Op Zak PsC inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen"

Transcriptie

1 Op Zak PsC inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel

2 Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord Inkomen Loonvoorwaarden Index Koopkracht Ecocheques Alternatieve besteding van ecocheques Sectoraal minimumloon Premies Ploegen-, nacht- en scheidingspremie Eindejaarspremie Premies van het Vlaams Gewest Syndicale premie Vervoerskosten Woon-werkverkeer Verplaatsingen van de woonplaats naar de werf of een klant Stand-by Arbeidsvoorwaarden Opzegtermijnen De nieuwe opzegtermijnen Berekening van je opzegtermijn Wie draagt welk deel van de opzegtermijn? Uitzonderingen Carenzdag Werkloosheid Volledige werkloosheid Tijdelijke werkloosheid Ziekte & arbeidsongeval Gewaarborgd loon Ziekenfonds Voorwaarden Controle Fonds voor Bestaanszekerheid Aanvullend pensioen Precaire contracten Arbeidstijd Wekelijkse arbeidsduur Overuren Flexibiliteit Nieuwe arbeidsregelingen Sectoraal kader nachtarbeid Glijdende werkweek Vakantie- en feestdagen Jaarlijkse vakantie Jeugdvakantie Seniorvakantie Europese vakantie Feestdagen Klein verlet Anciënniteitsverlof Loopbaanverlof Onderbreking van de loopbaan Tijdskrediet zonder motief, tijds krediet met motief en landingsbanen Zorgkrediet Algemeen Zorgverlof hospitalisatie ziek kind Moederschaps- en vaderschapsverlof Moederschapsverlof Moederschapsrust Profylactisch verlof Borstvoedingspauzes Vaderschapsverlof Geboorteverlof meeouders Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag Algemene en sectorale regeling Vastklikken van je rechten Vorming & opleiding Opleidingsinspanningen Vormingskrediet en bedrijfsopleidingsplannen Recht op opleiding Risicogroepen Opleidings-cv Betaald educatief verlof (BEV) Fonds voor Bestaanszekerheid Sociaal overleg Syndicale delegatie Werkzekerheid Inzetbaarheid Sollicatieverlof Outplacement Recht op outplacement op basis van de nieuwe wetgeving (het algemene regime) Recht op outplacement op basis van de CAO 82 (het bijzondere regime)...74 Bijlagen...76 a. Vervoerkosten...76 b. Minimumlonen...79 ADRESSEN

3 SAMEN STERK Dat de onderhandelingen onder een ongunstig gesternte verliepen, is geen geheim. Het waren onderhandelingen in de nasleep van een van de ingrijpendste financieel-economische crisissen ooit. We wisten dus sowieso dat er weinig te rapen zou vallen. Bovendien decreteerde de regering voor de lonen een absolute nulnorm. Behalve CAO 90 en het aanvullend pensioenfonds was er niets mogelijk. Anderzijds kregen de patroons de uitbreiding van de flexibiliteit al op voorhand op een dienblad aangeboden, wat maakte dat de werkgevers op alle eisen van de vakbonden simpelweg neen konden zeggen. Als vakbond moesten we onderhandelen met handen en voeten gebonden. In die mate zelfs dat we ons de vraag kunnen stellen of er nog wel sprake was van onderhandelen. Tijdens de onderhandelingen in de verschillende sectoren hebben we ons daarom geconcentreerd op het aanvullend pensioen, op verbeteringen binnen de Fondsen voor Bestaanszekerheid, op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers Ondanks alle beperkingen zijn we daar in onze sectoren ook in geslaagd. Niet meer, niet minder. kwam er dankzij de minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) die voor een historische doorbraak zorgde met de gelijkschakeling van de opzegtermijnen en de afschaffing van de carenzdag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we nu één werknemersstatuut hebben. Verre van. We zullen er zorg voor moeten dragen dat tijdens de lopende CAO-periode geen nieuwe verschillen ontstaan tussen arbeiders en bedienden. Sterker nog, we moeten erop toezien dat er de kloof verder wordt gedicht. ABVV-Metaal zal daar in ieder geval werk van maken. Deze Op Zak geeft je een zo volledig mogelijk en toch begrijpelijk overzicht van de regelingen die gelden in jouw sector en van de belangrijkste elementen uit de nieuwe CAO. Maak er gebruik van en check regelmatig onze website voor meer sociaal nieuws dat jou aanbelangt. Herwig Jorissen Voorzitter De onderhandelingen hebben zeer lang aangesleept. Ook dat hadden we nooit eerder meegemaakt. De reden? De werkgevers wilden niet onderhandelen vooraleer er duidelijkheid was omtrent de arbeiders-bediendenproblematiek. Die duidelijkheid 4

4 1. Inkomen 1.1 Loonvoorwaarden Index De bestaande indexregeling blijft van toepassing. De lonen worden jaarlijks aangepast op 1 februari. Zo werden de effectieve en de minimumlonen op 1 februari 2013 en op 1 februari 2014 aangepast aan de gezondheidsindex. De indexaanpassing op 1 februari 2013 bedroeg 3,27 %. Op 1 februari 2014 bedroeg ze 1,04 %. Op 1 februari 2015 was de index 0,02 % Koopkracht Voor 2013 en 2014 kon er over geen enkele koopkrachtverhoging worden onderhandeld Ecocheques De ecocheque is in het leven geroepen door het IPA als alternatieve koopkrachtverhoging. Deze regeling blijft gelden, tenzij er gekozen wordt voor een alternatieve besteding (zie volgend punt). De ecocheque is bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Het betaalmiddel is vrij van belastingen en sociale bijdragen en blijft tot twee jaar na de uitreiking geldig. De waarde van één ecocheque mag niet meer dan 10 euro bedragen. Alle voltijdse arbeiders van de sector metaalhandel ontvangen 250 euro aan ecocheques, opgesplitst in 2 betalingen per jaar. Een eerste schijf van maximaal 125 euro wordt toegekend op 15 juli, een tweede schijf op 15 december. Aan deeltijdse arbeiders worden ecocheques toegekend naargelang hun tewerkstellingsbreuk (4/5, ½, ). Ook in- en uittreders ontvangen hun ecocheques pro rata. Er zijn bijgevolg 2 referteperiodes, met name de periode waarin je hebt gewerkt of die is gelijkgesteld, die vallen tussen: 1 december van het voorgaande jaar en 31 mei van het huidige jaar; 1 juni en 30 november. Welke dagen zijn gelijkgesteld tijdens de referteperiode? Alle dagen van tijdelijke werkloosheid; Alle dagen van ziekte tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid gedurende hoogstens 3 opeenvolgende maanden; Alle dagen die worden gedekt door een gewaarborgd loon; Alle dagen van afwezigheid wegens een arbeidsongeval; De dagen van afwezigheid door ziekte of (arbeids-) ongeval voor hoogstens 30 dagen bovenop de dagen gedekt door het gewaarborgd maandloon; De dagen van moederschapsverlof; De dagen van vaderschapsverlof Alternatieve besteding van ecocheques De waarde van de ecocheques kan ook op een andere manier worden besteed. De voorwaarde is wel dat er hierover een ondernemingsakkoord wordt gesloten (vanaf 2014: geen deadline meer voor het afsluiten van de cao). 6 7

5 1.2 Sectoraal minimumloon De sectorale minimumlonen alsook de effectieve lonen worden jaarlijks aangepast op 1 februari. De tabel met de bedragen van de minimumuurlonen, volgens bovenstaande categorieën en na de indexering en loonsverhoging van 1 februari 2015 vind je terug als bijlage. Sinds 1 juli 2009 worden ook arbeiders die jonger zijn dan 18 jaar aan 100 % betaald. Vroeger verdienden deze jongeren een percentage van het (minimum)loon naargelang hun leeftijd. Industriële leerlingen hebben in functie van hun leeftijd recht op een percentage van het minimumloon. 18 jaar en ouder 80 % 17 jaar 70 % 16 jaar 60 % 1.3 Premies Ploegen-, nacht- en scheidingspremie Het basisloon van arbeiders die werken in ploegendienst (vroege en late shift) wordt met 10 % verhoogd. We spreken van ploegenarbeid, als de ploegen elkaar zonder onderbreking opvolgen of als ploegen elkaar niet opvolgen, maar voor hoogstens gedurende 2 uur van de normale dagtaak samenwerken. Bovendien dient de ploeg uit minstens 2 werknemers te bestaan, en dienen de ploegen die elkaar aflossen uit ongeveer een gelijk aantal werknemers te bestaan. Het basisloon voor arbeiders die nachtarbeid (tussen 20 en 6 uur) verrichten, wordt verhoogd met 20 %. Arbeiders die de nacht buiten hun woonplaats moeten doorbrengen omwille van beroepsbezigheden, ontvangen hiervoor een scheidingspremie van 14,87 euro per nacht Eindejaarspremie Het bedrag van de eindejaarspremie wordt berekend volgens onderstaande formule: Brutobedrag = uurloon op 31 december x wekelijkse arbeidsduur op basis van het betaalregime x Om recht te hebben op een eindejaarspremie, moet je minstens 3 maand in de onderneming in dienst zijn. De periode waarnaar gekeken wordt onder andere voor de berekening of om te bepalen of aan de voorwaarden voldaan is, is vastgelegd van 1 januari tot en met 31 december. Volgende perioden worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie: militaire dienst zwangerschaps- en vaderschapsverlof (arbeids)ongeval of (beroeps)ziekte (max. eerste 12 maanden van ononderbroken ongeschiktheid) tijdelijke werkloosheid (max. 150 dagen per jaar) 8 9

6 10 In de volgende situaties heb je recht op een pro rata van de eindejaarspremie: minder dan 1 jaar dienst op 31 december ontslagen worden (behalve om dringende reden) zelf ontslag nemen (tenzij je minder dan 3 jaar anciënniteit hebt) brugpensioen Er zijn nog een aantal specifiekere situaties, met name: zelf ontslag in periode van tijdelijke werkloosheid, bij het einde van een contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst van minstens 3 maand beëindiging contract wegens overmacht beëindiging van een contract in onderlinge toestemming (als het schriftelijk akkoord een clausule over de eindejaarspremie bevat die dit regelt). Is er geen clausule die dit regelt, dan heb je geen recht op een eindejaarspremie. Zodra je 3 jaar of meer anciënniteit hebt, is het je recht om de eindejaarspremie pro rata uitbetaald te krijgen. Bij je pensioen (of bij overlijden) ontvang je (of je rechthebbende) een volledige eindejaarspremie. De eindejaarspremie moet worden uitbetaald bij de eerste loonuitbetaling na 31 december Premies van het Vlaams Gewest Alle arbeiders die zijn gedomicilieerd en tewerkgesteld in het Vlaamse Gewest kunnen aanspraak maken op de Vlaamse aanmoedigingspremies voor zorgkrediet, opleidingskrediet en/ of ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering Syndicale premie De syndicale premie bedraagt 120 euro voor de actieven vanaf Vervoerskosten Woon-werkverkeer Sinds 1975 moet de werkgever een deel van de kosten van het woon-werkverkeer terugbetalen. De tegemoetkoming (vanaf de eerste kilometer) is afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel alsook de afstand tussen de woonplaats en de onderneming. Openbaar vervoer Wanneer de arbeider zich verplaatst naar het werk met het openbaar vervoer, bedraagt de tussenkomst van de werkgever sinds 1 juli 2007 de volledige terugbetaling van de totale kost van het gebruikte openbaar vervoer. Privévervoer De arbeider die zich verplaatst met eigen vervoermiddel (of te voet), heeft recht op een dagvergoeding. Deze dagvergoeding verkrijg je door de werkgeversbijdrage (aan circa 60 %) in het weekabonnement van de NMBS te delen door 5. Jaarlijks wordt deze tussenkomst op 1 februari geïndexeerd overeenkomstig de jaarlijkse indexering van de treintarieven van de NMBS. Wanneer je je verplaatst naar het werk met je eigen vervoer en er zijn op het traject naar het werk wegwerkzaamheden, dan moet de werkgever deze extra verplaatsing vergoeden, op voorwaarde dat is voldaan aan de volgende criteria: Enkel voor wegwerkzaamheden van minstens 4 weken (dan te betalen vanaf de 1 e dag); 11

7 De reisroute moet minstens 5 km extra bedragen (heen en terug); De arbeider moet een verklaring op eer afleggen. Voor de arbeiders die met de fiets naar het werk gaan, wordt de vergoeding op basis van de tabel achteraan beschouwd als fietsvergoeding. Voor het vervoer met eigen vervoermiddelen vind je in de tabel achteraan de bedragen die geldig zijn sinds 1 februari Ook leerlingen in een systeem van alternerend leren hebben recht op dezelfde vervoerkosten als de arbeiders werkzaam in de sector. Bovendien krijgen ook arbeiders die zich naar een vormingscursus dienen te verplaatsen een tussenkomst in de vervoerkosten Verplaatsingen van de woonplaats naar de werf of een klant Kosten Rechtstreekse verplaatsingen van de woonplaats naar de werf/klant: de werkgever betaalt het verschil tussen de betaalde onkosten om zich van de woonplaats naar de werf/klant te begeven en de onkosten die de arbeider normaal zou hebben geleden om zich van zijn woonplaats naar de werkplaats te begeven. Deze kosten worden betaald conform de tarieven van het woon-werkverkeer. verplaatsingen van de werkplaats naar de werf/klant en omgekeerd of van de ene werf/klant naar de andere werf/klant: de werkgever moet de volledige verplaatsingskosten betalen. Als de werkgever een vervoermiddel ter beschikking stelt van de arbeider, hoeft hij in beide bovenstaande gevallen geen verplaatsingskosten te betalen aan de arbeider in kwestie. Tijd De werkgever moet de hele verplaatsingstijd betalen, als hij de verplaatsingskosten betaalt of hij een vervoer middel ter beschikking stelt van zijn arbeiders die zich van de werkplaats naar de werf/klant en omgekeerd of van de ene werf/ klant naar de andere werf/klant begeven. De werkgever moet het verschil betalen tussen de tijd die de arbeider nodig heeft om zich van zijn woonplaats naar de werf/klant te begeven en er terug te keren en de tijd die de arbeider normaal zou nodig hebben gehad om zich van zijn woonplaats naar de werkplaats te begeven en er terug te keren. De werkgever die een arbeider naar een werf/klant zendt, moet zorgen voor behoorlijke kost en inwoning, voor zover deze verplaatsing een dagelijkse afwezigheid van meer dan 12 uren veroorzaakt voor de betrokkene. Specifiek voor servicetechniekers die voldoen aan onderstaande definitie werd er in de loop van een voorgaand akkoord een regeling uitgewerkt. Servicetechniekers zijn: techniekers die een service leveren bij de klant of gebruiker zelf; met een belangrijke verplaatsingsgraad; die beschikken over een belangrijke uitrustingsgraad; 12 13

8 met een hoge opleidingsgraad; die vaak instaan voor een bepaalde regio; die vaak gespecialiseerd zijn in bepaalde machines; met een grote onmisbaarheid in de organisatie van de onderneming; die in een aparte classificatiecategorie worden opgenomen. Sectoraal moet de tijd die de servicetechnieker nodig heeft om zich te verplaatsen van de woonplaats naar de klant en omgekeerd worden beschouwd als arbeidstijd en zo worden uitbetaald. Voor deze specifieke groep van arbeiders moet een blok gaande van 30 minuten tot maximaal 1 uur reistijd per werkdag niet langer beschouwd worden als arbeidstijd, maar dan enkel als hierover een bedrijfsakkoord wordt afgesloten. Toch worden de servicetechniekers voor deze reistijd betaald volgens het normale uurloon. 1.5 Stand-by Sinds 1 juli 2005 bestaat er binnen de sector een minimumregeling rond stand-by. Met stand-by ook wel beschikbaarheidstijd genoemd wordt bedoeld: de tijd waarin een arbeider buiten de werkuren beschikbaar blijft om dringende hulp te verlenen aan klanten. De arbeider moet daarvoor niet aanwezig zijn op de werkplek, maar moet wel in actie komen, als hij wordt opgeroepen. Elke arbeider spreekt volledig vrijwillig af met zijn werkgever of hij zich opgeeft voor dit systeem. Er zijn uurvergoedingen voor stand-by overdag (van 6 uur tot 22 uur) en 's nachts (van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags). Verder gelden er aparte tarieven voor weekdagen (met inbegrip van de vrijdagnacht) en het weekend (ook de zondagnacht) en de feestdagen. Het spreekt voor zich dat de uurvergoeding wordt betaald voor de beschikbaarheidstijd buiten de gewone werkuren. Telkens de arbeider in stand-by een oproep krijgt, ontvangt hij daarvoor een uitrukvergoeding. Deze uitrukvergoeding (per oproep) wordt lager naargelang er meer oproepen worden uitgevoerd per kalenderdag (gerekend van 6 uur 's ochtends tot 6 uur de volgende dag). Overzicht van de vergoedingen (bedragen op datum van 1 februari 2015) Vergoeding stand-bytijd Weekdag (6 22 uur) Weeknacht (22 6 uur) Weekenddag (6 22 uur) Weekendnacht (22 6 uur) Uitrukvergoeding voor oproepen binnen één kalenderdag 1,77 per uur Een oproep 29,53 2,36 per uur Twee oproepen 47,24 2,36 per uur Drie oproepen 59,04 2,95 per uur Elke volgende oproep (bovenop de 3 oproepen) 5,90 De arbeider kan zich opgeven voor meerdere stand-byperiodes en de vergoedingen ervan combineren. Bovenstaande vergoedingen worden jaarlijks op 1 februari geïndexeerd

9 De werkuren die worden gepresteerd per oproep worden opgeteld bij de gewone werkuren om de arbeidsduur en het loon te berekenen. Presteert de arbeider uren boven de daggrens of de weekgrens, dan zijn dat overuren met de bijhorende betaling. Voor beperkte tijd (tot en met 30 juni 2015) wordt de mogelijkheid voorzien om - via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau af te wijken van de sectorale minimumregeling rond stand-by. Op Zak De lonen worden elk jaar geïndexeerd op 1 februari. Voor 2013 en 2014 kon er over geen enkele koopkrachtverhoging worden onderhandeld. Een afwijking op het sectoraal systeem van de ecocheques is ook nu mogelijk. De sectorale syndicale premie bedraagt 120 euro voor de actieven. De tussenkomst van de werkgever in het woonwerkverkeer met privévervoer wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 februari. 2. Arbeidsvoorwaarden 2.1 Opzegtermijnen Sinds 1 januari gelden er nieuwe opzegtermijnen zowel voor arbeiders als bedienden. Deze opzegtermijnen worden in weken uitgedrukt De nieuwe opzegtermijnen Hieronder vind je de tabel met de nieuwe opzegtermijnen bij ontslag door de werkgever: Tabel 1: OPZeg DOOR DE Werkgever Anciënniteit Opzegtermijn (in weken) Anciënniteit (in jaren) Opzegtermijn (in weken) Tot minder dan 3 maand <11 jaar maand jaar maand jaar maand jaar maand jaar maand jaar maand jaar maand jaar 54 Van 2 tot minder dan 3 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 18 (Vanaf 21 jaar) 21 jaar (+ 1 week per jaar) jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 30 (1) Wet van 26 december 2013 Belgisch Staatsblad van 31 december

10 Bij ontslag door de werkgever en van zodra de betrokken werknemer een nieuwe periode van anciënniteit (drie maanden of een jaar) aanvat, valt hij in de schijf die daarmee overeenkomt. Bijv. ontslag krijgen na 4 jaar en 1 maand anciënniteit = 15 weken opzeg. Wanneer je zelf je ontslag geeft, gelden de onderstaande opzegtermijnen: 2. Je was al in dienst voor 31 december 2013 en je wordt ontslagen na 1 januari 2014: De duur van je opzegtermijn wordt dan in twee stappen berekend. Stap 1: hoeveel anciënniteit had je al bij je werkgever op 31 december 2013? Voor dit stuk anciënniteit gelden de oude sectorale opzegtermijnen in tabel 3. Tabel 2: OPZeggIng DOOR DE Werknemer Anciënniteit Opzegtermijn (in weken) Anciënniteit Opzegtermijn (in weken) Tot minder dan 3 maanden jaar maand jaar 9 Stap 2: hoeveel anciënniteit heb je sinds 1 januari 2014 tot aan de datum van je ontslag bij je werkgever? Voor dit stuk gelden de nieuwe opzegtermijnen in tabel 1. Vervolgens tel je stap 1 en stap 2 op en verkrijg je aldus je opzegtermijn maand jaar maand jaar maand 2 jaar 2 4 jaar 6 5 Vanaf 8 jaar en verder Wanneer een werknemer zijn ontslag geeft en van zodra hij een nieuwe periode anciënniteit aanvat, valt hij in de schijf die daarmee overeenkomt. Bijv. ontslag gegeven na 3 jaar en 9 maanden anciënniteit = 6 weken opzeg. 13 Voorbeeld 1 Je wordt ontslagen op 1 juli 2014 op dat moment was je 19 jaar en 6 maanden in dienst bij je werkgever. Stap 1: op 31 december 2013 had je 19 jaar dienst, wat overeenkomt met een oude sectorale opzegtermijn van 15 weken (tabel 3). Stap 2: van 1 januari 2014 tot aan je ontslag was je nog 6 maanden in dienst, wat overeenkomt met een opzegtermijn van 6 weken (tabel 1). Stap 1 + stap 2 = = je opzegtermijn bedraagt 21 weken Berekening van je opzegtermijn 1. Je treedt in dienst na 1 januari 2014 en je wordt later ontslagen: Je telt je ononderbroken anciënniteit bij je werkgever tot aan je ontslag en leest in tabel 1 het overeenstemmend aantal weken af. Voorbeeld 2 Je zit in dezelfde situatie als in voorbeeld 1, maar je wordt ontslagen in functie van een SWT. Stap 1: op 31 december 2013 had je 19 jaar dienst en mag je de sectorale opzegtermijn SWT toepassen (tabel 4). Die bedraagt 4 weken. 19

11 Stap 2: van 1 januari 2014 tot aan je ontslag was je nog 6 maanden in dienst, wat overeenkomt met een opzegtermijn van 6 weken (tabel 1). Stap 1 + stap 2 = = je opzegtermijn bedraagt 10 weken. 2. Je was in dienst voor 31 december 2013 en je wordt ontslagen na 1 januari Je voldoet bovendien aan de vereiste anciënniteit op de onderstaande sleuteldata. Je opzegtermijn wordt dan volledig berekend volgens de nieuwe regeling. Sleuteldata Op 1/1/2014 Op 1/1/2015 Op 1/1/2016 Op 1/1/2017 Anciënniteit 20 jaar of meer 15 jaar 10 jaar alle overige Voorbeeld: Je wordt ontslagen op 1 maart 2014 en op 1 januari 2014 heb je 25 jaar anciënniteit in je onderneming. Op 1 januari 2014 heb je 25 jaar anciënniteit (is > dan 20 jaar), dus val je met je volledige anciënniteit in het nieuwe stelsel. Op de datum van je ontslag heb 25 jaar en 2 maanden anciënniteit en bijgevolg moet je in de tabel 1 zoeken naar de overeenkomstige opzegtermijn. Je opzegtermijn bedraagt 67 weken. Hieronder vind je de tabellen met de oude sectorale opzegtermijnen: Tabel 3: OUDE SECTORALE OPZEGTERMIJNEN Anciënniteit Werkgever Werknemer 0 tot minder dan 5 jaar 40 dagen 2 = 5 weken en 5 dagen 5 10 jaar 48 dagen = 6 weken en 6 dagen 14 dagen 14 dagen 10 jaar 15 jaar 70 dagen = 10 weken 21 dagen 15 jaar 20 jaar 105 dagen = 15 weken 21 dagen 20 jaar 25 jaar 140 dagen = 20 weken 28 dagen 25 jaar en meer 154 dagen = 22 weken 28 dagen 25 jaar en meer 168 dagen = 24 weken 28 dagen Tabel 4: OUDE SECTORALE OPZEGTERMIJNEN SWT 3 Anciënniteit Werkgever 0 minder dan 20 jaar 28 dagen = 4 weken 20 jaar en meer 56 dagen = 8 weken Wie draagt welk deel van de opzegtermijn? 4 Het is inmiddels al duidelijk geworden dat de opzegtermijnen aanzienlijk worden verlengd en dat geldt des te meer voor de werknemers (arbeiders) met een lange anciënniteit in hun onderneming. Om de kost voor de werkgever te verlichten, voorziet de wet in een compensatieregeling. Ook voor de (2) kalenderdagen (3) Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag = vroeger brugpensioen (4) Een opzegtermijn wordt hetzij effectief gepresteerd, hetzij uitbetaald bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst

12 arbeiders waarvan de opzegtermijn nog niet helemaal volgens het nieuwe stelsel wordt berekend, is er een compensatie in de vorm van een ontslagpremie. Een aantal situaties: 1. Je komt in dienst na 1 januari 2014 en je wordt later ontslagen: je valt in het nieuwe stelsel en je werkgever is verantwoordelijk voor je volledige opzegtermijn. 2. Je was al in dienst voor 31 december 2013 en je wordt ontslagen na 1 januari 2014: Zoals al beschreven in punt 2.1.2, wordt je opzegtermijn berekend in twee stappen die vervolgens bij elkaar worden opgeteld. Ook hier is je werkgever verantwoordelijk voor je volledige opzegtermijn. Bovendien ontvang je als werknemer (bij ontslag voor 1 januari 2017) een ontslagpremie waarvan de hoogte varieert naargelang je anciënniteit: Bedrag ONTSLAGPREMIE Anciënniteit euro Minder dan 5 jaar euro 5 tot minder dan 10 jaar euro Minstens 10 jaar 3. Je was in dienst voor 31 december 2013 en je wordt ontslagen na 1 januari Je voldoet bovendien aan de vereiste anciënniteit op de onderstaande sleuteldata. Zoals al beschreven in punt 2.1.2, wordt je opzegtermijn berekend volgens het nieuwe stelsel. Je werkgever is slechts verantwoordelijk voor een gedeelte van de opzegtermijn, met name het gedeelte dat betrekking heeft op de periode voor 1 januari 2014 en dat is berekend volgens het sectoraal (oude) stelsel, opgeteld bij dat stuk van de opzegtermijn dat volgens het nieuwe stelsel is berekend voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot de datum van ontslag. In het geval van een ontslag met het oog op een SWT wordt voor de verworven anciënniteit voor 31 december 2013 de sectorale (verkorte) opzegtermijn in aanmerking genomen. Het verschil tussen de totale opzegtermijn in het nieuwe stelsel en de opzegtermijn waarvoor de werkgever verantwoordelijk is, resulteert in een resterende periode die niet moet worden gepresteerd. Ze wordt ten laste genomen door de RVA in de vorm van een ontslagcompensatievergoeding (OCV). Deze vergoeding moet door de betrokken werknemer worden aangevraagd. In de praktijk zullen de vakbonden via hun werkloosheidsdiensten de aanvraag doen. De OCV wordt berekend op basis van het nettoloon en zal door onze werkloosheidsdiensten netto worden uitbetaald. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. We hernemen het voorbeeld bij punt 2.1.2: Je wordt ontslagen op 1 maart 2014 en op 1 januari 2014 heb je 25 jaar anciënniteit in je onderneming. We kwamen aan een opzegtermijn van 67 weken. Aandeel van je werkgever: - tot 1 januari 2014 had je 25 jaar anciënniteit in het oude stelsel, wat overeenkomt met een opzegtermijn van 22 weken (zie tabel 3); - van 1 januari 2014 tot 1 maart 2014 heb je nog 2 maand anciënniteit lopen in het nieuwe stelsel, wat volgens tabel 1 overeenkomt met 2 weken (zie tabel 1); 22 23

13 - De werkgever is in totaal verantwoordelijk voor = 24 weken. Aandeel van de overheid (RVA) = 67 weken (totaal) 24 weken = 43 weken die niet worden gepresteerd en worden betaald via de ontslagcompensatievergoeding (OCV) Uitzonderingen Er kunnen geen opzegtermijnen worden bedongen die voor de werknemer minder gunstig zijn dan de wettelijke opzegtermijnen. Via een sectoraal akkoord kan er NIET in de gunstige zin worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijnen, wat dan weer wel kan via ondernemingsovereenkomsten. In geval van opzegging door de werkgever met het oog op een SWT, kunnen de opzegtermijnen worden verkort tot minimaal 26 weken als de onderneming erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. 2.2 Carenzdag Dezelfde wet die de nieuwe opzegtermijnen vastlegt, heeft in één adem ook de carenzdag afgeschaft. Voordien werden de carenzdagen in de metaalhandel weliswaar betaald maar niet afgeschaft, maar vanaf 1 januari 2014 behoort de carenzdag definitief tot de sociale geschiedenis. 2.3 Werkloosheid Volledige werkloosheid Wie zonder werk valt, kan een werkloosheidsuitkering aanvragen. De werkloosheidsdienst van het ABVV gaat na of je recht hebt op een werkloosheidsvergoeding en overhandigt je een controlekaart. Binnen de 8 kalenderdagen na de uitkeringsaanvraag te hebben ingediend, moet je je inschrijven als werkzoekende bij de dienst voor arbeidsbemiddeling van je regio (VDAB voor Vlaanderen, Actiris voor Brussel en FOREM voor Wallonië). Onder bepaalde voorwaarden heb je ook recht op een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid (zie punt 7) Tijdelijke werkloosheid Ben je gedeeltelijk werkloos (economisch, technisch of door weersomstandigheden), richt je dan ook tot de werkloosheidsdienst van het ABVV. Binnen je bedrijf biedt de syndicale delegatie je de nodige ondersteuning. Het Fonds voor Bestaanszekerheid voorziet een aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid. De voorwaarden en bedragen vind je terug in de tabel van het hoofdstuk Fonds voor Bestaanszekerheid (zie punt 7). Bij overmatig gebruik van economische werkloosheid, wordt er een responsabiliseringsbijdrage voor de werkgever voorzien. 2.4 Ziekte & arbeidsongeval Er zijn in functie van het gewaarborgd loon 3 punten die je hierbij niet uit het oog mag verliezen: 1. Verwittig onmiddellijk je werkgever! 2. Maak (indien het arbeidsreglement dat voorschrijft) het geneeskundig getuigschrift aan je werkgever over binnen de voorgeschreven termijn. 3. Er kan een controle volgen waaraan je je niet mag onttrekken

14 2.4.1 Gewaarborgd loon Na een maand dienst heb je als arbeider recht op gewaarborgd loon. Je normale loon wordt uitbetaald bij een ziekte die minder dan 14 dagen duurt (volgens het medisch attest). Als een ziekte langer duurt dan 14 dagen, ontvang je je normale loon gedurende 4 weken. Daarvan komt een deel van je werkgever en wordt het ander deel bijgepast door het ziekenfonds. Wat vraag je aan je behandelende dokter? Geneeskundig getuigschrift waarop wordt vermeld: - de arbeidsongeschiktheid; - de waarschijnlijke duur van de arbeidsongeschiktheid; - of je al dan niet je woning mag verlaten met het oog op de controle. Bezorg dit getuigschrift binnen de 2 werkdagen (tenzij anders vermeld in je arbeidsreglement) aan je werkgever. Aangifte van arbeidsongeschiktheid Wanneer je langer dan 14 dagen ziek bent, moet je aangifte doen van je arbeidsongeschiktheid via een formulier. Dit formulier wordt door je ziekenfonds uitgereikt en laat je invullen door je behandelende arts. Deze aangifte is noodzakelijk om een tegemoetkoming van je ziekenfonds te kunnen ontvangen Ziekenfonds Na een maand van ziekte betaalt het ziekenfonds je een ziekteuitkering die overeenkomt met 60 % van je (geplafonneerd) loon. Op de ziekte-uitkering is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Ze wordt wel belast zoals loon, maar er is een belastingvermindering voorzien Voorwaarden Om recht te hebben op een ziekte-uitkering van je ziekenfonds, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je bent sinds 6 maanden (wachttijd) ingeschreven bij een ziekenfonds en hebt in die periode minstens 120 dagen gewerkt. Als dat nodig blijkt, kan de wachttijd voor deeltijdse arbeiders verlengd worden tot hoogstens 18 maanden. In dat geval moet je voor die verlengde periode de 120 gepresteerde dagen aantonen. Je beschikt over een geneeskundig getuigschrift (zie 2.4.1). Je hebt de aangifte van arbeidsongeschiktheid ingediend (zie 2.4.1). Het inlichtingenblad dat je van je ziekenfonds ontvangt, heb je zorgvuldig ingevuld. Een gedeelte is bestemd voor de werkgever Controle Als je afwezig bent wegens ziekte, kunnen de werkgever en/of het ziekenfonds je laten controleren door een controlearts. Je bent verplicht om deze controle te ondergaan, op voorwaarde dat ze wordt uitgevoerd door een erkend arts. De nieuwe wet inzake de opzegtermijnen en carenzdag 5 voorziet dat er een dagdeel van 4 aaneengesloten uren (tussen 7 uur (5) Wet van 26 december

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR

TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR TIJDSKREDIET DÉ VOLLEDIGE GIDS STIJN COPPENS I MONICA DE JONGHE I GRIET VANDEWALLE 50 EUR VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering

Het tijdskrediet eindeloopbaan CAO nr. 103 Nieuwe reglementering Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet eindeloopbaan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie