«Minimalistisch» Speciale editie. Edito door Philippe Colle. 8 december Overzicht van het akkoord 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "«Minimalistisch» Speciale editie. Edito door Philippe Colle. 8 december 2009. Overzicht van het akkoord 5"

Transcriptie

1 8 december 2009 Edito door Philippe Colle «Minimalistisch» Overzicht van het akkoord 5 Teksten die voortvloeien uit het sectorakkoord Inhoudstafel 7 CAO sectorakkoord 9 CAO koopkracht 15 CAO beroepsherinschakeling 17 CAO opleiding 19 CAO voltijds brugpensioen 20 CAO halftijds brugpensioen 21 Werkgeversverklaring 21 Ecocheques : gebruiksmogelijkheden 22 Speciale editie Sectorakkoord

2 Pagina 2 Assurinfo 8 december 2009 Edito «Minimalistisch» Onderhandelingen tot de finish met het oog op het bereiken van een sociaal akkoord impliceren traditioneel dat pas midden in de nacht afgerond kan worden. Een protocolakkoord voor de CAO werd in de nacht van 9 op 10 november ll. bereikt. Het protocol, dat door de woordvoerders aan werkgevers- en werknemerszijde ondertekend werd, diende geratificeerd te worden door de achterban van de verschillende vakbondsdelegaties (ACLVB-CGSLB, BBTK-Setca, CNE, LBC), wat inmiddels gebeurde. Het betreft een minimalistisch akkoord dat vrij laat in het jaar afgesloten werd, omdat de eigenlijke CAO-onderhandelingen pas konden beginnen nadat een akkoord was bereikt omtrent een compensatie voor het Philippe Colle ongewilde en onvoorzienbare verschil tussen de tweemaandelijkse en de jaarlijkse indexering der lonen. Dat verschil was het gevolg van de sedert jaren ongekende inflatie in Het verschil werd weliswaar voor een groot stuk gereduceerd door de negatieve inflatie die 2009 kenmerkte. Een eenmalige en definitieve compensatie zal in januari 2010 uitbetaald worden op basis van de reële inflatiecijfers van 2008 en Sectoraal akkoord Gelet op de financiële crisis en haar gevolgen waren de sociale partners het er van meet af aan over eens dat alleen een minimalistisch akkoord haalbaar was. De sector leed in 2008 een nooit gezien verlies van 3,9 miljard. De verzekeringsondernemingen hadden daar bovenop moeten herkapitaliseren voor een totaal bedrag van 5,4 miljard. De globale incasso daalde in 2008 met 2 miljard. De projecties voor 2009 wijzen op een nieuwe daling met 1,5 miljard. In een dienstensector, zoals het verzekeringswezen, maakt de loonkost ongeveer 60 % uit van de werkingskosten van de ondernemingen. Een daling van de omzetcijfers bezorgt dan ook ernstige kopzorgen, omdat de continue stijging van de loonkost (indexering + baremieke verhogingen) in de gegeven situatie onmogelijk opgevangen kan worden door een omzetgroei. Realpolitik drong zich dus op. Bijkomende kosten voor de werkgevers waren in de geschetste omstandigheden uitgesloten. De minimalistische filosofie houdt op het vlak van de koopkracht in dat niet verder gegaan kon worden dan de marge van maximum 125 euro in 2009 en 250 euro in Deze marge was door het VBO onderhandeld geweest in het kader van het interprofessioneel akkoord

3 8 december 2009 Assurinfo Pagina 3 Krachtlijnen van het ondertekend protocol Koopkracht Aan de werknemers wordt een bedrag van 125 voor 2009 en van 250 voor 2010 toegekend onder de vorm van ecocheques of onder een andere vorm, dewelke tussen de sociale partners overeengekomen kan worden op bedrijfsniveau. Deze bedragen worden geproratiseerd in verhouding tot de tewerkstellingsgraad van de werknemer in de twaalf maanden die aan de betaling voorafgaan. Werkgelegenheid Beroepsherinschakeling en outplacement De beroepsherinschakelingsprocedures en het outplacement worden verlengd voor de ontslagen wegens economische of technische redenen en voor de ontslagen wegens technische redenen van arbeidsorganisatie voor de gevallen waarin de werkgever de geijkte procedure niet volgt. Begeleidingsprocedure bij individueel ontslag Een paritaire werkgroep zal een procedure uitwerken die gevolgd moet worden in geval van individueel ontslag. Deze sectorale begeleidingsprocedure is slechts toepasselijk in de mate dat een procedure niet onderhandeld en overeengekomen werd op bedrijfsniveau. Opleiding Het collectief recht op opleiding dat vastgelegd wordt op 4 dagen/jaar per fulltimeequivalent wordt voor 2 jaar verlengd. De werkgever beslist aan wie en welke opleidingen aangeboden worden in functie van de noden en behoeften van het bedrijf. Tevens kan elke individuele werknemer een gemotiveerd verzoek tot het volgen van een opleiding indienen. De werkgever die weigert moet zijn beslissing motiveren. Paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen Het observatorium moet tegen uiterlijk 31 december 2009 opgericht worden. Het heeft tot taak na te denken over en te anticiperen op ontwikkelingen op het vlak van de werkgelegenheid, opleiding en nodige competenties binnen de verzekeringssector. Welzijn en levenskwaliteit De bestaande paritaire werkgroep aangaande preventie en beheer van stress wordt voortgezet en een nieuwe paritaire werkgroep wordt gecreëerd met als opdracht de initiatieven inzake mobiliteit te bestuderen en zich te buigen over nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, zoals telewerk en werk op afstand. Brugpensioen De CAO s betreffende de verlaging van de leeftijd voor het brugpensioen (voltijds en halftijds) worden verlengd conform de voorwaarden voorgeschreven door het generatiepact.

4 Pagina 4 Assurinfo 8 december 2009 Fonds voor vakbondsopleiding Het Fonds wordt verder door Assuralia gespijsd a rato van per jaar. De vakbonden verbinden zich ertoe jaarlijks een rapport op te stellen over de verdeling en de effectieve aanwending van dit bedrag. Sociale vrede Het akkoord wordt afgesloten met de traditionele sociale vrede clausule, zonder dewelke een sectoraal akkoord geen reden van bestaan zou hebben. Krachtens deze clausule verbinden partijen zich ertoe geen conflict uit te lokken, uit te roepen of te steunen over een punt dat in een bestaande sectorale CAO geregeld is. Dit geldt o.m. voor de overeengekomen loonkostmarge. Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder

5 8 december 2009 Assurinfo Pagina 5 Sectorakkoord Een overzicht Koopkracht 1. Eenmalige uitzonderlijke premie (compensatie van de indexering) eenmalige compensatie in 2010 op basis van de reële cijfers ; opgenomen in een afzonderlijke cao. 2. Uitvoering van het IPA toekenning van ecocheques ter waarde van 125 euro in 2009 en 250 euro in 2010; definitie van de proratiseringsregels; mogelijkheid voor de bedrijven om een gelijkwaardig voordeel tegen gelijke kostprijs toe te kennen; overhandiging uiterlijk op 31 januari 2010 (125 ) en uiterlijk op 31 maart 2010 (250 ). Werkgelegenheid 1. Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie ( klein luik ) verlenging tot eind 2011; WG belast met onderzoek van begrip technisch ontslag. 2. Begeleidingsprocedure bij individueel ontslag Paritaire WG om tegen 31 maart 2010 tot een overeenkomst te komen over een aanvullende procedure die berust op de volgende principes: - voorafgaande waarschuwing; - nog te bepalen termijn; - evaluatie. 3. Beroepsherinschakeling verlenging van de sectorale outplacementformule. Opleiding 1. Opleidingskrediet toekenning van een collectief bepaald krediet van 4 dagen opleiding per jaar. 2. Financiering van FOPAS Aanwending van de 0,10 % van het IPA ten gunste van Fopas. 3. Opdrachten voor het Beheerscomité van Fopas nadenken over de werking, de loopbaanbegeleiding en de begeleiding van werknemers die aan het einde van hun loopbaan zijn.

6 Pagina 6 Assurinfo 8 december Paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen oprichting van het Observatorium om de anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Welzijn en levenskwaliteit 1. Preventie en beheer van stress op het werk oprichting van een paritaire WG die aanbevelingen voor de ondernemingen moet opstellen (tegen 31 december 2010). 2. Mobiliteit oprichting van een paritaire WG die een catalogus van sectorale best practices moet opstellen. Classificatie en baremastructuur voortzetting van de werkzaamheden van de paritaire WG: afronding; opstellen van een planning voor het valideren; opstellen van een koppeling tussen analytische classificatie en de loonschaalstructuur (inachtneming van de budgettaire neutraliteit); onderzoek van de bezoldiging van de studenten in dit algemene kader; akkoord wordt geconcretiseerd in een cao. Brugpensioen 1. Voltijds brugpensioen verlenging van de mogelijkheid van brugpensioen op 58 jaar tot eind Halftijds brugpensioen Verlenging van de mogelijkheid van halftijds brugpensioen op 55 jaar tot eind Fonds voor Vakbondsopleiding euro in 2009 en 2010 rapport voor de werkgevers over de verdeling en de aanwending van die bedragen. Sociale vrede Marge voor de ontwikkeling van de loonkosten geen tweede onderhandelingsronde in de ondernemingen

7 8 december 2009 Assurinfo Pagina 7 Inhoudstafel Sectorakkoord Inleiding Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Hoofdstuk 2: Koopkracht Uitvoering van het IPA Hoofdstuk 3: Werkgelegenheid Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Afdeling 2: Begeleidingsprocedure bij individueel ontslag Afdeling 3: Beroepsherinschakeling Hoofdstuk 4: Opleiding Afdeling 1: Opleidingskrediet Afdeling 2: Financiering van FOPAS Afdeling 3: Opdrachten voor het Beheerscomité van Fopas Afdeling 4: Paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen Hoofdstuk 5: Welzijn en levenskwaliteit Afdeling 1: Preventie en beheer van stress op het werk Afdeling 2: Mobiliteit Hoofdstuk 6: Classificatie en baremastructuur Hoofdstuk 7: Brugpensioen Afdeling 1: Voltijds brugpensioen Afdeling 2: Halftijds brugpensioen Hoofdstuk 8: Fonds voor Vakbondsopleiding Hoofdstuk 9: Sociale vrede Hoofdstuk 10: Marge voor de ontwikkeling van de loonkosten Hoofdstuk 11: Geldigheidsduur

8 Pagina 8 Assurinfo 8 december 2009 Bijlagen bij het sectorakkoord De specifieke cao s: Bijlage 1: cao tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord Bijlage 2: cao betreffende de beroepsherinschakeling Bijlage 3: cao betreffende de inspanningen inzake opleiding en financiering van Fopas voor het jaar 2010 (fonds voor de vorming van risicogroepen) Bijlage 4: cao betreffende het voltijds brugpensioen Bijlage 5: cao betreffende het halftijds brugpensioen Een werkgeversverklaring: Bijlage 6: aanbeveling betreffende de minimumregels van de ILO

9 8 december 2009 Assurinfo Pagina 9 Sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende het sectorakkoord Inleiding De sociale partners hebben in juni 2009 een akkoord gesloten betreffende een (niet in de sectorale cao opgenomen) eenmalige compensatie, verbonden met de aanpassing van de in de cao overeengekomen indexering. De modaliteiten voor de toekenning en de betaling zullen vastgesteld worden in een specifieke cao. Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied Artikel 1: Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Verzekeringswezen. Hoofdstuk 2: Koopkracht Uitvoering van het IPA Artikel 2 algemeen principe: De werknemers zullen een bedrag van 125 euro ontvangen voor het jaar 2009 en van 250 euro voor het jaar Die bedragen zullen worden toegekend in de vorm van ecocheques zoals gedefinieerd door cao nr.98 van 20 februari Ze zullen evenredig worden toegekend volgens de regels van de specifieke cao die als bijlage bij deze cao wordt gevoegd. De ecocheques worden voor de eerste keer op uiterlijk 31 januari 2010 overhandigd en, voor 2010, uiterlijk op 31 maart Artikel 3 omzetting: Het mag dan wel de bedoeling zijn van de sectorale sociale partners om een voordeel toe te kennen in de vorm van ecocheques, toch kunnen de ondernemingen zelf een gelijkwaardig voordeel tegen gelijke kostprijs toekennen (zonder bijkomende kosten van welke aard ook voor de werkgevers). De ondernemingen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, beschikken over een bepaalde termijn: Voor het jaar 2009, tot 15 december 2009; Voor het jaar 2010, tot 15 maart Die omzetting zal vastgelegd worden in een collectief akkoord na overleg van de ondernemingsraad, of indien er geen is, van de vakbondsafvaardiging, of, als ook die er niet is, van alle personeelsleden. 1 Betreffende de ecocheques, koninklijk besluit van 28 juni 2009, Belgisch Staatsblad van 13 juli 2009 (alsook advies 1675 van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad).

10 Pagina 10 Assurinfo 8 december 2009 Voor ondernemingen die trachten tot een overeenkomst voor die conversie te komen, maar daar niet in slagen binnen de hierboven vermelde termijn, zullen de ecocheques voor het eerst op uiterlijk 15 februari 2010 overhandigd worden en, voor 2010, op uiterlijk 15 mei Hoofdstuk 3: Werkgelegenheid Afdeling 1: Ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie Artikel 4 Procedure: Vanaf 1 oktober 2009 tot 31 december 2011 zullen de werkgevers die willen ontslaan om technische redenen van arbeidsorganisatie, vóór die ontslagen met de sociale partners onderhandelen om te zoeken naar gepaste oplossingen teneinde de werkgelegenheid van de betrokken werknemers zoveel mogelijk te vrijwaren of hun heroriënteringsmogelijkheden te vergroten. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, zullen bovenop de ontslagvergoedingen, de sancties van artikel 15 van de cao van 18 december 2008 betreffende de vastheid van betrekking van toepassing zijn. Artikel 5 Definitie: Een paritaire werkgroep zal ermee belast worden de begrippen ontslag om economische of technische redenen en ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie te onderzoeken. Afdeling 2: Begeleidingsprocedure bij individueel ontslag Artikel 6: De in afdeling 1 beoogde paritaire werkgroep is eveneens opgericht om tot een overeenkomst te komen over een begeleidingsprocedure die zal gelden voor ondernemingen waarin geen procedure in geval van individueel ontslag tot stand is gekomen (artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008). Dat akkoord zal op de volgende principes berusten: de betrokken werknemer moet een voorafgaande waarschuwing krijgen; er moet hem een (nog te bepalen) termijn gegeven worden om zich te verbeteren; na die termijn moet er een evaluatie plaatsvinden. Die WG zal verslag uitbrengen aan het paritair comité tegen 31 maart Afdeling 3: Beroepsherinschakeling Artikel 7: De sociale partners sluiten een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de beroepsherinschakeling en de sectorale outplacementformule van onbepaalde duur (verlenging van de cao van 4 oktober 2007 die verstreken is op 30 juni 2009). Die sectorale outplacementformule is van toepassing in het raam van de sancties inzake vastheid van betrekking.

11 8 december 2009 Assurinfo Pagina 11 Hoofdstuk 4: Opleiding Artikel 8: Dit hoofdstuk kadert in de filosofie van het interprofessioneel akkoord en in het raam van het koninklijk besluit van 23 december Het doel is te komen tot een totale opleidingsinspanning van 1,9% van de loonsom op jaarbasis. Gelet op de bepalingen hieronder, erkennen de sociale partners dat de sector inspanningen levert inzake opleiding, die aanbevolen zijn door het interprofessioneel akkoord en die bepaald zijn door het koninklijk besluit van 23 december Afdeling 1: Opleidingskrediet Artikel 9: De ondertekenende partijen erkennen het belang van de ontwikkeling van opleidingen en van levenslang leren en verbinden er zich dan ook toe om alles in het werk te stellen om het opleidingskrediet te waarborgen. Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: personeelsbestand met een arbeidsovereenkomst uitgedrukt in voltijds equivalent op 30 juni van het voorgaande jaar, vermenigvuldigd met 4. Dat krediet omvat zowel de opleidingen op de werkplaats als de externe opleidingen. Elke werknemer heeft het recht tegenover zijn werkgever zijn opleidingsbehoeften op gemotiveerde wijze uit te drukken binnen het kader van een jaarlijkse behoefte-evaluatie. In geval van weigering dient de werkgever zijn beslissing te motiveren. Een verslag hierover zal worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad samen met de jaarlijkse economische en financiële inlichtingen. Dat verslag zal onder meer gegevens bevatten over het aantal opleidingsdagen die tijdens het jaar georganiseerd werden, de verschillende soorten van opleidingen en het aantal betrokken werknemers. De onderneming zal alles in het werk stellen om op gezette tijdstippen de verwachte behoeften inzake opleiding of begeleiding van de werknemers vast te stellen, opdat zij hun functie kunnen vervullen volgens de behoeften van de onderneming. Afdeling 2: Financiering van FOPAS Artikel 10: Op basis van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (deel I), titel XIII, hoofdstuk VIII, 1 ste afdeling, wordt als bijlage bij deze overeenkomst een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst over de bijdrage van 0,10 % aan Fopas gesloten voor de jaren 2009 en 2010.

12 Pagina 12 Assurinfo 8 december 2009 Afdeling 3: Opdrachten voor het Beheerscomité van Fopas Artikel 11: De partijen belasten het beheerscomité van FOPAS ermee: het debat over de werking en de doelgroep van Fopas voort te zetten; na te denken over o o de loopbaanbegeleiding van de werknemers; de begeleiding van de werknemers aan het einde van de loopbaan. Afdeling 4: Paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen Artikel 12: Er wordt een paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen opgericht. Dat observatorium heeft tot taak op de toekomstige ontwikkelingen te anticiperen en toekomstgericht na te denken over werkgelegenheid, opleiding en competenties in de verzekeringssector. Op dit gebied zal gestreefd worden naar samenwerking met Fopas. Voor de beroepen die het paritair observatorium als bedreigde beroepen erkent, zal er in samenwerking met Fopas een opleidingsplan worden uitgewerkt en aan de betrokken personen aangeboden. Dat plan moet minstens 2 verplichte opleidingsdagen omvatten. Het observatorium zal opgericht worden tegen uiterlijk 31 december Hoofdstuk 5: Welzijn en levenskwaliteit Afdeling 1: Preventie en beheer van stress op het werk Artikel 13: De paritaire begeleidingswerkgroep wordt voortgezet. Deze heeft tot taak binnen de sector het bewustmakingsbeleid in verband met stress op het werk voort te zetten. De werkgroep houdt een paritaire evaluatie van de tijdens de periode genomen maatregelen. De WG heeft tot taak aanbevelingen voor de ondernemingen op te stellen opdat zij hun inspanningen inzake preventie en beheer van stress op het werk zouden voortzetten. Die aanbevelingen zullen binnen elke onderneming (in het CPBW) besproken worden om tegen 31 december 2010 in het Paritair Comité tot een evaluatie te kunnen overgaan. Afdeling 2: Mobiliteit Artikel 14: Er wordt in het Paritair Comité een paritaire werkgroep opgericht. Deze krijgt als opdracht de genomen initiatieven die van die aard zijn dat ze de mobiliteit begeleiden en/of de mobiliteitsbehoeften verminderen -, te bestuderen en een catalogus van best practices terzake op te stellen. In dat kader krijgt de werkgroep ook als opdracht de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie (telewerk, werk op afstand, ) en de weerslag daarvan op de woon-werkweg te onderzoeken.

13 8 december 2009 Assurinfo Pagina 13 Hoofdstuk 6: Classificatie en baremastructuur Artikel 15: Een paritaire werkgroep zal voor 15 december 2009 samenkomen om de precieze draagwijdte van de aan de ondernemingen gevraagde oefening te verduidelijken en een planning op te stellen voor het valideren van de analytische classificatie en de koppeling tussen de analytische classificatie en de loonschaalstructuur in het kader van de inachtneming van de budgettaire neutraliteit. De bezoldiging van studenten zal onderzocht worden in het kader van de implementatie van de classificatie. De sectorale sociale partners zullen de koppeling concretiseren in een collectieve arbeidsovereenkomst. Hoofdstuk 7: Brugpensioen Afdeling 1: Voltijds brugpensioen Artikel 16: De sociale partners verbinden zich ertoe een collectieve overeenkomst te sluiten die de leeftijd voor het conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector tot 58 jaar verlaagt voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december Voor deze regeling komen alleen de werknemers vanaf 58 jaar in aanmerking die voldoen aan de criteria van de nieuwe reglementering die voortvloeit uit het generatiepact. Afdeling 2: Halftijds brugpensioen Artikel 17: Voor de periode van 1 januari 2009 tot 31 december 2010 wordt een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die de leeftijd voor het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector verlaagt tot 55 jaar. Hoofdstuk 8: Fonds voor Vakbondsopleiding Artikel 18: Assuralia stort in 2009 en 2010 een jaarlijkse bijdrage van aan het Fonds voor Vakbondsopleiding, betaalbaar per kwartaal en na vervallen termijn, op voorwaarde dat aan de hieronder vermelde bepalingen (sociale vrede en marge) wordt voldaan. De vakbondsorganisaties stellen voor gebruik door het paritair Comité een rapport op over de verdeling en de effectieve aanwending van die bedragen. Hoofdstuk 9: Sociale vrede Artikel 19: De partijen en hun mandatarissen zien ervan af om, tijdens de duur van deze overeenkomst, een collectief conflict uit te lokken, uit te roepen of te steunen dat, op het vlak van de sector of van de ondernemingen afzonderlijk, kracht bijzet aan eisen betreffende punten die door bestaande collectieve sectorovereenkomsten geregeld worden.

14 Pagina 14 Assurinfo 8 december 2009 Hoofdstuk 10: Marge voor de ontwikkeling van de loonkosten Artikel 20: De partijen erkennen dat de in het kader van het interprofessioneel akkoord vastgestelde enveloppen uitgeput zijn. Dit betekent dat er geen enkele aanvullende eis die gevolgen heeft voor de loonkost zal worden ingediend op het niveau van de ondernemingen betreffende de elementen en punten die door dit akkoord en de daarbij behorende collectieve overeenkomsten geregeld worden. Hoofdstuk 11: Geldigheidsduur Artikel 21: Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en treedt buiten werking op 31 december 2010, met uitzondering van artikel 4 (betreffende het ontslag wegens technische redenen van arbeidsorganisatie: die bepaling blijft van toepassing tot ).

15 8 december 2009 Assurinfo Pagina 15 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord Inleiding Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord dat op 30 november 2009 in de verzekeringssector gesloten is. Artikel 1: Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die onder het Paritair Comité van de verzekeringsondernemingen ressorteren. Artikel 2: Bedragen De koopkracht van de werknemers uit de sector stijgt met: 125 euro in 2009 en 250 euro in Dit bedrag wordt evenredig toegekend volgens de hieronder vastgestelde modaliteiten. Artikel 3: Vorm Die bedragen worden toegekend in de vorm van ecocheques als gedefinieerd in cao nr. 98 van de Nationale Arbeidsraad van 20 februari Artikel 4: Betalingsmodaliteiten De ecocheques worden voor het eerst overhandigd op uiterlijk 31 januari 2010 en, voor 2010, uiterlijk, op 31 maart Voor de ondernemingen die trachten tot een omzetting van het voordeel te komen, maar die hier niet in slagen binnen de termijn bepaald in artikel 8, worden de eco-cheques voor de eerste keer overhandigd op uiterlijk 15 februari 2010 en, voor 2010, uiterlijk op 15 mei Artikel 5: Toekenningsvoorwaarden Op dit voordeel hebben recht: de werknemers die in dienst zijn (met een arbeidsovereenkomst) 3 op het ogenblik van de betaling van dit voordeel. Het voordeel wordt bepaald op basis van de tewerkstelling in de onderneming in de periode van 12 maanden die de maand van betaling voorafgaat. Artikel 6: Wijze van toekenning De werknemers die tijdens de periode van 12 maanden voorafgaand aan de maand van betaling voltijds gewerkt hebben, hebben recht op het volledige voordeel bepaald in artikel 2. Er wordt voorzien in een evenredige toekenning van dit voordeel voor de deeltijdse werknemers of de werknemers met deeltijds tijdskrediet (halftijds of 4/5): naargelang van hun tewerkstellingsgraad tijdens de 12 maanden die de maand van de betaling van dit voordeel voorafgaan; 2 Koninklijk besluit van 28 juni 2009, Belgisch Staatsblad van 13 juli 2009 (alsook advies 1675 van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad). 3 Met uitzondering van de studentencontracten.

16 Pagina 16 Assurinfo 8 december 2009 voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opgeschort is (ziekte, voltijds tijdskrediet 4 ) : naargelang van het aantal bezoldigde maanden tijdens de 12 maanden die de maand van de betaling van dit voordeel voorafgaan; voor de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur 5 : naargelang van het aantal bezoldigde maanden tijdens de 12 maanden die de maand van de betaling van dit voordeel voorafgaan; voor recent aangeworven werknemers: naargelang van het aantal bezoldigde maanden tijdens de 12 maanden die de maand van de betaling van dit voordeel voorafgaan. Artikel 7: Nominale waarde De maximale nominale waarde van de ecocheques bedraagt 10 euro per coupure. Artikel 8: Omzetting De sectorale sociale partners hebben ervoor gekozen om een voordeel toe te kennen in de vorm van ecocheques, maar ondernemingen kunnen op bedrijfsvlak een gelijkwaardig voordeel tegen gelijke kostprijs toekennen (zonder bijkomende kosten van welke aard ook voor de werkgevers). De ondernemingen moeten daartoe een akkoord sluiten op bedrijfsvlak tegen 15 december 2009 (voor het jaar 2009) en 15 maart 2010 (voor het jaar 2010). De modaliteiten en het tijdstip van de betaling van dit voordeel zullen op bedrijfsvlak worden bepaald. Artikel 9: Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en wordt gesloten voor bepaalde duur tot 31 december Met uitzondering van het zwangerschapsverlof. 5 Met uitzondering van de studentencontracten.

17 8 december 2009 Assurinfo Pagina 17 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de beroepsherinschakeling Inleiding Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord dat op 30 november 2009 in de verzekeringssector gesloten is. Artikel 1: Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Verzekeringswezen. Artikel 2: Beoogde werknemers Beoogd zijn: de ontslagen werknemers voor wie de sanctie van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vastheid van betrekking 6 van toepassing is. Artikel 3: Doelstelling De ten behoeve van de werknemers geleverde inspanningen definiëren, teneinde hun herinschakeling in het beroepsleven te bevorderen via: een evaluatie van de persoonlijke competenties en capaciteiten; een aanvullend opleidingsaanbod als dat nodig zou blijken; begeleiding tijdens het zoeken naar een nieuwe betrekking. Die nieuwe opdrachten worden toevertrouwd aan Fopas. Artikel 4: De rol van Fopas De statuten van Fopas zijn zodanig aangepast 7 dat het een belangrijkere rol kan spelen in de herinschakeling in het beroepsleven van de hierboven bedoelde ontslagen werknemers. Daartoe rapporteert de paritaire herinschakelingscel (zoals de projectcommissie) rechtstreeks aan het beheerscomité. Het beheerscomité wordt in kennis gesteld van elk initiatief dat de herinschakelingscel neemt, en kan op elk moment de gewenste informatie verkrijgen. De herinschakelingscel zorgt voor: het opstellen van een herinschakelingsprogramma voor de hierboven bedoelde ontslagen werknemers, de coördinatie en de goede uitvoering van de nieuwe diensten die Fopas zal verlenen. Fopas biedt de beoogde werknemers de volgende diensten aan: Opleidingen aanbieden Doelstelling: de herinschakeling van de ontslagen werknemer op de arbeidsmarkt vergemakkelijken dankzij aangepaste opleidingen. 6 gecoördineerd op 18 december Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2007 tot vaststelling van de statuten van Fopas, het Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector, koninklijk besluit van 10 maart 2008, Belgisch Staatsblad van 29 april 2008.

18 Pagina 18 Assurinfo 8 december 2009 a. De werknemer kan zijn beroepsbekwaamheid testen met de COMPAS-tool van Fopas. Die test brengt eventuele opleidingsbehoeften van de kandidaat aan het licht. Ook kan de tool dienen om de werknemer te oriënteren naar andere functies. b. De kandidaat kan ook de Fopas-opleidingen volgen of, in geval van heroriëntatie buiten de sector, opleidingen van elke andere erkende organisatie die vormingsprogramma s aanbiedt aangepast aan de beroepsvereisten van de werknemer (bijvoorbeeld CEVORA, LOGOS, VDAB ) voor zover de totale inspanning van de werkgever de euro per kandidaat niet overschrijdt. c. Bovendien kan de herinschakelingscel, op voorstel van het outplacementbureau (zie punt 3 hierna) of de kandidaat zelf, de mogelijkheid overwegen van een individuele opleiding à la carte georganiseerd door Fopas of, in geval van heroriëntatie buiten de sector, een andere erkende organisatie, voor zover de totale inspanning van de werkgever de euro per kandidaat niet overschrijdt. Kandidaat opnemen in sectoraal gegevensbestand Doelstelling: de publiciteit van de kandidaten die ervaring in de sector hebben, ondersteunen via Fopas. De werknemer kan zich, zo hij dit wenst, laten opnemen in de lijst van werkzoekenden uit de sector die Fopas ter beschikking houdt. Voor de persoonsgegevens waarop de privacywetgeving van toepassing is, verwijst die lijst naar de officiële instellingen voor arbeidsbemiddeling (Actiris, FOREm, VDAB). Met name de verzekeringsondernemingen en de verzekeringsmakelaars zullen die lijst kunnen raadplegen. Outplacement voorstellen Doelstelling: de werknemer begeleiden via een gespecialiseerd outplacementbureau om hem zo snel mogelijk aan een nieuwe betrekking te helpen. De werknemer kan gedurende maximaal één jaar gebruik maken van de outplacementdienst. Op basis van een bestek en een lijst van vooraf door het Paritair Comité geselecteerde bureaus heeft de herinschakelingscel het outplacementbureau gekozen dat de werknemer begeleidt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ex-werkgever van de werknemer, met een maximum van euro (maximaal euro voor het outplacementbureau, minimaal 500 euro als vergoeding voor de beheerskosten van Fopas en de opleiding van de werknemer). Indien de werknemer en het outplacementbureau dit nodig achten, kan de ontslagen werknemer een van de onder punt 1 vermelde opleidingen volgen. De herinschakelingscel informeert het beheerscomité van Fopas regelmatig over de situatie en de opvolging om het beheerscomité in staat te stellen de resultaten periodiek te evalueren. Artikel 5: Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en wordt voor een onbepaalde duur gesloten. De ondertekenende partijen kunnen deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk opzeggen mits zij een opzegtermijn van 3 maanden in acht nemen. Die opzegging moet per ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité van de Verzekeringsondernemingen meegedeeld worden.

19 8 december 2009 Assurinfo Pagina 19 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de inspanningen inzake vorming en financiering van FOPAS voor het jaar 2010 (fonds voor de vorming van risicogroepen) Artikel 1: Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Verzekeringswezen. Artikel 2: Opleidingsinspanningen Zoals vermeld in het sectorakkoord , strookt deze cao met de filosofie van het interprofessioneel akkoord en met het koninklijk besluit van 23 december Het doel is te komen tot een totale opleidingsinspanning van 1,9 % van de loonsom op jaarbasis. Daartoe worden naast de in het sectorakkoord opgenomen bepalingen (opleidingskrediet, verbetering van de werking en sensibiliseringscampagne van de doelgroepen en oprichting van een paritair observatorium voor de evolutie van de verzekeringsberoepen), de volgende maatregelen getroffen: alle bedrijfsleerformules verbeteren; het aantal werknemers dat aan de opleidingen deelneemt, verhogen; het aantal opleidingen in het sectoraal opleidingsfonds, Fopas, verhogen; de informatie aan het personeel over de opleidingen en de verschillende aanbiedingen van Fopas optimaliseren. Artikel 3: Bijdrage voor de financiering van FOPAS 2010 In 2010 wordt het Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding in de verzekeringssector (Fopas) gefinancierd door een werkgeversbijdrage van 0,10% op de brutolonen. Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van afdeling 1, hoofdstuk VIII, titel XIII, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (deel I) 8. De werkgevers zijn bijgevolg vrijgesteld van elke betaling aan het Interprofessioneel fonds waarin de voornoemde wet voorziet bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst. Artikel 4: Wijze van inning De in de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2009 en in deze overeenkomst opgenomen wijze van inning van de bijdragen, wordt als volgt vastgesteld: een bijdrage van 0,20 % van de brutolonen zal geïnd worden voor de vier trimesters van het jaar Artikel 5: Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en treedt buiten werking op 31 december Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 (3 de editie).

20 Pagina 20 Assurinfo 8 december 2009 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende het voltijds brugpensioen Inleiding Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord dat op 30 november 2009 in de verzekeringssector gesloten is. Artikel 1: Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité van de Verzekeringsondernemingen. Artikel 2: Leeftijd en anciënniteit De door de collectieve arbeidsovereenkomst nr vastgestelde leeftijd wordt voor de sector van de verzekeringsondernemingen verlaagd tot 58 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen, mits de anciënniteitvoorwaarden waarin het generatiepact voorziet, worden nageleefd (cf. het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact 10 ). Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van eender welke ondernemingsovereenkomst ter zake. Artikel 3: Praktische regeling De praktische voorwaarden met betrekking tot de toepassing van het stelsel van conventioneel brugpensioen worden vastgesteld op ondernemingsvlak, ofwel individueel, ofwel collectief. Artikel 4: Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en treedt buiten werking op 31 december Cao van 19 december 1974 tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van ontslag, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari Belgische Staatsblad van 8 juni 2007.

----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 98 VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE ECOCHEQUES, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 98 BIS VAN 21 DECEMBER 2010 EN NR. 98 TER VAN 24 MAART 2015

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Onderwerp: Ecocheques Tweejaarlijkse evaluatie Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten 2014

Onderwerp: Ecocheques Tweejaarlijkse evaluatie Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten 2014 Brussel, 21 maart 2015 Onderwerp: Ecocheques Tweejaarlijkse evaluatie Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en diensten 2014 De leden vinden hierbij een ontwerp van

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326

cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 ACLVB cao-bundeling Gas en elektriciteit PC 326 www.aclvb.be PC 326 PARITAIR COMITÉ VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF NIEUWE ARBEIDSVOORWAARDEN CAO-BUNDELING Versie juni 2014 Bart De Crock Nationaal

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie