ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat Leuven. Telefoon: 016/ Fax: 016/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be."

Transcriptie

1 ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat Leuven Telefoon: 016/ Fax: 016/ Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1

2 Inhoudsopgave 1. Structuur van de afdeling en de lessentabel (document 8) 3 2. Beginsituatie 4 3. Doelstellingen 5 4. Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie 6 5. Methodologische wenken Evaluatie 65 Leerplan graduaat Boekhouden 2

3 Structuur van de afdeling en de lessentabel Afdeling: Categorie: Aantal weken: Duur van de lestijd: Boekhouden Economisch Hoger Onderwijs 40 weken 50 minuten Aantal studiejaren: 3 Aantal lestijden: Eerste jaar: Tweede jaar: Derde jaar: 320 Lessentabel: Zie bijlage. Eerste jaar Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht Betalingsverkeer Kredietverlening Boekhouden en BTW Practicum boekhouden Tweede jaar Vennootschapsboekhouden Audit en beleidscontrole Practicum computerboekhouden en ERP-systemen Analystisch boekhouden Budgettering Analyse van de jaarrekening Investeringsanalyse en financiering Derde jaar De geconsolideerde jaarrekening Fusies en overnames Personenbelasting Vennootschapsbelasting Fiscaal ondernemingsbeleid Practicum beheerssoftware Ondernemingsproject 360 lestijden 20 lestijden 40 lestijden 20 lestijden 40 lestijden 40 lestijden 80 lestijden 120 lestijden 360 lestijden 60 lestijden 20 lestijden 80 lestijden 80 lestijden 20 lestijden 60 lestijden 40 lestijden 320 lestijden 20 lestijden 20 lestijden 40 lestijden 40 lestijden 40 lestijden 80 lestijden 80 lestijden Leerplan graduaat Boekhouden 3

4 Beginsituatie Worden toegelaten tot de opleiding (bron: - houders van een diploma van secundair onderwijs; - houders van een diploma van een hogere secundaire technische leergang; - houders van een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs; - houders van een diploma van voltijds hoger onderwijs. Studenten die niet in het bezit zijn van één van de bovenvermelde diploma's en die uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarvoor men zich inschrijft de leeftijd van 21 jaar bereiken, worden eveneens toegelaten indien ze slagen voor een toelatingsproef. Zij nemen een voorlopige inschrijving en volgen best vanaf het begin van het academiejaar nauwgezet alle lessen. In de tweede helft van oktober (week 7 in de kalender) worden ze ondervraagd over de leerstof die tijdens de eerste 6 lesweken werd gezien. Men slaagt voor de toelatingsproef indien men een totale score van 50% of meer behaald. De voorlopige inschrijving wordt dan definitief. Is de totale score lager dan 50% dan wordt de voorlopige inschrijving geannuleerd en wordt het inschrijfgeld (uitgezonderd 25) teruggestort. Studenten die al met succes hoger of universitair onderwijs volgden kunnen voor één of meerdere opleidingsonderdelen een vrijstelling krijgen. De ervaring leert dat motivatie en doorzettingsvermogen in vrijwel alle gevallen van doorslaggevend belang zijn. Leerplan graduaat Boekhouden 4

5 Doelstellingen De wet van 22 april 1999 (B.S ) heeft wettelijk de titel van accountant en boekhouder beschermd en erkend. Wie accountant of zelfstandig boekhouder wil worden vindt in deze opleiding de noodzakelijke basisvorming. Het graduaat Boekhouden is erkend door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) en door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). Het studieprogramma werd opgesteld uitgaande van het profiel en de taken van de accountant en de zelfstandige boekhouder. De organisatie en het voeren van een moderne boekhouding, inclusief analytische boekhouding, consolidatieboekhouding en de boekhoudkundige controle, staan hierbij centraal. Het juridisch gedeelte behandelt die delen van de wetgeving waar de boekhouding direct of indirect mee te maken krijgt. Vennootschapsrecht en fiscaal recht nemen hierbij een belangrijke plaats in. De grondslagen voor een modern financieel management komen ruimschoots aan bod. Het financieel management vereist aandacht voor het opsporen van de vermogensbehoeften in de onderneming (financiële structuur en analyse, budgettering en liquiditeitsbeleid) en het voldoen aan die behoeften op de kapitaalmarkt (bankwezen en ondernemingsfinanciering, investeringsevaluatie en -beleid). Het voeren van een moderne boekhouding is ondenkbaar zonder gebruik te maken van de computer. Het uitwerken van toepassingen met een boekhoudprogramma en met standaardtoepassingssoftware vormen dan ook een essentieel onderdeel van de opleiding. De opleiding wordt afgesloten met de realisatie van een ondernemingsproject. Dit project wordt gerealiseerd door een studententeam waarbij de voor een boekhouder belangrijkste kennisitems aan bod komen zoal ondermeer het opstellen van een ondernemingsplan, de oprichting van een vennootschap en aanverwante verplichtingen, het managen van groei welke gepaard gaat met het aantrekken van meer financiële middelen, de afsluitwerkzaamheden en opstellen van de jaarrekening en verplichte verslagen, het voorbereiden van het fiscale dossier gevolgd door een belastingcontrole, het te koop aanbieden van het bedrijf of fuseren met een ander bedrijf, waardebepaling van de onderneming en dies meer. Tijdens de realisatie van het ondernemingsproject komen ook andere vaardigheden aan bod zoals projectmatig werken, werken in teamverband en communicatievaardigheden. Leerplan graduaat Boekhouden 5

6 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Eerste jaar Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht Betalingsverkeer Kredietverlening Boekhouden en BTW Practicum boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 6

7 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 1/6 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 80 lestijden Burgerlijk recht: 20 lestijden Handelsrecht: 40 lestijden Sociaal recht: 20 lestijden Doel 1. Teneinde de boekhouding te kunnen voeren dient de boekhouder enkele elementaire onderwerpen uit het recht te beheersen. De studie van deze basisonderwerpen is dan ook onontbeerlijk bij de aanvang van een opleiding tot boekhouder. 2. De taak van de boekhouder beperkt zich echter al lang niet meer tot het houden van de boeken. De boekhouder heeft meer en meer een adviserende functie gekregen t.a.v. zijn cliënt of werkgever, niet alleen op het financiële en boekhoudkundige vlak, doch ook op juridisch vlak. Hij/zij wordt vaak beschouwd als een eerste adviesverstrekker inzake kleinere en grotere juridische problemen. Voor een student boekhouden is de studie van enkele andere essentiële onderdelen van het recht dan ook onontbeerlijk, zonder de ambitie te koesteren van hem/haar een jurist te maken. 3. Het recht is dermate complex en wijd verspreid dat het onmogelijk is het in haar geheel te beheersen en te kennen. Bovendien is het recht de laatste jaren zeer fel geëvolueerd. Steeds meer domeinen uit het dagelijks leven en het handelsleven worden door het recht beheerst en op steeds meer niveaus worden rechtsregels uitgevaardigd. Selectie en specialisatie dringen zich op voor wie actief bezig is met het recht. Uit de veelheid van regelgeving dient derhalve een selectie gemaakt te worden van de onderwerpen die in de opleiding boekhouden aan bod moeten komen. Deze onderwerpen zullen slechts een uitermate klein onderdeel vormen van het ganse normensysteem. Ze vormen de absolute basis om een elementaire notie te verkrijgen van het recht. De keuze voor de rechtstakken burgerlijk recht, sociaal recht en handelsrecht in de opleiding boekhouden is ingegeven vanuit de volgende overwegingen: a) Het burgerlijk recht is het gemeen recht bij uitstek en vormt de absolute basis voor alle andere rechtstakken. Bij de studie van het burgerlijk recht kan het juridisch denkvermogen ontwikkeld worden. b) Als boekhouder zal de student vooral te maken krijgen met zelfstandige handelaars of ondernemingen, wiens activiteiten voor het grootste deel beheerst worden door het handelsrecht. c) De boekhouder zal vaak werken voor ondernemingen of handelaars die personeel tewerkstellen. Op deze verhoudingen tussen werkgever en werknemer is het sociaal recht van toepassing. Leerplan graduaat Boekhouden 7

8 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 2/6 Binnen elk van de voormelde rechtstakken dient nog een keuze gemaakt te worden van te behandelen onderwerpen. De keuze voor de inhoud van het concrete leerplan zoals het hierna is weergegeven, is erop gericht de toekomstige boekhouder met enkele basisbeginselen van het recht vertrouwd te maken in die rechtstakken waar hij in zijn professioneel leven het meest mee geconfronteerd zal worden. 4. Het doel van deze cursus is de student enkele voor zijn studie essentiële regelgevingen aan te leren. Bovendien dient de student voeling te krijgen met het juridisch denkproces, zodat hij problemen waarmee de cliënten of hijzelf geconfronteerd worden in hun professionele bezigheden in de juiste juridische context kan plaatsen. Nadien kan de boekhouder dan beoordelen of dit probleem makkelijk op te lossen is door een eenvoudige opzoeking of dat meer gespecialiseerde hulp en advies vereist zijn, waarna hij de cliënt best doorverwijst i.p.v. hem foutief advies te verlenen. In de cursus zullen geen abstracte rechtsregels gepresenteerd worden die dan uit het hoofd geleerd moeten worden. Het gebruik van wetboeken en teksten zal het uitgangspunt zijn, zowel tijdens de lessen als op het examen. Het aanleren van het gebruik van wetboeken zal een garantie zijn dat de student in de toekomst de oplossing voor een eenvoudig probleem zelf zal kunnen terugvinden, ook al is hij de regels dan al vergeten. Een tweede belangrijke werkwijze is het praktische nut van de droge regelgeving naar voren te brengen. De rechtsregels doen leven in concrete situaties van elke dag maakt dat de student juridisch leert denken en de materie langer zal blijven onthouden. Dankzij een praktijkgerichte aanpak zal de boekhouder meer kans op slagen hebben in zijn functie als eerste adviesverstrekker. Tijdens de lessen zullen dan ook cases opgelost moeten worden en zal er geoefend worden op het zoeken naar de vindplaats van een bepaalde regel. Praktische oefeningen maken vergt een goede beheersing van voormelde twee vaardigheden en zal de eindfase zijn in de studie van ieder onderwerp uit het recht dat bestudeerd zal worden. De eigen inbreng van de studenten, zowel wat vragen stellen betreft indien er zaken onduidelijk zijn, als eigen concrete situaties aanhalen, zal zeer belangrijk zijn om de praktijkgerichte behandeling te optimaliseren. Leerplan graduaat Boekhouden 8

9 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 3/6 Inhoud Deel 1: Algemene inleiding 1. Inleiding 2. Wat is objectief recht? 2.1. Definitie 2.2. Ontleding van de definitie 3. Enkele andere fundamentele begrippen 3.1. Gemeen recht en bijzonder recht 3.2. Dwingend en aanvullend recht en regels van openbare orde 4. Indeling van het recht 4.1. Publiek recht 4.2. Privaat recht 4.3. Gemengde rechtstakken 4.4. Internationaal recht 5. Bronnen van het recht 5.1. De wet 5.2. Het gewoonterecht 5.3. De algemene rechtsbeginselen 5.4. De rechtspraak 5.5. De rechtsleer Deel 2: Burgerlijk recht 1. Inleiding: indeling, situering, gemeen recht en vindplaats 2. Verbintenissenrecht 2.1. Definitie en terminologie 2.2. De bronnen van verbintenissen 2.3. De overeenkomsten of contracten 2.4. De oneigenlijke contracten 2.5. De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad 2.6. De wet 2.7. De gevolgen van verbintenissen 2.8. De modaliteiten van verbintenissen 2.9. De wijzen van teniet gaan van de verbintenissen De ongewone wijzen van uitdoven van verbintenissen Het bewijs van verbintenissen 3. De bijzondere overeenkomsten 3.1. Algemene inleiding 3.2. De koop-verkoopovereenkomst 3.3. Korte bespreking van enkele andere bijzondere overeenkomsten Leerplan graduaat Boekhouden 9

10 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 4/6 4. Zakenrecht 4.1. Algemene inleiding 4.2. Zakelijke rechten 4.3. Overzicht en definitie van de verschillende wettelijke zakelijke rechten 4.4. Begripsverduidelijking: goederen en zaken 4.5. Roerende en onroerende goederen 5. Zekerheden 5.1. Wetgeving 5.2. Begrippenkader 5.3. Indeling 5.4. Borgtocht 5.5. Inpandgeving 5.6. Voorrechten 5.7. Hypotheken Deel 3: Handelsrecht 1. Inleiding: indeling, bijzonder en afwijkend handelsrecht, vindplaatsen, bevoegde rechtbank 2. Wie is handelaar? 2.1. Begripsbepaling 2.2. Voorwaarden 2.3. Daden van koophandel: objectieve en subjectieve 2.4. Oefeningen en besluit 3. De ministartersgids 3.1. Advies inwinnen 3.2. De vereiste bekwaamheden om handelaar te worden 3.3. Het ondernemingsplan 3.4. Keuze van rechtsvorm: eenmanszaak of vennootschap? 3.5. De verplichtingen van de handelaar bij het opstarten 3.6. De handelaar en het huwelijk 4. Het bewijs in handelszaken 4.1. Het toepassingsgebied 4.2. Het bewijs in handelszaken 5. Vennootschapsrecht 5.1. Algemene voorafgaande opmerkingen: recente wetswijziging 5.2. Algemene inleiding 5.3. De vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid 5.4. De vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid: de V.O.F. en de gewone commanditaire vennootschap 5.5. De vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid: de N.V De vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid: de B.V.B.A De coöperatieve vennootschap 5.8. Een vergelijking tussen de gewone commanditaire vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen Leerplan graduaat Boekhouden 10

11 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 5/6 6. Het gerechtelijk akkoord 7. Het faillissement Deel 4: Sociaal recht 1. Algemene inleiding: situering, historiek, bronnen, hiërarchie tussen de verschillende bronnen 2. Aanneming versus arbeidsovereenkomst 2.1. Arbeidsovereenkomst en aanneming 2.2. Ondergeschikt verband en de problematiek van de schijnzelfstandigen 3. Collectieve arbeidsverhoudingen 4. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst 4.1. De individuele arbeidsovereenkomst 4.2. Soorten arbeidsovereenkomsten 4.3. Voltijds werk 4.4. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 4.5. Deeltijds werk 4.6. Arbeiders en bedienden 4.7. Handelsvertegenwoordigers en commissieloon 4.8. Kaderleden 4.9. Vervangingsovereenkomst en uitzendarbeid Werknemers ter beschikking stellen 5. De inhoud van een arbeidsovereenkomst 5.1. Verboden clausules 5.2. Indexeringsmechanismen 5.3. Het proefbeding 5.4. Niet-concurrentiebeding 5.5. Wijzigingen van bestaande arbeidsovereenkomsten 5.6. Geheimhouding 5.7. Big Brother is watching you 5.8. Telefoongesprekken afluisteren en opnemen 5.9. Camerabewaking Fouilleren van werknemers Alcohol- en drugscontrole 6. De loonproblematiek 6.1. Loonbescherming 6.2. Loonbeslag en loonsoverdracht en loondelegatie 6.3. Wijzen van verloning 6.4. Loonmatiging 6.5. Samenstelling bruto- en nettoloon 6.6. Sociale zekerheidsbijdragen 6.7. Documenten inzake uitbetaling van het loon Leerplan graduaat Boekhouden 11

12 Burgerlijk recht Handelsrecht Sociaal recht 6/6 7. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst 7.1. Overgang of overname van een onderneming 7.2. Faillissement of gerechtelijk akkoord 7.3. Overmacht 7.4. Wederzijdse beëindiging 7.5. Opzegging 7.6. Outplacement 7.7. Verbreking 7.8. Ontslag om dringende redenen 7.9. Beschermde werknemers Collectief ontslag Sluiting van de onderneming Willekeurig ontslag 8. Ziekte, ongevallen en arbeidsongevallen 9. Het pensioen: de drie pijlers 9.1. Het wettelijk pensioen 9.2. De aanvullende pensioenen binnen de tweede pijler 9.3. Individuele pensioenvoorzieningen Handboek-Cursustekst Cursustekst Een set van begeleidende/ondersteunende documentatie Burgerlijk wetboek (pocketuitgave) Uitgeverij: Maklu Wetboek van koophandel (pocketuitgave) Uitgeverij: Maklu Leerplan graduaat Boekhouden 12

13 Betalingsverkeer 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel Boekhouden heeft met geld te maken. Bij het financieel gebeuren zijn er verschillende belanghebbenden. We onderscheiden vier grote groepen: beleggers, ondernemingen, financiële instellingen en de overheid. Sommigen hebben geld, anderen zoeken geld. Het is niet gemakkelijk om zijn weg te vinden in de wereld van de financiële markten. De cursus betalingsverkeer probeert de studenten wegwijs te maken in deze wereld. Hij handelt over de traditionele vormen van betalingsverkeer en beleggingen, maar ook over de risico s die veranderingen in wisselkoersen en rente met zich meebrengen. De rode draad die doorheen de cursus loopt, wordt gevormd door de sterke en zwakke punten van elk product. Inhoud 1. Wat is geld? 1.1. Functies, soorten en kenmerken 1.2. EMS, ECU en EURO 2. Begrippen en instellingen uit de financiële wereld 2.1. Begrippen Geldschepping Economische kringloop Indexcijfer van consumptieprijzen Inflatie Handelsbalans en betalingsbalans 2.2. Monetaire en financiële instellingen ECB NBB CBF Ministerie van Financiën Ministerie van Economische Zaken FIF CFI CDV Kredietinstellingen 2.3. Taak en nut van financiële instellingen 2.4. Recente structuurwijzigingen in het financiewezen Leerplan graduaat Boekhouden 13

14 Betalingsverkeer 2/2 3. Productbeschrijvingen van het betalingsverkeer 3.1. Voor particulieren Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening Betaalmiddelen Elektronische betalingsverkeer 3.2. Voor ondernemingen 3.3. Buitenlandse overschrijvingen 4. De beurs 4.1. Geschiedenis 4.2. Werking 4.3. Het aandeel 4.4. De obligatie 4.5. De kasbon 4.6. De gemeenschappelijke beleggingsfondsen en beveks 5. Beheer van risico s 5.1. Wisselrisico s Termijncontracten Swaps Opties Oefeningen 5.2. Renterisico s Forward-forward FRA Opties IRS Oefeningen Handboek-Cursustekst Cursustekst Leerplan graduaat Boekhouden 14

15 Kredietverlening 1/2 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 40 lestijden Doel In de cursus wensen we de principes van de intrestberekening, de tijdswaarde van het geld en een inzicht in de verschillende kredietvormen bij te brengen. Deze vaardigheden zullen de afgestudeerde studenten van pas komen o.m. bij het ondersteunen van haar/zijn management of cliënt op het vlak van bedrijfsvoering (beoordelen en vergelijken van kosten en opbrengsten via de toekomst- en/of huidige waarde van het geld), bij de voorbereiding van kredietonderhandelingen (welke kredietsoorten bestaan er, wanneer moeten we ze gebruiken, welke waarborgen bestaan er), bij het bepalen van kredietlimieten en geven van kredieten aan klanten (wat is de waarde van de waarborgen die zij geven). Inhoud 1. Intrestberekening 1.1. Basisonderstelling van de intrestberekening 1.2. Enkelvoudige intrest 1.3. Samengestelde intrest 1.4. Huidige waarde, toekomstige waarde, annuïteiten 1.5. Oefeningen 2. Consumentenkrediet 2.1. Situering 2.2. Soorten Verkoop op afbetaling Lening op afbetaling Kredietopening Financieringsduur Oefeningen 2.3. Wet op het consumentenkrediet 2.4. Hypothecair krediet Kredietvormen Aangehechte contracten Bedrag dat kan geleend worden Modaliteiten en voorwaarden 2.5. Speciale kredieten Voorafbetalingskrediet Directe creditering Privé-krediet Leerplan graduaat Boekhouden 15

16 Kredietverlening 2/2 3. Kortlopende kredieten aan ondernemingen 3.1. Kaskrediet 3.2. Straight loan 3.3. Wentelkrediet 3.4. Wisselkrediet: disconto- en acceptkrediet 3.5. Borgstellingskrediet 3.6. Factoring 3.7. Incassokrediet 3.8. Documentair krediet 3.9. Leasing 4. Halflange en lange kredieten 4.1. Investeringskrediet, dikwijls met overheidssteun 4.2. Exportfinanciering op middellange en lange termijn 5. Waarborgen 5.1. Bepaling 5.2. Doel 5.3. Soorten 5.4. Waarde 5.5. Bespreking Handboek-Cursustekst Cursustekst Leerplan graduaat Boekhouden 16

17 Boekhouden en BTW Practicum boekhouden 1/5 Situering in het studieprogramma Eerste jaar 200 lestijden Boekhouden en BTW: 80 lestijden Practicum boekhouden: 120 lestijden Doel De bedoeling van deze cursus is de beginnende student in te leiden in de basismaterie aangaande boekhouden en BTW, en gaandeweg tijdens het cursusjaar alle basisbeginselen inzake de boekhoudkundige logica en wetgeving en de meest courante BTW-beginselen eigen te maken. De theoretische beschouwingen zullen steeds worden ingeoefend aan de hand van uit de praktijk geplukte voorbeelden en situatieschetsen ten einde het de student mogelijk te maken zich in elke situatie in te leven welke moet leiden tot een optimaal resultaat: het begrijpen van de theorie en ze ook in een praktijksituatie kunnen toepassen. De student moet na afloop van de cursus in staat zijn via gebruik van het MAR de courante boekingen van een handelsonderneming te kunnen voeren, rekening houdend met de in Europa van toepassing zijnde BTW-reglementering. De student zal in staat zijn de courante boekhouding te voeren van een internationaal georiënteerd bedrijf langs de in- en outputzijde, zijnde een must voor de Belgische boekhouder, gezien de openheid van de Belgische economie. Inhoud 1. Inleiding 1.1. Doel van boekhouden 1.2. Indeling van de ondernemingen in categoriën en hun wettelijke verplichtingen 1.3. Stappenplan voor het oprichten van een eigen zaak/vennootschap 1.4. Begrippen: de factuur, BTW en maatstaf van heffing 1.5. Facturatierecht en/of plicht 1.6. Aanrekenen van BTW: recht en/of plicht, vrijgestelde handelingen 1.7. Boekhouding van de kleine onderneming: het enkelvoudig boekhouden 2. Het systeem van dubbel boekhouden 2.1. De balans (activa en passiva) 2.2. Opdeling van de balans volgens graad van liquiditeit/opeisbaarheid 2.3. De balansrekeningen en indeling in klassen 2.4. De resultatenrekening: kosten- en opbrengstenrekeningen 2.5. Het journaal en het grootboek 2.6. Het M.A.R. Leerplan graduaat Boekhouden 17

18 Boekhouden en BTW Practicum boekhouden 2/5 3. De commerciële verrichtingen 3.1. Het aankopen van goederen Algemene boeking Creditnota Commerciële korting Financiële korting Bijkomende kosten Terugstuurbare verpakking 3.2. Het aankopen van diensten Algemene boeking Creditnota Commerciële korting Financiële korting Bijkomende kosten Terugstuurbare verpakking 3.3. Verkopen Verkopen van goederen uit de core-business Verkopen van diensten uit de core-business Algemene boeking Creditnota Commerciële korting Financiële korting Bijkomende kosten Terugstuurbare verpakking 4. De voorraadwijziging 4.1. Na aan- en verkopen het nut en het doel aantonen van de voorraadwijziging ter verantwoording van het resultaat 4.2. Berekenen van de bruto-contributiemarge 4.3. De bruto-contributiemarge begrijpen in een bredere bedrijfseconomische context 5. BTW-wetgeving inzake levering van goederen en diensten 5.1. Herhaling van de reeds geziene algemene BTW-beginselen 5.2. BTW op intracommunautaire levering van goederen 5.3. BTW op intracommunautaire verwerving van goederen 5.4. BTW-regime inzake intracommunautaire levering van diensten Diensten n.a.v. een levering van goederen vrijgestelde levering BTW verschuldigd in het land van levering van de dienst fiscaal vertegenwoordiger Recuperatiemogelijkheid van Europese BTW 5.5. Export en verplichte documentatie inzake vrijstelling van BTW 5.6. Import en verplichte documentatie inzake inklaring van goederen in de EU Invoer via expediteur fiscaal vertegenwoordiger Invoer via het systeem van de verlegging van heffing van de BTW 5.7. Levering van goederen en diensten onder het stelsel van de medecontractant Leerplan graduaat Boekhouden 18

19 Boekhouden en BTW Practicum boekhouden 3/5 6. De BTW-aangifte 6.1. Wie dient een BTW-aangifte in te dienen? 6.2. Wanneer (maandelijks/kwartaal)? 6.3. Waar? 6.4. Wanneer betalen, verrekenen? 6.5. Overlopen van alle roosters van de BTW-aangifte 6.6. Het decembervoorschot 7. Recht op aftrek van de BTW 7.1. De gemengde BTW-plichtige Aftrek van BTW volgens verhoudingsgetal Aftrek van BTW volgens werkelijk gebruik 7.2. De niet-btw-plichtige 7.3. Niet-aftrekbare BTW bij volledige BTW-plichtigen BTW op facturen met deels privé-karakter BTW op handelsgeschenken BTW op sociale voordelen aan het personeel BTW op tabaksproducten en geestrijke dranken BTW op kosten van logies, spijzen en dranken BTW op buitenlandse reizen Buitenlandse BTW BTW op voertuigen 8. Intrastat en de intrastat-aangifte 9. Studie van de activa: klasse 2 vaste activa 9.1. De verwerving van vaste activa Verwerving door aanschaf Verwerving door eigen productie Verwerving door inbreng in natura Leasing 9.2. Tijdens de levensduur van het actief Afschrijvingen (lineair-degressief-progressief-syd) Wardeverminderingen Herwaarderingsmeerwaarden 9.3. Op einde gebruiksduur Buitengebruikstelling Verkoop 9.4. De verschillende rekeningen behorende bij vaste activa (rekening 20 t.e.m. 29) worden uitgebreid met praktijkvoorbeelden toegelicht 10. Studie van de activa: klasse 3 voorraden en bestellingen in uitvoering Wat zijn voorraden? Verwerken van voorraden tijdens het boekjaar permanente inventaris Verwerken van voorraden op het einde van het boekjaar Waarderingstechnieken (FIFO, LIFO, gewogen gemiddelde, individuele prijzen) Wettelijke bepalingen Leerplan graduaat Boekhouden 19

20 Boekhouden en BTW Practicum boekhouden 4/5 11. Studie van de activa: klasse 4 vorderingen op minder dan 1 jaar Debiteuren: een grondige analyse De wisselbrief Dubieuse debiteuren Andere rekeningen behorende tot deze klasse worden toegelicht a.d.h.v. praktijkvoorbeelden Terug te vorderen BTW Terug te vorderen winstbelasting (incl. primitieve belastingberekening en bonificatieregeling inzake voorafbetalingen) Te innen opbrengsten Rekening courant 12. Studie van de activa: klasse 5 geldbeleggingen en liquide middelen Eigen aandelen Aandelen: aanschaffing, rente, waardedaling en verkoop Termijndeposito s Te incasseren vervallen waarden De cheque Bank- en postrekeningen De kasverrichtingen De financiële verrichtingen Verrichtingen i.v.m. vreemde valuta Interne overboekingen 13. Studie van de passiva: klasse 1 het eigen vermogen Kapitaal Inbreng in speciën Inbreng in natura Gemengde inbreng Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Verschillende soorten reserves en overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies 14. Studie van de passiva: klasse 2 het vreemd vermogen op meer dan 1 jaar Voorzieningen Achtergestelde leningen Converteerbaar Niet-converteerbaar Niet-achtergestelde lening Kredietinstellingen Het investeringskrediet Het acceptkrediet Het verloop van een lening: de aanvraag, de aflossing (annuïteiten), de vereffening, boekingen op het einde van het boekjaar Overige rekeningen Leerplan graduaat Boekhouden 20

21 Boekhouden en BTW Practicum boekhouden 5/5 15. Studie van de activa: klasse 4 schulden op minder dan 1 jaar De rekeningen 42 t.e.m De personeelsvergoeding (rekening 45) Overgang van bruto- naar nettoloon: RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing De personeelskost Loonboeking via loonberekening in eigen beheer Loonboeking via loonberekening van een sociaal secretariaat Provisie vakantiegeld 16. De eindejaarsverrichtingen Regularisatie van de balansrekeningen Regularisatie van de resultatenrekeningen Overboeken van alle hulprekeningen Boekingen i.v.m. afschrijvingen, voorraden, voorzieningen van risico s en kosten, BTW, Overlopende rekeningen (rekening ) Handboek-Cursustekst Algemeen Boekhouden Nu Deel 1 C. Van Liedekerke, G. Walravens Uitgeverij: MIM, Deurne, 2001 Boekhouden en BTW: bijlagen en cases G. Vanhasbroeck Leerplan graduaat Boekhouden 21

22 Leerinhouden: doel, inhoud en bibliografie Tweede jaar Vennootschapsboekhouden Audit en beleidscontrole Practicum computerboekhouden en ERP-systemen Analytisch boekhouden Budgettering Analyse van de jaarrekening Investeringsanalyse en financiering Leerplan graduaat Boekhouden 22

23 Vennootschapsboekhouden 1/3 Situering in het studieprogramma Tweede jaar 60 lestijden Doel De bedoeling van deze cursus is de student, welke reeds in het eerste jaar een grondige inleiding inzake boekhouden en BTW heeft gekregen, een aantal topics inzake boekhouden en vennootschapsrecht bij te brengen. De theoretische beschouwingen zullen steeds worden ingeoefend aan de hand van uit de praktijk geplukte voorbeelden en situatieschetsen ten einde het de student mogelijk te maken zich in elke situatie in te leven, welke moet leiden tot een optimaal resultaat: het begrijpen van de theorie en ze ook in een praktijksituatie kunnen toepassen. De student moet na afloop van de cursus in staat zijn via gebruik van het MAR en de vennootschappenwet de behandelde topics toe te lichten. Inhoud 1. Keuze van de juridische ondernemingsvorm 1.1. Keuze tussen eenmanszaak en vennootschap 1.2. Keuze tussen de verschillende vennootschapsvormen 1.3. Rechtspersoonlijkheid 1.4. Aansprakelijkheid van de vennoten 1.5. Alarmbelprocedure 2. Kapitaalvorming 2.1. Juridische aspecten van de oprichting van vennootschappen 2.2. De oprichtingskosten 2.3. De oprichtingsformaliteiten: voorbereidende studie, financieel plan, statuten 2.4. Inbreng in speciën: juridisch en boekhoudkundig 2.5. Inbreng in natura: juridisch en boekhoudkundig 2.6. Quasi inbreng in natura 2.7. Aandeelhouders in gebreke 2.8. Oprichten met verschillende soorten aandelen 2.9. Aandelen en winstbewijzen Waardebepaling van aandelen Overdracht van aandelen Leerplan graduaat Boekhouden 23

24 Vennootschapsboekhouden 2/3 3. Kapitaalwijzigingen 3.1. Kapitaalverhoging: juridische en bedrijfseconomische aspecten Oneigenlijke kapitaalverhoging Bonusaandelen Eigenlijke kapitaalvehoging Uitgiftepremie 3.2. Kapitaalvermindering: juridische en bedrijfseconomische aspecten Kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders Vrijstelling van stortingsplicht Aanzuivering van verliezen Inkoop eigen aandelen 3.3. Aflossing van het kapitaal: juridische en bedrijfseconomische aspecten 4. Financiering door vreemd vermogen op lange termijn 4.1. De obligatielening Juridisch Verschilpunten obligatie versus aandeel Boekhoudkundige aspecten van de obligatielening 4.2. De achtergestelde lening Juridisch en fiscaal Boekhoudkundige aspecten van de achtergestelde lening 5. Het berekenen en boeken van belastingen 5.1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting 5.2. Grondslag van de vennootschapsbelasting 5.3. Tarief van de vennootschapsbelasting 5.4. Belastingvermeerdering 5.5. Voorafbetalingen en bonificaties 5.6. Bepalen van de belastbare basis 5.7. Bepalen en boeken van de fiscale provisie 5.8. Boekingen op het einde van het boekjaar en in de loop van het volgende boekjaar 6. De winstverdeling 6.1. Wettelijke bepalingen 6.2. Opstellen van de winstverdelingstabel 6.3. Boekingen m.b.t. de winstverdeling 7. De vereffening van de vennootschap 7.1. De ontbinding: juridische aspecten en verplichtingen 7.2. Gerechtelijk akkoord 7.3. De vereffening: juridische aspecten en verplichtingen 7.4. Activiteiten bij de vereffening 7.5. Sluiting van de vereffening Leerplan graduaat Boekhouden 24

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs

GRADUAAT BOEKHOUDEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E G I D S GRADUAAT BOEKHOUDEN 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be Kroonmolenstraat

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Financiële Rapportering en Analyse

Financiële Rapportering en Analyse 2de bach TEW/ HI(b) Financiële Rapportering en Analyse Hoorcolleges aangevuld uit boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 139 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen

Nadere informatie