Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3"

Transcriptie

1 Voorwoord v DEEL I. ALGEMEEN Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy I. Ter inleiding en duiding II. De paradoxen van het faillissements recht III. Naar een aftakeling van het redde quod debes beginsel? IV. Op zoek naar een verklaring ZEKERHEDEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RANGREGELING Eric Dirix I. Vermogen van de schuldenaar Pauliaanse vordering Onbeslagbaarheid woning zelfstandige Vergoeding voor fysieke schade Mede-eigendom en tontine Negatieve zekerheden II. Samenloop en paritas-regel III. Persoonlijke zekerheden Kosteloze borgen en faillissement Gemeenrechtelijke regeling (artt. 2043bis e.v. B.W.) Het begrip kosteloze borg IV. Zakelijke zekerheidsrechten en faillissement Executierechten na faillissement Aangifte schuldvordering Executierechten en gerechtelijke reorganisatie Zekerheden en verdachte periode vii

2 V. Verbintenisrechtelijke technieken Algemeen Contractoverneming als zekerheidsmechanisme Hypothecaire volmacht Minnelijk kantonnement Escrow account VI. Schuldvergelijking Algemeen Wet Continuïteit Ondernemingen Compensatiebedingen Collectieve schuldenregeling Volstortingsplicht vennoten Fiscale compensatie VII. Retentierecht VIII. Pand schuldvordering bankrekeningen IX. Voorrechten Voorrecht van de werknemers (art. 19, 3 bis, eerste en tweede lid Hyp.W.) Fiscale voorrechten Voorrecht van de onderaannemer (art. 20, 12 Hyp.W.) en de rechtstreekse vordering (art B.W.) A. Algemeen B. WCO C. IPR Vereffening van vennootschappen buiten faillissement na de wet van 2 juni 2006: de rechtspraak komt op gang Herman Braeckmans I. Inleiding II. De voorafgaande verslagplicht III. De vereffening Op verscheidene domeinen geen wijzigingen Periodieke verslagplicht Het plan voor de verdeling van de activa en de controle door de rechtbank van dit plan Het vereffeningsdossier IV. De vereffenaar De bevestiging van de benoeming van de vereffenaar door de rechtbank van koophandel Handelingen van de vereffenaar tussen de benoeming en de bevestiging viiii intersentia

3 3. Weigering vanwege de rechtbank en aanwijzing van een vereffenaar door de rechtbank V. Afsluiting van de vereffening onmiddellijk na de beslissing tot ontbinding en vereffening VI. Inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2006 en overgangsrecht VII. Op komst zijnde reparatiewetgeving Nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van fiscus en RSZ Bernard Tilleman en Matthias Vandenbogaerde I. Inleiding II. De bijzondere positie van de fiscus en de RSZ III. Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet-doorstorten bedrijfsvoorheffing: artikel 442quater WIB Toepassingsgebied: getrapt aansprakelijkheids regime? A. Bestuurders belast met de dagelijkse leiding: gedelegeerd bestuurder B. Overige bestuurders Fouten die tot aansprakelijkheid leiden A. Fout in de zin van artikel 1382 BW: schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm B. Beoordelingscriteria C. Weerlegbaar vermoeden van fout Schade en hoofdelijke aansprakelijkheid Procedurele aspecten van de nieuwe aansprakelijkheidsgrond A. Verplichte respijttermijn van een maand B. Verjaringsregeling Toepasselijkheid en inwerkingtreding Evaluatie IV. Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid ten aanzien van de RSZ (en curator): grove fout Toepassingsgebied Begrip grove fout A. Grove fout B. Vermoeden van grove fout C. Causaal verband moeilijk te bewijzen D. Schade Objectieve aansprakelijkheid Mildere verjaringstermijn Evaluatie ix

4 DEEL II. CURATOR De rechter-commissaris Rik Crivits Inleiding Orgaan van het faillissement, commissaris en toezichthouder Rechter Opdracht Zich informeren en laten informeren over de toestand van het faillissement De curator controleren en machtigen De rechtbank voorlichten en adviseren Nemen van maatregelen in het belang van de faillissementsafwikkeling Duur van de opdracht Territoriale bevoegdheid Aansprakelijkheid Besluit en bedenkingen DE FAILLISSEMENTSBALANS Eric Dursin I. Inleiding II. Historiek III. De verplichting om de boeken neer te leggen bij de aangifte van het faillissement IV. De verplichting voor de curator tot vaststelling, afsluiting, verificatie, verbetering en desgevallend opmaken van een balans De curator stelt de boeken en bescheiden van de gefailleerde vast en sluit ze af Verificatie en verbetering van de balans Het opmaken van de balans V. Bijstand door een accountant Algemeen: de mogelijkheid voor de curator om zich door deskundigen te laten bijstaan Bijstand door de accountant in het kader van artikel 54 van de Faillissementswet: voorwaarden en modaliteiten Aansprakelijkheid voor het opmaken van de balans en voor de daarbij verleende bijstand VI. De aansprakelijkheid van de bestuurders en zaakvoerders VII. Besluit xi intersentia

5 Naschrift: Over de boekhoudkundige verplichtingen van de curator tijdens het faillissement Toepasselijkheid van het boekhoudrecht op de gefailleerde Welke boekhouding moet de curator voeren? Een aangepaste dubbele boekhouding De commissaris-revisor en het faillissement Moet de failliete vennootschap een jaarrekening publiceren? lopende OVEREENKOMSTEN BIJ FAILLISSEMENT EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE Eric Dirix I. Inleiding II. Uitgangspunten III. Keuzerecht van de curator IV. Opschortingsrechten Faillissement Gerechtelijke reorganisatie (WCO) V. Keuzerecht bij gerechtelijke reorganisatie VI. Gevolgen voor aan derden verleende rechten Inleiding Cassatie 24 juni Cassatie 10 april Besluit VII. Enige toepassingen Koop van onroerend goed Koop van roerend goed Cessie en verpanding van schuldvordering Huur onroerend goed Huur roerend goed en leasing Arbeidsovereenkomsten en andere duurovereenkomsten Licentieovereenkomsten Verbintenissen om iets niet te doen (concurrentiebeding, geheimhoudingsverplichting) Bewijsovereenkomsten Arbitragebedingen VIII. Besluit xi

6 De bestaande overeenkomsten en het faillissement anno 2010: ENIGE SPECIFIEKE TOEPASSINGEN Dirk Vercruysse I. Koop-verkoop van onroerend goed vóór het faillissement Faillissement van de verkoper Faillissement van de koper II. Leasingcontracten Faillissement van de leasingnemer Faillissement van de leasinggever III. Verzekeringsovereenkomsten De Verzekeringswet van 11 juni De Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten van 25 juni A. Schadeverzekeringsovereenkomsten B. Persoonsverzekeringsovereenkomsten en kredietverzekeringsovereenkomsten IV. Koop-verkoop van roerend goed Faillissement van de koper Faillissement van de verkoper V. Overdracht en verpanding van schuldvordering VI. Eigendomsoverdrachten tot zekerheid, inpandgeving en schuldvergelijking: wat is tegenstelbaar aan de curator? Eigendomsoverdracht als titel van zekerheid (art. 12 W.F.Z.) In pand geven van financiële activa (artt W.F.Z.) Cessie-retrocessie of repo Sluiting van het faillissement Johan Declercq I. Inleiding II. De summiere rechtspleging tot sluiting Toepassingsvoorwaarden Initiatief tot sluiting Tijdstip Rechtspleging Gevolgen Ereloon en kosten III. De sluiting na vereffening Toepassingsvoorwaarden De opeenvolgende stappen tot sluiting De sluitings zitting xiii intersentia

7 4. De gevolgen van de sluiting Kwijting IV. Later opgedoken activa V. Verschoonbaarheid Inleiding Principe Voorwaarden Rechtspleging Gevolgen De bescherming van de persoonlijke zekerheidsteller in het insolventierecht: stand van zaken en knelpunten Melissa Vanmeenen I. Situering II. De bescherming van de kosteloze borgsteller Wie wordt beschermd? Vormvereisten gesteld aan de kosteloze borgtocht Inhoudelijke beperkingen bij kosteloze borgtocht Aanvullende maatregelen tot bescherming van de kosteloze borg III. De bevrijding van de kosteloze persoonlijke zekerheidsteller in het faillissementsrecht Wie kan bevrijd worden? Procedureverloop Aanvullende maatregelen om de bevrijding veilig te stellen IV. Knelpunten bij de bescherming van de persoonlijke zekerheidsteller DEEL III. RAAKVLAKKEN Internationaal insolventierecht: enkele actuele ontwikkelingen Vincent Sagaert I. Inleiding II. De afbakening tussen de Insolventieverordening en de EEX-Verordening III. De afbakening tussen het WIPR en de Europese Insolventieverordening Territoriale afbakening Materiële afbakening xiii

8 IV. Europese Insolventieverordening De rechtsmacht om een insolventieprocedure te openen A. Hoofdprocedures: centrum van voornaamste belangen B. Aanknoping voor de opening van territoriale procedures C. De erkenning van een insolventieprocedure die in een andere EU-lidstaat is geopend D. De samenwerking en coördinatie van de verschillende procedures V. Belgisch internationaal privaatrecht Regels inzake rechtsmacht Regels inzake erkenning van de extraterritoriale effecten Internationale verdragen VI. De positie van de schuldeisers in het IPR Algemeen Compensatie Persoonlijke zekerheden Zakelijke zekerheden A. Eigendomsvoorbehoud B. Pand/fiduciaire eigendom op schuldvorderingen C. Voorrechten DE FAILLISSEMENTSCURATOR EN DE FISCALITEIT: ENKELE AANDACHTSPUNTEN Francis Desterbeck en Bruno Peeters I. Inleiding II. Faillietverklaring op initiatief van de fiscus De ontneming van beheer Het signaleren van financiële moeilijkheden De dagvaarding in faillissement De vordering in aanzuivering van het passief III. De aangifteplicht van de curator Directe belastingen Btw A. De verzamelaangifte B. Betaling van de btw C. De afnemerslisting D. Stopzetting van de werkzaamheid IV. Enkele aandachtspunten met het oog op de beveiliging van het actief De hypotheek van de curator en de hypotheek van de fiscus A. De wettelijke hypotheken van de curator xivi intersentia

9 B. De wettelijke hypotheken inzake directe belastingen en btw Directe belastingen Btw Verschilpunten C. Samenloop Het instellen van voorzieningen A. Directe belastingen B. Btw Fiscale bemiddeling De vermindering van het kadastraal inkomen wegens improductiviteit A. Principe B. Bijzonderheden V. De curator en de bedrijfsvoorheffing Een algemene beschouwing inzake bedrijfsvoorheffing De taak van de curator A. Bezoldigingen betreffende de periode vóór het faillissement Bedrijfsvoorheffing, opgenomen in aangiften Geen aangiften ingediend B. Bezoldigingen betreffende de periode na het faillissement VI. Het uitreiken van fiscale attesten Directe belastingen A. Als beroepskost aftrekbare vorderingen B. Vorderingen, vrijstelbaar als waarschijnlijk verlies Btw VII. Het passief van het faillissement De fiscale schuld als boedelschuld De fiscus als bevoorrechte en hypothecaire schuldeiser A. Directe belastingen Voorrecht Hypotheek B. Btw Voorrecht Hypotheek De aanwending van terug te geven of te betalen sommen: een bijkomende zekerheid voor de fiscus? A. Ontstaansgeschiedenis B. Grondwettelijk Hof C. Substantiële uitbreiding van de uitgebreide aanzuiveringsmogelijkheid sinds 8 januari VIII. De sluiting van het faillissement en de verschoonbaarheid Sluiting Verschoonbaarheid xv

10 A. Werkwijze van de administratie B. Gewichtige omstandigheden C. Gevolgen van de verschoonbaarheid IX. Het onbeperkte uitstel van invordering van belastingen Oorsprong en doelstelling Toepassingsgebied A. Ratione personae B. Ratione materiae Procedureverloop A. Aanvraag of voorstel van de maatregel Aanvraag Ambtshalve voorstel Schorsende werking B. Solvabiliteitsonderzoek C. Beslissing en beroep D. Betaling van een som E. Verlies van het voordeel van het onbeperkte uitstel Onbeperkt uitstel van invordering en btw Vlaams Gewest X. Hoofdelijke aansprakelijkheid Inkomstenbelastingen A. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer B. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer bij de overdracht van een geheel van goederen (art. 442bis WIB 92) C. De hoofdelijke aansprakelijkheid ingevolge de overdracht van aandelen van kasgeldvennootschappen (art. 442ter WIB 92) D. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor niet betaalde bedrijfsvoorheffing (art. 442quater WIB 92) Btw A. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer bij de overdracht van een geheel van goederen B. De hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor niet betaalde btw C. De hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van carrouselfraude D. De hoofdelijke aansprakelijkheid en btw-eenheid xvii intersentia

11 Outplacement en ondernemingen in moeilijkheden: HET SOCIAAL INTERVENTIEFONDS Véronique Pertry en Liesbet Vandenplas I. Algemeen kader II. Wetgeving III. Rol van het Sociaal Interventiefonds IV. Situaties waarin een beroep kan worden gedaan op het Sociaal Interventiefonds V. Werknemers en anderen voor wie een beroep kan worden gedaan op het Sociaal Interventiefonds VI. Outplacement en dienstverleners inzake outplacement VII. Procedure voor de aanvraag VIII. De stuurgroep IX. Tegemoetkoming door het Sociaal Interventiefonds X. Verband met de tussenkomst van de overheid in outplacementkosten op grond van artikel 15/2 van het KB van 9 maart XI. Verhouding tot het Sluitingsfonds XII. Verband met het KB van 23 januari 2003 dat in een tussenkomst van de RVA voorziet bij outplacement voor sommige werknemers XIII. Verband met sectorspecifieke regelingen XIV. neemt het Sociaal Interventiefonds andere kosten ten laste, verbonden aan ontslagen en een sociaal plan? XV. Besluit werkgever in financiële moeilijkheden, Faillissement en aanvullend pensioen Véronique Pertry I. Inleiding II. Types aanvullende pensioen toezeggingen Voornaamste begrippen en definities Vaste bijdrage vaste prestatie cash balance A. Type vaste bijdrage B. Type vaste prestatie C. Type cash balance Individuele en collectieve pensioentoezegging Ondernemingstoezegging sectortoezegging Een gewone en een sociale pensioentoezegging Beheer van de pensioentoezegging: intern versus extern xvii

12 III. De onderliggende juridische driepartijenverhouding Verband tussen de pensioentoezegging en de verbintenissen van de pensioeninstelling De onderliggende rechtsverhoudingen en verbintenissen A. De inrichter-werkgever en de aangeslotene B. Groepsverzekeringsovereenkomst C. Instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen IV. Voorafgaand aan het faillissement: de werkgever laat na de premies te betalen De werkgever heft de pensioentoezegging op De pensioeninstelling bij niet-betaling van bijdragen A. De pensioeninstelling is een verzekeringsmaatschappij B. De pensioeninstelling is een IBP V. Faillissement van de werkgever Gevolgen in de relatie werkgever-werknemer Gevolgen in de relatie werkgever-pensioeninstelling A. De pensioeninstelling is een verzekeringsmaatschappij B. De pensioeninstelling is een IBP Gevolgen van onvoldoende financiering van de pensioentoezegging De aangeslotene en zijn opgebouwde reserves Terugkeer van gelden uit de pensioeninstelling naar de werkgever? Solidariteitstoezegging en faillissement van de werkgever VI. Gevolgen van de insolventie van de pensioeninstelling VII. toetsing aan de richtlijn: het arrest Carol Marilyn Robins e.a./ Secretary of State and Pensions VIII. Besluit vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten Vincent Sagaert I. Inleiding II. De verkoop van onroerende goederen uit de failliete boedel Openbare verkoop of onderhandse verkoop De gebondenheid van de curatoren aan de (hoogste) biedingen III. Tenuitvoerlegging door schuldeisers op onroerende goederen uit de failliete boedel Chirografaire en algemeen bevoorrechte schuldeisers Een niet eerst ingeschreven hypothecaire of bijzonder bevoorrechte schuldeiser xviiii intersentia

13 3. De eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser Ereloon van de curator voor de verkoop van bijzonder bevoorrechte/gehypothekeerde goederen IV. De tegenwerpelijkheid van een anterieure verkoop door de gefailleerde Tegenwerpelijkheid van een onderhandse verkoop of aankoop vóór het faillissement? Faillietverklaring tijdens een gedwongen verkoopprocedure Niet-tegenwerpelijkheid van een nadelige vastgoedtransactie in of vóór de verdachte periode V. Vastgoed dat het voorwerp uitmaakt van een duurovereenkomst VI. Wettelijke hypotheek bodemrecht in vlaanderen: aandachtspunten voor de curator Marc Van Passel en Stijn Verbist I. Inleiding II. De overdracht van gronden Toepassingsgebied definities A. Algemeen: Grond Risicogrond Risicoinrichting Verontreinigde grond Grond waarop de verontreiniging tot stand kwam B. Overdracht van grond C. Overeenkomst betreffende de overdracht van grond De regels van toepassing op overeenkomsten betreffende de overdracht van alle gronden De regels van toepassing op de overdracht van risicogronden A. Algemeen B. Voorafgaande initiële onderzoeksplicht: OBO Algemeen Uitzondering: mede-eigendom C. Voorafgaande meldingsplicht D. Voorafgaande bijkomende onderzoeksplicht (BBO) E. De vooroverdrachtsbepalingen F. De overname van de uitvoering van de vooroverdrachtsverplichtingen door de verwerver De versnelde overdrachtprocedure A. Algemeen B. Gezamenlijke voorafgaande meldingsplicht C. Voorafgaande onderzoeksplicht (OBO BBO) xix

14 D. Voorafgaande kostenraming E. Verklaring tweede bodemsaneringsdeskundige (second opinion) F. Uitspraak OVAM G. Vooroverdrachtsverplichtingen Burgerlijke sancties: nietigheid en niet-tegenstelbaarheid A. Sancties ter bescherming van de verwerver Schending van de bepalingen van toepassing op de overeenkomst tot overdracht van grond Schending van de bepalingen van toepassing op de overdracht van een risicogrond B. Sancties ter bescherming van de OVAM Afstand van het eigendomsrecht III. De vrijstelling van de vooroverdrachtsbepalingen Het verband tussen saneringsplicht en vooroverdrachtsbepalingen A. De regeling uit het Bodemsaneringdecreet B. De regeling uit het Bodemdecreet De grond waarop de verontreiniging tot stand is gekomen De gebruiker-overdrager komt in aanmerking voor vrijstelling van saneringsplicht De eigenaar-overdrager komt in aanmerking voor vrijstelling van saneringsplicht De exploitant en de gebruiker komen niet in aanmerking voor vrijstelling van saneringsplicht en de verontreiniging is integraal tijdens de exploitatie respectievelijk het gebruik tot stand gekomen C. Afwijking Algemeen Het instellen van het verzoek tot vrijstelling De vrijstellingsvoorwaarden De gevolgen van de vrijstelling De financiering van de sanering IV. De verplichtingen van de curator met betrekking tot het Bodemdecreet Specifieke decretale verplichtingen A. Algemene decretale verplichtingen De curator als gemandateerde De overdracht van onroerende goederen De sluiting van risico-inrichtingen B. De specifieke decretale verplichtingen in geval van faillissement xxi intersentia

15 C. De specifieke decretale verplichtingen in geval van faillissement D. De faillissementsrechtelijke analyse van de verplichtingen van de curator Inleiding De plichten van de gefailleerde zijn niet de plichten van de curator De kwalificatie van de curator Het stellen van daden van beheer Handelen als een goede huisvader xxi

Curatoren EN Vereffenaars: Actuele ontwikkelingen II

Curatoren EN Vereffenaars: Actuele ontwikkelingen II Curatoren EN Vereffenaars: Actuele ontwikkelingen II Curatoren EN Vereffenaars: Actuele ontwikkelingen II Editors: H. Braeckmans H. Cousy E. Dirix B. Tilleman M. Vanmeenen Auteurs: H. Braeckmans H. Cousy

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN INHOUD SAMENVATTING.................................................... v INHOUD........................................................... vii INLEIDING.........................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN VENNOOTSCHAPS BESTUURDERS MATTHIAS VANDENBOGAERDE Aspirant FWO Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD Voorwoord v Preliminaria 1 I. Algemene

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Inhoud. Het insolventierecht anno 2014 Eric Dirix...3

Inhoud. Het insolventierecht anno 2014 Eric Dirix...3 Voorwoord...v Deel I. ALGEMEEN Het insolventierecht anno 2014 Eric Dirix...3 I. Inleiding...3 II. Buitenlandse ontwikkelingen...7 III. Vermogensafscheiding... 10 IV. Deformalisering... 12 V. Instrumentalisering...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12

1.1. Notaris 7. 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8. 1.3. Overdrager 9. 1.4. Verwerver 10 1.5. OVAM 11. 1.6. Bodemsaneringsdeskundige 12 INHOUDSTAFEL Deel I. Regelgeving bodem en transacties met vastgoed 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Wie doet wat bij een overdracht? 5 1.1. Notaris 7 1.2. Vastgoedkantoren en makelaars 8 1.3. Overdrager 9 1.4.

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v. PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v. PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v PRINCIPES INZAKE INVORDERING VAN DIRECTE BELASTINGEN Bruno VANERMEN...1 Inleiding: de fiscus, een bevoorrecht schuldeiser?...1 I. De inning van de directe belastingen aan de

Nadere informatie

GERECHTELIJKE REORGANISATIE

GERECHTELIJKE REORGANISATIE GERECHTELIJKE REORGANISATIE Getest, gewikt en gewogen Editors: K. BYTTEBIER E. DIRIX M. TISON M. VANMEENEN intersentia Antwerpen - Oxford INHOUD Voorwoord v CONCEPTUELE ZWAARTEPUNTEN VAN DE WET CONTINUÏTEIT

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING... 5

INHOUD INLEIDING... 5 INHOUD INLEIDING... 5 DEEL 1. MODELLEN... 23 Afbetalingsregelingen en onvermogen... 23 Model afbetalingsvoorstel alvorens procedure... 23 Model afbetalingsvoorstel na vonnis... 23 Model afbetalingsvoorstel...

Nadere informatie

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR

Master Rechten. Insolventierecht. Vanmeenen. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR Master Rechten Insolventierecht Vanmeenen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R42 7.00 EUR SAMENVATTING LESNOTA'S INSOLVENTIERECHT INLEIDING: INSOLVENTIERECHT NADER BEKEKEN

Nadere informatie

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III Editors: H. Braeckmans E. Dirix M.E. Storme B. Tilleman M. Vanmeenen Auteurs: H. Braeckmans

Nadere informatie

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1

TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 TITEL I. Juridische gevolgen van het bodemdecreet op de overdracht van gronden. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 3 Hoofdstuk 2. Overdracht van gronden...... 7 2.1. Toepassingsgebied definities...... 9 2.1.1.

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Reinout Vleugels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Vennootschapsrecht. Reinout Vleugels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Vennootschapsrecht Reinout Vleugels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Vennootschapsrecht I. Wetgeving II.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieén Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Zevende druk Deventer - 2004 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 Faillissementsnummer: C/08/13/1044 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Inleiding. Structuur van de uiteenzetting. Actualiteitscollege leergang pensioenrecht 15 december 2008

Inleiding. Structuur van de uiteenzetting. Actualiteitscollege leergang pensioenrecht 15 december 2008 Gevolgen van het faillissement of de ontbinding op de aanvullende pensioenrechten Actualiteitscollege Kim De Witte Inleiding Belang van de vraagstelling Met betrekking tot pensioeninrichters «Volgens de

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0141.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0141.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W.

Het pand. Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Het pand Toekomstige wetswijziging: Wet Zakelijke Zekerheid RG (p. 1248 in Wetboek 2) Ovk waarbij een SA aan zijn SE een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Art. 2071 B.W. Soorten pandrecht: Vuistpand:

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt!

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt! 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk Faillissementsnummer: 11.444 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast?

Outlets in moeilijkheden. gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Outlets in moeilijkheden gerechtelijke reorganisatie : werkbare oplossing of ongepast? Debat : Bart De Moor vs Eddy Van Camp Moderator : Frank Taildeman De "WCO" : Fout vakjargon WCO : Wet op de Continuïteit

Nadere informatie

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45

Arbeidsrecht in insolventie in het Nederlandse recht / 45 Inhoudsopgave Veelgebruikte afkortingen / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 Inleiding en

Nadere informatie

Help, ik ben bestuurder

Help, ik ben bestuurder Help, ik ben bestuurder Aansprakelijkheid van bestuurders Ine Schockaert 24 april 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Inleiding Faillissementen

Nadere informatie

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk Faillissementsnummer: 11.444 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt! Dit verslag betreft een eindverslag.

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt! Dit verslag betreft een eindverslag. 2 e openbaar verslag tevens eindverslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Blaauw-Perioverf Vastgoed B.V. gevestigd te 8081 HH Elburg, aan de Industriestraat 5 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Vondervoort Broekland BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg West 66 Faillissementsnummer: 12/21 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEGINSELEN VAN INSOLVENTIERECHT: ENKELE BESCHOUWINGEN TER INLEIDING EN DUIDING HERMAN COUSY... 3

INHOUDSOPGAVE BEGINSELEN VAN INSOLVENTIERECHT: ENKELE BESCHOUWINGEN TER INLEIDING EN DUIDING HERMAN COUSY... 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. ALGEMEEN BEGINSELEN VAN INSOLVENTIERECHT: ENKELE BESCHOUWINGEN TER INLEIDING EN DUIDING HERMAN COUSY... 3 I. Basisfilosofie en objectieven van insolventieprocedures...11

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2012 Gegevens: B.K. Groep Nederland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 39083490, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

CURATOREN EN VEREFFENAARS: ACTUELE ONTWIKKELINGEN

CURATOREN EN VEREFFENAARS: ACTUELE ONTWIKKELINGEN CURATOREN EN VEREFFENAARS: ACTUELE ONTWIKKELINGEN CURATOREN EN VEREFFENAARS: ACTUELE ONTWIKKELINGEN Editors: H. BRAECKMANS H. COUSY E. DIRIX B. TILLEMAN M. VANMEENEN Auteurs: J.-P. Blumberg H. Braeckmans

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i BALANSLEZEN MET INZICHT............................... 1 Carl ESPRIT Hoofdstuk I. Inleiding.........................................

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen...

Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht Burgerlijk Wetboek Titel I Onderscheiding van de goederen... Inhoudsopgave Deel I Burgerlijk Wetboek (uitreksel), Opstal en Erfpacht... 21 1. Burgerlijk Wetboek... 21 Boek II Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom... 21 Titel I Onderscheiding van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2016 Prof. Dr. Ilse De Troyer (Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten; KU Leuven campus Brussel, Faculteit Economie en

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1;

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; New Horizons Nederland Trainingen B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied

Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied Het nieuwe insolventierecht Inleiding en personeel toepassingsgebied FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015

Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015 Rechtbank Rotterdam Kenmerk : C 10/13/1156 F Datum faillietverklaring : 19 november 2013 Rechter-commissaris : mr. W. Reinds -> mw mr. W.J. Geurts-De Veld per 2 februari 2015 FAILLISSEMENT BRANDHORST B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 17 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 17 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 17 april 2014 Gegevens onderneming : Cleo & Zo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2012 NK) Haarlem aan de Wagenweg 150 Insolventienummer : F.102/2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.C. van der Wel Holding

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/15/580 NL:TZ:0000001361:F001 17-11-2015 mr. D. Meulenberg mr. M.C. Bosch Algemeen Gegevens onderneming Naam gefailleerde: Vloerencentrum

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1,

Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1, 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1, Faillissementsnummer: F.8/13/563 Uitspraak

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS

Inhoud. Inleiding 1 ANTHEMIS Inhoud Inleiding 1 Titel I TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 1. Algemeen 5 2. Buitenlandse werknemers en grensarbeiders 6 Specificiteiten voor sommige sectoren 7 Ontslag

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

Beknopte inleiding tot de faillissementsregels

Beknopte inleiding tot de faillissementsregels Beknopte inleiding tot de faillissementsregels meester Jan Mertens en het Tussenstapteam 1 Deze vorming wordt u kosteloos aangeboden door 2 ABC van het faillissement 1 Inhoudstafel 1. omkadering van de

Nadere informatie

Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6

Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6 Faillissementsnummer: C/08/15/98 F Uitspraak

Nadere informatie