Hoofdstuk I Starten met een onderneming Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige..."

Transcriptie

1 Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Bank en kredieten Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Belastingen Hoofdstuk X Verzekeringen Hoofdstuk XI Milieu en stedenbouw Hoofdstuk XII Diverse steunmaatregelen Hoofdstuk XIII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XIV Internet voor ondernemers Hoofdstuk XV Overdracht of einde van de onderneming Hoofdstuk XVI Modellen Hoofdstuk XVII Cijfers & tabellen Hoofdstuk XVIII Websites Trefwoordenregister I De ondernemersgids 2014,

2

3 Hoofdstuk I Starten met een onderneming 7. Btw-verplichtingen a. Algemene btw-verplichtingen b. Speciale btw-stelsels A. Voorwaarden 1. Leeftijd... 3 a. 18 jaar Bekwaam zijn... 3 a. Gefailleerde... 3 b. Niet bekwaam Nationaliteit Beroepskaart... 3 a. Aanvraag bij verblijf in België... 3 b. Aanvraag bij verblijf buiten België... 4 c. Voorwaarden... 4 d. Procedure... 4 e. Kostprijs... 5 f. Aflevering... 5 g. Geldigheidsduur... 5 h. Vernieuwingen... 6 i. Weigering... 6 j. Vrijstellingen... 6 k. Onderbreking of stopzetting Beschikken over de burgerrechten Opstellen ondernemingsplan... 7 B. Administratieve formaliteiten 1. Financiële rekening openen Verplichte inschrijving bij een ziekenfonds Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Inschrijving Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)... 9 a. Kruispuntbank... 9 b. Een uniek nummer... 9 c. Verplichte vermelding d. Ondernemingsloketten e. Administratieve formaliteiten f. Kosten g. Wijzigen/stopzetten van de activiteit h. Private en Public search Inschrijving op de lijst van dienstverlenende intellectuele beroepen Boekhouding voeren C. Vestigingswetgeving 1. Basiskennis bedrijfsbeheer a. Voor wie? b. Wie moet zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen?.. 14 c. Hoe zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen? d. Vrijstellingen Bewijzen van beroepskennis a. Wie moet beroepskennis bewijzen? b. Hoe beroepskennis bewijzen? Uitzondering: vrije en dienst verlenende intellectuele beroepen D. Speciale vergunningen 1. Vergunning ambulante handel (leurderskaart) a. Wie kan de leurderskaart aanvragen? b. Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging c. Soorten ambulante activiteiten d. Verboden producten e. Administratie Vergunning vervaardigen en verhandelen van voedingswaren a. Uitzondering b. Administratieve procedure Sabam en billijke vergoeding Registratie als aannemer Erkenning als aannemer a. Doel b. Administratieve procedure E. Vervanging van zelfstandigen F. Franchising 1. Begrip Franchisor en franchisee a. Kenmerkende eigenschappen b. Europese erecode De ondernemersgids 2015, III

4 3. Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden a. Algemeen b. Toepassingsgebied G. Vennootschapsnaam/handelsnaam 1. Begrip Bescherming a. Vennootschapswetboek b. Wet op de marktpraktijken c. Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom Wat bij conflict? H. Intellectuele rechten en industriële eigendom 1. Merk a. Begrip b. Deponering c. Duur en vernieuwing d. Bescherming Octrooi a. Begrip b. Deponering c. Octrooieerbaarheid d. Rechten en plichten van octrooihouder e. Nietigheid van octrooi f. Europees eengemaakt octrooi Tekeningen en modellen a. Begrip b. Deponering c. Bescherming Auteursrechten a. Auteurswet b. Softwarewet Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Handelaar en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak a. Principe b. Geen huwelijkscontract: wettelijk stelsel c. Scheiding van goederen d. Algehele gemeenschap e. Wijzigen van huwelijksstelsel f. Hoeveel kost een huwelijkscontract of een wijziging? g. Bescherming van de gezinswoning Gehuwden en vennootschap a. Principe b. Uitzonderingen c. Huwelijkscontract of niet? Homohuwelijk Samenwonende handelaar Wat bij echtscheiding? B. Verschillen tussen eenmanszaak en vennootschap 1. Begrip eenmanszaak Begrip vennootschap a. Eigen rechtspersoon b. Beperkte aansprakelijkheid c. Vennootschapsbelasting d. Dubbele boekhouding e. Rekening-courant Vennootschap in oprichting a. Vennootschapsvorm en -naam b. Tijdsbeperking Veranderen vennootschapsvorm C. Naamloze vennootschap 1. Aantal aandeelhouders Aansprakelijkheid Naam Doel Oprichtersaansprakelijkheid a. Financieel plan b. Aansprakelijkheid c. Oprichtersaansprakelijkheid beperken Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Volstort kapitaal c. Minimumkapitaal IV De ondernemersgids 2015,

5 d. Niet-volstort kapitaal e. Kapitaalverhoging f. Kapitaalverlaging g. Toegestaan kapitaal Inbreng a. Inbreng in geld b. Inbreng in natura c. Quasi-inbreng Aandelen a. Aandelen op naam, aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelen met of zonder stemrecht d. Winstbewijzen Overdracht van aandelen a. Onvervreemdbaarheidsclausule b. Goedkeuringsclausule c. Voorkoopclausule d. Aandeelhoudersovereenkomst Inkoop eigen aandelen Bestuur a. Principe b. Afzetbaarheid en benoeming c. Dagelijks bestuur d. Bevoegdheden e. Voorzitter raad van bestuur f. Directiecomité g. Vaste vertegenwoordiger Aansprakelijkheid bestuurders Tegenstrijdig belang a. Principe b. Procedure Minderheidsvordering Algemene vergadering a. Bevoegdheid b. Procedure van samenroeping c. Deelname algemene vergadering.. 62 d. Papieren algemene vergadering.. 62 e. Gewone algemene vergadering of jaarvergadering f. Bijzondere algemene vergadering.. 63 g. Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging a. Procedure en meerderheid b. Wijziging van doel Stemrecht Alarmbelprocedure Geschillen tussen vennoten a. Uitsluiting van een aandeelhouder.. 64 b. Gedwongen afkoop Duur van de nv D. Bvba 1. Aantal aandeelhouders Aansprakelijkheid aandeelhouders Naam Doel Oprichtersaansprakelijkheid a. Financieel plan b. Aansprakelijkheid Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Volstort kapitaal c. Minimumkapitaal d. Niet-volstort kapitaal e. Kapitaalverhoging f. Kapitaalverlaging Inbreng a. Inbreng in geld b. Inbreng in natura c. Quasi-inbreng Aandelen a. Aandelenregister b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelen met of zonder stemrecht Overdracht van aandelen a. Overdracht tijdens leven b. Overdracht bij overlijden Inkoop eigen aandelen Bestuur a. Wie bestuurt? b. Afzetbaarheid en benoeming c. Bevoegdheden d. Vaste vertegenwoordiger De ondernemersgids 2015, V

6 12. Aansprakelijkheid van zaakvoerder(s) Tegenstrijdig belang a. Principe b. Procedure Minderheidsvordering Algemene vergadering a. Bevoegdheid b. Procedure van samenroeping c. Deelname algemene vergadering.. 72 d. Papieren algemene vergadering.. 72 e. Gewone algemene vergadering of jaarvergadering f. Bijzondere algemene vergadering.. 72 g. Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging a. Procedure en meerderheid b. Wijziging van doel Stemrecht Alarmbelprocedure Geschillen tussen vennoten a. Uitsluiting b. Gedwongen afkoop Duur van de bvba E. E-bvba 1. Oprichting Overlijden Tegenstrijdig belang Algemene vergadering Minimaal volstort kapitaal F. S-bvba 1. Oprichting en aandeelhouders Kapitaal Vermelding s Bestuur Wettelijke reserve Omvorming van een s-bvba naar een gewone bvba G. Vennootschap onder firma 1. Formaliteiten Besloten karakter Boekhoudkundige verplichtingen Onbeperkte aansprakelijkheid H. Coöperatieve vennootschap 1. Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) a. Formaliteiten b. Kapitaal Lidmaatschap Aandelen a. Aandelenregister b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelenoverdracht Algemene vergadering Bestuur I. Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va) 1. Vetorecht Aansprakelijkheid J. Gewone commanditaire vennootschap (comm.v) 1. Beperkte aansprakelijkheid Formaliteiten Boekhouding Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige A. Begrip zelfstandige 1. Wie is zelfstandige? a. Sociaal criterium b. Fiscaal criterium VI De ondernemersgids 2015,

7 2. Speciale categorieën zelfstandigen a. Helper b. Meewerkende echtgenoot c. Mandataris in een vennootschap.. 90 d. Vervangend ondernemer B. Verplichting tot aansluiting 1. Aansluitingsplicht a. Procedure b. Sancties bij laattijdige aansluiting.. 93 c. Fictieve aansluitingen Verandering van fonds a. Na vier jaar bij hetzelfde fonds b. Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd c. Na betaling van alle bijdragen d. Op welke datum gaat de verandering in? e. Formaliteiten C. Sociale bijdragen 1. Berekening a. Beroepsinkomen b. Bijdragepercentage c. Minimum- en maximumbijdragen d. Grens bijberoepen en gepensioneerden e. Beheerskosten f. Ogenblik van betaling g. Commissie vrijstelling van bijdragen h. Sociaal certificaat en sociale notificatie i. Berekeningstool Beginnende zelfstandigen a. Verschil met vroeger? b. Wie is beginner of starter? c. Hoe worden de startersbijdragen berekend? d. Elke bijdragecategorie zijn startersbijdrage? e. Starten in de loop van een jaar proratisering f. Fiscale weerslag g. Uitstel van betaling h. Terugbetaling bij gemiste start i. Gevaar van onderbreken en herbeginnen D. Categorieën zelfstandigen 1. Zelfstandige in hoofdberoep Zelfstandige in bijberoep a. Hoofdzakelijke tewerkstelling b. Vervangingsinkomen c. Rust- of invaliditeitspensioen vrijwaren d. Sociale bijdragen en vrijstelling Gelijkgestelden met bijberoep a. Wie wordt er bedoeld? b. Sociale bijdragen en vrijstelling Gevolgen van een activiteit in bijberoep of gelijkgesteld Gepensioneerden a. Actieve 65-plusser of actieve vervroegd gepensioneerde b. Impact nieuwe bijdrageregeling Meewerkende echtgenoot (m/v) a. Ministatuut b. Maxistatuut Student E. Vennootschapsbijdrage 1. Bedrag Interest Vrijstellingen a. Tijdelijke vrijstelling b. Permanente vrijstelling F. Sociale uitkeringen 1. Ziekte en invaliditeitsverzekering a. Geneeskundige verzorging b. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid c. Vergoeding hulp door een derde persoon d. Moederschapsverzekering Pensioenen a. Pensioenleeftijd b. Pensioenaanvraag c. Pensioenberekening d. Minimumpensioen e. Maximumpensioen De ondernemersgids 2015, VII

8 f. Rechten in de zelfstandigenregeling én werknemers g. Gezinssituatie h. Administratie i. Aanvullende verzekering j. Echtscheidingspensioen k. Overlevingspensioen l. Toegelaten bezigheid m. Aanvullende uitkeringen n. Pensioenraming Gezinsbijslag a. Rechthebbende b. Rechtgevende kinderen c. Bijslagtrekkende d. Soorten uitkeringen e. Toegelaten beroepsactiviteit rechtgevend kind f. Structuren Faillissementsverzekering a. Algemeen stelsel b. Crisismaatregelen c. Uitbreiding naar gedwongen stopzetting d. Begeleiding zelfstandigen in moeilijkheden Moederschapshulp Betaald palliatief verlof Zorgverlof voor een zwaar ziek kind Beroepsziekten Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Boekhouding 1. Voor wie? a. Particuliere handelaren b. Kleine ondernemingen c. Grote ondernemingen d. Andere Soorten boekhouding a. Vereenvoudigde boekhouding b. Volledige boekhouding Vereenvoudigd boekhouden a. Voor wie? b. Wettelijke boeken c. Wijze van boeken d. Boekingsdocumenten e. Bewaring boekingsdocumenten f. Munt g. Inventaris h. Waarderingsregels Volledige boekhouding a. Voor wie? b. Wat? c. Wettelijke boeken d. (Hulp)dagboeken en centraal (dag)boek e. Inventarisboek f. Wijze van boeken g. Boekingsdocumenten h. Rekeningenstelsel i. Munt j. Inventaris Andere boeken Bewaartermijn en -plaats Waarderingsregels Boekjaar Vzw s a. Boekhouding b. Jaarrekening c. Commissaris B. Jaarrekening van vennootschappen 1. Definitie en doel Algemeen toepasselijk principe Volledige of verkorte versie Opmaken jaarrekening a. Enkelvoudige jaarrekening b. Geconsolideerde jaarrekening Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Resultatenrekening c. Toelichting d. Sociale balans e. Jaarverslag f. Verschil verkort en volledig schema Openbaarmaking jaarrekening a. Wie/wat-criteria b. Munt c. Waar? d. Wanneer? VIII De ondernemersgids 2015,

9 e. Taal f. Wijze en kosten van neerlegging Controle op de jaarrekening a. Technische en formele controle b. Inhoudelijke controle Strafbepalingen Administratieve boete a. Burgerlijke sanctie b. Gerechtelijke ontbinding C. Boekhoudkundige normen 1. Belgische boekhoudnormen IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie in België? US GAAP/FAS D. Experten 1. Boekhouder/fiscalist Accountant a. Opdrachten b. Bijzondere controleopdrachten Belastingconsulent a. Advies in fiscale zaken b. Vertegenwoordigen belastingplichtige c. Bijstaan bij fiscale verplichtingen Bedrijfsrevisor a. Opdrachten b. Commissaris c. Aanstellingscriteria Hoofdstuk V Bank en kredieten A. Betalingen 1. Zichtrekening a. Begrip b. Reglement van de zichtrekening c. Gebruik Betalen met cheques a. Soorten cheques b. Innen van een cheque c. Geldigheid van een cheque d. Protesteren van een cheque e. Verlies of diefstal van een cheque Proton, betaal- en kredietkaarten a. Proton b. Betaalkaarten c. Kredietkaarten Wisselbrief a. Begrip b. Verdisconteren van een wissel c. Protesteren van de wissel Europese domiciliëring a. Begrip b. Facturen van leveranciers betalen via b2c-domiciliëring c. Facturen van leveranciers betalen via b2b-domiciliëring d. Facturen van uw klanten innen via domiciliëring Elektronisch bankieren a. Manieren om elektronisch te bankieren b. Werken met Isabel Internationale betalingen a. Begrip b. IBAN- en BIC-code B. bankkredieten 1. Investeringskrediet a. Wat is een investeringskrediet? b. Wanneer een investeringskrediet? c. Uitwerking van een investeringskrediet d. Terugbetaling van een investeringskrediet e. Kiezen voor vaste of variabele rentevoet Kaskrediet a. Begrip b. Interest van een kaskrediet c. Terugbetaling van een kaskrediet Straight loan Voorafbetalingslening a. Begrip b. Soorten voorafbetalingsleningen De ondernemersgids 2015, IX

10 5. Krediet op afbetaling voor beroepsdoeleinden a. Begrip b. Functie c. Waarborgen bij een krediet op afbetaling d. Interest Leasing a. Begrip b. Roerende leasing c. Onroerende leasing Overbruggingskrediet voor beroepsdoeleinden a. Begrip b. Functie c. Soorten overbruggingskredieten d. Interest van een overbruggingskrediet Documentair krediet a. Begrip b. Functie c. Documenten bij een documentair krediet d. Kostprijs Gemengde lening a. Begrip b. Hoedanigheid c. Bestemming Vervroegde terugbetaling beroepskredieten a. Begrip b. Wederbeleggingsvergoeding Wet Laruelle van Fiscale aspecten van beroepskredieten a. Principe b. Fiscale aspecten gemengde lening C. Waarborgen 1. Soorten waarborgen a. Hypotheek b. Hypothecair mandaat of volmacht c. Persoonlijke borgstelling d. Pand handelsfonds e. Inpandgeving van waarden Bankwaarborg a. Begrip b. Functie c. Betaalbaar op eerste verzoek d. Interest D. Krediet in tijden van crisis 1. Kredietcrisis Vlaams Waarborgfonds Participatiefonds Vlaanderen a. Soorten leningen b. Aanvraagprocedure De win-winlening Hinder openbare werken: nog krediet mogelijk? E. Factoring a. Begrip b. Praktische werking c. Interest F. Kredietverzekering a. Begrip b. Kostprijs Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Huur 1. Gewone huur a. Huurcontract b. Duur c. Plaatsbeschrijving d. Registratie van het contract e. Huurwaarborg f. Levering, onderhoud en herstelling g. Veranderingswerken en verbouwing h. Huurprijs i. Vervreemding van het gehuurde goed X De ondernemersgids 2015,

11 j. Onderverhuur en overdracht van huur k. Affiches en advertenties Handelshuur a. Huurcontract b. Duur c. Plaatsbeschrijving d. Registratie van het contract e. Huurwaarborg f. Onderhoud en herstelling g. Veranderingswerken en verbouwing h. Huurprijs i. Vervreemding van het gehuurde goed j. Onderverhuur en overdracht van huur k. Handelshuurhernieuwing Woninghuurwet a. Huurcontract b. Duur en opzeg huurovereenkomst c. Hoofdverblijfplaats en handelszaak in hetzelfde onroerend goed d. Staat van de gehuurde woning e. Huurwaarborg f. Huurprijs g. Overdracht en onderverhuur h. Informatieve bijlage i. Plaatsbeschrijving j. Registratie van het contract k. Affiches en advertenties l. Herstellingen m. EPC-attest B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Aankoop a. Compromis b. Notariële akte c. Opschortende en ontbindende voorwaarde d. Kosten e. Weigering verlijden notariële akte Openbaar of uit de hand Bodemverontreiniging en sanering Overdracht van risico Gebreken C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aannemingscontract a. Begrip b. Verbintenissen van de aannemer c. Verbintenissen van de bouwheer Registratie aannemer a. Afschaffing registratieplicht aannemers b. Werfmelding en elektronische aanwezigheidsregistratie Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid a. Inhoudingsplicht b. Hoofdelijke aansprakelijkheid Hoofd- en onderaannemers a. Rechtstreekse vordering b. Werfmelding c. Schijnzelfstandigheid geviseerd Terbeschikkingstelling van werknemers Strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale dumping Buitenlandse aannemers Architect Prijsbepaling en min- en meerwerken Opleveringen a. Begrip b. Voorlopige oplevering c. Definitieve oplevering Problemen en gebreken a. Algemeen b. Tienjarige aansprakelijkheid c. Verborgen gebreken d. Zichtbare gebreken e. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect f. De architect zit in een vennootschap Wet Breyne a. Begrip b. Inhoud contract Veiligheidscoördinator a. Begrip b. Aanstelling c. Wanneer noodzakelijk? De ondernemersgids 2015, XI

12 14. Erfpacht en recht van opstal a. Erfpacht b. Opstal Erfdienstbaarheid D. Energieprestatie van ge bouwen (kopen-huren-bouwen) 1. Verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie Verplichtingen bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen Publieke gebouwen E. Mede-eigendom 1. Algemeen Vormen van mede-eigendom a. Gewone mede-eigendom b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsmede-eigendom a. Algemeen b. Statuten en reglement van orde c. Rechtspersoonlijkheid vereniging van mede-eigenaars d. Algemene vergadering e. Raad van mede-eigendom f. Syndicus g. Commissaris van de rekeningen h. Rechten en plichten mede-eigenaars i. Verhaal bij de vrederechter j. Deelverenigingen k. Overdracht van een kavel in de mede-eigendom Geldigheidsvereisten a. Wilsovereenstemming b. Gebreken in de toestemming c. Bekwaamheid d. Voorwerp Vorm en bewijs a. Vorm b. Bewijs c. Tegenwerpelijkheid aan derden Eigendomsoverdracht en overdracht risico a. Algemeen b. Contractueel vastleggen Verplichtingen verkoper a. Plicht tot leveren b. Garantieplicht c. Vrijwaring tegen uitwinning en gebreken Verplichtingen koper a. In ontvangst nemen verkochte goed b. Prijs betalen Eenzijdige verkoopbelofte (optie) Koop met commandverklaring Koop op proef Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigverklaring op grond van benadeling b. Beding van wederinkoop Diensten Internationale koop a. Begrip b. Bevoegde rechter c. Toepasselijk recht d. Toepasselijk recht Inhoudelijk e. Bewijs van overeenkomst Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Voorafgaand: Wetboek Economisch recht A. Koop-verkoop 1. Begrip B. Concessie en handelsagentuur 1. Concessie a. Begrip b. Kenmerken c. Wettelijke bescherming Handelsagentuur a. Begrip b. Eigenschappen c. Wettelijke bescherming XII De ondernemersgids 2015,

13 C. Bestelbon en factuur 1. Bestelbon a. Begrip b. Wettelijke vermeldingen c. Algemene voorwaarden Factuur a. Begrip b. Wettelijke vermeldingen c. Bewijs d. Taal e. Algemene voorwaarden f. Eigendomsvoorbehoud g. Voorrecht van de niet-betaalde verkoper h. Regels aangaande de levering van diensten D. Marktpraktijken 1. Begrip consument Prijsaanduiding Reclame a. Algemeen b. Vergelijkende reclame c. Misleidende reclame en handelspraktijken d. Reclame en het nieuwe kooprecht e. Ongewenste communicaties Beperkingen bij de verkoop a. Verkopen met verlies b. Prijsvermindering c. Uitverkoop d. Sperperiode en solden e. Gezamenlijk aanbod f. Waardebonnen g. Openbare verkoop h. Tombola Verkoop van consumptiegoederen a. Algemeen b. Toepassing c. Verplichtingen verkoper d. Bestaan gebrek e. Termijn aansprakelijkheid f. Rechten consument g. Garantie Verkoop op afstand a. Ruime definitie b. Herroepingsrecht c. Uitzonderingen d. Uitvoering bestelling binnen de 30 dagen e. Informatieplicht Verkoop buiten de onderneming a. Informatieverplichtingen ter bescherming van de consument b. Bedenktermijn en voorschot c. Aankoopbon Rustdag en openingsuren a. Wekelijkse rustdag b. Openingsuren c. Dagwinkels d. Nachtwinkels e. Algemeen Economische inspectie a. Bevoegdheid b. Klacht indienen Stilzwijgende verlenging consumentencontracten a. Algemeen b. Welke contracten? c. Beperkingen Telefonische helpdesk E. Leverings- en betaal problemen 1. Overmacht Hoe reageren bij wanprestatie? a. Exceptie van niet-uitvoering b. Retentierecht c. Eigendomsvoorbehoud d. Schuldvergelijking e. Ingebrekestelling f. Bij een ander kopen? Aanmaning Factuur protesteren De advocatenakte Verjaringstermijnen Bevoegde rechtbank Verhaalbaarheid ereloon advocaat a. Wet verhaalbaarheid advocaatkosten De ondernemersgids 2015, XIII

14 F. Elektronisch zakendoen 1. Algemeen Privacy a. Informatie verstrekken b. Hoe de informatie aanbieden? Reclame of spam a. Bescherming persoonlijke levenssfeer b. Wet van 11 maart 2003 aangaande de informatieverplichting voor aankopen via internet Elektronische handtekening a. Begrip b. Gebruik c. Onderscheid digitaal elektronisch Elektronische factuur Boek VI betreffende de markt praktijken en consumentenbescherming G. Faillissement collectieve schuldenregeling en gerechte lijke reorganisatie 1. Failliet gaan a. Voorwaarden b. Gevolgen c. Verloop procedure Taak curator Rechter-commissaris Bevoorrechte schulden a. Algemeen b. Eigendomsvoorbehoud Collectieve schuldenregeling a. Minnelijke aanzuiveringsregeling b. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling c. Totale kwijtschelding van schulden d. Leefgeld e. Lot van de zekerheidssteller Centrale voor kredieten aan ondernemingen Continuïteit van ondernemingen a. Begrip b. Buitengerechtelijke reorganisatie c. Gerechtelijke reorganisatie d. Doelwijziging e. Einde van de gerechtelijke reorganisatie Uitkering na faillissement H. Alternatieve geschillenbehandeling 1. Arbitrage Ombudsdienst Verzoening voor de rechter Privébemiddeling Wettelijke bemiddeling a. Algemeen b. Vrijwillige bemiddeling c. Gerechtelijke bemiddeling d. Informatie Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. Aanwerven 1. Rekrutering en selectie a. VDAB b. Advertentie c. Selectiebureau Verplichtingen bij selectie en aanwerving a. Verplichtingen bij aanwerving b. Privacywet c. Toegelaten en verboden vragen d. Aangifte van tewerkstelling e. Verplichtingen inzake onthaal f. Verplichtingen bij eerste aanwerving Uitzendarbeid a. Kostprijs b. Wanneer en hoelang mogelijk? c. Papierwerk en verplichtingen XIV De ondernemersgids 2015,

15 B. Arbeidsovereenkomst sluiten 1. Onderscheid arbeider bediende Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: essentiële elementen Schijnzelfstandigheid Geldigheidsvereisten voor sluiten overeenkomst Verboden clausules en bepalingen Opschortende voorwaarden en ontbindende bedingen Proefperiode Niet-concurrentiebeding Werkzekerheidsbeding Scholingsbeding Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers a. Wanneer? b. Commissieloon c. Uitwinningsvergoeding d. Delcrederebeding Arbeidsovereenkomst studenten a. Wie kan student zijn? b. Wat moet het contract bevatten? c. Wanneer is er een vrijstelling van RSZ? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Wat? b. Duur c. Opeenvolging Arbeidsovereenkomst voor bepaald werk Vervangingsovereenkomst a. Wat? b. Duur c. Opeenvolging d. Einde Deeltijdse arbeid a. Begrip b. Vereisten c. Werkrooster d. Omvang e. Bekendmaking f. Controledocument g. Bijkomende uren h. Gelijke rechten i. Voorrang C. Verplichtingen van de werkgever 1. Ingevolge de Wet op de arbeidsovereenkomsten Aansprakelijkheid werkgever a. Buitencontractuele aansprakelijkheid b. Aansprakelijkheid voor geldboetes c. Arbeidsongevallen d. Contractuele aansprakelijkheid Inzake privacywetgeving Antipestwetgeving a. Geweld op het werk b. Pesterijen op het werk c. Ongewenst seksueel gedrag op het werk Inzake veiligheid en gezondheid Opmaken en bewaren sociale documenten Internetcontrole en zijn beperkingen Cameracontrole en zijn beperkingen D. Verplichtingen van de werknemer 1. Algemene verplichtingen Aansprakelijkheid E. Arbeidsreglement 1. Hoe opmaken en invoeren? Verplichte vermeldingen Facultatieve vermeldingen Aan te raden vermeldingen Procedure om te wijzigen F. Arbeidsduur 1. Normale arbeidsduur a. Minimale arbeidsduur b. Maximale arbeidsduur De ondernemersgids 2015, XV

16 c. Rusttijden d. Uitgesloten werknemers van de Arbeidswet Overuren a. Wanneer zijn overuren toegelaten? b. Wanneer inhaalrust toekennen? c. Wanneer overloon betalen? d. Kan de werknemer kiezen tussen inhaalrust en extra loon? Flexibele regelingen a. Kleine flexibiliteit b. Grote flexibiliteit c. Invoering Nachtarbeid a. Principe b. Hoe invoeren? c. Procedure d. Voorwaarden e. Begeleidende maatregelen f. Vergoeding Zondagsarbeid a. Principe b. Uitzonderingen Feestdagen Jeugdige werknemers G. Loon 1. Uur- of maandloon a. Wat? b. Hoeveel bedraagt het? c. Van nettoloon naar totale loonkosten d. Indexering loon e. Wanneer en hoe betalen? f. Toegelaten inhoudingen op het loon g. Beslag en overdracht Extralegale voordelen a. Firmawagen b. Groepsverzekering c. Maaltijdcheques d. Bonus Vakantiegeld a. Enkelvoudig vakantiegeld b. Dubbel vakantiegeld c. Vakantiegeld bij uitdiensttreding d. Vakantiegeld bij overschakeling op deeltijdse arbeid Eindejaarspremie Woon-werkvergoeding a. Begrip b. Voorwaarden c. Bedrag d. Bewijs e. Fiscale en sociale vrijstelling f. Eigen vervoer g. Fietsvergoeding H. Schorsingen arbeids overeenkomst 1. Vakantie a. Wettelijke vakantie b. Jeugdvakantie c. Seniorvakantie d. Aanvullende vakantiedagen e. Onbetaald verlof Ziekte en ongeval Arbeidsongeval Zwangerschaps- en borstvoedingsverlof a. Prenataal onderzoek b. Specifieke maatregelen c. Zwangerschapsrust d. Borstvoedingsverlof e. Ontslagbescherming f. Vaderschapsrust Ouderschapsverlof Tijdskrediet a. Begrip b. Toepassingsgebied c. Vormen van tijdskrediet d. Onderbrekingsuitkeringen Palliatief verlof en verlof i.v.m. een zwaar zieke a. Palliatief verlof b. Verlof voor bijstand aan en verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Klein verlet Dwingende familiale redenen Tijdelijke werkloosheid a. Jaarlijkse vakantie b. Overmacht XVI De ondernemersgids 2015,

17 c. Staking d. Technische stoornis in de onderneming e. Uitsluiting of lock-out f. Werkloosheid wegens economische redenen g. Werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden h. Gemeenschappelijke bepalingen Crisiswerkloosheid voor bedienden a. Toepassingsgebied b. Volledige of gedeeltelijke schorsing c. Vergoedingen d. Procedure I. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 1. Opzegging arbeidsovereenkomst a. Principe b. Duur en begin opzeggingstermijn c. Formaliteiten d. Schorsing van de opzeggingstermijn e. Rechten en plichten tijdens de opzeggingstermijn f. Tegenopzegging g. Vrijstelling van prestaties Verbreking van de arbeidsovereen- komst a. Begrip en hoogte opzeggingsvergoeding b. Formaliteiten c. Hoe en wanneer betalen? Ontslag om dringende reden a. Begrip b. Wanneer kan het? c. Formaliteiten Misbruik van het ontslagrecht a. Motivering van het ontslag b. Willekeurig ontslag voor bepaalde arbeiders c. Algemene regeling inzake rechtsmisbruik Beëindiging in wederzijds akkoord Verplichtingen inzake outplacement a. Algemeen stelsel van outplacement b. Bijzonder stelsel van outplacement voor oudere werknemers Ontslaguitkering voor arbeiders Beschermde werknemers Brugpensioen en pseudo brugpensioen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag/swt en stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werknemers/swav a. Principe brugpensioen b. Voorwaarden c. Vergoeding d. Principe pseudobrugpensioen of brugpensioen Canada Dry Pensioen a. Pensioenleeftijd b. Aanvraag c. Einde arbeidsovereenkomst d. Loopbaan e. Bedrag Collectief ontslag a. Begrip b. Procedure c. Sanctie d. Vergoeding e. Activerend beleid bij herstructureringen f. Leeftijdspiramide bij collectief ontslag J. Collectieve arbeids verhoudingen 1. Verdeling in paritaire comités Belang van sectorale cao s De vakbondsafvaardiging Comité voor preventie en bescherming op het werk De ondernemingsraad De ondernemersgids 2015, XVII

18 Hoofdstuk IX Belastingen A. Directe belastingen: wat is belastbaar? 1. Algemeen a. In de personenbelasting b. In de vennootschapsbelasting Eigen woning a. Kadastraal inkomen b. Aftrek eigen woning Huurinkomsten a. Verhuurder is een natuurlijke persoon b. Verhuurder is een vennootschap Erfpacht en recht van opstal a. Erfpacht b. Recht van opstal c. Vennootschap verleent recht van opstal of erfpacht Gebouw gebruikt voor eigen beroepswerkzaamheid a. Als eenmanszaak b. Vennootschap is eigenaar c. Meerwaarden Verkoop van een onroerend goed a. Privéverkoop b. Beroepsmatige verkoop Ontvangen inkomsten van kapitalen en van roerende goederen a. Roerende inkomsten in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting b. Roerende voorheffing (rv) c. Rv en de aangifte personenbelasting/vennootschapsbelasting d. Vrijstellingen van rv e. Vrijstellingen in de personenbelasting f. Herkwalificatie interesten als dividenden g. Auteursrechten Beroepsinkomsten a. Winsten in een eenmanszaak b. Baten van een vrije beroeper c. Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid d. Bezoldigingen zaakvoerder of bestuurder e. Winst van een vennootschap Meerwaarden personenbelasting a. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden b. Gedwongen meerwaarden c. Stopzettingsmeerwaarden Meerwaarden vennootschapsbelasting Voordelen van alle aard a. Gratis auto b. Gratis woning c. Gratis verwarming d. Gratis elektriciteit e. Gratis hulp f. Kosteloze of goedkope leningen g. Gratis pc of internet h. Aanslag geheime commissielonen of zgn. monsterboete van 309% Onkostenvergoedingen a. Algemene onkostenvergoeding b. Kilometervergoeding c. Forfait binnenlandse reizen d. Forfait buitenlandse reizen Pensioenen a. Wettelijk pensioen b. Extralegaal pensioen Diverse inkomsten a. Algemeen b. Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties en speculaties c. Meerwaarden op aandelen d. Onderhoudsuitkeringen Niet-belastbare inkomsten B. Directe belastingen: wat is aftrekbaar? 1. Beroepskosten a. Algemeen b. Huur en huurlasten c. Verzekeringspremies d. Vergoedingen aan derden e. Autokosten f. Woon-werkverkeer XVIII De ondernemersgids 2015,

19 g. Bezoldigingen personeelsleden h. Afschrijvingen en minderwaarden i. Investeringsaftrek j. Sociale bijdragen k. Financiële lasten l. Belastingen en voorheffingen m. Boetes n. Restaurantkosten o. Relatiegeschenken p. Onthaalkosten q. Kledijkosten r. Kosten voor kinderopvang s. Kosten voor beveiliging t. Kosten voor gemeenschappelijk vervoer van werknemers u. Kosten van bedrijfsfietsen v. Niet-aftrekbare uitgaven of lasten w. Forfaitaire beroepskosten Privé-uitgaven m.b.t. een onroerend goed a. Oude woonfiscaliteit b. Nieuwe woonfiscaliteit Onderhoudsuitkeringen Belastingverminderingen a. Pensioensparen b. Prestaties in het kader van PWA en dienstencheques c. Huisbediende d. Kinderopvang e. Giften f. Energiebesparende uitgaven g. Uitgaven voor woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid h. Verwerving van obligaties uit gegeven door het Kringloopfonds en/of het Startersfonds en/of het Fonds ter reductie van de globale energiekosten i. Uitgaven voor de vernieuwing van woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor j. Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand k. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten l. Vermindering voor buitenlandse inkomsten m. Vermindering op overwerktoeslag C. Directe belastingen: berekening van de belasting 1. Enkele begrippen a. Afzondering van de beroepsinkomsten b. Huwelijksquotiënt c. Meewerkbezoldiging en meewerkinkomen d. Compensatie van verliezen tussen echtgenoten e. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens f. Belastingkrediet voor kinderen ten laste g. Fiscale regularisatie remgeld Berekening personenbelasting a. Tarieven b. Belastingvrije som c. Toeslagen belastingvrije som voor personen ten laste d. Aanrekening basisbedrag van de belastingvrije som e. Aanrekening toeslagen op de belastingvrije som f. Begrip personen ten laste g. Vermindering bepaalde inkomsten h. Vermindering inkomsten uit het buitenland i. Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen j. Bonificatie voor voorafbetalingen k. Belastingverhogingen l. Afzonderlijke aanslagen m. Belastingkrediet toename eigen middelen Berekening vennootschappen a. Grondslag belasting b. Berekening van de belasting c. Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen d. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling e. Investeringsreserve De ondernemersgids 2015, XIX

20 D. Inkomstenbelastingen: procedure 1. Aangifte a. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar b. Aangiftetermijn natuurlijke persoon c. Aangiftetermijn vennootschap d. Uitstel e. Elektronische aangifte Controle a. Voorleggen van boeken en bescheiden b. Controle ter plaatse c. Vraag om inlichtingen d. Onderzoekstermijnen Bewijsmiddelen a. Bewijslast b. Boekhouding c. Vermoedens d. Tekenen en indiciën e. Minimaal belastbare winst of baten van ondernemingen of vrije beroepers f. Antimisbruikbepaling Belastingaanslag a. Akkoord b. Bericht van wijziging c. Aanslag van ambtswege d. Aanslagtermijnen Bezwaar a. Bezwaar b. Ambtshalve ontheffing c. Beroep bij de rechtbank E. Btw-begrippen 1. Wat is btw? Wat valt onder de btw? Wat zijn goederen? Wat zijn diensten? Wat is invoer? a. Douanegebied b. Accijnsgebied c. Btw-gebied Intracommunautaire verwerving F. btw-plichtig 1. Algemeen Gewone btw-plichtigen Forfaitaire btw-plichtigen Kleine ondernemingen Vrijgestelde btw-plichtigen Gemengde btw-plichtigen Niet-btw-plichtigen Niet-belastingplichtige rechtspersonen Bijzondere regelingen a. Landbouwregeling b. Margeregeling c. Diensten via elektronische weg Btw-eenheid Begin btw-plicht Einde btw-plicht Overdracht onderneming Maatregelen ter bestrijding van misbruik G. Welke btw is er verschuldigd? 1. Plaatsbepaling Plaatsbepaling levering van goederen Plaatsbepaling diensten a. Onderscheid inzake de afnemer b. Algemene regel c. Uitzonderingen d. Werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie ( use and enjoyment ) Plaatsbepaling invoer Plaats intracommunautaire verwerving a. Bijzonder geval: nieuwe vervoermiddelen b. Bijzonder geval: verkopen op afstand c. Bijzonder geval: driehoeksverkeer H. Waarop btw berekenen? XX De ondernemersgids 2015,

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen

Startersgids. Partner voor bedrijvige mensen Startersgids SBB Partner voor bedrijvige mensen Startersgids ALGEMEEN Starten als zelfstandige p. 1 Startersgids ALGEMEEN INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START? 4 VOLDOET U AAN DE STARTVOORWAARDEN?

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie