Besluit nr d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân"

Transcriptie

1 Uitgegeven: 20 maart , nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies besluiten vast te stellen een sciaal statuut bij rerganisaties Besluit nr d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Artikel I Preambule Gedeputeerde Staten van Fryslân, Overwegende dat de kmende jaren de prvinciale rganisatie krimpt en in verandering blijft; dat de werkgever daarbij invulling wil geven aan ged werkgeverschap teneinde negatieve gevlgen vr het persneel z veel mgelijk te vrkmen, dan wel te beperken; dat daarte van de rganisatie en haar medewerkers tijdig ptimale inspanningen wrden gevraagd m zwel een kwalitatief gede rganisatie te huden én de belangen van de medewerkers te behartigen; Dat dit alleen mgelijk is met bereidheid van de werkgever tt het stimuleren en faciliteren van mbiliteit van persneel en van de medewerker m zich daarbij actief en flexibel p te stellen. Dat het huidige sciaal statuut niet tereikend is en met wrden vervangen; Dat hierver met het Gerganiseerd Overleg bij de prvincie vereenstemming is bereikt, Besluiten vast te stellen de vlgende regeling met betrekking tt werkgelegenheid en mbiliteit. Sciaal Statuut Prvincie Fryslân Hfdstuk I Artikel 1 definities a. Medewerker: degene die als ambtenaar f p arbeidsvereenkmst vr nbepaalde tijd f vr bepaalde tijd met uitzicht p een dienstverband vr nbepaalde tijd in dienst is van de werkgever; b. Functie: een samenstel van werkzaamheden zals vastgelegd in het functiebek van de prvincie c. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste cmpetenties vergelijkbaar en naar niveau en belning gelijkwaardig zijn. Daarbij wrdt rekening gehuden met een zgenaamde inwerkperide. Dit is een peride van enkele dagen tt enkele weken waarbinnen de medewerker de kennis vr de bepalende, essentiële functie-eisen met kunnen verwerven. Vr de minder bepalende functie-eisen geldt een inwerkperide van drie tt zes maanden. d. Peildatum: de datum waarp het afspiegelingsprincipe wrdt tegepast vr het vaststellen van bventalligen. e. Ongewijzigde functie: Een functie waarvan de taken, de bendigde functie-eisen en de bendigde cmpetenties niet f niet nemenswaardig zijn gewijzigd.

2 f. Passende functie: Een functie die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persnlijkheid, zijn mstandigheden en de vr hem bestaande vruitzichten kan wrden pgedragen. (artikel A.1 sub c CAP). Onder persnlijkheid, vruitzichten en mstandigheden kunnen nder meer wrden verstaan: interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezndheidstestand, gezinsmstandigheden, schling, salaris, salarisaanspraken en vastgelegde prmtiemgelijkheden. Een passende functie is maximaal twee salarisschalen lager (Vr leidinggevenden drie schalen) g. Tetsingscmmissie: Een cmmissie die bestaat uit twee vertegenwrdiger namens de werkgever, twee vertegenwrdigers namens de werknemersdelegatie en een dr partijen aangewezen nafhankelijke vrzitter. De cmmissie bepaalt, met inachtneming van dit Sciaal Statuut, zijn eigen werkwijze. Hfdstuk II Prcedureafspraken bij rerganisaties Artikel 2 De rl van de OR 1. De directeur zal ver elke vrgenmen besluit tt rganisatieaanpassing waarbij 2 f meer medewerkers hun functie verliezen, dan wel waarvan de functie meer dan 50 % wijzigt de OR m advies vragen. 2. Bij de adviesaanvraag wrden vermeld: a. het rganisatienderdeel dat met wrden aangepast; b. de reden en ndzaak van de rganisatieaanpassing; c. de inhud van de begde rganisatieaanpassing dr middel van een rganisatieplan; d. welke functies daarbij wrden getrffen e. f er sprake is van uitwisselbare functies binnen het te rerganiseren rganisatiedeel en welke dat zijn. f. De cnclusie f er p basis van het aantal functies dat wrdt ingekrmpen sprake is van het bepalen van bventalligheid dr afspiegelen als bepaald in artikel 4 lid 2 f dat wrdt ingekrmpen p basis van anciënniteit als bepaald in artikel 4 lid 3. Bij afspiegelen wrdt een datum in de tekmst bepaald als peildatum. 3. De medewerkers waarvr de rerganisatie mgelijk gevlgen heeft wrden geïnfrmeerd ver de adviesaanvraag en ver het uiteindelijk genmen besluit. 4. Tijdens de rganisatieaanpassing zal de ndernemingsraad regelmatig wrden geïnfrmeerd ver het draagvlak bij de betrkken medewerkers en ver de vrtgang van de rganisatieaanpassing. Hfdstuk III Herplaatsing binnen rganisatiedeel dat wrdt aangepast Artikel 3 Medewerker vlgt taak 1. De medewerker vlgt zijn ngewijzigde functie 2. Bij herplaatsing in nieuwe (gewijzigde) functies wrdt in de hierna gegeven vlgrde rekening gehuden met: De vrkeur van de medewerkers De geschiktheid vr een functie, zals die blijkt uit pleidingsgegevens, ervaringsgegevens, berdelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten. Ok de mgelijkheid m binnen zes maanden geschikt te maken telt mee. Het type dienstverband: medewerkers met een vaste aanstelling f tijdelijke aanstelling met begde mzetting in een vast dienstverband gaan bij herplaatsing vóór medewerkers met een tijdelijke aanstelling met begde einddatum.

3 De leeftijd van de ambtenaar: udere medewerkers gaan bij herplaatsing vr jngere medewerkers. De verheidsdiensttijd van de ambtenaar: medewerkers met een langere diensttijd gaan bij herplaatsing vr medewerkers met een krtere diensttijd. 3. Bij het tedelen van taken in het aangepaste rganisatienderdeel zal wrden gezcht naar mgelijkheden m p vrijwillige basis dr bijvrbeeld tijdelijk f structureel minder te werken (eventueel deels bekstigd vanuit de levenslpregeling) ruimte te scheppen vr een anders bventallige cllega. 4. Medewerkers die ten beheve van een cllega minder gaan werken zullen na vermindering van hun taak gedurende 6 maanden vlledig de ude bezldiging huden en daarna gedurende 6 maanden 80% van het verschil tussen de ude en nieuwe bezldiging ntvangen. Op verzek van de medewerker kan dit in een bedrag ineens wrden uitbetaald. 5. De medewerker krijgt een schriftelijk besluit ver zijn plaatsing. Hfdstuk IV Vaststellen bventalligheid Artikel 4 1. Indien een unieke functie vervalt, wrdt degene die deze functie vervult bventallig. 2. Indien er meer dan 10 uitwisselbare functies vervallen wrdt afgespiegeld binnen de afdeling waar de uitwisselbare functies vervallen, f, als die afdeling kleiner is dan 20 medewerkers, binnen de rganisatie-eenheid waarte de afdeling behrt. Vrafgaande aan het vrnemen tt tepassing van het afspiegelingsprincipe wrdt de Ondernemingsraad m advies verzcht. Het afspiegelingsbeginsel zals geldt vr het bedrijfsleven wrdt integraal tegepast inclusief de uitznderingsmgelijkheden (zie bijlage). Dit betekent dat 5 leeftijdsgrepen wrden gevrmd en het aantal te krimpen functies p basis van evenredigheid naar het aantal medewerkers in elke leeftijdsgrep wrdt verdeeld. Binnen de leeftijdsgrep geldt het lif principe. Niet bventallige medewerkers kunnen binnen dezelfde leeftijdsgrep met testemming van de leidinggevende ruilen met een bventallige. 3. Indien er 10 f minder uitwisselbare functie vervallen, wrdt de bventalligheid berdeeld p basis van en p vlgrde van: - vrijwilligheid (met testemming leidinggevende); - type dienstverband (tijdelijk vr vast); - leeftijd (jng vr ud); - verheidsdiensttijd (krtere diensttijd eerst); 4. Bij het vrnemen tt vaststellen van bventalligheid wrdt vrafgaande aan de definitieve vaststelling bezien f er rganisatiebreed, vacatures zijn, danwel tijdelijke functies eventueel vervult dr externen- zijn waarmee bventalligheid kan wrden vrkmen. 5. De medewerker krijgt een schriftelijk besluit ver zijn aanwijzing als bventallige met een aanzegging tt rerganisatientslag mcht uiteindelijk na uiterste inspanningen herplaatsing niet lukken. 6. De tetsingscmmissie tetst de juiste tepassing van het afspiegelingsprincipe vrdat de medewerkers ver de uitkmst hiervan wrden geïnfrmeerd.

4 Hfdstuk V Het prces verlpt van werk naar werk Artikel 5 gezamenlijke inspanning 1. De prvincie en de bventallige medewerker hebben de inspanningsverplichting m in gezamenlijk verleg zich gedurende één jaar, vr medewerkers met een prvinciaal dienstverband krter dan 10 jaar, en 18 maanden vr medewerkers met een prvinciaal dienstverband van 10 jaar en langer, intensief in te zetten m te kmen tt interne resp. externe herplaatsing. Aan het begin van het traject wrdt, in een gezamenlijk verleg, een plan pgesteld, met daarin de te nemen stappen, de bendigde inzet van prvinciale middelen, de data en termijnen. De leidinggevende neemt het initiatief tt een eerste gesprek hierver binnen 30 dagen nadat de bventalligheid frmeel is vastgesteld. Dit herplaatsingsplan wrdt ndertekend dr leidinggevende en medewerker en tijdens het traject bijgehuden en aangevuld. De genemde peride van vangt aan bij ndertekening van de vereenkmst. 2. Op verzek van de medewerker kan de herplaatsingstermijn twee maal met drie maanden wrden verlengd als kan wrden aangetnd dat de medewerker vldende inspanningen heeft verricht én er een redelijke kans van slagen is. 3. Zwel de medewerker als de werkgever kunnen de tetsingscmmissie vragen f de andere partij vldende inspanningen verricht zals afgesprken in het herplaatsingsplan. Artikel 6 inspanningsverplichting van de medewerker De inspanningsverplichting van de medewerker bestaat uit: a. actief zeken naar andere functies binnen en buiten de prvinciale rganisatie; b. aangeven welke faciliteiten bendigd zijn m zijn inzetbaarheid te laten aansluiten p de arbeidsmarkt; c. bereidheid tt het vlgen van pleiding/schling/training; d. bereidheid tt het vlgen van m-, her- en bijschling; e. bereidheid tt het meewerken aan (tijdelijke) plaatsingen m de inzetbaarheid te vergrten; f. accepteren van een passende functie. Artikel 7 inspanningsverplichting van de prvincie De inspanningsverplichting van de prvincie bestaat uit: a. garantie van bezldiging en rechtspsitie tijdens de peride waarin gewerkt wrdt aan herplaatsing; b. actief zeken naar andere functies binnen en buiten de prvinciale rganisatie; c. Plaatsen in passende functies en bemiddeling bij de plaatsing; d. meewerken aan tijdelijke prefplaatsing gedurende maximaal 1 jaar; e. het verlenen van een vrrangspsitie bij de vervulling van vacatures; f. faciliteren van medewerkers bijvrbeeld in de vrm van: arbeidsmarktriëntatie geschiktheidtets; berepskeuzetest; caching; pleiding/schling/training her-, m-, en bijschling; bemiddeling bij (tijdelijke) plaatsingen; in redelijkheid geven van een vergeding van de te maken ksten dr de medewerker; utplacement (waarbij de medewerker kan kiezen uit 2 bureaus);

5 Hfdstuk VI Materiële vrzieningen ter ndersteuning van het plaatsingsprces Artikel 8 vrijwillig vertrek 1. De medewerker die bventallig is verklaard kan gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling. Het recht p terugkeer als genemd in artikel 10 vervalt dan. 2. Bij vrijwillig vertrek wrdt een eenmalige uitkering gegeven van 12 maandsalarissen nder aftrek van één maandsalaris vr elke vlle maand die is verstreken, gerekend vanaf drie maanden na de datum waarp de medewerkers bventallig is verklaard, met als maximum het aantal maanden salaris vanaf het ntslag tt de eerst mgelijke datum van pensinering. Vr medewerkers werkzaam in een functie met een salarisschaal lager dan 10 wrdt het bedrag nett uitbetaald. Artikel 9 Flankerend beleid bij acceptatie werk bij een andere werkgever 1. Bij ntslag, anders dan bij vrijwillig vertrek met een eenmalige uitkering zals bedeld in artikel 8, is in plaats van de eenmalige uitkering als mschreven in artikel 8, een maatwerkvertrekregeling mgelijk. 2. De maatwerkvertrekregeling wrdt in hge mate bepaald dr de mstandigheden en tekmstplannen van de medewerker. Bij deze regeling zal rekening wrden gehuden met: mstandigheden van de betrkken medewerker zals: de leeftijd, de bestaande rechten, de tekmstplannen en eventuele arbeidsngeschiktheid van de medewerker; de (k financiële) cnsequenties vr de rganisatie als het dienstverband van de betrkken medewerker zu wrden gecntinueerd. Elementen bij vertrekregelingen kunnen zijn - ntslaguitkering WW; - pensienvrziening; - aanvulling p arbeidsngeschiktheidsuitkering; - levenslp; - ingang ntslagdatum; - verhuisksten; - cmbinatie van bvenstaande elementen; Artikel 10 Tijdelijke terugkeergarantie 1. De medewerker die binnen 12 maanden na plaatsing extern znder vertrekpremie als bedel in artikel 8, werkls wrdt heeft eenmalig een tijdelijke terugkeergarantie. 2. De tijdelijke terugkeergarantie wrdt vrm gegeven dr een aanstelling vr bepaalde tijd van maximaal één jaar. Tijdens dit jaar bestaat er alleen aanspraak p begeleiding naar ander werk cnfrm alle aanspraken als pgenmen in dit sciaal statuut. Artikel 11 Aanvulling bij herplaatsing 1. De medewerker die intern wrdt geplaatst in een lagere functieschaal krijgt een telage cnfrm artikel C6, vijfde lid van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling Prvincies die ten tijde van het afsluiten van het sciaal statuut luidt als vlgt: Bij beneming in een andere functie waarvr een lagere salarisschaal geldt wrdt het salaris bepaald p het salaris in de ude functie, dch maximaal p het maximumsalaris in de nieuwe salarisschaal. Indien het salaris in de ude functie hger is dan het maximumsalaris in de nieuwe salarisschaal wrdt de ambtenaar het verschil bij wijze van telage tegekend. Deze telage wrdt als salaris aangemerkt. Het bepaalde in de eerste en tweede vlzin is niet van tepassing indien

6 de daar bedelde beneming plaatsvindt aansluitend p een tijdelijke beneming in een functie waarvr een hgere salarisschaal gld en de ambtenaar bij die tijdelijke beneming is medegedeeld dat de salarisschaal in verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden 2. De medewerker die extern wrdt herplaatst kmt in aanmerking vr een telage p basis van het bepaalde in de leden 3, 4 en Het inkmen bij de prvincie p mment van ntslag wrdt berekend dr het samentellen van de vlgende inkmensbestanddelen: Jaarsalaris; Vakantie-uitkering; Eindejaarsuitkering; Eventuele vaste telagen p jaarbasis; Werkgeversdeel pensienpremie p jaarbasis exclusief tijdelijke pslagen. 4. De telage wrdt gegeven gedurende maximaal 24 maanden gedurende de peride dat de medewerker de functie extern blijft vervullen. 5. De telage bedraagt tijdens de eerste 12 maanden het verschil tussen de in lid 3 genemde inkmenscmpnenten van de ude functie en die van de nieuwe functie. Vanaf de 13 e tt en met de 24 e maand is de telage gelijk aan het verschil tussen 90% van de in lid 3 genemde inkmenscmpnenten van de ude functie en die van de nieuwe functie. 6. Indien de medewerker na ntslag een eigen bedrijf start wrdt de telage als bedeld in lid 2 gebaseerd p de in dat lid genemde inkmenscmpnenten in de ude functie en de uitkeringsaanspraken als de medewerker werkls zu zijn gewrden na een rerganisatientslag. De medewerker kan in plaats van deze telage k kiezen vr een maatwerkvertrekregeling als bedeld in artikel 9 lid Vr de medewerker die als zzp-er gaat werken geldt in afwijking van lid 6, aansluitend p zijn ntslag, het gestelde in de leden 2 tt en met 4, waarbij de praktische werkwijze in nderling verleg wrdt vastgesteld. Artikel 12 Schling na herplaatsing 1. De medewerker die intern is herplaatst in een lagere functieschaal behudt gedurende het eerste jaar van plaatsing aanspraak p schlingsmgelijkheden m plaatsing in een functie p het ude schaalniveau mgelijk te maken. 2. De medewerker die extern is geplaatst met een aanspraak p een telage als bedeld in artikel 11 lid 1 hudt gedurende een jaar na plaatsing aanspraak p schlingsmgelijkheden. De schling dient de arbeidsmarktpsitie van de betreffende medewerker te verbeteren en met leiden tt een reële kans p het verkrijgen f behuden van werk. Hfdstuk VII Taak Tetsingscmmissie Artikel De tetsingscmmissie tetst de juiste tepassing van het afspiegelingsprincipe vrdat de medewerkers ver de uitkmst hiervan wrden geïnfrmeerd. 2. Zwel de medewerker als de werkgever kunnen de tetsingscmmissie vragen f de andere partij vldende inspanningen verricht zals afgesprken in het herplaatsingsplan. 3. Een vrgenmen strafntslag wrdt altijd vrafgegaan dr een verzek aan de tetsingscmmissie als bepaald in artikel 5 lid 3.

7 Hfdstuk VIII Overheveling van taken naar een andere rganisatie Artikel 14 Indien werkzaamheden die de prvincie verricht wrden vergedragen naar een andere rganisatie zal de werkgever zich tt het uiterste inspannen m medewerkers die deze werkzaamheden verrichten alsmede de medewerkers p ndersteunende taken die dr de verheveling van taken vervallen, zveel mgelijk hun werkzaamheden te laten vlgen dr daarver afspraken te maken met de rganisatie(s) die deze taken gaat verrichten. Hfdstuk IX Gevlgen niet nakmen verplichtingen Artikel Slechts in die situatie waarin na uiterste inspanningen van zwel prvincie als medewerker p het gebied van mbiliteit, detachering, schling, utplacement f andere instrumenten, de prvincie p grnd van het rganisatiebelang tt de cnclusie kmt dat het dienstverband met de medewerker, niet kan wrden vrtgezet zal de prvincie vergaan tt beëindiging van het dienstverband (rerganisatientslag). Een rerganisatientslag zal slechts dan wrden verleend als niet tt vereenstemming van een maatwerkvertrekregeling als bedeld in artikel 9 lid 1 wrdt gekmen. 2. Indien de medewerker zich bij herhaling niet hudt aan zijn verplichtingen als genemd in artikel 6 maakt zich schuldig aan plichtsverzuim waarp strafntslag vlgt. 3. Indien de werkgever zich bij herhaling niet hudt aan zijn verplichtingen als genemd in artikel 7 wrdt de termijn van inspanning van artikel 5 lid 1 verlengd met een gelijke peride als de peride waarin de werkgever die verplichtingen niet nakwam. 4. De medewerker heeft bij een rerganisatientslag aanspraak p een WWuitkering en p een uikering als bepaald in de regeling aanvullende vrzieningen bij werklsheid. 5. Na rerganisatientslag behudt de ex- medewerker gedurende de lptijd van de uitkeringsaanspraken een vrrangspsitie bij vacatures. 6. Een vrgenmen strafntslag wrdt altijd vrafgegaan dr een verzek aan de tetsingscmmissie als bepaald in artikel 5 lid 3. Hfdstuk X Sltbepalingen Artikel 16 Hardheidsclausule Wanneer zich mstandigheden vrden waarin dit sciaal statuut niet vrziet, dan zullen Gedeputeerde Staten, gehrd het GO, ter zake nadere regels stellen. Ten aanzien van individuele gevallen is de gedeputeerde met de prtefeuille P&O bevegd ten gunste van de betrkkene te beslissen. Artikel 17 Citeertitel, inwerkingtreding en werkingsduur Deze regeling kan wrden aangehaald als Sciaal Statuut Prvincie Fryslân en treedt in werking p 1 april Het Sciaal Statuut vastgesteld dr Gedeputeerde Staten van Fryslân in hun vergadering van wrdt tegelijkertijd ingetrkken. Het Sciaal Statuut Prvincie Fryslân vervalt per 31 december Indien partijen vr aflp van deze termijn geen vereenstemming hebben bereikt ver het pvlgend Sciaal Statuut wrdt de werking van nderhavig Sciaal Statuut met maximaal één jaar verlengd.

8 Bijlage bij sciaal statuut Uitznderingen afspiegelingsprincipe De uitznderingen als bedeld in artikel 4 lid 2 van het sciaal statuut zijn: a. een medewerker met een unieke functie (een functie die maar dr 1 specifieke medewerker wrdt uitgeefend); b. een nmisbare medewerker: het met hier gaan m een medewerker die ver zdanige bijzndere kennis f bekwaamheden beschikt, dat zijn ntslag vr het functineren van de prvincie te bezwaarlijk zu zijn. Het ntslag van deze specifieke medewerker zu ernstige gevlgen meten hebben vr de prvincie; c. een medewerker met een zwakke arbeidsmarktpsitie: Afwijking van het afspiegelingsbeginsel p deze grnd is alleen mgelijk als de betreffende medewerker een duidelijk zwakkere arbeidsmarktpsitie heeft dan degene die na hem/haar vr ntslag zu meten wrden vrgedragen; d. de medewerker die bij een derde tewerkgesteld is en bij deze derde nder tezicht staat (denk bijvrbeeld aan een werknemer die gedetacheerd is). Vervanging van deze medewerker is redelijkerwijs niet mgelijk.

9 Ondertekening Namens Het Cllege van Gedeputeerde Staten van Fryslân (naam) (datum), (plaats) Namens de het bestuur van de CNV Publieke Taak (naam) (datum), (plaats) Namens het bestuur van De AbVaKaBO/ FNV (naam) (datum), (plaats)

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie