De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen."

Transcriptie

1 Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA Betreft: Afspraken tussen de Dijkgraven van het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Waterschap Hollandse Delta en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Overleg plaatsgevonden met: Leden Waterkolom - Accounthouder Water ( Waterfunctionaris ), VRR-Risico- en Crisisbeheersing - Calamiteitencoördinatoren van de drie waterschappen Datum versie: Versie 0.2 (April 2012) Status: Actualisatie convenant 2009 concept Zal ter goedkeuring worden aangeboden aan: 1. Veiligheidsdirectie VRR 2. Dagelijks Bestuur VRR 3. Algemeen Bestuur VRR 4. Stuurgroepen calamiteitenzorg waterschappen 5. Dijkgraven waterschappen 6. Colleges van Dijkgraaf & (Hoog-)Heemraden en Waterschappen

2 Partijen 1. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), handelend als bestuursorgaan, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. A. Aboutaleb, voorzitter van de veiligheidsregio, hierna te noemen de Veiligheidsregio ; 2. Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, hierna te noemen het Waterschap ; 3. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. J.H. Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap, hierna te noemen het Waterschap ; 4. Het Waterschap Hollandse Delta, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ing. J.M. Geluk, dijkgraaf van het Waterschap, hierna te noemen het Waterschap ; De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen. overwegende, dat: Partijen, gezien hun verschillende elkaar rakende wettelijke taken en daarmee samenhangende belangen in geval van een ramp of crisis binnen hun onderscheiden geheel of gedeeltelijk samenvallende en/of rakende geografische beheersgebieden op regionaal niveau samenwerkingsafspraken op een aantal terreinen willen vastleggen; een goed functionerend netwerk, daaronder wordt verstaan het (hoofd)watersysteem, (hoofd)wegennet, (hoofd)vaarwegennet (hierna genoemd: het netwerk of de netwerken), van vitaal belang is voor de maatschappelijke continuïteit; het waterschap verantwoordelijk is voor een vlotte en veilige doorstroming op de netwerken, voldoende schoon water en droge voeten en dat de zorg voor adequate crisispreparatie, respons en nazorg hier een belangrijk deel van uitmaakt; de waterschappen een eigenstandige wettelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de volgende crisisbeheersingsprocessen op de netwerken: - Nautisch verkeersmanagement - Beheer Waterkwaliteit - Beheer Waterkwantiteit en Waterkeringen - Verkeersmanagement (hoofd)wegen de waterschappen in het wetgevingstraject van de Wet veiligheidsregio s benoemd zijn tot crisispartner van de Veiligheidsregio s en zij zich op grond van de Waterwet en Wet aanvullende regels wegtunnels dienen voor te bereiden op (de inzet bij) calamiteiten op de netwerken; de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de coördinatie van de voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing als genoemd in de Wet Veiligheidsregio s (Wvr); afstemming en samenwerking tussen de Partijen van cruciaal belang zijn om te komen tot een adequate crisispreparatie, respons en nazorg in relatie tot weg, water en scheepvaart gerelateerde incidenten; Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 2 van 16

3 Partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking tot de netwerkgerelateerde crises (op de netwerken en buiten de netwerken), zonder elkaars werkzaamheden, dan wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen; de Partijen afspraken willen vastleggen met betrekking tot deze samenwerking in een convenant; dit modelconvenant bedoeld is om landelijke uniformiteit in de afspraken op regionaal niveau te bewerkstelligen in de regio s en daarom kunnen wijzigingen in het modelconvenant alleen doorgevoerd worden na goedkeuring door het Dagelijks Bestuur van de Unie van waterschappen en het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad. Komen Partijen overeen: Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Uitgangspunt Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing op het gebied van de netwerken blijven ongewijzigd en worden door het convenant niet beïnvloed. Bestaande convenanten, afspraken en protocollen blijven bestaan, tenzij expliciet wordt besloten dat zij vervallen. Doelen 1. Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking zoveel mogelijk te optimaliseren. 2. Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing en (voorbereiding op de) en crisisbeheersing. 3. Partijen streven ernaar om bij deze samenwerking zoveel mogelijk efficiency en optimalisatie te realiseren o.a. door gebruik te maken van elkaars expertise en door gezamenlijk te oefenen. Artikel 3 Artikel 4 Risicobeheersing - Partijen werken mee aan het opstellen van het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio waarbij gelet op ieders taak wederzijds de risico s zullen worden uitgewisseld. - Partijen informeren elkaar actief over activiteiten en wijzigingen met betrekking tot risicobeheersing. - Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot risicobeheersing betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan. Risicocommunicatie - Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af. - Partijen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie richting de netwerkgebruikers met betrekking tot risico s, voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande mogelijke netwerkgerelateerde calamiteiten binnen hun beheersgebied. De Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico's, voorbereidende en preventieve maatregelen aangaande (dreigende) verstoring of uitval van de netwerken binnen de Veiligheidsregio. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 3 van 16

4 - Het Waterschap levert inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie door de Veiligheidsregio. Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Afstemming planvorming - Bij nieuw te ontwikkelen netwerkgerelateerde plannen met betrekking tot crisisbeheersing, betrekken Partijen elkaar bij de totstandkoming hiervan. - Partijen stimuleren gezamenlijke planvorming met betrekking tot water- en mobiliteitsgerelateerde scenario s. - Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen in) al bestaande plannen met betrekking tot crisisbeheersing. - Partijen borgen de afgeronde actiepunten (zie artikel 18) door deze te operationaliseren in de bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van Partijen. Deze plannen worden periodiek geactualiseerd. Vertegenwoordiging regulier overleg - Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars reguliere overlegstructuren, in de preparatiefase (koude fase), op de verschillende organisatieniveaus. Opleiden en oefenen - Partijen organiseren regelmatig oefeningen met elkaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau en stemmen hun meerjarig opleidings-, trainings- en oefenbeleid, gericht op multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing en de planning hiervan, op elkaar af. - Partijen maken voldoende capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van oefenscenario s, het voorbereiden en evalueren van oefeningen. Partijen spannen zich in om de verbeterpunten te implementeren. Werkwijze en informatievoorziening - Partijen wisselen informatie uit en maken afspraken over inzet, capaciteit, bereikbaarheid en opkomsttijd. - Partijen zijn op de hoogte van de verdeling van taken, (nood)bevoegdheden en verantwoordelijkheden 1 van alle betrokken crisispartners ook ten tijde van een crisis en handelen hiernaar. Melding en alarmering Artikel 9 Artikel 10 Communicatielijn via de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio - Partijen zorgen voor beschikbaarheid van actuele bereikbaarheidsgegevens en relevante calamiteitenplannen en controleren deze gegevens minimaal één maal per jaar op juistheid. - Alarmering van en naar Partijen vindt via de GMK plaats. De Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar dienen te informeren. - Partijen maken met elkaar afspraken over hoe de alarmering vanuit het Waterschap naar de betrokken gemeente(n) verloopt. Crisiscommunicatie - Partijen maken in de preparatiefase afspraken over crisiscommunicatie bij de netwerkgerelateerde incidenten. Uitvoering van crisiscommunicatie in het eerste uur van de crisis maakt hier onderdeel van uit. - Zolang het openbaar bestuur nog niet betrokken is bij het incident draagt de bij het incident betrokken Waterschap zorg voor de communicatie. 1 Zoals omschreven in de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 4 van 16

5 - Bij een verstoring van de netwerken informeert het Waterschap de betrokken netwerkgebruikers. - Bij een netwerkgerelateerd incident vindt tussen Partijen afstemming plaats over (het voorbereiden van) de crisiscommunicatie. De Veiligheidsregio speelt hierbij een coördinerende rol richting de gemeente. - In geval van (terreur)dreiging wordt voorlichting en communicatie afgestemd met de verantwoordelijke (landelijke) autoriteiten. Artikel 11 Communicatiemiddelen - Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en procedures ten aanzien van noodcommunicatie. - Het Waterschap is aangesloten op het noodcommunicatienet en daarmee bereikbaar op de vaste locaties. - Partijen hebben daar waar zij gelieerd gebruiker zijn uniforme procedures vastgelegd over de inzet en gebruik van C en oefenen daarmee regelmatig gezamenlijk. Leiding en coördinatie Artikel 12 Artikel 13 Participatie crisisteams - Partijen maken afspraken over deelname in crisisteams in geval van een netwerkgerelateerde crisis waarbij een Gemeentelijk / Regionaal Beleidsteam (GBT/RBT) wordt bijeengeroepen. Het Waterschap kan, als crisispartner van de Veiligheidsregio, uitgenodigd worden aan deze teams deel te nemen. Daarbij oefent het Waterschap haar eigen bevoegdheden uit om de ramp of crisis en de gevolgen daarvan te bestrijden. Partijen maken afspraken over deelname aan operationele overlegstructuren, zoals het ROT en het COPI en Actiecentrum Water en scheepvaart of Mobiliteit, ten tijde van een (dreigend) netwerkgerelateerd incident of crisis. - De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de liaisons (inzake onder andere de werkplekken, connectiviteit, et cetera). Grensoverstijgend netwerkgerelateerd incident In geval van een netwerkgerelateerd incident, waarbij meerdere Veiligheidsregio s en/of waterschappen betrokken zijn, zet de Veiligheidsregio in het brongebied zich in om voor het/de waterschap(pen) één aanspreek- en coördinatiepunt te creëren vanuit de verschillende Veiligheidsregio s. Omgekeerd zal bij betrokkenheid van meerdere waterschappen één waterschap coördinerend optreden, o.a. ten aanzien van de contacten/adviesvragen richting landelijke waterschappen. Op- en afschaling Artikel 14 Opschalingsstrutuur - De GRIP-structuur wordt als leidend opschalingsmodel gehanteerd bij multidisciplinaire samenwerking in de communicatie. - Partijen zijn op de hoogte van elkaars opschalingsstructuur en de koppeling met de GRIP-structuur. 2 Het ministerie van Veiligheid en Justitie (voorheen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) gaat er over welke partijen aangesloten worden op C2000 Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 5 van 16

6 Informatiemanagement Artikel 15 Netcentrisch werken - Partijen streven naar werken volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening. Dit houdt in dat alle Partijen op dezelfde tijd over relevante en eenduidige informatie (kunnen) beschikken. - Partijen maken afspraken over toegang tot de netcentrische applicatie van de Veiligheidsregio voor het waterschap. Operationele inzet Artikel 16 Personele en materiële bijstand Partijen geven zo veel als mogelijk gelet op de eigen kerntaak gevolg aan een verzoek om personele en/of materiële bijstand, met inachtneming van de daarvoor geldende bijstandsregelingen zoals de afspraken ten aanzien van Search and Rescue en maritieme hulpverlening tussen Veiligheidsregio s, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De bijstand kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de (resterende) personele en materiële capaciteit. Uitwerking Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Evaluatie incidenten Over het gezamenlijk evalueren van netwerkgerelateerde incidenten in opschaligsfase GRIP 1 en hoger worden door Partijen afspraken gemaakt. Uitwerkingsvoorstellen (actielijst) - Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit convenant zullen vertegenwoordigers van Partijen in overleg met elkaar binnen drie maanden na ondertekening van dit convenant een actielijst opstellen. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels een gezamenlijk overleg tussen Partijen. - De acties in de actielijst hebben betrekking op de samenwerkingsafspraken in dit convenant. - Partijen maken afspraken over wie procesverantwoordelijk is voor de uitvoering van de actielijst. - In het gebied van een Veiligheidsregio waar meerdere Waterschappen hun voorzieningsgebied hebben, coördineert één Waterschap de bijdrage aan het opstellen van één gezamenlijk convenant met de daaruit voortvloeiende actielijst door de veiligheidsregio. - De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst. - Als bijlage is een format voor de actielijst bijgevoegd. De indeling van de actielijst dient consistent te zijn met de indeling van het convenant. Ontwikkelingen Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de samenwerking van belang kunnen zijn daarbij rekening houdend met de mogelijke vertrouwelijkheid van informatie. Beheer Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde onderwerpen en activiteiten te bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering van de concrete actiepunten worden naar behoefte gepland. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 6 van 16

7 Artikel 21 Artikel 22 Artikel 23 Artikel 24 Artikel 25 Artikel 26 Kosten Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt overeengekomen. Inwerkingtreding en looptijd Dit samenwerkingsconvenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde Partijen en geldt voor onbepaalde tijd. Iedere vier jaar wordt de actualiteitswaarde van het convenant door de Partijen beoordeeld, of eerder indien verandering in wetgeving hiertoe aanleiding geeft. Wijziging of beëindiging - Elke Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst (te allen tijde), onverminderd de andere bepalingen over beëindiging, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden schriftelijk opzeggen. Gedurende deze tijd zullen Partijen zich tot het uiterste inspannen om gezamenlijk tot een afwikkeling te komen die recht doet aan hun onderscheiden belangen. - Indien één van de Partijen wijziging van deze samenwerkingsovereenkomst wenst, treden Partijen daarover in overleg binnen twee weken nadat één van de Partijen de wens tot wijziging schriftelijk aan de andere Partijen kenbaar heeft gemaakt. Indien dit overleg niet binnen een termijn van acht weken tot overeenstemming tussen Partijen leidt, kan elke Partij deze samenwerkingsovereenkomst schriftelijk opzeggen conform het voorgaande lid. Niet-afdwingbaarheid Deze samenwerkingsovereenkomst is niet in rechte afdwingbaar. Citeertitel Convenant inzake de samenwerking tussen Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Delfland en het Waterschap Hollandse Delta met betrekking tot risico- en crisisbeheersing in de regio Rotterdam-Rijnmond. Publicatie Partijen publiceren dit convenant conform de daarvoor geldende regelingen. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 7 van 16

8 Ondertekening voor akkoord: Aldus overeengekomen en vastgesteld te Rotterdam, Maart 2012, De heer ing. A. Aboutaleb Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond De heer mr. M.A.P. Van Haersma Buma Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland De heer mr. J.H. Oosters Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard De heer ing. J.M. Geluk Dijkgraaf van het Waterschap Hollandse Delta Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 8 van 16

9 Versiebeheer Versie Datum Wijziging maart 2012 N.v.t. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 9 van 16

10 Bijlage 1 CoPI D&H GMK GRIP GVS OTO RCO ROT RVS R&C VRR WAT WAC WBT WOT Wrzo Afkortingen en begrippenlijst Commando Plaats Incident Dijkgraaf en (Hoog-)Heemraden Gemeenschappelijke Meldkamer (VRR) Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Gemeentelijke Veiligheidstaf Opleiden, Trainen en Oefenen Regionaal Coördinatieplan Overstromingen Regionaal Operationeel Team Regionale Veiligheidstaf Risico- en Crisisbeheersing (VRR) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Waterschap ActieTeam Waterschap Actiecentrum Waterschap Beleidsteam Waterschap Operationeel Team Wet rampen en zware ongevallen Algemene kolom: Gemeenten, veiligheidsregio, provincie, ministerie van Veiligheid en Justitie. Crisisbeheersing Het samenspel van hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partijen die onder andere belast zijn met het bestrijden van incidenten, crises en rampen in algemene zin. Functionele kolom Waterschappen, gedeputeerde staten, ministerie van V&W. Netcentrisch werken Netcentrisch werken is een vorm van informatievoorziening, die centraal staat in de crisisbeheersing. In de netcentrische werkwijze is alle informatie voor iedereen die betrokken is bij de incidentbestrijding beschikbaar op hetzelfde moment. Hierdoor kan besluitvorming plaatsvinden op grond van de meest actuele informatie. Planningsstaf Wanneer er sprake is van de dreiging van een incident, kan een planningsstaf worden ingesteld. Deze stelt een regionaal beeld op van de dreiging en mogelijke effecten. De planningsstaf heeft de formatie van het ROT. Regionaal Risicoprofiel Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de risico s (naar waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd. Het risicoprofiel biedt tevens de basis voor het maken van een regionale capaciteitsanalyse. Regionaal Coördinatieplan Overstromingen Het regionale incidentbestrijdingsplan waarin de inzet bij een (dreigende) grootschalige overstroming wordt beschreven. Dit plan wordt tevens afgestemd met de landelijke richtlijnen, interregionale afstemming (zoals in de Dijkringen 14 en 15) en de plannen van de omliggende regio s die in hetzelfde overstromingsscenario betrokken zijn. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 10 van 16

11 Risicobeheersing Alle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden. Situatierapportage Het rapport wordt opgesteld door de waterschappen om het meest actuele beeld van de dreigende overstroming en de effecten van het water weer te geven. Dit waterbeeld is de basis voor de voorbereidingen van de algemene kolom. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 11 van 16

12 Bijlage 2 Kader De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van crisisbeheersing en water. De Wrzo is vervangen door de Wvr, waarin de waterschappen een nadrukkelijke rol in de algemeen bestuurlijke organisatie van crisisbeheersing hebben gekregen. Diverse wetten die betrekking hadden op het beheer van de kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewateren en waterkeringen zijn opgenomen in een nieuwe Waterwet. Organisatorisch is de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de waterschappen versterkt door de toevoeging van het proces Waterbeheer & Scheepvaartzorg in het regionaal crisisplan. De ontwikkeling van deze nieuwe kolom in de crisisbeheersing biedt vaste kaders voor de samenwerking tussen de veiligheidsregio en de waterschappen, die er in de regio Rotterdam-Rijnmond reeds lange tijd was. Bij calamiteiten (binnen de definitie van de waterschappen) 3, bij GRIP-incidenten en bij gevaar voor de veiligheid van de bevolking als gevolg van wateroverlast of droogte kunnen de noodbevoegdheden van de dijkgraaf (op basis van de Waterwet) en de burgemeester (op basis van de Gemeentewet en/of Wet veiligheidsregio s) gelijktijdig van toepassing zijn. Overeenstemming op basis van overleg en samenwerking met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden is de doelstelling van dit afsprakenkader. In gevallen waarin dat niet lukt kan de burgemeester op basis van artikel 175 van de Gemeentewet en artikel 5 van de Wet veiligheidsregio s (Wvr) de dijkgraaf en het waterschap bevelen overeenkomstig te handelen. De functionele keten staat op dat moment ten dienste van de algemene keten. Zo nodig kunnen de dijkgraven zich wenden tot de Commissaris van de Koningin. Hieronder wordt de relatie tussen de functionele en algemene keten in beeld gebracht, zoals die schematisch wordt weergegeven op Netwerkkaart 3 Oppervlaktewateren en waterkering 4. 3 Zie de calamiteitenplannen van de waterschappen. 4 Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing, versie juni 2011pag.21 Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 12 van 16

13 Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 13 van 16

14 Bijlage 3 Operationele en bestuurlijke afstemming VRR en waterschappen De calamiteitenorganisatie van de waterschappen sluit aan op de organisatiestructuur zoals vastgelegd in de GRIP-regeling van de VRR. Hoewel er ook verschillen zijn, bijvoorbeeld de omvang van een incident waarbij wordt opgeschaald en het karakter van het incident, werken de waterschappen in hun calamiteitenorganisatie ook met niveaus, namelijk drie: Uitvoerende coördinatie t.a.v. de bron van het incident/calamiteit (WAT/WAC en CoPI); Operationele coördinatie t.a.v. de effecten van het incident/calamiteit (WOT en ROT); Bestuurlijk/strategisch coördinatie (WBT en GVS/RVS). De vertegenwoordiging van de waterschappen in de verschillende crisisteams en veiligheidsstaven wordt geregeld in de GRIP-regeling. Bij een calamiteit/crisis binnen één gemeente, waarbij in de gemeente de Gemeentelijke Veiligheidstaf (GVS) bijeen komt onder leiding van de burgemeester (GRIP 3) en bij het betrokken waterschap (of waterschappen) (fase 3) het Waterschap BeleidsTeam (WBT), zal afstemming plaatsvinden tussen de betreffende dijkgraaf en burgemeester. Aan de GVS kan op ad-hoc basis, met een adviserende stem de dijkgraaf van het betreffende waterschap of zijn plaatsvervanger worden toegevoegd. Bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis wordt binnen de VRR opgeschaald naar GRIP 4 en verloopt de bestuurlijke afstemming en coördinatie binnen de regio Rotterdam- Rijnmond via de voorzitter van de veiligheidsregio en zijn Regionale Veiligheidstaf (RVS). Calamiteiten met betrekking tot de taken van de waterschappen beperken zich naar alle waarschijnlijkheid niet tot één gemeente (of zelfs veiligheidsregio), waardoor het voor de betrokken dijkgraven (of hun plaatsvervangers) onmogelijk is om in alle veiligheidstaven tegelijk aanwezig te zijn (art. 39 lid 2 Wvr).In onderlinge afstemming wordt bepaald welke dijkgraaf mede namens de andere dijkgraven deelneemt aan het overleg. Hieronder staan de opschalingsstructuren van de veiligheidsregio (GRIP) en de waterschappen weergegeven, zodat duidelijk wordt welk team zich op welk operationeel of bestuurlijk niveau bevindt. Het is mogelijk dat in een incident de algemene en de functionele kolom zich in verschillende opschalingsfasen bevinden. Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 14 van 16

15 Gemeente/ Veiligheidsregio GVS/RVS Waterschap WBT Waterschap Beleids Team Strategisch niveau Actiecentra gemeente(n) en hulpdiensten ROT CoPI Commando Plaats Incident WOT Waterschap Operationeel Team WAC/ WAT Waterschap Actie Centrum/ Team Tactisch niveau Coördinerend uitvoerende niveau Veldmedewerkers Eenheden hulpverleningsdiensten Veldmedewerkers Uitvoerend niveau Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 15 van 16

16 Bijlage 4 Verzendlijst Functionaris - het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland - de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - de dijkgraaf van het Waterschap Hollandse Delta - de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland - de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - de regionaal commandant Regionale Brandweer - de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond - de regionaal geneeskundig functionaris Rotterdam-Rijnmond - de (Rijks-)Havenmeester van de Divisie Havenmeester - de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. - de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond - de directeur van de Gemeenschappelijke Meldkamer Rotterdam-Rijnmond - de directeur van de Regionale Ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond - de directeur van de afdeling Risico- en Crisisbeheersing - de leiders ROT - de leider CoPI - de ambtenaren rampenbestrijding van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond Beheerder: VRR, R&C Status: Versie:0.2 april 2012 Pagina 16 van 16

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012

Veiligheidsregio Fryslân. Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Veiligheidsregio Fryslân Netwerkbijeenkomst crisispartners i.h.k.v. de risico s 2012 Programma bijeenkomst 1. Risicoprofiel en uitval elektriciteitsvoorziening (VRF) 2. Impact stroomstoring (Liander) 3.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Samenwerkingsovereenkomst. Huisartsenzorg. GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst Huisartsenzorg en GHOR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Vastgesteld op 1 juli 2013 te Rotterdam Inhoudsopgave I. Partijen... 3 II. Overwegingen... 3 III. Doel en begrippen...

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres

i/s /M Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 010-4468 663 Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres INGEKOMEN lohmi im/icg Velligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Directie Risico- en Crisisbeheersing Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Datum Behandeld

Nadere informatie

Quickscan Vitale partnerschappen

Quickscan Vitale partnerschappen Quickscan Vitale partnerschappen Instituut Fysieke Veiligheid Bestuurs- en directieondersteuning Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING

TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING TOETSINGSKADER STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING Versie Datum Opmerking Pagina Vastgesteld door 2.0 30 Augustus 2012 Toetskader in geheel aangepast i.h.k.v. de Wet veiligheidsregio s, Besluit veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoud Bladzijde 1 Inleiding... 3 1.1 Kader, doel en doelgroep... 3 1.2 Uitgangspunten... 3 1.3 Afbakening... 4 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Omschrijving... 4 2.2 Overzicht...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF

Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF Inhoud Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van de evaluatie 3 1.2 Onderzoeksvragen 3 1.3 Aanpak 3 1.4 Uitvoering 3 1.5 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008 Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg Breed Management Overleg 11 juni 2008 Bureau Calamiteitenzorg Formatie: 2,9 fte (4 medewerkers) 1 leerarbeidsplek Haagse Hogeschool Beleidsprodukten: 3310: Voorbereiding

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Financiële dekking De acties volgend uit het convenant worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen.

Financiële dekking De acties volgend uit het convenant worden uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen. Voorstel AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlagen : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Convenant energiepartijen met Brabant-Noord Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Jaarplan 2016 GSR. Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Jaarplan 2016 GSR Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Colofon Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de Commissie Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

samenwerking in crisbeheersing S a m e n w e r k i n g i n c r i s i s b e h e e r s i n g

samenwerking in crisbeheersing S a m e n w e r k i n g i n c r i s i s b e h e e r s i n g samenwerking in crisbeheersing 1 S a m e n w e r k i n g i n c r i s i s b e h e e r s i n g S a m e n w e r k i n g i n c r i s i s b e h e e r s i n g V o o r w o o r d 4 Crisisbeheersing in beweging

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 B Conform Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 19-08-2014 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 B Conform Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 19-08-2014 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.23 1149840 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKING INSPECTIES BRZO-BEDRIJVEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 augustus 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID

CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GGD AMSTERDAM EN VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND BIJ RAMPEN EN CRISES 2012 CONVENANT PUBLIEKE GEZONDHEID Pagina 1 van 20 Ondergetekenden: en de

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland

Gasstoring Velsen-Noord. Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Gasstoring Velsen-Noord Onderzoek naar de crisisorganisatie Kennemerland Inhoudsopgave Introductie 3 Het incident en het onderzoek in een oogopslag 4 Wat ging goed? 6 Wat kon beter? 8 Aanbevelingen 10

Nadere informatie

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I

; - 3 JUNI 2009 fio^gzl. ouwaw 1- c\s. ! _^M^NT go_sterhout I ! _^M^NT go_sterhout I ; - 3 JUNI 2009 fio^gzl ouwaw 1- c\s Inspectie Openbare Orde en Veiligheid fainisterie van BirmenlandseZaken en Konmkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Inspectie

Nadere informatie

Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten

Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten Bijlage Afkortingen, verklarende woordenlijst, overzichten en verzendlijsten Bijlagen Afkortingen, Woordenlijst, Verzendlijst Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden in april 2012. Rotterdam, september

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere subsidieregels SISA Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de GGD Rotterdam-Rijnmond, van 3 november 2009; kenmerk 2597;

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Succesvolle crisisbeheersing staat of valt met een goede en eenduidige samenwerking tussen alle betrokken partijen. et geactualiseerde Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het besluit van D&H over BRZO van 17 december 2013 Uitvoering BRZO-taak voor drie collega-waterschappen 1. Aanleiding De uitvoering van de BRZO advies-taken door waterkwaliteitsbeheerders heeft meer prioriteit gekregen. Om een kwaliteitsslag te maken zijn

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014-2018. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014-2018. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014-2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2015 2018

Calamiteitenplan 2015 2018 Calamiteitenplan 2015 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 25 augustus 2015 Hoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenPostbus

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 3 - Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart Versie

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0

Deel 4. Informatiebronnen, taakkaarten en bijlagen. Versie 2.0 Deel 4 Informatiebronnen, Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Informatiebronnen... 3 1.1 Leidraad COBRA... 3 1.2 4all... 3 1.3 Witte kaart voor zorgcontinuïteit en rampenbestrijding... 4 1.4 Risicokaart (www.risicokaart.nl

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1

2 7 ^OV. 2012 2012-49.430/48/A.24, BJC 425023 Gerritsen N. (050)316 4026 n.gerritsen(gprovinciegroningen.nl 1 iii»;»b».«33!.g3iffl:ba3aiieiba Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II Jt t / 1

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland van Waterschap Rivierenland opgesteld door: dhr. drs. E.F.M. Janssen vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april 2013 status: definitief Inhoud

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

De oranje kolom in de Veiligheidsregio

De oranje kolom in de Veiligheidsregio De oranje kolom in de Veiligheidsregio Visiedocument voor de verankering van de gemeentelijke kolom in de Veiligheidsregio Zeeland - Vastgesteld in Kring van Zeeuwse gemeentesecretarissen d.d. 12 april

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie