LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS"

Transcriptie

1 LEESWIJZER SOCIAAL PLAN VOOR PLAATSELIJKE MEDEWERKERS Bij de totstandkoming van het Sociaal Plan voor Plaatselijke Medewerkers zijn zowel de werkgevers (vertegenwoordigd door de VKB) als werknemers (vertegenwoordigd door de vakbonden CNV Publieke Zaak, CNV Kostersbond, ABVAKABO en BKM - de Bond van medewerkers in kerkelijke en daaraan verwante arbeid) betrokken. In de besprekingen rond de teksten van het sociaal plan is de gedachte ontstaan om de definitieve tekst van het sociaal plan te doen vergezellen van een leeswijzer. Die leeswijzer geeft per artikel een toelichting in begrijpelijke en leesbare formuleringen. Niet dat de tekst van het sociaal plan nu onbegrijpelijk en onleesbaar is, echter, een dergelijk plan dient arbeidsrechtelijk sluitende formuleringen te bevatten. Omdat zowel werkgevers van plaatselijke medewerkers als plaatselijke medewerkers niet dagelijks met een sociaal plan van doen krijgen, en bovendien de belangen bij toepassing van een sociaal plan erg groot zijn, is er voor gekozen om een leeswijzer te maken. De tekst van het sociaal plan is en blijft leidend bij de toepassing van de artikelen; de leeswijzer geeft de toelichting per artikel. De leeswijzer is geschreven vanuit de optiek van de werkgever. Voorafgaand aan de artikelen uit het sociaal plan treft u een drietal paragrafen aan, te weten: 1. Vooraf: in deze paragraaf worden drie voorbeelden gegeven van aanleidingen, die er toe kunnen leiden dat het Sociaal Plan van toepassing is. Ook wordt de groep medewerkers omschreven waar het in dit geval om gaat. 2. Specifieke aangelegenheden: in deze paragraaf worden drie redenen gegeven, waarom het Sociaal Plan voor de Dienstenorganisatie van de Samen op Weg-kerken (van 19 april 2002) niet kon worden gebruikt voor plaatselijke medewerkers. 3. Inhoud van het Sociaal Plan: in deze paragraaf wordt de opbouw van het Sociaal Plan geschetst. Het eerste deel (artikelen 1 t/m 20) hebben een verplichtend karakter, het tweede deel (het aanhangsel) bevat mobiliteitsbevorderende maatregelen die als aanbevelingen worden weergegeven. Artikel 1 Werkingssfeer In een sociaal plan wordt vaak bepaald dat dit alleen maar geldt voor medewerkers met een vast dienstverband. Het contract met hen kan immers niet zo maar worden opgezegd, daarvoor is een ontslagvergunning benodigd. Als er een sociaal plan is en de regels uit het sociaal plan zijn zorgvuldig toegepast, dan is het verkrijgen van een ontslagvergunning beter mogelijk, dan in het geval er geen sociaal plan is (of in geval er wel een sociaal plan is, maar de regels worden niet juist toegepast). Bij medewerkers met een tijdelijk contract geldt de ontslagbescherming alleen tot het einde van de datum die in het contract staat (of het einde van een welomschreven situatie, bijvoorbeeld de ziektevervanging van een koster). U heeft dan geen ontslagvergunning nodig als de einddatum (of de eindsituatie) is bereikt. Artikel 2 Begripsbepalingen Belangrijk in dit artikel is het onderscheid tussen een gelijke functie, een passende functie en een nieuwe functie. Bij een gelijke functie is in de plaatsingsprocedure artikel 7 lid 2 van toepassing, bij een passende functie geldt artikel 7 lid 3 en bij een nieuwe functie geldt artikel 7 lid 4. Voor een nadere toelichting daarop: zie bij artikel 7. Hoewel het onderscheid tussen gelijke, passende en nieuwe functies op papier goed te maken is, kan er discussie ontstaan over de zogenaamde 'grensgevallen'. Omdat dat per individuele situatie verschilt valt daarover op papier geen uitspraak te doen. 1

2 Artikel 3 Verplichting tot goede uitvoering van het sociaal plan Artikel 4 Hardheidsclausule De hardheidsclausule is bedoeld voor die situaties die overduidelijk zullen leiden tot onevenredig veel nadeel voor de desbetreffende werknemer. In deze formulering schuilen de subjectieve begrippen 'overduidelijk' en 'onevenredig'. Ook hier valt dus niet precies de grens aan te geven. Het staat de werknemer vrij, om beroep te doen op de hardheidsclausule. Het is aan u om te beoordelen of sprake is van hardheid, en zo ja, in welke mate u de desbetreffende werknemer compenseert. Artikel 5 Formatieplan Een formatieplan is een overzicht van alle functies die in een organisatie voorkomen. U heeft dit overzicht nodig om met de plaatsingsprocedure (zie bij artikel 7) van start te kunnen gaan. Artikel 6 Gebruik OBU-regeling Dit artikel is opgenomen, omdat bij de reorganisatie van de Dienstenorganisatie van de Samen op Weg-kerken in 2002 is gebleken, dat een aantal medewerkers van de OBU-regeling gebruik heeft gemaakt. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat er geen verplichting bestaat om van de OBU-regeling gebruik te moeten maken. Artikel 7 Uitgangspunt en volgorde voor toewijzing van functies In lid 1 sub a van dit artikel wordt gesteld dat de plaatsingsadviescommissie vaststelt waar sprake is van een gelijke of een nieuwe functie. De plaatsingsadviescommissie is een commissie - het woord zegt het al - die een adviserende taak heeft bij de plaatsing van werknemers in de nieuwe organisatie. In de plaatsingsadviescommissie zitten geen personen die tevens optreden als werkgever (anders zou u uw advieswerk ook moeten beoordelen). De plaatsingsadviescommissie wordt paritair samengesteld. Dit betekent dat u als werkgever een persoon aanwijst die uw belangen behartigt en de werknemer(s) ook. Deze twee personen wijzen vervolgens samen een onafhankelijk voorzitter aan, waarmee de commissie uit 3 personen bestaat en compleet is. Deze plaatsingsadviescommissie brengt vervolgens een advies uit, over de toewijzing van functies aan werknemers. In lid 2 wordt de plaatsingsvolgorde in gelijke functies beschreven. In principe wordt de werknemer die al op die functie zit, geplaatst. Als er meer werknemers zijn voor één functie (bijvoorbeeld in de oude situatie twee kosters en in de nieuwe situatie nog maar één) moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. De toepassing van dit beginsel lichten we hieronder nader toe. Vanaf 1 maart 2006 moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast bij ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen (dit in plaats van toekenning van functies op basis van anciënniteit). Bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen toetst het CWI op drie punten: 1. Zijn de bedrijfseconomische redenen voor het structureel vervallen van een of meer arbeidsplaatsen aannemelijk gemaakt? 2. Zijn de juiste werknemers voorgedragen voor ontslag (ontslagvolgorde)? 3. Is aannemelijk gemaakt dat er geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing? Doel van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel is om een evenredige leeftijdsopbouw binnen de organisatie te handhaven. Het is de methode om de ontslagvolgorde te bepalen en wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functies 2

3 wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Uitwisselbare functies, zijn groepen van functies die voor de toepassing van de afspiegeling als een gelijkwaardige en wederkerig vergelijkbare functie worden beschouwd. Het zijn functies die een verschillende benaming kunnen hebben, maar die naar hun aard, inhoud, benodigde competenties, niveau en beloning onderling uitwisselbaar zijn. Dat wil zeggen dat de werknemer die een van deze functies vervult ook een van de andere functies kan vervullen na een inwerktijd van hoogstens ongeveer 3 maanden. Voor de goede orde: afspiegeling is niet aan de orde als een unieke functie (een functie die slechts door één werknemer wordt bekleed) komt te vervallen (bijv. een kerkmusicus). Evenmin is afspiegeling aan de orde bij een categorie uitwisselbare functies die in zijn geheel komt te vervallen. In de plaatsingsprocedure moet eerst moet bepaald worden of er sprake is van een gelijke of een nieuwe functie (lid 1). Een gelijke functie kan uniek of uitwisselbaar van karakter zijn. Is het een unieke functie, dan is de toewijziging eenvoudig. Als deze functie blijft bestaan, volgt de medewerker zijn functie. Vervalt deze functie, dan komt deze medewerker terecht in het herplaatsingstraject en moet bekeken worden of er een passende functie voor hem aanwezig is. Een passende functie kan een functie zijn die al langer bestond, maar ook nu weer is opgenomen in het formatieplan; het kan ook een nieuwe in het formatieplan opgenomen functie betreffen. Is de functie uitwisselbaar van karakter en zijn er meer medewerkers die voor toewijzing ervan in aanmerking komen, dan moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. In de bij deze leeswijzer opgenomen bijlage werken we dit verder uit en geven we u hiervan enkele voorbeelden. In lid 3 wordt de plaatsingsvolgorde in passende functies beschreven. Een passende functie kan pas ontstaan als plaatsing in gelijke functies achter de rug is en er nog één of meer functies (die eerst als gelijk zijn aangemerkt) niet ingevuld zijn. Het kan overigens ook zo zijn dat nog een gedeelte van een functie niet is ingevuld (bijv. 50%). In dat geval wordt het nog niet ingevulde deel van de functie als een passende functie aangemerkt. In lid 4 wordt de plaatsingsprocedure in nieuwe functies beschreven. U bent vrij om een keuze te maken welke kandidaat u het meest geschikt acht. Naar verwachting zullen er op het plaatselijke niveau niet veel nieuwe functies zijn, omdat de inschatting is, dat de aard van het werk na een reorganisatie niet heel wezenlijk zal wijzigen. Vaak zal er nog wel een koster of organist nodig blijven en soms een administratief medewerker. In lid 5 wordt de plaatsingsprocedure besproken nadat de plaatsingen in gelijke, passende en nieuwe functies heeft plaatsgevonden. Er wordt vrij dwingend bepaald, dat de werknemer verplicht is, een aangeboden passende functie te aanvaarden. Werk boven een uitkering, dus. Wel is er bewust voor gekozen om niet een sanctie te vermelden indien de werknemer de aangeboden functie niet aanvaardt. De ervaring leert, dat het niet zo ver komt (wellicht mede door de wijze van formuleren). In lid 6 wordt bepaald dat u de besluiten per direct kenbaar maakt aan de werknemers, onder het voorbehoud van geen bezwaar door een andere werknemer (zoals in lid 7 bepaald). Er is namelijk een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de plaatsing door de werknemer op grond van artikel 18 (zie verder bij art. 18). Artikel 8 Faciliteiten ten behoeve van sollicitatie 3

4 Artikel 9 Opzegtermijn Artikel 10 Gedwongen ontslag Gedwongen ontslag is de laatste mogelijkheid in de plaatsingsprocedure. Pas als geen enkele andere oplossing mogelijk is gebleken (zowel eventuele interne plaatsingsmogelijkheden als bij die van naburige werkgevers), dan pas kan tot ontslag worden overgegaan. Vaak is het zo dat in en rond een kerkenraad of diaconie een netwerk aan contacten is, mogelijk ook werkgevers. Wij raden u dan ook ten zeerste aan om via netwerken na te gaan of er wellicht herplaatsingsmogelijkheden zijn. Biedt dat ook (op afzienbare termijn) geen soelaas, dan kan overgegaan worden tot de ontslagaanvraag. Artikel 11 Buitengewoon verlof gedurende proeftijd Dit artikel is bedoeld om de mobiliteit te bevorderen; de tekst daarvan spreekt voor zich. Artikel 12 Interne vacatures Stel dat er een vacature na de reorganisatie ontstaat (de minimale termijn die is opgenomen bedraagt één jaar, maar het mag ook een langere periode betreffen), dan wordt deze als eerste aangeboden aan werknemers die op wachtgeld staan, alsmede onder tijdelijke krachten. Dit om eventuele werkloosheidssituaties zo kort mogelijk te doen zijn of te vermijden. Artikel 13 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen Artikel 14 Jubileumuitkering Artikel 15 Afkoop wachtgeld Dit is een artikel waarmee de werknemer kan kiezen (volgens de tabel, met een maximum van 40% van het recht op wachtgeld) voor afkoop wachtgeld. Als de werknemer hier voor kiest, vervallen eventuele aanspraken op de maatregelen A t/m H. In de praktijk zullen alleen werknemers hier voor kiezen,die het zich financieel kunnen permitteren, en geen sollicitatieplicht willen hebben. Zij treden immers vrijwillig uit dienst en kunnen dan ook geen aanspraak maken op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet. Artikel 16 Wachtgeld- en suppletieregeling Artikel 17 Verhuiskostenvergoeding Tekst spreekt voor zich; wel wordt geadviseerd contact te hebben met de nieuwe werkgever, om na te gaan waarom deze de verhuiskostenvergoeding niet ter beschikking stelt (dit is overigens geen verplichting!). Artikel 18 Bezwarencommissie Wij adviseren u om, voordat de reorganisatie gaat plaatsvinden, zowel een plaatsingsadviescommissie (art. 7) als de bezwarencommissie benoemd te hebben. Een bezwarencommissie kan een bemiddelende rol spelen, opdat een bezwaar niet direct bij een rechterlijke macht hoeft te worden uitgevochten. De bezwarencommissie buigt zich volgens artikel 18 over de toewijzing van een functie (het resultaat) en de individuele toepassing (de zorgvuldigheid) van dit sociaal plan. De bezwarencommissie bepaalt zelf haar werkwijze. 4

5 Artikel 19 Looptijd en inwerkingtreding U zult de inwerkingtredingsdatum nog moeten invullen. Qua einddatum wordt meestal aangehouden een periode waarbinnen de plaatsingsprocedure moet zijn afgerond. Stel dat u 3 of 4 werknemers hebt bij de reorganisatie, dan moet een periode van 6 maanden volstaan. Als een werknemer na die 6 maanden nog aanspraak heeft op bijv. wachtgeld, dan blijft dat gewoon van kracht. Artikel 20 Beschikbaarstelling MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN Zoals beschreven: deze maatregelen worden niet verplicht gesteld. Wij adviseren u zoveel mogelijk te kijken naar financiële haalbaarheid en maatwerk voor de individuele werknemer. Zo kunnen wij ons voorstellen dat u bij een koster van 59 jaar in onderling overleg tot een andere oplossing komt dan outplacement (of misschien juist niet, dat hangt van de individuele situatie af). A Bovenformatieve plaatsing Dit is een dure oplossing als deze langer duurt en er onvoldoende perspectief is op plaatsing binnen de nieuwe organisatie. Immers, u heeft dan twee kosters, waar u qua werkaanbod met één koster kunt volstaan. Echter, als de geplaatste koster binnenkort met pensioen of OBU gaat, of langdurig ziek is, is een 'dubbele' bezetting zeker een te overwegen alternatief. Immers, u hoeft dan niet tot ontslag over te gaan (wachtgeld) of eventueel een outplacementbureau in te schakelen, nog afgezien van het menselijk aspect: het krijgen (en ook het geven) van ontslag gaat niet in de koude kleren zitten! B Terugkeermogelijkheid C Detachering Deze mogelijkheid is opgenomen om eventuele perikelen met pensioenfondsen te omzeilen. Met name voor oudere werknemers wil een overstap naar een andere werkgever nog wel eens problematisch zijn als zij daarmee het recht op bijv. OBU verspelen (dat is alleen een regeling die het PGGM aanbiedt). In dergelijke gevallen valt een detachering te overwegen. D Loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding en outplacement Deze maatregel faciliteert een werknemer om de loopbaan elders voort te zetten. Het is geen goedkope maatregel, maar vaak wel een effectieve (zo heeft de ervaring bij de Dienstenorganisatie ook wel uitgewezen). E Bemiddelingsfaciliteiten Ook voor werknemers die in de wachtgeldregeling zitten worden de faciliteiten onder D aangeboden. Wij hebben wel een anti-cumulatiebeding opgenomen: alle mogelijke maatregelen mogen een bedrag van niet te boven komen. F Maatregelen voor de werknemer van 57,5 jaar of ouder Dit is een ingewikkelde koopsomconstructie, waarmee de periode tussen 57,5 en 60 jaar kan worden overbrugd. Per 1 januari 2006 is de regelgeving omtrent het stamrecht aangepast. Een stamrecht blijft fiscaal toegestaan, maar in een aantal situaties wordt de koopsom wel via 5

6 de eindheffing extra belast (in 2006: 26%). Vooral de reden van het ontslag is zeer bepalend. Als het ontslag voortvloeit uit een reorganisatie en niet gericht is op het ontslaan van oudere medewerkers, zal er geen sprake zijn van einheffing. Voor meer informatie over het sluiten van stamrechtovereenkomsten raden we u aan contact op te nemen met Careon Levensverzekeringen te Zeist, tel. (030) G Bonus H Loonsuppletie HRM

7 Bijlage bij de leeswijzer Toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de (kerkelijke) praktijk Wat is een bedrijfsvestiging? Definitie handleiding CWI 1 : Dit is elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband. Hoofdcriteria voor de vaststelling van de bedrijfsvestiging zijn de formele werkgever, de locatie van de vestiging en de bedrijfsorganisatorische eenheid. Indien en voor zover de vaststelling van de bedrijfsvestiging op grond van deze hoofdcriteria tot onduidelijke of onredelijke situaties leidt, moet gekeken worden naar de aansturing en de bedrijfsvoering van de vestiging om te beoordelen of deze te beschouwen is als één bedrijfsvestiging. Definitie van bedijfsonderdeel in concept sociaal plan CWI: het moet gaan om een zelfstandige organisatorische eenheid met een eigen directie of dagelijkse leiding die bevoegd is personeel aan te nemen en te ontslaan. Stel in een plaats is er één PKN-gemeente, dus één werkgever, met twee kerkgebouwen. Elk kerkgebouw heeft een eigen koster. Er wordt één kerkgebouw verkocht; één koster moet afvloeien. Welke moet dat zijn? Er is i.c. sprake van één werkgever. Hoewel er sprake is van twee kerkgebouwen, ligt de verantwoordelijkheid voor beide gebouwen bij het college van kerkrentmeesters en staan de twee gebouwen in hetzelfde dorp. Voor de vraag wie er af moet vloeien moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast op de totale formatie van twee kosters. (zie voorbeeld 1) N.B. In een stad zijn er soms diverse PKN-gemeenten, die ieder afzonderlijk rechtspersoonlijkheid bezitten en zelfstandig werkgever zijn. Voorbeeld 1 Stel 2 kosters koster 1: 50 jaar 14 jaar in dienst dienstverband van 80% koster 2: 60 jaar 20 jaar in dienst dienstverband van 100% 1 koster moet afvloeien 1. Stel de bedrijfsvestiging vast Zie hierboven; het afspiegelingsbeginsel bepaalt wie af moet vallen. stap jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder totaal 1 wn 1 wn 2 wn 50% 50% 100% er moet 1 werknemer afvloeien stap jaar jaar jaar jaar 55 jaar en ouder totaal (50%x1=) (50%x1=) 0,5 0,5 2 wn 1 Het CWI heeft een uitgebreide handleiding over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel opgesteld. Deze handleiding kunt u downloaden via: 7

8 De leeftijdsgroepen tellen evenveel werknemers. De nadere afrondingsregel (zie 4.5 punt 3 van de handleiding van het CWI), biedt geen soelaas. M.i. biedt redelijke toepassing van het afspiegelingsbeginsel met zich mee dat de krimp met 1 werknemer wordt bereikt door de beide in aanmerking komende werknemers van de beide leeftijdsgroepen bij elkaar te nemen en van deze 2 werknemers de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag voor te dragen (zie 4.5 punt 2 van de CWI-handleiding). Koster 1 moet dus afvloeien. Welke functies zijn uitwisselbaar? Definitie: groepen van functies die naar aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning wederkerig, vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Voorbeeld 2 Stel 2 kostersfuncties koster 1: 50 jaar 14 jaar in dienst dienstverband van 80% koster-beheerder 2: 60 jaar 20 jaar in dienst dienstverband van 100% 1 werknemer moet afvloeien Volgens de definitie zijn beide functies niet uitwisselbaar. Bijv. voor wat betreft de beloning: de koster wordt betaald volgens schaal 4; de koster-beheerder volgens schaal 7. De functies worden niet geacht uitwisselbaar te zijn. De kerkelijke gemeente moet dus beslissen of de kosters- of de koster-beheerdersfunctie dient te verdwijnen. Voorbeeld 3 Stel er is een koster-beheerder in dienst en een kerkelijk werker. Beide functies zijn ingeschaald in schaal 7. Gesteld dat de gemeente bepaalt dat de functie van de kerkelijk werker verdwijnt. Kan de kerkelijk werker dan in aanmerking komen voor plaatsing op de kostersfunctie? Met andere woorden: is de functie van koster voor de kerkelijk werker aan te merken als een uitwisselbare functie? Nee, dit is niet het geval. De functie van koster is naar aard en inhoud niet vergelijkbaar met die van kerkelijk werker. De kerkelijk werker kan dus geen aanspraak maken op de functie van koster-beheerder, ook al is hij bijvoorbeeld langer in dienst dan de koster-beheerder. 8

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV

MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV MENTOR Power Edition, Afspiegelingsmodule UWV Een toelichting bij het afspiegelingsprincipe bij ontslag van het UWV & De werking van de MENTOR Power Edition afspiegelingsmodule UWV Versie 1.5 1 mei 2007

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid

De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid De ontslagtaak van UWV na invoering van de Wet Werk en Zekerheid AJD-congres, 28 november 2014 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma

Nadere informatie

Transitie, reorganisatie en krimp

Transitie, reorganisatie en krimp Transitie, reorganisatie en krimp Medewerkersbijeenkomsten 1 en 2 december 2014 Programma Welkom Reorganisatie en krimp Gevolgen voor het personeel 1. Van budget naar benodigde krimp 2. Realisatie van

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het afspiegelingsbeginsel is het verplichte criterium om bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen te bepalen welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare

Nadere informatie

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst

1. Ontslag. 1.1 Inleiding. 1.2 De arbeidsovereenkomst 1. Ontslag 1.1 Inleiding In Nederland kennen wij een duaal ontslagstelsel. Dat betekent dat een werkgever die een werknemer wil ontslaan twee wegen kan bewandelen. De werkgever kan UWV WERKbedrijf (het

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV

Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV Wet Werk & Zekerheid: De nieuwe ontslagprocedure via UWV 19 mei 2015 mr. J. Meijer, Manager Arbeids- en Ontslagrecht Landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening Programma Hoofdlijnen ontslagrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Stappenplan Collectief ontslag Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Inhoudsopgave 1. Wet melding collectief ontslag...3 2. Melden UWVWERKbedrijf...4

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid

UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid UWV ontslagprocedure in de Wet werk en zekerheid Dinsdag 30 juni 2015 Transitienacht van de arbeid Mr. M.A.I. (Monique) Gerards Mr.drs. A.A.J. (Alfons) Kouwenhoven Ontslagcijfers 2009-2015 Overzicht ontslagroutes

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties

Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Gevolgen concept-ontslagregeling voor payrollorganisaties Inleiding Als onderdeel van het sociaal akkoord is afgesproken dat de regels met betrekking tot ontslag van een payrollmedewerker aangepast zullen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16614 14 augustus 2012 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 31 juli 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015. 1. Probleemstelling

UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015. 1. Probleemstelling UITWERKING SOCIAAL STATUUT GGD ZUID LIMBURG IN SOCIAAL PLAN I.V.M. ORGANISATIEWIJZIGING GGD 2012-2015 1. Probleemstelling Sinds 2009 werkt de GGD aan een verandertraject. Die verandering is ingegeven vanuit

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 3 februari 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006)

Kinderopvang OOK Apeldoorn, april Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Kinderopvang OOK Apeldoorn, april 2006 Concept Sociaal plan (in het kader van inkrimping bij de sector kinderdagverblijven in 2006) Concept Sociaal Plan (versie: 27-04-yyyy) Pagina 1 van 14 Preambule 1.

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het afspiegelingsbeginsel is het verplichte criterium om bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen te bepalen welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Wanneer gaat het sociaal plan in? Het sociaal plan gaat in op 1 juli 2009 en heeft een looptijd tot 31 december 2012.

Wanneer gaat het sociaal plan in? Het sociaal plan gaat in op 1 juli 2009 en heeft een looptijd tot 31 december 2012. FAQ Sociaal Plan De FAQ geeft antwoord op een aantal, maar niet alle vragen. Om de antwoorden leesbaar te houden staan niet alle nuances in de antwoorden. Daarom zijn de antwoorden ook niet geschikt om

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Sociaal Plan. LabNoord

Sociaal Plan. LabNoord Sociaal Plan LabNoord Sluiting Basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis LabNoord P&O: E. Dijkstra 29 november 2007 Sociaal Plan LabNoord Sluiting basislaboratorium St. Lucas Ziekenhuis Versie 5, definitief

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Van Werk naar Werk bij reorganisaties

Van Werk naar Werk bij reorganisaties Van Werk naar Werk bij reorganisaties Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2009 Universiteit Leiden, Bestuursbureau/HRM Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Van Werk naar

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie

Infokaart. Flexwet. voor en door professionals. Een product van De Unie Infokaart voor en door professionals Flexwet Een product van De Unie De Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) is indertijd ingesteld met als doel: de werkgever de mogelijkheid te bieden meer flexibiliteit

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011

Sociaal Plan Nidos 1 september 2008 1 september 2011 1 september 2008 1 september 2011 ... 1 Considerans... 4 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen... 5 Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 6 Artikel 3 Looptijd... 6 Artikel 4 Cumulatie aanspraken...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Vereniging voor Arbeidsrecht Bijeenkomst 22 mei 2014 René Hampsink & Marloes Diepenbach 1 Prak:jk behoe;e aan meer flexibiliteit Wijziging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT

SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT SOCIAAL PLAN 01 JULI 2012-01 JULI 2014 ZIUT Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie 2.0 - Definitief Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 1. 1. PERIODIEK OVERLEG EN WIJZIGINGEN... 3 1. 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit

7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit 7.0 Overplaatsingsbeleid Verplichte mobiliteit Verplichte mobiliteit Personeelsleden worden niet benoemd door/aan een school, maar hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen iedere school

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr.

SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. SAMENVATTING 105584 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing betrekking; Het dienstverband met de werknemer, werkzaam als Projectmanager B, is opgezegd wegens opheffing van de betrekking als gevolg van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

2. Regels met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag als bedoeld in artikel 669 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

2. Regels met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag als bedoeld in artikel 669 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Ontslagregeling 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. bedrijfseconomische omstandigheden: bedrijfseconomische omstandigheden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2867 4 februari 2015 Wijziging Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer,

swz CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT datum: 31 maart 2016 betreft: sociaal plan Beste heer Timmer, swz WONINGSTICHTING SWZ POSTADRES Postbus 40040 8004 DA Zwolle BEZOEKADRES Galvaniweg 2 8013 RG Zwolle CNV Vakmensen De heer W. Timmer Postbus 2525 3500 CM UTRECHT T 038 468 01 23 F 038 468 01 80 E info@swz.nl

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

ECCVA/U201300961 Lbr. 13/063

ECCVA/U201300961 Lbr. 13/063 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Model Sociaal Statuut Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300961 Lbr. 13/063 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling Sociaal Plan regionale uitvoeringsdiensten provinciale medewerkers Noord-Brabant Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

15. ONTSLAGEN IN DE UITZENDSECTOR (BIJLAGE B)

15. ONTSLAGEN IN DE UITZENDSECTOR (BIJLAGE B) 15. ONTSLAGEN IN DE UITZENDSECTOR (BIJLAGE B) Inleiding Als onderdeel van de invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid per 1 januari 1999 is voor de uitzendsector een bijzondere regeling in het Ontslagbesluit

Nadere informatie