Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)"

Transcriptie

1 Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die belast zijn met de uitvoering van oalt. Besluit Paragraaf 1 Algemeen verbindend voorschrift Datum: 6 maart 2004 Kenmerk: PO/PJ-2004/11270 Datum inwerkingtreding: zie artikel 16 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: zie Gelet op: in de tekst Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen met de brief aan de gemeenten van 19 december 2003 met kenmerk: PO/PJ Verder worden de OCenW- Regeling PO/PJ-2002/9763 van 25 april 2002 (Uitleg Gele katern 2002, 12) en OCenW-Regeling PO/OO-2002/24509 van 21 juli 2004 (Uitleg Gele katern 2002, 19) betreffende subsidieregelingen oalt ingetrokken. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/PO, De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies; Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: a. de minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap; b. bevoegd gezag: 1. bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is; 2. bevoegd gezag van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging of de rechtspersoon bedoeld in artikel 38, Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, jo. artikel 171, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op het primair onderwijs en 157 vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling; 3. de rechtspersoon bedoeld in artikel 171, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op het primair onderwijs en 157, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling; c. gemeente: de gemeente die op basis van artikel 173, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 159, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 38 van het Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling, een specifieke uitkering uit s Rijks kas ontvangt voor onderwijs in allochtone levende talen; NUMMER maart 2004

2 Regeling bijdrage kosten personele d. oalt-personeelslid: personeelslid met een vast dienstverband, dat op 1 augustus 2003 in dienst is van een bevoegd gezag en waarvan de salariskosten ten laste komen van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen. Artikel 2. Doel van de subsidie Subsidie wordt slechts verleend aan gemeenten. Het doel van de subsidieverlening is om zo veel mogelijk oalt-personeelsleden te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt. Paragraaf 2 Subsidieaanvraag en subsidieverlening Artikel 5. Subsidieaanvraag 1. Subsidie wordt op aanvraag verleend aan de in artikel 1 bedoelde gemeenten. 2. De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Cfi t.a.v. Unit BGS/UGE, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Artikel 3. Omvang subsidie 1. Voor elk oalt-personeelslid heeft de gemeente eenmalig recht op 5000,-. Indien een oalt-personeelslid tegelijkertijd werkzaam is in verschillende gemeenten, ontvangt elke gemeente een aandeel in het subsidiebedrag dat overeenkomt met de betrekkingsomvang van het oalt-personeelslid. 2. Bij de berekening van de subsidie per gemeente worden de volgende bedragen in mindering gebracht: a. subsidie die is toegekend op grond artikel 8, vierde lid, van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele Katern nummer 12 van 22 mei 2002; b. subsidie die is toegekend op grond van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) , Gele Katern nummer 19 van 4 september 2002; c. uitgaven die na 1 augustus 2002 zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen voor zover deze uitgaven zijn besteed in overeenstemming met de onder a genoemde bepaling en onder b genoemde regeling. Artikel 4. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen. Artikel 6. Vereisten 1. De subsidieaanvraag omvat: a. het aantal oalt-personeelsleden binnen de gemeente en hun geboortedata, b. een opgave op gemeenteniveau van de ontvangsten die zijn genoemd in artikel 3, tweede lid onderdeel a en b, en de uitgaven die zijn genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel c. 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend per formulier. Dit formulier is met het kenmerk CFI te downloaden via Dit aanvraagformulier is eventueel ook te bestellen met het plaketiket CFI Artikel 7. Termijn indiening 1. De subsidie kan eenmalig worden aangevraagd. De aanvraag wordt ingediend vóór 1 januari Aanvragen die op of na 1 januari 2005 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Artikel 8. Subsidieverlening 1. De minister neemt binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening. 2. Indien door verschillende gemeenten subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van hetzelfde oalt-personeelslid, neemt de minister binnen 13 weken na ontvangst van de laatste aanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening. NUMMER maart 2004

3 Paragraaf 3 Verplichtingen subsidieontvanger en subsidievaststelling Artikel 9. Besteding 1. De subsidie is bestemd voor oalt-personeelsleden voorzover deze niet geschikt zijn voor het geven van schoolonderwijs conform artikel 3 van de WPO of WEC en voor zover de besteding berust op individuele afspraken tussen werkgever en werknemer die zijn gericht op het behoud van de werknemer voor de (onderwijs)arbeidsmarkt. Slechts wanneer vaststaat dat een werknemer niet voor de (onderwijs)arbeidsmarkt kan worden behouden, kunnen werknemer en werkgever een andere bestemming van de subsidie overeenkomen. 2. Met inachtneming van artikel 3, tweede lid, verstrekt de gemeente de subsidie aan bevoegde gezagsorganen naar evenredigheid van het aantal oalt-personeelsleden dat bij hen in dienst is en onder de voorwaarde dat zij de subsidie besteden overeenkomstig het eerste lid. Artikel 10. Betrokkenheid (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 1. De gemeente verstrekt subsidie aan bevoegde gezagsorganen van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs onder de voorwaarde dat zij de besteding verantwoorden aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen waaraan de subsidie wordt verstrekt. 2. De gemeente verstrekt slechts subsidie ten behoeve van oalt-personeelsleden waarvoor een andere rechtspositie geldt dan die voor het onderwijspersoneel onder de voorwaarde dat de verantwoording van de besteding aan het personeel plaatsvindt op een wijze die overeenkomt met het eerste lid. 3. De in dit artikel bedoelde verantwoording vindt plaats door bekendmaking van het subsidiebedrag en de wijze waarop de subsidie is besteed. Artikel 11. Informatieplicht 1. Gelijktijdig met de aanvraag geeft de gemeente de volgende informatie: a. het aantal oalt-personeelsleden binnen de gemeente waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC van toepassing is; b. het aantal oalt-personeelsleden waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC niet van toepassing is. Het aantal oalt-personeelsleden waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC niet van toepassing is dient tevens uitgedrukt te worden in fulltime equivalenten. 2. De gemeente werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de besteding van de middelen. Artikel 12. Besteding van de subsidie/terugvordering 1. Subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. 2. De subsidie kan binnen een periode van vijf jaar na vaststelling door de minister geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere of geen toekenning zou hebben geleid, indien de gemeente de subsidie niet heeft gebruikt in overeenstemming met de doelstelling, bedoeld in artikel 2, indien na subsidieverlening aan de ene gemeente door een andere gemeente subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van dezelfde persoon, dan wel indien subsidie niet is besteed vóór 1 augustus Artikel 13. Subsidievaststelling 1. Bij de verantwoording specifieke uitkeringen 2005 doet de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Voor deze aanvraag tot subsidievaststelling wordt door Cfi een model opgesteld. 2. Indien de toegekende subsidie meer bedraagt dan ,- gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een verklaring over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 14. Voorschotten De minister verleent een voorschot ten hoogte van het subsidiebedrag en betaalt dit voorschot binnen zes weken na de beslissing tot subsidieverlening. Regeling bijdrage kosten personele NUMMER maart 2004

4 Regeling bijdrage kosten personele Paragraaf 4 Slotbepalingen Artikel 15. Intrekking subsidieregelingen oalt 1. De Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele katern, nummer 12 van 22 mei 2002 en de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oaltleraren) , Gele katern nummer 19 van 4 september 2002, worden ingetrokken. 2. De in het eerste lid genoemde regelingen blijven van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor het moment waarop deze regeling in werking treedt. Artikel 16. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern, waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 17. Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling bijdrage kosten personele bekostiging oalt. Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. bekostiging van oalt. Het akkoord omvat een pakket aan maatregelen dat de beste kansen biedt om oalt-personeelsleden te behouden voor het onderwijs. Hoofdonderdelen van het overeengekomen pakket zijn een bedrag per oaltpersoneelslid (bijvoorbeeld als bijdrage in scholings- of bemiddelingskosten) en onder andere een loonsuppletieregeling voor het geval een oalt-personeelslid een functie gaat vervullen met een lager maximumsalaris dan waar in de oude dienstbetrekking recht op bestond. Deze subsidieregeling concretiseert de afspraak over het beschikbaar stellen van 5000,- per oalt-personeelslid. Naast de afspraken over het beschikbaarstellen van een bedrag per oalt-personeelslid zullen ook de gemaakte afspraken over loonsuppletie en overige zaken die betrekking hebben op het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BBWO) nog worden omgezet in concrete regelgeving. Ter informatie zal ik in deze toelichting eerst die laatste afspraken kort uiteenzetten. 1. Sociaal plan bij de beëindiging van de bekostiging van oalt a. Bedrag wegens beëindiging oalt Bevoegde gezagsorganen van onderwijsinstellingen en van andere instellingen die uitvoering geven aan oalt ontvangen via de gemeente een bedrag van per oalt-personeelslid. Over de beschikbaarstelling van deze subsidie en de bestedingsmogelijkheden wordt u verderop in deze toelichting geïnformeerd. b. Passende arbeid De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. Van der Hoeven. Toelichting Algemeen Eind 2003 heb ik met de vakcentrales ACOP, CCOOP, AC en CMHF een akkoord bereikt over het flankerend beleid (ook wel sociaal plan genoemd) bij de beëindiging van de In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het begrip passende arbeid bij (dreigend) ontslag van oalt-personeelsleden. Het begrip passende arbeid is gedefinieerd als alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van het oalt-personeelslid is berekend en die tenminste op het niveau ligt van of, voor zover het arbeid betreft buiten de onderwijssector, vergelijkbaar is met schaal 4 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (Rpb WPO/WEC), tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van het oalt-personeelslid kan worden gevergd. Het een en ander in goed overleg tussen de werkgever en het oaltpersoneelslid. In de toelichting op de regeling die onderstaande afspraken over loonsuppletie formaliseert zal ik een stappenplan opnemen waarmee kan worden bepaald of er sprake is van passende arbeid. Voor zover mogelijk komt dat plan overeen met het stappenplan bij het convenant in verband met het aanscher- NUMMER maart 2004

5 pen van de kwalificatievereisten per 1 augustus 2002 voor oalt-leraren die taalondersteuning geven (zie het Gele Katern nr.9 van 2 april 2003, kenmerk PO/PJ-2003/12226). c. Loonsuppletie. Een oalt-personeelslid dat, om te voorkomen dat hij werkloos wordt, een betrekking aanvaardt binnen of buiten het onderwijs met een lager maximumsalaris dan waar in de oude dienstbetrekking recht op bestond, komt in aanmerking voor loonsuppletie. De loonsuppletie wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal uren dat iemand in de nieuwe dienstbetrekking is aangesteld, maar kan nooit méér zijn dan waar men recht op had in de oude dienstbetrekking. Bij de nieuwe dienstbetrekking wordt ernaar gestreefd een oalt-personeelslid een betrekkingsomvang te geven die ten minste gelijk is aan die in de oude dienstbetrekking. De hoogte van de loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het loon in de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds: a. gedurende de eerste helft van de periode waarover bij werkloosheid recht zou bestaan op een uitkering krachtens het BBWO, de ongemaximeerde berekeningsgrondslag zoals bedoeld in het BBWO (dit is een aanvulling tot 100% van het oude inkomen), en b. gedurende de tweede helft van de periode waarover bij werkloosheid recht zou bestaan op een uitkering krachtens het BBWO, 95 % van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag zoals bedoeld in het BBWO (dit is een aanvulling tot 95% van het oude inkomen). Het loon in de nieuwe dienstbetrekking wordt geacht niet lager te zijn dan het maximum van schaal 4 van het Rpb WPO/WEC. d. Mogelijkheid tot afkoop bovenwettelijk deel. Voor de mogelijkheid tot afkoop van het bovenwettelijk deel van de uitkering gelden de daarvoor bestaande regelingen in het BBWO en de daarop gebaseerde ministeriële regeling Regels inzake afkoop van het recht op bovenwettelijke uitkering, gepubliceerd in het Gele Katern nr. 9 van 28 maart 2001 (kenmerk AB/PSW/2001/5688). In aanvulling op deze regelingen bestaat voor oalt-leraren die op 1 augustus jaar of ouder zijn de mogelijkheid om in geval van werkloosheid het bovenwettelijk deel van de uitkering af te kopen wanneer zij zich vestigen buiten Nederland. e. Voor het overige wordt verwezen naar het BBWO. f. Relatie met sociaal plan in verband met aanscherping van de kwalificatievereisten voor oalt-leraren die taalondersteuning geven. Voor de goede orde maak ik u attent op het volgende. In verband met de aanscherping van de kwalificatievereisten per voor oaltleraren die taalondersteuning geven, is al eerder een sociaal plan afgesproken. Hierover is een publicatie ver- schenen in het Gele Katern nr.9 van 2 april 2003 (kenmerk PO/PJ-2003/12226). De afspraken uit dit sociaal plan voor de groep oalt-leraren op wie de aanscherping betrekking had, blijven onverkort van kracht, dus ook die over de loonsuppletie. 2. Bedrag wegens beëindiging oalt a. Omvang van het bedrag per gemeente Deze subsidieregeling zorgt voor de toekenning (via gemeenten) van een bedrag per oalt-personeelslid aan bevoegde gezagsorganen van onderwijsinstellingen en van andere instellingen die uitvoering geven aan oalt. De omvang van de subsidie bedraagt 5.000,- per oalt-personeelslid dat op 1 augustus 2003 in vaste dienst is. Op het totaal van het bedrag dat een gemeente op grond van deze regeling ontvangt, wordt het volgende in mindering gebracht; a. middelen die aan de gemeente zijn toegekend op basis van artikel 8, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele katern nummer 12 van 22 mei 2002; b. middelen die zijn toegekend op grond van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) , Gele Katern nummer 19 van 4 september 2002; c. uitgaven die na 1 augustus 2002 zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen voor zover deze uitgaven zijn besteed in overeenstemming met de onder a genoemde bepaling en onder b genoemde regeling (zie voor dit laatste de toelichting op artikel 3). b. Verantwoording/verrekening Teneinde de administratieve lasten te beperken sluiten de aanvraag tot vaststelling van de subsidie en de controle op rechtmatige besteding ervan zo veel mogelijk aan bij de verantwoording van de specifieke uitkeringen door gemeenten over Bij de verantwoording over de specifieke uitkeringen 2005 worden daartoe formulieren meegezonden voor de aanvraag tot subsidievaststelling. In de administratie moeten voor de accountant de volgende gegevens zijn opgenomen: welk oalt-personeel uit de specifieke uitkering voor oalt wordt betaald; Regeling bijdrage kosten personele NUMMER maart 2004

6 Regeling bijdrage kosten personele de ontvangsten op basis van artikel 8, vierde lid van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren ; de ontvangsten op basis van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) ; de uitgaven die vanaf 1 augustus 2002 in overeenstemming met artikel 8, vierde lid van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren en de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering voor oalt; het naar evenredigheid van het aantal benoemde of aangestelde oalt-personeel aan de betrokken bevoegde gezagsorganen toegekende middelen op basis van deze subsidieregeling; het door de betrokken bevoegde gezagsorganen afleggen van verantwoording aan de personeelsgeleding van de (G)MR over de besteding van de subsidie; het besteden van de subsidie vóór 1 augustus Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 In dit artikel is het begrip gemeente gedefinieerd als ontvanger van een specifieke uitkering voor oalt. Daarnaast is een definitie opgenomen van het begrip oaltpersoneelslid; het gaat dus niet alleen om oalt-leraren, maar bijvoorbeeld ook om onderwijsassistenten. Artikel 3 Slechts de eerder toegekende subsidie voor outplacementtrajecten en voor opleidingen tot groepsleraar die zijn genoemd in de regeling hoeven te worden verrekend met de subsidie die op grond van deze regeling wordt ontvangen. De reden daarvoor is dat de overige opleidingstrajecten betrekking hadden op de verbetering van de kwalificaties voor de functie oalt-leraar, bijvoorbeeld om taalondersteuning te kunnen geven, en niet op verbetering van de uitgangspositie van deze personen op de onderwijsarbeidsmarkt. Verrekening vindt plaats op gemeentelijk niveau. In een aantal gevallen hebben gemeenten voorafgaand aan de publicatie van deze regeling oalt-middelen uit de specifieke uitkering beschikbaar gesteld ten behoeve van scholing en outplacement van oalt-leraren. Het bedrag dat daaraan is besteed, mag niet hoger zijn dan het bedrag dat daarvoor in het kader van deze regeling per traject beschikbaar wordt gesteld. Het bedrag dat zodoende is besteed wordt op dezelfde wijze verrekend met deze subsidie als middelen die zijn toegekend op grond van de subsi- dieregelingen voor scholing en outplacement. Wanneer ten laste van de specifieke uitkering per traject hogere bedragen zijn uitgeven aan scholing en outplacement dan 5000,- mag dit op gemeenteniveau worden verrekend met trajecten waaraan minder dan 5000,- is besteed. Wanneer ten laste van de specifieke uitkering per traject hogere bedragen zijn uitgeven aan scholing en outplacement dan 5000 en ook na verrekening op gemeenteniveau een negatief saldo resteert, wordt per oalt-personeelslid maximaal 5000,- verrekend met de subsidie die op grond van deze regeling wordt ontvangen, indien die hogere bedragen zijn toegekend vóór publicatie van de Richtlijnen en het controleprotocol voor de verantwoording van specifieke uitkeringen Meerdere aanvragen ten behoeve van dezelfde persoon Per oalt-personeelslid wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt. Dit geldt ook voor oalt-personeelsleden met verschillende aanstellingen. In het geval dat hetzelfde oalt-personeelslid is aangesteld binnen verschillende gemeenten ontvangen die gemeenten gezamenlijk 5000, - Bij de subsidieaanvraag dienen daarom de geboortedata te worden opgegeven van de oalt-personeelsleden waarvoor subsidie wordt aangevraagd (zie artikel 6). Wanneer geboortedata van verschillende aanvragen met elkaar overeenkomen en uit nader onderzoek blijkt dat subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van dezelfde persoon, wordt het subsidiebedrag verdeeld op basis van de omvang van de betrekkingen. Artikel 9 Het doel van deze regeling is zoveel mogelijk ex-oalt-personeelsleden te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt (zie artikel 2 van deze regeling). Daaruit vloeit voort dat de subsidie uitsluitend mag worden besteed aan individuele oalt-personeelsleden. In het akkoord met de vakcentrales dat ten grondslag ligt aan de toekenning van deze subsidie is met betrekking tot de besteding verder afgesproken dat de subsidie niet mag worden besteed aan oalt-personeelsleden die zonder aanvullende maatregelen direct inzetbaar zijn in de functie van leraar basisonderwijs of speciaal onderwijs. In de regeling komt dit tot uiting door middel van het begrip schoolonderwijs. Ook is afgesproken dat het bevoegd gezag vaststelt voor wie vanaf 1 augustus 2004 wel en voor wie geen perspectief bestaat op een passende functie binnen of buiten het onderwijs. Voor personen uit de eerste groep wordt de subsidie besteed volgens een ontwikkelingsplan dat in overleg met hen is opgesteld. Aan personen uit de tweede groep kan ten laste van de subsidie een bedrag beschikbaar worden gesteld. Deze mogelijkheid is expliciet overeengekomen omdat oalt personeelsleden gedurende hun verblijf in Nederland in veel gevallen NUMMER maart 2004

7 onvoldoende AOW- en pensioenrechten hebben opgebouwd. Artikel 10 Het personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ziet toe of de middelen daadwerkelijk worden besteed aan oalt-personeelsleden. Ook wordt er door dit orgaan op toegezien of de verdeling van de subsidie berust op afspraken die voortvloeien uit overleg tussen betrokken individuele werknemers en het bevoegd gezag. Daartoe wordt door het bevoegd gezag aan het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het daarmee vergelijkbare orgaan bij instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra niet van toepassing is, schriftelijk getoond hoeveel subsidie is ontvangen en waaraan die uiteindelijk is besteed. Uiteraard verschaft het bevoegd gezag dergelijke gegevens op een zodanige wijze dat deze niet zijn te herleiden tot informatie over individuele personen (geanonimiseerd). Regeling bijdrage kosten personele Artikel 11 Aan gemeenten wordt een opgave gevraagd van het aantal oaltpersoneelsleden waarop het Rpb WPO/WEC van toepassing is en de oalt-personeelsleden met een andere rechtspositie. Met betrekking tot deze laatste categorie bevat de opgave tevens het aantal fte s. Deze informatie is voor mij noodzakelijk om ook oalt-personeelsleden met een andere rechtspositie de gelegenheid te geven afspraken te maken over een sociaal plan. Op grond van de opgaven van gemeenten stel ik daarvoor een bedrag beschikbaar. Artikel 12 Besteding van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor een oalt-leraar kan plaatsvinden tot 1 augustus Besteding vóór 1 augustus wil in dit geval zeggen dat er voor die tijd juridische verplichtingen moeten zijn aangegaan dan wel dat uit de administratie moet blijken dat er een bestemmingsbedrag is opgenomen. Zodoende kan de subsidie ook worden aangewend voor opleidingen of andere trajecten die eindigen na 1 augustus De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. van der Hoeven NUMMER maart 2004

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7

Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2. Toelichting Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3. Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Inhoud pagina Wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2011-2012 2 Reglement BWGS voor het schooljaar 2012-2013 3 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 7 Hoofdstuk II Premie Artikel

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht.

De adviesaanvraag van de centrales en de nadere onderbouwing van de standpunten van beide partijen zijn aan dit advies gehecht. Aan: De samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel vertegenwoordigd in de Sectorcommissie Onderwijspersoneel De voorzitter van de afdeling primair onderwijs van de Sectorcommissie Onderwijspersoneel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211. De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Ferdi Ploeger, 16:23 09-07-2003 +0200, Fwd: fotoreportage Page 1 of 211 (Tekst geldend op: 07-08-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS. 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1 AUGUSTUS 2007 tot en met 31 JULI 2010 Overeenkomst De HBO-raad gevestigd te 's-gravenhage te dezen statutair of krachtens schriftelijke

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1345 4 december 2008 Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren 14 november 2008 Nr.

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: - aanstelling: het besluit

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017

Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 Sociaal Statuut Hefpunt 2014 / 2017 9 september2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen 3 Artikel 1.2 Werkingssfeer en doelstelling 5 Artikel 1.3 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Samen maken we het verschil

Samen maken we het verschil Sociale regeling 2015 SKOVV (30 januari 2015) (versie 23 juni 2009) Samen maken we het verschil Antoniusschool Barneveld Cuneraschool Rhenen Don Boscoschool Renkum Franciscusschool Ede Godfried Bomansschool

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding

Sociaal Statuut. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Inleiding Sociaal Statuut t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Inleiding Het onderwijs wordt gekenmerkt door voortdurende processen van verandering en vernieuwing. De druk op het onderwijsproces en op het personeel

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie