Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991 De vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1 heeft op 31 januari 1991 mondeling overleg gevoerd met de minister van Onderwijs en Wetenschappen over de nota «Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs» (stuk nr ) Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Hermes (CDA), Beinema (CDA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter, Niessen (PvdA), Ginjaar-Maas (VVD), ondervoor zitter, Van der Vlies (SGP), Lankhorst (Groen Links), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink (VVD), Janmaat-Abee (CDA), Leijnse (PvdA), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Lilipaly (PvdA), Van Gelder (PvdA), Frissen (CDA), Van de Camp (CDA), Tuinstra (CDA), Netelenbos (PvdA), Versnel-Schmitz (D66), Huibers (CDA) en Quint Maagdenberg (PvdA). Plv. leden: Boers-Wijnberg (CDA), G H Terpstra (CDA), Reitsma (CDA), Kamp (VVD), Schutte (GPV), Willems (Groen Links), Dees (VVD), Korthals (VVD), Mulder-van Dam (CDA), Buurmeijer (PvdA), Ter Veer (D66), Van Gijzel (PvdA), Huys (PvdA), Vermeend (PvdA), Deettnan (CDA), Lansink (CDA), Roosen-van Pelt (CDA), Groenman (D66), Leerlmg (RPF), Van lersel (CDA) en J. H van den Berg (PvdA). De heer Tuinstra (C.D.A.) constateerde dat de nota een duidelijk beeld geeft van de stand van zaken. Hem vielen twee zaken op: - lesdruk op maat zal voor onderwijsgevenden een gunstige invloed hebben op het ziekteverzuim (tabel 2); - het onderwijs heeft een 100% en de overheid een 40% hoger ziekte verzuim dan de marktsector. De heertuinstra constateerde op grond hiervan dat de regering niet mag volstaan met een verwijzing naar een algemeen maatschappelijk verschijnsel als verklaring van beide feiten. Een dergelijke houding kan immers leiden tot passief gedrag. Oorzaken van het ziekteverzuim moeten derhalve ook in de onderwijsomgeving worden gezocht. Wat betreft preventie van ziekteverzuim zijn er echter aanmerkelijke verschillen met de uitvoeringsorganisatie in de marktsector, die kan bogen op een betere registratie, controle en begeleiding. In de nota staan zinnen van dezelfde strekking maar het is opvallend dat die lijn niet wordt doorgetrokken naar het arbeidsongeschiktheidsrisico. Is dit wellicht een kwestie van tijd? De oorzaken van het ziekteverzuim kunnen niet eenduidig worden verklaard. De analyse geeft dan ook geen houvast voor een gericht beleid. De heertuinstra wenste prioriteit te geven aan een andere uitvoeringsorganisatie met betrekking tot de preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, ook al omdat de voorgestelde maatregelen niet in alle opzichten daaraan bijdragen. Pas in de vierde plaats wordt de belangrijkste maatregel (organisatie van de professionele begeleiding) genoemd. Een organieke voorziening als in het bedrijfsleven voor registratie, controle en begeleiding zou ook in het onderwijs moeten worden ingevoerd. De minister vraagt zich af of de verzekeringsgenees kundige functie moet worden overgedragen aan de bedrijfsgezond F ISSN SDU jitgeverij 's Gravenhage 1991

2 heidszorg. De heer Tuinstra deelde de twijfels van de bewindsman en gaf de voorkeur aan het inschakelen van het vervangingsfonds met tripartite beheer. Is de minister bereid zijn twijfels opzij te zetten en daar ook voor te kiezen? En wil hij daarin ook de individuele begeleiding en collectieve preventie onderbrengen? De heer Tuinstra was voorts van mening dat de op de bladzijden vermelde eindconclusies beter vervangen kunnen worden door het complete aanbod van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geeste lijke en Maatschappelijke Belangen (BVG) en de Rijksbedrijfsgezond heids en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB). Het is immers heel goed mogelijk te beoordelen of het aanbod van de twee ingewerkte organi saties als adequaat kan worden aangemerkt. Bovendien is met name de BVG al enigszins ingewerkt in het onderwijs. De heer Tuinstra stelde prijs op een reactie van de personeels en besturenorganisaties, vergezeld van een oordeel van de bewindsman. Hij meende overigens dat er ruimte moet worden geboden voor andere aanbiedingen die dan wel binnen een maand op tafel moeten komen. Een beleid, gericht op taakvermindering voor oudere onderwijsge venden, is slechts één facet. De heer Tuinstra kon zich dan ook vinden in hetgeen onder «primaire preventie in de school» staat vermeld. Een verlaging van de lesdruk kan niet alleeri door taakvermindering worden gerealiseerd. Verschuiving van lestaken naar ondersteunende taken binnen de school is minstens van even groot belang. Het formatiebud getsysteem biedt de mogelijkheid, meer aandacht te besteden aan de horizontale promotielijn. In dit kader gaf hij er de voorkeur aan aanbeve lingen met betrekking tot de «signaleringscursus» en «verzuimpreventie» te krijgen van het tripartite orgaan van het vervangingsfonds en niet van de minister. Hij ging ervan uit dat de minister het niet tot zijn taak rekent om cursussen te ontwikkelen of te initiëren voor schoolleiders. Het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden heeft reeds onderzoek buiten het onderwijsveld verricht op dit punt en het leek de heer Tuinstra overbodig om alleriei nieuwe cursussen te ontwikkelen. Het bevorderen van financiële prikkels voor werkgevers en werknemers in het onderwijs is natuurlijk in de eerste plaats een aspect van algemeen beleid. Voorts zouden de beheerders van het vervangingsfonds meer mogelijkheden moeten hebben om het ziekteverzuim terug te dringen. Ten slotte merkte de heer Tuinstra op de voorstellen met betrekking tot de versterkte ontslagbescherming en de herplaatsing van arbeidsonge schikt verklaard personeel de laagste prioriteit toe te kennen en te beschouwen als een sluitstuk van de hoofdzaak: een nieuwe profes sionele uitvoering van de ziekteregeling. Mevrouw Netelenbos (P.v.d.A.) vroeg allereerst naar de tijdsplanning van de diverse beleidsvoornemens. De in de nota vermelde cijfers geven reden tot grote zorg en het is van belang dat op diverse fronten iets wordt gedaan om het ziekteverzuim terug te dringen. Om zeker te weten dat het beleid de beoogde effecten heeft, zullen de oorzaken van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid duidelijk in kaart moeten worden gebracht. Uit het rapport «Ziekteverzuim in het onderwijs » blijkt o.a. dat er verschil bestaat tussen ziekteverzuim op kleine en grote scholen en dat in het speciaal onderwijs in bedoelde periode een enorme stijging van het ziekteverzuim valt te constateren. Duidelijk is dat het een samenspel van factoren is en dat geen eenduidige oorzaken kunnen worden aangegeven. Mevrouw Netelenbos meende overigens wel dat er een directe relatie is tussen het in de afgelopen jaren gevoerde overheidsbeleid en de stijging van het ziekte verzuim. Als de positie van onderwijsgevenden voortdurend onder druk wordt gezet, moet men niet verbaasd zijn dat het ziekteverzuim zo hoog is. Op een gegeven moment is de rek uit het elastiek. Mevrouw

3 Netelenbos vroeg zich nog af hoe het komt dat het protestants-christelijk onderwijs een lager ziekteverzuim dan gemiddeld kent. Kan uit het antwoord op die vraag geen lering worden getrokken voor andere denominaties? Uit het Onderzoek Taak en Organisatie (OTO) blijkt dat er een groot verschil is tussen de taakbelasting van docenten met alle gevolgen vandien voor het ziekteverzuim. Opvallend is echter - zo blijkt uit genoemd rapport - dat het ziekteverzuim bij de vakken muziek, beeldende vakken en vreemde talen het hoogst is. Is daar een verklaring voor? Kan op grond hiervan geconcludeerd worden dat ziekteverzuim niet alleen een kwestie is van een zwaardere taakbelasting? Bovendien is het merkwaardig dat full-timers minder verzuimen dan part-timers. Mevrouw Netelenbos drong aan op nader onderzoek waarbij de diverse aspecten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in hun samenhang worden bekeken. Er wordt in de nota veel nadruk gelegd op het formatiebudgetsysteem. Er is inderdaad veel voor te zeggen, de scholen meer mogelijkheden te geven een autonoom beleid te voeren. Gezien de omvang van het budget en de te verrichten taken verandert er overigens niet zo erg veel. De marges zijn klein en tenslotte staat voorop dat de leerlingen onderwijs krijgen. Er mag dus in dit kader niet te veel van het FBS worden verwacht. Mevrouw Netelenbos plaatste een kanttekening bij het onderzoek met betrekking tot het loopbaanbeleid binnen scholen. Ook zonder onderzoek is immers duidelijk dat loopbaanmogelijkheden binnen een platte en kleine organisatie beduidend geringer zijn dan in een grote organisatie. Voorts vroeg mevrouw Netelenbos welke voornemens er zijn op het punt van professionalisering van leraren. Financiële prikkels kunnen er inderdaad toe bijdragen dat meer nagedacht wordt over de mogelijkheden, een adequaat beleid te voeren. Bedacht moet echter worden dat lump sum financiering - een financie ringsvorm die beschouwd kan worden als zo'n financiële prikkel - niet per definitie leidt tot een lager ziekteverzuim. De BVG en de RBB beschikken over veel expertise, maar dat betekent niet dat deze twee instellingen zonder meer moeten worden ingeschakeld. Van groot belang is dat het vervangingsfonds voor alle sectoren in het onderwijs geldt en dat de expertise gericht is op het onderwijs. Mevrouw Netelenbos pleitte voor een open offerte-procedure. Zij kon niet instemmen met het intro duceren van wachtdagen als het vervangingsfonds niet voldoet aan de verwachtingen omdat een dergelijke maatregel in het onderwijs allerlei specifieke problemen oproept. Wel kon zij van harte instemmen met het voorstel met betrekking tot de ontslagbescherming en het herplaatsen van arbeidsongeschikt personeel, al was het maar om een eind te maken aan de situatie die soms door schoolbesturen wordt gebruikt om personeel dat men weg wil hebben af te laten vloeien naar de WAO. Zij drong erop aan de nogal rigide voorschriften van Onderwijs en Weten schappen met het oog op herplaatsing te veranderen. Het inschakelen van de bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs vereist - ook in relatie tot de verzekeringsgeneeskundige begeleiding - een specifieke benadering. Mevrouw Netelenbos vroeg of de Arbo-wet wel volledig functioneert voor het onderwijs. De heer Nuis (D66) wees erop dat de veel voorkomende klacht van overspannenheid vaag van aard maar heel concreet is voor het slacht offer. De oorzaken zijn veelal wel vaag; het gaat hierbij veelal om een combinatie van factoren: taakbelasting, werkklimaat, sleur en het gebrek aan mobiliteit. Ziek worden is vaak niet alleen een uitweg voor de onder wijsgevende maar ook voor de school omdat aldus kleine schooldrama's kunnen worden opgelost. De heer Nuis was van mening dat dergelijke

4 problemen in het verleden enigszins zijn verwaarloosd. Dat blijkt ook uit het feit dat gewerkt moet worden met steekproeven en niet met een alomvattend registratiesysteem. Hoe groot is overigens de onzekerheids marge van die steekproeven? De heer Nuis was evenals de heer Tuinstra van mening dat de organi satie van de professionele begeleiding (inclusief het vervangingsfonds) de kern van de maatregelen vormt. Hij kon zich vinden in de voorgestelde financiële prikkels en de ontslagbescherming bij gedeeltelijke arbeidson geschiktheid Wel vroeg hij of een school die veel arbeidsongeschikten in dienst neemt, wordt beboet voor het «arbeidsongeschikte» deel. Het spreekt vanzelf dat er in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid moet zijn over de mate van arbeidsongeschiktheid. Ziekteverzuim heeft in ieder het voordeel dat het signaal wordt afgegeven dat er iets mis is. De nota is enigszins aarzelend over het opzetten van een professionele begeleiding. De minister moet niet trachten, opnieuw het wiel uit te vinden. Hij zal op korte termijn offerteprocedures moeten starten maar zal zich daarbij ook moeten realiseren dat enige voorzichtigheid - zie de paspoortenaffaire - geboden is. In ieder geval moet worden voorkomen dat er nog jarenlang wordt gestudeerd en touwgetrokken. De heer Lankhorst (Groen Links) toonde zich verbaasd over de mededeling dat als gevolg van de val van het kabinet in 1989 het werk aan de nota werd uitgesteld. Het is immers duidelijk dat de noodzaak om iets te doen aan het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid niet politiek gebonden is. Hij meende dat nader onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid gewenst is, maar was eveneens de mening toegedaan dat op grond van de huidige kennis reeds maatregelen kunnen worden genomen. Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de specifieke positie van onderwijsge venden. In dit verband wees hij erop dat het proces van professionali sering waarschijnlijk pas op de langere termijn zal leiden tot minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Veel problemen in het onderwijs worden veroorzaakt door de vergrijzing van het onderwijzersbestand en ook door het in het verleden gevoerde onderwijsbeleid. Achter de kille cijfers in de nota gaan ingrij pende individuele problemen schuil en het is zaak daaraan zo snel mogelijk iets te gaan doen. De heer Lankhorst vroeg of in de ramingen rekening is gehouden met de in de nota voorkomende cijfers en voorstellen met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij dacht in dit verband ook aan het zogenoemde «seniorenbeleid» (ADV, VUT en DOP). In het algemeen merkte hij nog op dat de voorgestelde maatregelen alleen goed kunnen werken als de tussenbalans geen kortingen op de onderwijssector oplevert. Er wordt terecht nadruk gelegd op het formatiebudgetsysteem, maar de heer Lankhorst wees erop dat alle in verband daarmee noodzakelijke activiteiten zich slecht verdragen met de eis van budgettaire neutraliteit. Ook wat dit betreft is papier geduldig! Hij plaatste vraagtekens bij finan ciële prikkels voor werknemers; dit instrument zou kunnen worden gehanteerd als alle andere voorgestelde maatregelen niet blijken te werken. Zolang de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden niet worden verbeterd, moeten dergelijke financiële prikkels achterwege worden gelaten. De offerte van BVG en RBB klinkt natuurlijk heel interessant, maar de heer Lankhorst wees erop dat de aangekondigde besparing van f 100 mln. op geen enkele wijze is onderbouwd. Het is moeilijk, een oordeel te vellen over de offerte omdat niet duidelijk is hoe men dat financiële resultaat denkt te bereiken. In ieder geval zal een antwoord moeten worden gegeven op de vraag of de besparing van 10% betrekking heeft

5 op het rendementsverlies van f 1 miljard of op de kosten van vervanging bij ziekte ad f 500 mln. Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.) hechtte eraan op te merken dat zij niet alleen de opbrengst van maatregelen ter voorkoming van ziekte verzuim van belang achtte maar dat zij daarbij zeer zeker ook de kwaliteit van het onderwijs wenste te betrekken. Bij dat laatste moet ook worden gelet op het aanzien en de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep. Zij was van mening dat leraren zich niet gemakkelijk ziek melden en dat de situatie daarom wellicht nog ernstiger is dan uit de nota blijkt. Mevrouw Ginjaar vroeg voorts of het overleg met de vakbonden over de voorstellen met betrekking tot de rechtspositie en arbeidsomstandig heden is afgerond. Zo ja, tot welke resultaten heeft het geleid? In de nota worden veelal gemiddelden genoemd, maar mevrouw Ginjaar wees erop dat dergelijke cijfers in het algemeen weinig zeggen. Gesteld wordt dat geringe motivatie van leerlingen een oorzaak is van ziekteverzuim. Is er wat dit betreft een verschil tussen dag en dag-avondonderwijs? Kan worden volstaan met een bijscholingscursus of moet wellicht ook worden gedacht aan de mogelijkheid om voor de betreffende docenten een baan buiten het onderwijs te zoeken? 10% van de docenten is verantwoordelijk voor 80% van de ziekteverzuimgevallen. Hoe kan dit worden verklaard en wat kan eraan worden gedaan? En hoe komt het dat er kennelijk toch een groep oudere onderwijsgevenden is die het volhoudt? Mevrouw Ginjaar meende dat er vooralsnog geen aanleiding is te veronderstellen dat het probleem van het ziekteverzuim in grotere scholen beter is te hanteren dan in kleinere. Waarop baseert de minister zijn conclusie terzake? In het hoger beroepsonderwijs heeft men al iets meer ervaring opgedaan op het gebied van een meer autonoom perso neelsbeleid. De vraag is natuurlijk relevant of daar resultaten zijn geboekt bij het bestrijden van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid. Hoe oordeelt de minister over het voorstel van de BVG en de RBB. Is het mogelijk tot een «no cure no pay-regeling» te komen? Mevrouw Ginjaar kon geheel instemmen met de voorgestelde maatre gelen op het terrein van een nieuwe organisatie van de professionele begeleiding. Hetzelfde geldt voor de voorstellen met betrekking tot versterkte ontslagbescherming, passende arbeid, scholing en bemid deling. Zij wenste de bewindsman alle succes toe bij het implementeren van deze en de overige voorgestelde maatregelen. Het antwoord van de regering De Minister merkte op dat het probleem van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid zowel een individueel als een collectief karakter heeft. Het vereist een uiterste inzet van het kabinet om te komen tot een vermindering van beide verschijnselen. De bewindsman betoogde dat het beleid erop is gericht, te komen tot een trendbreuk in de huidige ontwik kelingen van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. De doelstellingen van het beleid moeten zorgvuldig worden geformuleerd waarbij bedacht moet worden dat de verwachtingen niet te hoog mogen zijn. Het grote verschil tussen ziekteverzuim in het onderwijs en het ziekte verzuim in de marktsector heeft uiteraard een zekere betekenis. De minister wees erop dat ook in het buitenland dergelijke verschillen bestaan. Dit betekent uiteraard niet dat de huidige situatie dan maar als een vaststaand gegeven moet worden beschouwd. De bewindsman stelde voorts dat onderwijs geven zwaar werk is en dat dat gevolgen heeft voor de aantrekkelijkheid van het beroep. Er zijn daarom maatregelen nodig die de (zelf)selectie bij het deelnemen aan onderwijsopleidingen bevorderen. Mensen die zich aanmelden voor een

6 opleiding moeten een goed beeld hebben van het beroep van onderwijs gevende. Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt duidelijk dat de oorzaken van ziekteverzuim zeer divers zijn. Er kunnen drie categorieën worden onderscheiden: individuele oorzaken, belastbaarheid en werkomgeving. Het spreekt vanzelf dat er sprake is van een interactie tussen deze oorzaken. Uit studies komt verder naar voren dat een hoge werkbelasting niet per definitie samenvalt met een grote klas of met een groot aantal onderwijsuren. Er spelen kennelijk individuele ervaringen mee. Ook de werksituatie wordt bepaald door een combinatie van werkfactoren en individuele belastbaarheid Omdat de oorzaken van ziekteverzuim zeer divers zijn, zullen ook de maatregelen dat karakter moeten hebben. De bewindsman onderstreepte het belang van de bedrijfsgezondheidszorg maar meende op grond van de resultaten van drie experimenten op dit punt dat andere maatregelen van even groot belang zijn. Er werd immers wel een daling van de arbeidsongeschiktheid maar niet van het ziekteverzuim geconstateerd. Met het ABP wordt thans overlegd over de mogelijkheden van incidentele financiering van een bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs. Voor deze gezondheidszorg zijn geen additionele middelen beschikbaar. De bewindsman was uiteraard bereid, het voorstel van RBB/BVG te bestuderen maar wees de suggestie van de hand dat op basis van één maatregel - in casu de organisatie van bedrijfsgezond heidszorg - het ziekteverzuim aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Een besparing van f 100 mln. op de kosten van vervanging bij ziekte leek hem onwaarschijnlijk. Het formatiebudgetsysteem wordt op 1 augustus 1992 ingevoerd. De instrumenten ten behoeve van een concreet preventiebeleid in de scholen kunnen per 1 januari 1992 beschikbaar worden gesteld. Het seniorenbeleid is in belangrijke mate geregeld in het convenant. Wat betreft de financiële prikkels wees de minister erop dat het gaat om een nationaal vervangingsfonds dat per 1 januari 1992 zal kunnen functioneren. Er zal advies over de aard van het fonds en de betrok kenheid van andere instellingen daarbij worden gevraagd aan een kleine commissie van deskundigen uit de wereld van de sociale zekerheid. Gezien de datum van inwerkingtreding van het fonds zal een en ander op korte termijn moeten worden geregeld. Het is de bedoeling de op de begroting opgenomen middelen voor vervanging in dit fonds te storten. Ook omdat de oorzaken van ziekteverzuim niet nauwkeurig kunnen worden gedefinieerd, kon een en ander moeilijk in de ramingen van de omvang van het vervangingsfonds worden verwerkt. De vakorganisaties hebben kenbaar gemaakt met belangstelling de uitwerking van de voorstellen af te wachten. Ook in het bedrijfsleven doen zich problemen voor bij toepassing van het bonus malus systeem. De bewindsman meende dat, als de overheid iets oplegt aan het bedrijfsleven, ook in «eigen kring» daartoe moet worden overgegaan voor zover dat mogelijk is. Aan het einde van dit jaar zullen er concrete voorstellen op dit punt ter tafel liggen. Over de implicaties van ontslagbescherming is aan de minister van Binnenlandse Zaken advies verstrekt door het ABP. Uit dat advies blijkt dat ontslag bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zeer goed moet worden gemotiveerd. De bewindsman merkte op, zijn uiterste best te zullen doen om aan het einde van dit jaar met wetgeving terzake te komen. Het zal duidelijk zijn dat de financiële aspecten ook hierbij een belangrijke rol spelen. Ingaande op mogelijkheden tot herplaatsing wees de minister erop dat arbeidsongeschiktheid voor een bepaald beroep niet betekent dat de betreffende persoon op geen enkele plaats in de arbeidsmarkt meer terecht kan. Er zal daarom veel aandacht moeten worden besteed aan

7 mogelijkheden om arbeidsmarktkansen te intensiveren. Aan het einde van dit jaar zal de regering met voorstellen komen die strekken tot wijziging van de huidige wetgevmg Bij de bedrijfsgezondheidszorg zijn de problemen met name van finan ciële aard. Gegeven de krappe budgettaire ruimte zullen die problemen aan de orde moeten worden gesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Eind 1991 zal de voorbereiding zijn afgerond. Aan een commissie zal de vraag worden voorgelegd of moet worden gedacht aan één organisatie of aan diverse regio-gebonden organisaties die dan binnen bepaalde randvoorwaarden moeten opereren. Duidelijk is wel dat het niet het ministerie zal zijn dat deze taak op zich gaat nernen en dat ook de Infor matiseringsbank wat dit betreft geen rol zal vervullen. Het handboek personeelsbeleid moet worden gezien als een eerste stap; in het overleg met de vakorganisaties en besturenbonden zal gesproken moeten worden over het personeelsbeleid op langere termijn. Ziekteverzuim kan inderdaad worden beschouwd als een signaal dat er iets aan de hand is binnen de school maar de vraag is natuurlijk wel hoe kan worden bevorderd dat op dat signaal adequaat wordt gereageerd. De Arbo-wet is inderdaad nog niet op het onderwijs van toepassing maar de minister verwachtte dat dat voor de zomer het geval zal zijn. Er zal uiteraard gelegenheid zijn, te spreken over de financiële gevolgen van een en ander. De bewindsman was van mening dat de bedrijfsgezondheidszorg - in combinatie met het personeelsbeleid van de school - zich vooral moet richten op de 10% onderwijsgevenden die 80% van het ziekteverzuim voor hun rekening nemen. Als fysieke oorzaken de boventoon voeren, is outplacement niet de meest voor de hand liggende oplossing. Het is niet goed mogelijk, deze groep te identificeren. Overigens is ook in de markt sector sprake van een vergelijkbare concentratie. Een belangrijke taak van de bedrijfsgezondheidsdienst zal zijn gelegen in het indiceren van de functioneringsproblemen. Veelal is immers sprake van psychische oorzaken van ziekteverzuim en niet zozeer van medische oorzaken. Het spreekt vanzelf dat verzekeringsgeneeskundige begeleiding en activi teiten in het kader van de bedrijfsgezondheidszorg elkaar aanvullen. Een dergelijk geïntegreerd beleid zal ondersteuning kunnen vinden in de andere in de nota genoemde maatregelen. Nog niet duidelijk is in hoeverre meer autonomie voor de scholen in het HBO leidt tot minder ziekteverzuim. Wel had de minister de indruk dat er op enigerlei wijze een relatie aanwezig is. Nadere gedachtenwisseling De heer Lankhorst vroeg, ingaande op de opmerking van de minister dat de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg onderwerp van het arbeidsvoorwaardenoverleg is, of eventuele opbrengsten ook in dat overleg aan de orde komen. De heer Nuis wilde graag weten hoeveel tijd de minister nodig denkt te hebben voor het formuleren van een offerte. De heer Tuinstra herhaalde zijn opmerking, prijs te stellen op een oordeel van de vakbonden en de besturenorganisaties over het voorstel van BVG/RBB, vergezeld van een oordeel van de minister. Als de onder zoeks en opdrachtfase in elkaar kunnen worden geschoven, zal de aller wegen bepleite voortvarendheid kunnen worden gerealiseerd. Mevrouw Netelenbos was eveneens van mening dat de minister snel met concrete voorstellen moet komen. Voorts vroeg zij of de minister de Kamer op de hoogte kan stellen van de financiële gevolgen van toepassing van de Arbo-wet op het onderwijs.

8 De Minister beschouwde de opmerking over de te betrachten spoed als een steuntje in de rug. Aan het adres van de heer Lankhorst merkte hij nog op dat financiering van de bedrijfsgezondheidszorg niet per definitie behoeft te worden gefinancierd uit de arbeidsvoorwaarden ruimte. Er zal nog overleg worden gevoerd over de vraag of de inverdien effecten van de bedrijfsgezondheidszorg voor een gedeelte als financie ringsbron kunnen dienen. De bewindsman verwachtte op korte termijn offertes op papier te kunnen hebben. Het door de heer Tuinstra gevraagde oordeel van de vakbonden en besturenorganisaties zal aan de Kamer worden overlegd. De Kamer zal eveneens worden geïnformeerd over de financiële implicaties van toepassing van de Arbo-wet op het onderwijs. De voorzitter van de vaste Commissie, Ginjaar-Maas De griffier van de vaste Commissie, Hillen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 149 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 16773 Aanschaffingsbeleid en Innovatie Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 17 januari 1989 De vaste Commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006

20 september 2005 AP/AOM/2005/36897. nota Werken in het Onderwijs 2006 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van 20 september 2005 AP/AOM/2005/36897 Onderwerp nota Werken in het Onderwijs 2006 Hierbij

Nadere informatie

90ste vergadering Donderdag 6 september 1990

90ste vergadering Donderdag 6 september 1990 90ste vergadering onderdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Van is Tegenwoordig zijn 83 leden, te weten: Achttienribbe-Buijs, Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van den Berg, J.T. van den Berg, Biesheuvel, Blaauw,

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

'Elke school is er één' alternatief voor de beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs, een bijdrage aan een actuele discussie

'Elke school is er één' alternatief voor de beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs, een bijdrage aan een actuele discussie 'Elke school is er één' alternatief voor de beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs, een bijdrage aan een actuele discussie Elke school is er één alternatief voor de beoordeling van opbrengsten

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn

SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn SERIE RESEHRtHniEniORHIIDn m VRIJE UNIVERSITEIT EKONOMISCHE FAKULTEIT AMSTERDAM Vrije Universiteit Amsterdam Economische Faculteit Vakgroep Organisatie & Leiding Secretariaat 020-548 4933 Mantelproject

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaa!

Tweede Kamer der Staten-Generaa! Tweede Kamer der Staten-Generaa! 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk VII Ministerie van Binnenlandse Zaken Nr. 24 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie