Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : /8/A.23, CW Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Afspraken en beleidskeuzes 2008 Geachte dames en heren, In december 2007 heeft in Provinciale Staten een debat plaatsgevonden over de financiële positie van BJZ en de rol van de provincie hierin. Eén van de aanbevelingen uit het rapport was om voor 2008 in nauw overleg tussen BJZ en de provincie de beschikbare middelen af te zetten tegen de te leveren prestaties en daar waar nodig ook in nauw overleg expliciete keuzes in te maken. Deze keuzes dienen een zakelijke afweging te zijn en te worden vastgelegd. De documenten die tot deze zakelijke afweging moeten leiden zijn de subsidieaanvraag annex begroting van BJZ voor 2008 en de plannen van de provincie zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma De resultaten hiervan zijn neergelegd in de subsidiebeschikking Wij verwijzen u dienaangaande naar de brief die u separaat van ons ontvangt. Geconstateerd is dat de door ons gewenste structurele activiteiten, zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma 2008, niet op een verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door een aantal incidentele en structurele knelpunten. Deze constatering heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten tussen Bureau Jeugdzorg en de provincie met als doel de noodzakelijke te maken keuzes voor 2008 in beeld te brengen. De overleggen hebben inzicht gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden en de keuzes die gemaakt moeten worden om met de voor 2008 beschikbare middelen reële prestaties te kunnen leveren. Wij hebben op grond van de uitkomsten van de twee bijeenkomsten van 29 november en 11 december 2007 in principe besloten aan BJZ incidenteel voor 2008 een bedrag toe te kennen van Dit bedrag brengen wij ten laste van de reserve jeugdhulpverlening. Het bedrag van is als volgt opgebouwd. Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Eind 2006 was de wachtlijst van het AMK teruggebracht tot nul. Binnen het AMK zijn de wachtlijsten in 2007 toch weer opgelopen hetgeen eind 2007 resulteerde in een wachtlijst van 80 cliënten. Wij hebben BJZ meermalen te kennen gegeven dat wij een wachtlijst bij het AMK niet acceptabel vinden en dat onderzoeken door het

2 AMK binnen de hiervoor geldende termijnen moeten worden gestart en worden afgesloten. In het verleden heeft BJZ de wachtlijsten binnen het AMK teruggebracht tot nul door het tijdelijk intern verschuiven van personeel naar het AMK. Bureau Jeugdzorg zal, om de harde eis van de provincie (geen wachtlijst bij het AMK) structureel na te kunnen komen, nu inzicht moeten verkrijgen in de veroorzakende factoren. In 2007 hebben wij BJZ financiële ondersteuning verstrekt voor het realiseren van een veranderprogramma binnen BJZ. Voor het AMK heeft BJZ in het najaar van 2007 een interim manager aangesteld die voor het AMK een plan van aanpak heeft geschreven met hieraan gekoppeld een pakket aan maatregelen. In grote lijnen bestaat het voorstel uit interne verbeteringen van de werkprocessen, waaronder het inrichten van een interne flexpool en het uitbesteden van de huidige wachtlijst aan een externe organisatie. Evenals de andere afdelingen binnen BJZ zal ook het AMK onderdeel gaan uitmaken van de nog in te richten organisatiestructuur met een front-office en een back-office. Op basis van de bijeenkomsten in november en december 2007 maken wij voor 2008 voor het AMK met BJZ de volgende afspraken: 1. In het eerste half jaar van 2008 zijn de problemen bij het AMK structureel opgelost, hetgeen inhoudt dat er geen wachtlijsten meer mogen zijn. 2. Op 1 juni 2008 is de afdeling AMK dusdanig op orde dat de productie behaald wordt binnen de vastgestelde prijs en dat er proactief en flexibel gewerkt wordt door het inzetten van personeel uit een interne flexpool zodat fluctuaties in de instroom bij het AMK kunnen worden opgevangen en het AMK binnen de gestelde wettelijke doorlooptijden/ normen blijft werken. Het uitgangspunt hierbij is financiering op basis van p * q financiering en structurele aanwezigheid van een interne flexpool. 3. De bestaande wachtlijst AMK wordt weggewerkt door het incidenteel inzetten van een externe uitvoeringsorganisatie. AMK-wachtenden worden hiermee niet weggewerkt door eigen personeel van BJZ maar door inzet van derden. Wij hebben besloten BJZ hiervoor incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van incl. BTW. 4. Wij worden maandelijks door BJZ geïnformeerd over het aantal wachtenden dat langer dan 5 dagen op start onderzoek wacht. Wij vinden dat we met het uitbesteden van de wachtlijst AMK aan een externe organisatie het personeel op het AMK de mogelijkheid bieden zich volledig te kunnen richten op de instroom van nieuwe cliënten en de onderzoeken voor deze nieuwe cliënten binnen de wettelijke termijnen kunnen starten en afsluiten. Daarnaast kunnen ze zich zonder de last van een wachtlijst richten op de invoering van een front- en backoffice structuur. De kindertelefoon De kindertelefoon wordt financieel gedragen door de provincies Groningen en Drenthe. In 2007 zijn de kosten, volgens afspraak, verdeeld op basis van het aantal gewogen jeugdigen per provincie. Voor 2008 werd in eerste instantie een begrotingstekort geconstateerd bij de kindertelefoon. De oorzaak hiervan werd grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van inkomsten vanuit de provincie Drenthe. Wij zijn als provincie Groningen hierover in overleg getreden met de provincie Drenthe. Het overleg met de provincie Drenthe heeft geleid tot afspraken over de financiering, waarbij we ook voor 2008 de afspraak hebben gemaakt op basis van het aantal gewogen jeugdigen per provincie samen de financiering te dragen voor de kindertelefoon. Vanuit Bureau Jeugdzorg Drenthe ontvangt BJZ Groningen voor 2008 een totaal bedrag van De bijdrage van de 2

3 provincie Groningen komt hiermee uit op In onze brief van 18 februari 2008 over de maximale subsidie 2008 hebben wij BJZ voor de kindertelefoon een bedrag toegekend van Wij zullen deze bijdrage voor 2008 aanvullen met een bedrag van waardoor de bijdragen van Groningen en Drenthe op basis van gewogen jeugdigen gelijkwaardig zijn verdeeld. De kindertelefoon is een onderdeel van BJZ waarbinnen in 2008 ook inhoudelijke ontwikkelingen op het programma staan (project Gouden Oor). Daarnaast zijn de kosten van de kindertelefoon relatief hoog afgezet tegen het aantal gewogen jeugdigen. Het is van belang dat in 2008 voor de kindertelefoon een levensvatbaar plan wordt ontwikkeld voor de komende jaren. Hiervoor is het belangrijk samenwerking met de bureaus jeugdzorg van de omliggende provincies te zoeken. Casemanagement Bureau Jeugdzorg kent een drietal soorten casemanagement: 1. Casemanagement voor geïndiceerde zorg 2. Casemanagement voor niet geïndiceerde zorg 3. Casemanagement voor cliënten met een indicatiebesluit die wachten op zorg (wachtlijstbeheer). Het casemanagement voor de geïndiceerde zorg kent een basisvariant en een intensieve ondersteuningsvariant. Voor 2008 hebben we in gezamenlijkheid met BJZ het doel gesteld om het aantal cliënten dat in aanmerking komt voor de intensieve variant terug te dringen naar 25%. In 2007 werd deze vorm aan 33% van de cliënten geboden. Om dit te kunnen realiseren moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 1. Er worden sluitende afspraken gemaakt tussen BJZ, de zorgaanbieders en de provincie over de rol en taken die de zorgaanbieders vervullen in de basisvariant casemanagement. Wij zullen het initiatief nemen tot het organiseren van dit driehoeksoverleg. 2. De medewerkers van BJZ moeten middels instructie en opleiding in staat zijn om cliënten 'los' te laten, zodat casemanagement een meer zakelijke relatievorm krijgt. Het betreft hier een verandering van handelen bij het personeel. Het casemanagement voor niet geïndiceerde zorg heeft te maken met taken in het kader van de beschermingstaak van Bureau Jeugdzorg en klantvriendelijkheid. De doelstelling voor 2008 is om deze vorm van casemanagement in 2008 te registreren en te volgen, zodat wij eind 2008 afspraken met BJZ kunnen maken om deze vorm van casemanagement in 2009 verder af te bouwen. Het casemanagement voor cliënten met een indicatiebesluit die wachten op zorg geeft een extra last en druk op de casemanagers van BJZ. Het aantal cliënten dat wacht op de start van zorg wordt veroorzaakt door een tekort aan opvangcapaciteit bij de zorgaanbieders. Om de druk op de casemanagers te verminderen hebben we in gezamenlijkheid met BJZ voor 2008 de volgende doelstelling geformuleerd: 1. Cliënten met een indicatie stromen zo snel mogelijk door naar de geïndiceerde zorg. Hiermee wordt de tijd die de casemanagers besteden aan de ondersteuning van cliënten tijdens de wachtlijstfase geminimaliseerd. Dit levert een tijdsbesparing op voor BJZ én zorgt ervoor dat de uitvoering van het casemanagement teruggaat naar het uitvoeren van wettelijke taken. De fte's die hierdoor vrijvallen kunnen vervolgens (gedeeltelijk) ingezet worden ten behoeve van de landelijk gewenste invoering van de methodiek voor verbetering van de indicatiebesluiten. 3

4 Om deze doelstelling te realiseren hebben wij besloten om ook in 2008 middelen voor overbruggingshulp in te willen zetten bij de zorgaanbieders. In 2007 hebben wij de Base Groep middelen verstrekt om overbruggingshulp mee te realiseren. Deze middelen zijn nog niet volledig besteed. Het instrument overbruggingshulp heeft in onze optiek een aantal voordelen 1) Cliënten krijgen nog niet meteen hun geïndiceerde hulp maar krijgen al wel een vorm van begeleiding door de zorgaanbieder waardoor de druk op het casemanagement van BJZ afneemt, 2) met het inzetten van overbruggingshulp behouden we een vraaggerichte aanpak omdat de cliënt uiteindelijk wel de zorg ontvangt die voor hem geïndiceerd is en 3) overbruggingshulp sluit goed aan bij onze ingeslagen weg om het zorgaanbod te flexibiliseren omdat zorgaanbieders in de periode van overbruggingshulp in staat worden gesteld om het juiste zorgaanbod rondom de cliënt te creëren. Op dit moment vindt onder leiding van BJZ overleg met de Base Groep en CWZW Noord plaats over de benodigde overbruggingshulp in Wij wachten een voorstel hieromtrent van BJZ af op basis waarvan wij dan een definitief besluit nemen over de inzet van overbruggingshulp in Toegang Met het rijksuitkering die wij ontvangen voor de Toegang van Bureau Jeugdzorg, kunnen wij ( op basis van de tarieven van Deloitte) slechts 59% van de kosten van BJZ financieren. Deze rijksfinanciering is onvoldoende. Dit betekent dat de uit te voeren taken voor de Toegang moeten worden afgezet tegen de beschikbare middelen en dat hiervoor sluitende werkafspraken vereist zijn. Voor de Toegang maken wij voor 2008 de volgende werkafspraken met BJZ: 1. Ieder kwartaal stelt BJZ vast wat de productiewaarde (gewogen productie) is bij de Toegang in relatie tot de begroting. We stellen hierin een marge vast van in totaal 10 % ( 5% naar boven of naar beneden) rondom de begroting. Wanneer de productiewaarde lager ligt dan 95% zal BJZ 35% van het verschil tussen de gerealiseerde productiewaarde en 95% van de subsidie Toegang moeten terugbetalen. In het geval de productiewaarde tussen de 95 en 100% ligt kan BJZ het verleende bedrag behouden. Indien de marge naar boven toe hoger uitvalt wordt in overleg met de provincie de instroom bij de voordeur van BJZ tijdelijk beperkt. Deze maatregel houdt in dat de voordeur van BJZ dan vier weken alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie. 2. Ook wanneer de wachtlijst bij BJZ van jeugdigen die wachten op een analyse voor indicatie 200 is (dit betreft de totale wachtlijst bij de Toegang, inclusief de indicaties voor een PGB), zal de onder 1 genoemde maatregel van kracht worden in die zin dat de voordeur voor een periode van vier weken alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie. 3. Gedurende 2008 zal Bureau Jeugdzorg de 'achterkant' van BJZ monitoren. Dit betekent dat BJZ bekijkt in hoeverre de instroom van BJZ overeenkomt met de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieders. BJZ levert ons de resultaten hiervan per kwartaal bij de huidige kwartaalrapportages aan. 4. Bureau Jeugdzorg treft in 2008 voorbereidingen om zicht te krijgen op de vraag die gemeenten richting BJZ hebben. 5. De toegang geeft in 2008 de indicaties af binnen de hiervoor geldende norm van 77 dagen. Wij realiseren ons dat door de beslissing om de instroom bij de voordeur te beperken, indien de wachtlijst oploopt of de productiecijfers dit noodzakelijk maken, 4

5 het risico bestaat dat in de periode dat de voordeur alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie de toestroom naar het AMK, de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering toeneemt, hetgeen daar (langere) wachtlijsten kan veroorzaken. Omdat wij wachtlijsten bij het AMK niet accepteren zal BJZ in het geval de wachtlijsten bij het AMK oplopen als gevolg van de (tijdelijke) maatregel bij de Toegang hiervoor de interne flexpool moeten inzetten. Verbetering Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg (VIB) Het landelijke project Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg heeft als doel op het gebied van indicatiestelling zoveel mogelijk eenheid van werken te bewerkstellingen binnen alle Bureaus Jeugdzorg in Nederland. De invoering van het project VIB binnen BJZ is voor ons een belangrijk gegeven om een aantal redenen: 1) het is een maatstaf voor kwaliteit en efficiency van het werken in de Toegang. 2) VIB bevordert de kwaliteit van het werk van BJZ 3) VIB voorziet in werkwijzen met risicotaxatie voor clienten en transparantie van werken 4) Tevens kan door VIB een goede aansluiting met de voorliggende voorzieningen en de Centra voor Jeugd en Gezin, alsmede de zorgaanbieders plaatsvinden. 5) Onderdeel van VIB is ook het vroegtijdig signaleren van mogelijke kindermishandeling. 6) VIB is voor BJZ een belangrijke bouwsteen waarop de front- en backoffice gebouwd kunnen worden. De implementatie van het VIB is binnen Bureau Jeugdzorg een zo goed als onomkeerbaar proces geworden. Echter constateert BJZ bij de implementatie nog een tekort van (ongeveer 13 fte.). Ondanks dit tekort zijn wij van mening dat BJZ de kosten van de implementatie van het VIB binnen de eigen begroting moet opvangen. Om dit te realiseren maken wij voor 2008 de volgende werkafspraken met BJZ. 1. Het VIB wordt binnen de hele organisatie van BJZ gefaseerd ingevoerd gedurende een langere periode dan landelijk afgesproken (landelijk staat het afronden van de implementatie op eind 2008). BJZ stelt hiervoor een haalbaar plan op dat op 1 april 2008 klaar is. Op basis van dit plan zullen wij het IPO over de verlengde invoering informeren. 2. Een deel van de benodigde formatie (6 fte) wordt gerealiseerd door inzet van de formatie die vrijvalt vanwege verandering bij de uitvoering van het casemanagement. Deze vrijgekomen formatie zal echter als eerste worden ingezet voor de in te stellen interne flexpool voor het AMK. 3. De resterend benodigde 7 fte zal vanuit de bestaande personeelsformatie worden ingezet hetgeen gedurende de implementatieperiode productieverlies zal opleveren binnen de Toegang, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ten aanzien van dit productieverlies hanteren wij de marge zoals benoemd bij de Toegang. BJZ neemt dit productieverlies op in het plan van aanpak voor het VIB. BJZ informeert ons maandelijks over de stand van zaken van de wachtlijsten bij deze afdelingen. Protocol sluitende aanpak kindermishandeling Bureau Jeugdzorg voert de regie- en registratiefunctie in het protocol kindermishandeling. Het betreft hier een protocol dat is afgesloten tussen verschillende provinciale organisaties in onze provincie. In 2007 hebben we voor de werkzaamheden die BJZ binnen dit protocol verricht middelen van het Rijk gevraagd, maar dit verzoek is afgewezen. Hiertegen loopt nog een bezwaarprocedure. Voor 2008 hebben wij opnieuw aan het Rijk 5

6 gevraagd voor de uitvoering van de regie- en registratiefunctie van BJZ bij dit protocol. Dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma In de voorlopige toekenning van het Rijk voor 2008 zijn de extra gevraagde middelen niet toegekend. Wij vinden het echter van groot belang dat het protocol kindermishandeling doorgang kan vinden. Temeer omdat er een preventieve werking uitgaat van dit protocol gericht op het verminderen van aanmeldingen bij het AMK en het versterken van het voorliggende veld op het gebied van signaleren en herkennen van kindermishandeling. Om BJZ in 2008 binnen het protocol de regie- en registratietaken te kunnen laten vervullen hebben wij besloten BJZ hiervoor een bedrag van toe te kennen. Jeugdbescherming De landelijke invoering van het Deltaplan gezinsvoogdij heeft tot doel een kwaliteitsverbetering door te voeren in het werk van de gezinsvoogden, waarbij ook een verlaging van de caseload per gezinsvoogd aan de orde is. De implementatie van deze werkwijze is in 2006 gestart met het maken van de plannen. De verwachting is dat met de invoering van het Deltaplan de doorlooptijden van een ondertoezichtstelling verkort zullen worden. De doelstelling landelijk, en ook zoals wij die in Groningen stellen, is dat eind 2008 het Deltaplan is ingevoerd, waarbij de caseload per gezinsvoogd is verlaagd naar 1:15. Hiertoe is door Rijk, directies BJZ en provincies een convenant ondertekend. Bij BJZ Groningen doen zich echter problemen voor bij de invoering. Dit heeft enerzijds te maken met onvoldoende middelen voor de invoering van het Deltaplan en anderzijds met de grote hoeveelheid nieuwe medewerkers bij de afdeling jeugdbescherming. Omdat deze nieuwe medewerkers moeten inwerken en hun caseload moeten opbouwen levert dit bij benadering in 2008 voor 10 fte. productieverlies op. Hiermee komt de afspraak om eind 2008 een caseload per gezinsvoogd te hebben van 1:15 onder druk te staan. BJZ stelt daarom een aangepast plan van aanpak op voor 2008 ten behoeve van de invoering van het Deltaplan. BJZ heeft dit plan klaar op 1 april Ten aanzien van de jeugdbescherming maken we voor 2008 de volgende werkafspraken met u: 1. BJZ voert in 2008 het Deltaplan verder in waarbij eind 2008 de caseloadverlaging van 1:15 wordt gehaald. Het feit dat deze caseloadverlaging wordt gehaald heeft wel tot gevolg dat de wachtlijst bij de jeugdbescherming zal blijven bestaan of zal toenemen. De keuze voor een wachtlijst bij de jeugdbescherming is niet gemakkelijk. Toch zullen we deze consequentie accepteren omdat we de invoering van het Deltaplan voor de gehele jeugdbescherming van groot belang en als noodzakelijk achten. 2. In dit kader is het voor ons van belang dat BJZ ons maandelijks informeert over de wachtlijst van de jeugdbescherming. Op basis van deze gegevens kunnen we zo nodig met hen in overleg treden. Jeugdreclassering Voor de afdeling jeugdreclassering werkt BJZ in 2008 verder met de methodiek die in 2007 is geïmplementeerd en stuurt ze op de doorlooptijden van zaken, de instroom van specifieke programma's zoals ITB en heeft nazorg de aandacht. Wij willen maandelijks geïnformeerd worden over de wachtlijst bij de jeugdreclassering. Eigen Kracht Conferenties (EKC's) Wij onderschrijven het belang van de inzet van EKC's en hebben hiervoor ook in 2007 extra middelen bij het Rijk gevraagd. Deze middelen zijn niet toegekend 6

7 waartegen nog een bezwaar loopt. Voor 2008 hebben wij wederom extra middelen voor EKC's gevraagd. Op 18 december 2007 hebben wij de Statencommissie Welzijn Cultuur en Sociaal Beleid meegedeeld dat wij voornemens zijn BJZ voor 2008 voor 60 EKC's financiering te verstrekken. Wij hebben besloten BJZ voor dit aantal in beschikbaar te stellen. 60 EKC's is gebaseerd op een jaarproductie. Omdat de definitieve besluitvorming later in 2008 plaatsvindt, zullen wij na definitieve besluitvorming met BJZ kijken hoeveel EKC's er daadwerkelijk in 2008 door hen kunnen worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat een EKC een vorm van niet geïndiceerde hulp betreft willen wij in 2008 met de gemeenten in overleg treden om de mogelijkheden te verkennen om de EKC's door het voorliggende veld uit te laten voeren. Hiermee verwachten wij dat de preventieve werking die van de EKC's uitgaat extra wordt versterkt. Aansluiting met het voorliggende veld Om een goede aansluiting met het lokale voorliggende veld te bewerkstelligen heeft u binnen de reguliere begroting van BJZ in fte ( ) vrijgemaakt voor consultenten/kwartiermakers die zorg dragen voor verbetering van de aansluiting met het voorliggende veld en de komende centra voor jeugd en gezin. Wij hechten aan de komst van deze consulenten omdat de aansluiting met het voorliggende veld de komende jaren een sterke focus moet krijgen. Daarnaast zet BJZ in 2008 twee medewerkers in ten behoeve van deskundigheidsbevordering in het voorliggende veld. De kwartiermakers starten gefaseerd op 1 maart Wij zullen met BJZ nog nadere afspraken maken over de invulling van de taken van deze kwartiermakers, zodat dit goed aansluit bij de bestuursovereenkomst die wij met de Groninger gemeenten gaan afsluiten. Organisatieoverkoepelende afspraken Bovengenoemde afspraken zijn allemaal inhoudelijk gericht op de verschillende afdelingen binnen BJZ. Als organisátie BJZ moeten de verschillende afdelingen onderling met elkaar verbinden. BJZ zult haar organisatie zodanig aanpassen dat alle afdelingen worden ondergebracht in een structuur met een een front-office en een back-office. Hiervoor stellen zij vóór 1 mei 2008 een implementatieplan vast. Tevens wordt vanuit deze visie voor een front-office en een back-office de gezamenlijke voordeur van de Toegang en het AMK ingericht. Het uitgangspunt hierbij is 'Toegang waar het kan, AMK waar het moet'. De voorbereidingen hiervoor zijn klaar in juni Binnen BJZ wordt tevens bekeken welke efficiency nog behaald kan worden in de kosten van ondersteunende taken. Dit zal BJZ voor 1 juni 2008 inzichtelijk hebben. Op basis van deze inzichten maken wij voor 2009 verdere afspraken met BJZ. Tenslotte stelt BJZ in 2008 in samenwerking met de provincie en netwerkrelaties een (strategisch) meerjarenplan op. Wij denken met bovenstaande voor 2008 sluitende afspraken met BJZ te hebben gemaakt op basis waarvan zij hun (wettelijke) taken naar behoren kan uitvoeren. Een aantal van de gemaakte afspraken heeft ook consequenties voor ketenpartners. Het is daarom belangrijk deze partners over de afspraken te informeren. BJZ en de provincie zullen hierin samen optrekken. De genoemde termijnen voor het opstellen van plannen en realiseren van doelen zal na definitieve besluitvorming zo nodig worden bijgesteld, waarbij de periode vanaf 1 januari tot de definitieve besluitvorming zal worden verrekend. Op grond van de kaderverordening heeft u de mogelijkheid om binnen drie weken na dagtekening van deze brief aan te geven of u ons principe-besluit wenst te bespreken. 7

8 Wij vertrouwen er op u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris. 8

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2008 Briefnummer : 2008-70.252/51/A.26, CW Zaaknummer : 146723 Behandeld door : Roggen A.C. Telefoonnummer : (050) 3164872 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006

PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 2006 PROGRAMMA JEUGDZORG STATENCOMMISSIE ZORG WELZIJN CULTUUR 4 APRIL 26 Ontwikkeling wachtlijsten Wachtlijsten bij de geïndiceerde zorg (zorgaanbieders) Wachtlijsten bij Bureau jeugdzorg Ontwikkeling wachtlijst

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - - DIS-stuknummer : 1576181 Behandelend ambtenaar : E. Tenneij Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/ Programma Jeugd

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 14 september 2007 DIS-stuknummer : 1326254 Behandelend ambtenaar : W. Hoven Directie/afdeling : SCO/Programma Jeugdzorg Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL

statenstukken Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL Provinciale Staten Vragen van het statenlid Peter van Dijk (PVV) ingevolge artikel 44 reglement van orde AANHANGSEL tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2011 nummer 112. Vragen ingevolge

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 > Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 50 30 F 070 340

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 30 september 2008 Briefnummer : 2008-54.388/40/A.15, CW Zaaknummer : 131823 Behandeld door : Bak E. Telefoonnummer : (050) 316 4152 Antwoord op : uw motie van

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013

Ontwerp. Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 1. Provinciale taken tot 2016 uitvoeringsprogramma 2013 1.1. Bureau Jeugdzorg Wij verbinden aan onze subsidieverlening aan BJZ voor 2013 de volgende voorwaarden:

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 december 2005, nr. 2005/59635 tot bekendmaking van de Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006. Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie

Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Monitor Experimenten Ambulante Jeugdzorg zonder indicatie Prestatiemeting Experimenten In 2011 wordt in de regio Noordwest Veluwe en in Nijmegen/Wijchen een pilot gestart met de inzet van vormen van ambulante

Nadere informatie

Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee.

Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2002-1184a/12/A.14, IWW. Groningen, 26 maart 2002 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Onderwerp : verzoek om

Nadere informatie

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004 27 januari 2004 Nr. 2003-23.286, W Nummer 2/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17

21 november CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 X 21 november 2017 4.2 CVS Aanvullende subsidie TBW - versie 14nov17 Collegevoorstel 1 Vooruitlopend op deze subsidie heeft de GGD al extra personeel aangenomen omdat het probleem van de wachttijden acuut

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2011WMC03-1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2011WMC03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2011 Nummer PS: PS2011WMC03 Afdeling : JGD Commissie : WMC Steller : Nienke Grimmius Portefeuillehouder: Pennarts-Pouw

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Communicatie: De zienswijze van de Raad over de begroting Veilig Thuis 2016 wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid Limburg.

Communicatie: De zienswijze van de Raad over de begroting Veilig Thuis 2016 wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid Limburg. Raadsvoorstel Onderwerp: Behandelvoorstel aangaande Bergroting Veilig Thuis 2016 Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-vanRijsw-01 Zaaknummer: 238959 Programma / Kader: Jeugdzorg Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Maatschappelijk belang van de Wet op de Jeugdzorg. Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Maatschappelijk belang van de Wet op de Jeugdzorg. Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Muzenstraat 61 Postbus 16107 2500 BC Den Haag telefoon (070) 888 12 12 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 29 oktober 2007 Briefnummer : 2007-37362/43/A.18, CW Zaaknummer: 37792 Behandeld door : Vriesema J.P.Y. Telefoonnummer : (050) 3164162 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt.

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE IPO-ADVIESCOMMISSIE SOCIAAL BELEID VAN 18 MEI 2006 TE HEERENVEEN op : 18 mei 2006 aanvang : 14.00 uur einde : 16.00 uur plaats : Abe Lenstra Stadion te

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

2 O DEC /51/A.8, CW I.G. Wiersema (050)

2 O DEC /51/A.8, CW I.G. Wiersema (050) ^& groningen Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlage Onderwerp

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven.

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr 2008/90316 Te kopiëren: A en B B & W-vergadering van 27 mei 2008 Onderwerp Reorganisatie

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Versterken van de voorliggende voorzieningen Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg

Versterken van de voorliggende voorzieningen Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Kader... 2 1.1 Landelijke ontwikkelingen... 4 2. Versterken van de voorliggende voorzieningen... 5 2.1 Onderwijs... 5 2.1.1. Aansluiting zorg en onderwijs... 6 2.2.2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d.

RAADSVOORSTEL. Inhoud Onderwerp : Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener : d.d Reeds gestelde kaders : Raad d.d. RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp Toekomstvisie zwembad De Marke Indiener d.d. 2-4-2015 Reeds gestelde kaders Raad d.d. Korte inhoud/samenvatting Het college heeft een toekomstvisie voor het zwembad De Marke

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, 30 september Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, 30 september 2008 Onderwerp: Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, ontwerp Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012, Inspraaknota

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5

Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting Peuterspeelzalen Eindhoven naar aanleiding van de Rapportage Ernst 5 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 145 Inboeknummer OOU001696 Beslisdatum BRW 9 juni 2000 Dossiernummer 024.202 Raadsbijlage Voorstel inzake de sanering Stichting

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008

Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008 Bijlage 2 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Financieel kader provincies en grootstedelijke regio s 2005 tot en met 2008 Inleiding Het landelijk beleidskader bevat de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Collegevoorstel Zaaknummer 00458141 Aanleiding / voorgeschiedenis In het presidium van 9 september 2014 is toegezegd dat u voorafgaand

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 18 december 2007 Briefnummer : 2007-51.989/51/A.19, CW Zaaknummer : 52215 Behandeld door : Dommelen R. van Telefoonnummer : (050) 316 4524 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR94351_1. Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe. Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR94351_1. Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe. Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR94351_1 29 november 2016 Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt

Nadere informatie