland niet wordt erkend omdat de beroepspraktijkervaring niet aan dit vereiste voldoet. Ten tweede bleek dat de praktijkervaring opgedaan aan de Academies van Bouwkunst van te wisselend en soms onvoldoende niveau was om een generieke vrijstelling te rechtvaardigen. Inmiddels, zegt Habets, zijn deze obstakels weggenomen. De Academies van Bouwkunst moeten waarborgen dat de praktijkervaring opgedaan tijdens de studie van voldoende niveau is. En in de regeling wordt deze praktijkervaring niet gelijkgesteld aan de beroepservaringperiode maar is het een grond voor vrijstelling van de beroepservaringperiode. Dat is vermoedelijk voldoende om eventuele formele bezwaren weg te nemen. Gebruik titel tijdens de beroepservaringperiode Kingma stelt het gebruik van de titel architect aan de orde. Habets zegt het ongelukkig te vinden dat een afgestudeerde die de beroepservaringperiode volgt niet de titel architect of aankomend architect o.i.d. mag voeren. We hebben nu de vreemde situatie dat een deelnemer aan de beroepservaringperiode ervaring met architectenwerkzaamheden moet opdoen zonder dat hij of zij zich architect mag noemen. Het was beter het model voor advocaten te volgen. Advocaten krijgen een voorlopige inschrijving als advocaat gedurende de periode dat zij hun beroepservaringperiode volgen. Het is iets om mee te nemen bij de evaluatie van de Wet op de architectentitel in Ontwikkeling beroepspraktijk Bierman heeft zich zeer gestoord aan de passage in de notitie over de verdwijnende traditionele beroepspraktijk. Zij vindt dat onzin, de traditionele beroepspraktijk bestaat nog steeds en is waardevol. Bierman heeft zeer goede ervaringen met De Beroepservaring, die biedt jonge architecten een goede introductie in de beroepspraktijk waar ook de bureaus veel aan hebben. Habets geeft aan dat De Beroepservaring SLA (voorheen Het Experiment en Bejas) wordt voortgezet in PEP (Professional Experience Program). Informatie en voorlichting Mout vraagt zich af of de bureaus voldoende op de hoogte zijn van de verplichte beroepservaringperiode. Hij dringt aan op goede voorlichting. 3

6 Habets meldt dat onder auspiciën van Bureau Architectenregister in de loop van november een door ArchiNed beheerde BEP-website de lucht ingaat. De website moet het centrale informatiepunt over de beroepservaringsperiode worden voor deelnemers, bureaus, mentoren en aanbieders. De BNA zal in de komende periode op de website en in de nieuwsbrief regelmatig aandacht geven aan de beroepservaringperiode. Inmiddels is ook een bijeenkomst van het BNA-netwerk van personeelsmanagers aan het onderwerp gewijd. 7 Benoeming bestuursleden In het bestuur ontstaat per 1 januari 2015 een vacature door het vertrek van Jeroen Wouters die het bestuur na vijf jaar verlaat. Het profiel voor zijn opvolger is aan de leden bekend gemaakt. Er is door de leden geen kandidaat voorgedragen. Het bestuur maakt wel gebruik van zijn recht bestuurskandidaten voor te dragen. Er is met een aantal potentiële kandidaten gesproken. Uit de gesprekken kwamen twee geschikte kandidaten naar voren. Beiden voldoen ze aan het profiel maar de verwachting is dat ze elk op eigen wijze een waardevolle bijdrage aan het werk van het bestuur kunnen leveren. Deze constatering leidt tot het voorstel aan de ledenraad om beide kandidaten, Oscar Vos en Maarten Polkamp te benoemen. In de nieuwe samenstelling zou het bestuur met acht personen net boven het statutaire minimum van zeven maar ruim onder het maximum van elf leden liggen. Oscar Vos is in 2008 samen met twee partners het Amsterdamse bureau De Nieuwe Generatie gestart. Dat is niet opgelegd door de crisis, maar omdat ze dat zelf wilden. De Nieuwe Generatie beschouwt het bouwen als de essentie van architectuur. Ze spelen in op de huidige stedelijke opgaven van transformatie, hergebruik en tijdelijkheid. De basis van hun werk is duurzaam strategisch denken. Vos beschouwt de wil om kennis te delen als het kenmerk van de nieuwe generatie architecten. Hij heeft veel zin in het bestuurslidmaatschap. Maarten Polkamp drijft met een partner het Rotterdamse bureau Personal Architecture. Hij oefent al veertien jaar de architectenpraktijk uit, ruim voor de crisis dus. Het bureau kiest voor een integrale benadering van de opgave en een strak georganiseerd proces vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en het beheer. Polkamp was al als student actief binnen de BNA. Hij was lid van de onderwijscommissie, van de commissie permanente beroepsontwikkeling en van het kringbestuur Rijnmond. Polkamp wil graag een steentje bijdragen aan de professionalisering van de vakbeoefening. Het bestuur beveelt de benoeming van zowel Polkamp als Vos van harte aan. De ledenraad gaat akkoord met de benoeming van Oscar Vos en Maarten Polkamp als bestuurslid van de BNA voor een eerste termijn van twee jaar per 1 januari De ledenraad stemt bij acclamatie in met de benoeming. Regionale spreiding bestuursleden Spaan merkt op dat vrijwel alle leden van het bestuur uit de Randstad komen. Hij ervaart dat men zich daardoor in de rest van het land niet vertegenwoordigd voelt. Spaan adviseert daar op te letten bij de vervulling van nieuwe vacatures en ook buiten de Randstad te zoeken naar 4

7 nieuwe kandidaten. Habets zegt dat tot enige jaren geleden bij de samenstelling van het bestuur werd gekeken naar onder meer spreiding in leeftijd, bureaugrootte en regio. Voor de zogenoemde branche-organisatie 3.0, die de BNA graag wil zijn, is een vertegenwoordigend bestuur minder belangrijk en ligt de nadruk op innovatief vermogen en bestuurlijke kwaliteiten. Dat mag zo zijn, stelt Spaan, maar die mensen zijn ook in de regio s te vinden. Wouters merkt als scheidend bestuurslid van buiten de Randstad op dat hij de regionale verschillen bij het bestuurswerk niet als belangrijk heeft ervaren, verschillen in bureaugrootte zijn wel relevant. Voorzitterswisseling in 2015 Schenk meldt dat medio volgend jaar de benoeming van een nieuwe voorzitter aan de orde is. Hij bereikt op 1 september 2014 het einde van zijn tweede termijn van twee jaar. Schenk is niet herkiesbaar, hij heeft bij zijn aantreden al aangegeven maximaal vier jaar als voorzitter beschikbaar te zijn. Zijn opvolging wordt voorbereid. Zo wordt er binnen het bestuur gewerkt aan het profiel, waarbij ook wordt gereflecteerd op de relatie met de buitenwereld, de BNAorganisatie en het bestuur. De ledenraad wordt in een latere fase bij dit proces betrokken. 5 Jaarplan en begroting a Concept jaarplan 2015 Schenk geeft een toelichting op het concept jaarplan. Voor het komende jaar is het opnieuw lastig om een jaarplan te maken. De branche verkeert nog steeds in een moeilijke situatie en we moeten opnieuw keuzes maken. Daarbij blijft het beleidsplan het uitgangspunt. Uit het beleidsplan zijn inmiddels belangrijke projecten opgepakt, maar er loopt ook een aantal zaken niet zo als we zouden willen. Bij Ontwerpend Nederland blijkt NL Ingenieurs niet of nog niet toe aan een vorm van samenwerking zoals de BNA zou willen. Voor de paritaire voorwaarden geldt dat de opdrachtgevende partijen er niet voor gaan. In het kader van de prioriteiten voor 2015 laten we die nu even voor wat ze zijn. De zes voorgestelde prioriteiten zijn gerelateerd aan het beleidsplan. Het voorstel is om voor 2015 te kiezen voor de volgende prioriteiten: - Erkenningsregeling private kwaliteitsborging (Versterken bureaus) - Meer zichtbaar op lobby (Versterken bureaus) - Keurmerk BNA (Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij) - Promotie bij opdrachtgevers (Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij) - Ledenwerving en ledenbinding (Vereniging) - Visieontwikkeling over toekomst bouw en architectenbureaus (Vereniging) Onderstaande activiteiten kunnen niet of moeten zonder extra financiële middelen plaatsvinden: - Kwaliteitslabels voor specifieke markten en/of diensten en/of producten - Buitenlandse projecten voor BNA-international 5

8 - Paritaire voorwaarden - BNA Onderzoek In de ogen van het bestuur zijn BNA International en BNA Onderzoek van belang voor de netwerken, vooral ook waar het gaat om kennisuitwisseling. Het blijven belangrijke activiteiten maar we moeten het op een andere manier gaan doen. Voor wat betreft BNA Onderzoek is er budget beschikbaar voor 2015, daarna niet meer. We hebben nog een jaar om na te denken over en te werken aan het vervolg. Voor BNA International bestaat ook geen twijfel over het belang. Maar binnen het beschikbare budget en de beschikbare menskracht kunnen we nu geen vuist maken. Daarbij speelt dat het voor de ledenwerving en binding voor een kleine groep leden van groot belang is. De kwestie is nu of het verantwoord is om voor een beperkt aantal leden deze activiteit een impuls te geven. Schenk vraagt de ledenraadsleden of dit de juiste uitgangspunten zijn en of het bestuur met dit voorstel de juiste snaar raakt. Schenk beklemtoont dat het in deze vergadering nog niet gaat om het vaststellen van het jaarplan en de begroting. Dat gebeurt in de ledenraad van december. Mede op basis van wat de ledenraad in deze vergadering naar voren brengt komt het bestuur in december met het definitieve voorstel voor het jaarplan en de begroting. Prioriteiten De Haas ziet de onzekere toekomst voor BNA Onderzoek en BNA International als de zere punten in het voorstel van het bestuur. Bierman deelt zijn mening. BNA International is belangrijk nu steeds meer architecten in buitenland werken. Ook op het vlak van BNA Onderzoek moet iets gebeuren. Mout spreekt zijn steun uit voor de zes voorgestelde prioriteiten. Nijenhuis is het eens met de prioritering. Hij vraagt zich af of er wel een verdienmodel voor architecten schuilt in private kwaliteitsborging. Hij herkent dat nog niet. Schenk antwoordt dat het inderdaad onzeker is, maar we moeten het goed uitzoeken. Een aanzet daarvoor is het onderzoek dat de Brink Groep in opdracht van de BNA heeft uitgevoerd. Schenk zegt toe dat het rapport beschikbaar komt voor de ledenraad. Hij wijst erop dat er niet meer over kwaliteitstoetsing maar over kwaliteitsborging wordt gesproken. De essentie is niet de toetsing van het Bouwbesluit, maar de garantie die je moet geven dat wat je levert goed is. Van der Schoot kan zich vinden in de voorgelegde prioriteiten. Hij zou hoog willen inzetten op activiteiten waar de leden wat aan hebben. Directe ondersteuning van de leden is van belang en ook onderzoek kan heel belangrijk zijn. Van der Schoot vindt ledenwerving en binding het belangrijkst. Hoe groter de BNA is, des te sterker kan ze opereren. Van Oort vindt het niet mogelijk om nu al in te stemmen met de voorgestelde prioriteiten. Daarvoor is meer informatie nodig en inzicht in alle kosten die met een prioriteit zijn gemoeid. Nu zijn alleen de out-of-pocket kosten genoemd, niet de inspanning in uren. Met de uren is verreweg het grootste deel van de kosten gemoeid. Nu zijn de consequenties van de gemaakte keuzen niet duidelijk. Van Oort stelt dat je een afweging moet kunnen maken. Nu lijkt 6

9 bijvoorbeeld BNA International weinig te kosten en veel op te leveren. Dat maakt verschil bij het bepalen van de prioriteiten. Ook Engelman zou graag meer informatie willen hebben om zich te kunnen uitspreken over de prioriteiten. In de reacties van de ledenraadsleden op het voorstel komen verschillende onderwerpen aan de orde. Voor het verslag zijn de reacties per onderwerp verzameld. Ledenwerving en - binding De Haas merkt op dat nieuwe leden niet komen omdat er zo n mooie campagne wordt gevoerd, maar omdat de BNA goede dingen voor ze doet. Hij denkt dat BNA Onderzoek voor ledenbinding zorgt. Onderzoek zorgt voor evolutie in het werkveld. Spaan illustreert met zijn eigen lidmaatschapsgeschiedenis dat aansprekende, voor de leden zinvolle activiteiten maken dat je lid van de BNA wordt. t Zit hem niet in een ledenwerfcampagne op zichzelf. Pape ziet potentie voor ledenbinding in een keurmerk en in kennisdeling. Daarmee moet je leden kunnen trekken. Vanuit de ledenraad wordt gevraagd naar het potentieel aan nieuwe leden. Hoeveel architectenbureau zijn er geen lid van de BNA? Tan zegt dat het potentieel wordt onderzocht. Bierman betwijfelt of in de huidige omstandigheden bureaus daadwerkelijk lid zullen worden. Willen is één, maar ze moeten het zich financieel ook kunnen veroorloven. BNA International Stefanova is van mening dat BNA International een goede rol vervult en moet blijven. Schoorl zegt dat de vraag is hoe we het moeten financieren. BNA International werkt nu noodgedwongen met kleinere budgetten en met minder menskracht. Dat levert te weinig op, als we niet meer financiering weten te vinden is het beter om te stoppen. Mout onderschrijft dat BNA International meer moet zijn dan het nu is. Lukt dat niet dan kunnen we er beter mee stoppen. Verschillende ledenraadsleden geven aan dat het gezien de voortgaande internationalisering onverstandig is om te stoppen met BNA International. De Europese dimensie van de vakbeoefening maakt dat we ons niet meer alleen op Nederland kunnen richten. Wel zou kunnen worden gedacht aan een andere invulling of het verleggen van de focus. Engelman informeert of buitenlandse architecten in Nederland ook ondersteuning kunnen krijgen van de BNA. Nee, zegt Schoorl. Habets vult aan dat ze waar mogelijk worden doorverwezen naar instellingen als de Netherlands British Chamber of Commerce in Den Haag. BNA Onderzoek Kingma beschouwt BNA Onderzoek als onderscheidend voor de BNA. 7

10 Ook Stefanova vindt BNA Onderzoek van belang. Schenk merkt op dat het belang niet ter discussie staat. We moeten een vorm vinden die past binnen de prioriteiten, maar ook te financieren is en daarmee BNA Onderzoek levensvatbaar maakt. De Clercq heeft wisselende ervaringen met het nut en de noodzaak van BNA-onderzoek. Spaan ziet goede mogelijkheden om de prioriteiten promotie bij opdrachtgevers, ledenwerving & - binding en visieontwikkeling over toekomst bouw en architectenbureaus te ondersteunen in het kader van BNA Onderzoek. Ibelings vindt dat het onderzoek altijd een wezenlijke bijdrage moet leveren aan de visieontwikkeling. Hij zou het als een aderlating beschouwen als BNA Onderzoek verdwijnt. De Haas zegt dat visieontwikkeling belangrijk is voor de toekomst. Dat kan goed bij BNA Onderzoek gebeuren. Het onderzoek zou met name gericht moeten zijn op de veranderende beroepspraktijk. De prioriteiten uit het beleidsplan moeten in het onderzoeksplan geïntegreerd zijn. Bosch, Gelauff en Van Oort denken dat er meer fondsen zijn aan te boren voor BNA Onderzoek. Daar zou energie in kunnen worden gestoken dan wel specialisten voor kunnen worden ingeschakeld. Schoorl zegt dat het al gebeurt, maar dat de mogelijkheden minder groot zijn dan men veronderstelt. Schenk concludeert dat we hoe dan ook BNA Onderzoek dichter bij de kern van de BNA moeten brengen. Keurmerk Gelauff ziet niets in keurmerken, zeker niet als die worden verleend op basis van een betaald lidmaatschap. Pape is juist een groot voorstander van keurmerken en een erkenningsregeling. Engelman merkt naar aanleiding van de prioriteiten kwaliteitsborging en keurmerk op dat negen van de tien contracten met architecten van anderen komen. Volgens hem zijn architecten de enige beroepsgroep die zich dat laat welgevallen. Hij heeft de ervaring dat het contract in België beter wordt afgewikkeld en dat architecten daar beter beschermd zijn. Kwaliteitsborging en een keurmerk beginnen met een goed contract. Schleurholts herkent de door Engelman geschetste situatie niet. Het komt wel eens voor dat er met andere contracten wordt gewerkt, maar het uitgangspunt is dat we als architecten in DNR onze eigen voorwaarden hebben. Je moet in principe niet met andere voorwaarden willen werken. Schenk beschouwt de opmerkingen van Engelman als steun voor de voorstelde prioriteit. Dat klopt, zegt Engelman, maar het gaat om de invulling. 5b Begroting 2015 Tan geeft een toelichting op de begroting: - Er is gerekend met een daling van inkomsten ten opzichte van dit jaar. Dat is een redelijke aanname op basis van wat we nu weten van opzeggingen en aanmeldingen, 8

11 de economische ontwikkeling, de groei van het aantal kleine bureaus en de daling van de omvang van bureaus. - De begroting komt op nul uit. Uiteraard blijven het voorspellingen maar het vorm een leidraad en het is de basis voor een reëel jaarplan. Het betekent de facto dat we weer de broekriem moeten aanhalen en prioriteiten moeten stellen. - De balans tussen vaste kosten en out of pocketkosten is volgend jaar verre van ideaal, maar het is op dit moment de realiteit. Het komt op de besteding van de beschikbare uren aan. - De gekozen prioriteiten zijn te herkennen in de begroting, dat wil niet zeggen dat er geen uitgaven zijn voor andere activiteiten. Schenk opent de discussie over de concept begroting. Hij geeft aan dat vragen over de details buiten de vergadering kunnen worden gesteld. Het gaat nu over de hoofdlijnen. Projectbegroting Verschillende ledenraadsleden geven aan dat de projectbegroting een vertekend beeld geeft. De personeelskosten zijn er niet in opgenomen en daarmee is het leeuwendeel van het budget gemoeid. Bosch is blij met de projectbegroting, daar was door de ledenraad om gevraagd. Hij heeft nu meer inzicht in de verdeling van de kosten over de activiteiten. Er moet nu nòg een stap worden gezet. De inzet van personeel hoort er ook in. Tan geeft aan dat de discussie over financiën niet op gedetailleerd projectniveau moet worden gevoerd. Dat doet het bestuur ook niet. Hij kan zich echter goed voorstellen dat de ledenraad meer inzicht wil hebben in de consequenties die besluiten over prioriteiten en begroting hebben. Een strategische afweging is niet te maken zonder te weten wat de gevolgen zijn. Tan zegt toe dat het bestuur komt met een begroting op een niet al te gedetailleerd projectniveau die inzicht geeft in de verdeling van alle kosten. Kringen Op een vraag uit de ledenraad antwoordt Schenk dat de BNA inderdaad meer energie steekt in themagerichte netwerken dan in de kringen. Dat neemt niet weg dat kringen kunnen worden gezien als geografische netwerken en dat goede initiatieven altijd welkom zijn. De kringen beschikken over een behoorlijk vermogen, al geldt dat niet voor elke kring. Het is de bedoeling dat de kringen eerst de eigen middelen inzetten, als deze niet toereikend zijn kan een beroep worden gedaan op het kringbudget uit de BNA-begroting. Dat wordt door het bestuur toegekend op basis van een door de betreffende kring ingediend plan. Schoorl vult aan dat de accountant een beter beheer en betere controle van de kringgelden noodzakelijk acht. Dat doet niets af aan de waardering voor de inzet van de kringbesturen, maar een en ander moet goed geregeld zijn. Onderzoekfonds Van der Schoot vraagt waar het geld van het Onderzoekfonds vandaan komt. Het is afkomstig van de studiestichtingen en van een bijdrage van de BNA aan het fonds. Van der Schoot vindt 9

12 het in de begroting onduidelijk. BNA Onderzoek lijkt nu geld op te leveren, maar eigenlijk komt het uit een ander potje. Engelman spoort het bestuur aan gewoon op te schrijven zoals het is, dat voorkomt een verkeerd beeld. 5c Investeringsimpuls Tan geeft een toelichting op het voorstel voor een investeringsimpuls. Het doel van de investeringsimpuls is een dreigende negatieve spiraal te doorbreken, groei tot stand te brengen en daardoor nieuwe leden te trekken. We willen iets extra s doen wat helpt om nieuwe leden te werven en op termijn de inkomsten duurzaam vergroot. - Schoorl vult aan dat het om een investering gaat. Als het goed verdienen we het geld terug aan extra inkomsten. - Wat de exacte bestemming gaat zijn, vervolgt Tan, is nog niet bekend. Daarover wordt nog nagedacht. Het gaat niet om het afgeven van een blanco check. Het bedrag zal in elk geval substantieel zijn. Het is de bedoeling het geld gefaseerd in te zetten en de resultaten te monitoren. In de discussie komt opnieuw een aantal inzichten naar voren die eerder bij de behandeling van de prioriteit ledenwerving en binding naar voren zijn gebracht. Van Oort vat ze samen: leden werf je door de keuzes die je maakt. Bosch vindt de volgorde verkeerd. Er moet eerst een overtuigend verhaal zijn over wat we willen daarna komt pas het geld aan de orde. Bierman stelt dat het bestuur geen geld kan vragen zonder aan te geven waarvoor het is bestemd. Van Oort zegt dat ze graag het vertrouwen wil geven aan het bestuur, maar dat kan niet worden gevraagd op basis van deze summiere gegevens. Tenminste één ledenraadslid merkt op dat vertrouwen sowieso wel te hebben. Het bestuur stelt dat het nu niet om de inhoudelijke invulling gaat. Uiteraard moet de ledenraad instemmen met de bestemming van de gelden, maar dat komt later aan de orde. Het bestuur vraagt de ledenraad nu om de intentie te steunen. Het zou zonde van de inspanning zijn als er een voorstel wordt uitgewerkt terwijl de ledenraad helemaal niet bereid is om geld aan de reserves te onttrekken. De Haas zegt dat de ledenraad zich vorig jaar al positief heeft uitgesproken over de intentie. De suggestie om de reserves aan te spreken kwam zelfs uit de ledenraad. Het bestuur is er in eerste instantie niet op ingegaan. Van Oort toont zich verbaasd over de vraag. De ledenraad heeft al ingestemd met de intentie om een deel van de reserve in te zetten, mits daaraan een plan ten grondslag ligt. Het is nu aan het bestuur om met een voorstel te komen. Andere ledenraadsleden steunen deze visie. Spaan verklaart, in de geest van de vergadering, een heel goed voorstel tegemoet te zien. 10

13 6 Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur 6a Presentatie resultaten onderzoek Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur De afgelopen maanden is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur van de BNA. Bureau van Spaendonk heeft een ledenonderzoek uitgevoerd, er zijn ledenpanels gehouden en er is gesproken met een aantal brancheorganisaties die ons op deze weg zijn voorgegaan. Schoorl presenteert de resultaten van het onderzoek. De Powerpoint-presentatie gaat als bijlage bij dit verslag. Schoorl zegt dat de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur minder gemakkelijk is als het eerst leek. De invoering van nieuwe, veelbelovende verdienmodellen is bij andere brancheorganisaties lang niet altijd een succes gebleken. Het is een proces waarin zorgvuldig en weloverwogen moet worden gehandeld. Uit de ledenraad komt de vraag of een en ander leidt tot verlaging van de contributie. Schoorl zegt dat het afhangt van het gekozen model en van het succes van de diensten die betaald worden aangeboden. Er zijn organisaties die de basiscontributie hebben weten te verminderen en daarnaast veel inkomsten genereren uit activiteiten die niet uit de basiscontributie worden betaald maar door de directe afnemers. Andere organisaties daarentegen zijn er niet in geslaagd een nieuw verdienmodel te vinden, zijn zien hun slagkracht teruglopen. De Powerpoint-presentatie wordt na de vergadering toegezonden aan de ledenraadsleden. 6b Werksessie: Vernieuwing dienstenpakket en contributiestructuur Wegens tijdgebrek komt de geplande werksessie te vervallen. 8 Presentatie nieuwe BNA-website Simone Olsthoorn, communicatiemedewerker bij de BNA, verzorgt een presentatie van de nieuwe website van de BNA. Op vragen vanuit de ledenraad antwoordt Olsthoorn dat: - de website wordt ongeveer 6000 keer per maand bezocht. De meeste bezoeken komen via Twitter en de nieuwsbrief. Via Google komt te weinig, dat moet verbeteren. - de nieuwe website eind van het jaar de lucht in gaat, mogelijk al eerder. Knelpunt is de koppeling aan het financieel-administratief systeem van de BNA. Mocht dat problemen opleveren dan gaat de website eerder online, maar nog zonder koppeling. 11

14 9 Rondvraag en sluiting Rondvraag Gelauff wordt in toenemende mate geconfronteerd met afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die grote invloed hebben op de ontwerpvrijheid van de architect. Zo komen uit de hoek van de branchevereniging van glazenwassers regels en voorschriften die de allerlei beperkingen opleggen aan het gevelontwerp. Gelauff wil in eerste instantie weten waar hij moet zijn om daar invloed op uit te oefenen en hij denkt dat er ook een rol voor de BNA is weggelegd. Schenk zegt toe het punt mee te nemen. Hij vindt het wel een logische ontwikkeling dat bij een integrale benadering van de bouwopgave er meer eisen zullen worden gesteld vanuit het beheer, het onderhoud en de exploitatie van gebouwen. Sluiting Schenk vindt het jammer dat we een onderdeel van de agenda hebben moeten schrappen wegens tijdgebrek. Daar staat tegenover dat de ledenraadsleden bij de andere agendapunten een belangrijke inbreng hebben geleverd. 12

15 Besluitenlijst Ledenraad op 8 oktober 2014 De ledenraad: - stemt in met de benoeming van Oscar Vos en Maarten Polkamp als bestuurslid van de BNA voor een eerste termijn van twee jaar per 1 januari Stelt het verslag van de vergadering op 18 juni 2014 vast. Actiepunten Ledenraad op 8 oktober 2014 Secretaris: - zorgt voor de toezending van de presentatie over de vernieuwing van het dienstenpakket en de contributiestructuur. - zorgt voor de toezending van het rapport over kwaliteitsborging door architectenbureaus dat de Brink Groep in opdracht van de BNA heeft opgemaakt. - zet plan van aanpak Ontwerpend Nederland op de agenda van de ledenraad in december. Schoorl: - laat uitzoeken waar Gelauff terecht kan met zijn bezwaren tegen afspraken tussen bouwgerelateerde organisaties die de ontwerpvrijheid beperken. 13

16 Vernieuwing diensten en contributie Ledenraad 8 oktober 2014 Wat willen we? Onderzoeken of en hoe het contributiesysteem vernieuwd kan worden Dat het dienstenaanbod beter aansluit op de behoeften van de verschillende groepen leden 1

17 Waarom? Beleidsplan : 2016: 3 pijlers 1. Versterken bureaus 2. Toegevoegde waarde voor opdrachtgever en maatschappij 3. Modernisering branchevereniging 2

18 Beleidsdoelstellingen 2016 Modernisering branchevereniging Branchevereniging 3.0 Het aantal aangesloten bureaus is verhoogd met 5% De ledentevredenheid is gestegen naar 7 Dienstenpakketten, merken en netwerken op basis wensen en behoeften ledengroepen Het contributiesysteem sluit daarbij aan Hoe? Samenstelling en behoeften verschillende ledengroepen in kaart gebracht Verkenning mogelijke vernieuwing van diensten en contributie Getoetst bij leden Ervaringen andere brancheverenigingen verzameld Plan in voorbereiding Na besluitvorming gefaseerde implementatie 3

19 Contributie 3 modellen 4

20 Model 1: All-in Alle (nieuwe) producten en diensten worden uit de algemene contributie gefinancierd, behalve de BNA Academie en deels de platforms en netwerken Platforms en netwerken Lobby Algemene voorwaarden Algemene promotie Cao BNA Online Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Platforms en netwerken Trendrapporten Markt- en dienstenkaarten BIM Beste Gebouw van het Jaar BNA Onderzoek BNA International BNA Academie Scenario 2: We & me : introductie van een basiscontributie met pluspakket diensten Breed basispakket aan diensten met de BNA-merken, platforms en netwerken waar separaat voor wordt betaald. Lagere basiscontributie. Ook eventuele nieuwe diensten die worden ontwikkeld, kunnen buiten de basiscontributie vallen. BNA Acade mie Lobby Algemene voorwaarden Algemene promotie Cao BNA Online Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Benchmarkonderzoeken Kortingsregelingen Platforms Trendrapporten netwerken Beste Markt- Gebouw en dienstenkaarten van het Jaar BNA Onderzoek BIM Beste BNA Gebouw International van het Jaar BNA Onder zoek Platforms en netwerken? Nieuwe dienst BNA Internat ional 5

De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden

De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden De transformatie van de BNA tot brancheorganisatie Zestien vragen en antwoorden 1 Waarom moet de BNA uitgerekend tijdens een ongekende crisis in de branche zijn structuur veranderen? De nieuwe realiteit

Nadere informatie

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam

AGENDA. Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 13 mei 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats BNA Meet & Greet, derde verdieping Huys Azië Jollemanhof 14, Amsterdam 1 Opening 2 Ingekomen post en mededelingen 3 Vaststellen

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Lonneke Bakkeren, Joep Habets (secretaris), Wilma Jansen, Inge Pit en Tim Roeleveld.

Lonneke Bakkeren, Joep Habets (secretaris), Wilma Jansen, Inge Pit en Tim Roeleveld. VERSLAG Vergadering Ledenraad op 30 augustus 2011 Locatie BNA, Jollemanhof 14, Amsterdam Aanwezig: Ledenraad Thijs Asselbergs, Roel Bosch, Jos van Eldonk, Gerard van Hoorn, André Jekel, Angela Lott, Titia

Nadere informatie

6 BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit a Vaststellen BNA-gedragscode (bijlage, besluit)

6 BNA-gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit a Vaststellen BNA-gedragscode (bijlage, besluit) AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 9 december 2015 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats Huys Azië / BNA Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam 020 5553666 0 Opening 1 Ingekomen post en mededelingen 2 Verslag - Vaststellen

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNA I LIDMAATSCHAP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNA I LIDMAATSCHAP HUISHOUDELIJK REGLEMENT BNA I LIDMAATSCHAP 1 PROCEDURES a. Het verzoek tot toelating tot het bureaulidmaatschap, het architect-lidmaatschap, het directeur-lidmaatschap of het kandidaat-lidmaatschap gebeurt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Richtlijn Commissie Search juli 2013

Richtlijn Commissie Search juli 2013 Commissie Search juli 2013 versie juli 2013 1. Aanleiding De commissie heeft bepaald dat zij transparant wil zijn ten aanzien van haar samenstelling en de zittingsduur van haar leden. Daarmee wil zij enerzijds

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Huishoudelijk reglement Werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt Preambule Onverminderd het bepaalde in de statuten van de Vereniging beoogt het huishoudelijk reglement nadere regelingen te treffen voor die

Nadere informatie

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland

REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND. Index: Regiobestuur Jong Bouwend Nederland Taken en bevoegdheden regiobestuur Jong Bouwend Nederland REGLEMENT JONG BOUWEND NEDERLAND Index: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13 Organisatie Reglement

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014. Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014

Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014. Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014 Quick Scan Instroom Beroepservaringperiode 2014 Definitieve presentatie Olaf Koops, Ruben Vogel maart/april 2014 2 Inleiding presentatie Quickscan 2014 is een update van Quickscan instroom BEP van begin

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12110 22 juni 2012 Regeling van 19 juni 2012, nr. 2012-0000333818, de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Aspirant leden schrijven zich via elektronische weg of op papier, in bij de coöperatie. Inschrijving gaat gepaard met:

Aspirant leden schrijven zich via elektronische weg of op papier, in bij de coöperatie. Inschrijving gaat gepaard met: Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit reglement geeft invulling aan de verplichting in artikel 25 van de statuten van de coöperatie. Het is vastgesteld bij oprichting van de coöperatie dd. 29 mei 2015.

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT.

STATUTEN VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. VAN DE VERENIGING PROMOTIE INFORMATIE TRADITIONEEL BIER PINT. Heden de veertiende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, Mr. Nicolaas Marie Gerard Niest, notaris ter standplaats Amsterdam:

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

AGENDA. 0 Opening. 1 Ingekomen post en mededelingen BESLUITEN. 2 Verslag a Vaststellen verslag ledenraad op 5 juni 2013 (besluit)

AGENDA. 0 Opening. 1 Ingekomen post en mededelingen BESLUITEN. 2 Verslag a Vaststellen verslag ledenraad op 5 juni 2013 (besluit) AGENDA Vergadering Ledenraad Datum 9 oktober 2013 Tijdstip 16.00-19.00 uur Plaats Architectuurpark Makeblijde Oud wulfseweg 3, 3992 LT Houten T 030-6365272 0 Opening 1 Ingekomen post en mededelingen BESLUITEN

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement

Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Beleidsplan Gemeente des Heeren Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding en toelichting 2. Uittreksel Statuten 3. Uittreksel Reglement Opgeslagen op:23 november 2015 1 Inleiding Dit is het beleidsplan van

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, 1. Opening De heer Nijenhof, voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld besluit 1. te benoemen als lid voor de commissie Ruimtelijke

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie