Besluit nr d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân"

Transcriptie

1 Uitgegeven: 20 maart , nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies besluiten vast te stellen een sciaal statuut bij rerganisaties Besluit nr d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Artikel I Preambule Gedeputeerde Staten van Fryslân, Overwegende dat de kmende jaren de prvinciale rganisatie krimpt en in verandering blijft; dat de werkgever daarbij invulling wil geven aan ged werkgeverschap teneinde negatieve gevlgen vr het persneel z veel mgelijk te vrkmen, dan wel te beperken; dat daarte van de rganisatie en haar medewerkers tijdig ptimale inspanningen wrden gevraagd m zwel een kwalitatief gede rganisatie te huden én de belangen van de medewerkers te behartigen; Dat dit alleen mgelijk is met bereidheid van de werkgever tt het stimuleren en faciliteren van mbiliteit van persneel en van de medewerker m zich daarbij actief en flexibel p te stellen. Dat het huidige sciaal statuut niet tereikend is en met wrden vervangen; Dat hierver met het Gerganiseerd Overleg bij de prvincie vereenstemming is bereikt, Besluiten vast te stellen de vlgende regeling met betrekking tt werkgelegenheid en mbiliteit. Sciaal Statuut Prvincie Fryslân Hfdstuk I Artikel 1 definities a. Medewerker: degene die als ambtenaar f p arbeidsvereenkmst vr nbepaalde tijd f vr bepaalde tijd met uitzicht p een dienstverband vr nbepaalde tijd in dienst is van de werkgever; b. Functie: een samenstel van werkzaamheden zals vastgelegd in het functiebek van de prvincie c. Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste cmpetenties vergelijkbaar en naar niveau en belning gelijkwaardig zijn. Daarbij wrdt rekening gehuden met een zgenaamde inwerkperide. Dit is een peride van enkele dagen tt enkele weken waarbinnen de medewerker de kennis vr de bepalende, essentiële functie-eisen met kunnen verwerven. Vr de minder bepalende functie-eisen geldt een inwerkperide van drie tt zes maanden. d. Peildatum: de datum waarp het afspiegelingsprincipe wrdt tegepast vr het vaststellen van bventalligen. e. Ongewijzigde functie: Een functie waarvan de taken, de bendigde functie-eisen en de bendigde cmpetenties niet f niet nemenswaardig zijn gewijzigd.

2 f. Passende functie: Een functie die de medewerker redelijkerwijs in verband met zijn persnlijkheid, zijn mstandigheden en de vr hem bestaande vruitzichten kan wrden pgedragen. (artikel A.1 sub c CAP). Onder persnlijkheid, vruitzichten en mstandigheden kunnen nder meer wrden verstaan: interesse, capaciteiten, ervaring, leeftijd, gezndheidstestand, gezinsmstandigheden, schling, salaris, salarisaanspraken en vastgelegde prmtiemgelijkheden. Een passende functie is maximaal twee salarisschalen lager (Vr leidinggevenden drie schalen) g. Tetsingscmmissie: Een cmmissie die bestaat uit twee vertegenwrdiger namens de werkgever, twee vertegenwrdigers namens de werknemersdelegatie en een dr partijen aangewezen nafhankelijke vrzitter. De cmmissie bepaalt, met inachtneming van dit Sciaal Statuut, zijn eigen werkwijze. Hfdstuk II Prcedureafspraken bij rerganisaties Artikel 2 De rl van de OR 1. De directeur zal ver elke vrgenmen besluit tt rganisatieaanpassing waarbij 2 f meer medewerkers hun functie verliezen, dan wel waarvan de functie meer dan 50 % wijzigt de OR m advies vragen. 2. Bij de adviesaanvraag wrden vermeld: a. het rganisatienderdeel dat met wrden aangepast; b. de reden en ndzaak van de rganisatieaanpassing; c. de inhud van de begde rganisatieaanpassing dr middel van een rganisatieplan; d. welke functies daarbij wrden getrffen e. f er sprake is van uitwisselbare functies binnen het te rerganiseren rganisatiedeel en welke dat zijn. f. De cnclusie f er p basis van het aantal functies dat wrdt ingekrmpen sprake is van het bepalen van bventalligheid dr afspiegelen als bepaald in artikel 4 lid 2 f dat wrdt ingekrmpen p basis van anciënniteit als bepaald in artikel 4 lid 3. Bij afspiegelen wrdt een datum in de tekmst bepaald als peildatum. 3. De medewerkers waarvr de rerganisatie mgelijk gevlgen heeft wrden geïnfrmeerd ver de adviesaanvraag en ver het uiteindelijk genmen besluit. 4. Tijdens de rganisatieaanpassing zal de ndernemingsraad regelmatig wrden geïnfrmeerd ver het draagvlak bij de betrkken medewerkers en ver de vrtgang van de rganisatieaanpassing. Hfdstuk III Herplaatsing binnen rganisatiedeel dat wrdt aangepast Artikel 3 Medewerker vlgt taak 1. De medewerker vlgt zijn ngewijzigde functie 2. Bij herplaatsing in nieuwe (gewijzigde) functies wrdt in de hierna gegeven vlgrde rekening gehuden met: De vrkeur van de medewerkers De geschiktheid vr een functie, zals die blijkt uit pleidingsgegevens, ervaringsgegevens, berdelingsgesprekken en eventuele geschiktheidstesten. Ok de mgelijkheid m binnen zes maanden geschikt te maken telt mee. Het type dienstverband: medewerkers met een vaste aanstelling f tijdelijke aanstelling met begde mzetting in een vast dienstverband gaan bij herplaatsing vóór medewerkers met een tijdelijke aanstelling met begde einddatum.

3 De leeftijd van de ambtenaar: udere medewerkers gaan bij herplaatsing vr jngere medewerkers. De verheidsdiensttijd van de ambtenaar: medewerkers met een langere diensttijd gaan bij herplaatsing vr medewerkers met een krtere diensttijd. 3. Bij het tedelen van taken in het aangepaste rganisatienderdeel zal wrden gezcht naar mgelijkheden m p vrijwillige basis dr bijvrbeeld tijdelijk f structureel minder te werken (eventueel deels bekstigd vanuit de levenslpregeling) ruimte te scheppen vr een anders bventallige cllega. 4. Medewerkers die ten beheve van een cllega minder gaan werken zullen na vermindering van hun taak gedurende 6 maanden vlledig de ude bezldiging huden en daarna gedurende 6 maanden 80% van het verschil tussen de ude en nieuwe bezldiging ntvangen. Op verzek van de medewerker kan dit in een bedrag ineens wrden uitbetaald. 5. De medewerker krijgt een schriftelijk besluit ver zijn plaatsing. Hfdstuk IV Vaststellen bventalligheid Artikel 4 1. Indien een unieke functie vervalt, wrdt degene die deze functie vervult bventallig. 2. Indien er meer dan 10 uitwisselbare functies vervallen wrdt afgespiegeld binnen de afdeling waar de uitwisselbare functies vervallen, f, als die afdeling kleiner is dan 20 medewerkers, binnen de rganisatie-eenheid waarte de afdeling behrt. Vrafgaande aan het vrnemen tt tepassing van het afspiegelingsprincipe wrdt de Ondernemingsraad m advies verzcht. Het afspiegelingsbeginsel zals geldt vr het bedrijfsleven wrdt integraal tegepast inclusief de uitznderingsmgelijkheden (zie bijlage). Dit betekent dat 5 leeftijdsgrepen wrden gevrmd en het aantal te krimpen functies p basis van evenredigheid naar het aantal medewerkers in elke leeftijdsgrep wrdt verdeeld. Binnen de leeftijdsgrep geldt het lif principe. Niet bventallige medewerkers kunnen binnen dezelfde leeftijdsgrep met testemming van de leidinggevende ruilen met een bventallige. 3. Indien er 10 f minder uitwisselbare functie vervallen, wrdt de bventalligheid berdeeld p basis van en p vlgrde van: - vrijwilligheid (met testemming leidinggevende); - type dienstverband (tijdelijk vr vast); - leeftijd (jng vr ud); - verheidsdiensttijd (krtere diensttijd eerst); 4. Bij het vrnemen tt vaststellen van bventalligheid wrdt vrafgaande aan de definitieve vaststelling bezien f er rganisatiebreed, vacatures zijn, danwel tijdelijke functies eventueel vervult dr externen- zijn waarmee bventalligheid kan wrden vrkmen. 5. De medewerker krijgt een schriftelijk besluit ver zijn aanwijzing als bventallige met een aanzegging tt rerganisatientslag mcht uiteindelijk na uiterste inspanningen herplaatsing niet lukken. 6. De tetsingscmmissie tetst de juiste tepassing van het afspiegelingsprincipe vrdat de medewerkers ver de uitkmst hiervan wrden geïnfrmeerd.

4 Hfdstuk V Het prces verlpt van werk naar werk Artikel 5 gezamenlijke inspanning 1. De prvincie en de bventallige medewerker hebben de inspanningsverplichting m in gezamenlijk verleg zich gedurende één jaar, vr medewerkers met een prvinciaal dienstverband krter dan 10 jaar, en 18 maanden vr medewerkers met een prvinciaal dienstverband van 10 jaar en langer, intensief in te zetten m te kmen tt interne resp. externe herplaatsing. Aan het begin van het traject wrdt, in een gezamenlijk verleg, een plan pgesteld, met daarin de te nemen stappen, de bendigde inzet van prvinciale middelen, de data en termijnen. De leidinggevende neemt het initiatief tt een eerste gesprek hierver binnen 30 dagen nadat de bventalligheid frmeel is vastgesteld. Dit herplaatsingsplan wrdt ndertekend dr leidinggevende en medewerker en tijdens het traject bijgehuden en aangevuld. De genemde peride van vangt aan bij ndertekening van de vereenkmst. 2. Op verzek van de medewerker kan de herplaatsingstermijn twee maal met drie maanden wrden verlengd als kan wrden aangetnd dat de medewerker vldende inspanningen heeft verricht én er een redelijke kans van slagen is. 3. Zwel de medewerker als de werkgever kunnen de tetsingscmmissie vragen f de andere partij vldende inspanningen verricht zals afgesprken in het herplaatsingsplan. Artikel 6 inspanningsverplichting van de medewerker De inspanningsverplichting van de medewerker bestaat uit: a. actief zeken naar andere functies binnen en buiten de prvinciale rganisatie; b. aangeven welke faciliteiten bendigd zijn m zijn inzetbaarheid te laten aansluiten p de arbeidsmarkt; c. bereidheid tt het vlgen van pleiding/schling/training; d. bereidheid tt het vlgen van m-, her- en bijschling; e. bereidheid tt het meewerken aan (tijdelijke) plaatsingen m de inzetbaarheid te vergrten; f. accepteren van een passende functie. Artikel 7 inspanningsverplichting van de prvincie De inspanningsverplichting van de prvincie bestaat uit: a. garantie van bezldiging en rechtspsitie tijdens de peride waarin gewerkt wrdt aan herplaatsing; b. actief zeken naar andere functies binnen en buiten de prvinciale rganisatie; c. Plaatsen in passende functies en bemiddeling bij de plaatsing; d. meewerken aan tijdelijke prefplaatsing gedurende maximaal 1 jaar; e. het verlenen van een vrrangspsitie bij de vervulling van vacatures; f. faciliteren van medewerkers bijvrbeeld in de vrm van: arbeidsmarktriëntatie geschiktheidtets; berepskeuzetest; caching; pleiding/schling/training her-, m-, en bijschling; bemiddeling bij (tijdelijke) plaatsingen; in redelijkheid geven van een vergeding van de te maken ksten dr de medewerker; utplacement (waarbij de medewerker kan kiezen uit 2 bureaus);

5 Hfdstuk VI Materiële vrzieningen ter ndersteuning van het plaatsingsprces Artikel 8 vrijwillig vertrek 1. De medewerker die bventallig is verklaard kan gebruik maken van de vrijwillige vertrekregeling. Het recht p terugkeer als genemd in artikel 10 vervalt dan. 2. Bij vrijwillig vertrek wrdt een eenmalige uitkering gegeven van 12 maandsalarissen nder aftrek van één maandsalaris vr elke vlle maand die is verstreken, gerekend vanaf drie maanden na de datum waarp de medewerkers bventallig is verklaard, met als maximum het aantal maanden salaris vanaf het ntslag tt de eerst mgelijke datum van pensinering. Vr medewerkers werkzaam in een functie met een salarisschaal lager dan 10 wrdt het bedrag nett uitbetaald. Artikel 9 Flankerend beleid bij acceptatie werk bij een andere werkgever 1. Bij ntslag, anders dan bij vrijwillig vertrek met een eenmalige uitkering zals bedeld in artikel 8, is in plaats van de eenmalige uitkering als mschreven in artikel 8, een maatwerkvertrekregeling mgelijk. 2. De maatwerkvertrekregeling wrdt in hge mate bepaald dr de mstandigheden en tekmstplannen van de medewerker. Bij deze regeling zal rekening wrden gehuden met: mstandigheden van de betrkken medewerker zals: de leeftijd, de bestaande rechten, de tekmstplannen en eventuele arbeidsngeschiktheid van de medewerker; de (k financiële) cnsequenties vr de rganisatie als het dienstverband van de betrkken medewerker zu wrden gecntinueerd. Elementen bij vertrekregelingen kunnen zijn - ntslaguitkering WW; - pensienvrziening; - aanvulling p arbeidsngeschiktheidsuitkering; - levenslp; - ingang ntslagdatum; - verhuisksten; - cmbinatie van bvenstaande elementen; Artikel 10 Tijdelijke terugkeergarantie 1. De medewerker die binnen 12 maanden na plaatsing extern znder vertrekpremie als bedel in artikel 8, werkls wrdt heeft eenmalig een tijdelijke terugkeergarantie. 2. De tijdelijke terugkeergarantie wrdt vrm gegeven dr een aanstelling vr bepaalde tijd van maximaal één jaar. Tijdens dit jaar bestaat er alleen aanspraak p begeleiding naar ander werk cnfrm alle aanspraken als pgenmen in dit sciaal statuut. Artikel 11 Aanvulling bij herplaatsing 1. De medewerker die intern wrdt geplaatst in een lagere functieschaal krijgt een telage cnfrm artikel C6, vijfde lid van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling Prvincies die ten tijde van het afsluiten van het sciaal statuut luidt als vlgt: Bij beneming in een andere functie waarvr een lagere salarisschaal geldt wrdt het salaris bepaald p het salaris in de ude functie, dch maximaal p het maximumsalaris in de nieuwe salarisschaal. Indien het salaris in de ude functie hger is dan het maximumsalaris in de nieuwe salarisschaal wrdt de ambtenaar het verschil bij wijze van telage tegekend. Deze telage wrdt als salaris aangemerkt. Het bepaalde in de eerste en tweede vlzin is niet van tepassing indien

6 de daar bedelde beneming plaatsvindt aansluitend p een tijdelijke beneming in een functie waarvr een hgere salarisschaal gld en de ambtenaar bij die tijdelijke beneming is medegedeeld dat de salarisschaal in verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden 2. De medewerker die extern wrdt herplaatst kmt in aanmerking vr een telage p basis van het bepaalde in de leden 3, 4 en Het inkmen bij de prvincie p mment van ntslag wrdt berekend dr het samentellen van de vlgende inkmensbestanddelen: Jaarsalaris; Vakantie-uitkering; Eindejaarsuitkering; Eventuele vaste telagen p jaarbasis; Werkgeversdeel pensienpremie p jaarbasis exclusief tijdelijke pslagen. 4. De telage wrdt gegeven gedurende maximaal 24 maanden gedurende de peride dat de medewerker de functie extern blijft vervullen. 5. De telage bedraagt tijdens de eerste 12 maanden het verschil tussen de in lid 3 genemde inkmenscmpnenten van de ude functie en die van de nieuwe functie. Vanaf de 13 e tt en met de 24 e maand is de telage gelijk aan het verschil tussen 90% van de in lid 3 genemde inkmenscmpnenten van de ude functie en die van de nieuwe functie. 6. Indien de medewerker na ntslag een eigen bedrijf start wrdt de telage als bedeld in lid 2 gebaseerd p de in dat lid genemde inkmenscmpnenten in de ude functie en de uitkeringsaanspraken als de medewerker werkls zu zijn gewrden na een rerganisatientslag. De medewerker kan in plaats van deze telage k kiezen vr een maatwerkvertrekregeling als bedeld in artikel 9 lid Vr de medewerker die als zzp-er gaat werken geldt in afwijking van lid 6, aansluitend p zijn ntslag, het gestelde in de leden 2 tt en met 4, waarbij de praktische werkwijze in nderling verleg wrdt vastgesteld. Artikel 12 Schling na herplaatsing 1. De medewerker die intern is herplaatst in een lagere functieschaal behudt gedurende het eerste jaar van plaatsing aanspraak p schlingsmgelijkheden m plaatsing in een functie p het ude schaalniveau mgelijk te maken. 2. De medewerker die extern is geplaatst met een aanspraak p een telage als bedeld in artikel 11 lid 1 hudt gedurende een jaar na plaatsing aanspraak p schlingsmgelijkheden. De schling dient de arbeidsmarktpsitie van de betreffende medewerker te verbeteren en met leiden tt een reële kans p het verkrijgen f behuden van werk. Hfdstuk VII Taak Tetsingscmmissie Artikel De tetsingscmmissie tetst de juiste tepassing van het afspiegelingsprincipe vrdat de medewerkers ver de uitkmst hiervan wrden geïnfrmeerd. 2. Zwel de medewerker als de werkgever kunnen de tetsingscmmissie vragen f de andere partij vldende inspanningen verricht zals afgesprken in het herplaatsingsplan. 3. Een vrgenmen strafntslag wrdt altijd vrafgegaan dr een verzek aan de tetsingscmmissie als bepaald in artikel 5 lid 3.

7 Hfdstuk VIII Overheveling van taken naar een andere rganisatie Artikel 14 Indien werkzaamheden die de prvincie verricht wrden vergedragen naar een andere rganisatie zal de werkgever zich tt het uiterste inspannen m medewerkers die deze werkzaamheden verrichten alsmede de medewerkers p ndersteunende taken die dr de verheveling van taken vervallen, zveel mgelijk hun werkzaamheden te laten vlgen dr daarver afspraken te maken met de rganisatie(s) die deze taken gaat verrichten. Hfdstuk IX Gevlgen niet nakmen verplichtingen Artikel Slechts in die situatie waarin na uiterste inspanningen van zwel prvincie als medewerker p het gebied van mbiliteit, detachering, schling, utplacement f andere instrumenten, de prvincie p grnd van het rganisatiebelang tt de cnclusie kmt dat het dienstverband met de medewerker, niet kan wrden vrtgezet zal de prvincie vergaan tt beëindiging van het dienstverband (rerganisatientslag). Een rerganisatientslag zal slechts dan wrden verleend als niet tt vereenstemming van een maatwerkvertrekregeling als bedeld in artikel 9 lid 1 wrdt gekmen. 2. Indien de medewerker zich bij herhaling niet hudt aan zijn verplichtingen als genemd in artikel 6 maakt zich schuldig aan plichtsverzuim waarp strafntslag vlgt. 3. Indien de werkgever zich bij herhaling niet hudt aan zijn verplichtingen als genemd in artikel 7 wrdt de termijn van inspanning van artikel 5 lid 1 verlengd met een gelijke peride als de peride waarin de werkgever die verplichtingen niet nakwam. 4. De medewerker heeft bij een rerganisatientslag aanspraak p een WWuitkering en p een uikering als bepaald in de regeling aanvullende vrzieningen bij werklsheid. 5. Na rerganisatientslag behudt de ex- medewerker gedurende de lptijd van de uitkeringsaanspraken een vrrangspsitie bij vacatures. 6. Een vrgenmen strafntslag wrdt altijd vrafgegaan dr een verzek aan de tetsingscmmissie als bepaald in artikel 5 lid 3. Hfdstuk X Sltbepalingen Artikel 16 Hardheidsclausule Wanneer zich mstandigheden vrden waarin dit sciaal statuut niet vrziet, dan zullen Gedeputeerde Staten, gehrd het GO, ter zake nadere regels stellen. Ten aanzien van individuele gevallen is de gedeputeerde met de prtefeuille P&O bevegd ten gunste van de betrkkene te beslissen. Artikel 17 Citeertitel, inwerkingtreding en werkingsduur Deze regeling kan wrden aangehaald als Sciaal Statuut Prvincie Fryslân en treedt in werking p 1 april Het Sciaal Statuut vastgesteld dr Gedeputeerde Staten van Fryslân in hun vergadering van wrdt tegelijkertijd ingetrkken. Het Sciaal Statuut Prvincie Fryslân vervalt per 31 december Indien partijen vr aflp van deze termijn geen vereenstemming hebben bereikt ver het pvlgend Sciaal Statuut wrdt de werking van nderhavig Sciaal Statuut met maximaal één jaar verlengd.

8 Bijlage bij sciaal statuut Uitznderingen afspiegelingsprincipe De uitznderingen als bedeld in artikel 4 lid 2 van het sciaal statuut zijn: a. een medewerker met een unieke functie (een functie die maar dr 1 specifieke medewerker wrdt uitgeefend); b. een nmisbare medewerker: het met hier gaan m een medewerker die ver zdanige bijzndere kennis f bekwaamheden beschikt, dat zijn ntslag vr het functineren van de prvincie te bezwaarlijk zu zijn. Het ntslag van deze specifieke medewerker zu ernstige gevlgen meten hebben vr de prvincie; c. een medewerker met een zwakke arbeidsmarktpsitie: Afwijking van het afspiegelingsbeginsel p deze grnd is alleen mgelijk als de betreffende medewerker een duidelijk zwakkere arbeidsmarktpsitie heeft dan degene die na hem/haar vr ntslag zu meten wrden vrgedragen; d. de medewerker die bij een derde tewerkgesteld is en bij deze derde nder tezicht staat (denk bijvrbeeld aan een werknemer die gedetacheerd is). Vervanging van deze medewerker is redelijkerwijs niet mgelijk.

9 Ondertekening Namens Het Cllege van Gedeputeerde Staten van Fryslân (naam) (datum), (plaats) Namens de het bestuur van de CNV Publieke Taak (naam) (datum), (plaats) Namens het bestuur van De AbVaKaBO/ FNV (naam) (datum), (plaats)

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

PROVINCIAAL BLAD. Besluit d.d. 12 januari 2016 van Gedeputeerde Staten van Fryslân PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 362 22 januari 2016 Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor.

1.5 Daar waar sprake is van strijdigheid tussen het addendum en het vigerende sociaal plan, gaan de bepalingen van dit addendum voor. Addendum behrend bij drlpend Sciaal Plan De Riethrst Strmenland Partijen cnstateren dat het huidige sciaal plan aanvulling beheft als gevlg van het vrgenmen besluit 'Clíënt vrp', december 2016. Dit addendum

Nadere informatie

Checklist sociaal plan

Checklist sociaal plan Checklist sciaal plan Inleiding Deze checklist kan wrden gebruikt m te tetsen een sciaal plan f sciaal beleidskader vlledig is, past bij de mstandigheden in een rganisatie en f er alle zaken in geregeld

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

Sociaal Plan. Nederlandse Orkesten

Sociaal Plan. Nederlandse Orkesten Sciaal Plan Nederlandse Orkesten 1 juni 2012 tt en met 31 december 2013 Sciaal Plan Nederlandse Orkesten Onderhandelaarsakkrd 21 mei 2012 Pagina 1 Inhudspgave.... 2 Inleiding en Uitgangspunten Sciaal Plan..

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017

Onderhandelingsresultaat cao en Sociaal Plan SVB 2014-2017 17 nvember 2014 Onderhandelingsresultaat ca en Sciaal Plan SVB 2014-2017 Op 5 nvember 2014 hebben de nderhandelaars van de SVB en de vakbnden Abvakab FNV en CNV Publieke Zaak, een akkrd bereikt vr een

Nadere informatie

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie.

MEMO. Betreft : Overeenkomst naar aanleiding van overleg met vakorganisaties op 17 maart 2015. Aan : Vakorganisaties Van : Directie. EO Betreft : Overeenkmst naar aanleiding van verleg met vakrganisaties p 17 maart 2015 Aan : akrganisaties an : Directie. Ons kenmerk: TvdBvak23032015 Pagina: 1/6 s 1. Omvang en duur van het cntract Cntractduur

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN N.V. NUON ENERGY 1-9-2012 / 1-1-2014

SOCIAAL PLAN N.V. NUON ENERGY 1-9-2012 / 1-1-2014 SOCIAAL PLAN N.V. NUON ENERGY 1-9-2012 / 1-1-2014 Mei 2013 Index 1. Inleiding 3 2. Hardheidsclausule 3 3. Begripsbepalingen 3 4. Eén nieuw Sciaal Plan 4 5. Lptijd en werkingssfeer 4 6. Plaatsingsprces

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Stuknummer: bl09.01770. Kopiehonder(s) O O. o o o

Stuknummer: bl09.01770. Kopiehonder(s) O O. o o o gemeente Den Helder Stuknummer: bl09.01770 0 0 0 0 BC&F SB RW&O PBZ OW&S WI&Z W&H FB BSP CONCERNDIR BRANDWEER Kpiehnder(s) O O Burgemeester Gemeentesecretaris Wethuder P.H.H. Kragt Wethuder C.J.M. Hienkens

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch

Verzuimprotocol gemeente s-hertogenbosch Verzuimprtcl gemeente s-hertgenbsch 1. De werknemer meldt zich p de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek dan wel vindt er z spedig mgelijk na de ziekmelding cntact tussen de direct leidinggevende

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Handreiking gezonde organisatie

Handreiking gezonde organisatie Handreiking geznde rganisatie Vr werkgevers in de sectren zrg en welzijn die rerganiseren m een geznde rganisatie te zijn, blijven f wrden. Juni 2016 Inhud INLEIDING... 4 VOORBEREIDENDE FASE... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen Prcedures rnd ngewenst gedrag binnen de prvincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscmmissie 3. Vertruwenspersnen 1. Hulp van buiten Werknemers kunnen k hulp van buiten de rganisatie inrepen. Veelal

Nadere informatie

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Conform artikel 37 van de GR Patijnenburg zullen de besluiten tot opheffing ter informatie aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Liquidatieregeling en persneelsplan 1. AANLEIDING De gemeenten Westland en Midden-Delfland slten in 2005 een cnvenant waarbij werd vereengekmen dat de gemeente Midden-Delfland uittreedt uit de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag Aan: Betreft: Cördinatiegrep CAO Prvincies Advies werkgrep Waarderen en Belnen 1. Waarm-vraag De werkgrep baseert haar advies p een uitgebreide discussie ver de vraag: Waarm zijn wijzigingen in afspraken

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk!

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk! Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er ng? Eendaagse Arbeidszaken: Ged werk! 28 mei 2015 Marc Veenstra sr. adviseur Juridische Zaken AWVN Flex: Wat zijn flexibele arbeidsrelaties? Oprepcntracten: nuluren

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT Nr. xx Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Utrecht; gelet p: Artikel 4.81 AWB artikel 149 van de Gemeentewet artikel 4 van de Wet p het Primair Onderwijs,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018

Samenwerkingsovereenkomst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland voor 2017 en 2018 Samenwerkingsvereenkmst Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, Staatsbsbeheer en prvincie Zuid-Hlland vr 2017 en 2018 Partijen Cncept versie 14 juni 2016 Het recreatieschap Zuidwestelijke Delta., vertegenwrdigd

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

m m ^-4^ Heden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

m m ^-4^ Heden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties ^-4^ Datum 1 februan 2007 Kenmerit nderdeel DGV/PL Inlichtingen Harry Kster T070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan ndwwwrp Delstelling Juridische

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

CèD CAO CED. Looptijd 1-1-2011 tot 31-12 2012

CèD CAO CED. Looptijd 1-1-2011 tot 31-12 2012 CèD CAO CED Lptijd 1-1-2011 tt 31-12 2012 1 Ondergetekenden, CED Nederland B.V. De Unie, gevestigd te Culembrg en FNV Bndgenten, gevestigd te Utrecht hierna genemd de vakrganisaties Verklaren dat zij met

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen.

De ambtenaar dient een kopie van de afspraken-bevestiging 1 van het intakegesprek te overleggen. Bijlage 1 Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-intgratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: vallen verplichtingen die gericht

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5

1. Inleiding 3. 2. Aanstelling 3. 3. Wat is nu eigenlijk mobiliteit? 4. 4. Uitgangspunten 4. 5. Voordelen Mobiliteit: 5 Mbiliteitsbeleid Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. Aanstelling 3 3. Wat is nu eigenlijk mbiliteit? 4 4. Uitgangspunten 4 5. Vrdelen Mbiliteit: 5 6. Wanneer is er sprake van mbiliteit? 5 7. Vrijwillige mbiliteit

Nadere informatie