Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer"

Transcriptie

1 Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 28 februari 2008 Briefnummer Zaaknummer : : /8/A.23, CW Behandeld door : I. Wiersema Telefoonnummer : (050) Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Afspraken en beleidskeuzes 2008 Geachte dames en heren, In december 2007 heeft in Provinciale Staten een debat plaatsgevonden over de financiële positie van BJZ en de rol van de provincie hierin. Eén van de aanbevelingen uit het rapport was om voor 2008 in nauw overleg tussen BJZ en de provincie de beschikbare middelen af te zetten tegen de te leveren prestaties en daar waar nodig ook in nauw overleg expliciete keuzes in te maken. Deze keuzes dienen een zakelijke afweging te zijn en te worden vastgelegd. De documenten die tot deze zakelijke afweging moeten leiden zijn de subsidieaanvraag annex begroting van BJZ voor 2008 en de plannen van de provincie zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma De resultaten hiervan zijn neergelegd in de subsidiebeschikking Wij verwijzen u dienaangaande naar de brief die u separaat van ons ontvangt. Geconstateerd is dat de door ons gewenste structurele activiteiten, zoals verwoord in het uitvoeringsprogramma 2008, niet op een verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door een aantal incidentele en structurele knelpunten. Deze constatering heeft geleid tot een aantal bijeenkomsten tussen Bureau Jeugdzorg en de provincie met als doel de noodzakelijke te maken keuzes voor 2008 in beeld te brengen. De overleggen hebben inzicht gegeven in de mogelijkheden en onmogelijkheden en de keuzes die gemaakt moeten worden om met de voor 2008 beschikbare middelen reële prestaties te kunnen leveren. Wij hebben op grond van de uitkomsten van de twee bijeenkomsten van 29 november en 11 december 2007 in principe besloten aan BJZ incidenteel voor 2008 een bedrag toe te kennen van Dit bedrag brengen wij ten laste van de reserve jeugdhulpverlening. Het bedrag van is als volgt opgebouwd. Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Eind 2006 was de wachtlijst van het AMK teruggebracht tot nul. Binnen het AMK zijn de wachtlijsten in 2007 toch weer opgelopen hetgeen eind 2007 resulteerde in een wachtlijst van 80 cliënten. Wij hebben BJZ meermalen te kennen gegeven dat wij een wachtlijst bij het AMK niet acceptabel vinden en dat onderzoeken door het

2 AMK binnen de hiervoor geldende termijnen moeten worden gestart en worden afgesloten. In het verleden heeft BJZ de wachtlijsten binnen het AMK teruggebracht tot nul door het tijdelijk intern verschuiven van personeel naar het AMK. Bureau Jeugdzorg zal, om de harde eis van de provincie (geen wachtlijst bij het AMK) structureel na te kunnen komen, nu inzicht moeten verkrijgen in de veroorzakende factoren. In 2007 hebben wij BJZ financiële ondersteuning verstrekt voor het realiseren van een veranderprogramma binnen BJZ. Voor het AMK heeft BJZ in het najaar van 2007 een interim manager aangesteld die voor het AMK een plan van aanpak heeft geschreven met hieraan gekoppeld een pakket aan maatregelen. In grote lijnen bestaat het voorstel uit interne verbeteringen van de werkprocessen, waaronder het inrichten van een interne flexpool en het uitbesteden van de huidige wachtlijst aan een externe organisatie. Evenals de andere afdelingen binnen BJZ zal ook het AMK onderdeel gaan uitmaken van de nog in te richten organisatiestructuur met een front-office en een back-office. Op basis van de bijeenkomsten in november en december 2007 maken wij voor 2008 voor het AMK met BJZ de volgende afspraken: 1. In het eerste half jaar van 2008 zijn de problemen bij het AMK structureel opgelost, hetgeen inhoudt dat er geen wachtlijsten meer mogen zijn. 2. Op 1 juni 2008 is de afdeling AMK dusdanig op orde dat de productie behaald wordt binnen de vastgestelde prijs en dat er proactief en flexibel gewerkt wordt door het inzetten van personeel uit een interne flexpool zodat fluctuaties in de instroom bij het AMK kunnen worden opgevangen en het AMK binnen de gestelde wettelijke doorlooptijden/ normen blijft werken. Het uitgangspunt hierbij is financiering op basis van p * q financiering en structurele aanwezigheid van een interne flexpool. 3. De bestaande wachtlijst AMK wordt weggewerkt door het incidenteel inzetten van een externe uitvoeringsorganisatie. AMK-wachtenden worden hiermee niet weggewerkt door eigen personeel van BJZ maar door inzet van derden. Wij hebben besloten BJZ hiervoor incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van incl. BTW. 4. Wij worden maandelijks door BJZ geïnformeerd over het aantal wachtenden dat langer dan 5 dagen op start onderzoek wacht. Wij vinden dat we met het uitbesteden van de wachtlijst AMK aan een externe organisatie het personeel op het AMK de mogelijkheid bieden zich volledig te kunnen richten op de instroom van nieuwe cliënten en de onderzoeken voor deze nieuwe cliënten binnen de wettelijke termijnen kunnen starten en afsluiten. Daarnaast kunnen ze zich zonder de last van een wachtlijst richten op de invoering van een front- en backoffice structuur. De kindertelefoon De kindertelefoon wordt financieel gedragen door de provincies Groningen en Drenthe. In 2007 zijn de kosten, volgens afspraak, verdeeld op basis van het aantal gewogen jeugdigen per provincie. Voor 2008 werd in eerste instantie een begrotingstekort geconstateerd bij de kindertelefoon. De oorzaak hiervan werd grotendeels veroorzaakt door het wegvallen van inkomsten vanuit de provincie Drenthe. Wij zijn als provincie Groningen hierover in overleg getreden met de provincie Drenthe. Het overleg met de provincie Drenthe heeft geleid tot afspraken over de financiering, waarbij we ook voor 2008 de afspraak hebben gemaakt op basis van het aantal gewogen jeugdigen per provincie samen de financiering te dragen voor de kindertelefoon. Vanuit Bureau Jeugdzorg Drenthe ontvangt BJZ Groningen voor 2008 een totaal bedrag van De bijdrage van de 2

3 provincie Groningen komt hiermee uit op In onze brief van 18 februari 2008 over de maximale subsidie 2008 hebben wij BJZ voor de kindertelefoon een bedrag toegekend van Wij zullen deze bijdrage voor 2008 aanvullen met een bedrag van waardoor de bijdragen van Groningen en Drenthe op basis van gewogen jeugdigen gelijkwaardig zijn verdeeld. De kindertelefoon is een onderdeel van BJZ waarbinnen in 2008 ook inhoudelijke ontwikkelingen op het programma staan (project Gouden Oor). Daarnaast zijn de kosten van de kindertelefoon relatief hoog afgezet tegen het aantal gewogen jeugdigen. Het is van belang dat in 2008 voor de kindertelefoon een levensvatbaar plan wordt ontwikkeld voor de komende jaren. Hiervoor is het belangrijk samenwerking met de bureaus jeugdzorg van de omliggende provincies te zoeken. Casemanagement Bureau Jeugdzorg kent een drietal soorten casemanagement: 1. Casemanagement voor geïndiceerde zorg 2. Casemanagement voor niet geïndiceerde zorg 3. Casemanagement voor cliënten met een indicatiebesluit die wachten op zorg (wachtlijstbeheer). Het casemanagement voor de geïndiceerde zorg kent een basisvariant en een intensieve ondersteuningsvariant. Voor 2008 hebben we in gezamenlijkheid met BJZ het doel gesteld om het aantal cliënten dat in aanmerking komt voor de intensieve variant terug te dringen naar 25%. In 2007 werd deze vorm aan 33% van de cliënten geboden. Om dit te kunnen realiseren moet aan twee voorwaarden worden voldaan: 1. Er worden sluitende afspraken gemaakt tussen BJZ, de zorgaanbieders en de provincie over de rol en taken die de zorgaanbieders vervullen in de basisvariant casemanagement. Wij zullen het initiatief nemen tot het organiseren van dit driehoeksoverleg. 2. De medewerkers van BJZ moeten middels instructie en opleiding in staat zijn om cliënten 'los' te laten, zodat casemanagement een meer zakelijke relatievorm krijgt. Het betreft hier een verandering van handelen bij het personeel. Het casemanagement voor niet geïndiceerde zorg heeft te maken met taken in het kader van de beschermingstaak van Bureau Jeugdzorg en klantvriendelijkheid. De doelstelling voor 2008 is om deze vorm van casemanagement in 2008 te registreren en te volgen, zodat wij eind 2008 afspraken met BJZ kunnen maken om deze vorm van casemanagement in 2009 verder af te bouwen. Het casemanagement voor cliënten met een indicatiebesluit die wachten op zorg geeft een extra last en druk op de casemanagers van BJZ. Het aantal cliënten dat wacht op de start van zorg wordt veroorzaakt door een tekort aan opvangcapaciteit bij de zorgaanbieders. Om de druk op de casemanagers te verminderen hebben we in gezamenlijkheid met BJZ voor 2008 de volgende doelstelling geformuleerd: 1. Cliënten met een indicatie stromen zo snel mogelijk door naar de geïndiceerde zorg. Hiermee wordt de tijd die de casemanagers besteden aan de ondersteuning van cliënten tijdens de wachtlijstfase geminimaliseerd. Dit levert een tijdsbesparing op voor BJZ én zorgt ervoor dat de uitvoering van het casemanagement teruggaat naar het uitvoeren van wettelijke taken. De fte's die hierdoor vrijvallen kunnen vervolgens (gedeeltelijk) ingezet worden ten behoeve van de landelijk gewenste invoering van de methodiek voor verbetering van de indicatiebesluiten. 3

4 Om deze doelstelling te realiseren hebben wij besloten om ook in 2008 middelen voor overbruggingshulp in te willen zetten bij de zorgaanbieders. In 2007 hebben wij de Base Groep middelen verstrekt om overbruggingshulp mee te realiseren. Deze middelen zijn nog niet volledig besteed. Het instrument overbruggingshulp heeft in onze optiek een aantal voordelen 1) Cliënten krijgen nog niet meteen hun geïndiceerde hulp maar krijgen al wel een vorm van begeleiding door de zorgaanbieder waardoor de druk op het casemanagement van BJZ afneemt, 2) met het inzetten van overbruggingshulp behouden we een vraaggerichte aanpak omdat de cliënt uiteindelijk wel de zorg ontvangt die voor hem geïndiceerd is en 3) overbruggingshulp sluit goed aan bij onze ingeslagen weg om het zorgaanbod te flexibiliseren omdat zorgaanbieders in de periode van overbruggingshulp in staat worden gesteld om het juiste zorgaanbod rondom de cliënt te creëren. Op dit moment vindt onder leiding van BJZ overleg met de Base Groep en CWZW Noord plaats over de benodigde overbruggingshulp in Wij wachten een voorstel hieromtrent van BJZ af op basis waarvan wij dan een definitief besluit nemen over de inzet van overbruggingshulp in Toegang Met het rijksuitkering die wij ontvangen voor de Toegang van Bureau Jeugdzorg, kunnen wij ( op basis van de tarieven van Deloitte) slechts 59% van de kosten van BJZ financieren. Deze rijksfinanciering is onvoldoende. Dit betekent dat de uit te voeren taken voor de Toegang moeten worden afgezet tegen de beschikbare middelen en dat hiervoor sluitende werkafspraken vereist zijn. Voor de Toegang maken wij voor 2008 de volgende werkafspraken met BJZ: 1. Ieder kwartaal stelt BJZ vast wat de productiewaarde (gewogen productie) is bij de Toegang in relatie tot de begroting. We stellen hierin een marge vast van in totaal 10 % ( 5% naar boven of naar beneden) rondom de begroting. Wanneer de productiewaarde lager ligt dan 95% zal BJZ 35% van het verschil tussen de gerealiseerde productiewaarde en 95% van de subsidie Toegang moeten terugbetalen. In het geval de productiewaarde tussen de 95 en 100% ligt kan BJZ het verleende bedrag behouden. Indien de marge naar boven toe hoger uitvalt wordt in overleg met de provincie de instroom bij de voordeur van BJZ tijdelijk beperkt. Deze maatregel houdt in dat de voordeur van BJZ dan vier weken alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie. 2. Ook wanneer de wachtlijst bij BJZ van jeugdigen die wachten op een analyse voor indicatie 200 is (dit betreft de totale wachtlijst bij de Toegang, inclusief de indicaties voor een PGB), zal de onder 1 genoemde maatregel van kracht worden in die zin dat de voordeur voor een periode van vier weken alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie. 3. Gedurende 2008 zal Bureau Jeugdzorg de 'achterkant' van BJZ monitoren. Dit betekent dat BJZ bekijkt in hoeverre de instroom van BJZ overeenkomt met de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieders. BJZ levert ons de resultaten hiervan per kwartaal bij de huidige kwartaalrapportages aan. 4. Bureau Jeugdzorg treft in 2008 voorbereidingen om zicht te krijgen op de vraag die gemeenten richting BJZ hebben. 5. De toegang geeft in 2008 de indicaties af binnen de hiervoor geldende norm van 77 dagen. Wij realiseren ons dat door de beslissing om de instroom bij de voordeur te beperken, indien de wachtlijst oploopt of de productiecijfers dit noodzakelijk maken, 4

5 het risico bestaat dat in de periode dat de voordeur alleen toegankelijk is voor spoedgevallen en urgentie de toestroom naar het AMK, de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering toeneemt, hetgeen daar (langere) wachtlijsten kan veroorzaken. Omdat wij wachtlijsten bij het AMK niet accepteren zal BJZ in het geval de wachtlijsten bij het AMK oplopen als gevolg van de (tijdelijke) maatregel bij de Toegang hiervoor de interne flexpool moeten inzetten. Verbetering Indicatiestelling Bureau Jeugdzorg (VIB) Het landelijke project Verbetering Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg heeft als doel op het gebied van indicatiestelling zoveel mogelijk eenheid van werken te bewerkstellingen binnen alle Bureaus Jeugdzorg in Nederland. De invoering van het project VIB binnen BJZ is voor ons een belangrijk gegeven om een aantal redenen: 1) het is een maatstaf voor kwaliteit en efficiency van het werken in de Toegang. 2) VIB bevordert de kwaliteit van het werk van BJZ 3) VIB voorziet in werkwijzen met risicotaxatie voor clienten en transparantie van werken 4) Tevens kan door VIB een goede aansluiting met de voorliggende voorzieningen en de Centra voor Jeugd en Gezin, alsmede de zorgaanbieders plaatsvinden. 5) Onderdeel van VIB is ook het vroegtijdig signaleren van mogelijke kindermishandeling. 6) VIB is voor BJZ een belangrijke bouwsteen waarop de front- en backoffice gebouwd kunnen worden. De implementatie van het VIB is binnen Bureau Jeugdzorg een zo goed als onomkeerbaar proces geworden. Echter constateert BJZ bij de implementatie nog een tekort van (ongeveer 13 fte.). Ondanks dit tekort zijn wij van mening dat BJZ de kosten van de implementatie van het VIB binnen de eigen begroting moet opvangen. Om dit te realiseren maken wij voor 2008 de volgende werkafspraken met BJZ. 1. Het VIB wordt binnen de hele organisatie van BJZ gefaseerd ingevoerd gedurende een langere periode dan landelijk afgesproken (landelijk staat het afronden van de implementatie op eind 2008). BJZ stelt hiervoor een haalbaar plan op dat op 1 april 2008 klaar is. Op basis van dit plan zullen wij het IPO over de verlengde invoering informeren. 2. Een deel van de benodigde formatie (6 fte) wordt gerealiseerd door inzet van de formatie die vrijvalt vanwege verandering bij de uitvoering van het casemanagement. Deze vrijgekomen formatie zal echter als eerste worden ingezet voor de in te stellen interne flexpool voor het AMK. 3. De resterend benodigde 7 fte zal vanuit de bestaande personeelsformatie worden ingezet hetgeen gedurende de implementatieperiode productieverlies zal opleveren binnen de Toegang, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ten aanzien van dit productieverlies hanteren wij de marge zoals benoemd bij de Toegang. BJZ neemt dit productieverlies op in het plan van aanpak voor het VIB. BJZ informeert ons maandelijks over de stand van zaken van de wachtlijsten bij deze afdelingen. Protocol sluitende aanpak kindermishandeling Bureau Jeugdzorg voert de regie- en registratiefunctie in het protocol kindermishandeling. Het betreft hier een protocol dat is afgesloten tussen verschillende provinciale organisaties in onze provincie. In 2007 hebben we voor de werkzaamheden die BJZ binnen dit protocol verricht middelen van het Rijk gevraagd, maar dit verzoek is afgewezen. Hiertegen loopt nog een bezwaarprocedure. Voor 2008 hebben wij opnieuw aan het Rijk 5

6 gevraagd voor de uitvoering van de regie- en registratiefunctie van BJZ bij dit protocol. Dit is meegenomen in het uitvoeringsprogramma In de voorlopige toekenning van het Rijk voor 2008 zijn de extra gevraagde middelen niet toegekend. Wij vinden het echter van groot belang dat het protocol kindermishandeling doorgang kan vinden. Temeer omdat er een preventieve werking uitgaat van dit protocol gericht op het verminderen van aanmeldingen bij het AMK en het versterken van het voorliggende veld op het gebied van signaleren en herkennen van kindermishandeling. Om BJZ in 2008 binnen het protocol de regie- en registratietaken te kunnen laten vervullen hebben wij besloten BJZ hiervoor een bedrag van toe te kennen. Jeugdbescherming De landelijke invoering van het Deltaplan gezinsvoogdij heeft tot doel een kwaliteitsverbetering door te voeren in het werk van de gezinsvoogden, waarbij ook een verlaging van de caseload per gezinsvoogd aan de orde is. De implementatie van deze werkwijze is in 2006 gestart met het maken van de plannen. De verwachting is dat met de invoering van het Deltaplan de doorlooptijden van een ondertoezichtstelling verkort zullen worden. De doelstelling landelijk, en ook zoals wij die in Groningen stellen, is dat eind 2008 het Deltaplan is ingevoerd, waarbij de caseload per gezinsvoogd is verlaagd naar 1:15. Hiertoe is door Rijk, directies BJZ en provincies een convenant ondertekend. Bij BJZ Groningen doen zich echter problemen voor bij de invoering. Dit heeft enerzijds te maken met onvoldoende middelen voor de invoering van het Deltaplan en anderzijds met de grote hoeveelheid nieuwe medewerkers bij de afdeling jeugdbescherming. Omdat deze nieuwe medewerkers moeten inwerken en hun caseload moeten opbouwen levert dit bij benadering in 2008 voor 10 fte. productieverlies op. Hiermee komt de afspraak om eind 2008 een caseload per gezinsvoogd te hebben van 1:15 onder druk te staan. BJZ stelt daarom een aangepast plan van aanpak op voor 2008 ten behoeve van de invoering van het Deltaplan. BJZ heeft dit plan klaar op 1 april Ten aanzien van de jeugdbescherming maken we voor 2008 de volgende werkafspraken met u: 1. BJZ voert in 2008 het Deltaplan verder in waarbij eind 2008 de caseloadverlaging van 1:15 wordt gehaald. Het feit dat deze caseloadverlaging wordt gehaald heeft wel tot gevolg dat de wachtlijst bij de jeugdbescherming zal blijven bestaan of zal toenemen. De keuze voor een wachtlijst bij de jeugdbescherming is niet gemakkelijk. Toch zullen we deze consequentie accepteren omdat we de invoering van het Deltaplan voor de gehele jeugdbescherming van groot belang en als noodzakelijk achten. 2. In dit kader is het voor ons van belang dat BJZ ons maandelijks informeert over de wachtlijst van de jeugdbescherming. Op basis van deze gegevens kunnen we zo nodig met hen in overleg treden. Jeugdreclassering Voor de afdeling jeugdreclassering werkt BJZ in 2008 verder met de methodiek die in 2007 is geïmplementeerd en stuurt ze op de doorlooptijden van zaken, de instroom van specifieke programma's zoals ITB en heeft nazorg de aandacht. Wij willen maandelijks geïnformeerd worden over de wachtlijst bij de jeugdreclassering. Eigen Kracht Conferenties (EKC's) Wij onderschrijven het belang van de inzet van EKC's en hebben hiervoor ook in 2007 extra middelen bij het Rijk gevraagd. Deze middelen zijn niet toegekend 6

7 waartegen nog een bezwaar loopt. Voor 2008 hebben wij wederom extra middelen voor EKC's gevraagd. Op 18 december 2007 hebben wij de Statencommissie Welzijn Cultuur en Sociaal Beleid meegedeeld dat wij voornemens zijn BJZ voor 2008 voor 60 EKC's financiering te verstrekken. Wij hebben besloten BJZ voor dit aantal in beschikbaar te stellen. 60 EKC's is gebaseerd op een jaarproductie. Omdat de definitieve besluitvorming later in 2008 plaatsvindt, zullen wij na definitieve besluitvorming met BJZ kijken hoeveel EKC's er daadwerkelijk in 2008 door hen kunnen worden uitgevoerd. Gelet op het feit dat een EKC een vorm van niet geïndiceerde hulp betreft willen wij in 2008 met de gemeenten in overleg treden om de mogelijkheden te verkennen om de EKC's door het voorliggende veld uit te laten voeren. Hiermee verwachten wij dat de preventieve werking die van de EKC's uitgaat extra wordt versterkt. Aansluiting met het voorliggende veld Om een goede aansluiting met het lokale voorliggende veld te bewerkstelligen heeft u binnen de reguliere begroting van BJZ in fte ( ) vrijgemaakt voor consultenten/kwartiermakers die zorg dragen voor verbetering van de aansluiting met het voorliggende veld en de komende centra voor jeugd en gezin. Wij hechten aan de komst van deze consulenten omdat de aansluiting met het voorliggende veld de komende jaren een sterke focus moet krijgen. Daarnaast zet BJZ in 2008 twee medewerkers in ten behoeve van deskundigheidsbevordering in het voorliggende veld. De kwartiermakers starten gefaseerd op 1 maart Wij zullen met BJZ nog nadere afspraken maken over de invulling van de taken van deze kwartiermakers, zodat dit goed aansluit bij de bestuursovereenkomst die wij met de Groninger gemeenten gaan afsluiten. Organisatieoverkoepelende afspraken Bovengenoemde afspraken zijn allemaal inhoudelijk gericht op de verschillende afdelingen binnen BJZ. Als organisátie BJZ moeten de verschillende afdelingen onderling met elkaar verbinden. BJZ zult haar organisatie zodanig aanpassen dat alle afdelingen worden ondergebracht in een structuur met een een front-office en een back-office. Hiervoor stellen zij vóór 1 mei 2008 een implementatieplan vast. Tevens wordt vanuit deze visie voor een front-office en een back-office de gezamenlijke voordeur van de Toegang en het AMK ingericht. Het uitgangspunt hierbij is 'Toegang waar het kan, AMK waar het moet'. De voorbereidingen hiervoor zijn klaar in juni Binnen BJZ wordt tevens bekeken welke efficiency nog behaald kan worden in de kosten van ondersteunende taken. Dit zal BJZ voor 1 juni 2008 inzichtelijk hebben. Op basis van deze inzichten maken wij voor 2009 verdere afspraken met BJZ. Tenslotte stelt BJZ in 2008 in samenwerking met de provincie en netwerkrelaties een (strategisch) meerjarenplan op. Wij denken met bovenstaande voor 2008 sluitende afspraken met BJZ te hebben gemaakt op basis waarvan zij hun (wettelijke) taken naar behoren kan uitvoeren. Een aantal van de gemaakte afspraken heeft ook consequenties voor ketenpartners. Het is daarom belangrijk deze partners over de afspraken te informeren. BJZ en de provincie zullen hierin samen optrekken. De genoemde termijnen voor het opstellen van plannen en realiseren van doelen zal na definitieve besluitvorming zo nodig worden bijgesteld, waarbij de periode vanaf 1 januari tot de definitieve besluitvorming zal worden verrekend. Op grond van de kaderverordening heeft u de mogelijkheid om binnen drie weken na dagtekening van deze brief aan te geven of u ons principe-besluit wenst te bespreken. 7

8 Wij vertrouwen er op u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen:, voorzitter., secretaris. 8

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2011

Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Jeugdzorg in Gelderland september 2011 Voor u ligt het derde infoblad 2011. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-13.353/21/A.13, W Groningen, 27 mei 2004 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Bijlagen : 1 Onderwerp : Plan van Aanpak Bestrijding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beleidsinformatie jeugdzorg. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Wat is provinciale jeugdzorg?

Wat is provinciale jeugdzorg? Wat is provinciale jeugdzorg? I Rol van de provincie II De veranderingen Hans Esmeijer Gedeputeerde provincie Gelderland Jeugd en Gezin Toetsvraag 1 Hoeveel jeugdigen 0 t/m 17 jaar wonen er in Gelderland?

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008

Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Risicomanagement bij onder toezicht gestelde kinderen Een notitie naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie jeugdzorg oktober 2008 Inleiding De veiligheid van het kind is een van de belangrijkste

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee.

Partijen De volgende partijen binnen CMO Noord en GJL doen aan het project mee. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2002-1184a/12/A.14, IWW. Groningen, 26 maart 2002 Behandeld door : K.C. Sikkema Telefoonnummer : (050) 316 4299 Onderwerp : verzoek om

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 2e kwartaal versie 1/9/14 1 Inleiding Op grond van de Wet op de jeugdzorg (2005) is de provincie verantwoordelijk voor de planning en financiering van de

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg

PS2011WMC03 Bijlage 1. Contourennota transitie Jeugdzorg PS2011WMC03 Bijlage 1 Contourennota transitie Jeugdzorg Provincie Utrecht 5 september 2011 Inleiding Het terrein van zorg voor de jeugd is op dit moment volop in beweging. De plannen van het Rijk voor

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Versterken van de voorliggende voorzieningen Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg

Versterken van de voorliggende voorzieningen Realiseren van een goede aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Kader... 2 1.1 Landelijke ontwikkelingen... 4 2. Versterken van de voorliggende voorzieningen... 5 2.1 Onderwijs... 5 2.1.1. Aansluiting zorg en onderwijs... 6 2.2.2

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden

De bestuurders van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden Bestuurlijke afspraken ten behoeve van de samenwerking in Opvoeden in de Buurt tussen de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg Haaglanden en het Stadsgewest Haaglanden. Toegespitst op de eerste twee Haagse

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies.

Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Bijlage 1 Checklist/format t.b.v. het verlenen van incidentele subsidies. Het verlenen van incidentele subsidies dient op een adequate, transparante en uniforme wijze te geschieden. Dit is sinds de invoering

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen

Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs 2010-2011 provincie Groningen Het krediet Kwaliteitsfonds Basisonderwijs Provincie Groningen 2010-2011 is een krediet waarvoor schoolbesturen uit de provincie Groningen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van -

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van - Bestuursdienst ^(^te jrotfingen Ter informatie: resultaat bespreking 'Informatie Stadstoezicht vervolj Onderwerp vergadering raadscommissie Financien & veiligheid dd 22^11161 20IJ Steller H. Tuithof De

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg

Brancherapport Bureaus Jeugdzorg Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 i ii Brancherapport Bureaus Jeugdzorg 2007 iii iv Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Toelichting op de 5 1.2 Leeswijzer 5 2. Verantwoording 7 2.1 Werkwijze en respons

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT

Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting CONCEPT Groningen September 2007 Monitor procesmanagement jeugdzorg INHOUD Blz. Monitor procesmanagement jeugdzorg Eén-meting...1 1 Jeugdzorg in beweging...3

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 32 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 oktober 2005 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 oktober 2005, nr. 2005-19.698, afd.

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Risicomanagement in de jeugdbescherming bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, oktober 2008 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De stadsregio Amsterdam heeft de Inspectie

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag het dagelijks bestuur van de stadsregio Amsterdam Postbus 1840 1000 BV Amsterdam Onderwerp Reactie op concept Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de provincie 6 2 Jong in Fryslân 9 3 Het Bureau Jeugdzorg 16 4 Het zorgaanbod 23

inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de provincie 6 2 Jong in Fryslân 9 3 Het Bureau Jeugdzorg 16 4 Het zorgaanbod 23 Jeugdzorg Tieners Fr y s l â n Tieners Fr y s l â n Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 Gedeputeerde Staten Leeuwarden, 19 december 2006 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Visie op jeugdzorg en de rol van de

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten

Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT. Indicatiestelling licht verstandelijk gehandicapten Vereniging Gehandicapten Nederland T.a.v. de heer drs. H.G. Ouwerkerk Postbus 413 3500 AK UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag H.J.F.M. Coppens 070 3405235 Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004

Aan de leden van de Provinciale Staten. Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Aan de leden van de Provinciale Staten Nr.: 2004-19.830a/27/A.41, EZ Groningen, 2 september 2004 Behandeld door : F.J. Ronda Telefoonnummer : (050) 3164375 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : intrekken

Nadere informatie

Provinciaal Uitvoeringsprogramma. Jeugdzorg 2010

Provinciaal Uitvoeringsprogramma. Jeugdzorg 2010 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 PROVINCIAAL UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGDZORG UTRECHT 2010 Colofon Uitgave: Provincie Utrecht Inlichtingen: 030-2583721 Het uitvoeringsprogramma is ook te downloaden

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Naar integrale jeugdzorg

Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Naar integrale jeugdzorg Inleiding 4 Doel van de jeugdzorg 5 Uitgangspunten 5 Vertaling naar de praktijk 6 Randvoorwaarden 9 3 Inleiding Vrijwel alle facetten van de jeugdzorg

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld

betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld College van B&W Postbus 20001 9700PB GRONINGEN referentie HKU14/110/Dir/GL betreft Toelichting subsidieaanvraag Het Kopland (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en het Steunpunt huiselijk geweld datum

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld.

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld. Onderbouwing agendapunt Evaluatie revolverend financieren. Tijdens de FCBE vergadering van 18 februari 2015 heb ik aangegeven het ingekomen stuk Evaluatie revolverend financieren (brief 21 01 2015, kenmerk

Nadere informatie

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Aan: Consulenten Wmo 1. Inleiding / de kaders: Ingevolge de Wmo 2015 (artikel 1.2.1, eerste lid) verstrekt

Nadere informatie

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht

Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Inspectie jeugdzorg Utrecht, juni 2008 2 Risicomanagement in de jeugdbescherming in de provincie Utrecht Samenvatting De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg

Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Veelgestelde vragen over de decentralisatie van de jeugdzorg Decentralisatie 1. Wat is de gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg? De kerngedachte is het samenbrengen van alle zorg voor jeugd

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatiebrochure. Wet op de jeugdzorg. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatiebrochure Wet op de jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Voorwoord 1 1 Waarom de Wet op de jeugdzorg? 2 Achtergronden van de wet 2 Wat is jeugdzorg? 2 Voor wie is

Nadere informatie

De toekomst zonder BJZ vraagt gerichte maatregelen en zorgvuldigheid

De toekomst zonder BJZ vraagt gerichte maatregelen en zorgvuldigheid De toekomst zonder BJZ vraagt gerichte maatregelen en zorgvuldigheid Inleiding De uitwerking van de toekomst zonder Bureau Jeugdzorg Drenthe, is een verantwoordelijkheid die primair in handen ligt van

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie