Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO"

Transcriptie

1 Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A. van Oploo (AO), M.J.J. van Raaphorst (MR), J.C. Ruissen (HR), L.E.M. Vet (LV), R.D. Wassenaar (RW), B. van Wesenbeeck (BW). Afwezig: E. van Donk (ED). Datum: maandag 24 oktober 2005 Tijd: uur Locatie: Villa, Nieuwersluis 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Mededelingen en ingekomen stukken 4 Notulen 5 Reorganisatie 6 Begroting (de)centrale potjes 8 Ringcentrale 9 Stagevergoeding 10 Krantenberichten 11 Preventiemedewerker 12 Rondvraag 13 Sluiting 1. Opening HH opent de vergadering. 2. Vaststellen agenda Er zijn geen extra agendapunten. 3. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen. Er is een stuk binnengekomen via de OR over de gevolgen van de nieuwe Arbowet. Dit wordt besproken bij punt Notulen De notulen worden doorgenomen. Er zijn een paar kleine wijzigingen, die JA zal doorvoeren. Verder zijn de notulen van 15 april, 13 mei, 8 juni, 20 juni en 19 september 2005 nu vastgesteld.

2 5. Reorganisatie Herplaatsingstraject: De OC heeft aan LV gevraagd op welke manier het NIOO voldoet aan zijn inspanningsverplichting bij de herplaatsingstrajecten. LV: er is een projectteam gevormd, bestaande uit Merel Ramaker, LV, Annemarie Verduijn, AO, MR en Frans Schütt, met toezicht vanuit de KNAW door Anne Böhmig. Frans Schütt blijft aanspreekpunt in deze fase van het herplaatsingsbegeleidingsplan (itt eerdere berichten) en dit is aan alle ontslagbedreigden meegedeeld. Voor alle betrokkenen is een direct leidinggevende aangewezen ivm bijvoorbeeld vervangende werkzaamheden. Bij de onderzoekers is LV bij elk gesprek aanwezig geweest, behalve bij de FPU-gesprekken omdat haar aanwezigheid hier niet noodzakelijk is. AO is niet aanwezig bij de gesprekken, maar is op de achtergrond beschikbaar voor de dossiers. Voor de onderzoekers zijn de directeuren actief op zoek naar alternatief werk. LV denk dat het NIOO hiermee zijn verplichtingen goed nakomt. De OC heeft een enquête gehouden onder de ontslagbedreigden over hun beleving van het herplaatsingstraject. 80% Van deze personen heeft de enquête (tot nu toe) ingevuld. HH noemt enkele resultaten: De contacten met het projectteam worden in het algemeen als positief (opbouwend, ondersteunend) ervaren. Wat betreft de ontslagdatum (1 september ipv 15 september) hebben slechts twee personen aangegeven hier geen probleem mee te hebben omdat ze zo snel mogelijk een beslissing aangaande voorgenomen ontslag wensten te ontvangen. De anderen zijn hier erg ontevreden over. Men is niet tevreden met de wijze waarop de informatie over de uitkomsten van de reorganisatie binnen de organisatie zijn verspreid. Men had een persoonlijk contact voordat de brieven werden verstuurd meer op prijs gesteld. Men is niet gewezen op nieuwe vrijgekomen functies binnen het NIOO, en er is niet of nauwelijks gesproken over de rechten van de ontslagbedreigde wat betreft toekomstige vacatures bij het NIOO. Men vindt dat de afspraken met het begeleidingsteam niet of te langzaam worden nagekomen. Met name genoemd zijn: het verslag is laat en/of er zitten fouten in; de berekeningen (van bv FPU) zijn er niet, te laat of niet goed. Over het algemeen vindt men dat men erg veel zelf moet doen en er te weinig informatie wordt aangeboden over rechten en plichten. De OC vraagt wat LV met deze resultaten wil doen. LV: het beeld wat uit de enquête komt stemt niet overeen met haar eigen waarneming en die van de projectgroep. Zij heeft ook positieve signalen ontvangen aangaande de afhandeling van de reorganisatie. Ze hebben aan iedereen een outplacement bureau aangeboden, alle aspecten zijn

3 doorgenomen met de betrokkenen, inclusief de mogelijkheden en rechten als er binnen het NIOO nieuwe vacatures zijn. De OC vraagt waarom men dan andere antwoorden geeft in de enquête. LV: de mensen die met FPU gaan bieden we geen outplacement aan, dus daar is inderdaad een outplacementbureau niet genoemd. De gesprekken zijn op de persoon gevoerd, men is uitgegaan van de wensen van de betrokkenen. De eerste wens, geen ontslag, is natuurlijk geen optie en daarom is men per definitie niet tevreden. Dat verklaart de negatieve resultaten. OC: de geluiden uit de organisatie zijn anders. We hebben de volgende punten gehoord: 1. Er zou met sommige mensen niet gesproken zijn voor de brief verstuurd is. 2. Men heeft niet het gevoel dat er actief geholpen wordt. Tijdens gesprekken is gezegd dat men in principe alles zelf moet doen en zelf met ideeën moet komen. 3. Er is gezegd dat de centrumdirecteur gaat begeleiden. Dat is niet altijd wenselijk, omdat de relatie tussen medewerker en centrumdirecteur niet altijd goed is. Bovendien hebben de centrumdirecteuren het al erg druk. 4. Men wordt verwezen naar internet voor de officiële regels. 5. Men twijfelt of er voldoende kennis in huis is. 6. Door betrokkenen èn P&O wordt gezegd dat men overal zelf om moet vragen, maar dat er niets aangeboden wordt. Dus geen informatie over waar de betrokkene recht op heeft en er wordt bv geen outplacementbureau aangeboden. Volgens P&O is dit omdat de betrokkene dan de voor zichzelf best passende oplossing kan zoeken, en is het dus niet alleen omdat het anders te veel geld kost - als men ergens om vraagt dan krijgen ze het wel. 7. Als men een outplacementbureau krijgt, moeten ze hem zelf uitzoeken. 8. Door P&O is gezegd dat men bang is om precedenten te scheppen door iemand iets te bieden wat boven het minimum gaat, en dat men daarom alleen het minimum biedt. Alles bij elkaar is de stemming negatief en dat creëert een gevoel van wantrouwen. Zoiets werkt ook door bij het personeel dat blijft zitten. LV geeft aan dat de signalen die zij ontvangt ook hierover heel anders zijn. LV: Er is met alle betrokkenen vóór de vakantie gesproken. Daarna duurde het tot na de vakantie voordat de brief verstuurd is, maar dat was voor sommigen toch te snel. Ik krijg ook positieve verhalen over de reorganisatie. Het negatieve gevoel van ontslag kunnen we niet wegnemen, en dat veroorzaakt een negatieve stemming. Daar is niets aan te doen. We gaan wel degelijk boven het sociaal plan uit dus houden we ons niet aan het minimum. Men is ook goed op de hoogte van wat er kan en wat niet, en stelt veel vragen. We verwijzen inderdaad naar websites en hebben deze niet uitgeprint, maar

4 dat moet geen probleem zijn. Dat mensen zelf een outplacementbureau moeten kiezen is een positieve actie, omdat het moet passen en dat kunnen wij niet voor ze bepalen. We vertellen ze wel hoe ze dat moeten doen, en welke bureau s er zijn. Het is voor ieders bestwil als dit goed gaat. Verder worden vacatures opgestuurd en wordt er door de directeuren gelobby d en genetwerkt. AO ziet dat voor alle mensen behoorlijk wat inspanning wordt geleverd en dat iedereen goed op stoom ligt. Het gaat om individuele situaties en dat is ook voor het begeleidingsteam soms best ingewikkeld. Dat kost tijd, maar het gaat wel goed. Bovendien willen we de mensen niet pamperen omdat de kwaliteit gebaat is bij voldoende inbreng van de medewerker. PD: de situatie is niet voor alle medewerkers voldoende duidelijk. LV: we zijn nu een brief en een gesprek verder en die problemen zijn opgelost. HH zal de enquête verder uitwerken en de resultaten aan LV sturen. Deze zal dat meenemen naar het begeleidingsteam en de belangrijkste pijnpunten tijdens de volgende gesprekken bespreken. Implementatieplan: De OC heeft gevraagd wat de wijzigingen zijn op het oorspronkelijke implementatieplan. LV: er zijn twee kleine aanstellingen bovenformatief gemaakt, in verband met de verstrekkende individuele gevolgen. HH: in één van de gevallen is dit voor andere betrokkenen erg pijnlijk, omdat één van de drie ontslagbedreigden nu een deel van het werk zou gaan doen waar ze allemaal zojuist op ontslagen zijn. LV; dit is niet relevant, het is een andere functie. De OC voorziet mogelijke problemen. AO meldt dat met alles rekening is gehouden. PD: er is nog een wijziging, nl een functie die als nieuw werd aangemerkt, maar nu veranderd is naar 2 * 0.5 fte van twee bestaande functies. AO: dit is wel een nieuwe functie waarbij 2 personen ieder een stukje van de nieuwe functie vervullen. Het voornemen was ontslag voor deze twee personen, maar na individuele gesprekken met de betrokkenen is de nieuwe functie met deze twee mensen (ieder part-time) ingevuld. 6. Begroting 2006 De OC heeft vooraf enkele vragen gesteld aan MR. OC: de realisatie van 2004 in beide tabellen (bijlage 2 blz 11 en bijlage 1 blz 3) zijn niet hetzelfde, hoe kan dat? MR: Wat betreft Algemene en Bestemde reserves komt dit op hetzelfde neer (opgeteld zijn deze gelijk). De egalisatiereserve B1 is door de KNAW achteraf afgeroomd.

5 OC: de begrotingen van 2005 in beide tabellen zijn niet hetzelfde, hoe kan dat? De begroting uit bijlage 1 is de officiële begroting zoals goedgekeurd in oktober De begroting van bijlage 2 is de begroting die aangepast is op basis van de reorganisatie. OC: De voorliggende begroting van 2006 wijkt af van eerdere meerjarenramingen. Hoe kan dat? MR:.De belangrijkste afwijking ligt aan de verandering van inzichten voor externe financiering: deze is veel lager dan voorzien. Daarom is dit naar beneden aangepast. OC: Waar komt het aanzienlijke tekort van 2006 vandaan? MR: Dit komt van het tekort aan overhead (2e én 3e geldstroom). OC: Wat gaat de directie doen om het probleem rond de overhead aan te kunnen? LV: Er wordt in het DO kritischer gekeken naar aanvragen. Daarnaast wordt er met het NWO over gediscussieerd. PD: dit is lastig, want aan de ene kant moet je je target voor 2e geldstroom halen, maar aan de andere kant missen we dan de overhead. OC: Wat is er over aan strategische gelden? MR: De ringcentrale drukt nu erg op wat er nog over is. Daarom kan op dit moment niemand nog aanspraak maken op de strategische gelden. 7. Decentrale potjes De OC (RE) heeft voor de vergadering om extra informatie gevraagd, maar deze niet gekregen. De OC vroeg een overzicht op mutatieniveau (beginstand, veranderingen, eindstand). MR wil dit niet doorgeven omdat aan de mutaties te zien is om welke personen dit gaat. Bovendien is er geen sprake van een beginstand omdat er geen bestemde reserves meer zijn. In de notitie van de KNAW staat voor 2006 welk bedrag in de lumpsum in overleg met de OC moet worden besteed. De categorieën hiervoor zijn afgesproken. Als er een saldo is (positief of negatief) dan wordt dit met de algemene reserve verrekend. De OC zegt dat dit volgens het LO de OC moet passeren. Deze afspraak is op een hoger liggend orgaan gemaakt en kan dus niet nu door het NIOO genegeerd worden. Als er een onderbesteding is mag dit niet zomaar wegvloeien in de algemene reserve. MR zegt dat het NIOO zich houdt aan de afspraak omdat zij werkt volgens de informatie die zij van de directie van de KNAW krijgt en dat zij zich houdt aan de afgesproken categorieën. De KNAW heeft een verzoek afgewezen om een uitzondering te maken op het vormen van een bestemde reserve. HH laat weten dat het toekennen van structurele toelagen niet volgens de

6 afspraak is. Volgens MR staat dit in de notitie van de KNAW, maar volgens HH is dat niet de afspraak zoals deze met de OC gemaakt is. Er wordt afgesproken dat de OC de oude afspraken opzoekt en dat de directie de betreffende notitie van de KNAW erbij pakt. Dit wordt voor de volgende vergadering naast elkaar gelegd. PD vraagt tijdens het vervolg ook aandacht voor de seniorengelden en de afspraken daarover. MR vraagt de OC of zij nu begrijpen waarom de gevraagde gegevens niet werden verstrekt.. De OC is het niet eens met de uitgangspunten, maar kan de gang van zaken nu plaatsen. 8. Ringcentrale LV: er is een voorstel ingediend bij de KNAW voor het Vernieuwings(Strategie)fonds. Het laatste nieuws is dat het vernieuwende element niet overtuigend genoeg is, dat er een betere onderbouwing moet komen over de financiële aspecten en risico s en dat de rol van het SOVON niet voldoende helder is. LV zal de aanvraag aanpassen voor het najaarsoverleg van 16 november. De aanvraag is voor bijna 6 ton in 3 jaar. Afgesproken wordt dat de directies van SOVON en NIOO een convenant gaan maken. Dit zal dan sturend zijn voor een businessplan. Daarna zal de bemensing geregeld worden. 9. Stagevergoeding Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 10. Krantenberichten De vragen die de OC had zijn beantwoord door een persbericht en informati van Froukje Rienks. 11. Preventiemedewerker De OC heeft van de OR een stuk gehad waarin wordt beschreven wat de preventiemedewerker zou moeten doen. De OC wil graag van de directie weten hoe zij dit willen invullen en wat de kosten zijn. LV: dit is in het DO besproken. Het voorstel van Leen Goud is om op inhoudelijke gronden materiedeskundigen aan te wijzen als preventiemedewerker. Het gaat om 9 personen (2 CL, 4 CEME en 3 CTE). Er komt een duidelijk overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is. 12. Rondvraag HH heeft tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de urenbesteding gehoord dat je alleen werkdagen van 8 uur mag maken, of van 4 X 9 uur. De vakbond zegt dat dat niet waar is en dat er ook andere mogelijkheden zijn, bv 4 X 8.5 uur. Hoe zit dat?

7 AO: in de regeling staat expliciet dat dat niet mag. De werkroosters mogen alleen 4 x 9 zijn of 8 uur per dag, maar daar mag je in overleg met de leidinggevende van afwijken in de dagelijkse invulling, zolang je de uren per week maar laat kloppen. AO vraagt of hij de betreffende info van de vakbond mag ontvangen. PD geeft aan dat dit niet duidelijk is in de organisatie en dat hier dus over gecommuniceerd moet worden. 13. Sluiting Eerstvolgend overleg Directie OC : datum : dinsdag 13 december 2005 Plaats : CL - Nieuwersluis Aanvang: uur. J.W. Adema secretaris OC

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk

Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Evaluatie Invoering 36-urige werkweek en Managementtoets aanvraag meer/minder werk Status: Definitief Datum: September 2011 Opdrachtgever: Stichting A&O-fonds Waterschappen Concept, tekst en realisatie:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie