Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)"

Transcriptie

1 Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die belast zijn met de uitvoering van oalt. Besluit Paragraaf 1 Algemeen verbindend voorschrift Datum: 6 maart 2004 Kenmerk: PO/PJ-2004/11270 Datum inwerkingtreding: zie artikel 16 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: zie Gelet op: in de tekst Relatie tot eerdere mededelingen: hangt samen met de brief aan de gemeenten van 19 december 2003 met kenmerk: PO/PJ Verder worden de OCenW- Regeling PO/PJ-2002/9763 van 25 april 2002 (Uitleg Gele katern 2002, 12) en OCenW-Regeling PO/OO-2002/24509 van 21 juli 2004 (Uitleg Gele katern 2002, 19) betreffende subsidieregelingen oalt ingetrokken. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/PO, De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies; Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: a. de minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap; b. bevoegd gezag: 1. bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is; 2. bevoegd gezag van een of meer scholen voor voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging of de rechtspersoon bedoeld in artikel 38, Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, jo. artikel 171, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op het primair onderwijs en 157 vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling; 3. de rechtspersoon bedoeld in artikel 171, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op het primair onderwijs en 157, vierde lid, onderdeel c, van de Wet op de expertisecentra, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling; c. gemeente: de gemeente die op basis van artikel 173, eerste lid van de Wet op het primair onderwijs, artikel 159, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 38 van het Besluit RVC s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, zoals deze bepalingen luiden op de datum van inwerkingtreding van deze regeling, een specifieke uitkering uit s Rijks kas ontvangt voor onderwijs in allochtone levende talen; NUMMER maart 2004

2 Regeling bijdrage kosten personele d. oalt-personeelslid: personeelslid met een vast dienstverband, dat op 1 augustus 2003 in dienst is van een bevoegd gezag en waarvan de salariskosten ten laste komen van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen. Artikel 2. Doel van de subsidie Subsidie wordt slechts verleend aan gemeenten. Het doel van de subsidieverlening is om zo veel mogelijk oalt-personeelsleden te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt. Paragraaf 2 Subsidieaanvraag en subsidieverlening Artikel 5. Subsidieaanvraag 1. Subsidie wordt op aanvraag verleend aan de in artikel 1 bedoelde gemeenten. 2. De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Cfi t.a.v. Unit BGS/UGE, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Artikel 3. Omvang subsidie 1. Voor elk oalt-personeelslid heeft de gemeente eenmalig recht op 5000,-. Indien een oalt-personeelslid tegelijkertijd werkzaam is in verschillende gemeenten, ontvangt elke gemeente een aandeel in het subsidiebedrag dat overeenkomt met de betrekkingsomvang van het oalt-personeelslid. 2. Bij de berekening van de subsidie per gemeente worden de volgende bedragen in mindering gebracht: a. subsidie die is toegekend op grond artikel 8, vierde lid, van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele Katern nummer 12 van 22 mei 2002; b. subsidie die is toegekend op grond van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) , Gele Katern nummer 19 van 4 september 2002; c. uitgaven die na 1 augustus 2002 zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen voor zover deze uitgaven zijn besteed in overeenstemming met de onder a genoemde bepaling en onder b genoemde regeling. Artikel 4. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen. Artikel 6. Vereisten 1. De subsidieaanvraag omvat: a. het aantal oalt-personeelsleden binnen de gemeente en hun geboortedata, b. een opgave op gemeenteniveau van de ontvangsten die zijn genoemd in artikel 3, tweede lid onderdeel a en b, en de uitgaven die zijn genoemd in artikel 3, tweede lid, onderdeel c. 2. De subsidieaanvraag wordt ingediend per formulier. Dit formulier is met het kenmerk CFI te downloaden via Dit aanvraagformulier is eventueel ook te bestellen met het plaketiket CFI Artikel 7. Termijn indiening 1. De subsidie kan eenmalig worden aangevraagd. De aanvraag wordt ingediend vóór 1 januari Aanvragen die op of na 1 januari 2005 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Artikel 8. Subsidieverlening 1. De minister neemt binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening. 2. Indien door verschillende gemeenten subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van hetzelfde oalt-personeelslid, neemt de minister binnen 13 weken na ontvangst van de laatste aanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening. NUMMER maart 2004

3 Paragraaf 3 Verplichtingen subsidieontvanger en subsidievaststelling Artikel 9. Besteding 1. De subsidie is bestemd voor oalt-personeelsleden voorzover deze niet geschikt zijn voor het geven van schoolonderwijs conform artikel 3 van de WPO of WEC en voor zover de besteding berust op individuele afspraken tussen werkgever en werknemer die zijn gericht op het behoud van de werknemer voor de (onderwijs)arbeidsmarkt. Slechts wanneer vaststaat dat een werknemer niet voor de (onderwijs)arbeidsmarkt kan worden behouden, kunnen werknemer en werkgever een andere bestemming van de subsidie overeenkomen. 2. Met inachtneming van artikel 3, tweede lid, verstrekt de gemeente de subsidie aan bevoegde gezagsorganen naar evenredigheid van het aantal oalt-personeelsleden dat bij hen in dienst is en onder de voorwaarde dat zij de subsidie besteden overeenkomstig het eerste lid. Artikel 10. Betrokkenheid (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 1. De gemeente verstrekt subsidie aan bevoegde gezagsorganen van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs onder de voorwaarde dat zij de besteding verantwoorden aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen waaraan de subsidie wordt verstrekt. 2. De gemeente verstrekt slechts subsidie ten behoeve van oalt-personeelsleden waarvoor een andere rechtspositie geldt dan die voor het onderwijspersoneel onder de voorwaarde dat de verantwoording van de besteding aan het personeel plaatsvindt op een wijze die overeenkomt met het eerste lid. 3. De in dit artikel bedoelde verantwoording vindt plaats door bekendmaking van het subsidiebedrag en de wijze waarop de subsidie is besteed. Artikel 11. Informatieplicht 1. Gelijktijdig met de aanvraag geeft de gemeente de volgende informatie: a. het aantal oalt-personeelsleden binnen de gemeente waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC van toepassing is; b. het aantal oalt-personeelsleden waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC niet van toepassing is. Het aantal oalt-personeelsleden waarop het Rechtspositiebesluit WPO/WEC niet van toepassing is dient tevens uitgedrukt te worden in fulltime equivalenten. 2. De gemeente werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de besteding van de middelen. Artikel 12. Besteding van de subsidie/terugvordering 1. Subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. 2. De subsidie kan binnen een periode van vijf jaar na vaststelling door de minister geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere of geen toekenning zou hebben geleid, indien de gemeente de subsidie niet heeft gebruikt in overeenstemming met de doelstelling, bedoeld in artikel 2, indien na subsidieverlening aan de ene gemeente door een andere gemeente subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van dezelfde persoon, dan wel indien subsidie niet is besteed vóór 1 augustus Artikel 13. Subsidievaststelling 1. Bij de verantwoording specifieke uitkeringen 2005 doet de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Voor deze aanvraag tot subsidievaststelling wordt door Cfi een model opgesteld. 2. Indien de toegekende subsidie meer bedraagt dan ,- gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een verklaring over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 14. Voorschotten De minister verleent een voorschot ten hoogte van het subsidiebedrag en betaalt dit voorschot binnen zes weken na de beslissing tot subsidieverlening. Regeling bijdrage kosten personele NUMMER maart 2004

4 Regeling bijdrage kosten personele Paragraaf 4 Slotbepalingen Artikel 15. Intrekking subsidieregelingen oalt 1. De Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele katern, nummer 12 van 22 mei 2002 en de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oaltleraren) , Gele katern nummer 19 van 4 september 2002, worden ingetrokken. 2. De in het eerste lid genoemde regelingen blijven van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor het moment waarop deze regeling in werking treedt. Artikel 16. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern, waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari Artikel 17. Citeertitel Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling bijdrage kosten personele bekostiging oalt. Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. bekostiging van oalt. Het akkoord omvat een pakket aan maatregelen dat de beste kansen biedt om oalt-personeelsleden te behouden voor het onderwijs. Hoofdonderdelen van het overeengekomen pakket zijn een bedrag per oaltpersoneelslid (bijvoorbeeld als bijdrage in scholings- of bemiddelingskosten) en onder andere een loonsuppletieregeling voor het geval een oalt-personeelslid een functie gaat vervullen met een lager maximumsalaris dan waar in de oude dienstbetrekking recht op bestond. Deze subsidieregeling concretiseert de afspraak over het beschikbaar stellen van 5000,- per oalt-personeelslid. Naast de afspraken over het beschikbaarstellen van een bedrag per oalt-personeelslid zullen ook de gemaakte afspraken over loonsuppletie en overige zaken die betrekking hebben op het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BBWO) nog worden omgezet in concrete regelgeving. Ter informatie zal ik in deze toelichting eerst die laatste afspraken kort uiteenzetten. 1. Sociaal plan bij de beëindiging van de bekostiging van oalt a. Bedrag wegens beëindiging oalt Bevoegde gezagsorganen van onderwijsinstellingen en van andere instellingen die uitvoering geven aan oalt ontvangen via de gemeente een bedrag van per oalt-personeelslid. Over de beschikbaarstelling van deze subsidie en de bestedingsmogelijkheden wordt u verderop in deze toelichting geïnformeerd. b. Passende arbeid De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. Van der Hoeven. Toelichting Algemeen Eind 2003 heb ik met de vakcentrales ACOP, CCOOP, AC en CMHF een akkoord bereikt over het flankerend beleid (ook wel sociaal plan genoemd) bij de beëindiging van de In het akkoord zijn afspraken gemaakt over het begrip passende arbeid bij (dreigend) ontslag van oalt-personeelsleden. Het begrip passende arbeid is gedefinieerd als alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van het oalt-personeelslid is berekend en die tenminste op het niveau ligt van of, voor zover het arbeid betreft buiten de onderwijssector, vergelijkbaar is met schaal 4 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (Rpb WPO/WEC), tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van het oalt-personeelslid kan worden gevergd. Het een en ander in goed overleg tussen de werkgever en het oaltpersoneelslid. In de toelichting op de regeling die onderstaande afspraken over loonsuppletie formaliseert zal ik een stappenplan opnemen waarmee kan worden bepaald of er sprake is van passende arbeid. Voor zover mogelijk komt dat plan overeen met het stappenplan bij het convenant in verband met het aanscher- NUMMER maart 2004

5 pen van de kwalificatievereisten per 1 augustus 2002 voor oalt-leraren die taalondersteuning geven (zie het Gele Katern nr.9 van 2 april 2003, kenmerk PO/PJ-2003/12226). c. Loonsuppletie. Een oalt-personeelslid dat, om te voorkomen dat hij werkloos wordt, een betrekking aanvaardt binnen of buiten het onderwijs met een lager maximumsalaris dan waar in de oude dienstbetrekking recht op bestond, komt in aanmerking voor loonsuppletie. De loonsuppletie wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal uren dat iemand in de nieuwe dienstbetrekking is aangesteld, maar kan nooit méér zijn dan waar men recht op had in de oude dienstbetrekking. Bij de nieuwe dienstbetrekking wordt ernaar gestreefd een oalt-personeelslid een betrekkingsomvang te geven die ten minste gelijk is aan die in de oude dienstbetrekking. De hoogte van de loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het loon in de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds: a. gedurende de eerste helft van de periode waarover bij werkloosheid recht zou bestaan op een uitkering krachtens het BBWO, de ongemaximeerde berekeningsgrondslag zoals bedoeld in het BBWO (dit is een aanvulling tot 100% van het oude inkomen), en b. gedurende de tweede helft van de periode waarover bij werkloosheid recht zou bestaan op een uitkering krachtens het BBWO, 95 % van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag zoals bedoeld in het BBWO (dit is een aanvulling tot 95% van het oude inkomen). Het loon in de nieuwe dienstbetrekking wordt geacht niet lager te zijn dan het maximum van schaal 4 van het Rpb WPO/WEC. d. Mogelijkheid tot afkoop bovenwettelijk deel. Voor de mogelijkheid tot afkoop van het bovenwettelijk deel van de uitkering gelden de daarvoor bestaande regelingen in het BBWO en de daarop gebaseerde ministeriële regeling Regels inzake afkoop van het recht op bovenwettelijke uitkering, gepubliceerd in het Gele Katern nr. 9 van 28 maart 2001 (kenmerk AB/PSW/2001/5688). In aanvulling op deze regelingen bestaat voor oalt-leraren die op 1 augustus jaar of ouder zijn de mogelijkheid om in geval van werkloosheid het bovenwettelijk deel van de uitkering af te kopen wanneer zij zich vestigen buiten Nederland. e. Voor het overige wordt verwezen naar het BBWO. f. Relatie met sociaal plan in verband met aanscherping van de kwalificatievereisten voor oalt-leraren die taalondersteuning geven. Voor de goede orde maak ik u attent op het volgende. In verband met de aanscherping van de kwalificatievereisten per voor oaltleraren die taalondersteuning geven, is al eerder een sociaal plan afgesproken. Hierover is een publicatie ver- schenen in het Gele Katern nr.9 van 2 april 2003 (kenmerk PO/PJ-2003/12226). De afspraken uit dit sociaal plan voor de groep oalt-leraren op wie de aanscherping betrekking had, blijven onverkort van kracht, dus ook die over de loonsuppletie. 2. Bedrag wegens beëindiging oalt a. Omvang van het bedrag per gemeente Deze subsidieregeling zorgt voor de toekenning (via gemeenten) van een bedrag per oalt-personeelslid aan bevoegde gezagsorganen van onderwijsinstellingen en van andere instellingen die uitvoering geven aan oalt. De omvang van de subsidie bedraagt 5.000,- per oalt-personeelslid dat op 1 augustus 2003 in vaste dienst is. Op het totaal van het bedrag dat een gemeente op grond van deze regeling ontvangt, wordt het volgende in mindering gebracht; a. middelen die aan de gemeente zijn toegekend op basis van artikel 8, derde en vierde lid, van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren , PO/PJ-2002/9763, Gele katern nummer 12 van 22 mei 2002; b. middelen die zijn toegekend op grond van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) , Gele Katern nummer 19 van 4 september 2002; c. uitgaven die na 1 augustus 2002 zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering uit s Rijks kas voor onderwijs in allochtone levende talen voor zover deze uitgaven zijn besteed in overeenstemming met de onder a genoemde bepaling en onder b genoemde regeling (zie voor dit laatste de toelichting op artikel 3). b. Verantwoording/verrekening Teneinde de administratieve lasten te beperken sluiten de aanvraag tot vaststelling van de subsidie en de controle op rechtmatige besteding ervan zo veel mogelijk aan bij de verantwoording van de specifieke uitkeringen door gemeenten over Bij de verantwoording over de specifieke uitkeringen 2005 worden daartoe formulieren meegezonden voor de aanvraag tot subsidievaststelling. In de administratie moeten voor de accountant de volgende gegevens zijn opgenomen: welk oalt-personeel uit de specifieke uitkering voor oalt wordt betaald; Regeling bijdrage kosten personele NUMMER maart 2004

6 Regeling bijdrage kosten personele de ontvangsten op basis van artikel 8, vierde lid van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren ; de ontvangsten op basis van de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) ; de uitgaven die vanaf 1 augustus 2002 in overeenstemming met artikel 8, vierde lid van de Subsidieregeling verbetering kwalificaties oalt-leraren en de Subsidieregeling outplacement leraren onderwijs allochtone levende talen (oalt-leraren) zijn gedaan ten laste van de specifieke uitkering voor oalt; het naar evenredigheid van het aantal benoemde of aangestelde oalt-personeel aan de betrokken bevoegde gezagsorganen toegekende middelen op basis van deze subsidieregeling; het door de betrokken bevoegde gezagsorganen afleggen van verantwoording aan de personeelsgeleding van de (G)MR over de besteding van de subsidie; het besteden van de subsidie vóór 1 augustus Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 In dit artikel is het begrip gemeente gedefinieerd als ontvanger van een specifieke uitkering voor oalt. Daarnaast is een definitie opgenomen van het begrip oaltpersoneelslid; het gaat dus niet alleen om oalt-leraren, maar bijvoorbeeld ook om onderwijsassistenten. Artikel 3 Slechts de eerder toegekende subsidie voor outplacementtrajecten en voor opleidingen tot groepsleraar die zijn genoemd in de regeling hoeven te worden verrekend met de subsidie die op grond van deze regeling wordt ontvangen. De reden daarvoor is dat de overige opleidingstrajecten betrekking hadden op de verbetering van de kwalificaties voor de functie oalt-leraar, bijvoorbeeld om taalondersteuning te kunnen geven, en niet op verbetering van de uitgangspositie van deze personen op de onderwijsarbeidsmarkt. Verrekening vindt plaats op gemeentelijk niveau. In een aantal gevallen hebben gemeenten voorafgaand aan de publicatie van deze regeling oalt-middelen uit de specifieke uitkering beschikbaar gesteld ten behoeve van scholing en outplacement van oalt-leraren. Het bedrag dat daaraan is besteed, mag niet hoger zijn dan het bedrag dat daarvoor in het kader van deze regeling per traject beschikbaar wordt gesteld. Het bedrag dat zodoende is besteed wordt op dezelfde wijze verrekend met deze subsidie als middelen die zijn toegekend op grond van de subsi- dieregelingen voor scholing en outplacement. Wanneer ten laste van de specifieke uitkering per traject hogere bedragen zijn uitgeven aan scholing en outplacement dan 5000,- mag dit op gemeenteniveau worden verrekend met trajecten waaraan minder dan 5000,- is besteed. Wanneer ten laste van de specifieke uitkering per traject hogere bedragen zijn uitgeven aan scholing en outplacement dan 5000 en ook na verrekening op gemeenteniveau een negatief saldo resteert, wordt per oalt-personeelslid maximaal 5000,- verrekend met de subsidie die op grond van deze regeling wordt ontvangen, indien die hogere bedragen zijn toegekend vóór publicatie van de Richtlijnen en het controleprotocol voor de verantwoording van specifieke uitkeringen Meerdere aanvragen ten behoeve van dezelfde persoon Per oalt-personeelslid wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt. Dit geldt ook voor oalt-personeelsleden met verschillende aanstellingen. In het geval dat hetzelfde oalt-personeelslid is aangesteld binnen verschillende gemeenten ontvangen die gemeenten gezamenlijk 5000, - Bij de subsidieaanvraag dienen daarom de geboortedata te worden opgegeven van de oalt-personeelsleden waarvoor subsidie wordt aangevraagd (zie artikel 6). Wanneer geboortedata van verschillende aanvragen met elkaar overeenkomen en uit nader onderzoek blijkt dat subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van dezelfde persoon, wordt het subsidiebedrag verdeeld op basis van de omvang van de betrekkingen. Artikel 9 Het doel van deze regeling is zoveel mogelijk ex-oalt-personeelsleden te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt (zie artikel 2 van deze regeling). Daaruit vloeit voort dat de subsidie uitsluitend mag worden besteed aan individuele oalt-personeelsleden. In het akkoord met de vakcentrales dat ten grondslag ligt aan de toekenning van deze subsidie is met betrekking tot de besteding verder afgesproken dat de subsidie niet mag worden besteed aan oalt-personeelsleden die zonder aanvullende maatregelen direct inzetbaar zijn in de functie van leraar basisonderwijs of speciaal onderwijs. In de regeling komt dit tot uiting door middel van het begrip schoolonderwijs. Ook is afgesproken dat het bevoegd gezag vaststelt voor wie vanaf 1 augustus 2004 wel en voor wie geen perspectief bestaat op een passende functie binnen of buiten het onderwijs. Voor personen uit de eerste groep wordt de subsidie besteed volgens een ontwikkelingsplan dat in overleg met hen is opgesteld. Aan personen uit de tweede groep kan ten laste van de subsidie een bedrag beschikbaar worden gesteld. Deze mogelijkheid is expliciet overeengekomen omdat oalt personeelsleden gedurende hun verblijf in Nederland in veel gevallen NUMMER maart 2004

7 onvoldoende AOW- en pensioenrechten hebben opgebouwd. Artikel 10 Het personeelsdeel van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ziet toe of de middelen daadwerkelijk worden besteed aan oalt-personeelsleden. Ook wordt er door dit orgaan op toegezien of de verdeling van de subsidie berust op afspraken die voortvloeien uit overleg tussen betrokken individuele werknemers en het bevoegd gezag. Daartoe wordt door het bevoegd gezag aan het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het daarmee vergelijkbare orgaan bij instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra niet van toepassing is, schriftelijk getoond hoeveel subsidie is ontvangen en waaraan die uiteindelijk is besteed. Uiteraard verschaft het bevoegd gezag dergelijke gegevens op een zodanige wijze dat deze niet zijn te herleiden tot informatie over individuele personen (geanonimiseerd). Regeling bijdrage kosten personele Artikel 11 Aan gemeenten wordt een opgave gevraagd van het aantal oaltpersoneelsleden waarop het Rpb WPO/WEC van toepassing is en de oalt-personeelsleden met een andere rechtspositie. Met betrekking tot deze laatste categorie bevat de opgave tevens het aantal fte s. Deze informatie is voor mij noodzakelijk om ook oalt-personeelsleden met een andere rechtspositie de gelegenheid te geven afspraken te maken over een sociaal plan. Op grond van de opgaven van gemeenten stel ik daarvoor een bedrag beschikbaar. Artikel 12 Besteding van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor een oalt-leraar kan plaatsvinden tot 1 augustus Besteding vóór 1 augustus wil in dit geval zeggen dat er voor die tijd juridische verplichtingen moeten zijn aangegaan dan wel dat uit de administratie moet blijken dat er een bestemmingsbedrag is opgenomen. Zodoende kan de subsidie ook worden aangewend voor opleidingen of andere trajecten die eindigen na 1 augustus De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, M.J.A. van der Hoeven NUMMER maart 2004

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Regeling bijdrage kosten zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs OCenW-Regelingen Regeling bijdrage kosten zij-instromers 2003-2004 voor primair en voortgezet Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

2. De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, gevestigd te Voorburg, hierna te noemen: VSWO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Convenant ten behoeve van een sociaal plan OALTleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1-8-2002 voor OALT-leraren die taalondersteuning geven De onderstaande partijen: 1.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 74 esluit van 4 februari 2005, houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de beëindiging van de bekostiging van het onderwijs in

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers

Subsidieregeling zij-instromers OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en scholen/instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is. verbindend

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY7449

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY7449 ECLI:NL:RBSGR:2006:AY7449 Instantie Datum uitspraak 20-06-2006 Datum publicatie 05-09-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 05/2296 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

Sociaal plan voor leraren onderwijs in allochtone levende talen (oalt-leraren)

Sociaal plan voor leraren onderwijs in allochtone levende talen (oalt-leraren) Sociaal plan voor leraren Mededelingen OCenW Voorlichtingspublicatie over een sociaal plan voor oaltleraren in verband met het aanscherpen van de kwalificatievereisten per 1 augustus 2002 voor oaltleraren

Nadere informatie

Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel 2002

Tijdelijke subsidieregeling onderwijsondersteunend personeel 2002 OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en schoolleiders van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra van toepassing is. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs met declaratiebekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of

Nadere informatie

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs

Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs OCenW-Regelingen Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs Bestemd voor: besturen van scholen, afdelingen en instellingen voor: a. primair onderwijs b. voortgezet onderwijs en c. educatie

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998

Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten 1998 OCenW-Regelingen Regeling Georganiseerd Overleg (GO)- en vakbondsfaciliteiten Regeling voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met buitengewoon verlof van

Nadere informatie

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 Bestemd voor bevoegde gezagsorganen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs OCenW-Regelingen Bestemd voor: directeuren in primair onderwijs; toekomstige primair onderwijs; schoolbesturen in het primair onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift b. bevoegd gezag: het bevoegd gezag

Nadere informatie

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005

Regeling G.O.- en vakbondsfaciliteiten 2005 OCenW-Regelingen Regeling houdende regels voor het verlenen van faciliteiten aan organisaties van onderwijspersoneel in verband met de vergoeding van de kosten van vervanging van onderwijs-personeel dat

Nadere informatie

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006

Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging in verband met arbeidsmarktknelpunten voortgezet

Nadere informatie

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2006-2007 Bestemd voor

Nadere informatie

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren primair onderwijs naar voortgezet

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie SenterNovem Primair Onderwijs 070-373.59.41 Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Regeling

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008

Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor. scholen voor praktijkonderwijs 2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling faciliteiten bestuur en management en onderwijsnummer voor Bestemd voor scholen

Nadere informatie

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs en overblijfsubsidie speciale scholen voor basisonderwijs schooljaar

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs en overblijfsubsidie speciale scholen voor basisonderwijs schooljaar OCenW-Regelingen overblijfmedewerkers primair speciale scholen Bestemd voor: het overblijven als voor beroepsgerichte opleidingen bij bijvoorbeeld een ROC of bij het IOS (Instituut voor de bevoegde gezagsorganen

Nadere informatie

Subsidieregeling onderwijsassistenten primair onderwijs 2002

Subsidieregeling onderwijsassistenten primair onderwijs 2002 OCenW-Regelingen Subsidieregeling onderwijsassistenten primair onderwijs Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van scholen en instellingen waarop de Wet op het en de Wet op de expertisecentra van toepassing

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Verlengde subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers

Verlengde subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers OCenW-Regelingen Verlengde subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2003 Bestemd voor: bevoegde gezagsorganen en directeuren primair onderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 september

Nadere informatie

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 OCenW-Regelingen Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 Bestemd voor: bekostigde bve-insellingen voor beroepsonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 augustus 2003 Kenmerk:

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7766 25 mei 2010 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2010, nr. FEZ/ART/204868,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2001 OCenW-Regelingen Bestemd voor: ROC s Vakinstellingen Instellingen laatste van een richting Doveninstituten 12.3.9-hogescholen Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 augustus 2001 Kenmerk: BVE/Bestel/2001/31575

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs

Regeling cultuurkaart voortgezet onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor scholen voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Regeling extra ict-vergoeding basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Soort document Algemeen verbindend voorschrift Datum 30 oktober 2000 Kenmerk PO/PJ-2000-37542 Datum inwerkingtreding zie

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT 'Verordening rnateriele financiele gelijkstelling gemeente Deurne:

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT 'Verordening rnateriele financiele gelijkstelling gemeente Deurne: Nr 73a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gelezen het voorstel van het college van 4 augustus 2015, inzake de verordening rnateriele financiele gelijkstelling onderwijs; gelet op artikel 140 van de Wet op het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s

Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma s Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12358 21 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2012, nr. DL/407295,

Nadere informatie

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015

Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 79652 23 december 2014 Verordening materiele en financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Blaricum 2015 De raad van de gemeente Blaricum gelezen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); Regeling subsidie loonkosten 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); - gelet op de ASV artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 1998,nr. De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..., nr..., gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs, artikel 102a1/102a2 van de Interimwet

Nadere informatie

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en

Aanpassing landelijke bedragen gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen), schooljaar en OCenW-Regelingen gemiddelde personeelslast 2002 - en - Bestemd voor: scholen en scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs met uitzondering van de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 213 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, nr. 20/19; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid

Regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid OCenW-Regelingen de stimulering van de zwemvaardigheid Bestemd voor: pilotgemeenten. van zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 30 mei 2002 Kenmerk:

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal

Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling tegemoetkoming invoeringskosten gratis lesmateriaal Bestemd voor scholen voor

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs

Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers primair onderwijs Regeling achterwege laten vermindering van de bekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: alle bevoegde gezagsorganen van instellingen ressorterende onder de Wet op het (WPO) en de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 53557 28 september 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds

In deze wijzigingsregeling staat de versoepeling van de voorwaarden voor toekenning van een lerarenbeurs en de aanpassing van de subsidieplafonds Min. circ. PO/K&L/870588 van 18 april 2016 betr. wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 2017 in verband met de versoepeling van de voorwaarden voor

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector

Wijziging Regeling aanvullende bekostiging voor visueel gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs voor de Bve-sector Algemeen Verbindend Voorschrift BVE/Stelsel- 2005/51572 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Wijziging Regeling aanvullende bekostiging

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs OCenW-Regelingen Bestemd voor: schoolbesturen; schoolleiders en schoolteams. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 12 februari 2004 Kenmerk: PO/KB-2004/5550 Datum inwerkingtreding: zie artikel 12 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II

Besluit. Paragraaf I. Begripsbepalingen. Artikel 1. onderwijs en praktijkonderwijs, en. Paragraaf II Aanpassinglandelijke bedragen gemiddelde personeelslast met de CAO 2000 - tot de werkgroep Van OCenW-Regelingen Bestemd voor: scholen voor vwo, havo, mavo en vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2.

Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2. OCenW-Regelingen individuele leerrekening Bestemd voor: regionale opleidingscentra (ROC s); vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; kennisinstellingen; scholingsmakelaars. Algemeen verbindend voorschrift

Nadere informatie

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs OCenW-Regelingen bekostiging, rechtspositie en praktijk Bestemd voor: scholen voor vmbo; scholengemeenschappen waarin deze scholen zijn opgenomen; scholen en afdelingen voor svo/lom en svo/mlk; scholen

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 11 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening van 10 februari 2010, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van verbetering van

Nadere informatie

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Subsidieregeling schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006 OCenW-Regelingen Regeling Nationaal Vinci 2000-2006 Bestemd voor: CINOP; NUFFIC; instellingen voor beroepsonderwijs; instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 november 2000 Kenmerk:

Nadere informatie

BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom

BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom Besluit Participatievoorzieningen WIL Pagina 1 van 5 Besluit participatievoorzieningen Werk en Inkomen Lekstroom In dit besluit worden de participatievoorzieningen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie